Föredragningslista vid årsmöte med

Styrelsen för Umedalens IF kallar alla medlemmar till
ÅRSMÖTE
Torsdag 16 mars 2017 klockan 19.00, Klubblokalen, Musköten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Årsmötet öppnas. Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av 2 st protokolljusterare att jämte mötesordförande justera
årsmötesprotokollet samt att vara rösträknare.
Huvudstyrelsens och sektionernas förslag till verksamhetsberättelse och
ekonomisk redovisning för 2016-01-01 – 2016-12-31
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning 2016-01-01 – 2016-12-31
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 2016
Styrelsens förslag till årsmötet. Information och beslut om framtida
byggprojekt vid Umedalens IP.
Sektionerna har ordet
Val av ledamöter i huvudstyrelsen med mandattid om två (2) år, jämte
ersättare. I tur att avgå: Cecilia Edström, Erik Öhlund, Magnus Westin,
Annika Ekestål och Ola Thurén.
I styrelsen ingår även vars mandattid utgår år 2018: Mikael Berglund,
Elisabeth Granberg , Kjell-Ivar Asplund, Björne Olsson och Tomas
Bergdahl.
Ersättare 1 år: (Eva Grahn Håkansson o Henrik Folkesson.)
Val av föreningens ordförande, tillika ordförande i huvudstyrelsen för
tiden fram till nästa årsmöte. (Mikael Berglund)
Val av revisorer jämte ersättare (Jörgen Sundh med Olov Sjöberg som
ersättare). Auktoriserad revisor Jonas Wiberg.
Godkännande av sektionernas förslag till ledamöter i sektionsstyrelsen
och lotteristyrelse för 2017.
Val av valberedning inför årsmöte år 2018
Fastställande av medlemsavgift 2018
Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017.
Utdelning av stipendier:
 Ungdomsstipendiet
 Ungdomsledarstipendiet
 Logen Fridsbandets Stipendium
 Veteransektionens Stipendium
 Övriga utmärkelser
Avtackningar
Övriga frågor
Avslutning
(Inom parentes vald vid årsmöte 2016)