Kallelse och dagordning - Årstavikens Segelsällskap

2017-02-20
Kallelse till årsmöte i Årstavikens Segelsällskap 2017,
torsdagen den 9 mars kl 18.30 i
Sjömansskolans lokaler på Långholmen.
Kaffe serveras mellan 18.30 – 19.00
Förslag till dagordning
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
§ 4. Val av mötesordförande och sekreterare
§ 5. Fastställande av dagordning
§ 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
§ 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2016
§ 9. Revisorernas berättelse
§ 10. Fastställande av förvaltningsberättelse (resultat och balansräkning samt
bokslutsdisposition)
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12. Propositioner
§ 13. Kompletteringsval
Förtydligande om omval av:
 Hamnkapten
 Ekonomiansvarig
§ 14. Fastställande av funktionärsarvode för 2017
1
2017-02-20
§ 15. Fastställande av avgifter för 2017
§ 16. Fastställande av verksamhetsplan för 2017
§ 17. Beslut om mer medel till Vällinge
§ 18. Rapporter
§ 19. Övriga frågor/bryggsnack
§ 20. Mötets avslutande
2