här. - Sydpumpen

Serviceavtal
Luft/vattenvärmepump ⋆ Berg/jordvärmepump ⋆Frånluftsvärmepump⋆Luft/luftvärmepump
Trygga din investering och
maximera besparingen!
För att säkerställa att din värmepump arbetar optimalt år efter år och levererar
den maximala energibesparingen, krävs det regelbunden underhåll och
service. Teckna ett serviceavtal, spara mer och förläng livslängden på din
värmepump!
Tryggt och enkelt
Teckna ett serviceavtal och låt våra experter utföra detta arbete åt dig. Förutom
vår kunskap om värmepumpar och dess delar, har vi de verktyg och instrument
som behövs för att utföra denna service på bästa möjliga sätt. Vi håller reda på
service intervallen utan att du behöver bekymra dig – Tryggt och enkelt.
Årlig översyn
Vid vår årliga översyn kontrollerar vi alla viktiga funktioner och kontrollpunkter
(se innehåll nedan). Eventuella fel åtgärdas innan de blir akuta problem. Du får
ett besiktnings protokoll samt förslag till eventuella åtgärder.
Inställningar och optimering
Genom att analysera hur din värmepump arbetar idag, optimerar vi hela
anläggningen för just dina förhållanden. Detta behöver göras regelbundet för
bästa driftekonomi och miljöbesparing.
Årliga kontrollpunkter och moment ingår
Kontroll vätskenivå i expansionskärl för köldbärarsystem
Kontroll statiskt tryck i värmebärarsystem, expansionskärl
Rengöring/byte smutsfilter i värmebärare, köldbärare
Avläsning värme- & varmvatteninställningar, optimera vid behov
Genomgång med kund om värmekomfort, behov öka/minska
Kontroll av larm- Kontroll av motorskydd, ev. inställning.
Avläsning och kontroll drifttider: kompressor, eltillskott
Avläsning mätarställning elförbrukning.
Beräkning & kontroll förbrukning.
Larmlogg avläsning
Kontroll & avläsning av temperaturer köld-/värmebärare.
Luftning av ledningar och varmvattenberedare.
Kontroll av växel-/shuntventil.
Kontroll skyddanod varmvattenberedare (i förkommande fall).
Kontroll synglas betr. Köldmedienivå.
Kontroll rumsgivare (om detta finns).
Kontroll och injustering av temp,diff till/från borrhål/jordvärmeslinga
Tvättning av förångarbatteri
Rengöring av spillvattentråg
Kontroll hetgastemperatur
Kontroll och ev. justering av cirkulationspumpar (P1-P3)
Kontroll av samtliga givare, ev. kalibrering
Kontroll av ev. läckage kring kompressor, köldbärarpump och kylkrets
Funktionskontroll av ev värmekabel
Kontroll så att inte kondensläckage uppstår på köldbärarkrets
Kontroll kylning till styrsystem (X15)
Kontroll så inga missljud råder i värmepump
Kontroll Fläkt(ar)
Rengöring filter/Byte*
Tvättning av kondensorbatteri
Byte av batteri i fjärrkontroll
*Byte till nytt filter tillkommer filter kostnad.
Luft/
vatten
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Berg/
jord
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Från- Luft/
luft luft
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Vid mer ordinära brister utföres åtgärden i samband med kontrollen. Vid allvarliga brister
kontaktas kunden för kännedom om vilken åtgärd som krävs. Åtgärderna utförs av
Sydpumpen AB och faktureras. Vid frågor kontaktas Sydpumpen AB.
Ring oss direkt! 0430- 28260
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Avtal underhållsservice
Avtalsvillkor serviceavtal
Avtalets omfattning och syfte
Vid undertecknande av detta avtal accepterar kund alla villkor
enligt nedan. Avtalet omfattar inspektion, kontroll och rengöring
av värme-pump enligt bifogad specifikation. Avtalets syfte är
också att säkerställa att kunds värmepump arbetar optimalt och
levererar tillfredställande energibesparing enligt tillverkares
prestanda. Syftet är också att tidigt upptäcka fel och skador och
därmed åtgärda i god tid innan det blir akuta problem. Kund som
har serviceavtal är prioriterad kund och har förtur vid akutservice.
Garantier
Konsumenttjänstlagen gäller mellan parterna för denna typ av
tjänst/service. Sydpumpen ska verka för att ge ökad livslängd och
verkningsgrad till värmepumpsanläggningen. Detta är inte någon
garanti, utan en ambition och målsättning.
Kundens ansvar
Kund ansvarar för att pannrum och tillhörande yta som behövs för
service är fria för att servicearbete kan utföras utan fördröjning
samt att passager för att komma till värmeanläggningen är fria.
Merarbete hänfört till detta äger Sydpumpen rätt att debitera med
timarvode enligt prislista. Kunden ansvar också för att handboken
(installations ex.) finns tillgängligt vid service.
Sydpumpens ansvar
Sydpumpen ansvarar för att utföra de servicepunkter som är beskrivna i gällande serviceavtal. Besök utgörs efter vald intervall.
Sydpumpen bokar besöket i samråd med kund i så god tid som
möjligt. Avtalsservice utförs mellan 15 mars och 15 november. Vi
reserverar tiden mellan november och mars för Jour arbete.
Vid ägarbyte
Detta avtal gäller för undertecknad kund. Vid ägarbyte kan
kund överlåta kvarvarande avtalstid på ny ägare. Detta ska
dock anmälas till Sydpumpen senast på tillträdesdagen, i
annat fall uppför avtalets giltighet. Sydpumpen äger rätt
att debitera registrering av ägarbyte enligt gällande
prislista.
Avtalets giltighet
Avtalet gäller från och med den startperiod som är angiven
nedan. Alla avtal löper på vald period med automatisk förlängning av ny lika lång period, om avtalet inte sägs upp
minst en kalendermånad före avtalstidens upphörande.
Uppsägning
Kund som vill säga upp avtalet ska göra det skriftligen till
Sydpumpen minst en kalendermånad innan avtalets
förfallodag. I annat fall förlängs avtalet automatiskt med
samma periodlängd som föregående avtalsperiod
Betalningsvillkor
Kund erhåller faktura på period med 10 dgr netto. Vid för
sen betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Reservdelar och tillkommande arbeten debiteras på faktura
efter utfört arbete med betalningsvillkor 10 dgr netto. Kund
är medveten om att kreditprövning kan göras utan separat
godkännande. Moms ingår i alla priser.
Priser
Frånluftvärmepump :
Berg/jordvärmepump :
Luft-vatten värmepump :
Luft/luft värmepump:
1 720:1 980:1 980:1 500:-
Priset är per service tillfälle inklusive moms för en standardfastighet
Serviceavtal Värmepump
Jag har tagit del av informationen angående serviceavtalet och beställer här med :
Service intervall: Varje år ⧠ Vartannat år ⧠ år 3 ⧠ år 5 ⧠
Namn......................................................................................................................
Adress.....................................................................................................................
Postadress...............................................................................................................
Tel dagtid.........................................Mobil.............................................................
Tel kvällstid............................................................................................................
Typ av värmepump.............................................. (berg/jord, frånluft, luft-vatten,
luft/luft)
Tillverkningsår...........................
Serienummer..............................
Datum:.......................................
Underskrift:................................................................................
Adress:
Ängelholmsvägen 58
312 34 Laholm
Telefon:
0430-282 60
Bankgiro:
204-3925
Organisationsnr
556732-0865
Internet
www.sydpumpen.se
e-post
[email protected]