Dagordning - Friskis och Svettis Västerås

IF Friskis&Svettis Västerås ÅRSMÖTE den 4 april 2017
Dagordning
1.
Fastställande av röstlängd
2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.
Val av protokollsjusterare, som jämte ordförande skall justera protokollet och tillika skall vara
rösträknare
4.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt, enligt stadgarna
5.
Fastställande av dagordning och procedurregler
6.
Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll
7.
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
8.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret
9.
Beslut
om fastställande av balans- och resultaträkning
om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen och
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Behandling av och beslut om inkomna propositioner
13. Behandling av och beslut om inkomna motioner
14. Information angående föreningens verksamhetsplan och budget för innevarande
verksamhetsår
15. Beslut om arvode för revisorer och styrelsen
16. Val av;
 Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
 Tre ordinarie ledamöter för en tid av två år
 Ett fyllnadsval på ledamot för en tid av ett år
17. Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till
sammankallande. Ordinarie revisor ska vara auktoriserad
18. Fastställande av valberedningens arbetsordning
19. Val av fem ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilken en ska väljas till
sammankallande
20. Övriga frågor
21. Avslutning av årsmötet
Beslut i ärenden av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse för föreningen eller
medlemmar, får endast fattas om de finns med i kallelsen.