Tillväxt - LRF Konsult

Sammanställning över fastigheten
Arealer
hektar
%
Produktiv skogsmark
77,4
81
Myr/kärr/mosse
16,9
17
Berg/Hällmark
0,0
<1
Inäga/åker
0,4
<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)
2,4
2
Annat
0,0
<1
Prod.
Linjer
Myr
__________
Summa landareal
97,1
Vatten
0,0
Virkesförråd
Totalt
m³sk
11539
m³sk
4978
4670
1171
506
215
Tall
Gran
Löv
Bok
Ek
Tall
%
44
40
10
4
2
Medeltal
Ek
m³sk per hektar
Bok
149
Löv
Gran
Tillväxt
Bonitet
Fastighetens medelbonitet
är beräknad till
Avverkningsförslag
m³sk per ha
6,6
m³sk
Föryngringsavverkning
Gallring
Naturvårdande skötsel
2155
1371
297
Totalt under perioden
3823
Tillväxt för perioden 2016 - 2025
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder
m³sk per år
Förväntad tillväxt första växtsäsongen
m³sk
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
385
440
m³sk per ha
5,7
Utskriven: 2017-03-07
Skogens fördelning på åldersklasser
Areal
Virkesförråd
Åldersklass
ha
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa/Medel
Totalt
m³sk
%
m³sk
/ha
Tall %
4
9
9
8
2
5
14
30
8
2
169
1214
1244
1213
371
575
1455
2182
1702
7
55
171
175
199
265
155
135
92
266
1,6
6,2
2
8
147
1265
92
204
10
77,4
100
11539
149
43
0,3
3,1
7,1
7,1
6,1
1,4
3,7
10,8
23,6
6,4
Gran %
13
10
63
62
89
80
Löv %
Bok %
Ek %
30
100
100
87
81
100
27
26
2
15
70
10
30
40
40
60
10
10
4
2
1
9
10
11
9
5
40
Arealfördelning, aktuell
30
Produktionsmål
Naturvårdsmål
Areal %
25
20
Virkesförråd:
11539 m³sk
15
10
5
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)
30
Produktionsmål
Naturvårdsmål
Areal %
25
Virkesförråd:
11573 m³sk
20
15
10
5
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 4 % (3,4 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna
åtgärder utförs) 12 % (9,3 ha).
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
Utskriven: 2017-03-07
Skogens fördelning på huggningsklasser
Areal
Virkesförråd
Huggningsklass
ha
K1
K2
Röjningsskog R1
R2
Gallringsskog G1
G2
Föryngrings- S1
avverknings- S2
skog
S3
Lågproducer- E1
ande skog
E2
E3
Överstånd/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Tall %
Gran %
Löv %
Bok %
Ek %
Kalmark
3,4
18,1
9,0
7,4
15,4
24,1
4
23
12
10
20
31
171
3195
1406
1153
3412
2202
50
177
156
156
222
91
7
64
36
50
78
99
90
27
60
12
6
1
3
9
4
19
12
77,4
100
11539
149
43
40
10
Kalmark
Föryngringsavverkningsskog
K1
Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande
föryngring.
S1 Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under
planperioden.
K2
Behandlad kalmark
15
4
4
4
2
S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men
där föryngringen inte säkerställts.
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
S3 Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.
Röjningsskog
Lågproducerande skog
R1
Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
R2
Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende
motsvarar röjningsskog.
E1 Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på
grund av skada.
E2 Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
E3 Skog av hagmarkskaraktär
Gallringsskog
G1
Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för
föryngringsavverkning).
Gles skog av hagmarkskaraktär.
G2
Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga
åtgärd normalt är gallring.
30
Areal %
25
20
15
10
5
0
R2
G1
G2
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
S1
S2
S3
Utskriven: 2017-03-07
Skogens fördelning på målklasser
Målklass
PG
PF - produktion
PF - naturvård
NS
NO
Summa
Areal
ha
56,9
2,1
18,4
77,4
%
73,5
2,7
23,8
100,0
Virkesförråd
m³sk
%
9780
84,7
Tillväxt
m³sk
3391
250
1509
11539
66
398
3855
2,2
13,1
100,0
Antal
avd
20
0
0
2
1
23
%
88,0
1,7
10,3
100,0
PG
Impediment
ha
16,9
0,0
Myr
Berg
%
17,0
0,0
NO
NS
Målklasser
Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:
PG
Produktionsmål med miljöhänsyn
I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att
hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 %
av avdelningens produktiva skogsmarksareal.
PF
Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn
I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn.
Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar
av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva
skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva
skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av
avdelningens produktiva skogsmarksareal.
NS
Naturvårdsmål med skötsel
I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets
naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet
styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.
NO
Naturvårdsmål, orört
I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets
naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet
styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara
nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
Utskriven: 2017-03-07
Avverkning och tillväxt
Avverkning
I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.
I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.
Åldersklass
ha
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Grundförslag
Högre alt.
Lägre alt.
Gallring
Barr
Löv Totalt
m³sk m³sk m³sk
3,1
7,1
6,2
0,8
89
415
325
33
2,5
5,7
1,6
124
223
129
27,0
1338
Total avverkning
- högre alt.
3 823
4 569
8
25
33
Föryngringsavverkning
Barr
Löv Totalt
ha m³sk m³sk m³sk
Naturvårdande skötsel
Barr
Löv Totalt
ha m³sk m³sk m³sk
89
415
325
41
124
248
129
1371
1739
871
1,4
1,2
419
157
46
419
203
6,4
1456
77
1533
9,0
- lägre alt.
2032
123
2155
2533
1735
1,6
6,2
2
28
15
252
17
280
7,8
30
267
297
297
297
m³sk/ha efter 10 år
- högre alt.
- lägre alt.
149
138
163
2 903
Tillväxt
I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs
Åldersklass
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa
Barr
m³sk
3
232
854
642
561
80
103
344
504
71
Tillväxt
Löv
m³sk
7
Areal och virkesförråd efter 10 år
Totalt
m³sk
ha
m³sk
m³sk/ha
9,0
0,3
3,1
7,1
7,1
6,1
12
312
1654
1567
1788
40
101
233
221
293
3
45
51
4
10
232
854
648
616
80
106
389
555
75
2,5
10,8
23,6
340
1596
2608
136
148
111
3
26
30
231
33
257
7,8
1405
180
3423
432
3855
77,4
291
11573
150
6
55
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
Utskriven: 2017-03-07