ÖVERTORNEÅ KOMMUN

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för
handläggning av nedan upptagna ärenden:
Tid: måndag 6 mars 2017. kl 09:00
Plats: Stora sammanträdesrummet, Förvaltningsbyggnaden
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Punkt
Rubrik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Val av protokolljusterare
Information Tillväxtenheten Stig Kerttu
Information HR-enheten Lena Muskos
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017
Fastställande av riktlinjer för inomhusklimat
Projekt öppenvård
Försäljning av fastighet Hietaniemi 24:16
Försäljning av fastighet vitsaniemi 10:23
Lokalvård på entreprenad på badhuset och
sporthallen
Återkallelse av serveringstillstånd för Cecilia
Säynäjäkangas vid Koivumaa fäbod
Övertagande av täkttillsyn från Länsstyrelsen
Tillsyn enligt alkohollagen och enligt tobakslagen i
Övertorneå kommun
Medborgarförslag - snabb, effektiv och ordentligt
utredd myggbekämpning
Tillsynsplan för år 2017 Räddningstjänsten
Framställan om ökat ägartillskott från 2018 - BD Pop
Medfinansiering landsbygdsstödsärende Orjasjoki
skvaltkvarnförening
Remiss slutbetänkande av parlamentariska
landsbygdskommitten SOU 2017:1 För Sveriges
landsbygder - en sammanhållen politik för arbete,
hållbar tillväxt och välfärd
Fastställande av handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet i
Övertorneå kommun enligt lag om skydd mot olyckor
Samråd om förslag till delgeneralplan för gruvområde
i Hannukainen Kolari kommun med partiell ändring
av Ylläs delgeneralplan och Torne-Muonio älvs
delgeneralplan
Ärendenr
2017/44
2017/43
2017/41
2017/40
2017/39
2017/38
2017/45
2017/34
2017/33
2016/102
2017/8
2017/28
2017/46
2017/47
2017/26
2017/48
Sida
20 Medborgarförslag - kartlägga sjöar och andra
vattendrag vad beträffar kvicksilverhalt i fiskar
21 Övriga frågor och information
Tomas Mörtberg
Ordförande
2012/231
Gunvor Westerberg
Sekreterare