Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för forskning inom

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för forskning inom
området radioaktivt avfall
Strålsäkerhetsmyndigheten har uppdraget att stödja nationell kompetens inom området
radioaktivt avfall och utlyser härmed totalt en miljon kronor för forskning inom detta
område för forskningsprojekt avsedda att utföras under 2017–2018. Utlysningen riktar sig
till svenska universitet och högskolor. Förslag till forskningsprojekt önskas inom
områden för uppkomst, hantering, mellanlagring och slutförvaring av låg- och medelaktivt
radioaktivt avfall. Forskningsfrågor kan gälla t ex effektiv källsortering, utveckling av
radionuklidmätningsmetoder för avfall, stråldosberäkningar och riskbedömning vid
hantering och mellanlagring, eller långsiktig stabilitet hos avfallskollin. En förutsättning
för beviljande är att grundläggande kvalitetskrav uppfylls.
Utlysningens genomförande
Ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast den 18 april 2017. Forskningsbidraget är
högst 500 000 kronor per projekt. Ansökningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/forskning.
Förutom ansökningsblanketten ska ansökan (max tio A4-sidor) innehålla:
 Projektsammanfattning
 Projektbeskrivning som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen
ska bedrivas (Specific goals, Background, Work plan, Methods
and working strategy, Preliminary results, Significance, References)
 Beskrivning av hur resultatet ska kommuniceras
 Tidplan med etappmål och budget fördelat på 2017 och 2018
 Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
 Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan
Skanna in ifylld ansökan med bilagor och skicka den elektroniskt till
Strålsäkerhetsmyndigheten på e-postadressen [email protected] Ange referens
SSM2017-210. Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande
vid den institution där forskningen ska bedrivas. Ofullständiga eller sent inkomna
ansökningar beaktas inte.
Projekten ska vara avslutade och rapporterade senast den 1 juli 2018. Rapporteringen ska,
utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste
resultaten och slutsatserna redovisas. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska.
Beredning av ansökningar
Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, genomförbarhet och relevans för myndigheten ur
avfallssynpunkt. Beredningen sker i en grupp med sakkunniga vid myndigheten inom
området radioaktivt avfall.
Myndigheten fattar beslut senast den 9 juni 2017 och projekten förväntas starta så snart
som möjligt efter beslut.
Frågor besvaras av
Svante Ernberg, chef för enheten för avfall och transport, tel. 08-799 43 05,
[email protected]
Åsa Zazzi, utredare, enheten för avfall och transport, tel. 08-799 41 54,
[email protected]
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96
Tel:+46 8 799 40 00
Fax:+46 8 799 40 10
E-post: [email protected]
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se