Kursplan OM3320

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA
OM3320
Omvårdnadsforskning i praktiken, 7,5 högskolepoäng
Nursing Research Practicum Experience, 7.5 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Programkommittén för vårdvetenskap 2010-06-02 och
senast reviderad 2017-02-09 av Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2017-02-09, vårterminen 2017.
Utbildningsområde: Vård 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Inplacering
Kursen ges som en valbar kurs i Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng.
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkända resultat i samtliga kurser från termin 1, 2 och 3,
motsvarande 90 högskolepoäng, i Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• förklara forskningsprocessens olika faser
• diskutera genomförande av forskning utifrån projektplanen i aktuellt projekt
• problematisera forskningsetiska ställningstaganden i samband med aktuellt projekt
Färdighet och förmåga
• delta i forskningsarbete inom ett etablerat forskningsprojekt
• systematiskt söka litteratur
• inom ramen för ett projekts övergripande syfte formulera en specifik frågeställning,
argumentera för vald analysmetod, genomföra analys av data
2/ 3
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över val av strategier för att kommunicera forskningsresultat
• reflektera över forskningsresultats generaliserbarhet respektive överförbarhet av
kvantitativa respektive kvalitativa forskningsresultat
Innehåll
Deltagande i forskningsarbete inom ramen för institutionens forskargrupper
omfattande:
• sökning, granskning och värdering av litteratur
• forskningsetiska överväganden
• insamling, analys och rapportering av data
Planering av projekt för examensarbete
Former för undervisning
Undervisningsspråk: svenska
Undervisning sker i form av seminarier och deltagande i ett forskningsprojekt.
Former för bedömning
Examination i form av skriftlig rapport (7,5 hp). Rapporten presenteras muntligt i
seminarieform. Student som underkänts två gånger på samma examinerande moment
har rätt att hos institutionen begära byte av examinator. Begäran ska inlämnas snarast
och vara skriftlig.
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering
Kursvärdering sker skriftligt samt muntligt i dialog med studenterna. Kursansvarig
lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen.
Analys och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på Göteborgs universitets
lärplattform, GUL.
OM3320 Omvårdnadsforskning i praktiken, 7,5 högskolepoäng / Nursing Research Practicum Experience, 7.5
higher education credits
Grundnivå / First Cycle
3/ 3
Övrigt
Kursen genomförs under handledning av forskare (forskargrupp) inom ramen för
institutionens forskningsprojekt.
En läraktivitet är obligatorisk i de fall då lärandemålet ifråga inte kan uppfyllas på
annat sätt än genom aktiv närvaro. Student som av olika anledningar inte kunnat
närvara vid obligatoriska moment ska ges möjlighet att delta i ett sådant obligatoriskt
moment så snart det är möjligt.
OM3320 Omvårdnadsforskning i praktiken, 7,5 högskolepoäng / Nursing Research Practicum Experience, 7.5
higher education credits
Grundnivå / First Cycle