Beslut om ny fördelning av anvisningar till

BESLUT
1(4)
Diarienummer
2017-03-07
851-6349-2017
Länets kommuner, e-post
Migrationsverket, e-post:
[email protected]
Beslut om ny fördelning av anvisningar till
kommuner i Skåne län
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att ny fördelning av mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Skåne län
(kommuntal) för kalenderåret 2017 ska ske enligt Bilaga 1 till detta beslut.
Redogörelse för ärendet
En kommun är skyldig, enligt 5 § lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa förutsättningar.
Av förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår det
totala antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar per kalenderår samt de
länstal som följer av bilaga till förordningen. Enligt 2 §, med ikraftträdande den 1
januari 2017, ska 23 600 nyanlända omfattas av anvisningar till kommuner för år
2017. Av bilaga med förteckning över nya länstal 2017, med ikraftträdande den 9
mars 2017, framgår att länstalet för Skåne län är 2793 för år 2017.
Länsstyrelsen ska, med hänvisning till 5 § förordning (2016:39) om mottagande
av vissa nyanlända invandrare för bosättning, besluta om fördelningen mellan
kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar
under ett visst kalenderår (kommuntal). Kommuntalen ska beslutas i förväg för ett
kalenderår i taget. Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn
tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av
asylsökande som vistas i kommunen, 7 § lag (2016:38).
Skälen för Länsstyrelsens beslut
Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Mot bakgrund av
gällande lagstiftning och regeringens beslut om reviderade länstal för 2017,
fe610e9c-f611-41c4-b5cd-dce30a80fb23.docx
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
Bankgiro
E-post
www
205 15 Malmö
Kungsgatan 13
010-224 10 00 vx
010-224 11 00
102-2847
[email protected]
www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad
Ö Boulevarden 62 A
BESLUT
2017-03-07
beslutar Länsstyrelsen i Skåne län att ny fördelning av mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Skåne län
(kommuntal) för kalenderåret 2017 ska ske enligt detta besluts bilaga, se Bilaga 1.
Upplysningar
Om länstalen revideras under innevarande kalenderår, får även kommuntalen
revideras.
Kommuntalen får också revideras under innevarande kalenderår efter överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet, 7 § förordning
(2016:39).
Hur man överklagar
Detta beslut kan enligt 9 § lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning, inte överklagas.
De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Anneli Hulthén efter föredragning av
integrationsutvecklare Gunilla Holmlin. I beslutets beredning har även
Avdelningschef Peter Cavala och enhetschef Ulrika Jerre deltagit.
Anneli Hulthén
Landshövding
Gunilla Holmlin
Integrationsutvecklare
Bilaga
Bilaga 1. Fördelning av anvisningar av nyanlända till kommuner i Skåne län
2(4)
BESLUT
2017-03-07
Bilaga 1
Ny fördelning av anvisningar till kommuner år 2017 efter regeringens beslut om
tilldelad länsfördelning för Skåne län.
Kommun
Kommuntal
Bjuv
26
Bromölla
18
Burlöv
40
Båstad
30
Eslöv
89
Helsingborg
243
Hässleholm
43
Höganäs
74
Hörby
48
Höör
50
Klippan
37
Kristianstad
120
Kävlinge
116
Landskrona
77
Lomma
98
Lund
421
Malmö
408
Osby
4
Perstorp
0
Simrishamn
1
Sjöbo
66
Skurup
44
Staffanstorp
97
Svalöv
12
3(4)
BESLUT
2017-03-07
Svedala
78
Tomelilla
24
Trelleborg
140
Vellinge
159
Ystad
84
Åstorp
1
Ängelholm
137
Örkelljunga
9
Östra Göinge
0
LÄNSTAL
2793
4(4)