170306Förslag på dagordning vårstämma SGS.pages

Förslag till dagordning för Stockholms Galoppsällskaps vårstämma 13
mars 2017
§ 1 Mötets öppnade
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Anmälan av protokollförare
§ 4 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 6 Godkännande av dagordning
§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
§ 8 Framläggande av årsberättelse
§ 9 Framläggande av revisorernas berättelse
§ 10 Fråga om godkännande av årsberättelse
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Fastställande av arvoden
§ 13 Val av styrelse
§ 14 Val av revisorer och en revisorssuppleant
§ 15 Val av ledamöter i valberedningen
§ 16 Av medlem väckt förslag som skriftligen och undertecknat tillställts styrelsen.
§ 17 Från styrelsen hänskjutna ärenden
§ 18 Mötet avslutande