Hämta 2 - Kungsbacka kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-03-06
Diarienummer
KS/2016:627
Årsredovisning 2016 Kungsbacka kommun
Förslag till beslut
Årsredovisning 2016 för Kungsbacka kommun godkänns.
Sammanfattning
Kommunens resultat för 2016 blev 89 miljoner kronor. Det är 35 miljoner bättre än vad vi budgeterat.
Verksamheterna klarade sig sammantaget inom tilldelad budgetram. En stor post som bokförts är den
avsättning på 38 miljoner som krävs för att återställa ett antal deponier i kommunen.
Investeringarna höll sig inom planerad ram och landade på 387 miljoner. Den största delen, 159
miljoner avser investeringar i lokaler och 93 miljoner har använts för den avgiftsfinansierade
verksamheten.
Inga nya lån har tagits upp under verksamhetsåret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-03-06
Årsredovisning 2016 för Kungsbacka kommun
Beslutet skickas till
KLK-ekonomi
Revisionen
Gunilla Josefsson
Ekonomichef
Kommunledningskontoret
Gunilla Josefsson
1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
Årsredovisning 2016
Kungsbacka kommun
Kungsbacka 2017 • Kommunledningskontoret
Redaktör Hannah Björk
Grafisk formgivning och foto (där inte annat anges) [email protected]
Typsnitt Frutiger och Caslon
2
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Innehåll
Kungsbacka – här växer framtiden! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Året i korthet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vår politiska organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kommunfullmäktiges styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Miljön vinnare när kommunen samordnar transporter . . . . . . . . 12
Bra betyg när invånarna tycker till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Synpunktshantering för ständig förbättring . . . . . . . . . . . . . . 16
Det här lovar vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vi jämför oss
med andra kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Så har vi arbetat med vår värdegrund . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Estetisk tolkning av hållbarhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vision 2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Prioriterade mål och direktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Integration i praktik och kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Barn och utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
En verksamhet efter barnens behov utvecklar förskolan . . . . . . . 40
Stöd och omsorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Bygga, bo och miljötillsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Fritid, kultur och turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Arbete och näringsliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Klimatsmart tryckeri hittade hem i Fjärås . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Miljöbokslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Från Bräckan till havet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Attraktiv arbetsgivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
En bra arbetsplats för alla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Förvaltningsberättelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Redovisningsprinciper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ekonomisk översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
God ekonomisk hushållning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ekonomisk analys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Omvärlden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Investeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Exploatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Nämndsredovisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Vatten och avlopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Avfall och återvinning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Kungsbacka bredband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Resultaträkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Kassaflödesanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Balansräkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Revisionsberättelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Revisorernas redogörelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Fem år i sammandrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
3
Kungsbacka – här växer framtiden!
Vi kan se tillbaka på ännu ett händelserikt år. Det har
hänt mycket i och utanför vår kommun som påverkat oss.
I juni tog kommunfullmäktige beslut om ny vision för
Kungsbacka kommun, Vision 2030. Den nya visionen ska
vara långsiktig och stå för våra gemensamma värden och
hur vi ser på framtiden. Detta för att skapa ETT Kungsbacka för invånare, företagare och våra medarbetare. Vår
förhoppning är att den ska bidra till att skapa engagemang och delaktighet. I Kungsbacka växer framtiden.
Tema hållbarhet
Temat på årsredovisningen 2016 är hållbarhet. För att
tydliggöra det verksamheterna gör i social, ekonomisk
eller ekologisk hållbarhet, fick de i uppdrag att redovisa
sitt arbete i en särskild faktaruta, Så har vi jobbat med
hållbarhet, i den här årsredovisningen. Det är väldigt
upplyftande att ta del av lösningar som visar på beredskap
och vilja att konkret ta itu med hållbarhetsfrämjande
åtgärder. Som kemikalieplanen och dess handbok för
kemikaliesanering av förskolor, eller vår fordonspark som
till allt högre grad går på ickefossila bränslen, för att ta
några exempel.
Behov av bostäder och utveckling av staden
En stor utmaning för Sverige och Kungsbacka har varit
och är bristen på bostäder. Under våren beslutades om ett
ökat mål för bostadsbyggande. Ambitionen är att kommunen under en kortare period, fem år, ökar bostadsbyggandet till 700–800 bostäder per år. Utmaningen kräver
ett ökat samarbete olika aktörer emellan, prioriteringar
och nytänkande kring lösningar.
Behovet av bostäder är stort för alla grupper i samhället,
inte minst för de nyanlända som kommer till Kungsbacka. Under året har mottagandet av ensamkommande
barn och ungdomar återgått till en mer normal nivå.
Mottagandet av nyanlända som fått uppehållstillstånd har
4
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
däremot gått i motsatt riktning. Den största utmaningen
har varit att erbjuda bostäder och med stora ansträngningar har vi klarat att bosätta cirka 200 personer. Det
handlar både om bostäder i befintliga hyresbestånd och
i andra former såsom tillfälliga boenden i kommunala
lokaler och uthyrning från privatpersoner.
Vad gäller behovet av nya boenden för våra äldre, så är det
stort och kommunstyrelsen har beslutat att planera för
äldreboenden i Särö och Björkris.
Stadens utveckling tog ett stort steg i oktober med första
spadtaget för nya stadsdelen Valand. Stadsdelen kommer att knyta ihop innerstaden med övriga staden så
att Kungsbacka blir en hel stad! Staden utvecklas också
kraftigt i nordost med en planerad stationsbyggnad i Hede
och bostäder i Björkris, Tölö och Voxlöv.
Under året löstes den utdragna tvisten om markfrågan
i Kullaviks hamn. Parterna i tvisten, fastighetsägare,
Kungsbacka kommun och Kullaviks hamn, är nöjda med
utfallet som innebär att kommunen köpte vattenområden
i anslutning till hamnanläggningen varvid hamnen får
nyttjanderätt för områdena. Det säkrar möjligheterna till
båtplatser i Kullaviks hamn.
Ett gott företagsklimat
Vi vill vara en attraktiv kommun för företag och entreprenörer. För att nå högre än idag så har vi gjort ett antal
satsningar under året och dessa fortsätter. Vi har förstärkt
vår näringslivsenhet för att möjliggöra mer fokus på
företagens behov, stödja den växande besöksnäringen och
tillsammans med fastighetsägare och handlare, utveckla
staden Kungsbacka. Vi arbetar intensivt med arbetsplatskultur och bemötande inom våra myndighetsdelar. Vi ska
stå för ett gott bemötande och det ska vara lätt att göra
rätt.
Internt förbättringsarbete
Kungsbacka kommun ska, i alla lägen skapa nytta för
våra invånare och företag. Därför utvecklar vi ständigt
kommunens organisation och arbetssätt. Viktiga områden
under det gångna året har varit att arbeta med vår kultur
och den är också i fokus under nästa år. Våra ledord är
Vi välkomnar, vi levererar, vi samarbetar och vi tänker
nytt. Ledar­skapet är ett annat fokusområde och hittills
har knappt 200 av kommunens 300 chefer genomgått
vårt gemensamma program Leda i utveckling. Ett gott
ledarskap är en viktig faktor för att vara en attraktiv
arbetsplats.
Hållbar utveckling
Vi behöver tänka och agera hållbart i alla perspektiv;
ekonomi, socialt och inom miljöområdet. Som ett led i
att bli mer hållbara, beslutade kommunfullmäktige att
underteckna Borgmästaravtalet för klimat och energi. Det
är ett samarbete mellan nästan 7 000 städer, byar och
kommuner i framförallt Europa. Borgmästaravtalet kom
till för att sprida kunskap och ge vägledning i arbetet
med att möta de klimatutmaningar vi står inför. I och
med undertecknandet åtar sig Kungsbacka att minska
utsläppen av koldioxid (eller andra växthusgaser om
man så väljer) i kommunen med minst 40 procent till
år 2030, framförallt genom förbättrad energi­effektivitet
och användning av förnyelsebara energikällor samt att
öka vår klimattålighet genom att anpassa oss till klimatförändringarnas följder. I november genomförde vi
en omvärldsdag för politiker och tjänstemän med temat
hållbara städer för att få kunskap och inspiration till hur
man kan tänka mer hållbart i stadsutvecklingen.
Slutligen ett tack!
I dagens föränderliga värld med stor påverkan från
omvärlden så har Kungsbacka kommuns anställda åstadkommit mycket under året och hanterat nya händelser
och förutsättningar med stor professionalitet. Vi fortsätter
att utvecklas som en attraktiv kommun och arbetsplats
med satsningar på en god arbetsmiljö, kompetensutveckling och innovation. I Kungsbacka arbetar människor
som vill, vågar och kan! Vi vill därför rikta ett stort tack
till kommunens medarbetare och förtroendevalda för
ert engagemang och goda arbete. Alla har vi gemensamt
bidragit till kommunens framgång.
Hans Forsberg
Kommunstyrelsens ordförande
Ann-Charlotte Järnström
Kommundirektör
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
5
Året i korthet
Årets resultat
+89
Vi bygger för framtiden
miljoner
... vilket är 34 miljoner bättre än
vi hade budgeterat för. Det goda
resultatet beror till stor del på att
en del större investeringar i framför
allt lokaler, har blivit senarelagda.
Nämnderna klarar sig totalt sett
inom budgetram.
Läs mer på sidan 70.
God ekonomisk hushållning
28 %
387miljoner
Vi investerade under 2016
i bland annat nya skolor och särskilda boenden,
samt gator och vägar. Läs mer på sidan 82.
Kungsbacka kommun har en fortsatt stark soliditet på 28 procent.
Vi bedömer att Kungsbacka har
en god ekonomisk hushållning.
Hög målsättning på byggande
av bostäder
6 630
6
Våra medarbetare
För att möta den allt större efterfrågan
på bostäder, bestämdes att tillfälligt öka
takten på bostadsbyggandet. Under fem år
ska 700–800 bostäder i olika upplåtelseformer byggas.
Så många var anställda i kommunen
2016. Den genomsnittliga anställda
är en kvinna på 45 år som har en
sysselsättningsgrad på 93 procent.
Läs mer på sid 66.
Läs mer på sidan 4.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Under 2016 blev vi
80 247
invånare
KLIMAT OCH LUFT | VATTEN | LEVANDE LANDSKAP | EN GOD BEBYGGD MILJÖ
81 000
80 000
79 000
78 000
77 000
76 000
2012
2013
2014
2015
2016
Diagrammet visar hur antalet invånare vuxit de
senaste frm åren.
Vi sprängde vallen på 80 000 invånare!
Befolkningstillväxten var 1 298 personer,
vilket motsvarar 1,6 procent.
Läs mer på sid 46.
Vart gick skatte­
pengarna?
Våra mål och satsningar inom
miljöområdet
kan du läsa om i Miljöbokslutet på sidan 58.
Hundra kronor som betalades i skatt
till Kungsbacka kommun under 2016
användes till verksamheterna på det
sätt som visas här.
Förskola & Grundskola 42,1 kr
Vård & Omsorg 19,6 kr
Gymnasie & Vuxenutbildning 9,9 kr
Funktionsstöd 9,4 kr
Individ & Familjeomsorg 5,3 kr
Kollektivtrafik, räddningstjänst,
­medlemsavgifter 2,9 kr
Fritid & Folkhälsa 2,8 kr
Kommungemensamma kostnader
och politisk verksamhet 2,8 kr
Teknik skattefinansierat 2,6 kr
Kultur & Turism 2 kr
Byggnadsnämnden 0,4 kr
Miljö & Hälsoskydd 0,3 kr
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
7
POLITIK OCH ORGANISATION
Vår politiska organisation
Den politiska organisationen i Kungsbacka kommun består av kom­
munfullmäktige, kommunstyrelsen och 14 nämnder. Kommunstyrel­
sen och elva av nämnderna har förvaltningar som sköter det dagliga
arbetet.
Utöver detta finns ett vilande bolag,
S:ta Gertrud.
Kommunalförbund
Vi ingår i Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) och har vår
räddnings­tjänst i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.
Entreprenadföretag
Kungsbacka kommun köper
verksamhet från olika entreprenad­
företag.
Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad. Mötena sänds live på
kommunens webbplats.
Kommunfullmäktige
Politikerna i kommunfullmäktige
har det högsta ansvaret för den
kommunala verksamheten. De
beslutar om vilka mål man ska ha för
samhällsutvecklingen och samhällsbyggandet i kommunen, vilken
service kommunens invånare ska
få och hur pengarna i kommunens
budget ska användas.
Kommunfullmäktige kontrollerar
också att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till
sin hjälp har de kommunrevisionen.
Kommunstyrelsen
Politikerna i kommunstyrelsen
planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi.
Kommunstyrelsen och nämnderna
genomför det som kommunfullmäktige beslutat om.
8
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
De politiska nämnderna
Varje politisk nämnd fattar beslut
om vilka tjänster och vilken service
man ska erbjuda kommuninvånarna
inom det område som man ansvarar
för, till exempel inom förskola,
grundskola och äldreomsorg.
Kommunala bolag
och en stiftelse
Kungsbacka kommun har ett
bostadsbolag, Eksta Bostads AB
och en stiftelse för Tjolöholm
slott. Utöver det finns ett delägt
bolag, Hallwan AB, vars syfte är
att ta hand om den frekvens som
kommunerna fått från Post- och
telestyrelsen för bredbandskommunikation via radiolänk. Hallwan
AB är beslutat att likvideras under
2017 och frekvenstillstånden kommer
att fördelas till respektive kommun.
Gemensamma nämnder
Kungsbacka kommun samverkar
med Region Halland och de övriga
hallandskommunerna i Patientnämnden och i Hjälpmedelsnämnden.
Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region
Halland och hallandskommunerna
samverkar kommunen i Samordningsförbundet i Halland.
Kommunalråd
Hans Forsberg (M)
Fredrik Hansson (C)
Eva Borg (S)
Ulrika Landergren (L)
Kommunfullmäktige
2015–2018
Moderaterna (M) 21
Centerpartiet (C) 7
Liberalerna (L) 6
Kristdemokraterna (KD) 2
Socialdemokraterna (S) 10
Sverigedemokraterna (SD) 5
Miljöpartiet (MP) 4
Kungsbackaborna (KB) 3
Vänsterpartiet (V) 2
Oberoende ledamot 1
POLITIK OCH ORGANISATION
Kungsbackas
kommunstyrelse
2015 – 2018
1:e vice ordförande
Fredrik Hansson (C)
2:e vice ordförande
Eva Borg (S)
Lisa Andersson (M)
Thure Sandén (M)
Hans Forsberg (M)
Anders Ekström (M)
Kalle Sundvall (M)
Marianne
Kierkemann (M)
Peter Söderberg (M)
Kristina Karlsson (C)
Ulrika Landergren (L)
Johan Tolinsson (S)
James Kujansuu (–)
Emma
Vildstrand (MP)
Roger Larsson (KB)
ordförande
Kommunfullmäktige
Kommunrevision
Bolag och stiftelse
Valberedning
Kommunstyrelse
Plan & Bygg
Fritid & Folkhälsa
Gymnasie &
Vuxenutbildning
Krisledningsnämnd
Service
Miljö & Hälsoskydd
Funktionsstöd
Valnämnd
Teknik
Kultur & Turism
Överförmyndarnämnd
Vård & Omsorg
Schematiskt ser Kungsbackas
politiska ­organisation ut så här.
Individ &
Familjeomsorg
Förskola &
Grundskola
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
9
POLITIK OCH ORGANISATION
Kommunfullmäktiges styrning
Målstyrning
Kommunfullmäktige styr nämnderna genom mål och medel. För
Eksta bostads AB finns ägardirektiv
och för Stiftelsen Tjolöholms slott
finns stadgar som är fastställda.
Fullmäktige tilldelar varje nämnd
en ekonomisk ram och fastställer
prioriterade mål som adresseras till
de olika nämnderna.
För 2016 har fullmäktige beslutat
om 17 prioriterade mål varav två
avser ekonomin.
Varje nämnd kan konkretisera de
prioriterade målen genom att bryta
ner dem till resultatmål för nämnden. En nämnd kan även lägga till
egna resultatmål som är specifika
för det uppdrag som ligger inom
nämndens ansvarsområde. Hur
förvaltningarna arbetar med målen
beskrivs i genomförandeplaner som
är en del av förvaltningsbudgeten. På
detta sätt säkerställs att de politiska
prioriteringarna får genomslag i
verksamheterna och den röda tråden
från våra förtroendevalda till invånarna i Kungsbacka blir tydlig.
Inriktningar och direktiv
Utöver prioriterade mål styr kommunfullmäktige med inriktningar
och direktiv.
Inriktning
Kungsbacka har antagit en värdegrund som benämns Bitt. Bitt
står för Bemötande, inflytande och
tillgänglighet. Detta tillsammans
skapar trygghet. En redovisning av
Bitt finns på sidan 14 och 15.
Direktiv
Fullmäktige kan utfärda direktiv till
nämnderna. För 2016 har fullmäktige beslutat om fyra direktiv:
10
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
•Handlingar ska vara lätt tillgängliga.
•Arbete eller utbildning ska erbjudas
innan försörjningsstöd
•Vi ska kunna erbjuda praktikplatser
•Åtgärdsprogram för ett värdskap i
toppklass
Redovisning av direktiven finns på
sidorna 32–33.
Övergripande planer
och program
Utöver fullmäktiges prioriterade
mål, inriktningar och direktiv som
beslutas i samband med budgeten
finns ytterligare mål- och styrdokument. Dessa uttrycker fullmäktiges
ambitioner för ett antal sakfrågeområden och är riktade till fler
än en nämnd. Exempel på sådana
dokument är:
•Översiktsplan
•Mål för bostadsbyggande
•Ny mark för näringslivet,
­handlingsplan
•Policy för konkurrensprövning
Ekonomistyrning
Nämnderna har ansvar för att hålla
sina nettokostnader inom tilldelad
ram. Nämnderna upprättar rutiner
för budgetuppföljning och intern
kontroll. Första budgetuppföljningen som sker efter ett tertial,
redovisas till kommunstyrelsen
och andra tertialet redovisas till
kommunfullmäktige. För att ha en
smidig hantering av de avvikelser
som uppstår vid årsskiftet finns ett
system för resultatfonder. Principen
är att alla överskott och underskott
tas med i en resultatfond. Fonden
redovisas sidoordnat i en not till det
egna kapitalet. Uttag ur fonden får
endast ske för kostnader som inte är
driftskostnadshöjande.
Kvalitetsuppföljning
Fullmäktiges mål följs upp genom
att samtliga adresserade nämnder
lämnar en kvalitativ redovisning på
hur de fördelat resurser och arbetat
för att bidra till att uppfylla de
övergripande prioriterande målen.
På kommunövergripande nivå görs
en kvantitativ mätning av respektive
mål. Då vi ofta använder undersökningar som även kan påverkas av
omvärldsfaktorer utanför vår kontroll
är det nödvändigt att göra en
avvägning mellan vad som berättas
i den kvalitativa uppföljningen från
respektive nämnd och det utfall den
kvantitativa uppföljningen visar när
bedömning av måluppfyllelse görs.
Resultat utöver mål, inriktningar
och direktiv redovisas genom verksamhetsnyckeltal. Många av dessa
redovisar uppnådda effekter för dem
vi är till för. Varje nämnd beslutar
vilka nyckeltal som är väsentliga att
redovisa för fullmäktige och vilka
som enbart ska redovisas för den
egna nämnden.
En mer detaljerad redovisning om
hur vi arbetar med inriktningar och
Bitt återfinns i respektive nämnds
årsredovisning. Det finns även
uppföljning av kommunens kvalitet i
korthet som beskriver hur vi står oss
jämfört andra kommuner på sidorna
18–19.
Vi har ett system för ständiga förbättringar där synpunktshantering
och kvalitetsdeklarationer ingår. En
översiktlig redovisning om hur väl
vi lever upp till de utfästelser som vi
ger i deklarationerna och vårt arbete
med synpunktshantering finns på
sidan 11. En mer detaljerad redovisning finns i respektive nämnds
årsredovisning.
POLITIK OCH ORGANISATION
Vision
Kommunfullmäktiges
prioriterade mål
Kommunfullmäktiges
strategiska
inriktningar
Kommunfullmäktiges
direktiv
Nämndernas
resultatmål
Nämndernas
strategiska
inriktningar
Nämndernas
direktiv
Förvaltningarnas och verksamheternas
genomförandeplaner och överenskommelser
Uppföljning
• analys av verksamheten
• analys av hur omvärlden
påverkat oss
• förslag förändringsområden
Uppföljning
• analys av verksamheten
• analys av hur omvärlden
påverkat oss
• förslag förändringsområden
Uppföljning
• analys av verksamheten
• analys av hur omvärlden
påverkat oss
• förslag förändringsområden
Så här styrs Kungsbacka.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
11
REPORTAGE
Miljön vinnare
när kommunen
samordnar transporter
Miljövänligare, effektivare och säkrare. Med samordnad varu­
distribution kommer antalet transporter av mat och material till
Kungsbackas verksamheter minst att halveras.
Text: Monica Wessman
Foto: Hannah Björk
Samordnad varudistribution innebär
att olika leverantörer kör sina varor
till en samlastningscentral. Där lastas
sedan de olika varorna tillsammans,
så att allt som ska levereras till någon
av kommunens arbetsplatser körs ut
samtidigt istället för med flera olika
transporter.
Färre lastbilar runt skolan
I Björkrisskolans kök arbetar Lisette
Jansson, som redan märkt en tydlig
förbättring sedan den samordnade
varudistributionen körde igång.
– Förut fick vi fem leveranser i
veckan och transporterna kom på
olika tider och olika dagar. Ibland
Detta är samordnad
varudistribution
• Alla leverantörer kör sina varor till
en samlastningscentral.
• Alla skolor, förskolor och äldre­
boenden får en samlad leverans
med alla leverantörers varor vid
ett tillfälle i veckan.
• Samtliga leveranser sker med
fordon som drivs med biogas.
Vinsten är minskad miljö­
påverkan, bättre arbetsmiljö
och trafiksäkerhet, samt bättre
förutsättningar för små lokala
leverantörer.
12
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
kunde de till och med komma mitt
under lunchen, och det var inte så
bra. När projektet med samordnad
varudistribution pågick fick vi vara
med och påverka och säga vilken tid
på dagen det passade bäst för oss att
få varorna levererade. Nu kommer
leveransen bara en dag i veckan, och
alltid vid samma tid. Det har hittills
bara diffat på fem minuter, så det
fungerar fantastiskt bra. Det allra
bästa är förstås att det är färre lastbilar och mindre tung trafik nu. Det
märks stor skillnad, det gör miljön
säkrare här vid skolan.
3 000 ton per år
Inom Kungsbacka kommun transporteras varje år 2 500 ton livsmedel och
500 ton annat gods till kommunens
verksamheter. Alla transporter har
tidigare utförts av olika leverantörer,
vilket har inneburit mycket tung trafik till skolor, förskolor och äldreboenden. Att minska den tunga trafiken
och den miljöpåverkan trafikens
utsläpp ger, har därför funnits på den
politiska agendan i flera år.
Ytterligare en nytta med samordnad
varudistribution var att med färre
leveranstillfällen skapa en bättre och
tryggare arbetsmiljö för medarbetarna. I upphandlingen av leverantör
ställde kommunen dessutom som
krav att alla lastbilar skulle drivas
av biogas för att ytterligare minska
påverkan på miljön.
Bättre förutsättningar
för lokala leverantörer
Avtal tecknades till sist med
Postnord, till vars omlastningscentral
alla leverantörer nu kör sina varor.
Varorna lastas sedan om och körs
Köket på Björkris förskola och skola får leverans av matvaror tidigt en morgon. Förväntansfulla skolbarn och kökspersonal tar emot leveransen.
ut av Postnord enligt en uträknad
rutt. Detta har också inneburit att
små lokala leverantörer får bättre
förutsättningar vid upphandlingar
eftersom de nu bara behöver leverera
till omlastningscentralen istället för
till kommunens alla enheter.
Satsningen har fått stort genomslag
i media, och stämmer väl in med
kommunfullmäktiges förväntningar
om att införandet skulle bidra till att
starta en positiv miljötrend i samhället, där kommunen stärkt sin miljöprofil.
Satsningen utökas
Den samordnade varudistributionen
till kommunens verksamheter består
inledningsvis av livsmedel, cirka 2 500
ton årligen. Under första halvan av
2017 kommer satsningen utökas till
att även omfatta leveranser av andra
varugrupper såsom städartiklar,
läromedel och kontorsmaterial, cirka
500 ton.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
13
Bra betyg när invånarna tycker till
Varje år tar SCB tempen på vad Kungsbackas invånare tycker om sin
kommun och motsvarande i andra kommuner. 2016 hamnade vi på
fjärde plats av 136 kommuner vad gäller att bo och leva – men visst
har vi en del att jobba på vad gäller bostäder, grundskola, inflytande,
stöd för utsatta och äldreomsorg.
Invånarna i Kungsbacka tycker att
kommunen är en bra plats att leva
och bo på. Det framgår av NöjdRegion-Index (NRI). Kungsbackas
invånare har i många år varit en bra
bit över riksgenomsnittet av Sveriges
kommuner och placeras sig på delad
fjärde plats av de 136 kommuner som
deltagit i undersökningen.
Det är speciellt utbildnings- och
arbetsmöjligheter som invånarna
ser positivt på och som har haft en
positiv trend. Nio av tio kan rekommendera Kungsbacka som boendeort
vilket är bland de högsta värdena i
landet.
För att invånarna ska bli mer nöjda
behövs detaljplaner som medger ökat
bostadsbyggande i olika boendeformer. Ungdomar och nyanlända har
bland flera andra grupper svårt att
hitta bostäder. Sådana detaljplaner
arbetas för närvarande fram eller
genomförs, bland annat Väster om
ån i innerstan, Björkris, Aranäs,
Tölö och Kläppa i Åsa.
Fortsatt viktigt med trygghet
Precis som övriga Sverige upplever
Kungsbackas invånare att tryggheten minskar. Kungsbacka ligger
på en högre nivå av trygghet än
genomsnittet av övriga kommuner
och är på en delad sextonde plats
av de medverkande kommunerna i
undersökningen. I Kungsbacka ser
vi tryggheten som en viktig del i att
leva och bo och kommer att fortsätta
14
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
förbättra tryggheten, bland annat
i vår Överenskommelse polis och
kommun, ÖPK, som i januari presenterade 2016 års medborgarlöften.
Kommunens verksamheter är bra
Invånarna är generellt nöjda med
kommunens verksamheter som
mäts med Nöjd-Medborgar-Index
(NMI). Speciellt verksamheter som
vatten och avlopp men även gymnasieskolan och våra kultursatsningar
uppskattas av invånarna.
Invånarnas nöjdhet med kommunens verksamheter är på nionde plats
i jämförelse med övriga medverkande kommuner. Verksamheter
som skulle kunna förbättras för att
ytterligare höja helhetsintrycket är
grundskolan, gator, gång- och cykelvägar, stöd för utsatta personer och
äldreomsorgen.
Vill bli bättre på bemötande
och tillgänglighet
Kommunens bemötande och
tillgänglighet upplever Kungsbackas
invånare ungefär som övriga
medverkande kommuners invånare
i undersökningen. Trenden har
dock varit negativ de senaste åren
samtidigt som detta är ett prioriterat
område och en viktig del i kommunens värdegrund Bitt (Bemötande,
inflytande, tillgänglighet som skapar
trygghet).
Under 2016 har vi inlett ett omfat-
tande och långsiktigt arbete med att
utveckla vår interna arbetsplatskultur
som på sikt förväntas bidra till bättre
bemötande och tillgänglighet för
invånarna.
Inflytande och påverkan
är viktiga för en
fungerande demokrati
Invånare anser sig ha möjlighet till
inflytande om kommunens verksamheter i högre grad än genomsnittet
för övriga kommuner som mäts
med Nöjd-Inflytande-Index (NII).
Men vi har haft sjunkande resultat
på detta område under flera år som
vi tar på stort allvar. Det är framför
allt möjligheten att få kontakt med
kommunens politiker som är lägre
än genomsnittet i undersökningen.
I frågor om påverkan och förtroende ligger vi högre än genomsnittet
men har en negativ trend. Vi har en
hög ambition inom detta område och
planerar att kraftsamla för en förbättring. Vi har redan påbörjat och
kommer ytterligare intensifiera arbetet med att förbättra möjligheter för
invånarnas inflytande genom bland
annat fler invånardialoger, bättre
synpunktshantering, ny invånarpanel
och fler arenor där invånare kan få
kontakt med politiker.
Vi planerar även för bättre och
mer enhetlig kommunikationsplan
för kommunen tillsammans med
digitala former för dialog med invånarna.
Om undersökningen
Ett av våra viktigaste sätt att på en övergripande nivå få reda på vad invå­
narna i Kungsbacka tycker är genom den årliga Medborgarundersökningen
som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför. Resultaten redovisas med
SCB:s analysmodell Nöjd-Kund-Index, NKI. Frågorna besvaras på 10-gradiga
skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Frågeområdenas resul­
tat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygs­
index under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55,
och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.
Utfall
Kungsbacka
Utfall
Medel
Lägsta
Utfall
Högsta
Utfall
Nöjd-region-index, NRI
71
60
44
79
Rekommendation att flytta till
Kungsbacka
79
64
37
86
Utbildningsmöjligheter
70
60
28
88
Trygghet
62
56
39
80
Arbetsmöjligheter
63
53
29
79
Bostäder
51
52
40
67
Nöjd-medborgar-index, NMI
61
54
39
69
Bemötande och tillgänglighet
56
56
43
68
Vatten och avlopp
87
79
53
89
Nöjd-inflytande-index, NMI
42
40
27
56
Information
56
54
39
66
Påverkan
41
39
27
56
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
15
Synpunktshantering för
ständig förbättring
Invånarnas synpunkter är viktiga för vår ständiga förbättring. Antalet synpunkter har
ökat med 75 procent 2016 och vi fortsätter satsningen med att utveckla dialogen med
invånarna. Och invånarnas idéer, klagomål och förslag ger effekt!
Ständig förbättring
Genom att systematiskt använda
inkomna synpunkter kan vi ständigt
förbättra våra processer och även
förutsättningar för kommunen att
leverera en god kostnadseffektiv
service.
Synpunktshanteringen på kommunens webbplats ska förenkla för våra
invånare, brukare och andra intressenter att felanmäla, klaga, lämna
förslag till förbättringar eller ge oss
beröm.
Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår synpunktshanteringen i ett system för ständiga
förbättringar.
kering samt avfall och återvinning.
Många synpunkter gäller områden
som inte ligger inom kommunens
ansvar, utan till exempel tillhör
Trafikverket, vägföreningar eller
FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).
Ökning av antal synpunkter
och felanmälningar
Inkomna synpunkter har ökat med
75 procent från föregående år. De
flesta nämnder är med i ökningen
men främst Förskola & Grundskola
som inte haft så många tidigare år,
Kommunstyrelsen, Vård & Omsorg
som arbetat aktivt med synpunkts-
hanteringen. Vård & Omsorg har
bland annat bifogat en ny talong i
anslutning till sina kvalitetsdeklarationer som underlättat för de som vill
lämna en synpunkt.
Under året har vi påbörjat ett
förbättringsarbete med synpunktshanteringen som utgör en viktig del
för invånarnas inflytande. Under
hösten genomfördes bland annat
en kampanj via sociala medier för
att öka intresset för invånarna att
lämna synpunkter. Vid mötesplatser
dit invånare kommer för att träffa
kommunen på olika sätt, fanns en
affisch med uppmaning att lämna
synpunkter. På vår hemsida finns
Synpunkter om fritidsaktiviteter och trafik
Flertalet av de synpunkterna under
året handlar, precis som tidigare
år, om behovet av idrottshallar,
parkourhall, nya längre och belysta
motionsspår och att bygga fler utegym och ytor för spontanaktiviteter.
Flera synpunkter handlar också om
ny simhall.
Som en följd av inlämnade synpunkter planeras nu en gymnastikoch parkourhall att stå klar våren
2017. Belysning på aktivitetsytan i
Fors sätts upp under våren 2017. Två
nya utegym, ett i Vallda och ett i
Onsala, planeras under 2017. En ny
simhall med byggstart planeras till
2018.
Teknikområdet står för en stor del
av synpunkterna som handlar om
trafik och park, trafiksäkerhet, par-
16
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Klagomål
Beröm
Förslag
till
förbättring
Fritid & Folkhälsa
42
41
147
124
0
14
230
Förskola & Grundskola
31
4
42
31
2
14
77
Gymnasie & Vuxen­
utbildning
13
0
20
2
1
16
33
Individ & Familje­
omsorg
18
2
10
6
0
24
30
Kommunstyrelsen
Förvaltning
varav
anonyma
Varav
politiska
Varav
obesvarade
Totalt
43
9
97
33
5
10
149
Kultur & Turism
4
3
17
9
0
2
24
Miljö & Hälsoskydd
9
0
8
1
1
2
17
Plan & Bygg
19
0
8
8
0
0
27
Service
27
1
39
8
0
7
67
Teknik
198
36
252
15
2
114
486
26
25
22
30
10
9
73
430
121
662
267
21
212
1 213
Vård & Omsorg
Totalt
Det här lovar vi
det länkar till synpunktshanteringen
så att invånarna enkelt kan ge en
synpunkt när de använder eller letar
efter information eller någon av våra
tjänster.
Kampanjen för att lämna en synpunkt har även skapat uppmärksamhet för felanmälan som också ökat
mer för 2016. Antal ställda frågor via
synpunktshanteringen ligger dock
relativt konstant.
Flest synpunkter inom
teknik- fritid- och
folkhälsoområdet
Teknik och Fritid & Folkhälsa står
fortsatt för överlägset flest synpunkter med 60 procent. Hos flera
verksamheter som inte får så många
synpunkter till sig finns istället
en naturlig och vardaglig kontakt
mellan kommunen och den enskilde
då synpunkter eller frågor löpande
diskuteras och fångas upp.
Andelen klagomål, beröm och
förbättringsförslag är totalt sett som
tidigare år och ungefär hälften av
synpunkterna är förbättringsförslag.
Våra kvalitetsdeklarationer talar om
vad invånarna och de som använder
våra tjänster kan förvänta sig av oss.
De ska tydligt beskriva vad vi lovar.
Deklarationerna är en viktig del i
kommunens kvalitetsarbete och ett
effektivt förbättringsverktyg för
verksamheten.
91 av 107 uppnådda
I Kungsbacka har vi 107 kvalitetsdeklarationer 2016 uppdelat på tio av
våra nämnder. Så här har vi uppfyllt
våra kvalitetsdeklarationer under
året:
Ej
uppnådda:
2 stycken
Delvis
uppnådda:
14 stycken
Antal uppnådda kvalitetsdeklarationer har ökat till 85 procent. 2015 var
andelen 79 procent och 2014 var den
82 procent. De ej uppnådda kvalitetsdeklarationerna är två stycken för
2016:
•Miljö & Hälsoskydd: har inte lyckats skicka skriftlig rapport inom 15
arbetsdagar över vad som framkom
vid tillsynsbesök från myndigheten.
Förklaringen är att flera fall varit
komplicerade samt personalbrist.
•Teknik: har inte åtgärdat belysningsstolpar som är ur funktion
inom tre veckor. Orsaken är att
upphandlad entreprenör inte
genomförde avtalade uppgifter till
fullo varför avtalet sades upp under
året. En ny upphandling genomförs
våren 2017 och en del områden
kommer att genomföras i egen regi.
Du kan läsa mer om kvalitets­
deklarationerna i respektive nämnds
årsredovisning.
Uppnådda: 91 stycken
Vi ger svar på synpunkter
Kommunen har åtagit sig att svara
på synpunkter inom tio arbetsdagar
vilket vi till störst del gör. Antal
obesvarade synpunkter minskar.
Andelen obesvarade synpunkter efter
10 dagar av de inkomna synpunkter
som ska besvaras är cirka 25 procent
vilket kan jämföras med cirka 40
procent för år 2015. En förbättring
även om det inte är acceptabelt.
Orsaken förklaras ofta som tidsbrist.
Det har funnits brister i system och
rutiner som nu håller på att förbättras.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
17
Vi jämför oss
med andra kommuner
När vi jämför oss, får vi ett mått på kvaliteten på den service vi leve­
rerar till invånarna. 2016 års undersökning visar en förbättring mot
föregående år. En majoritet av de undersökta områdena placerar oss i
Sverigetoppen.
Kommunens kvalitet i korthet är ett
verktyg för att jämföra kommuner
med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett invånarperspektiv. Undersökningen genomförs
av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. För närvarande deltar 250
av Sveriges 290 kommuner i detta
jämförelsenätverk. Den ger alltså en
bra bild av så gott som hela Sverige.
Kommunens kvalitet undersöks
årligen för fem områden:
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Delaktighet och information
• Effektivitet
• Samhällsutvecklnig
18
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Inom respektive område finns ett
antal frågor som var och en har
jämförts med resultatet för andra
kommuner. För att ge en snabb och
enkel överblick över hur Kungsbacka
står sig jämfört andra kommuner har
vi delat upp utfallet i fyra betygsgrupper, från mörkgrönt till rött (se
förklaring i högerspalten).
Resultaten kan ge ett bra stöd för
våra förtroendevalda att få en sammanfattande översiktlig bild av kommunens kvalitet i jämförelse med
andra kommuner. Redovisningen är
även ett bra underlag i dialogen med
invånarna. Här redovisas en sammanställning över samtliga frågor
som tillhör respektive betygsgrupp.
Kungsbacka tillhör de 25 procent
av kommunerna som fått bäst
resultat på måttet.
Kungsbacka tillhör den näst
bästa gruppen.
Kungsbacka tillhör den näst
sämsta gruppen.
Kungsbacka tillhör de 25 procent
av kommunerna som fått sämst
resultat på måttet.
Kungsbackas totala resultat
40
Tillgänglighet
antal frågor
antal frågor
8
35
30
6
25
5
20
4
15
3
10
2
5
1
0
till särskilt boende som gått från näst
sämsta till sämsta gruppen i år med
108 dagar. Detta är kända problem
som främst handlar om planprocesser för byggnationer av nya boenden
som det planeras insatser till att
förbättra.
7
2013
2014
2015
2016
Kungsbacka har en mycket god
kvalitet i jämförelse med andra kommuner. Av totalt 40 frågor (y-axeln)
placerar vi oss i bästa gruppen med
24 av frågorna vilket är en förbättring i jämförelse med tidigare år.
Vi har färre frågor i näst bästa- och
näst sämsta gruppen. Däremot har
vi försämrat oss i förhållande till
tidigare genom att ha fler frågor, sju
stycken, i sämsta gruppen.
Resultat per område
I följande spalter redovisas hur
frågorna bedöms i förhållande till
andra kommuner inom respektive
område. Under varje diagram ser du
vilka frågor som ingår per område.
0
2013
2014
2015
2016
Tillgänglighet, e-post
Bemötande, telefon
ppettider utöver vardagar 8–17 på bibliotek,
Ö
simhall och återvinnings-central
Plats på förskola på önskat datum
äntetid förskola för de som ej fått plats på
V
önskat datum
Väntetid försörjningsstöd
Tillgänglighet, telefon
Väntetid särskilt boende
Tillgänglighet handlar om hur
lätt invånare kan komma i kontakt
med kommunen för att till exempel
ställa en fråga. Då vi till 98 procent
lyckas besvara frågor inom två dagar
placerar vi oss i den bästa gruppen.
Det kan även handla om väntetiden
på beslut om försörjningsstöd, som för
2016 är 22 dagar vilket är en förbättring från sämsta till näst sämsta
gruppen.
Kungsbacka placerar sig i bästa
gruppen med 4 av 8 frågor. Vi
minskar samtidigt med 1 i näst bästa
gruppen så att vi totalt sett i de två
bästa grupperna minskar. Samtidigt
har vi ökat med en fråga i sämsta
gruppen. Hit hör tillgänglighet via
telefon där vi försämrat oss från
näst bästa gruppen till den sämsta.
Vi arbetar aktivt med denna fråga
genom vår värdegrund Bitt (Bemötande, Tillgänglighet, Inflytande
som skapar Trygghet) och i vårt
förändringsarbete för bättre arbetsplatskultur. Hit hör även väntetiden
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
19
Delaktighet och information
3
4
Effektivitet
16
antal frågor
4
antal frågor
antal frågor
Trygghet
14
12
3
10
2
2
8
6
1
1
4
2
0
2013
2014
2015
2016
2013
2014
Antal barn och personal i förskola
Webbinformation
Trygghet invånare, index
Delaktighet invånare, index
Personalkontinuitet i hemtjänst
Inflytande invånare, index
Kungsbacka har en fråga i bästa
gruppen om antal planerade barn i
förhållande till personal inom förskolan,
som är 4,9 barn per medarbetare. I
näst bästa gruppen finns fråga om
trygghetsindex från SCB:s Medborgarundersökning som sjunkit från bästa
gruppen föregående år. I sämsta
gruppen har vi en fråga om personalkontinuitet inom hemtjänsten. Medelvärdet för Kungsbackas hemtjänsttagare vad gäller antal anställda som
de möter under en 14-dagarsperiod
är 19 stycken. Medelvärdet för övriga
kommuner i undersökningen är 15,
där den bästa kommunen har 7 och
den sämsta 26 stycken.
I årets mätning kring trygghet
är det en fråga mindre. Många
kommuner hade svårt att ta fram
uppgifter om faktiskt antal barn i
förhållande till personal i skolan,
varför frågan ströks.
20
0
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
2015
2016
På området Delaktighet och information placerar sig Kungsbacka i bästa
gruppen med två frågor: om kommunens webb-information till invånarna och om hur väl kommunen
möjliggör för att delta i kommunens
utveckling. Det är en förbättring
från näst bästa gruppen år 2015. Vad
gäller fråga om SCB:s Medborgarundersökning Nöjd-InflytandeIndex placerar vi oss precis som 2015
i näst bästa gruppen. Under året
har vi förbättrat vår process för att
få in synpunkter från invånare och
genomfört flera invånardialoger som
sannolikt bidragit till det positiva
resultatet.
0
2013
2014
2015
2016
Elever i årskurs 6 med godkända betyg
lever i årskurs 3 som klarat de nationella
E
proven
lever i årskurs 9 med behörighet till
E
yrkesprogram
levers syn på skola och undervisning,
E
årskurs 8
Kostnad per betygspoäng i grundskolan
ymnasieelever som tagit examen inom
G
4 år
Kostnad per elev i gymnasieskola
Kvalitet, särskilt boende
Kostnad särskilt boende äldreomsorg
Brukare nöjda med särskilt boende
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst
Brukare nöjda med sin hemtjänst
Ungdomar som inte återkommit till socialtjänst inom ett år efter insats
Kvalitet, LSS grupp- och serviceboende
Kostnad hemtjänst äldreomsorg
Kostnad per barn i förskola
I perspektivet kommunens effektivitet har Kungsbacka 9 av 16 frågor
i bästa gruppen vilket är en förbättring från föregående år. De områden
där vi förbättrat oss är om elevers
syn på skolan och undervisningen i
årskurs 8, kostnad per brukare och
kvalitetsindex för särskilt boende
och andel brukare som är nöjda med
sin hemtjänst.
Sämsta gruppen har ökat med
två frågor, kostnad per brukare i
hemtjänsten (som har ändringar
i sin mätmetod så att den inte är
helt jämförbar mot tidigare år) och
kostnad per barn i förskolan. Det är
Vi kan konstatera att Kungsbacka
står sig väl vad gäller effektiviteten i
jämförelse med andra kommuner.
Samhällsutveckling
9
antal frågor
tveksamt om frågor om kostnad per
elev eller brukare i olika verksamheter visar något om effektiviteten när
man inte har med kvalitetsaspekten.
Dessa frågor ligger inte till grund för
förändrings- eller förbättringsarbete
i Kungsbacka utan att vi tar med
vilken kvalitet som levereras.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2013
2014
2015
2016
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år
Invånare som under året fått ekonomiskt bistånd
A ntal nya företag
Att bo och leva i kommunen
Sjukpenningtal
Återvunnet material av hushållsavfall
Miljöbilar i kommunal verksamhet
Ekologiska livsmedel i kommunens kök
Företagsklimat, enligt undersökningen Insikt
Som samhällsutvecklare är Kungsbacka bra i jämförelse med andra och
har totalt 8 av 9 frågor i bästa eller
näst bästa gruppen. Det är frågor
som berör andel förvärvsarbetande
av befolkningen, hur många som fått
försörjningsstöd, antal nystartade
företag, återvunnet hushållsavfall,
andel miljöbilar i kommunens
organisation och andel ekonomiska
livsmedel m.m. Endast en fråga är
i sämsta gruppen och det är SKL:s
Insiktsmätning om företagsklimatet.
Ett område som uppmärksammats
sen några år tillbaka och under året
har enheten för näringslivsarbete
förstärkts med förhoppning om
bättre resultat i framtiden.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
21
Så har vi arbetat med vår värdegrund
Vi som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande
och ge möjligheter för kommuninvånarna att ha inflytande över hur
vi utför våra tjänster. Vi ska vara tillgängliga för kommuninvånarna.
På detta sätt skapar vi trygghet. Detta är Bitt – vår värdegrund.
Vår värdegrund Bitt ska genomsyra
hela organisationen på alla nivåer.
Den återfinns bland kommunfullmäktiges prioriterade mål och
den omsätts till praktik på våra
arbetsplatser. Alla medarbetare
förväntas känna till och arbeta
utifrån värdegrunden. Alla chefer
har i uppdrag att arbeta med Bitt i
sina verksamheter.
Även om vi fortfarande har bra
värden i förhållande till övriga riket
så har nyckeltalen över tid stagnerat
vilket vi tar på stort allvar. Därför har vi under året påbörjat ett
övergripande utvecklingsarbete där
målet är att etablera ett gemensamt
förhållningssätt som ökar kundfokus. Det förstärker värdegrunden
Bitt som inriktning i all kommunal
service och myndighetsutövning.
Insatser under 2016
Under året genomfördes en omorganisation av kommunledningen
för att bilda ett nytt kommunledningskontor. Syftet är att skapa
förutsättningar att fokusera mer
på strategiska frågor och att leda,
samordna och följa upp hela kommunens verksamhet och utveckla
professionella stödprocesser. Vi ska
jobba mer gemensamt och likartat i
kommunen – vi blir ett Kungsbacka.
2016 inleddes en satsning på ett förhållningssätt som vägleder i dagliga
beslut, prioriteringar och agerande
– för invånares, näringslivets och
besökares bästa, och som leder oss
mot vision 2030. Arbetet bygger
även vidare på det politiskt beslutade
direktivet om värdskap i toppklass.
22
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Vid ledardagen 2016 presenterades
resultatet i form av fyra hörnstenar:
•Vi välkomnar
•Vi levererar
•Vi samarbetar
•Vi tänker nytt
Hörnstenarna ska stärka och
utveckla vår arbetsplatskultur.
I många av våra verksamheter finns
ett medvetet och systematiskt arbete
utifrån värdegrunden och en stark
vilja hos våra anställda att ge ett gott
bemötande tillsammans med god
service. Här är några exempel:
Skolor
Ett ständigt pågående arbete är
att utveckla vårt sätt att göra barn
och elever mer medvetna och
medskapande i sin utbildning. På
varje förskoleenhet och skolenhet
upprättas årligen planer mot kränkande behandling. Tillsammans
med den information vi får från
brukarenkäten ger detta ett gott
underlag för dialoger och för rektors/
förskolechefs analys och beslut om
förbättringsarbete.
Elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande har minskat sedan
förra året, framförallt i årskurs 5 och
8. Det handlar både om upplevelsen
av att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter och att de kan påverka
hur de ska arbeta i skolan och med
vad.
Vård & Omsorg
En central strategi inom Vård &
Omsorg för att förbättra kundernas
inflytande är införandet av arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC.
Alla utredningar och biståndsbeslut
inom förvaltningen för Vård &
Omsorg görs nu utifrån socialstyrelsen arbetsmodell och tar hänsyn
till varje kunds unika situation och
förmåga.
Under året har förvaltningen för
första gången även undersökt hur
målgruppen av kunder under 65 år
upplever verksamheten. Såväl äldre
som yngre kunder upplever till
mycket stor del (98 respektive 91 procent) att de får ett gott bemötande
av personalen. Och andelen som
sammantaget är mycket eller ganska
nöjda med sitt särskilda boende
respektive hemtjänst, uppgår till 89
respektive 92 procent.
Individ & Familjeomsorg
och Funktionsstöd
Efter sammanslagningen av
förvaltningarna för Individ &
Familjeomsorg och Funktionsstöd
den 1 januari 2016 fanns ett behov
av att skapa ett gemensamt förhållningssätt som genomsyrar hela
förvaltningen. Vi har många olika
verksamheter och arbetsplatser – ute
på boenden, hemma hos personer
eller på kontor. Men ytterst arbetar
vi alla för samma sak och behöver
ha en gemensam bild för ögonen när
vi går till jobbet. Resultatet blev vår
verksamhetsidé:
"Vi finns till för dem som behöver stöd
i sin livssituation. Genom delaktighet
och omtanke vill vi skapa möjlighet till
förändring och livskvalitet".
Verksamheten för ensamkommande har under 2016 gjort ett
arbete med att konkretisera och
anpassa vår värdegrund till verksamheten på våra boenden. Det resulterade i dokumentet Bitt blir praxis.
Pilarnas riktning anger trenden sett över
3 år. Pilarnas färg indikerar kommunens
värden i förhållande till övriga kommuner
i Sverige.
Vi använder nyckeltalen nedan för att följa upp arbetet
med Bitt. Pilarnas riktning anger trenden sett över tre år.
Pilarnas färg indikerar kommunens värden i förhållande till
övriga kommuner i Sverige.
Grön pil
Vi ligger över rikssnittet.
Gul pil
Vi ligger lika med rikssnittet eller att det
inte går att jämföra med riket.
Röd pil
Vi ligger under rikssnittet.
Detta mäter vi
Utfall
2012
Utfall
2013
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Riket
2016
Kommentar
Nöjd-Medborgar-Index, NMI
64
63
62
59
61
54
Kungsbacka ligger på delad 9:e plats.
Nöjdhet med bemötandet vid
kontakt med kommunen
6,6
7,0
6,6
6,7
6,6
6,6
82 % av våra invånare upplever ett gott eller
mycket gott bemötande.
Nöjdhet med servicen vid kontakt
med kommunen
6,6
6,8
6,5
6,5
6,4
6,4
80 % upplever ett gott eller mycket gott
bemötande men trenden är vikande.
Andel som uppfattar att de får ett
gott bemötande vid telefonkontakt
80 %
89 %
94 %
100 %
100 %
98 %
100 % upplever gott eller mycket gott bemötande.
Möjlighet till information om verksamheten genom personliga möten
6,1
6,0
6,3
6,3
6,1
iu*
32 % svarar mycket bra, 46% bra, vilkert innebär ökningar. Trenden totalt är dock vikande.
Personliga möten ersätts på senare år med
digitala lösningar som ökar tillgängligheten.
Möjlighet att framföra synpunkter
genom personliga möten
6,1
6,0
6,2
6,2
6,1
iu*
31% (18%) svarar mycket bra, 45%( 25%) bra
och 24% (12 %) ger oss underkänt. Större
andel nöjda än 2015. Personliga möten
ersätts på senare år med digitala lösningar
som ökar tillgängligheten.
Hur upplever invånarna att de
har inflytande över kommunens
verksamhet?
48
45
45
43
42
40
Över medel men försämring. Åtgärder
planeras.
Hur väl kommunen möjliggör för
invånarna att delta i kommunens
utveckling
51 %
51 %
69 %
61 %
81 %
56 %
Bland de 15 bästa kommunerna 2016.
Hur god kommunens webbinformation är till invånarna
83 %
87 %
86 %
86 %
82 %
76 %
Resultatet redovisas som procent av maxpoäng och visar hur lätt det är att hitta efterfrågad information.
Antal inlämnade synpunkter
629
559
897
695
1 213
iu*
Utvecklat processen och genomfört kommunikationsinsats som gett effekt. Finns behov
av förbättring, flera nämndområden behöver
bättre systematik för att få in synpunkter.
Information om vår tillgänglighet
5,8
6
6
5,9
5,8
iu*
Andelen mycket nöjda är ungefär lika stor
som icke nöjda, 22 %. 55 % är nöjda.
Efterfrågestyrda öppettider
6,3
6,2
6,4
6,4
6,2
iu*
Fler är nöjda, 32 %, än missnöjda, 21 %.
Förväntningarna i samhället ökar också
samtidigt som digitaliseringen ger mer
möjligheter.
Andel invånare som skickar in en
enkel fråga via e-post får svar inom
två arbetsdagar
59 %
69 %
98 %
87 %
95 %
86 %
God förbättring över tid som sannolikt beror
på införandet av Kungsbacka direkt.
Andel invånare som får kontakt
med handläggare via telefon för
att få svar på en enkel fråga
42%
42%
56%
50%
46%
52%
Negativ trend där vi i år sjunker under
riksgenomsnittet. Vi planerar för kraftfulla
åtgärder.
Hur trygga känner sig invånarna i
kommunen?
65
66
67
66
62
56
På delad 14:e plats. Trenden i samhället är
negativ med upplevd ökad otrygghet.
*iu = ingen uppgift
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
23
REPORTAGE
Estetisk tolkning av hållbarhet
En radiodänga med ny text på svenska om växthuseffekten?
Det är fullkomligt normalt på en naturkunskapslektion.
I alla fall om man är estetelev på Aranäsgymnasiet.
Text och foto: Hannah Björk
En lektion i naturkunskap kan vara
lärorik, faktaspäckad – och fullkomligt skittråkig för sextonåriga
gymnasister. Men Aranäsgymnasiets
elever på estetiska programmet får
under förstaläraren Jessica Rehnqvists ledning pröva nya vägar.
– De får använda sina kreativa
sidor och det de är bäst på, menar
Jessica Rehnqvist. På så sätt blir det
både kul och lärorikt.
Skola med hållbarhetsprofil
Hon är en av landets få lärare i
miljökunskap och ansvarig för
Aranäsgymnasiets hållbarhetsprofil.
Kungsbackas båda gymnasier, Aranäs och Elof Lindälv, är certifierade
enligt Skolverkets utmärkelse Skola
för hållbar utveckling. Det innebär
att lärandet sker med demokratiska
arbetssätt, kritiska förhållningssätt
i ämnesövergripande samarbeten,
med pedagogisk variation och
delaktighet från eleverna.
Dagens naturkunskapslektion
uppfyller samtliga kriterier. Efter
en kort genomgång i klassrummet,
sprids eleverna ut i grupparbeten.
Estetprogrammet har fem grenar:
dans, bild, media, teater och musik.
Eleverna använder sig av sin specialisering för att gestalta miljöproblem.
Bruno Mars blir låt
om ­växthuseffekt
Framför ett notställ hittar vi Anna
Falk och Maja Silén, två tredjedelar
av gruppen SAM. Till Siri Gallegos pianotoner övar de den låt om
växthuseffekten som de skrivit. Du
har säkert hört melodin på radio –
I’m yours med Bruno Mars.
24
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
– Det tog lite tid innan vi kom
igång och fick till meningarna, säger
Siri Gallego.
– Vi ville nästan nöta in i de som
lyssnar vad problemen beror på och
få in lösningar i texten till vad man
kan göra åt situationen, menar Anna
Falk.
Kring en stor bild av världsrymden,
med jorden i centrum, solen i ena
hörnet och månen i andra, trängs
bildeleverna.
– Det ska bli ett brädspel med
frågor om ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet, beskriver
Hanna Bartholdsson.
” Skolverket talar om
vad eleverna måste
kunna, men inte
hur de ska lära sig.
Så det ger oss lärare
ganska fria händer.”
– Man drar ett kort, det kan vara
ett händelse- eller bildkort, och
svarar på frågan, förklarar Jenny
Andersson.
– Frågorna har olika färger – grön,
orange eller röda – beroende på
svårighetsgrad, säger Annie Brant
och tar ett exempel på en svår fråga:
Vilken är den kemiska beteckningen
för fotosyntesen?
Spelet ska testas på riktiga elever,
Jessica Rehnqvist har en skolklass i
åtanke som testpiloter.
Film om dyster framtid
Även film är ett medium för att lyfta
klimathotet. Iförd lösskägg, hatt
och rock ska Elin Fjellström gestalta
en man som i en dyster framtid ska
förklara för sina barnbarn varför
världen ser ut som den gör med
smältande isar, utrotade djurarter
och kallare klimat på grund av
påverkad Gulfström.
– Filmen handlar om en gammal
gubbe som levt ett omiljövänligt liv.
Han kör en stor bil, äter mycket kött,
stänger inte dörren till kylen ordentligt och tar långa, varma duschar,
beskriver Elin Fjellström och Alice
Edblom.
Ronja Alfredsson, bildelev, ägnar
sig åt research för sin krönika.
– Många färger innehåller kadmium trots att de är farliga. Och en
del material innehåller plaster som ger
farliga ångor, förklarar hon initierat.
Blev utställning i stadshuset
Jessica Rehnqvist har testat upplägget
innan och även i andra program. Teknikerna har till exempel tittat på hur
Kungsbacka kan bli ett mer hållbart
samhälle, ett arbete som resulterat i
en utställning i stadshusets foajé, och
samhällsklassen skriver reportage.
– Kurserna måste uppfylla nationella mål. Skolverket talar om vad
eleverna måste kunna, men inte hur
de ska lära sig. Så det ger oss lärare
ganska fria händer.
– Jag tror att de lär mer för livet
och utvecklas som människor genom
att reflektera och agera. En del får
upp en gnista och tycker att det är
kul och vill lära sig mer. På så sätt
blir även själva lärandet hållbart,
reflekterar Jessica Rehnqvist.
REPORTAGE
»Han kör en stor bil, äter
mycket kött, stänger inte
­dörren till kylen ordentligt
och tar långa, varma duschar.«
Elin Fjellström och Alice Edblom gör film
om ett omiljövänligt liv.
Elin Fjellström ikläder sig rollen som äldre man med dålig miljömedvetenhet..
Skola för hållbar
utveckling
Ronja Alfredsson,
bildelev, ägnar sig åt
research för sin krönika
om miljöfarliga ämnen i
konstnärsfärger, något
som är dåligt både för
miljö och hälsa.
Hållbar utveckling inrymmer en
ekologisk, ekonomisk och social
dimension.
Utmärkelsen gäller i tre år och kan
förlängas. Ett lärande för hållbar
utveckling karakteriseras av:
• demokratiska arbetssätt
• kritiska förhållningssätt
• ämnesövergripande samarbeten
• mångfald av pedagogiska
metoder
• delaktighet och inflytande från
eleverna
(Fakta: Skolverket)
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
25
VISION
Vision 2030
Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver
hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga
utvecklingsområden för framtiden.
I Kungsbacka växer framtiden
Västsveriges bästa ­företagsklimat
I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är
öppna, trygga och nytänkande. Varje människas potential
tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela
livet.
Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och
är det självklara valet för företag som vill etablera sig i
Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer.
Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och möjligheterna
till utveckling är goda för både individen, gruppen,
­f öreningen och företaget.
Vi utvecklas hela livet
Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar
vardagen här lockar ständigt nya invånare. Växtkraften
ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så
att alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet.
I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en
kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig
om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro.
Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt,
ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens
tillgångar.
Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som
människor utvecklas både näringslivet och samhället i
stort.
Mångfald, puls och nära till naturen
Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet
Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden
växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen.
Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter
behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden
speglas i den inspirerande byggnadsmiljön där tradition
möter innovation och där mötesplatserna är många.
­Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort.
Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd
och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och
gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet.
Framåt­anda, mångfald och öppenhet spirar i nätverk och
föreningar.
Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer
med kommunens orter och omvärld. Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar
transporternas miljöpåverkan.
Den nytänkande ­kvalitetskommunen
Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra
fantastiska naturmiljöer så att även kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i
vardagen.
Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar
turister och besökare till hela kommunen.
26
Här är det lika naturligt att starta företag som att vara
anställd. Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan,
och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv
utvecklar företagsamheten i hela kommunen.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande
saker att hända.
Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod,
nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett
innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar,
och är en förebild för andra. Här jobbar människor som
vill, vågar och kan.
PRIORITERADE MÅL OCH DIREKTIV
Prioriterade mål och direktiv
Med utgångspunkt från visionen har kommunfullmäktige beslutat om ett ­antal prioriterade
mål. De prioriterade målen beskriver vad våra verksam­heter ska uppnå och kan ses som den
övergripande strategin för utvecklingen av kommunen som helhet. Direktiv är kommunfull­
mäktiges sätt att exakt beskriva en uppgift som ska utföras av en nämnd under ett eller två år.
Målen är satta utifrån vår tidigare vision som du hittar i Kommunbudgeten (sida 12).
Ökat inflytande
Andelen invånare som upplever
att de har inflytande ska öka
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
45
43
42
49
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor
NII. Sammanvägt Nöjd-Inflytande-Index, NII, med
betygsindex 0–100, för hur invånarna bedömer
möjligheterna till inflytande i Kungsbacka kommun.
Vi har inte nått målet
Invånare har inflytande på många sätt i
Kungsbacka. Eleverna tycker till i klassråd,
elevråd och matråd, föräldrarna bjuds till
föräldramöten.
I omsorgsförvaltningarna finns brukarråd eller individuella handlingsplaner i
samarbete med individen eller närstående.
Viktigast är kanske den dialog som löpande
sker mellan kommun och invånare i olika
sammanhang.
Synpunktshanteringen är en viktig kanal för
inflytande och dialog liksom invånardialoger
vid förändringar och samhällsplanering.
Under året har vi skapat ett nytt forum för
barns och elevers delaktighet, som kallas
Åsiktsmaskinen. Det är en digital mötesplats
där barn och elever kan vara
med och påverka.
Vi ser allvarligt på att målet inte uppnås
i år. Vi arbetar intensivt med en rad insatser
för att vända trenden, bland annat har vi
påbörjat en kartläggning för att se över de
kanaler och metoder vi har för inflytande
och dialog med våra invånare. Syftet är att
göra det enklare att påverka men också
att på ett tydligare sätt berätta för våra
invånare hur resultatet blivit av de dialoger
som genomförts. Vi utvecklar även vår synpunktshantering.
Bemötande
och tillgänglighet
Andelen som upplever ett gott
bemötande och god tillgänglig­
het i kontakt med kommunen
ska öka
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
57
55
56
62
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet. Sammanvägt
betygsindex 0–100, för hur invånarna bedömer
bemötande och tillgänglighet i Kungsbacka kommun.
72
70
71
73
Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor
Bemötande. Sammanvägt betygsindex 0–100, för
hur invånarna bedömer bemötandet i Kungsbacka kommun.
68
66
66
72
Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor
Tillgänglighet, betygsskala 0–100.
Vi har inte nått målet
men är på rätt väg
Målet är en viktig del i vår värdegrund och
har därför hög prioritet. Utifrån en vikande
trend i några år har vi infört flera olika insatser som nu förhoppningsvis ger en positiv
utveckling.
Under 2016 har vi påbörjat ett utvecklingsarbete för att närma oss kommunens vision
om ett värdskap i toppklass. Resultatet är
programmet 100 % välkommen som riktar
sig mot såväl medarbetare som chefer.
Vi har även etablerat nya arbetssättet kundcentrerad verksamhetsutveckling. Syftet
är att kommunens tjänster och service ska
utvecklas mer utifrån kundens perspektiv för
att bättre tillgodose invånarnas, närings­
livets och besökares förväntningar om bland
annat tillgänglighet och bemötande.
God livskvalitet
Andelen invånare som upplever
förutsättningar för god livs­
kvalitet ska öka
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
96%
94%
94%
SCB:s medborgarundersökning. Egen tilläggsfråga: Hur nöjd är du på det hela taget med det
liv du lever? Fyrgradig skala från Inte alls nöjd till
Mycket nöjd som redovisas i procent efter sammanslagning av andel som är Nöjda och Mycket
nöjda.
82%
84%
78%
SCB:s medborgarundersökning. Egen tilläggsfråga: Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Femgradig skala från Mycket dåligt till
Mycket bra, som redovisas i procent efter sammanslagning av andel som gett betyg 4–5.
Vi har nått målet
Invånarna i Kungsbacka är generellt nöjda
med sin livssituation och har god hälsa vilket
kommunen bidrar med på flera olika sätt.
Ett exempel är gruppbostaden Boda med
integrerad daglig verksamhet som innebär
att vi lokalt kan erbjuda boende för behövande inom kommunens gränser.
Gymnasieskolan erbjuder flexibilitet vad
gäller olika utbildningar, studieupplägg
och arbetsinriktade åtgärder. Vi arbetar
systematiskt för att förebygga frånvaro och
studieavbrott vilket resulterat i att fler tar
gymnasieexamen som i sin tur bidrar positivt
till livskvalitet.
På egna ben är en satsning för att få fler
elever att gå eller cykla till skolan. Målet är
ökad fysisk aktivitet för barnen och minskad
biltrafik runt skolan.
Vår fortsatta utveckling av e-tjänster skapar
tillgänglighet för invånaren dygnet runt.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
27
PRIORITERADE MÅL OCH DIREKTIV
Minskad ­användning
av droger
Användning av droger bland
ungdomar ska minska
Trygg kommun
Andelen invånare som upplever
att de är trygga ska öka
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
87%
87%
87%
89%
Ungdomsenkäten Luppen vart tredje år, däremellan kommunens ungdomsenkät, årskurs 8. Andel
som uppger att de inte konsumerar alkohol.
90%
90%
90%
93%
Ungdomsenkäten Luppen vart tredje år, däremellan kommunens ungdomsenkät, årskurs 8. Andel
som uppger att de inte röker.
86%
86%
86%
90%
Ungdomsenkäten Luppen vart tredje år, däremellan enkät till elever i årskurs 2 på gymnasiet.
Andel som uppger att de inte använder narkotika.
Mätningen av målet som
genomförs tillsammans
med Göteborgsregionen är
framflyttad till 2017 varför
målet inte kan bedömas.
Området har uppmärksammats under året
då flera myndigheter rapporterat ett oroande mörkertal samt att det finns god tillgång till narkotika i kommunen. Kommunen
och Polisen samarbetar med insatser på både
grund- och gymnasieskolor, till exempel med
kontroll av ungdomar som misstänks bruka
droger.
Skolförvaltningarna fortsätter aktivt att
arbeta drogförebyggande utifrån vår drogpolicy med tillhörande handlingsplan.
Ökad samverkan mellan olika kommunala
aktörer har gett resultat genom att vi nått
fler ungdomar i ett tidigt stadie i deras missbruk, bland annat via Vändpunkten.
Utbildning i Ansvarsfull alkoholservering har
genomförts liksom dopningsförebyggande
arbete med utbildningen 100 % ren hård
träning för gympersonal.
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
67
66
62
67
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor
Trygghet. Index 0–100.
Vi har inte nått målet
Enligt SCB:s medborgarundersökning
har den generella upplevda tryggheten i
Kungsbacka minskat under 2016. Kungsbacka följer den nationella utvecklingen och
flera västsvenska kommuner har liknande
nedgång.
Vi har en högt ställda mål för trygghet,
vilket tillsammans med omvärldsfaktorer
på både lokal, nationell och internationell
nivå påverkar upplevelsen och resultatet
negativt. Kungsbacka är ändå bland landets
tryggaste kommuner enligt undersökningen
vilket är viktigt att komma ihåg.
Den upplevda tryggheten stämmer inte
alltid överens med den faktiska tryggheten.
Brottsstatistiken i kommunen har utvecklats
åt rätt håll de senaste tio åren och även
2016. Till exempel minskar bostadsinbrotten
i nästan hela kommunen.
Även om vi inte når vårt höga mål har vi
gjort en rad insatser som bidragit till tryggheten i kommunen, bland annat invånardialog och medborgarlöfte tillsammans med
polisen.
Stimulerande
kultur och fritid
Andelen av kommunens invånare
som är nöjda med sitt kultur- och
fritidsliv ska öka
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
90
90
89
90
SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga:
"Hur nöjd är du med din fritid?" Utfallet baseras
på andelen som angett ett värde 6–10 på en
10-gradig skala. 1 är lägsta värde. Värdet omvandlas därefter till utfall i procent.
76
78
79
84
Utfall baserat på fråga i Ungdomsenkäten,
årskurs 8. Andelen av ungdomarna som är nöjda
med sin fritid. Utfallet utgår från andelen som
angett ett värde 6–10 på en 10-gradig skala. 1 är
lägsta värde.
88
88
88
95
Luppen vart tredje år och däremellan genom Ungdomsenkäten. Utfallet består av andelen av ungdomarna i åk 8 som är nöjda med sin fritid. Utgår
från de som svarat 6–10 på en 10-gradig skala där
1 är lägsta värde. Fotnot: Utfallet baseras på den
senaste LUPP-undersökningen 2013 vilket innebär
att utfallet för följande år är identiskt med 2013.
7,8
7,8
7,7
7,9
SCB:s medborgarundersökning utifrån frågan:
"Möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv?"
Värdet anges på en 10-gradig skala, där 1 är lägst.
Vi har inte nått målet
men är på rätt väg
Möjligheterna att utöva sina fritidsintressen har legat stilla de senaste åren med en
marginell minskning 2016 – dock på en hög
nivå som ligger över rikssnittet.
En orsak till målets utveckling kan vara att vi
än så länge har en liten tätort i förhållande
till invånarantalet vilket begränsar serviceutbudet samtidigt som vi växer kraftigt. Vi har
också en till ytan stor kommun. I samband
med vår bostadsexpansion är det viktigt
att förutsättningarna i form av exempelvis
kultur och fritidsanläggningar, mötesplatser
och utbud, växer i samma omfattning och i
anslutning till nybyggnation. Vi bör fundera
på hur och var vi placerar kommunal service
kopplad till kultur och fritidsutbudet.
Vårt arbete där ungdomar får möjlighet att
själva vara delaktiga i att skapa och utveckla
sina fritidsintressen, har utvecklats positivt
under året. Vi arbetar även aktivt med förebyggande insatser riktade till pensionärer i
kommunen.
Många invånare är aktiva i idrottsföreningar,
vilket innebär att det finns goda förutsättningar samt starkt främjande strukturer och
miljöer i kommunen varför målet sammantaget bedöms vara på rätt väg även om det
inte uppnås i år.
28
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
PRIORITERADE MÅL OCH DIREKTIV
Företagsvänlig kommun
Kungsbacka ska vara känd som
en företagsvänlig kommun
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
63
63
64
65
Insikt, SKL:s nöjd kund-undersökning.
3,3
3,4
3,1
inskat ­försörjningsstöd
M
Andelen hushåll med
försörjnings­stöd ska minska
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
2,3%
2,3%
2,3%
2%
Andel hushåll med försörjningsstöd.
3,6
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av
kommuners och däribland Kungsbacka kommuns
företagsklimat.
25,5%
23%
22,6%
Vi har inte nått målet
men är på rätt väg
Näringslivet i Kungsbacka växer och representerar ett mycket stort antal branscher.
För att möta ett expansivt näringsliv och
variationen i företagens behov genomförs
flera insatser.
För att underlätta för företagen och för
snabbare hantering, har e-tjänster utvecklats och införts under året för bland annat
bygglov, planbesked och serveringstillstånd.
Miljö & Hälso­skydd har startat ett utvecklingsarbete för bättre kommunikation.
Kommunen med årliga stora inköp har börjat med tidiga leverantörsdialoger för att få
in fler anbud och bättre upphandlingsunderlag som även gynnar mindre företag.
Vi har satt igång insatser för att utveckla
ett värdskap i toppklass, fokusera dialogen
kring möjligheter och snabba på ärendehanteringen.
Näringslivsenheten har förstärkts för att öka
servicen till företag men också för att
leda,stödja och följa upp insatserna för att
nå målet varför målet i år bedöms vara på
rätt väg.
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
1 891 264
1 874 711
1 924 624
1 980 000
Antal resor per trafikslag, pendeltåg.
24%
Andel hushåll med långvarigt försörjningsstöd
av totalt andelen hushåll med försörjningsstöd.
Långvarigt försörjningsstöd avser 10 månader
eller längre.
Insikt, resultatet bygger på ärenden från 2015.
I Svenskt Näringslivs attitydundersökning är det frågan
om det sammafattande omdömet som avses.
Fler ska åka kollektivt
Antalet resor med kollektiv­
trafiken ska öka
Vi har inte nått målet
men är på rätt väg
Andelen hushåll som får försörjningsstöd ligger kvar på samma nivå som föregående år
vilket innebär att den höga ambitionen med
målvärdet inte uppnås i år.
Kungsbacka har lägst andel hushåll med
försörjningsstöd av kommunerna i Halland
och jämförbara kommuner inom Göteborgsregionen. Under året har vi bland annat
fokuserat på gruppen som har ett långvarigt
försörjningsstöd. Detta har bidragit till att
minska gruppen från 195 år 2015 till 160 år
2016.
Detta trots ökat mottagandet av nyanlända
där en del inte klarar sin försörjning på
egen hand med den statliga etableringsersättningen vilket delvis beror på att i vi har
höga boendekostnader i Kungsbacka och att
etableringsersättning inte beviljas till barn
nummer 4 i en familj. Dessutom kan utbetalningen av etableringsersättningen dra
ut på tiden, speciellt för anhörigkommande
familjer som inte täcks av det generella
statsbidraget då kommunen ansvarar för
försörjningen.
Många nyanlända är i stort behov av till
exempel tandvård vilket inte täcks av statsbidragen utan av kommunens försörjningsstöd.
Vi kan se att våra insatser och samverkan
med andra myndigheter ger resultat varför
målet bedöms vara på rätt väg även om det
inte uppnås i år.
361 139
433 973
527 105
383 000
Antal resor per trafikslag, Blå Express.
1 738 871
1 750 296
1 666 122
1 854 000
Antal resor per trafikslag, Lokal busstrafik.
256 325
308 119
412 157
282 000
Antal resor per trafikslag, Stadstrafik.
466 400
480 400
506 500
500 500
Antal resor per trafikslag, Öresundståg.
4 713 999
4 847 499
5 036 508
5 000 000
Totalt antal resor.
Vi har nått målet
Det totala resandet har ökat jämfört med
2015 och målet att antalet kollektivresor
ska öka, uppnås efter flera års satsningar.
I juni 2015 ersatte dubbelriktad trafik med
ändhållplatser den gamla strukturen med
ringlinjer för kollektivtrafiken i Kungsbacka
centrum vilket bidragit till en ökning av
resandet med 34 procent.
Från och med april 2016 erbjuder Kungsbacka kommun seniorkort för fria resor
till alla som fyllt 65 år. Sedan 2015 kan alla
gymnasieelever resa fritt kollektivt till både
skola och fritidsaktiviteter. Förhoppningsvis
bidrar det till goda vanor att åka kollektivt
även senare i livet.
Under 2016 genomfördes en undersökning
för att ta reda på i vilken utsträckning våra
ungdomar använder skol- och fritidskorten.
Undersökningen visade att 83 procent
av ungdomarna använder skolkortet 4–5
dagar i veckan medan fritidskorten används
av 43 procent minst 3 dagar i veckan. 47
procent av ungdomarna uppger att de reser
mer med kollektivtrafiken sedan de fått
fritidskortet.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
29
PRIORITERADE MÅL OCH DIREKTIV
Minskad energianvändning
Energianvändningen i kommu­
nens lokaler ska minska
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
168
158
156
155
Den totala mängden tillförd energi, kWh/m²,
graddagskorrigerad.
Vi har inte nått målet
men är på rätt väg
Mätningen under året visar på minskad
användning av el, olja och fjärrkyla medan
fjärrvärme ligger på oförändrad nivå. Vi är
nära men når inte riktigt målnivån för i år.
Under året har vi bland annat satsat på
konvertering av oljepannor till förnybara
alternativ på Fjordskolan och Gamla Kullaviksskolan, installation av 2 000 kvadratmeter solpaneler för egenproducerad solel,
ombyggnad av ventilation med behovsanpassad styrning av koldioxid- och temperaturnivåer.
Vi har organiserat vår driftorganisation så
att den i högra grad kan arbeta med energioptimering.
Ekologiska livsmedel
Andel inköpta certifierade ekolo­
giska livsmedel ska öka
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
26%
27%
29%
30%
Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i
förhållande till totalt inköpta livsmedel.
Vi har inte nått målet
men är på rätt väg
Om vi endast ser till ekologiska livsmedel
inom skolan så är den andelen över 30
procent och något under för omsorgsnämnderna. En förklaring till att målet inte uppnås handlar om högre priser för ekologiska
livsmedel.
Vi arbetar för att skapa medvetenhet i
organisationen men även inom skolan där
frågor om ekologiskt mat, miljö och hälsa
genomsyrar pedagogiken i ämnen som hemoch konsumentkunskap.
inska farliga kemikalier
M
Användningen av farliga kemika­
lier i kommunens verksamheter
ska minska
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
14%
7%
1%
10%
Andelen inköpta ej miljömärkta rengöringsmedel.
Vi har nått målet
Målet att minska farliga kemikalier är omfattande men mätningen för året riktar endast
in sig på rengöringsmedel inom Lokalvården
som medför att det uppnås med stor marginal – användningen av icke miljömärkta
rengöringsmedel var 1 procent. Flera års
arbete med att se över produktsortiment,
förbrukning och användningsmetoder har
gett ett mycket gott resultat. Mätningarna
utvidgas till fler områden i budget för 2017
som innebär en större utmaning eftersom
användningen av icke miljömärkta rengöringsmedel totalt i kommunen ligger på 29
procent.
Vi har utvecklat en kemikalieplan för kommunen. I den har vi identifierat viktiga
prioriterade åtgärderför kommunens kemikaliearbete.
Kungsbacka har deltagit i Länsstyrelsens
arbete med att revidera det regionala
åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen, med fokus på målet om giftfri miljö. I
det uppdaterade åtgärdsprogrammet för
Hallands län finns nu åtgärder riktade mot
barns miljöer och kemikaliekrav i offentlig
upphandling, vilket ligger i linje med åtgärderna i kemikalieplanen.
Lokalvård miljödiplomerades 2016.
30
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
PRIORITERADE MÅL OCH DIREKTIV
Minskade ­koldioxidutsläpp
Utsläpp av koldioxid från kom­
munens tjänsteresor ska varje år
minska med 2,5 %
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
0,9%
2,6%
-1,7%
-2,5%
Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och
resande med tjänstebilar.
Vi har inte nått målet
men är på rätt väg
Koldioxidutsläppen från kommunens tjänsteresor har minskat med 1,7 procent jämfört
med 2015. Målet om en minskning av utsläppen med 2,5 procent uppnås därmed inte.
Den främsta orsaken till detta beror på en
för stor fordonsflotta med drivmedel från
bensin och diesel.
En positiv trend är att utsläppen från
tjänstebilarna 2016 minskat med 5,6 procent
vilket är en effekt av att kommunen 2015
anställde en fordonsansvarig som arbetar
med omställning till en mer miljövänlig fordonsflotta med fler el- och gasbilar.
Vi har även en för hög andel tjänste­resor
med privat bil som inte beräknas vara
miljöbil. En informationskampanj med
ökad tillgänglighet till våra bilpooler och
cyklar planeras för att komma tillrätta med
problemet.
Antalet flygresor fortsätter att öka och står
nu för 10 procent av de totala koldioxid­
utsläppen från kommunens tjänsteresor. De
flesta tjänsteresor utanför kommunen men
inom regionen sker med tåg, som har mycket
låga koldioxidutsläpp.
Möten med Skype eller via telefon ökar
vilket sparar tid och leder till färre resor. Vi
arbetar även aktivt med att ruttoptimera
våra dagliga bilkörning för att få ner reslängden och koldioxidutsläppen.
Bra utbildningar
Våra utbildningar ska vara bland
de bästa i landet
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
36
39
37
17
Placering sammanvägt resultat i Öppna jämförelser, grundskola.
Sammanvägt resultat i Öppna jämförelser beräknas utifrån en sammanvägning av sju mått, bland
annat elevresultat i årskurs 6 och 9.
Attraktiv arbetsplats
Kungsbacka kommun ska vara
och upplevas som en attraktiv
arbetsplats
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
7,3
7,3
7
7,5
Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra
utvalda indikatorer. 10-gradig skala.
83
225,7
237*
240,6
229
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.
87,1%
85,2%
87,2%
100%
Andel elever i årskurs 9 som når målen i alla
ämnen.
91,2%
88,7%
100%
Andel elever med gymnasieexamen. 2014 var första gången elever från den nya gymnasieskolan,
GY11, fick slutbetyg och första gången möjligheten för elever att erhålla gymnasieexamen. Det
finns därför inget jämförande historiskt utfall.
85,4%
86,6%
86%
Andelen elever med slutbetyg från gymnasieskolan efter 4 år.
Vi har inte nått målet
men är på rätt väg
Kungsbackas höga målsättning om bra
utbildningar har utvecklats positivt under
året även om målet inte uppnås men anses
vara på rätt väg
Betygen inom grundskolan för 2016 är högre
än tidigare vilket innebär fler behöriga
till gymnasiet och att det genomsnittliga
meritvärdet och andelen som nått nationella
målen för utbildningen har ökat. Pojkarnas
resultat i förhållande till flickornas är något
bättre än tidigare.
En hög andel av eleverna på högskoleförberedande gymnasieprogram, 91,3 procent, tar
examen inom tre år. På yrkesprogrammen är
motsvarande siffra 83,3 procent.
Andelen med grundläggande behörighet till
högskoleutbildning är 73,6 procent vilket är
en nedgång från förra året men det placerar
ändå oss på plats 25 i riket.
87
69%
71%
74%
77%
10,7%
9,6%
Andel heltidsanställda.
11%
94,1%
75*
75
Jämix, antal poäng poäng, max är 180 poäng.
Index 0–100.
11,4%
Timavlönade omräknat till heltid.
* Jämix
för år 2016 lanseras först i april varför senast
kända utfall skrivs in från år 2015.
Vi har inte nått målet
men är på rätt väg
Utifrån nuvarande mätning och med hänsyn
till de insatser som genomförs ser vi att
målet, som inte uppnås 2016, är på rätt väg.
Vi tror att ett gott och entusiasmerande
ledarskap får anställda att vilja, våga och
kunna göra ett bra arbete för invånarnas
bästa. Därför har vi fortsatt med flera ledarutvecklingsinsatser för att utveckla chefer
och ledare så de kan leda framgångsrik
verksamhet. Leda i utveckling är en del av
ledarutvecklingsprogrammet som fokuserar
på det personliga ledarskapet. Under 2016
deltog 175 chefer i programmet.
Vårt arbete med att ta fram en gemensam
arbetsplatskultur har kännetecknats av hög
delaktighet från våra medarbetare via medarbetarpanel, workshops, fokusgrupper och
dialogtillfällen. I löneöversynen 2016 gjordes
flera strategiska prioriteringar utifrån både
jämställdhetsperspektiv samt rekryteringsoch marknadsläge.
En viktig del är att kunna erbjuda heltids­
anställning vilket också ökat 2016.
Studerande inom vuxenutbildningen, SFI och
svenska som andraspråk, är nöjda med sina
studier och når i hög grad kursmålen.
Under året har vi bland annat satsat på
pedagogiskt ledarskap genom utbildningar,
organisationsförändringar och karriärtjänster samt utveckling av bedömning för
lärande.
Den pedagogiska och sociala miljön är
avgörande för bra utbildningar där elever
använder sin fulla kapacitet för utveckling
och lärande. Vi fortsätter satsa på kreativ
utformning av den pedagogiska verksamheten utifrån elevernas och barnens behov och
förutsättningar.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
31
PRIORITERADE MÅL OCH DIREKTIV
DIREKTIV
Resultat
Årets resultat ska uppgå till
minst 1,5 procent av skatter och
statsbidrag
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
4,6%
2,5%
2,1%
1,5%
Resultatets andel av skatter och statsbidrag.
Vi har nått målet
Målvärdet är ett resultat på 1,5 procent
av skatter och statsbidrag. Årets resultat
innebär att vi hamnar på 2,1 procent vilket
motsvarar ett överskott om 89 miljoner
kronor. Resultatet hänförs bland annat
från planerade investeringar som inte har
genomförts enligt plan. I resultatet ingår
även ett statsbidrag på 15 miljoner kronor
från Boverket för ökat bostadsbyggande.
Soliditet
Soliditeten ska vara minst oför­
ändrad jämfört med föregående
år.
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Mål
2016
26%
28%
28%
28%
Eget kapitalet i förhållande till summa skulder.
Vi har nått målet
Soliditeten är fortsatt 28 procent. Vi har
klarat de senaste årens investeringar med
nästan oförändrad låneskuld. Det beror på
de senaste årens starka resultat.
Det viktigaste när man tittar på soliditet i
en kommun, är dess riktning. Soliditeten
visar hur stor procent av våra tillgångar som
är finansierade utan lån. Motsatsen kan
uttrycka hur skuldsatta vi är. Vi bedömer att
Kungsbacka har en god ekonomisk hushållning.
illgänglighet av
T
handlingar
Kommunen ska förbättra sin digitala
informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För
att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett
direktiv att samtliga nämnder ska
uppdatera sina dokumenthanteringsplaner.
De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till
processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens
möjligheter.
Nämnderna ska säkerställa att
dokumenthanteringsplanen är känd
och förankrad hos dem de berör.
Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra
handlingar lätt tillgängliga och att
vi följer regelverk för utlämnande av
allmänna handlingar.
Direktivet är delvis uppnått
Arbete är i gång med att ta fram de kommunövergripande dokumenthanteringsplanerna. Ett par processer återstår innan
arbetet kan färdigställas vilket kommer att
ske under första halvåret 2017.
Detta ligger till grund för de dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd tar
fram för sin verksamhet. Nämndernas arbete
fortskrider men de har kommit olika långt i
sin utveckling.
Några nämnder påbörjar ett mer ingående
arbete under 2017, någon nämnd befinner
sig i slutskedet och beräknas vara klar i början av 2017 medan arbetet även pågår under
2017 för övriga nämnder.
32
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
PRIORITERADE MÅL OCH DIREKTIV
DIREKTIV
Värdskap i toppklass
Medarbetare i Kungsbacka kommun
ska ge ett gott bemötande och ge
möjligheter för kommuninvånarna
att ha inflytande över hur tjänster
utförs. De ska vara tillgängliga för
kommuninvånarna. På detta sätt
skapas trygghet. Detta är Bitt –
kommunens värdegrund.
Vi vill förbättra kommunens
bemötande emot invånarna, därför
vill vi att varje möte som sker i kommunen skall vara ett möte i toppklass
enligt Bitt. Varje ledare och medarbetare är värdar för dessa möten.
Därför ger vi direktiv till kommundirektören att ta fram ett
åtgärdsprogram för att samordna
organisationen så att ”värdskap i
toppklass” uppnås. Nämnderna har
att förhålla sig till kommundirektörens åtgärdsprogram.
Värdskap i toppklass är ett förhållningsätt som har sin utgångspunkt
i varje medarbetares val av beteende
och attityd kopplat till beslut och
agerande i kontaktögonblicket med
en medborgare eller kollega vilket
är i linje med kommundirektörens
ledarvision. ”Vi vet alla varför vi
går till jobbet! Vi har roligt! Vi har
kundens fokus och skapar nytta i allt
vi gör. Vi litar på att alla gör sitt jobb
och gör sitt bästa, vi vill varandras
väl!”
DIREKTIV
Försörjningsstöd
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ska säkerställa att arbete eller
utbildning alltid erbjudits innan
försörjningsstöd betalas ut. Försörjningsstöd ska inte beviljas i de fall
som sökande avböjer erbjudande om
rimlig sysselsättning.
Direktivet är uppnått
Direktivet är uppnått då det alltid görs en
grundlig utredning vid nyansökan om försörjningsstöd där frågorna kring erbjudande
om arbete och utbildning undersöks. Detta
följs sedan aktivt upp av den socialsekreterare som har det fortsatta ansvaret i handläggningen av ärendet.
En ansökan om försörjningsstöd avslås alltid
då sökande inte bedöms aktivt arbets­
sökande eller tackar nej till sysselsättning,
om särskilda skäl att bevilja inte finns, vilket
är relativt sällsynt.
Vi genomför insatser i form av vägledning,
arbetsträning samt arbetslivsförberedande
insatser av individuell samt grupporienterad
karaktär som syftar till att stärka individens
möjligheter att nå egen försörjning.
DIREKTIV
Praktikplatser
Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser
till förfogande för arbetssökande i
Kungsbacka kommun.
Direktivet är uppnått
Samtliga förvaltningar tar emot praktikanter, både arbetssökande och studerande i
olika former.
Praktikplatsernas inriktning är viktig för att
få ett inflöde av ny kunskap från högskolor
och andra utbildningsinstitutioner till våra
verksamheter.
Vi kan se behov av större fokus enligt
direktivets intention och få en bättre balans
med fler praktikanter som är arbetssökande
och nyanlända.
Under året har vi tagit fram ett förslag
om nytt arbetssätt för praktikplatser.
Genom att samordna alla förvaltningars
arbete med praktikplatser i en gemensam
plattform erbjuds en väg in för praktikanter
oavsett vilken typ av praktik som erbjuds och
efterfrågas.
Direktivet är uppnått
Kungsbacka kommun har i vision 2030 uttalat en riktning där varje möte med kommunen ska upplevas som ett möte i toppklass.
Under 2016 har därför ett kommungemensamt utvecklingsarbete påbörjats. Det långsiktiga målet är att etablera ett gemensamt
förhållningssätt som ger vägledning i beslut
och agerande, för invånare, näringslivets
och besökares bästa. Målet är att nå ökat
kundfokus.
Vårt sätt att agera och möta varandra som
kollegor inom kommunen, har påverkan på
hur väl vi lyckas skapa möten i toppklass med
våra invånare. Värdskapet är därför en central del i de fyra hörnstenarna som vi bygger
vår arbetsplatskultur på – Vi välkomnar, vi
levererar, vi samarbetar, vi tänker nytt.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
33
REPORTAGE
Integration i praktik
och kultur
Text: Kristina Axelsson
Kan bilmekande och filmskapande bidra till integration?
Förvaltningen för Kultur & Fritid har i hög grad engagerat
sig i mottagandet av nyanlända. ”På Kulturkarusellen kan
jag träna svenska, lära känna andra och lära mig nya saker”,
säger Esmatullah Hussaine.
Integration är viktig för social hållbarhet. En av Kulturskolans insats
för ökad integration är Kulturkarusellen. Det är en kurs där ungdomar
från olika kulturer och bakgrunder
skapar tillsammans.
Kursen riktar sig till svenska,
nyanlända och asylsökande ungdomar i åldern 13 till 20 år. Eleverna får
under sexveckorsperioder prova på
fyra av Kulturskolans olika ämnen;
film, konst, musik och teater under
ett läsår. Det krävs inga förkunskaper.
– Jag var väldigt spänd på hur det
skulle gå och tänkte att det skulle
bli jättesvårt med språket. Istället har det varit så härligt! Många
fina möten har uppstått. Man blir
alldeles varm i hjärtat, säger Cecilia
Winge, teaterlärare.
– Eftersom film som konstform
är universell blir det lätt att kommunicera genom bilden, ljudet och
uttrycket och man förstår varandra
väldigt snabbt, säger Charlotte
Berglin, filmlärare.
Träna språket och lära
känna människor
Esmatullah Hussaine, 15 år, från
Afghanistan är en av filmeleverna.
– På Kulturkarusellen kan jag
träna svenska, lära känna andra och
lära mig nya saker, säger han.
– Jag har lärt känna flera nya vänner här som kommer från andra länder, säger Malva Eriksson, 12 år. Det
roligaste har varit att lära mig mer
34
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
om film, eftersom jag är teaterintresserad och vill prova på hur det känns
att stå framför en kamera.
Sista gången för höstterminen
träffas alla för gemensam avslutning
på Kulturhuset Fyren. Det blir fika,
filmpremiär för filmerna eleverna
arbetat med under hösten och sedan
teaterövningar med mycket skratt.
Språkcaféer på Fyren
Språkcaféerna på Kulturhuset Fyren
startade i april 2015. Det är en social
mötesplats där nyanlända får möjlighet att träna svenska och lära känna
olika delar av närsamhället. Under
hösten 2016 har det bland annat varit
grillning, konstvisning, bokmingel,
dialogcafé, konstvisning och besök
av olika föreningar och av kommunens flyktingguide. Språk­caféerna
har varit mycket välbesökta.
Marie Björk är en av bibliotekarierna som håller i språkcaféerna. Hon
menar att det finns flera orsaker till
att de nått ut så bra med språkcaféerna.
– Valet av plats, det personliga
mötet från personalens sida, att
deltagarna är medskapande, att
nyanlända och medspråkare är lika
viktiga och att det blivit en social
mötesplats för alla i kommunen är
de viktigaste orsakerna till varför vi
lyckats, säger Marie.
Lite snack och
mycket verkstad
I en verkstad i Åsa samlas ungdomar
från Sverige, Syrien, Afghanistan
och Palestina för att jobba med ett
gemensamt projekt – att renovera
en gammal Volvo 740. Trots olika
bakgrunder har de alla ett bilintresse
som förenar. Projektet heter Lite
snack och mycket verkstad.
Ungdomskonsulent Marianne
Bartholdsson drog igång projektet
med filmaren Edvin Öberg och har
Region Halland som medfinansiär.
Hela arbetet och ungdomarnas
»Vårt mål är att
det ska bli en
­sjuhelsikes bil!«
Emil Sundberg, 21 år, är med i föreningen Ung Garage.
I en verkstad i Åsa samlas ungdomar från Sverige, Syrien, Afghanistan och Palestina för att renovera en gammal Volvo 740.
möten filmas. Resultatet ska bli en
film och ett utbildningsmaterial som
ska spridas via AV-centralerna, som
ett exempel på hur man kan jobba
med integration.
– Det handlar om att ta vara på
ungas egna intressen och initiativ
och se det som är gemensamt, snarare än olikheterna, säger Marianne
Bartholdsson som är projektledare.
Ungefär tio ungdomar deltar i projektet. Alla får med sig ett kompetensbrev när projektet är avslutat.
Målet: en sjuhelsikes bil
Emil Sundberg, 21 år, är med i
föreningen Ung Garage. De håller
till i verkstadslokalen som Kungsbacka kommun tillhandahåller. Nu
öppnar de upp för nya medlemmar i
föreningen.
– Det ska bli kul att samarbeta
med nya människor, lära ut det jag
kan och samtidigt själv lära mig
något, säger han. Vårt mål är att det
ska bli en sjuhelsikes bil och jag hoppas att vår förening ska växa, säger
han.
– Jag jobbade som bilmekaniker i
Afghanistan, säger Alireza Sherzad,
15 år. Där hade jag inte så mycket fritid. Nu får jag jobba med bilar för att
det är kul och samtidigt lära känna
nya människor.
Roba, 19 år, är från Palestina. Hon
läser teknikprogrammet på Kunskapsgymnasiet och vill bli arkitekt.
Hon fick höra om projektet på ett av
språkcaféerna på Fyren.
– Jag tycker om att lära mig nya
saker och jag vill lära mig att själv
kunna reparera min bil, säger hon
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
35
VÅR VERKSAMHET
Barn och utbildning
Förändring och utveckling är något som präglar all utbildning i Kungs­
backa kommun. Vår verksamhet har högt ställda krav. Målet är en
skola i världsklass. Så här ska vi nå dit.
From great to excellent
Inom ramen för From great to
excellent pågår flera insatser för att
nå kommunfullmäktiges mål om
en skola i världsklass. Fokus är på
en likvärdig skola och att minska
gapet mellan elevernas kapacitet
och det vi lyckas få dem att prestera.
Utvecklingsarbetet sker både på
regional nivå i Halland och lokalt
hos oss i Kungsbacka. Den engelska
benämningen From great to excellent kommer från att vi inspirerats
av erfarenheter som gjorts i Kanada
där man genomfört en framgångsrik
skolutvecklingsresa. En idé inom
utvecklingsarbetet är en innovationsfond som lanseras i början av 2017.
Med fonden vill vi stimulera våra
medarbetare att med utgångspunkt
36
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
från analys av vad som behövs, ta
fram kreativa lösningar för att öka
måluppfyllelsen och minska gapet.
Lovskola för att nå målen
Under 2016 har vi genomfört
lovskola under loven, utom jullov, för
elever i årskurs 8 och 9 som riskerar
att inte få något betyg i ämnena
matematik, svenska eller engelska.
Lovskolan har också omfattat
nyanlända elever som behöver läsa
svenska som andraspråk.
Skolverkets satsning på
matematik och läsning
Matematiklyftet är en utvecklingsinsats för lärare och förskollärare.
Läslyftet är en fortbildningssatsning
inom läsförståelse och skrivförmåga.
Vi har deltagare i de båda satsningarna för att kompetensutveckla personal och höja elevernas kunskaper.
Våra modersmålslärares deltagande
i Läslyftet uppmärksammandes av
Skolverket som en positiv insats.
Förskola i förändring
Vi har under året minskat barngruppernas storlek på förskolorna. Vi har
också satsat på förstelärare i förskolan som ett led att höja kvaliteten
i verksamheten och lägga en bra
grund för barnens vidare lärande.
Nyanlända elever
Våra ledord i arbetet med mottagandet är integration, inkludering,
tilltro och samarbete, värdegrund
och måluppfyllelse. Vi vill nå detta
VÅR VERKSAMHET
genom att eleverna kommer till
skolor och klasser i hela kommunen. Varje elev ska få det stöd hen
behöver i den egna skolan.
Två gymnasier i en
På grund av bekymmer med
lokalerna flyttade Beda Hallbergs
gymnasium in på Aranäsgymnasiet
under höstterminen. Beda Hallbergs
gymnasium fortsätter att vara en
egen skola med sin egna pedagogiska
profil, men i samma lokal som
Aranäsgymnasiet.
Kompetenscentrum
Vid årsskiftet flyttades Yrkeshögskolan organisatoriskt från Aranäsgymnasiet till Kompetenscentrum. I
maj tillkom enheten för Etablering
som en femte enhet i verksamheten.
Unga skoltrötta får hjälp
I september invigdes Söderbro.
Där kan ungdomar som funderar
på att avbryta sina gymnasiestudier
eller som inte går i skolan få stöd.
Verksamhet bedrivs i samverkan
mellan kommunen och Arbetsförmedlingen, utifrån den lokala
överenskommelse som formulerats
enligt direktiv från Delegationen för
Unga till Arbete.
Ny upphandling av
vuxenutbildningen
Under våren fattade nämnden för
Gymnasie & Vuxenutbildning beslut
om ny upphandling av vuxenutbildningen som rör samtliga gymnasiala,
teoretiska kurser, yrkeskurser inom
vård och omsorg samt handel och
administration, svenska för invandrare, och svenska som andraspråk på
grundläggande nivå.
Kostnad och fördelning för respektive
nämnd inom barn och utbildning
Gymnasie & Vuxenutbildnings verksamhet
kostade 550 miljoner under 2016. Kostnaderna fördelades på det sätt som visas i
diagrammet
Flykting 2%
Arbetsmarknadsåtgärder 3%
Gemensam
verksamhet 7%
Vuxenutbildning 7%
Gymnasieskola 81%
Förskola & Grundskolas verksamhet kostade
2 miljarder under 2016. Kostnaderna fördelades på det sätt som visas i diagrammet
Nämnd- och
styrelseverksamhet
(0,1%)
Korttidstillsyn LSS
Gemensam
(0,4%)
verksamhet 19%
Grundsärskola 2%
Förskoleklass och
grundskola 41%
Förskola 31%
Fritidshem 7%
För mer information om nämnderna som arbetar inom utbildning och barnomsorg, se sidan xx–xx.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
37
VÅR VERKSAMHET
Nyckeltal
Förskola & Grundskola
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
Riket 2015
Kostnad totalt per grundskole­elev
86 100
90 500
*
98 400
Kostnad per inskrivet barn, kommunalt fritidshem
39 700
39 000
*
35 300
Kostnad per inskrivet barn, kommunal förskola
136 100
144 300
*
138 800
Kostnad per inskrivet barn i pedagogisk omsorg
114 800
119 000
*
123 500
*Utfall för 2016 publiceras i officiell statistik september 2017.
Antal elever per lärare
12,7
13,3
12,1
5
4,9
5,2
Andel (%) elever i åk. 9 som
uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor
87,1%
85,2%
87,2%
75,3%
Andel (%) elever i årskurs 9
behöriga till gymnasieskolan,
kommunala skolor
93,5%
91,5%
92,9%
84,1%
225,7
237
240,6
220,3
Resultatindex grundskola
36
39
37
Effektivitetsindex grundskola
12
14
27
Utfall 2016
Antal inskrivna barn per årsarbetare, förskola
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor
Gymnasie & Vuxenutbildning
Utfall 2014
Utfall 2015
Kostnad per gymnasieelev folkbokförd i kommunen
108 685
110 747
111 400
Kostnad per gymnasieelev i kommunens skolor
107 400
107 700
114 000
Kostnad per heltidsstuderande
på gymnasial vuxenutbildning
eller påbyggnadskurser (inkl köpt
utbildning)
52 500
62 500
Kostnad per heltidsstuderande på
grundläggande vuxenutbildning
(inkl köpt utbildning)
90 000
87 500
Andel folkbokförda gymnasieelever i kommunens egna skolor
66,6%
64%
65,4%
52,2%
12,2
12,1
12,2
11,9
Andel folkbokförda elever med
fullföljd gymnasieutbildning inom
4 år
87,8%
85,8%
80%
78,6%
Effektivitetsindex: gymnasieskola
Lärartäthet i gymnasieskolan,
antal elever per lärare (Heltidstj)
Riket 2015
13 487
15 400
-
25 800
Genomsnittligt betygspoäng i
kommunens gymnasieskolor
14
13,8
13,7
14
Nöjd-Kund-Index. NKI (Gymnasieskolan)
68
67
-
38
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
VÅR VERKSAMHET
Så har vi arbetat
med ­hållbarhet
Så har omvärlden
påverkat oss
Ny stödfunktion
Satsning på mindre barn­
grupper i förskolan
För att kunna erbjuda en god
utbildning är det avgörande att
vi kan behålla, kompetensut­
veckla och rekrytera medarbetare.
Under året har våra skolledare i
olika sammanhang fördjupat sig
i faktorer som är viktigt för ett
hållbart arbetsliv. Vi har skapat en
ny funktion, enhetschefer, med
syfte att stödja skolledare och ge
dem bättre förutsättningar att vara
pedagogiska ledare och stöd för sin
personal.
2016 fick Kungsbacka bidrag från
Skolverket för att minska barngrup­
pernas storlek och det har påverkat
hela förskolans organisation. Under
sommaren blev 200 avdelningar
över 300 barngrupper vilket ger
ökad kvalitet i mötet mellan peda­
gog och barn. Kommunen har även
fått stöd från Lågstadiesatsningen.
Mer personal har kunnat anställas
vilket gett lärare i förskoleklass och
årskurs 1–3 mer tid för varje elev.
Stöd till sociala företag
Lärarlönelyftet
Vi arbetar aktivt med att samordna,
stötta och verksamhetsutveckla
sociala företag, vilka har som mål
att genom arbete och delaktighet
integrera människor i samhälle och
arbetsliv. Personer som berörs har
ofta någon form av arbetshinder
och är anställda med olika former
av statligt stöd. Arbetsträning i
dessa verksamheter har visat sig
fungera särskilt bra för människor
som varit borta från arbetsmarkna­
den under en längre tid.
Lärarlönelyftet är en statlig löne­
satsning som innebär en extra
löneökning till särskilt kvalificerade
lärare, förskollärare och fritidspe­
dagoger. Syftet med bidraget är
att höja läraryrkets attraktionskraft
och därigenom förbättra resultaten
i skolan. Kommunen har dessutom
gjort en egen satsning på lärarlöner
utöver stats­bidraget.
Integration på riktigt
Att vara flyktingguide eller språkvän
är ett sätt för svenskar att träffa
invandrare eller flyktingar. Genom
att mötas och lära känna varandra
får vi integration på riktigt. I detta
integrationsarbete samarbetar vi
med Studieförbundet Vuxenskolan.
Nyanlända elever i skolan
Migrationen till Sverige ökade stort
under hösten 2015 men har under
2016 avtagit. Under läsåret 2016–
2017 har därför tillströmningen
av antalet nyanlända minskat i
Kungsbackas skolor jämfört med
föregående läsår. Trots minsk­
ningen av nyanlända elever i år har
det stora antalet som kom förra
året påverkat kommunens skol­
verksamhet. Detta har bland annat
resulterat i uppstart av Introduk­
tionsprogrammets Språkintroduk­
tion på Aranäsgymnasiet och Beda
Hallbergs Gymnasium.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
39
REPORTAGE
En verksamhet efter barnens
behov utvecklar förskolan
När barnens bästa får styra, blir det mindre barngrupper i förskolan.
Resultatet? Trygga barn och lugnare arbetsmiljö för pedagogerna. Det ger
en hållbar grund för livslångt lärande.
Katarina Skoogsberg är förskolechef
för Björkris förskola och har tillsammans med sina medarbetare under
2016 utvecklat en verksamhet där
barnen vistas i mindre grupper under
större delen av dagen.
På Björkris förskola har de tidigare
fem avdelningarna gjorts om till nio
barngrupper.
– Nu när det är färre barn per
grupp så ser vi att barnen stannar
kvar längre i leken. Tidigare sökte
barnen pedagogernas bekräftelse
istället för att leka. De barn som är
lite mer försiktiga tar också mer plats
i gruppen och vågar skapa lekkontakter, säger Katarina.
– Vår schemaläggning av personalen var traditionellt styrd med
personal i treskift. Det innebar
till exempel en hög belastning vid
mellanmålet eftersom personal gick
hem samtidigt som antalet barn var
ungefär detsamma. Idag går den första personalen hem klockan 15 vilket
har bidragit till minskad stress hos
personalen. Även den som slutade,
upplevde tidigare att det var stressande att lämna sina kollegor.
40
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Delaktighet viktigt
Katarina framhåller att ett förändringsarbete inte är en spikrak
väg, det finns utmaningar att möta
men en central del det senaste året
har varit fokus på vad som är bäst
för barnen. Att all personal varit
delaktig från första början har också
varit betydelsefullt.
” Nu när det är
färre antal barn
per grupp så ser vi
att barnen stannar
kvar längre i leken.”
– Jag kan som förskolechef initiera
och beskriva hur vi kan göra en
förändring men det måste finnas
förståelse och vilja hos pedagogerna.
– Vi har ändrat och brutit traditioner i förskolan, förutom ändrade
skift så har våra arbetslag ändrats.
Tidigare bestod dessa av tre pedagoger i en egen barngrupp men nu
arbetar pedagogerna två och två och
de kan arbeta i vilken barngrupp
som helst.
Katarina berättar att pedagogerna
upplever en förbättrad arbetsmiljö
genom minskad ljudnivå, färre relationer och att de nu tar ut sina raster
under dagtid och inte som tidigare i
samband med passets avslut.
– Några pedagoger har funderat över varför inte förändringen
genomförts tidigare.
Det nya arbetssättet har uppskattats av föräldrarna och pedagogerna
har fått positiv respons.
– Vi kan så klart inte slå oss till ro
nu utan vi kommer fortsätta att justera och prövar oss fram, barngrupperna förändras ju över tid och en väl
sammansatt barngrupp är en central
del i arbetet, avslutar Katarina.
Stort intresse från andra
Förskola & Grundskola fick 27
miljoner kronor i statsbidrag för att
minska gruppstorlekarna i förskolan
och detta har varit en del i arbetet
med Förskola i förändring. Kopplingen till statsbidraget har skapat
stort intresse hos andra kommuner
och flera har varit på studiebesök.
– I höstas var även SKL, Sveriges
REPORTAGE
Förskola i förändring. Björkris har under 2016 utvecklat en verksamhet där barnen vistas i mindre grupper under större delen av dagen.
kommuner och landsting i Kungsbacka för att få veta mer och vi är nu
inbjudna till 2017 års skolriksdag för
att hålla seminarium om vårt arbete,
berättar Annika Lovén, controller
inom Förskola & Grundskola.
– Vårt arbete har helt klart ett hållbarhetsperspektiv; i förskolan läggs
grunden för det livslånga lärandet
och med en verksamhet utformad
efter det som forskningen lyfter som
viktigt för barnen skapar vi de bästa
förutsättningarna för detta.
Katarina Skoogsberg är förskole­
chef på Björkris förskola.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
41
VÅR VERKSAMHET
Stöd och omsorg
Mycket av vårt fokus 2016 riktades mot rekrytering och bemanning
för att möta ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård, bland annat
genom särskild lönesatsning på undersköterskor.
En förvaltning med
två nämnder
Förvaltningarna för Funktionsstöd
och Individ & Familjeomsorg slogs i
januari 2016 samman till en – förvaltningen för Individ & Familje­
omsorg. Ingen förändring har skett i
den politiska styrningen.
Nya boenden
Tre nya gruppbostäder invigdes i
september. Gruppbostaden BoDa
i Gällinge har uppmärksammats
hos andra kommuner och är banbrytande för sin anpassning och
utformning för att skapa det bästa
boendet för personer med autism.
Daglig verksamhet ökar
För andra året i rad ökar antal
deltagare i daglig verksamhet. En
anledning till ökningen är att fler
42
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
personer blir hänvisade till oss från
Arbetsförmedlingen vilket kan
vara en följd av färre okvalificerade
arbeten. Antalet deltagare är nu
cirka 200 vilket innebär att verksamheten är i behov av ytterligare
verksamhetslokaler.
E-tjänster och kundcenter
Individ & Familjeomsorg har under
året infört förvaltningens första
e-tjänster. E-tjänsterna riktar sig
till kommunens krögare som vill
ansökan om nya och/eller hantera
befintliga serveringstillstånd.
Som ett steg för att öka tillgängligheten för invånarna har Individ &
Familjeomsorg under våren anslutits
till Kungsbacka direkt. Kungsbacka
direkts uppdrag är att svara på information som finns på webbplatsen
samt att hantera de enkla faderska-
pen, det vill säga att faderskapet
måste bekräftas när föräldrarna inte
är gifta. Ett arbete pågår för att
involvera kundcentret i ytterligare
ärenden.
Verksamheten för Myndighetsutövning, stöd och behandling har
under året samordnat mottagningen
för att invånare i behov av stöd eller
hjälp, lättare ska komma i kontakt
med rätt person och få rätt stöd
snabbare.
Kompetensförsörjning
Vård & Omsorg har under 2016 haft
fortsatt stora bekymmer med höga
sjuktal och svårigheter att rekrytera
och behålla personal. Förvaltningen
har startat flera stora satsningar som
till exempel en omfattande rekryteringskampanj, ett samarbete med
bland annat förvaltningen för Vård
VÅR VERKSAMHET
& Omsorg och bemanningsenheten
gällande såväl praktiksamordning,
sommarpersonal, timavlönad och
fast personal.
Ökande volymer – fler
behöver vår hjälp
Under 2016 har antalet kunder inom
hemtjänsten ökat med drygt 50.
Antalet timmar har ökat med 37 000,
vilket motsvarar en ökning med
drygt 6 procent. En av förklaringarna till de ökande volymerna är att
det råder brist på lägenheter i särskilt
boende. Förseningar i lokalplanen
innebär att bristen kan bestå i flera
år.
Behovet av kommunal hälso- och
sjukvård har också ökat. Antalet
inskrivna patienter uppgick i slutet
av 2016 till cirka 1800, vilket motsvarar en ökning med 10 procent på
årsbasis. Volymökningarna har varit
större än den anslagna budgetramen,
vilket har lett till en hårt pressad
situation med kostnadseffektiviseringar i kombination med svårigheter
att bemanna.
Kunddriven
­verksamhetsutveckling
I projektet Attraktivare boenden har
fokusgrupper med kunder, enkäter
till anhöriga samt workshops med
medarbetare genomförts för att
skapa en bild av Vad som gör ett
boende attraktivt? En rad faktorer
som majoriteten ansåg vara betydelsefullt, har identifierats. En arbetsmodell har testats i pilotprojekt på
två äldreboende och breddinförande
har påbörjats. Arbetsmodellen
genomsyras av Socialstyrelsens
värdegrund att omsorg om äldre ska
inriktas på att äldre personer får leva
ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Ett annat exempel är digitala
teknikträffar som erbjudits på
kommunens träffpunkter. De är en
särskild satsning för att öka kun-
skapen om hur man kan använda
den nya tekniken i smarta telefoner
och surfplattor. Träffarna har tagit
sin utgångspunkt i besökarnas egna
frågor och funderingar och anpassat
informationen till den utrustning
besökarna själva använder. De digitala träffpunkterna tilldelades första
pris på förvaltningens kvalitetsdag i
september.
Årsarbetstid och önskad
sysselsättningsgrad
Under 2016 har Vård & Omsorg
genomfört ett omfattande arbete
för att öka andelen heltidsanställda.
Satsningen på 100 procent önskad
sysselsättningsgrad möjliggörs
genom så kallad årsarbetstid, det vill
säga att arbetstiden kan förläggas
olika under olika delar av året. Medarbetarna har reagerat på införandet
vilket lett till beslutet att genomlysa
årsarbetstidens konsekvenser och
effekter.
Bibehållen god
och säker vård
Under året har förvaltningen
för första gången undersökt hur
målgruppen brukare under 65 år
upplever verksamhetens service.
Såväl äldre som yngre brukare
upplever till mycket stor del (98
respektive 91 procent) att de får ett
gott bemötande. Och andelen som
sammantaget är mycket eller ganska
nöjda med sitt särskilda boende
respektive hemtjänst, uppgår till 89
respektive 92 procent.
Kompetens­
försörjning i fokus
Personalomsättning har ökat inom
flera kategorier; undersköterskor,
sjuksköterskor och enhetschefer.
Vård & Omsorg har drivit ett omfattande strategiskt arbete inom Vårdoch omsorgscollege med att erbjuda
praktikplatser, uppmärksamma årets
handledare, synas på gymnasiemässor och andra event. En invånardialog har genomförts med fokus på
unga och rekryteringskampanjer har
genomförts både med fokus på sommarvikarier och tillsvidareanställd
personal. Särskilda lönesatsningar
gjordes också gentemot bland annat
undersköterskor. Trots detta har
verksamheterna många vakanser och
ökande övertid.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
43
VÅR VERKSAMHET
Nyckeltal
Individ & Familjeomsorg
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
Riket 2015
533
538
543
1 379
3 400
3 111
3 744
414
554
503
Andel personer av befintlig befolkning med insats/stöd
4,8%
4,6%
4,8%
Andel barn och ungdomar i befolkningen med insats/stöd
5%
5,2%
6,5%
Andel vuxna av befolkningen med
insats/stöd
1,2%
0,8%
0,7%
Andel hushåll i kommunen med
försörjningsstöd
2,3%
2,3%
2,3%
5,6%
5,5
5,4
5,2
6,8
Riket 2015
Försörjningsstöd, kostnad i kr per
invånare
Barn och ungdom, kostnad i kronr
per invånare 0–20 år
Vuxen, kostnad i kronor per invånare över 21 år
Genomsnittlig bidragstid för
vuxnas försörjningsstöd, antal
månader
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
Antal personer med daglig verksamhet
Funktionsstöd
171
188
205
Antal personer med stöd i någon
form genom nämnden för Funktionsstöd
907
ingen uppgift
718
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
2 064
2 077
2 187
466 584
504 243
550 868
Andel som sammantaget är mycket
eller ganska nöjda med sitt särskilda boende.
81%
86%
89%
82%
Andel som sammantaget är mycket
eller ganska nöjda med sin hemtjänst.
91%
91%
92%
89%
Andel som uppger att personalen
bemöter dem på ett bra sätt i
hemtjänsten.
98%
98%
98%
97%
Andel som uppger att personalen
bemöter dem på ett bra sätt i
särskilt boende.
97%
96%
98%
94%
Andel som uppger att det känns
mycket tryggt att bo hemma med
stöd från hemtjänsten.
87%
89%
87%
86%
Andel som uppger att det känns
mycket tryggt att bo i särskilt
boende.
86%
91%
92%
89%
Vård & Omsorg
Antal personer (kunder) i verksamheten över 65 år
Antal timmar hemtjänst
44
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Riket 2015
VÅR VERKSAMHET
Kostnad och fördelning
för respektive nämnd
inom stöd och omsorg
Så har vi jobbat
med hållbarhet
Så påverkade
omvärlden oss
Ensamkommande barn
Individ & Familjeomsorgs verksamhet kostade 434 miljoner under 2016. Kostnaderna
fördelades på det sätt som visas i diagrammet
Institutionsvård 5%
Köpt verksamhet
funktionsstöd 8%
Myndighetsutövning 7%
Öppna insatser,
familjehemsvård
18%
Försörjningsstöd
10%
Gemensam
verksamhet 1%
Ensamkommande 51%
Vård & Omsorgs verksamhet kostade 1,36
miljarder under 2016. Kostnaderna fördelades på det sätt som visas i diagrammet
Nämnd (0,1%)
Bostadsanpassning 1%
Gemensam
verksamhet 7%
Hemsjukvård och
Rehabilitering 10%
Särskilt boende 44%
Hemtjänst
och larm 36%
Individ & Familjeomsorg har
medverkat i att göra en social
konsekvensbeskrivning i samband
med framtagandet av en detaljplan
för utbyggnaden av Kungsmässan.
Arbetsgruppen tog samtidigt fram
en handbok för arbetet med sociala
konsekvensbeskrivningar.
Boenden i tätorterna
Bostäder med särskild service pla­
neras och byggs även i tätorterna i
kommunen. Detta kan ge möjlighet
för några av våra klienter att kunna
bo kvar på hemorten.
Deltar i Nya en dörr in
Representanter från Individ &
Familje­omsorg deltar i både styr­
grupp och funktionsgrupp för Nya
en dörr in. Där drivs främst frågor
som rör det förebyggande arbetet
och social hållbarhet. Ett exempel
är frågan om att starta en familje­
central i Kungsbacka.
Medverkar i Brå
Förebyggande
verksamhet
(kvarboende) 2%
Funktionsstöds verksamhet kostade 462 miljoner under 2016. Kostnaderna fördelades
på det sätt som visas i diagrammet
Ledsagar- och
avlösarservice, Köpt verksamhet 4%
kontaktstöd 1%
Socialpsykiatriskt
stöd 2%
Daglig
verksamhet
Övrig
9%
verksamhet (0,2%)
Gemensam
verksamhet 20%
Social konsekvensbeskrivning
Boende enligt
LSS/SoL 31%
Korttidsvistelse LSS/SoL
och stödfamilj 6%
Vi deltar i Brottsförebyggande
rådet, Brå, där kommunens förvalt­
ningar och Polisen samverkar kring
frågor om att öka tryggheten och
minska brottsligheten i Kungs­
backa.
Förebyggande hembesök
Äldre som ännu inte haft någon
kontakt med Vård & Omsorg,
erbjuds förebyggande hembesök.
Då uppmärksammas friskfaktorer
för hälsa med kost och motion och
information ges om att förhindra
fall i hemmet. De äldre får även tips
om olika verksamheter och ideella
organisationer.
Antalet ensamkommande barn som
kom till Sverige under året minskade
drastiskt jämfört med rekordåret
2015. Migrationsverket konstaterar i
årets sista prognos att den interna­
tionella flyktingkrisen fortsätter men
att det är svårare för flyktingar att
ta sig till Sverige på grund av en mer
restriktiv flyktingpolitik. De otydliga
prognoserna från Migrationsver­
ket har inneburit utmaningar för
verksamheten att anpassa orga­
nisationen men också möjliggjort
för enheterna att fokusera på ett
kvalitativt integrationsarbete.
Stort behov av nya bostäder
I Kungsbacka finns ett stort behov
av lägenheter med låg hyra för
personer som står utanför den
reguljära bostadsmarknaden eller är
i behov av ett särskilt boende. Till­
gång till lägenheter är i många fall
en nyckel­fråga för att den enskilda
individen snabbare ska komma till­
baka till en mer vardaglig och själv­
försörjande tillvaro. Bostadsbristen
resulterar bland annat i ökade
kostnader för utdragna institutions­
placeringar och dyra köpta platser
på stödboenden.
Kompetensförsörjning
Konkurrensen om erfarna sociono­
mer är stor över hela landet. Det
märks även i Kungsbacka. Även
bristen på erfarna arbetsterapeuter,
fysioterapeuter, undersköterskor
och sjuksköterskor har under året
varit stor, vilket har resulterat i att
bemanningssituationen har fått
lösas med höga konsultkostnader till
följd. Även inom personlig assistans
och på kommunens boenden med
särskild service har problemen med
rekrytering varit påtagliga.
Personlig
assistans 27%
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
45
VÅR VERKSAMHET
Bygga, bo och miljötillsyn
2016 sprängde vi 80 000-vallen invånarmässigt. Det innebär också
att vi trappar upp takten på bostadsbyggandet tillfälligt genom att
planera för nya bostadsområden
Ökat bostadsbyggande
Kungsbacka är sedan länge en av
Västsveriges mest expansiva kommun. Bostadsbyggandet har årligen
omfattat runt 500 bostäder. Under de
senaste åren har kommunen en planering som innebär att en hög andel
av byggandet sker i Kungsbacka stad.
Under 2016 ökade efterfrågan
på bostäder, vilket medförde en
allt mer besvärande bostadsbrist.
Denna utveckling resulterade i att
kommunfullmäktige fattade beslut
om att under en femårsperiod öka
bostadsbyggandet med 50 procent.
Kommunens förvaltningar arbetar
nu intensivt med att växla upp planeringen så att den nya mycket höga
målsättningen kan nås redan under
2018. För att nå målen för bostadsbyggandet så prioriteras projekt som
har ett snabbt genomförande eller
omfattar stor volym.
Ett direkt resultat av bostadspoli-
46
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
tikens nya inriktning är bland annat
att Eksta Bostads AB har fått en
mer aktiv roll, modulbostäder i Åsa
och Anneberg, Aranäs 4 samt att
bostadsområdena i nordöstra staden
prioriteras. I denna del av staden
planeras för uppemot 3 000 bostäder
med byggstart i Björkris 2 redan
under 2018. Sedan följer Voxlövs
nya stadsdel, Tölö ängar 3 och Tölö
ängar syd samtliga med planerad
byggstart 2020/2021.
Brist på rätt kompetenser
Byggboom
Vi förenklar våra
arbets­processer
2016 har varit ett år av stark tillväxt
för byggsektorn i Kungsbacka vilket
har påverkat Plan & Byggs alla
verksamheter. Antalet ärenden i
byggnadsnämndens arbetsutskott
ökade med 52 procent. Förvaltningen
har varit en viktig funktion för att
skapa nya boenden för nyanlända, i
samarbete med andra förvaltningar.
Allmänt stor brist nationellt på
kompetenser inom byggsektorn och
samtidigt stora planerade infrastruktur- och bostadsprojekt i Västsverige driver på den mycket goda
arbetsmarknaden för medarbetare
på förvaltningen. Det är svårt att
rekrytera arkitekter och ingenjörer.
Detta gör det svårt för oss att fullt
ut anpassa resurser och produktion i
takt med efterfrågan.
Målet för ökat bostadsbyggande har
lett till att vi har arbetat fram en ny
process från tidig planförfrågan till
byggstart. Vi har infört En väg in för
planbesked och förändrat arbetssätten inom bygglovhandläggningen.
Detta för att säkerställa en snabbare
och effektivare handläggning av
bygglov med bibehållen rättssäkerhet
och tidigt kunna återkoppla till våra
VÅR VERKSAMHET
kunder. Vi skapade en tillsynsgrupp
för att effektivisera och prioritera
tillsynsärenden. Bakgrunden är JO:s
granskning av verksamheten under
2016. Mätverksamheten har blivit en
egen enhet med egen chef.
Ökad säkerhet för
­dricksvatten
Om något skulle hända med vår
egen eller grannkommunen Mölndals vattenförsörjning, finns nu en
reservvattenledning mellan kommunerna som säkerställer tillgången till
dricksvatten. Teknik har också ett
ökat fokus på att planera underhåll
och förbättring av befintligt ledningsnät och pumpstationer, och har
under året sökt efter läckor framför
allt i Kullavik. Vattenverket i Fjärås
bräcka har under året klassats som
riksintresse för vattenförsörjning
av Havs- och vattenmyndigheten
(Hav).
Ny VA-plan kommer
Det har också varit ett stort ansökningstryck från VA-föreningar
som vill ansluta sig till det kommunala nätet vilket gör att antalet
VA-kunder ökar snabbare än
befolkningsutvecklingen. Arbetet
med en VA-plan, i samarbete mellan
olika förvaltningar, för Kungsbacka
kommun har påbörjats.
Ökad trygghet för
oskyddade trafikanter
Arbete med en ny gång- och cykelledsplan har pågått under året och
blir färdig under 2017. Vi har också
gjort en omprioritering för snöröjningen där vissa gång- och cykelstråk nu ska prioriteras högre. För att
ytterligare öka känslan av trygghet
har Teknik infört systematiskt arbete
med barnkonventionen och klotterbekämpning, bland annat med en
egen klotterbil, och arbetat med att
öka trafiksäkerheten i korsningen
Kungsgatan–Varlavägen.
Skydd mot översvämning
Samråd och arbete med översvämningsskydd i Kolla fortgår,
en satsning för att vi på ett säkert
sätt ska kunna föra staden närmare
vattnet och utveckla miljön längs
Kungsbackaån. Detta blir en
förbättring jämfört med nuläget, då
vi vid höga nivåer i Kungsbackaån
får rycka ut och placera tillfälliga
översvämningsskydd i området.
Vi märker allt mer av klimatförändringar då havsnivån och ökade
regnmängder kan medföra problem
för vår infrastruktur.
utbyggd västkustbana och betydelsen
av denna för ett växande Kungsbacka
och Halland. Våra insatser har
gjort att Trafikverket nu genomför
en så kallad åtgärdsvalsstudie av
sträckan. För vår befolkning är det
viktigt att infrastrukturen fungerar
och en del i att förbättra den är en
utbyggd station i Hede. Under året
genomfördes en förstudie och vi
gjorde en överenskommelse med
Region Halland om genomförandet.
Kommunen har fått statliga bidrag
för att kunna utveckla stationen som
ska stå klar 2019.
Stadsutvecklingsprojekt
Under året påbörjades flera stadsutvecklingsprojekt i Kungsbacka.
Bland annat Väster om ån och en
ny stadsdel i Aranäs, utveckling av
kvarteret S:ta Gertrud, utveckling
av Kungsgärdet och utredning om
småbåtshamn längs Kungsbackaån.
Snabba bostadsprojekt
Under våren ombads Eksta Bostads
AB om att inkomma med förslag till
ett antal prioriterade bostadsprojekt.
Dessa innebar byggstart av ett antal
bostäder redan under 2016 och 2017.
Dessa projekt har rullat på under
året tillsammans med ytterligare
projekt. Andra beslut under året
som ökar på bostadsbyggandet är
bland andra förslag till detaljplaner
i Åsa, planprogram för Annebergs
centrum, planprogram för ett nytt
bostadsområde i Tölö och lokalprogram för Aranäs stadsdel etapp 4.
Kommunstyrelsen har beslutat om
förvärv av mark för att bygga två
gruppboenden, och om lokalisering
av ett nytt äldreboende.
Satsning på infrastruktur
När staden växer så krävs mer
infrastruktur. Under året har kommunen i flera sammanhang och till
olika forum, skrivit om vikten av en
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
47
VÅR VERKSAMHET
Nyckeltal
Plan & Bygg
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
Beviljade bygglov, antalet nya enoch tvåbostadshus
233
182
215
Beviljade bygglov för verksamheter (nybyggnad)
12
18
17
Beviljade bygglov, antalet lägenheter i flerbostadshus
240
451
230
6
6
11
Husutstakningar
217
303
328
Nybyggnadskartor
104
127
135
Handläggningstid för bygglov, enoch tvåbostadshus
Upprättade detaljplaner
5
3
11
15
7
4
Handläggningstid mindre än eller
lika med 9 veckor
78%
69%
76%
Upphävda beslut
i överklagade bygglovsärenden
34%
24,5%
31%
Upprättade detaljplaner med
enkelt planförfarande
Kostnad och fördelning för respektive nämnd
inom bygga, bo och miljötillsyn
Plan & Byggs verksamhet kostade 32 miljoner under 2016. Kostnaderna fördelades på
det sätt som visas i diagrammet
Administration (0,1%)
Kartavdelningen
21%
Planavdelningen
21%
Bygglov 58%
Tekniks verksamhet kostade 140 miljoner
under 2016. Kostnaderna fördelades på det
sätt som visas i diagrammet
Miljö & Hälsoskydds verksamhet kostade
23,9 miljoner under 2016. Kostnaderna fördelades på det sätt som visas i diagrammet
Nämnd- och styrelseverksamhet 1%
Planering
Färdtjänst/
13%
riksfärdtjänst 1%
Gemensam
verksamhet 7%
Gator, vägar och
Vägbelysning
parkering 51%
9%
Parkverksamhet
18%
Nämnd 3%
Miljöskydd 19%
Gemensam
verksamhet 23%
Naturvård 6%
Livsmedel 11%
Hälsoskydd
ute 21%
Vattenvårdsförbund (0,4%)
Hälsoskydd
inne 17%
48
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
VÅR VERKSAMHET
Så har vi arbetat
med hållbarhet
Så påverkade
omvärlden oss
Den gröna kilen
Säkert dricksvatten
– ett riksintresse
Miljö & Hälsoskydd ingår i ett
projekt med Mölndal, Göteborg
och Göteborgsregionen (GR) som
handlar om att tillvarata den gröna
kilen, Sandsjöbacka-Änggårdsber­
gen-Slottsskogen. Kilen har ett
stort värde för både den ekologiska
och den sociala hållbarheten.
Bristande säkerhet vad gäller
dricksvattnet kan få stora kon­
sekvenser för befolkningen och
därför har Havs- och vattenmyn­
digheten klassat vattenverket i
Fjärås Bräcka som riksintresse för
vattenförsörjning.
Sociala konsekvensbeskrivningar
Stora infrastrukturprojekt
i regionen
Plan & Bygg har deltagit i invå­
nardialoger vid mottagandet av
nyanlända, utvecklat metod för
sociala konsekvensbeskrivningar i
planer och arbetat med Brottsföre­
byggande rådet (Brå).
I Göteborgsområdet pågår och
planeras stora infrastruktur- och
bostadsprojekt. Det ger en stor
efterfrågan på kompetens inom
byggsektorn, vilket gör det svårare
för oss att rekrytera rätt kompetens
till de förvaltningar där den kompe­
tensen krävs.
Mer inflytande om lokaler
Vi vill ta ännu större hänsyn till
våra invånares och medarbetares
tankar om utformning av lokaler,
till exempel i arbetet med den nya
Bräckaskolan där personal och
elever är med på ett tidigt stadium
för att beskriva sin drömskola med
utemiljö och matsal.
Effektivare avfallshantering
Teknik har ID-märkt alla avfallskärl
för att kunna effektivisera avfalls­
hanteringen och optimera rutterna
som avfallsfordonen tar.
Många vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp
2016 har det varit ett stort ansök­
ningstryck från VA-föreningar som
vill ansluta sig till det kommunala
nätet. Då antalet VA-kunder ökar
snabbare än beräknat räcker inte
reningsverkens kapacitet till i
samma grad som det var planerat.
Kungsbacka kommun har därför
inlett ett långsiktigt arbete med att
hantera detta och övrig samhälls­
planering inom VA-området.
Arbete för att minska avfall
Vi har arbetat för att minska
mängden avfall till avlopp genom
informationsinsatser, till exempel
en utställning på Fyrens bibliotek.
Projekt för att underlätta integrering
Vi har deltagit i pilotprojektet
Regionalt snabbspår för VAingenjörer. Det syftade till att
matcha vårt kompetensbehov med
den kompetens som finns hos
ingenjörer som är nya i Sverige.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
49
VÅR VERKSAMHET
bild från idrottshall
Fritid, kultur och turism
Årets gymnastikkommun 2016 öppnade idrottshallarna på fredagar för spontanidrottande ungdomar.
Evenemangen var många och Kulturskolan fyllde ett halvsekel.
Unga aktiviteter
Vi arbetar hela tiden för att skapa en
meningsfull fritid för alla invånare.
På fredagar har ungdomar genom
Idrott hela livet kunnat spontanidrotta i en idrottshall. Genom
Barbro betalar har fler ungdomar än
någonsin röstat på förslag som de vill
ska leda till ett bredare fritidsutbud.
Sveriges ungdomsråd la sin årliga
konferens In real life, IRL, i Kungsbacka. Under fyra dagar samlades
120 ungdomar från hela landet för
att diskutera flyktingsituationer och
utövade på så sätt sitt inflytande.
Under året har vi utökat vår simundervisning så att även nyanlända
fått möjlighet att lära sig simma.
Folkhälsoarbete
Fritid & Folkhälsa har samordningsansvar för kommunfullmäktiges
direktiv Främja god psykisk hälsa
där tjejer är en prioriterad grupp.
I november arrangerade vi en
utbildningsdag för tjänstemän och
politiker om metoder för att arbeta
med psykisk hälsa. Vi har genomfört
tre Cope föräldrastödskurser för
föräldrar med barn 3–11 år. Under
hösten har en kurs för nyanlända
föräldrar påbörjats i samarbete med
Rädda Barnen och Studiefrämjandet.
På biblioteken anordnades i oktober en dyslexivecka. Vår överenskommelse mellan polis och kommun, ÖPK, har resulterat i tryggare
motionsslingor, aktiviteter i Badhusparken och olika brottsförebyggande
informations­insatser för att öka
upplevelsen av trygghet.
Den hälsofrämjande verksamheten En frisk generation som riktar
sig till familjer har haft 62 aktiva
deltagare under året. Syftet är att
inspirera barnfamiljer och ge dem
verktyg och metoder till en hälsosam
livsstil. Den främsta målgruppen för
verksamheten är familjer med barn
4–12 år.
Föreningsverksamhet
Omkring 13 000 barn och ungdomar
i åldrarna 7–20 år har varit aktiva i
främst idrottsföreningar.
Med hjälp av det tillfälliga bidraget för inkluderande verksamhet
kunde föreningarna bland mycket
annat anordna slöjdcaféer, guidningar och visningar i kommunen,
få med nyanlända i olika idrottsföreningar, kulturutbyten, språkträning, dansundervisning, konserter,
teaterföreställningar och föredrag.
Anläggningar
Kungsbacka blev utsedd till årets
gymnastikkommun 2016 av Svenska
Gymnastikförbundet. Vi bygger
en ny gymnastik-, parkour- och
klätteranläggning på Energigatan
VÅR VERKSAMHET
i Varla. Arbetet med att göra om
Kullaviks bibliotek till kommunens
tredje meröppna inleddes.
Vi har förbättrat Smarholmens
badplats med bättre parkeringsplatser, gångstigar och skyltning.
Handikappramperna har bytts ut i
Smarholmen och Torstensvik.
Evenemang
Musikfestivalen Change drog större
publik än tidigare, omkring 3 000
personer.
Vi firade två födelsedagar, Kulturskolan fyllde 50 år i november och
simhallen firade 30 år.
På Kungsbacka Teater avnjöts allt
från fars till klassisk musik. Under
året har fler föreställningar än tidigare år haft externa producenter.
Vi medverkade till att Gothia
Cup, Aranäs open och Tölt on Ice
genomfördes.
Föreläsningar på biblioteken med
bland andra Agnes Wold, Clara
Henry och bröderna Norberg.
Ungdomsarrangemangen School’s
out & Urban summer i centrala
Kungsbacka.
Premiär för Tubecon i Kungsbacka,
ett arrangemang med kända personer med Youtube som arena för att
nå sina fans.
Lanbit anordnades i maj med utökad satsning på e-sport med totalt
500 deltagare. Under hösten lockade
Lanbit Light 300 personer.
Kulturföreningen Den kulturella
byrån anordnade med stöd av Kultur
& Fritid en kulturfestival med gästspel från flera andra föreningar.
På besöksmålet Äskhult anordnade
vi en byggnadsvårdsdag med 600
gäster. Webbplatsen för Äskhults
by gjordes om med ny grafisk profil.
I år har vi också kunnat erbjuda
fler guidningar på bättre tider för
besökarna.
Djurgården Stättared kommer
efter en längre politisk debatt att
fortsätta utvecklas för att vara ett
viktigt besöksmål i Kungsbacka.
Utredningar och
styrdokument
Region Hallands Kulturplan togs
fram i samarbete mellan de halländska kommunerna och dess invånare
via invånardialoger.
Vi har tagit fram en ny turismstrategi tillsammans med näringslivsenheten och en referensgrupp av
representanter från turistnäringen
och föreningar.
VÅR VERKSAMHET
Nyckeltal
Kultur & Turism
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
Antal fysiska besök i förvaltningens publika lokaler per invånare.
9,8
9,7
9,4
Antal webbesök på förvaltningens hemsidor per invånare.
5,5
Fritid & Folkhälsa
5,9
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
Andel barn och ungdomar som
är medlemmar i en idrotts- och
hälsocertifierad förening
40%
40%
52%
Antal ungdomar som röstar på
Barbro-betalar förslag
974
600
1 274
1 093
957
79
75
Antal ungdomar engagerade i
intressegrupper
Antal föräldrar som årligen deltar
i föräldrastödsprogerammet COPE
47
Kostnad och fördelning för respektive nämnd
inom fritid, kultur och turism
Fritid & Folkhälsas verksamhet kostade 152
miljoner under 2016. Kostnaderna fördelades på det sätt som visas i diagrammet.
Nämnd (0,4%)
Demokratiarbete (0,2%)
Folkhälsa 4%
Allmän fritidsFritidsgårdar
verksamhet 8%
13%
Gemensam
verksamhet 6%
Kultur & Turisms verksamhet kostade 96,4
miljoner under 2016. Kostnaderna fördelades på det sätt som visas i diagrammet.
Nämnd 1%
Turism 9%
Bidrag 3%
Bibliotek 31%
Kulturskolan 26%
Fritidsanläggningar 69%
Allmän kultur 31%
52
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
VÅR VERKSAMHET
Så har vi jobbat
med ­hållbarhet
Så påverkade
omvärlden oss
För föräldrar
Nyhetsflöde med
låg källkritik
Vi erbjuder föräldrastödsutbildning
och föreläsningar för föräldrar med
syfte att stärka deras roll.
Vi jobbar drogförebyggande, men
också med trygghetsvandringar
och trivselvärdar. Vi hjälper våra
invånare med medie- och informa­
tionskunnighet och att ta till sig
kunskap och information via nätet
på ett säkert sätt.
Källkritik på internet har länge
varit en omdebatterad fråga. Falsk
information på sociala medier
ger utrymme för spekulationer,
ryktesspridning och odemokratiska
värderingar. Kultur & Fritid arbetar
för att på olika sätt främja god
källkritik och kunskap om digital
teknik och medier, främst genom
bibliotekens fokusområde medieoch informationskunnighet.
Sociala aspekter
Den digitala klyftan
Vi har medverkat i arbetet med
sociala konsekvensbeskrivningar
och formulerat yttranden över kom­
munens detalj- och översiktsplaner.
En halv miljon svenskar använder
inte internet. De får därmed inte
del av det informationsflöde som
finns där. Många samhällstjänster
har också blivit digitala, och till­
gång till internet är en demokratisk
förutsättning idag. Därför föreslår
Utredningen för en nationell bib­
lioteksstrategi att landets bibliote­
karier ska hjälpa befolkningen i ett
digitalt kompetenslyft. I Kungs­
backa har olika satsningar gjorts på
området, bland annat anordnades
E-medborgarveckan på kommu­
nens bibliotek under hösten 2016.
Ökad trygghet
Hälsocertifiering
Arbetet med att skapa en tryggare
föreningsmiljö har resulterat i att 22
föreningar har Idrotts- och hälso­
certifierats, vilket innebär att 6 500
barn och ungdomar är med i en
certifierad förening.
Synpunkter
Vi dokumenterar synpunkter, både
skriftliga och muntliga. På flera
publika anläggningar har vi haft
digitala nöjdhetsmätare som vi
använder i vårt förbättringsarbete.
Med barn och unga i fokus
Vi har under året utbildat kommu­
nanställda och politiker i Barn­
konventionen. Två Barbrobetalarkampanjer, ungdomarnas förslag
till förbättringar, har genomförts
under året.
Fördelar vi resurser rätt?
Vi gör en kartläggning om hur jäm­
ställt vi fördelar våra resurser.
Infopoints ­istället
för turist­byråer
Tidigare var turistbyråerna viktiga
för besökare men idag finns många
fler kanaler att finna information
om en turistattraktion. Bransch­
organisationen Visita har därför
initierat ett koncept med enklare,
men bemannade, turistbyråer,
Infopoints. Kommunen har under
året anordnat aktiviteter för att
stärka relationer mellan företagare
som driver Infopoints. Studier har
visat att när infopoints-ägarna blir
ambassadörer för hela kommunen
tjänar både turistnäringen i kom­
munen och den enskilde närings­
idkaren på detta.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
53
VÅR VERKSAMHET
Arbete och näringsliv
Kungsbacka är ett attraktivt etableringsalternativ i Västsverige och
näringslivet växer. Växte gjorde även näringslivsenheten för att öka
kontaktytorna mellan kommun och näringsliv
För Västsveriges bästa
företagsklimat
Kungsbacka jobbar för att vara en
företagsvänlig kommun, med Västsveriges bästa företagsklimat. För att
nå dit och möta ett växande näringslivs behov växlar vi upp. Näringslivsenheten har förstärkts från två
personer till fem. I teamet ingår en
näringslivschef och fyra utvecklare,
bland annat för företagsklimat,
besöksnäring och platsutveckling
Kungsbacka stad.
Näringslivsenheten får mer resurser
för att stödja övriga enheter inom
kommunen som har kontaktytor med
näringslivet och därmed är viktiga
delar i näringslivsarbetet.
54
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Värdskap i toppklass
2016 lades grunden för 100 procent
välkommen, vårt program för att
utveckla ett värdskap i toppklass,
där förvaltningarna Plan & Bygg
samt Kultur & Fritid är piloter.
Programmet går ut på att chefer
och medarbetare ska ha kundfokus
och engagemang som får personer
och företag som kommer i kontakt
med oss ska känna sig välkomna.
Det handlar om en god service och
möjlighetsfokuserad dialog.
Nya verksamhets­
områden på gång
Kungsbacka är ett attraktivt etableringsalternativ i Västsverige och
det befintliga näringslivet växer.
För att delvis tillgodose behovet hos
både befintliga och nya företagare
i Kungsbacka har en detaljplan för
verksamhetsområdet Duvehed i
Fjärås stationssamhälle antagits och
en planläggning av verksamhetsområdet Rya i Frillesås har påbörjats.
VÅR VERKSAMHET
Så har vi jobbat
med hållbarhet
Så påverkade
omvärlden oss
Matchning av kompetens
Kompetensbrist för företagen
Genom att förmedla det kompe­
tensbehov som företag har matchar
kommun dessa behov med arbets­
sökande. Det handlar om samarbete
mellan företag och kommun för att
underlätta arbetssökandes etable­
ring på arbetsmarknaden och tillgo­
dose företagens kompetensbehov.
I Göteborgs arbetsmarknadsregion
finns planer på bostadsbyggande,
kontor, handel, infrastruktur och
logistik för 1 000 miljarder kronor
fram till 2035. Den höga investe­
ringstakten skapar många möj­
ligheter för regionens befolkning,
näringslivet och tillväxten, men det
är också mycket som ska genom­
föras samtidigt. Därför finns en risk
för flaskhalsar och kompetensbrist
inom både bygg och anläggning.
Hållbara företag
Hela kommunens näringslivsarbete
har fokus på att göra det enklare att
starta, driva och utveckla företag i
Kungsbacka. Vi arbetar också för
att möta företagens expansionsoch kompetensbehov. Utöver det
erbjuder vi företagsstöd tillsam­
mans med våra samarbetspartners.
Trimma ditt företag för tillväxt
var ett sådant tillfälle då företag i
Kungsbacka fick information om
hur de kan tänka för att växa på ett
ekonomiskt hållbart sätt.
Rådgivning om energi­
effektivitet
Tillsammans med Länsstyrelsen Hal­
land har vi arrangerat en träff om
hur företag kan sänka sina ener­
gikostnader och bli mer energief­
fektiva. Kungsbacka frukostklubb
har också under rubriken Hållbar­
het – den enda vägen till långsiktig
lönsamhet, erbjudit företag kunskap
om hur ett systematiskt arbete i
hållbarhetsfrågor leder till konkur­
rensfördelar och ökad lönsamhet.
Arbetslöshet 2015–2016 i Kungsbacka
i förhållande till hela landet
2015
2016
Kungsbacka 16–64 år
2,7
3,1
Riket 16–64 år
6,1
7,6
Kungsbacka 18–24 år
4,2
5,5
Riket 18–24 år
8,1
11,7
Även om de största planerade
projekten genomförs i Göteborg
kommer den förväntade kom­
petensbristen i arbetsmarknads­
regionen att påverka Kungsbacka
under byggboomen. Också IT- och
telekombranschen i Västsverige har
ett stort behov av att rekrytera och
prognoserna spår att kompetens­
bristen kommer att förvärras även
inom den här branschen.
Regionen växer och har
hög ­sysselsättning
Göteborgsregionens starka
konjunktur har stärkts ytterligare
senaste kvartalet. Det har resul­
terat i att fler nya och välbetalda
jobb skapats och en minskande
arbetslöshet. Jobbtillväxten i Göte­
borgsregionen har nu legat runt tre
procent tre kvartal i rad. Ökningen
senaste kvartalet var högre i än i
både Malmöregionen och Stock­
holmsregionen. Arbetslösheten i
Göteborgsregionen fortsätter att
vara lägst bland Sveriges storstads­
regioner. Här utmärker sig Kungs­
backa som en kommun med låg
arbetslöshet. Det som är mindre
positivt är att arbetslösheten bland
utrikes födda är högre och att den
här gruppen har svårare att eta­
blera sig på arbetsmarknaden.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
55
REPORTAGE
Klimatsmart tryckeri
hittade hem i Fjärås
Hållbarhet och miljöengagemang ligger transfertryckeriet Hot Screen
varmt om hjärtat. När de flyttade sin produktion till Fjärås 2016
­passade de på att se över hela produktionskedjan och byggde ett av
världens mest moderna och miljösmarta industritransfertryckeri.
Hot Screen är ett företag som grundades 1991. Det drivs idag av Anna
och Fredrik Skanselid och deras 30
engagerade medarbetare. De har
sin bas i Fjärås där all tillverkning
av värmetransfer sker. De tar fram
tryck att fästa på textila plagg till
återförsäljare. Och det är alltifrån
tryck till yrkeskläder, sportkläder till
profilkläder hos företag.
Hållbarhet in i minsta detalj
Tidigare låg Hot Screen i Kungsbacka i lokaler som inte var byggda
för produktionsverksamhet av det
slaget. De hade 40 grader inne i
tryckeriet och blåste ut 160 gradig
luft i taket istället för att ta tillvara
på överskottsvärmen från produktionen för att ta några exempel.
När Kungsbacka kommun erbjöd
dem möjligheten till tomtmark i
Fjärås, perfekt belägen vid E6:an,
valde de att börja om och göra rätt
från början. Miljöengagemanget har
alltid varit stort och nu blev fokus att
56
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
anpassa lokalerna efter verksamheten
och inte tvärtom. Målet var att få en
bra arbetsmiljö och samtidigt få så
lite energispill som möjligt.
De besökte referensanläggningar
i Tyskland och sedan ritade Fredrik
och hans pappa upp ett av Europas
energismartaste transfertryckeri.
Varje steg är noggrant planerat så att
produktionen lämnar minsta möjliga
klimatavtryck. De tar nu vara på
överskottsvärme från produktionen
och är helt självförsörjande av värme
och varmvatten till hela fastigheten.
Alla maskiner är också köpta ur ett
hållbarhetsperspektiv och de har
automatiserat en stor del av produktionen som tidigare var slitsamt att
utföra. Men det som Fredrik är mest
stolt över är deras eget reningsverk
för processvattnet. Detta var något
som de tidigare släppte ut i avloppsystemet och efter reningsprocessen
nu så är det nästintill drickbart.
– Det långsiktiga målet är att bli
helt klimatneutrala, säger Fredrik
Skanselid, vd på Hot Screen.
Flytten möjliggjorde expansion
Tack vare flytten och de stora produktionsytorna har de haft möjlighet
att skala upp verksamheten för att
möta kundefterfrågan och fastigheten är nu tre gånger så stor som den
gamla.
– Våra kunder är oerhört miljömedvetna och vi har en unik produkt
som gör oss attraktiva, en storskalig
produktion med miljöegenskaper i
världsklass, säger Fredrik.
De har ökat omsättningen med 20
procent per år tre år i rad och tittar
redan på hur de ska kunna expandera
ytterligare. Men trots teknik och
processer i toppklass så menar han
att det är medarbetarna som är deras
största tillgång, där alla är serviceinriktade, ställer upp och tar stort
ansvar.
REPORTAGE
Exempel på företag i
Kungsbacka med profil
inom hållbarhet
Eksta – bostadsbolag som till stor del
bygger passivhus, t.ex. äldreboendet
Blåvingevägen i Vallda Heberg med
solceller och biobränsleanläggning för
att minimera energiåtgång.
Knappen – second handbutik som
drivs av funktionsvarierade personer i
daglig verksamhet. Tar emot, sorterar
och säljer kläder och prylar.
Tuvan ekolivs – vinnare av Kungs­
backas miljöpris 2016. Säljer närpro­
ducerade, ekologiska och solidariska
livsmedel.
Saddler – tillverkar accessoarer i läder
och strävar efter att i så stor utsträck­
ning som möjligt jobba med hållbara
material och produktionssätt.
Erikshjälpen – second handbutik som
drivs av volontärer. Överskottet går
till sociala och humanitära insatser i
Kungsbacka och utlandet.
Kungsbacka golfklubb – jobbar
utifrån Golf Environment Organiza­
tions (GEO) miljömål samt miljö- och
kvalitetssystem för att ta tillvara på
banans variationsrika karaktär.
Berit & Elvy – rawfoodcafé med
majoritet ekologiska råvaror.
Röda korsets second handbutik –
tar emot, sorterar och säljer husgeråd,
kläder och leksaker. Drivs av ideella
krafter.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
57
Gräsänder vid Kungsbackaån en förmiddag i maj.
Miljöbokslut
Det övergripande nationella miljömålet, generationsmålet, ger en riktning
för den samhällsomställning som behöver ske för att miljökvalitetsmålen ska
kunna nås. I målet står att arbetet med att lösa de svenska miljöproblemen inte
ska ske på bekostnad av att vi exporterar miljö- och hälsoproblem till andra
länder.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljö­
arbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. De
förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av de nationella miljökvalitetsmålen.
Hur vi arbetar med miljömålsättningar
Kungsbacka sätt att ta hand om miljö- och energimålsättningar beslutas
årligen i kommunens budget och redovisas under rubriken Samhällsutvecklings- och miljömål under avsnittet kommunfullmäktiges prioriterade mål. För
2016 anges fem mål som verkar för de nationella miljökvalitetsmålen:
• Fler ska åka kollektivt
• Minskad energianvändning
• Större andel ekologiska livsmedel
• Minska farliga kemikalier
• Minskade koldioxidutsläpp
Bokslutet stöd i budgetarbetet
Följande sidor visar på styrkor och svagheter inom kommunens miljöarbete.
Allt vi gör får inte plats, vi visar olika exempel. Miljöbokslutet ska vara ett
stöd till budgetarbetet för nästkommande år. Under respektive avsnitt kan du
också läsa om de nationella miljömål som ligger till grund för vårt arbete:
• Klimat och luft
• Vatten
• Levande landskap
• En god bebyggd miljö
58
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Riksdagens definition
av generationsmålet
"Det övergripande målet för miljö­
politiken är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser."
Miljöbokslut 2016
Klimat och luft
Ökad klimattålighet
Kommunen har skrivit under
Borgmästaravtalet för Klimat och
energi där vi åtar oss att minska
utsläppen av koldioxid med minst
40 procent till 2030 samt att öka vår
klimat­tålighet genom att anpassa
kommunen efter klimatförändringarnas följder.
Under hösten införde vi en samlastningscentral för kommunens
varuleveranser. Med samordnad
varudistribution halverar vi transporterna av varor i kommunen.
Mindre utsläpp med
­fossilfria fordon
Under 2016 blev alla våra bilpoolsfordon helt fossilfria. Numera drivs
de enbart av biogas. Övergången till
biogas gör att koldioxidutsläppen
minskade med 24 ton per år, vilket
motsvarar utsläppen från en medelstor personbil som kör 12 000 mil. Vi
startade också en särskild elbilspool
som medarbetarna i första hand ska
boka upp sig på.
Kommunen har köpt 56 fordon
under 2016 där övervägande delen
är fossilfri. Det är framför allt de
tyngre arbetsfordonen som fortfarande drivs av fossila bränslen. Vi
har också satt krav på att fordon för
insamling av hushållsavfall endast
får gå på fossilfria bränslen.
Många medarbetare använder
egen bil i tjänsten. Under 2016 mer
än tidigare: 15 procent av utsläppen
från alla tjänsteresor kommer från
medarbetares egna bilar.
Nationella miljömål
Begränsad klimatpåverkan
På egna ben
Kommunen deltar i ett projekt, På
egna ben, som är en utmaning för
elever i årskurs 4–6 som handlar om
att ta sig till skolan genom att cykla,
gå eller åka kollektivt och skippa de
ofta korta bilresorna. Utmaningen
är uppbyggd som en spännande
poängjakt där klassen engageras i att
tävla om fina priser. Under de veckor
som På egna ben pågår samlar
eleverna på sig mängder av kunskap
genom övningar om miljö, hälsa och
trafiksäkerhet.
Koldioxid och andra så kallade
växthusgaser som vi människor
släpper ut i atmosfären från
olika verksamheter gör att det
globala klimatet förändras och
blir varmare. Förbränning av
fossila bränslen som till exempel
olja, kol och naturgas i el- och
värmetillförsel, industriprocesser
samt transporter svarar för det
största bidraget till klimatföränd­
ringen både i Sverige och i övriga
världen.
Laddstationer på utvalda platser
Kommunen ansökte och fick ett
bidrag från Klimatklivet för att bygga
laddstationer för våra elfordon på
utvalda platser i kommunen.
Att andas in luftföroreningar
påverkar hälsan negativt. För
många människor bidrar förore­
ningar i luften även till förkortad
livslängd. De luftföroreningar
som är skadligast för hälsan
är inandningsbara partiklar,
marknära ozon och vissa kolvä­
ten.
Mer ekologiskt och vegetariskt!
Kommunens målsättning är att
erbjuda en hög kvalitet på de
livsmedel vi serverar. Vi försöker öka
andelen ekologiska livsmedel, och
också minska svinnet. Vi ser över
menyer och recept och utbildar våra
kockar i vegetarisk matlagning.
Cykelvägar och nära
till kollektivtrafik
Kommunen har i sin planering stor
följsamhet till kommunens översiktsplan vars huvudinriktning är att
bygga nära kollektivtrafik.
De flesta bilar i vår
bilpool drivs nu med
förnybara drivmedel.
Frisk luft
Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet i atmosfären skyddar
livet på jorden genom att filtrera
bort en stor del av den skadliga
UV-strålningen från solen. Därför
innebär det en fara när ozonskik­
tet tunnas ut. Hos människor ökar
risken för till exempel hudcancer,
nedsatt immunförsvar och ögon­
sjukdomen starr.
Sedan år 1987 finns ett
internationellt avtal som kallas
Montrealprotokollet. Avtalet stäl­
ler krav på deltagande länder att
förbjuda och begränsa använd­
ningen av ozonned­brytande
ämnen. Åtgärderna har varit
mycket framgångsrika.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
59
Miljöbokslut 2016
Vatten
Plan för kommunens vattendrag
Vi arbetar nu fram en vattenplan.
Den ska skapa en förvaltningsövergripande samsyn kring vatten och
avlopp. Vi ska uppfylla de krav som
finns i EU:s vattendirektiv, om en
god ekologisk och kemisk status i
kommunens vattendrag, sjöar och
havsområden. Vi har under tre år
fått statliga LOVA-medel för delar
av detta arbete.
Vi har kontrollerat dagvattenutsläpp för att säkra god badvattenkvalitet.
Reservvatten från Mölndal
Vi har gjort en riskanalys på vattenverk och vattenledningsnät och
samtidigt fortsatt samarbetet inom
Göteborgs­regionen som bland annat
innebär en reservvattenledning mellan Kungsbacka och Mölndal.
Privata avloppsanläggningar
bidrar till fosforutsläpp
Utsläpp av fosfor i våra sjöar och vattendrag är en starkt bidragande orsak
till övergödning. En undersökning
visar att andelen nyanlagda privata
avloppsanläggningar som inte fungerar är förvånansvärt stor. Därför
har tillsynen utvecklats. Besök följs
numera upp mer frekvent för att
hitta felaktigt utförda anläggningar.
Med den erfarenheten kommunen
har av arbete med enskilda avlopp
har vi fått hjälpa till att ta fram en
Tillsammans med Kungsbacka
vattevårdförbund har kommunen
åtgärdat så kallade vägtrummor.
Vägtrummorna är de tunnlar
under vägar som fisk ska kunna
simma genom.
60
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Nationella miljömål
nationell handledning för enskilda
avlopp som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för.
Tillsyn av mindre jordbruk och hästgårdar
Inom vår miljötillsyn av lantbruk
har fokus legat på mindre jordbruk
och hästgårdar, och information om
gödselhantering och hantering av
bekämpningsmedel.
Förbättrade vandrings­
vägar för havsöringen
Vi har i samarbete med Kungsbacka
vattenvårdsförbund åtgärdat flera
vandringshinder för fisk i små bäckar
i Kungsbackaåns avrinningsområde.
Det har i de flesta fall handlat om
att förbättra så kallade vägtrummor
som försvårat för fisk, till exempel
havsöring, att vandra uppströms.
Övriga insatser
•Vi deltar i projekt och samarbeten som handlar om att minska
mikroplaster och läkemedelsrester i
hav och vattendrag.
•Inventering av avloppsledningsnät
pågår för att minska mängden
tillskottsvatten, till exempel
regnvatten, till reningsverken.
•Vi finansierar kalkning för att
minska försurningsproblemen i
sjöar och vattendrag.
Grundvatten av
god kvalitet
Grundvattnet är viktigt som
dricksvatten. Det påverkar också
miljön för växter och djur i
ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga
ämnen förorenar grundvattnet.
Särskilt i jordbruksområden
i södra Sverige förekommer
bekämpningsmedel i grundvatt­
net. Även natriumklorid – vanligt
salt – från vägar som har saltats
på vintern har kommit ut i grund­
vattnet.
Levande sjöar och
vattendrag
Sjöar och vattendrag utsätts för
påverkan från många håll, från
skogsbruk, jordbruk, industrier
och vattenkraftverk. Många
växt- och djurarter är beroende
av att vattendrag får flöda fritt,
och att vattenståndet kan variera
naturligt.
Ingen övergödning
Övergödning drabbar landområ­
den såväl som sjöar, vattendrag
och hav. Problemen finns framför
allt i södra Sverige, men tecken
på övergödning finns även i fjäll­
områdena.
Bara naturlig försurning
Skogsmark, sjöar och vattendrag
är i många fall naturligt sura.
Nedfall av försurande ämnen
har dock lett till en accelererad
försurning. Försurningen påver­
kar växter och djur och bidrar
till ökad korrosion, det vill säga
att material vittrar sönder. Även
människans hälsa kan påverkas
negativt, exempelvis av dricksvat­
ten från försurade brunnar.
Miljöbokslut 2016
Levande landskap
Naturresurs jordbruksmark
Kommunen hade under året en
informationsträff tillsammans med
Lantbrukarnas riksförbund, LRF,
och föreningen Den goda Jorden för
att diskutera naturresursen jordbruksmark.
Ekosystemtjänster
Kungsbacka har, tillsammans med
sex andra kommuner inom Göteborgsregionen, under 2016 startat
ett GR-lett projekt som handlar om
ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster är produkter
och tjänster från naturens ekosystem
som bidrar till vårt välbefinnande.
Ett vanligt exempel är bins pollinering av grödor. Utan pollineringen
skulle lantbrukarnas skördar bli
betydligt mindre. I vissa fall väljer
man att mäta ekosystemtjänster
utifrån dess ekonomiska värde.
Syftet med projektet är att öka och
sprida kunskap om ekosystemtjänster
till en bred målgrupp som arbetar
med fysisk planering.
Nationella miljömål
Samordnade transporter
gynnar lokala leverantörer
Införandet av samordnad varudistribution ökar möjligheterna för lokala
producenter att bli leverantörer av
livsmedel till kommunen.
Ett rikt odlingslandskap
Naturvärdena i dagens odlings­
landskap är resultatet av hur det
har brukats av människan under
flera tusen år. En stor del av våra
växt- och djurarter finns i slåtteroch betesmarker samt i åker- och
vägrenar, åkerholmar, våtmarker
och andra småbiotoper.
Myllrande våtmarker
Ett stort antal växter och djur är
beroende av våtmarker. Sedan
början av 1800-talet har cirka
en fjärdedel av våtmarksarealen
torrlagts och förstörts. Kvar­
varande våtmarker är mer eller
mindre påverkade av markavvatt­
ning, kvävenedfall och att de inte
längre hävdas med slåtter eller
bete.
Ett rikt växt- och djurliv
Sveriges mångfald av växter och
djur lever i en mosaik av olika
miljöer, från odlad mark, skogar
och fjäll till våtmarker, vattendrag,
sjöar och hav. Många arter och
naturtyper riskerar att försvinna
på sikt, då landskapen blir alltmer
fragmenterade och då äldre
brukningsmetoder inom jord- och
skogsbruk som gynnade många
arter har blivit sällsynta. Närings­
ämnen som fosfor och kväve från
bland annat lantbruk och renings­
verk, och kommersiellt fiske är
negativt för flera marina miljöer.
Levande skogar
Över hälften av Sveriges yta är
täckt av skog. Den största delen
består av barrskog, men i söder
breder lummig lövskog ut sig.
Skogens utseende och vilka träd
som dominerar påverkas av vårt
klimat och vår historia.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
61
Miljöbokslut 2016
En god bebyggd miljö
Kemikalieplan för Kungsbacka
I arbetet med en kemikalieplan för
Kungsbacka har även en handbok för
att stödja förskolor att kemikaliesanera tagits fram. Vi tog beslut om att
gå med i kampanjen ModUpp2020,
med målet att 50 procent av våra
upphandlade produkter ska klara
kraven motsvarande etablerade
miljömärkningar år 2020.
Vår upphandlingsenhet har under
2016 förstärkt sin miljö- och kemikaliekompetens.
Material med minsta
miljöpåverkan
När vi planerar för att bygga nytt
ser vi till att material och produkter
används med minsta miljöpåverkan
genom att stämma av våra val med
databasen SundaHus. Vi kontrollerar
också att lokalernas inredning är
miljöanpassad och följer märkningen
Giftfri förskola och Möbelfakta.
Miljömärkta kemikalier
Under 2016 fortsatte vi att byta våra
rengöringsmedel till miljömärkta
alternativ. Vi har nu 87 procent
miljömärkta kemikalier. Våra övriga
kemikalier är inte klassade som
miljöfarliga, till exempel desinfektionsmedel och handsprit.
Vårt mål är att ha 93 procent miljömärkta kemikalier.
Radonmätning i lägenheter
Vårt tillsynsarbete inom hälsoskydd
har inriktats mot radonkontroll i
hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar. Arbetet började med
informationsseminarier och mätning
i 100-tals bostäder. Kommunens
mål är att i stort sett alla ska ha en
aktuell radonmätning.
62
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Nationella miljömål
Hur mycket mat slängs?
Varje år mäter våra kök hur mycket
mat som slängs. Andelen ligger
stadigt mellan 5 och 6 procent.
Resultatet 2016 var 5,3 procent. Det
totala svinnet har stadigt minskat
sedan mätningarna påbörjades och
hamnade på 9,4 procent.
Gemensam avfallsplan
Kommunen har tillsammans med
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, kommit överens om en
gemensam avfallsplan med mål att
minimera avfall och förbättra för
återanvändning och återvinning.
Kemikalier inom omsorgen
En kartläggning har genomförts för
att identifiera vilka kemikalier som
har störst användning inom Vård &
Omsorg. Den enskilt största produkten är handsprit som används i allt
vårdarbete för att säkra god hygien
och som har liten miljöpåverkan.
Miljöbron
Som partner till organisationen
Miljöbron har kommunen möjlighet att ta hjälp för att utveckla vårt
miljö- och hållbarhetsarbete.
Övriga insatser
•Vi har inlett ett arbete med en ny
kretsloppspark.
•Kalkat avloppsslam har använts i
jordbruk. Det är bra gödning och
bidrar till återanvändning av fosfor.
•Översvämningsskyddet längs
Kungsbackaån har förstärkts.
•Två bytardagar har fått invånare
att byta varor med varandra för att
minska konsumtionen av nya varor.
•Vi har märkt upp avfallskärl för att
effektivisera avfallshantering och
optimera avfallsfordons rutter.
•Golvmattor i våra verksamheter
som innehåller miljögiftet ftalater
har kartlagts.
God bebyggd miljö
Boende och livsstilar påverkar
miljön på många sätt, exempelvis
uppvärmning av bostäder, resor
till arbete och fritidsaktiviteter
eller avfallssortering. Bebyggel­
sen står bland annat för nära 40
procent av den totala energian­
vändningen i Sverige och avfallet
behöver minska och användas
mer som resurs.
Säker strålmiljö
I människans naturliga miljö
har det alltid funnits strålning.
Strålningen kommer från rymden,
solen och från naturligt radioak­
tiva ämnen i marken och vår egen
kropp. Vi har utvecklat metoder
för att skapa och dra nytta av
strålning inom forskning, sjukvård
och industri, till exempel genom
att använda röntgenteknik och
genom att använda uran i kärn­
kraftsreaktorer.
Giftfri miljö
Farliga kemiska ämnen i pro­
dukter, varor och byggnader
riskerar att hamna i miljön, och
kan tas upp av växter, djur och
människor. För många ämnen
är halterna i miljön för höga
och orsakar problem för männ­
iskor och miljö. Till exempel ger
kadmium i vår föda upphov till
benskörhet hos äldre. PCB och
bromerade flamskyddsmedel
förekommer i bröstmjölk. På vissa
platser, till exempel där industrier
och bensinstationer har legat,
finns stora mängder föroreningar
i marken.
Miljöbokslut 2016
Hallå där Anna Hallin, utvecklare
för hållbarhetsfrågor – varför
behöver Kungsbacka en kemikalieplan?
– Vi lever i ett samhälle där kemikalier
finns överallt. Många av dem är bra
och underlättar våra liv, men en del
ämnen kan vara skadliga för vår hälsa
och miljön. Dessa måste vi minska eller
ta bort helt från våra verksamheter.
Med kemikalieplanen får vi en tydlig
riktning i arbetet.
Vad innehåller
kemikalieplanen?
– Vi har definierat
vilka icke önskvärda
egenskaper ämnen
har som vi ska fasa
ut. Vi ska till exem­
pel få bort ämnen som kan vara can­
cerframkallande eller hormonstörande.
Barns miljöer är ett prioriterat område
och vi kommer att satsa på försko­
lan. Vi ska också prioritera kemiska,
hygieniska och kosmetiska produkter,
till exempel färg, rengöringsmedel och
tvål, och byta ut de produkter som
innehåller farliga ämnen.
Vilka åtgärder innehåller planen?
– För att få koll på vilka kemikalier som
finns i kommunen kommer vi att införa
ett IT-stöd där alla verksamheter ska
dokumentera sina kemiska produkter.
När vi bygger nytt eller underhåller
befintliga byggnader ska vi välja pro­
dukter som kan användas under lång
tid utan negativ påverkan. Vi ska också
ställa krav vid inköp av varor och vid
alla upphandlingar undvika de värsta
ämnena.
Eftersom förskolorna är ett fokus­
område har vi tagit fram ett vägled­
ningsmaterial som omsätter kemikalie­
planen i praktiken. Där får förskolorna
bland annat råd kring hur de rensar
ut bland plastleksaker och hur de ska
tänka vid matlagning till barnen. Kom­
mungemensamt kommer vi att starta
ett kemikalieråd som ska stötta och
samordna arbetet.
Vad blir nästa steg?
– Kemikalieplanen ska upp till kom­
munfullmäktige för beslut under våren.
Så fort beslutet är fattat hoppas jag att
vi kan komma igång med det fortsatta
arbetet så fort som möjligt.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
63
Vy från Fjärås Bräcka över Lygnern.
Från Bräckan till havet
160 liter vatten – så mycket använder genomsnittsinvånaren i Kungs­
backa under ett dygn. De flesta får sitt vatten från Fjärås bräcka och när
det använts – och renats – släpps det ut i Kungsbackafjorden.
68 000 personer får dricksvatten av
hög kvalitet från vattenverket på
Fjärås bräcka. Under 2016 producerades 5,3 miljoner kubikmeter vatten,
varav 3,2 miljoner var infiltrerat
sjövatten.
– Vi har det bra i Kungsbacka
jämfört med en del andra kommuner. Förutom att Lygnern är stor och
ger oss gott om råvatten är vattnet
också av hög kvalitet, säger Fredrik
Ryberg, drifttekniker.
Vattnet renas genom
bräckan och med UV-ljus
Fjärås bräcka renar Kungsbackas
blivande dricksvatten. Efter att man
64
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
pumpat upp vatten från Lygnern till
sex infiltrationsbassänger, filtreras
vattnet genom bräckan. De flesta
humusämnena, det vill säga resterna
av organiskt material som inte brutits
ner, fastnar i sanden under de två
månader som filtreringen tar. Vattnet
som därefter pumpas upp har samma
karaktär som grundvatten. Vattnet
passerar genom ett UV-aggregat.
Därefter tillsätts lut innan vattnet
rinner vidare ut i det 75 mil långa
ledningsnätet.
– Luten höjer vattnets pH-värde
och behövs för att skydda ledningarna mot korrosion. UV-ljuset är en
extra säkerhet som tar död på mikro­
organismer. Det tar till exempel
död på parasiten cryptosporidium
som Östersund hade problem med
2011, då många invånare blev sjuka i
magåkommor, säger Angelica Taube,
drifttekniker.
För att kontrollera dricksvattnets
kvalitet tar man regelbundet prover. Det finns också möjlighet att
använda klor som ett extra skydd,
men hittills har man aldrig behövt
göra det.
Vatten – ingenting försvinner, allt finns kvar
Vi använder rent dricksvatten till
många saker; vi dricker, tvättar,
diskar, duschar och spolar i våra
toaletter. Det smutsiga vattnet som
åker ut ur våra hus kallas för spillvatten eller i dagligt tal avloppsvatten.
Det mesta av det hamnar på något
av våra kommunala reningsverk
dit 55 000 personer är anslutna.
Hammargård är det största renings-
Här kan du följa vattnets väg
från Lygnern, genom Bräckan
och ut till invånarna i 6 steg.
verket med ungefär 45 000 anslutna
personer.
Spillvattnet som kommer in till
Hammargård går igenom ett galler
där allt skräp fastnar, till exempel
tops och snuspåsar. Därefter leds
vattnet genom ett sandfilter och
sedan renas det biologiskt med
bakterier. Kemikalier tillsätts bara
vid behov.
Slammet sjunker ner och vattnet
går igenom ytterligare ett sandfilter
innan det släpps ut i Kungsbacka­
fjorden.
– Ingenting försvinner härifrån,
utan allt tas om hand. Slammet som
blir över innehåller mull, fosfor och
kväve och det kan jordbrukarna
använda som gödning på sina åkrar,
säger Charlotte Bourghardt, miljö­
ingenjör.
– Rent tekniskt går det att rena
avloppsvatten så att det går att
dricka, men det gör vi inte på
Hammargård. Vattnet som släpps
ut härifrån har samma kvalitet som
badvatten, men innehåller fler bakterier. Bakterierna dör snabbt, eftersom
havet är stort och vattnet salt och
bakterier trivs bäst tillsammans, säger
Charlotte.
Viktigt med rening i
enskilda avlopp
De invånare som inte har möjlighet att ansluta till det kommunala
ledningsnätet får ordna vatten och
avlopp själva. Egna dricksvattenbrunnar har oftast goda möjligheter att
få tjänligt dricksvatten, men det är
viktigt att man som fastighetsägare
regelbundet tar prover på vattnet i sin
brunn.
I Kungsbacka finns det ungefär
7 000 enskilda avlopp. Varje år gör
kommunen tillsyn på cirka 500
avlopp. Då får fastighetsägarna i ett
första steg svara på frågor om sitt
avlopp och i ett andra steg besöker
kommunen fastigheten för att kon-
trollera avloppet. Det är viktigt att
de enskilda avloppen fungerar som
de ska så att inte orenat avloppsvatten kommer ut i närmiljön.
– Avloppsvatten som rinner ut
orenat bidrar till övergödning av
vattendrag, sjöar och kustvatten. De
utgör också en hälsorisk eftersom
det innehåller smittämnen som kan
hamna i dricksvattnet hos dem som
tar sitt vatten från egen brunn eller i
badvatten, säger Annelie Johansson,
miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Funkar fosforfällorna?
Ett av ämnena som bidrar till
övergödning, fosfor, kan man fånga
upp genom en fosforfälla i sin
avloppsanläggning. Kungsbacka
deltog 2016 i ett projekt att utvärdera
fällorna, och gjorde då upptäckten
att dessa sällan fungerar som det
var tänkt. Antingen var de felaktigt
installerade eller så var filtret inte
utbytt med rätt tidsintervall.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
65
VÅRA MEDARBETARE
Attraktiv arbetsgivare
Vi syntes på spårvagnar i Göteborg och bussar i Kungsbacka, Mölndal och Varberg. Budskapet var Flytta på en kompis och syftet var att få nya medarbetare
till yrken som vi har svårt att rekrytera till.
Lågt räknat nådde vi drygt 100 000
människor med annonser för undersköterskor, planarkitekter, specialpedagoger och ingenjörer som var några
av de yrken vi sökte. Och det bara
på annonserna i sociala medier som
Facebook, Instagram och Linkedin.
Kampanjen Flytta på en kompis syntes
även under fyra veckor på och i kollektivtrafiken i Kungsbacka, Göteborg,
Mölndal och Varberg.
Kampanjen var Kungsbacka kommuns första i syfte att rekrytera
nya medarbetare. Svårigheten att
rekrytera är ett nationellt problem
och är en utmaning för kommunen.
Bristen på utbildad personal och den
ökande konkurrensen har inneburit
ökad rörlighet och högre lönenivåer
vid nyrekrytering. Detta får konsekvenser ekonomiskt men skapar
också en löneglidning som inte är
önskvärd. Kungsbacka har en stark
arbetsmarknad, med låg arbetslöshet
vilket gör utmaningen än större.
– Vi vet att vi i Kungsbacka har
stora konkurrensfördelar tack vare
att vi har gott rykte om oss att vara
en ekonomiskt och politiskt stabil
kommun. Dessutom är vi inte för
stora, utan som medarbetare blir man
sedd och kan påverka, menar Jesper
Edlind, HR- & kommunikationschef.
Dessutom gick startskottet för det
länge planerade Instagramkontot
Jobba i Kungsbacka kommun. Varje
vecka tar en medarbetare med följarna, i skrivande stund knappt 400
personer, i sin arbetsvardag.
66
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Attrahera – en utmaning
Vi har medverkat på rekryteringsträffar, mässor, besökt gymnasieskolor
och högskolor. Inom flera förvaltningar har chefer och medarbetare
gemensamt arbetat hur vi kan möta
kompetensförsörjning och bli en mer
attraktiv arbetsplats. Arbetet med att
ta fram handlingsplaner och vidta
åtgärder har påbörjats.
Våra medarbetare
Antal anställda per förvaltning 2016
Kultur & Fritid
Förskola & Grundskola
230
2664
finns inom Individ & Familjeomsorg
medan de tekniska förvaltningarna
har en högre medelålder och flest
medarbetare över 60 år.
Nytt kommun­ledningskontor
Det verksamhetsnära stödet – personal, ekonomi och kommunikation – flyttade från Service ut till
förvaltningarna. Ett nytt kommunledningskontor bildades som innebär att
viktigare funktioner som tidigare varit
utspridda, organiserades samman med
syfte med att på ett effektivare sätt
leda, styra, samordna och stödja.
Gymnasie & Vuxenutbildning
499
Önskad sysselsättningsgrad
Individ & Familjeomsorg
888
Kommunledningskontor
64
Miljö & Hälsoskydd
45
Alla förvaltningar arbetar med önskad
sysselsättningsgrad, dialog mellan chef
och medarbetare förs i uppföljningssamtal och/eller via enkäter. Inom de
flesta verksamheter kan vi tillgodose
medarbetarnas önskemål och där man
inte löser medarbetarnas önskningar
inom ramen för ordinarie arbetsplats
ser man på andra lösningar. Inom
förskolan finns kombitjänster där
både lokalvård och måltidsuppgifter
ingår i tjänsten. Tillämpningen av
årsarbetstid och införande av flexibla
scheman i kombination med önskad
sysselsättningsgrad har varit ett sätt att
möta medarbetarnas önskemål.
Plan & Bygg
Service
Teknik
Vård & Omsorg
65
784
158
1274
Jämfört med 2015 har antalet
anställda ökat med 8,8 procent.
Andelen anställda kvinnor och män
är oförändrat jämfört med 2015.
Antalet anställda har påverkats
något inom alla förvaltningar då
det verksamhetsnära stödet flyttats
från Service ut till förvaltningarna.
Störst ökning av antal medarbetare
har Teknik som ökat med 18 procent.
Medelåldern hos kommunens medarbetare är 45 år, lägst medelålder
och flest medarbetare under 30 år
VÅRA MEDARBETARE
Flytta på en
undersköterska!
Känner du en undersköterska, en lokalvårdare eller
kanske en ingenjör som vill komma vidare i yrkeslivet?
Tipsa om Kungsbacka. Vi växer och behöver bli fler.
Se våra lediga jobb under #kungsbackaväxer eller på kungsbacka.se/jobb.
Vi finns också på Facebook och Linkedin!
Kampanjen Flytta på en kompis syntes på Facebook, Instagram och Linkedin, och under fyra
veckor på och i kollektivtrafiken i Kungsbacka, Göteborg, Mölndal och Varberg.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
67
VÅRA MEDARBETARE
Andel anställda på heltid
100
90
80
70
60
Genomsnitt
87%
Kvinnor
87%
Män
87%
69%
72%
74%
69%
71%
66%
50
40
30
20
10
0
2014
2015
2016
Andelen kvinnor som arbetar heltid har
ökat, medan andelen män som arbetar
­heltid ligger på samma nivå som tidigare.
Den största ökningen av andel heltidsanställda har skett inom befattningarna
undersköterska, stödbiträde, personlig
assistent, elevassistent och kock.
2016 års medarbetarenkät genomgick
en stor förändring i omfattning
jämfört med tidigare års enkät.
Antalet frågor minskades med nästan
två tredjedelar. Enkäten syftar till
att få veta mer om medarbetarnas
attityd till Kungsbacka kommun
som arbetsgivare och medarbetarnas
upplevelse av kommunen som en
attraktiv arbetsplats. På varje arbetsplats arbetar chefer och medarbetare
med verksamhetsutveckling ur ett
arbetsmiljöperspektiv utifrån resultatet
i enkäten.
Hållbart arbetsliv
I löneöversynen 2016 gjordes flera
strategiska prioriteringar utifrån
både jämställdhetsperspektiv samt
rekryterings- och marknadsläge.
Flera grupper fick ett justerat
löneläge. Bland dessa grupper
utmärker sig lärargrupperna som
prioriterades med både lokala och
nationella medel (nationella lärarlönesatsningen).
Andra grupper som prioriterades
inom kommunen var socionomer
inom socialsekreterargruppen, bibliotekarier, kommunsjuksköterskor,
fysioterapeuter samt arbetsterapeuter.
Under hösten gjordes ett omtag
angående arbetsvärdering av kommunens samtliga befattningar vilken
lägger grunden till ökad kvalitet i
framtida års löneanalys där vi ser
att det finns ett återstående arbete
gällande perspektivet likvärdiga
arbeten.
För att sänka sjukfrånvaron har ett
samarbete mellan Kungsbacka som
arbetsgivare, företagshälsovården
och hälso- och sjukvården påbörjats
under året. Samarbetet innebär att vi
utifrån våra olika uppdrag och roller
som arbetsgivare och vårdgivare ska
samordna våra insatser för att undvika
eller förkorta sjukskrivning.
Ett systemstöd för arbetet med
arbetslivsinriktad rehabilitering,
Adato, har införts. En webbaserad
utbildning riktad till alla chefer togs
fram som följdes upp med workshop.
Digitaliseringen av arbetet innebär
ökad möjlighet till uppföljning av
sjukfrånvarokostnader, prognoser
samt åtgärder. Införandet bidrar till
en snabbare återgång till arbetet, att
effektivisera arbetet för cheferna,
samt en kvalitetssäkring av arbetet
med arbetslivsinriktad rehabilitering.
Inom arbetsmiljöområdet har vi
skapat gemensamma strukturer och
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Personalkostnader i förhållande
till övriga kostnader
Pensionskostnader
2%
Färre frågor till
medarbetarna
Löneöversyn
Arbetsmiljö
68
processer för det systematiska arbetsmiljöarbetet i ett digitalt stöd. Tre
förvaltningar har påbörjat införandet
2016. Övriga förvaltningar kommer
att implementera verktyget 2017.
Övriga
kostnader
42%
Personalkostnader
56%
Anställdas ålder 2016
Över 60 år
11%
Under 30 år
13%
30–39 år
20%
50–59 år
27%
40–49 år
29%
Sjukfrånvaro 2016
Antalet sjukfrånvarodagar i snitt
per anställd: 22
6,4 %
Total sjukfrånvaro ligger på ungefär
samma nivå som år 2015. Det är främst
inom kvinnodominerade verksamheter
sjukfrånvaron är hög:
• Vård & Omsorg, 8,9 %
• Individ & Familjeomsorg, 8 %
De höga sjuktalen till trots har båda
förvaltningarna minskat sin sjukfrånvaro något jämfört med 2015.
Kungsbacka kommun har en lägre
sjukfrånvaro än övriga kommuner i
GR-regionen, där är den genomsnittliga
sjukfrånvaron är 8,4 procent.
VÅRA MEDARBETARE
En bra arbetsplats för alla
I Kungsbacka satsar vi på ett utbildningspaket för chefer och ledare att utvecklas i den anda
vi förespråkar med en bra arbetsplatskultur och med vår vision som ledstjärna.
Ledarskap
Under året har ett flertal utbildningar genomförts med syfte att
utveckla chefer och ledare så att de
kan leda en framgångsrik verksamhet. Leda i utveckling är en del av
ledarutvecklingsprogrammet som
fokuserar på det personliga ledarskapet. Under 2016 deltog 175 chefer i
programmet som samtliga chefer ska
genomgå.
I stort sett alla förvaltningar arbetar med det nära ledarskapet vilket
innebär att ge cheferna förutsättningar att bedriva ett utvecklande
ledarskap och ha en nära dialog med
sina medarbetare. Som stöd i det
arbetet ser man över arbetsorganisationen och använder sig av Kungsbackaledaren som är kommunens
utbildningspaket för chefer. Syftet
är att stärka kompetens och förmåga
att hantera frågor som ligger i chefsuppdraget.
Kungsbackaledaren Bas är en sammanhållande och grundläggande
utbildning i att leda i en politiskt
styrd verksamhet, chefsansvar och
arbetsgivaransvar. Den är en obligatorisk del av introduktionen för
chefer.
Kungsbackas interna Mentorprogram är ett sätt för organisationen
att utveckla såväl mentor som adept
och öka stödet för nya chefer i det
vardagliga ledarskapet. Det ger
också ett utbyte av erfarenhet mellan
våra verksamheter.
Jag vill bli chef är ett orienteringsprogram för medarbetare som
är potentiella chefer. Syftet med
programmet är att stärka medve-
tenheten om uppdraget som chef.
Medarbetare söker själva ett chefsjobb efter orienteringsprogrammet.
Erfarenheten är att flertalet av de
som sökt också har ett chefsjobb
inom två år.
Arbetsplatskultur
Arbetet med arbetsplatskulturen fick en
egen visuell identitet.
Vi bygger vår arbetsplatskultur
på hörnstenarna Vi välkomnar, vi
levererar, vi samarbetar, vi tänker
nytt. Arbetet med att ta fram en
gemensam arbetsplatskultur har
inneburit hög delaktighet från våra
medarbetare via medarbetarpanel,
workshops, fokusgrupper och dialogtillfällen. Ledardagen var startskottet för arbetet med att förankra och
komma igång med dialogen om
hur vi ska omsätta Kungsbackas
nya vision och arbetsplatskultur i
handling. Alla förvaltningar har i
någon form fortsatt dialogen kring
arbetsplatskulturen.
chefer och specialistbefattningar. För
att kvalitetssäkra urvalsprocessen
vid chefsrekrytering har ett arbete
pågått under 2016 som resulterat i att
processen vid chefsrekrytering fortsättningsvis kommer att utgå från
Kungsbackaledaren med definierade
ledarkriterier.
Vi bygger upp ett kommungemensamt bemanningscenter, som rekryterar och förmedlar korttidsvikarier.
Bemanningscenter hanterar korttidsvikariat för förvaltningarna Service
och Individ & familjeomsorg. Under
2017 går även Förskola & Grundskola
samt Vård & Omsorg in i bemanningscentret. Det är en väg in till
arbete för medarbetare som kan börja
som timvikarie och sedan gå vidare in
i en längre anställning. Praktikplatser och bemanningscenter är viktiga
ingångar för att bredda rekryteringsunderlaget samt nå nya medarbetare.
Samtal vid
­anställningens avslut
Avslutningssamtal med chef
genomförs när en medarbetare slutar
sin tjänst. Genom samtalet vill vi
göra ett bra avslut av anställningen.
Samtalen ger oss som arbetsgivare
del av erfarenheter som kan hjälpa
oss med utveckling av verksamhet
och ledarskap. Vi kan kartlägga
den kompetens som försvinner och
planera för att överföra uppgifterna i
arbetsgruppen eller för ersättaren.
Rekryteringscenter
och bemanningscenter
Alla förvaltningar använder Rekryteringscenter vid rekrytering av
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
69
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen beskriver vi det ekonomiska resultatet och hur det
har utvecklats. Vi redovisar även det ekonomiska resultatet för respektive
nämnd. Vi startar med att beskriva vilka former vi driver verksamhet i och
därefter kommer våra redovisningsprinciper
Den kommunala
verksamheten
Vår verksamhet bedrivs i huvudsak i
egen regi. För bostadsförsörjningen
har vi ett bolag, Eksta Bostads AB.
Bolaget ingår i vår koncernsammanställning.
Utöver Eksta Bostads AB har
vi en stiftelse som äger och driver
Tjolöholms slott. Tjolöholm har en
omsättning på 25 miljoner. Resultatet
2016 var 176 tusen kronor.
Räddningstjänst har vi inte i egen
regi utan i ett kommunalförbund,
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, som vi äger tillsammans
med Göteborgs kommun, Mölndals
kommun, Härryda kommun samt
Partille och Lerums kommuner. Vår
andel i förbundet är 9,05 procent.
Resultatet var 3,3 miljoner.
70
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Övriga bolag
Hallwan AB är ett bolag som ägs
tillsammans med kommunerna
Hylte, Laholm och Halmstad.
Bolaget bildades för att ha hand
om den frekvens som kommunerna
fått från Post- och telestyrelsen för
bredbandskommunikation via radiolänk. Beslut har fattats att likvidera
bolaget och flytta över tillstånden
till respektive kommun när bolaget
upphört.
Hallwan AB har en omslutning
på cirka 100 000 kronor. Vi har även
ett vilande bolag, Fastighets AB S:ta
Gertrud.
Entreprenadföretag
Särskilda boenden inom Vård &
Omsorg är den verksamhet inom
kommunen som har flest driftentre-
prenader. 44 procent av permanenta
platser inom äldreboende drivs i
entreprenadform:
•Humana AB driver äldreboende
på Blåvingevägen 33 i Vallda och
Ekhaga.
•Aleris AB driver Kolla äldreboende.
•Vardaga driver Vickans äldreboende.
Individ & Familjeomsorg har också
upphandlat driftentreprenader. 86
boendeplatser för ensamkommande
flyktingbarn drivs i entreprenadform:
•Positivum AB driver 32 boendeplatser på Positivum Furuhäll,
Positivum Anneberg och på
Positivum Landa.
•Hero Sverige AB driver 54 boendeplatser i Onsala och 24 platser i
Vallda.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
71
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning används som en grund för framtida beslut och när ansvar ska utkrävas.
Den ska förmedla en rätt­visande bild av det ekonomiska resultatet. Här nedan beskriver vi de
regler som vi följt när vi redovisar resultaten.
Den kommunala redovisningen
regleras genom lagen om kommunal
redovisning. Den stadgar bland
annat att bokföring och redovisning
ska fullgöras enligt god redovisningssed, vilket definieras som
praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga.
Lagstiftningen kompletteras med
rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning, RKR.
Kungsbacka kommun följer lagen
och rekommendationerna med
några undantag. Till exempel räknas
upplupen amortering på utlämnade
lån inte som kortfristig fordran. De
övriga undantagen kan du läsa om
under respektive rubrik nedan.
Regeringen tillsatte 2014 en utredning för att se över lagen om
kommunal redovisning. Under
2016 överlämnades utredningen
till regeringen och under året har
ett remissförfarande pågått. Enligt
planeringen kommer ett riksdagsbeslut tas under 2017 och den nya lagen
kommer gälla från och med 2019.
Pensioner
Enligt lagen ska redovisningen
av pensionsåtagandet ske enligt
blandmodellen, det vill säga att
intjänade pensioner före 1998 inte ska
redovisas som en skuld utan som en
avsättning. Kungsbacka kommuns
pensionsåtagande redovisas sedan
2007 enligt den så kallade fullfonderingsmodellen, det vill säga att pensioner intjänade både före och efter
1998 redovisas som skuld i balansräk-
72
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
ningen. Motiven för fullfondering är
att det ger en mer rättvisande bild av
kommunens finansiella ställning och
att de grundläggande principerna om
öppen och tydlig redovisning följs på
ett bättre sätt. Utredningen om en
ny kommunal redovisningslag föreslår att blandmodellen ska avskaffas
och att pensionerna ska redovisas
enligt fullfonderingsmodellen.
Pensionsåtagandet uppfyller de av
Rådet för kommunal redovisning,
rek nr 10.2, definierade villkoren
för avsättningar, även om denna
rekommendation inte omfattar
redovisning av pensioner. Det finns
en befintlig förpliktelse som en följd
av inträffade händelser, det är troligt
att ett utflöde av resurser kommer
att krävas för att reglera förpliktelsen
och det går att göra en tillförlitlig
uppskattning av beloppet.
Avsättningens storlek baserar vi
på KPA pensions beräkning, gjord
enligt RIPS07. Den avgiftsbestämda
delen redovisas som kortfristig
skuld. Vid utbetalning beräknas
ålderspension till förtroendevalda
och pensionsförmån till chefspersonal av KPA och ingår i redovisad
avsättning.
Pensionsförmåner till förtroendevalda enligt det nya avtalet OPK-KL
har beräknats av KPA och redovisas
som avsättning. Visstidspensioner
enligt tidigare avtal som inte lösts ut
redovisas som ansvarsförbindelse.
Avsättningar
Avsättningen för Barnamossens
deponi har tagits upp till det belopp
som bedöms krävas för att reglera
förpliktelsen. Beloppet baseras på en
kostnadsbedömning för sluttäckning
gjord 2015. Under 2016 har kostnadsbedömningar gjorts på ytterligare
nedlagda kommunala deponier i
Kungsbacka kommun. Kostnader
för dessa är bokförda under året och
uppgår till 38 miljoner kronor.
Avskrivningar
Vi använder nominell metod för
beräkning av avskrivningar, det vill
säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde. Huvudprincipen är att avskrivning påbörjas
månaden efter att tillgången tas i
bruk.
Nyttjandeperioden bestämmer vi
efter en bedömning av hur länge
tillgången beräknas användas för
sitt ändamål. Som vägledning
använder vi Sveriges kommuner och
landstings, SKL, skrift om avskrivningstider.
Huvudsakligen tillämpas följande
avskrivningstider:
• Maskiner och inventarier över
50 000 kronor – 3, 5, 10 år
• Fastigheter och anläggningar – 20
och 33 år
• Mark och konst – ingen avskrivning
Komponentavskrivning
Ett förtydligat krav på komponentavskrivning gjordes av Rådet
för kommunal redovisning, RKR,
i december 2012. Övergången
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
till komponentavskrivning sker i
Kungsbacka etappvis. Under 2016
har komponentindelning införts
för lokaler och fritidsanläggningar.
Befintliga tillgångar samt nya investeringar i lokaler och fritidsanläggningar har bedömts utifrån beräknad
nyttjandeperiod. Under 2017 kommer komponentindelning införas för
investeringar i infrastruktur.
Gränsdragning mellan
­kostnad och investeringar
För gränsdragning mellan investering och drift tillämpar vi att
nyttjandeperioden ska överstiga tre
år och en beloppsgräns om 50 000
kronor. För gränsdragning mellan
investering och underhåll gäller att
när en anläggningstillgång eller
komponent i en anläggning byts ut
eller nyanskaffas redovisas det som
en investering. Kostnader för akut
underhåll, åtgärder för skadegörelser
samt måleriarbeten definieras som
återställande av en byggdel, och
redovisas som driftkostnad vid
anskaffningen.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen till och med 2009 tagits
upp till anskaffningsvärde efter
avdrag för investeringsbidrag och
verkställda avskrivningar. Från och
med 2010 redovisas investeringsinkomster med avdrag för periodiserade intäkter som långfristig skuld.
Periodisering av investeringsinkomster görs över samma tid som motsvarande anläggningstillgång.
Lånekostnader
Vi räknar in lånekostnader i tillgångars anskaffningsvärde. Ränta
under byggtid, kreditivränta,
tillämpas för projekt över 5 miljoner
kronor, som pågår under mer än ett
kalenderår. Kreditivränta beräknas
med samma räntesats, kommunens
internränta, som 2016 är 2,5 procent
för både utgifter och inkomster.
Motivet är att internräntan bättre
avspeglar kommunens kostnader
över tiden och är mer fast än marknadsräntan. Om marknadsräntor
skulle användas måste olika räntesatser tillämpas för tillgodohavanden
och skulder. Under 2016 har kreditivränta om netto 1,2 miljoner kronor
inräknats i tillgångars anskaffningsvärde.
Bidrag till statlig
­infrastruktur
Under 2011 har kommunfullmäktige
fattat beslut om att lämna bidrag till
statlig infrastruktur i samband med
byggandet av Åsa station. Bidraget
ska fördelas över 25 år. I resultaträkningen redovisas upplösning av det
beslutade bidraget med ett belopp
motsvarande en tjugofemtedel per år.
Leasing
Kommunens leasingavtal har vi
betraktat som operationella och de
redovisas inte via balansräkningen.
En inventering har gjorts av
leasingavtalen. Av redovisningen
framgår att av totalt 992 avtal har
940 klassificerats som operationella
och 52 som finansiella. Nuvärdet
av minimileaseavgifterna för de
finansiella avtalet är ca 4,5 mkr. Från
och med 2017 kommer nya avtal som
klassificeras som finansiell leasing att
redovisas via balansräkningen.
Jämförelsestörande poster
De poster som vi i tilläggsupplysningarna redovisat som jämförelsestörande har bedömts att på ett
tydligt sätt påverka jämförelsen
med motsvarande poster tidigare
år. Någon beloppsgräns har inte
fastställts eftersom exempelvis
skillnaden mellan vad som är
jämförelsestörande i finansiella
kostnader skiljer sig från vad som är
jämförelsestörande i verksamhetens
kostnader.
Sammanställd redovisning
– koncernredovisning
Den sammanställda redovisningen
omfattar enbart kommunens och
Eksta Bostads AB:s verksamhet.
Eksta Bostads AB har 2014 infört
komponentavskrivning för samtliga
anläggningstillgångar.
Undantagsregeln om företag vars
verksamhet är av obetydlig omfattning har tillämpats för de övriga
koncernföretagen, Stiftelsen Tjolöholm, Fastighets AB S:ta Gertrud,
HallWan och Kungsbacka Innerstad
AB.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
73
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Ekonomisk översikt
Både kommunen och koncernen Kungsbacka kommun har ett positivt resultat för 2016.
I den ekonomiska översikten beskriver vi årets resultat i kommunen och koncernen
Positivt resultat för kommunen
Positivt resultat även för koncernen
Miljoner kronor
Budget
Bokslut
Avvikelse
Nettokostnader
-4 240
-4 212
28
4 317
4 319
2
Eksta Bostads AB
-23
-18
5
Årets resultat
54
89
35
Skatt och stadsbidrag
Finansnetto
Resultat
Årets resultat för kommunen visar ett överskott på 89
miljoner. Resultatet är bättre än budget. I budgeten hade
vi räknat med ett överskott på 54 miljoner. Ett flertal
anledningar till avvikelsen finns, både positiva och
negativa.
Nämndernas avvikelser
Verksamheterna klarade sig sammantaget inom tilldelad
budgetram. Den största negativa avvikelsen har nämnden
för Individ & Familjeomsorg. Av den totala avvikelsen på
21 miljoner för nämnden avsåg 16 av dessa mottagandet av
ensamkommande barn.
En annan nämnd som haft bekymmer att hålla sig
inom tilldelad ram är nämnden för Vård & Omsorg som
backade knappt 2 procent. Läs mer om de olika nämnderna resultat på sidan 86 och framåt.
Deponier som måste återställas
Under året har nämnden för Teknik tagit fram en rapport
där en bedömning gjorts över hur mycket det kostar att
säkerställa att ett antal deponier som finns i kommunen
inte läcker eller förorenar på annat sätt. Beloppet som
uppgår till 38 miljoner har kostnadsförts 2016. I beloppet
är inte den fullständiga kostnaden för återställande av
deponin på Svinholmen fastställd. Undersökning av hur
stort det beloppet kan bli fortsätter under 2017 och då kan
det bli aktuellt med ytterligare kostnadsuppbokningar.
Andra poster som kan nämnas
Det finns några poster som påverkat på ett positivt
sätt och det är bland annat ett särskilt statsbidrag från
Boverket på 15 miljoner. Statsbidraget kunde sökas av de
kommuner som har en byggnation av bostäder.
Kostnader för flykting­mottagandet
Den totala nettokostnaden för mottagande av ensamkommande barn och asylsökande var 40 miljoner. Vi har fått
8 miljoner i statsbidrag för tillfälligt stöd till kommuner
och landsting med anledning av flyktingsituationen.
74
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Miljoner kronor
2016
Kungsbacka kommun
89
19
108
För vårt bostadsbolag Eksta Bostads AB blev det också
ett överskott vilket gör att koncernen Kungsbacka gjorde
ett positivt resultat på 108 miljoner.
Det som är särskilt tydligt är att finansnettot i koncernen förbättrats med 6 miljoner trots att koncernens låneskuld ökad med nästan 230 miljoner. Det låga ränteläget
har gynnat oss.
I koncernen räknas bara Eksta Bostads AB in eftersom
undantagsregeln tillämpats för Stiftelsen Tjolöholm,
Hallwan AB samt Fastighets AB S:ta Gertrud.
Under våren 2016 avvecklades Kungsbacka Innerstads
AB och under hösten beslutades att likvidera Hallwan
AB. Hallwan AB är ett bolag som ägts tillsammans med
kommunerna Hylte, Laholm och Halmstad. Bolaget bildades för att ha hand om den frekvens som kommunerna
fått från Post- och telestyrelsen för bredbandskommunikation via radiolänk. Tillstånden kommer att föras över
till respektive kommun när bolaget upphört.
Balanskravsresultat
Enligt kommunallagen har kommunerna ett balanskrav,
det vill säga intäkterna måste överstiga kostnaderna. Om
kostnaderna överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas
under de närmast följande tre åren. Vid avstämningen av
balanskravet i Kungsbacka kommun justeras resultatet
med två poster: pensionsförpliktelser som är intjänade
innan 1998 och realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgångar. Efter justeringar uppgår resultatet
till 22 miljoner kronor.
Miljoner
Årets resultat
Pensionsförpliktelser före
1998
Realisationsvinster
2012
2013
2014
2015
125
96
179
104
2016
89
10
103
-62
-58
-63
-4
-2
Balanskravsresultat
131
197
117
46
22
-4
Öronmärkt för framtida
pensioner
416
416
416
416
416
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
God ekonomisk hushållning
Vår definition av god ekonomisk hushållning innebär att vi ska behålla den
höga nivå som vi har idag och att inte försämra ekonomin. Enstaka år kan det
finnas verksamheter eller ekonomiska nyckeltal som försämras och därför gör vi
bedömningen över en femårsperiod.
Att hitta nyckeltal som visar den totala kvaliteten på vår
verksamhet är inte möjligt utan vi har bedömt verksamhetens utveckling utifrån följande nyckeltal som på något
sätt speglar en del av vår basverksamhet
Verksamhetens utveckling
Grundskola
Andel elever i årskurs
9 som uppnått målen i
alla ämnen, kommunala
skolor (procent)
2012
2013
2014
2015
2016
87,1
86
87,1
85,2
87,2
Vår grundskoleverksamhet håller en hög nivå jämfört
andra kommuner och vår egen utveckling håller sig på en
konstant hög nivå över femårsperioden. Vi kommer att
fortsätta det intensiva arbete som pågår med att minska
gapet mellan elevernas potential/kapacitet och det vi får
dem att prestera.
Gymnasieskola
Andel folkbokförda
elever med fullföljd
gymnasie­utbildning
inom 4 år (procent)
2012
2013
2014
2015
2016
86
87
87,8
85,8
80
Gymnasieskolan har för 2016 ett mindre bra resultat i
andelen elever som klarar sin utbildning på 4 år. Man har
tidigare legat på en högre nivå. Rikets siffra 2015 var 78,6.
Förvaltningen kommer att analysera orsakerna under
2017.
Vård och omsorg
2012
2013
2014
2015
2016
Andel som uppger att det
känns tryggt att bo i särskilt boende. (procent)
88
90
86
91
92
Andel som uppger att
det känns tryggt att bo
hemma med stöd från
hemtjänsten. (procent)
88
85
87
89
87
Inom hemtjänst och särskilt boende är siffrorna ökande.
Individ & Familjeomsorg
Andel hushåll i kommunen med försörjningsstöd
(procent)
2012
2013
2014
2015
2016
2,8
2,5
2,3
2,3
2,3
Vi ligger på en konstant nivå på andelen hushåll som
uppbär försörjningsstöd de sista tre åren i mätperioden
och har från 2012 minskat med 0,5 procentenheter.
Teknik
2012
2013
2014
2015
2016
Andel invånare med faktisk tillgång till bredband
via fiber eller fiber-LAN
(procent)
10,3
17,6
26
43,5
-
Vi har ökat andelen med tillgång till bredband rejält men
vi ligger fortfarande en bit under rikets genomsnitt som
var 60,8 procent 2015.
Ekonomins utveckling
Finansiella nyckeltal
2012
2013
2014
2015
2016
Resultatets andel av
skatter och statsbidrag
(procent)
3,5
2,5
4,6
2,6
2,1
Soliditet (procent)
23
22
26
28
28
Målet som är satt för resultatet är att det ska överstiga
1,5 procent av skatter och statsbidrag. Under hela femårs­
perioden har resultatet överstigit målet med god marginal. Resultatnivån har inneburit att vi kunnat finansiera
en del av våra investeringar utan nya lån. Under perioden
har låneskulden minskat med 100 miljoner som till viss
del beror på en bra resultatnivå men som också beror på
att 300 miljoner som varit placerade i en räntefond upplösts 2014. Total investeringsnivå under femårsperioden är
drygt 2 miljarder.
Resultatnivån har hjälpt till att förstärka vår soliditet som
ökat från 23 procent till 28 under en period av fem år. Vi
bedömer att Kungsbacka har en god ekonomisk hushållning.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
75
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
76
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Ekonomisk analys
Det ekonomiska resultatet har under det senaste fem åren varit positiva. Vi har
under perioden haft en ökning av både kostnaderna och intäkterna i kommunen.
I den ekonomiska analysen beskriver vi hur vår ekonomiska ställning har utvecklats
under perioden.
Resultatutveckling
Resultatet har under en femårsperiod varit på rätt sida
gränsen om vad som kan bedömas som ett godtagbart
resultat. Tittar man lite närmare på anledningarna kan en
del härledas till tillfälliga poster. Framförallt så har det
blivit intäkter som ”räddat” resultatet. Framförallt är det
återbetalning av medel från AFA Försäkring och reavinster under ett flertal år.
Årets resultat 2012–2016
(miljoner kronor)
200
Reavinst på 55 miljoner kronor. Till detta kom återbetalning från AFA Försäkring på 26 miljoner och vi satte av
58 miljoner för täckning av deponin på Barnamossen.
2016
En stor kostnad var 38 miljoner som avsattes för täckning
av deponier. Att resultatet blev bättre än förväntat beror
till viss del på att den buffert vi hade för oförutsett inte
användes. Vi fick dessutom 15 miljoner från Boverket och
8 miljoner i statsbidrag för tillfälligt stöd till kommuner
och landsting med anledning av flyktingsituationen.
Utveckling av intäkter och kostnader
179
Miljoner kronor
Verksamhetens intäkter
150
Jämförelsestörande
intäkter
125
100
2015
96
104
Verksamhetens kostnader
89
0
2012
En återbetalning av AFA Försäkrings-pengar och försäljningsintäkt bättrade på resultatet med 93 miljoner.
2013
Ytterligare en återbetalning från AFA Försäkring. Vi
hade också försäljningsintäkter på sammanlagt 149
miljoner. En stor räntekostnad på 147 miljoner kronor
uppstod på grund av att diskonteringsräntan som används
för att beräkna pensionsskulden sänktes.
2014
Reavinst på 55 miljoner förbättrade resultatet detta år.
2014
2015
2016
733
790
892
1 116
93
149
55
85
12
-4 067
-4 203
-4 314
-4 611
-5 044
-58
-37
-259
-190
-199
-229
-250
0
-18
0
0
0
Verksamhetens nettokostnader
-3 465
-3 538
-3 698
-3 942
-4 212
Verksamhetens nettokostnader i procent av
skatter och statsbidrag
95,8
96,7
95,0
96,9
97,5
Jämförelsestörande
2012 2013 2014 2015 2016
2013
699
Jämförelsestörande
kostnader
Avskrivningar
50
2012
Verksamhetens intäkter har ökat mycket de senaste åren.
Ökningen mellan 2015 och 2016 motsvarar 25 procent. Av
ökningen på 224 miljoner kronor är 132 miljoner intäkter
från Migrationsverket för flyktingmottagande. Andra
intäkter som ökar är intäkter från Skolverket för riktade
statsbidrag inom skolan.
Även verksamhetens kostnader ökar mellan åren. Kostnadsökningarna beror delvis på ökningar som är kopplade
till löneökningar och ökade volymer beroende på befolkningsökningar. De ovanligt stora kostnadsökningarna
från 2014 fram till 2016 beror på flyktingmottagandet
samt kostnader kopplade till de riktade statsbidragen till
skolan.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
77
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Pensionskostnader
Pensionskostnaderna består av tre delar. Den första är
en direkt kostnad på 4,5 procent på utbetald lön till alla
anställda som är 21 år eller äldre. Den andra delen avser
en kostnad för en förmånsbaserad pension för de personer
som tjänar över 7,5 gånger inkomstbasbeloppet. Den
tredje delen avser förändringen av den gamla skulden som
intjänats för 1998. Förändringar i den skulden beror på
basbeloppsförändringar, ränteuppräkningar samt aktualiseringar.
Belopp i miljoner
2012
2013
2014
2015
2016
106
121
112
121
134
Ny förmånsbaserad
­pension, efter 1998
45
55
34
33
35
Gammal förmånsbaserad
pension, före 1998
66
17
2
8
5
Avgiftsbaserad pension,
4,5 procent
Diskonteringsränte­
förändring
Summa Pensionskostnad
Pensionskostnad/skatter
och statsbidrag
147
217
340
148
162
174
6,0%
8,9%
3,8%
4,0%
4,0%
Redovisning enligt fullfondsmodell
Pensionsutbetalningar till de som redan avgått med
pension belastar inte vårt resultat eftersom vi redan kostnadsfört dem vid intjänandet. Så blir det när vi redovisar
enligt fullfondsmodell. För 2016 innebär det att vi inte
behövt belasta vårt resultat med 63 miljoner.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 6,2
procent. Det är den största ökningen på den senaste
femårsperioden. Kostnaderna ökade med 6,9 procent och
är även den största under perioden.
Ökning i procent
78
2012
2013
2014
2015
2016
Skatter och statsbidrag
1,8
5,4
2,2
4,5
6,2
Nettokostnader
0,8
2,1
4,5
6,6
6,9
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Balansräkningen
I balansräkningen kan man se hur solida vi är, det vill
säga om skulderna är rimliga i förhållande till våra
tillgångar. Ett av våra finansiella mål är hur soliditeten
utvecklas. Soliditeten visar hur stort det egna kapitalet är
i förhållande till våra tillgångar. Det viktigaste när man
tittar på soliditet i en kommun är dess riktning. Eftersom
våra tillgångar inte värderas till marknadsvärdet utan är
upptagna till bokfört värde i de flesta fall, är inte nivån
lika intressant som riktningen.
30
26
23
28
28
22
20
15
10
5
0
Låneskuld
Total skuld i miljoner
Skuld per invånare
(kronor)
Alla kommuner, vägt
medel (kronor)
2012
2013
2014
2015
650
650
600
550*
550
8 465
8 399
7.671
6.949
6.837
24.082
2016
24.199 27.348 30.501
*låneskulden den 31 dec 2015 var i redovisningen 450 miljoner. Precis innan nyår
amorterades 100 miljoner för att sedan nyupplånas i början av 2016. Den naturliga jämförelsen vid sådana här analyser bör vara med en skuld på 550 miljoner.
Soliditeten
25
Låneskuld
Investeringsnivån höll sig på en nivå där vi inte behövde
låna utan kunde klara detta med egna medel. Låneskulden är oförändrat 550 miljoner. Skulden per invånare
minskar och ligger på 6 837 kronor
2012 2013 2014 2015 2016
Soliditeten visar hur stor procent av våra tillgångar som
är finansierade utan lån. Motsatsen kan uttrycka hur
skuldsatta vi är.
Tillgångar
Våra totala tillgångar har ökat med 365 miljoner. Den
största delen av detta är nya investeringar som gjorts, men
vi har även ökat vår insats i Kommuninvest AB med 17
miljoner.
Omsättningstillgångarna ökade med 60 miljoner. Sett i
relation till våra kortfristiga skulder har kassalikviditeten
procentuellt ökat från 72 procent till 73 procent. Vid årets
slut fanns en fordran på Migrationsverket på 78 miljoner
kronor.
Skulder
Kommunens skulder består i stora drag av skulder till
banken, skulder för våra pensioner samt avsättningar som
vi gjort för att kunna säkerställa mark som vi har gamla
deponier på.
Skulden har en genomsnittlig bindningstid på 1,4 år och
en snittränta på 1,8 procent.
Pensionsskuld
Vi har en skuld till våra anställda för kommande pensioner. En del av skulden avser det som intjänats före 1998.
Denna skuld kommer att minska allt eftersom pension
betalas ut och den kommer inte att öka annat än vid basbeloppsförändringar, räntejusteringar och aktualiseringar.
Aktualiseringsgraden är i dagsläget 95 procent.
En annan del av pensionsskulden avser nyintjänad skuld
för de anställda som har en lön som överstiger 7,5 ggr
basbeloppet. Denna skuld stiger eftersom fler och fler av
våra anställda kommer upp i lön motsvarande 7,5 ggr basbeloppet. Bland annat har lönelyftet för lärare påverkat
skuldökningen och det beror på att många av de som fått
ett lyft ligger i den lönenivån som påverkas mest.
2013 steg skulden med 149 miljoner utöver vanlig ökning
eftersom diskonteringsräntan sänktes.
Avsättningar
Under året har ytterligare avsättning gjorts för att säkerställa att vi kan täcka de deponier som finns i kommunen.
En avsättning på 38 miljoner har gjorts men det är osäkert om detta kommer att räcka då bedömningen av hur
mycket deponin på Svinholmen kommer att kosta inte är
klar. Vi har tidigare avsatt medel för att täcka Barnamossens deponi och totalt har vi nu 105 miljoner avsatta för
deponier i kommunen. Läs mer om vilka deponier vi har
avsatt medel för i avsnittet om Avfall och återvinning.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
79
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Risker
Finansiella risker
Kommunens låneportfölj har spridning på förfallodagarna enligt diagrammet. Den genomsnittliga räntesatsen
är 1,68 procent. Två lån på tillsammans 150 miljoner
kronor har rörlig ränta. Resterande lån är så kallade
fasträntelån. Inga derivat eller andra ränteprodukter
finns. 450 miljoner är upptagna hos Kommuninvest och
100 miljoner finns hos Handelsbanken. Ett lån på 100
miljoner kronor som förföll i februari 2017 har refinansierats med samma belopp och 5 års bindningstid.
Kommunens låneskuld uppställd efter förfallotid
kommunen blir betalningsskyldig först sedan hyresvärden
uttömt alla möjligheter att driva in skulden.
De borgensåtaganden med högst risk är de 15 miljoner
som kommunen har mot föreningar. I de flesta fall finns
säkerhet i form av pantbrev i föreningarnas fastigheter
men det finns några fall där vi inte har någon säkerhet
eller något värde som går att realisera vid betalningssvårigheter. Risken för kostnader i samband med hyresgarantier är svår att bedöma men hittills har vi inte behövt
infria något åtagande. Övriga borgensåtaganden bedöms
i dagsläget inte vara någon risk då pantbrev eller liknande
ligger som säkerhet. De borgensåtaganden som gäller
Eksta kan inte anses vara någon risk, då det är kommunen som äger hela bolaget.
Viten och rättstvister
En inventering över pågående viteshot och rättstvister
har gjorts och sammanlagt finns det tvistiga belopp på
knappt 1 miljon kronor. En friskola har överklagat vårt
beslut om avslag på tilläggsbelopp på 0,3 miljoner till
förvaltningsrätten. Individ & Familjeomsorg har bestridit
en faktura från region Halland på 0,6 miljoner kronor.
Borgensåtaganden
Borgensåtagandena har ökat med 123 miljoner. Det är åtagandet mot Eksta Bostads AB som ökat med 129 miljoner
kronor. Övriga borgensåtaganden har minskat med drygt
6 miljoner varav den största minskningen på nästan 5
miljoner är mot Mönster AB.
Kommunen har förutom ovan nämnda borgensåtaganden
även åtaganden för cirka 50 hyresgarantier. Hyresgarantierna är utformade som enkel borgen, det innebär att
80
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Känslighetsanalys
Kommunens ekonomi påverkas av ett flertal faktorer. En
förenklad kalkyl kan göras för att få en uppfattning om
hur stor påverkan de olika faktorerna har på kommunens
ekonomi.
Förändring
i procent
Effekt
i miljoner
20
Prisförändring
1
Ränteförändring
1
6
Ränteförändring, pensionsskulden
1
197
Justering av skattesatsen
10 öre
20
Löneökning
1
29
Taxor och avgifter för den skatte­
finansierade verksamheten
1
2
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Omvärlden
Den svenska ekonomin
Den svenska ekonomin avslutade fjolåret starkt. Kanske
mest glädjande var att exporten tog ny fart efter en svag
utveckling under första halvåret. Inför framtiden ser det
ljust ut för industrin. I januari månads Konjunkturbarometer ser efterfrågeläget bättre ut än på flera år, produktionsplanerna är tydligt uppåtriktade och orderingången
utvecklas klart positivt. Det senare understryks också i
SCB:s statistik. Även Swedbanks Inköpschefsindex för
industrin är positiv, i januari månad nåddes det högsta
värdet sedan hösten 2010. Även för tjänstesektorn och för
näringslivet i stort är signalerna inför framtiden uttalat
positiva.
BNP beräknas 2016 ha ökat med 3,5 procent. Skottår
och ett relativt stort antal arbetsdagar gör att nivån blir
extra hög. Justerat för effekterna av en ändrad kalender
begränsas tillväxten till 3,2 procent – men också det ett
högt tillväxttal.
Ekonomin i Göteborgsregionens kommuner
Tabellen visar resultatet i kronor
per invånare. Resultaten är
preliminära då inte varje kommun har haft politisk behandling
av Årsredovisningen för 2016
ännu. Jämförelsen haltar eftersom
det finns ett antal specialposter
att ta hänsyn till. Trots detta så är
det detta resultat som respektive
kommun har att ta med sig in
i 2017. För närmare analys av
de olika kommunernas resultat
hänvisas till respektive kommun.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
81
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Investeringar
Under 2016 har Kungsbacka kommun investerat för 387 miljoner kronor. Under året har det inte
bara byggts, utan kommunen har också köpt fastigheter till olika verksamhetsändamål. I kom­
mande planeringsperiod har kommunen en fortsatt hög investeringsvolym och det planeras för
stora utbyggnader i lokaler och infrastruktur, däribland ett nytt badhus och nya Furulidskolan.
Investeringarna delas in i lokaler,
exploateringar, löpande årliga
investeringar, övriga investeringar
samt investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten. Löpande
årliga investeringar är nämndernas
återinvesteringar i främst inventarier. Övriga investeringar är av
engångskaraktär till exempelvis
satsningar på infrastruktur. Investeringar inom avgiftsfinansierade
verksamheten är sådana investeringar som ska finansieras genom
verksamhetens intäkter i form av
avgifter från kunderna, bland annat
vatten- och avloppsavgifter.
Nettoutgifter
miljoner kronor
Utfall
2015
Budget
2016
Avvikelse
2016
Löpande årliga investeringar
50
59
76
17
Lokalinvesteringar
91
159
201
42
Övriga investeringar
48
54
132
78
Exploateringar
-8
22
16
-6
Avgiftsfinansierad verksamhet
58
93
112
19
239
387
537
150
Netto samtliga investeringar
Under 2016 investerade Kungsbacka
kommun för netto 387 miljoner
kronor. Brutto uppgick investeringarna till 525 miljoner kronor.
Investeringsbudgeten för 2016
uppgick till 537 miljoner vilket
innebär en avvikelse på 150 miljoner
kronor mellan nettoinvesteringar
och investeringsbudgeten. Den stora
budgetavvikelsen beror främst på
försenade projekt inom lokalförsörjning och infrastruktur.
82
Utfall
2016
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Stora investeringsprojekt under 2016
Miljoner kronor
Bokslut
2016
Utfall
tom
2015
Budget
totalt
Ny Furulidskola
-25
-4,4
169
BoDa
12,9
-26,2
38
Under 2016 blev BoDa färdigt, ett boende
och daglig verksamhet för personer med
ett omfattande vårdbehov.
Väster om ån
-11,9
0,2
-11,8
Utbyggnad av gator runt kvarteret Valand
-9,8
-11
-12
Reservvatten
­Mölndal–Anneberg
Kungsbacka
­bredband
Tölö ängar förskola
-29,9
- 17
Nya Furulidskolan började byggas under
året, och ska vara färdigställd 2018.
Under året har en reservvattenledning
mellan Kungsbacka och Mölndal anlagts.
Projektet har slutförts 2016.
Utbyggnad av fibernät har under 2016
pågått i flera villaområden i kommunen.
-1,7
-35
En förskola med fyra avdelningar i
nybyggda Tölö ängar. Beräknas vara färdigställt hösten 2017.
BoDa i Gällinge är ett unikt boende för personer med stort vårdbehov.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
83
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Exploatering
Kommunens exploateringsverksamhet avser åtgärder för att köpa, utveckla och iordningställa mark för
bostads- och verksamhetsområden. Exploateringsprojekten sträcker sig över flera år, vilket gör att slutredo­
visning för många av projekten ligger flera år framåt i tiden.
Exploateringsverksamheten
Ingående
balans
2016-01-01
Inkomster
2016
Utgifter 2016
Resultat 2016
0
4
-6
4
Kolla Parkstad etapp 1
-61
27
-3
Kolla Parkstad etapp 2
-2
16
-9
9
-1
0
Miljoner
Björkris bostadsområde
Valand
Utgående
balans
2016-12-31
-12
-24
-6
-4
-1
Aranäs stadsdel etapp 3
10
0
0
10
Äskatorp
-6
3
0
-3
Verksamhetsområden
-11
-1
-12
Övriga exploateringsområden
-5
-6
-11
Summa exploateringsresultat
-73
Björkris
I Björkris exploateras ett bostadsområde med cirka 500 bostäder
samt förskola och skola. Området
innehåller såväl hyresrätter som
bostadsrätter och äganderätter.
Samtliga kvarter i området är sålda
och inflyttning pågår sedan våren
2009. Under 2016 har försäljningen
av den sista tomten redovisats och
2017 kommer de sista kvarteren
och anläggningarna att byggas i
området.
Kolla parkstad
Kolla parkstad är det största
bostadsprojektet i Kungsbackas
historia. Området kommer att
innehålla hyresrätter, bostadsrätter
84
0
Omfört till AT
2016
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
50
-26
och äganderätter. Här byggs radhus,
kedjehus och flerfamiljshus. Utbyggnad av gator och annan infrastruktur
påbörjades hösten 2011 och pågår
fortfarande i båda etapperna. För
2016 delredovisades en tomtförsäljning i etapp 2.
Aranäs stadsdel etapp 3
Aranäs stadsdel etapp 3 är en
utbyggnad med cirka 275 bostäder
och 500 parkeringsplatser i södra
Kungsbacka stad. Avtal har tecknats
med exploatör. Detaljplanen beräknas klar 2017 då projektering och
utbyggnad kan påbörjas.
13
-51
Verksamhetsområden
Planering pågår för flera verksamhetsområden bland annat Duvehed,
Frillesås Rya, Äskatorp samt
Mariedalskrysset. Inom flera av
verksamhetsområdena har det under
året pågått arbete med planprogram
och förberedelser av lämpliga
etableringar.
Övriga exploaterings­
områden
Övriga områden i kommunen där
kommunen planerar för och har startat exploatering är bland annat Särö
centrum och Annebergs centrum.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
85
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Nämndsredovisning
I nämndsredovisningen beskriver vi hur de politiska nämnderna arbetat och hur de klarat
att hålla sin budget. Dessutom beskriver vi hur nämnderna klarat sina investeringsbud­
getar och vilka avvikelser som gjorts. Vi inleder med en sammanställning över samtliga
nämndernas driftsbudget, resultat och avvikelse.
Driftbudgetavräkning
Miljoner kronor
Utfall
Budget
Fritid & Folkhälsa
-117
-117
0
Funktionsstöd
-398
-392
-6
Förskola & Grundskola
Avvikelse
-1 779
-1 777
-2
Gymnasie- & Vuxenutbildning
-418
-412
-6
Individ & Familjeomsorg
-224
-203
-21
Kommunfullmäktige
-2
-3
1
Kommunrevision
-2
-2
0
Kommunstyrelse
-93
-118
25
8
Kommunstyrelse övrigt
-122
-131
Kultur & Turism
-85
-85
0
Miljö & Hälsoskydd
-12
-11
-1
Plan & Bygg
-18
-18
0
Service
-41
-60
19
-110
-122
13
Teknik, skattefinansierad verksamhet
Valnämnden
Vård & Omsorg
0
0
0
-827
-813
-14
Överförmyndarnämnden
-6
-4
-2
Övrigt verksamhets­
övergripande*
42
29
13
-4 213
-4 240
27
2
Summa nämnderna
Skatt och statsbidrag
4 319
4 317
Finansnetto
-17
-23
5
Summa
89
54
34
Nämnderna redovisar totalt sett ett budgetöverskott på 27 miljoner
kronor. I kommunstyrelsens resultat ingår realisationsvinster. I
posten för Övrigt verksamhetsövergripande ingår bland annat medel
för oförutsedda händelser, nya lokalkostnader, pensioner och
semesterlöner. Trots att vi här har bokfört 38 miljoner i kostnader
för ökad avsättning till gamla deponier har vi ett överskott på de
verksamhetövergripande posterna.
86
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Fritid & Folkhälsa
Funktionsstöd
Driftredovisning
Intäkter
miljoner kronor
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
Kostnader
Utfall 2014
Utfall 2015
73,4
70,9
Utfall 2016
64,8
-434,8
-447,1
-462,5
32,1
33,5
34,8
Netto
-361,4
-376,2
-397,7
-137,6
-148,0
-152,0
Budget, netto
-355,4
-366,1
-391,6
Netto
-105,5
-114,5
-117,2
Avvikelse
-5,9
-10,1
-6,1
Budget, netto
-108,9
-115,1
-117,2
3,4
0,6
0,0
Intäkter
Kostnader
Avvikelse
Fritid & Folkhälsa redovisar ingen avvikelse mot budget. 2016 skapades en ny förvaltning för nämnderna Fritid & Folkhälsa och Kultur &
Turism, samt att kommunens kulturskola flyttades över till den nya
förvaltningen.
Under året har intäkterna varit högre än budgeterat, en stor del
är intäkter av engångskaraktär, exempelvis försäljning av tjänster
till en fotbollsförening, och försäljning av inventarier som varit
avskrivna. Det är även en ökning av uthyrda idrottslokaler. På grund
av sjukskrivningar och vakanser som inte tillsatts direkt har nämnden
även ett överskott på personalkostnader. I samband med organisationsförändringar som skett under året är en del av utfallet endast för
delårseffekt i år, medan budgetmedel varit avsatta för helår.
Nämnden beslutade i början på året att införa ett bidrag till föreningar och organisationer som vill genomföra aktiviteter eller projekt
för att inkludera de som har behov av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. Under året har förvaltningen beviljat 211 000 kronor i
inkluderandebidrag.
Investeringsredovisning
miljoner kronor
Utfall 2016
Budget 2016
Avvikelse
0,4
0
0,4
Utgifter
-6,0
-11,9
5,9
Netto
-5,6
-11,9
6,3
Inkomster
Nämnden för Funktionsstöd redovisar ett underskott om 6,1 miljoner
för 2016. Under året har boendeverksamheten utökat fyra platser
på befintliga boenden vilket har kostat 1,5 miljoner kronor. Tre nya
boenden startades under perioden augusti-september vilket var
före tidplan och innebär att men budgettilldelning för driften 2016
motsvarade full drift först räknas först från oktober. De ofinansierade
månaderna motsvarar ett underskott om drygt 2,2 miljoner kronor.
Sammantaget redovisar verksamhetsområdet personlig assistans ett
budgetunderskott om drygt 3,3 miljoner kronor. Det beror på en hög
sjukfrånvaro och svårighet att rekrytera personal.
Investeringar
Utfall 2016
Budget 2016
Avvikelse
Utgifter
-2,5
-4,1
1,6
Netto
-2,5
-4,1
1,6
Inkomster
Ett överskott redovisas på 1 665 tusen kronor. Överskottet beror på
verksamhetens behov av löpande inventarier har varit lägre än budgeterat. Det beror också på att kostnader för nytt verksamhetssystem
planerades som investering men redovisats som en driftskostnad.
Investeringar som gjorts under året är utbyte av fordon, inventarier, utveckling av aktivitetsplatser och upprustning av badplatsen i
Smarholmen.
Avvikelsen beror på att ingen konstgräsmatta byttes ut under året.
Belysning av konstgräsplanerna i Malevik och Kullavik avvaktar en
överklagandeprocess och är därför inte genomförda. Budgetmedel
har avsatts för inventarier till en ny hall för gymnastik, parkour och
klättring, men iordningställande av lokalen har tagit längre tid än
förväntat vilket innebär att större delen av inköpen måste flyttas till
2017.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
87
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Förskola & Grundskola
Intäkter
Kostnader
Gymnasie- & Vuxenutbildning
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
158,4
175,2
225,1
-1 769,7
-1 870,2
-2 004,3
Utfall 2015
124,8
137,3
Utfall 2016
131,7
Kostnader
-535,0
-554,8
-550,1
Netto
-1 611,3
-1 695,0
-1 779,2
Netto
-410,2
-417,4
-418,4
Budget, netto
-1 627,7
-1 705,8
-1 777,5
Budget, netto
-412,9
-415,5
-412,3
16,4
10,8
-1,7
2,7
-1,9
-6,1
Avvikelse
Ökning av intäkter beror framförallt på den ökade mängden riktade
statsbidrag som nämnden sökt och beviljats samt ersättning från
Migrationsverket för nyanlända barn och elever i verksamheten under
året.
Kostnadsökningen mellan åren och den negativa budgetavvikelsen
på kostnader beror till största delen på ökade personalkostnader.
Under 2016 har satsningar gjort på lärarlönerna både genom den
kommunala löneöversynen och statliga satsningar som lärarlönelyftet
och utökat antal förstelärare. Flera av de riktade statsbidragen har
använts till att öka personaltätheten. Antal barn och elever i kommunen har ökat under året vilket också bidragit till ökade personalkostnader.
Investeringar
Utfall 2016
Budget 2016
Avvikelse
Utgifter
-10,6
-15,3
4,7
Netto
-10,6
-15,3
4,7
Inkomster
Av investeringsbudget avser 15 miljoner kronor löpande investeringar
och 250 000 kronor ett övrigt investeringsprojekt för Kollaskolans
bibliotek.
Avvikelsen beror på projektorer och biomekaniska öar (arbetsmiljöförbättrande åtgärder vid digitala arbetsplatser) och förvaltningscentrala projekt som inte har använts då förutsättningarna för lokalplaneringen har ändrats. De pedagogiska områdena har sammanlagt
kvar 1,6 miljoner kronor där behovet av återinvesteringar kvarstår
och genomförs nästa år.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Avvikelse
I utfall för 2014 och 2015 ingår Kulturskolan men det gör den inte i utfall 2016
eftersom Kulturskolan lämnade nämnden inför 2016 och gick över till Förvaltningen för Kultur och Fritid.
Årets resultat är -1,7 miljoner kronor vilket motsvarar en negativ
avvikelse om 0,1 procent.
88
Utfall 2014
Intäkter
Nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning gör ett underskott på
ca 6,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2016. Budgetavvikelsen
beror främst på att gymnasieverksamheten gör ett underskott. En av
orsakerna till detta underskott är fler elever i verksamheten än budgeterat utifrån befolkningsprognosen. Detta beror bland annat på
nyanlända som kom under hösten och vintern 2015/2016. Den främsta
orsaken till underskottet är dock att det finns program som har svårt
att få en ekonomi i balans på grund av för få elever i verksamheterna.
Antalet elever i behov av stöd har också ökat vilket lett till ökade
personalkostnader för programmen.
Vuxenutbildning gör ett överskott vilket till största delen beror på att
antalet sökande och studerande elever har minskat under 2016. Detta
som en följd av den låga arbetslösheten som vi har i kommunen.
Investeringar
Utfall 2016
Budget 2016
0
0
0
Utgifter
-5,4
-6,2
0,8
Netto
-5,4
-6,2
0,8
Inkomster
Avvikelse
Nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildningen redovisar en positiv
avvikelse mot budget på ca 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror
främst på att investeringar inte gjorts i den takt som det var planerat,
men ändå i högre takt än föregående år. Under året har det gjorts
investeringar i datautrustning, dels på gymnasieskolorna Elof Lindälv
och Aranäs men även på Yrkeshögskolan. Den största enskilda investeringen har skett på transportmedel och avser en lastbil som köpts in
till Fordon- och transportprogrammet på Elof Lindälvs gymnasieskola.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Individ & Familjeomsorg
Kommunstyrelsen
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
48,7
97,9
207,9
-240,4
-294,6
-432,4
Kostnader
Netto
-191,7
-196,7
-224,5
Netto
Budget, netto
-185,0
-189,1
-203,0
Budget, netto
-6,7
-7,6
-21,5
Intäkter
Kostnader
Avvikelse
Intäkter
Avvikelse
Utfall 2014
Utfall 2015
70,7
67,1
Utfall 2016
24,0
-142,4
-131
-116,6
-71,7
-63,9
-92,6
-123,8
-119,2
-117,9
52,1
55,3
25,3
Nämndens resultat ger ett underskott på totalt 21,5 miljoner kronor.
Verksamheten för myndighetsutövning genererar ett negativt resultat gentemot budget på cirka 5,3 miljoner kronor, vilket främst beror
på ökade kostnader för familjehemsplaceringar, köpta placeringar
till funktionsnedsatta, höga konsultkostnader och ökade löner till
personal. Institutionsplaceringarna för vuxna missbrukare har minskat
medan placeringar av barn och unga och skyddsplaceringar har ökat.
Resultatet för kommunstyrelsens egen verksamhet ger en positiv
budgetavvikelse med 25,3 miljoner kronor. Överskottet beror på
intäkter ifrån exploatering och markförsäljning, vakanta tjänster samt
utvecklingsprojekt som inte färdigställts under 2016, till exempel ett
nytt beslutsstödsystem och en ny digital samarbetsplattform står för
de största posterna.
Resultatet för försörjningsstöd till nyanlända visar på att de eftersläpande intäkterna från Migrationsverket inte fullt ut täcker kostnaderna för målgruppen. Verksamheten för ensamkommande barn
visar ett underskott på 16,2 miljoner kronor. Den största orsaken till
underskottet beror på att man räknade med att den stora flyktingströmmen som startade under hösten 2015 skulle fortgå och när
sedan gränserna stängdes fick kommunen styra om verksamheten och
avveckla två akutboenden. Verksamheten står även för den kraftiga
ökningen av intäkter och kostnader jämfört med 2015.
Kommunstyrelsen övrigt
Investeringar
Utfall 2016
Budget 2016
Avvikelse
Utgifter
-0,8
0
-0,8
Netto
-0,8
0
-0,8
Inkomster
Under 2016 har nämnden investerat för 795 000 kronor. Investeringarna avser inventarier i nya boenden för ensamkommande, Bukärr
och Sotardal.
Utfall 2014
Utfall 2015
-1
0
0,02
Kostnader
-117,2
-126,9
-122,3
Netto
-118,2
-126,9
-122,3
Budget, netto
-115,2
-134,7
-130,5
-3,0
7,8
8,2
Intäkter
Avvikelse
Utfall 2016
Här finns de verksamheter som kommunstyrelsen har ansvar för och
som består av bidrag och medlemsavgifter till andra organisationer.
Verksamheten har en positiv budgetavvikelse med 8,2 miljoner vilket
beror på lägre kostnader för införande av fria busskort till pensionärer och gymnasieelever, en återbetalning på grund av lägre pensionskostnader för Räddningstjänsten Storgöteborg, högre kostnader
för färdtjänst samt en positiv avvikelse av kapitaltjänstkostnader för
förseningen av investeringsprojektet Hede station.
Investeringar
Inkomster
Utgifter
Netto
Utfall 2016
Budget 2016
Avvikelse
67,4
79,5
-12,1
-109,3
-141,9
32,6
-41,9
-62,4
20,5
Totalt sett har kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 20,5
miljoner med delresultaten +26 mkr på löpande och övriga investeringar och -5,5 miljoner på exploateringar. Utbyggnaden av Hede
station som budgeterats till 37 miljoner under året har ännu inte
påbörjats vilket vägs upp av obudgeterade inköp av fastigheter i Kolla
och Frillesås Rya om -18,8 mkr. I Kungsbacka pågår och planeras det
för många stora bostadsexploateringar och förseningar i dessa har
genererat lägre utgifter än budgeterat om 19,9 mkr vilket vägs upp av
högre utgifter än budgeterat på verksamhetsfastigheter för inköpet
av Pålfabriken om -25,4 miljoner.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
89
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Kultur & Turism
Miljö & Hälsoskydd
Utfall 2014
Intäkter
Utfall 2015
Utfall 2016
9,3
9,2
11,7
Kostnader
-67,4
-69,6
-96,4
Netto
-58,1
-60,4
-84,7
Budget, netto
-60,5
-61,0
-85,2
2,4
0,6
0,5
Avvikelse
Kultur & Turism redovisar ett resultat om 0,5 miljoner kronor, vilket är
en avvikelse med 0,6%.
2016 skapades en ny förvaltning för nämnderna Kultur & Turism och
Fritid & Folkhälsa, samt att kommunens kulturskola flyttades över till
nämndens ansvarsområde.
Nämndens verksamheter har genererat mer intäkter i förhållande till
budgeterat, men de motsvaras av ökade kostnader. Under året har ett
antal utvecklingsprojekt genomförts inom befintlig budgetram. De
har finansierats genom ökade intäkter, men även genom överskott på
personalbudgeten då vikarier inte tillsatts i samma takt som vakanser
uppstått.
Nämnden beslutade i början på året att införa ett bidrag till föreningar och organisationer som vill genomföra aktiviteter eller projekt
för att inkludera de som har behov av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. Under året har förvaltningen beviljat 226 000 kronor i
inkluderandebidrag.
Investeringar
Inkomster
Utfall 2016
Budget 2016
Avvikelse
0
0
0
Utgifter
-1,1
-1,8
0,7
Netto
-1,1
-1,8
0,7
Årets investeringar avser inköp av konst, utbyte av inventarier, teknik
och musikinstrument.
Avvikelsen beror delvis på projekt som påbörjats men inte slutförts
under året, exempelvis införande av meröppet bibliotek i Kullavik.
90
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Utfall 2014
Utfall 2015
Intäkter
10,6
12,4
Utfall 2016
12,1
Kostnader
-19,9
-23,2
-23,9
Netto
-9,3
-10,8
-11,8
Budget, netto
-8,7
-10,6
-10,8
Avvikelse
-0,6
-0,2
-1,0
Förvaltningens intäkter kommer i första hand från fasta och rörliga
tillsynsavgifter. Avgifterna motsvarar 10 miljoner kronor eller 83
procent av intäkterna. Resterande 2 miljoner kronor består främst
av ersättningar för konsultuppdrag och projektbidrag. Jämfört med
budget, avviker intäkterna med -1,3 miljoner kronor. Den största avvikelsen gäller rörliga intäkter. Minskningen beror dels på personalbrist
under hösten men också på att händelsestyrt arbete trängt undan
planerad tillsyn.
Förvaltningens kostnader består främst av personalkostnader. Lönekostnaderna motsvarar 20 miljoner kronor eller 83 procent av kostnaderna. Jämfört med budget är utfallet 0,3 miljoner kronor lägre.
Det beror i första hand på personalbrist under hösten. Det totala
underskottet är därmed -1 miljon kronor. Sedan 2013 har vi fonderat
förskottsbetalad men inte utförd tillsyn i nämndens resultatfond för
att säkerställa att all förskottsbetalad tillsyn utförs. Vi arbetar mycket
aktivt för att minska tillsynsskulden.
Investeringar
Utfall 2016
Budget 2016
Inkomster
0
0
Avvikelse
0
Utgifter
0
-0,08
0,08
Netto
0
-0,08
0,08
Förvaltningen har inte gjort några investeringar under 2016. Investeringsbudgeten är till för inköp av yrkesspecifik utrustning som till
exempel mätinstrument. Ett antal mätinstrument har köpts in under
2016 men beloppen har varit för små för att kunna klassas som investeringar enligt kommunens riktlinjer.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Plan & Bygg
Service
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
21,0
23,2
32,0
Kostnader
-36,3
-41,0
-50,2
Kostnader
Netto
-15,3
-17,8
-18,2
Budget, netto
-16,7
-17,9
-18,0
1,4
0,1
-0,2
Intäkter
Avvikelse
Årets resultat uppgår till en negativ budgetavvikelse på 0,2 miljoner,
vilket motsvarar 1,1 procent av nämndens ram. Under 2016 har intäkterna ökat med 38 procent jämfört med föregående år och visar en
positiv budgetavvikelse på 5,2 miljoner kronor.
Kostnaderna har ökat med 22 procent jämfört med 2015, varav
hälften består av personalkostnader, och redovisar en negativ budgetavvikelse på 5,4 miljoner kronor. På grund av ett högt inflöde av
ärenden till nämnden har förvaltningen fått förstärka med personal,
och även med utredningskonsulter.
Investeringar
Inkomster
Utfall 2016
Budget 2016
Avvikelse
0
0
0
Utgifter
-0,16
-0,18
0,02
Netto
-0,16
-0,18
0,02
Under 2016 har förvaltningen för Plan & Bygg investerat huvudsakligen i inventarier till nya arbetsplatser.
Utfall 2014
Utfall 2015
799,6
896,6
917,8
-829,8
-942,7
-959,2
Netto
-30,2
-46,1
-41,4
Budget, netto
-28,8
-57,4
-60,1
-1,4
11,3
18,7
Intäkter
Avvikelse
Utfall 2016
Förändring av intäkter och kostnader mellan åren beror på en ökning
av produktion av tjänster och lokaler. Under 2016 har ett antal
verksamheter förts över från Service till övriga förvaltningar, vilket
påverkat både intäkter och kostnader. Vakanta tjänster i samband
med nya och förändrade verksamheter har påverkat resultatet med
cirka 2 miljoner kronor Fastigheter har ett överskott på 10,4 miljoner
kronor. Överskotten beror framför allt på ökade intäkter, vakanta
tjänster, försäkringsersättning för nedbrunna Lerkils förskola samt
effekten av införande av komponentavskrivning. I resultatet ingår en
återbetalning till Tjolöholms stiftelse med 11 miljoner kronor.
Projektet samordnad varudistribution har ett överskott på 1,6 mkr.
En budgeterad reserv på 1 miljon kronor för kundcentret Kungsbacka
direkt har inte använts eftersom verksamheten nu har balans i sin
ekonomi. Upphandling har haft ökade intäkter, varav 1 miljon kronor
härrör sig från 2015. Måltiders överskott på 3,8 miljoner kronor beror
på vakanta tjänster på flera kök under del av året samt kraftig ökning
av produktionen.
Investeringar
Utfall 2016
Budget 2016
Avvikelse
Utgifter
-177,5
-162,7
-14,8
Netto
-177,5
-162,7
-14,8
Inkomster
I budgetavvikelsen ingår startade byggprojekt där budget inte är
utfördelad ännu. Exempel på pågående projekt är nya Furulidskolan
och Tölö ängar förskolan II, vilka påverkar resultatet med -38 miljoner
kronor.
Återinvesteringar på fastigheter har ett överskott på 21 miljoner
kronor för pågående projekt. Projekten omfattar bland annat
Klovstens omlastningscentral, ventilationsbyte på Kyrkbyskolan, ett
större ventilationsbyte på Hede förskola och byte av värmepanna på
Malevikskolan samt ett flertal solcellsprojekt.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
91
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Teknik
Valnämnd
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
28,3
28,3
31,1
Kostnader
-132,3
-134,9
-140,7
Netto
-104,0
-106,6
-109,6
Budget, netto
-109,3
-109,6
-122,3
5,3
3,0
12,7
Intäkter
Avvikelse
Tekniks skattefinansierade verksamheter har utfört sina grunduppdrag med ett bra resultat. Under året har vi fått många positiva
kommentarer om vår utemiljö med planteringar och infrastruktur.
Nyckeltal och målsättningar har inte visat några större förändringar
mot föregående år.
Budgetavvikelsen för 2016 uppgår sammanlagt till ett överskott om
12,7 miljoner kronor vilket främst beror på uteblivna kapitalkostnader
för investeringsprojekt som inte kunnat utföras i tid. Avvikelser finns
inom både intäkter och kostnader. Intäkterna är 3,6 miljoner kronor
över budget vilket beror på utökade tjänster för andra förvaltningar
och ökade parkeringsintäkter. Driftverksamheten har under 2016
varit hårt ansträngd under året och ligger på sin maxkapacitet med
dagens personal.
Investeringar,
skatt mnkr
Inkomster
Utfall 2016
Budget 2016
Avvikelse
8,6
0
8,6
Utgifter
-50,9
-90,3
39,4
Netto
-42,3
-90,3
48,0
Investeringsprojekt har inte genomförts i den omfattning som var
planerat vilket beror på förseningar kopplat till markfrågor, överklaganden och kapacitetsbrist. Investeringarna inom verksamheten var
totalt 51 miljoner kronor vilket är drygt halva budgeten. Ett större
projekt under 2016 var investeringar i infrastruktur i projektet Väster
om ån. Några gång- och cykelvägsprojekt som försenades, har inletts
och kommer att slutföras under 2017.
92
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Utfall 2014
Utfall 2015
2,32
0
0
Kostnader
-5,25
-0,13
-0,15
Intäkter
Utfall 2016
Netto
-2,93
-0,13
-0,15
Budget, netto
-3,19
-0,18
-0,21
Avvikelse
0,26
0,05
0,06
Avvikelsen mellan åren förklaras av att det under 2014 var valår. Den
positiva budgetavvikelsen beror på lägre arvodesutbetalningar än
budgeterat.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Vård & Omsorg
Intäkter
Kostnader
Överförmyndarnämnden
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
95,6
97,8
121,2
-811,7
-865,1
-948,3
Utfall 2014
Utfall 2015
0,1
0,7
3,5
Kostnader
-1,9
-1,9
-9,3
Intäkter
Utfall 2016
Netto
-716,1
-767,3
-827,1
Netto
-1,8
-1,2
-5,8
Budget, netto
-737,4
-780,8
-812,8
Budget, netto
-1,4
-1,4
-4,3
21,3
13,5
-14,3
Avvikelse
-0,4
0,2
-1,5
Avvikelse
Förvaltningen visar ett underskott om 14,3 miljoner kronor. Årets
avvikelse är 1,76 procent av budgeten.
Antalet kunder har ökat, främst på grund av ökande antal hemtjänstkunder. Detta återspeglas också i en kraftig ökning av antalet hemtjänsttimmar, med totalt 36 600 timmar mer än budgeterat. Antalet
personer som har väntat på en lägenhet i särskilt boende har också
ökat markant under året vilket påverkat förvaltningens budget. Förändringen av personalkostnader beror på att verksamheten har vuxit
och det svåra rekryteringsläget inom vård- och omsorgssektorn. Detta
har medfört stigande kostnader för bemanning. Införandet av önskad
sysselsättningsgrad har också inneburit ökade personalkostnader.
Efter reglementsförändringen för förvaltningen och det nya avtalet
för hemsjukvård, ansvarar förvaltningen för Vård & Omsorg för hälsooch sjukvårdsinsatser som tidigare utfördes av förvaltningen för
Funktionsstöd. Detta har medfört att kostnaderna för Hemsjukvården
ökat mer än budgeterat.
Flera stora projekt har pågått under året som finansieras med
förvaltningens resultatfond. införandet av nytt verksamhetssystem,
projektet Attraktivare boenden, införandet av Individens behov i
centrum, projekt för ny ekonomimodell samt mål och visionsarbete
och välfärdsteknologi.
Investeringar
Utfall 2016
Budget 2016
Avvikelse
Från och med den oktober 2015 har de fyra kommunerna Härryda,
Kungsbacka, Mölndal och Partille en gemensam organisation för
överförmyndarfrågor – Överförmyndare i Samverkan, ÖFS. Det
gemensamma kontoret finns i Mölndal.
2015 var ett exceptionellt år då antalet ensamkommande ökade
kraftigt och även om antalet nya ensamkommande under 2016 varit
betydligt färre så kvarstår den högre nivån på totalen. Ersättningsoch kostnadsnivåer för de ensamkommande har visat sig vara svåra
att prognostisera. Eftersom Migrationsverket varit hårt belastat så
har utbetalningarna av etableringsersättning till nyanlända stor
eftersläpning. Den totala avvikelsen blev 1,1 miljon.
Kommunrevisionen
Utfall 2014
Utfall 2015
0
0
0
Kostnader
-2,2
-2,2
-2,05
Netto
-2,2
-2,2
-2,05
Budget, netto
-2,3
-2,4
-2,44
0,1
0,2
0,39
Intäkter
Avvikelse
Utfall 2016
Inkomster
Utgifter
-6,4
-10,8
4,4
Netto
-6,4
-10,8
4,4
Löpande investeringar avser främst återinvesteringar och grundutrustning till de särskilda boendena. Här har 4,4 miljoner kronor tagits
i anspråk av 4,4 miljoner kronor som var budgeterat. För övriga investeringar beror avvikelsen främst på att budgeten för nya verksamhetssystemet inte tagits i anspråk under året. Tekniska lösningar har
köpts in med 1,0 miljoner kronor och inventarier till Åsa äldreboende
med 0,9 miljoner kronor. Budgeten för övriga investeringar var 6,4
miljoner kronor.
Kommunrevisionen redovisar ett positivt resultat på 0,4 miljoner
kronor. Budgetavvikelsen beror på lägre kostnad för arvoden och
utredningar än budgeterat.
Kommunfullmäktige
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
Kostnader
-2,16
-2,22
-2,13
Netto
-2,16
-2,22
-2,13
Budget, netto
-2,62
-2,63
-2,63
0,46
0,41
0,50
Intäkter
Avvikelse
En positiv budgetavvikelse på 0,5 miljoner kronor förklaras av ett
inställt kommunfullmäktigemöte, vilket medför lägre arvodeskostnader samt något lägre övriga kostnader. Under året har kommunfullmäktige antagit Vision 2030. Den är en ledstjärna för kommunens
långsiktiga utveckling och beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden
för framtiden
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
93
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Vatten och avlopp
Årets resultat
Årets resultat innan reglering mot fonden uppgår till -4,5
miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat uttag ur
fonden på -4 miljoner kronor. Årets resultat är därmed 0,5
miljoner kronor sämre än budgeterat.
Orsaken till budgetavvikelsen återfinns både på intäktssidan och kostnadssidan.
När det gäller intäktssidans budgetavvikelse så är det
bland annat eftersläpning av anslutningsavgifter samt
lägre brukningsavgifter.
Antalet vattenläckor har under 2016 fördubblats jämfört
med föregående år. Även asfalteringsprogrammet har
inneburit högre kostnader för VA då underhållet av dagvattenledningar ökat. Vårt arbete med att minska andelen
tillskottsvatten i spillvattenledningarna har inneburit
ökade kostnader. På grund av stor arbetsbelastning har vi
haft ett schaktlag inhyrt under delar av 2016.
En mycket regnfattig höst har bidragit till att kostnaderna minskat på grund av mindre mängd ovidkommande vatten att pumpa till reningsverken.
Vattenproduktionen har under 2016 genomförts enligt
budget. För att nå målet om minskad energianvändning
har under året pumparna i Hammerö tryckstegringsstation bytts ut. Spolning och filmning av grundvattenbrunnarna vid Fjärås bräcka utförts, resultatet av detta är att
tre brunnar måste renoveras under 2017–2018.
Utbyggt VA-nät
Utbyggnad av det kommunala vatten och avloppsnätet
pågår framför allt i Torred, Lunnaberg, Älvsåker och
Lerkil. Gatu- och VA-arbeten längs Kungsgatan är
genomförda vilket medför att kommunens stora satsning Väster om ån kunnat påbörjas. En VA-ledning till
Gällinge är klar, vilket medför en ökad förmåga till
vatten- och avloppsförsörjning i områden så som Idala
och Förlanda. Att staden växer ökar också belastningen
på våra reningsverk.
RESULTATRÄKNING
miljoner kronor
Brukningsavgifter
Bokslut
2015
Budget
2016
Bokslut
2016
120,1
115,2
121,5
Periodiserade inkomster
6,1
8,3
7,5
Verksamhetens intäkter
121,3
129,8
127,6
Kostnader för arbetskraft
-36,4
-39,2
-37,9
Övriga verksamhetskostnader
-52,8
-57,0
-53,7
Avskrivningar
-26,5
-26,6
-29,7
-115,7
-122,9
-121,3
Verksamhetens nettokostnader
5,5
6,8
6,3
Finansiella intäkter
4,2
5,5
5,0
-14,1
-16,3
-15,8
Resultat efter finansnetto
-4,4
-4,0
-4,5
Resultatet överfört till det
­ackumulerade resultatet
4,4
4,0
4,5
Årets resultat
0,0
0,0
0,0
Ackumulerat resultat
för Vatten och Avlopp
2,9
-1,1
-1,6
Not
Bokslut
2015
Bokslut
2016
589,8
664,2
Verksamhetens kostnader
Finansiella kostnader
BALANSRÄKNING
Miljoner kronor
TILLGÅNGAR
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggnings­
tillgångar
1
14,8
19,2
604,6
683,3
Omsättningstillgångar
Förråd
Kundfordringar
Interimsfordringar
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
4,8
5,0
36,2
27,5
0,1
4,0
41,1
36,4
645,7
719,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
7,3
2,9
-4,4
-4,5
2,9
-1,6
Låneskuld (lånat av kommunen)
422,2
479,6
Periodiserade anslutningsavgifter
192,5
213,9
Årets resultat
Utgående Eget kapital
SKULDER
Kortfristiga skulder
28,1
27,8
SUMMA SKULDER
642,8
721,2
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER
645,7
719,7
0,45%
-0,22%
Soliditet
94
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
2
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Not 1
Miljoner kronor
Bokslut 2015
Bokslut 2016
532,2
589,7
81,8
101,7
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och
tekniska anläggningar
Ingående bokfört
värde
Nyanskaffning
Årets avskrivning
-24,3
-27,3
Utgående bokfört
värde
589,7
664,2
9,9
14,8
Maskiner och inventarier
Ingående bokfört
värde
Nyanskaffning
3,3
6,7
Årets avskrivningar
-1,6
-2,4
Utgående bokfört
värde
14,8
19,2
Summa materiella
anläggningstillgångar
604,6
683,4
Bokslut 2015
Bokslut 2016
15,9
13,8
Not 2
Miljoner kronor
Kortfristiga skulder
Skuld till kommunen
Leverantörsskulder
2,8
4,5
Mervärdesskatt
8,3
8,6
Interimsskulder
Summa kortfristiga
skulder
1,1
1,0
28,1
27,8
Investeringar
Miljoner
Bokslut 2015
Budget 2016
47,0
46,0
45,6
Utgifter
-83,7
-122,6
-105,3
Netto
-36,8
-76,6
-59,7
Inkomster
Bokslut 2016
Årets nettoinvesteringar uppgår till 59,7 miljoner kronor.
Större investeringar som genomförts under året är nya
serviser i befintlig anläggning, spolbil, nya ledningar
Kungsgatan, överföringsledning Gällinge, reservvatten
Mölndal och flera VA-saneringar.
Större VA-saneringar som genomförts under 2016 som
redovisas på utgiftssidan är Lerkil etapp 6, Lerkil etapp
7, Lunnaberg, Kyrkotorp etapp 1, Kyrkotorp etapp 2 och
Torred etapp 1.
Avvikelserna på utgiftssidan beror främst på att tre större
investeringsprojekt är försenade. Bräddvatten och våtmark Hammargård har ännu inte startats och satsningen
kräver en överenskommelse med markägare då det till
stor del är planerat att utföras på privat mark.
Vikens pumpstation är försenad med anledning av
överklaganden men kommer byggstartas inom kort.
Likaså är Äskatorp/Hanhals pumpstation påbörjad men
byggstart beräknas först 2017. Åtgärder för reservvatten
från Göteborg har inte heller påbörjats, dialog har inletts
men denna satsning kommer dra igång först under 2017.
Två större projekt har slutförts och det är överföringsledning Gällinge och Reservvatten Mölndal.
På inkomstsidan är ingen avvikelse från budget och
inkomsterna härrör från tre olika intäkter; -nya serviser
exploatering, nya serviser befintliga anläggningar och
VA-saneringar bland annat Lerkil etapp 5 och 6.
Redovisningsprinciper
Från 2010 tillämpar Kungsbacka kommun Rådet för
kommunal redovisning, RKR, rekommendation 18,
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning. Rekommendationen innebär att inkomster från avgifter, bidrag
och försäljning ska periodiseras. Denna rekommendation
tillämpas på anslutningsavgifter vilka redovisas som
periodiserade inkomster.
Från och med 2010 ändrades redovisningen av VAverksamhetens resultat i enlighet med RKR:s rekommendationer. Det innebär att i samband med årsbokslutet
regleras över- och underskott mot skuldkonto på balansräkningen, så att verksamhetens resultaträkning alltid
visar noll.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
95
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Avfall och återvinning
Årets resultat
Miljoner kronor
Avsättning för täckning av deponier
Bokslut
2015
Budget
2016
Bokslut
2016
Verksamhetens Intäkter
61,4
64,8
67,8
Kostnader för arbetskraft
-1,9
-2,5
-2,2
-62,8
-60,7
-70,4
Övriga Verksamhetskostnader
-1,1
-1,1
-1,1
Verksamhetens Kostnader
Avskrivningar
-65,8
-64,2
-73,8
Verksamhetens Nettokostnader
-4,5
0,6
-6,0
0,0
0,0
0,0
Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
-0,2
-0,2
-0,2
Resultat efter skatter och
finansnetto
-4,7
0,3
-6,2
Förändring av avsättning
0,0
Resultatet överfört till det
ackumulerade resultatet
4,7
-0,3
-4,4
Årets resultat
0,0
0,0
0,0
Ackumulerat resultat för
Avfall och Återvinning
Deponi
Miljoner kronor
Barnamossen
2,0
1,8
2,4
-2,4
Årets resultat innan reglering mot fonden uppgår till
-4,4 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat uttag
ur fonden med 0,3 miljoner kronor. Årets resultat är 4,7
miljoner kronor sämre än budgeterat.
Detta beror på ökade kostnader av transporter och
minskade intäkter av trä och flis eftersom ytorna på
Barna­mossens återvinningscentral inte får belastas med
stora vikter på de ytor som används för detta ändamål.
Avvikelsen beror delvis också på ökade kostnader för
insamlingen och dyrare transporter än budgeterat på
grund av förändrade transporter av avfall till och från
omlastningsstationen i samband med trasig maskin­
utrustning. Dessutom har kostnader i budget lagts på
konto för underhåll av materiel, entreprenad, konsulter
med mera medan i bokslutet ligger de på övriga verksamhetskostnader för att hamna rätt redovisningsmässigt.
När det gäller verksamhetens intäkter är den 2,9 miljoner kronor bättre än budget. Avfall och återvinning har
erhållit 835 tusen kronor i ersättning av vår entreprenör
med anledning av försenad leverans av uppmärkning av
avfallskärlen.
96
Sedan tidigare har en avsättning gjorts för täckning av
Barnamossens deponi och under året har 1,8 miljoner
används av dessa medel, kvar finns 67 miljoner.
Ytterligare avsättningar för ett flertal deponier har
gjorts under året. En konsult har bedömt att en framtida
kostnad för återställandet ligger på cirka 38 miljoner
kronor. I rapporten finns ingen fullständig bild över
vad täckningen av Svinholmen kommer att kosta så det
avsatta beloppet är i underkant.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
67,0
Arendal
0,3
Bräckorna
12,7
Sjögärde
0,8
Stocken
2,6
Tom
8,7
Torpa-Dala
3,0
Torred
7,2
Åsa
0,1
Svinholmen
2,6
Summa
105,0
Investeringar
Miljoner kronor
Bokslut 2015
Budget 2016
0
0
0
Utgifter
-517
-7 612
-3 328
Netto
-517
-7 612
-3 328
Inkomster
Bokslut 2016
Renovering av personalbyggnad är klar och anslutning av
vatten och avlopp pågår. Nya staket är under montering
på ÅVC i Åsa och Klovsten.
Ny renhållningsordning
Renhållningsordningen är ett juridiskt dokument som
reglerar hur vi ska ta hand om avfallet i kommunen. En
förstudie för en kretsloppspark är klar och godkänd av
nämnden för Teknik. Under året har alla avfallskärl försetts med en märkning som gör att vi får bättre kontroll
och uppföljning på sophämtningen i kommunen.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Kungsbacka bredband
Årets resultat
Miljoner kronor
Investeringar
Bokslut
2015
Budget
2016
Bokslut
2016
Miljoner kronor
Bokslut
2015
Budget
2016
Bokslut
2016
Verksamhetens Intäkter
13,9
15,8
14,8
Inkomster
14,4
5,0
16,4
Kostnader för arbetskraft
-2,1
-2,8
-2,6
Utgifter
-34,9
-33,3
-46,3
Övriga Verksamhetskostnader
-4,0
-3,8
-4,5
Netto
-20,5
-28,3
-29,9
-5,3
-6,4
-6,1
Verksamhetens Kostnader
Avskrivningar
-11,3
-12,9
-13,1
Verksamhetens Nettokostnader
2,6
2,8
1,6
Finansiella intäkter
0,0
0,0
0,0
Finansiella kostnader
-1,9
-2,5
-2,4
Resultat efter skatter och
finansnetto
0,7
0,4
-0,7
Resultatet överfört till det
ackumulerade resultatet
-0,7
-0,4
0,7
Årets resultat
0,0
0,0
0,0
Ackumulerat resultat för
Kba Bredband
0,3
0,7
-0,4
Årets resultat innan reglering mot fonden är -0,7 miljoner
kronor att jämföra med ett budgeterat resultat innan reglering mot fonden på 0,4 miljoner kronor. Verksamhetens
resultat är alltså 1,1 miljoner kronor sämre än budgeterat.
Det negativa resultatet innebär att skulden som finns på
bredbandsabonnenterna i fonden hamnar på minus 0,4
miljoner kronor.
Många nya villor och företag har anslutits under året
som medför att den totala mängden anslutningar vi vår
kommunikationsoperatör nu är uppe i 4 357 stycken, 1 432
fler än 2015.
Det totala antalet kommunala anslutningar är nu 406
stycken och antalet svartfiber/kapacitet för teleoperatörer,
bostadsbolag, företag och föreningar är 308 stycken.
Årets nettoinvesteringar uppgår till 29,9 miljoner kronor
vilket är cirka 9,5 miljoner kronor mer än 2015 års investeringar. Årets utfall visar en avvikelse mot budget med
-1,7 miljoner kronor vilket beror på den stora utbyggnadstakten av villaanslutningar. Byggnationen sker löpande
och anslutningarna faktureras efter att anslutningen är
klar varvid även intäkterna är större än budget.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Resultaträkning
Resultaträkningen sammanfattar kostnader och intäkter, och visar årets resultat samt hur det egna kapitalet förändrats.
RESULTATRÄKNING miljoner kronor
Kommunen
Not
Verksamhetens intäkter
1
Jämförelsestörande intäkter
3
Verksamhetens kostnader
2
Jämförelsestörande kostnader
3
Avskrivningar
4
Verksamhetens nettokostnader
2016
Budget
Utfall
917
2015
2016
Utfall
Koncernen
Utfall
2015
2016
Utfall
892
1 116
1 105
85
12
85
1319
12
-4 878
-4 611
-5 044
-4 670
-5 084
-58
-37
-62
-37
-280
-250
-259
-309
-326
-4 240
-3 942
-4 212
-3 851
-4 116
Kommunalskatt
5
4 149
3 923
4 154
3 923
4 154
Generella statsbidrag och utjämning
6
168
144
165
144
165
Finansiella intäkter
7
9
8
12
7
11
Finansiella kostnader
8
-32
-29
-29
-103
-101
54
104
89
120
113
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
Uppskjuten skatt
0
Årets resultat
54
104
89
-3
-5
117
108
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar hur vi har finansierat vår verksamhet och hur kommunens rörelsekapital förändrats.
KASSAFLÖDESANALYS miljoner kronor
Kommunen
Not
Budget
2016
Utfall
2015
Utfall
2016
Koncernen
Utfall
2015
Utfall
2016
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
55
104
89
117
108
270
251
260
309
327
14
-7
14
-7
Justering för avsättning pensioner och övriga avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
-22
9
0
15
5
Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital
303
378
342
455
433
Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager
-1
0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar
15
-69
-5
-63
-5
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder
23
30
69
-73
88
303
338
405
319
516
-1
0
-1
-314
-342
-553
-468
9
1
4
1
4
Investeringsinkomster
22
68
115
68
115
Förändring finansiella anläggningstillgångar
12
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-314
-728
-30
-17
-30
-17
-305
-451
-430
-626
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
100
Amortering av skuld
21
Förändring långfristiga fordringar
13
-150
229
-53
1
1
2
-5
0
-149
101
-51
224
0
0
0
0
0
Årets kassaflöde
-11
-115
55
-162
114
Likvida medel vid årets början
143
244
128
322
160
132
128
183
160
274
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur
Likvida medel vid årets slut
98
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
14
17
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Balansräkning
Balansräkningen visar kommunens ekonomiska ställning på bokslutsdagen. Under rubriken Tillgångar visas hur
kapitalet använts. Rubriken Eget kapital, avsättningar och skulder visar hur kapitalet anskaffats.
BALANSRÄKNING miljoner kronor
Kommunen
Koncernen
Not
2015
2016
2015
2016
10
2
2
2
2
3644
3897
6779
7142
401
437
410
446
11
4 045
4 334
7 189
7 588
Aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital
12
92
109
42
60
Långfristig utlåning
13
12
12
13
17
104
121
55
77
14
15
14
15
14
5
5
6
7
Fastigheter för försäljning
15
73
51
73
51
Fordringar
16
367
394
365
391
Kassa och bank
17
128
183
160
274
573
633
604
723
4 739
5 104
7 865
8 404
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa finansiella anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
18
Summa eget kapital
104
89
117
108
1237
1340
1413
1529
1 341
1 429
1 529
1 637
Avsättningar
Pensioner inklusive särskild löneskatt
19
1754
1711
1754
1711
Övriga avsättningar
20
69
105
69
105
Avsättning för skatter
Summa avsättningar
1 823
49
54
1 816
1 872
1 870
Skulder
Långfristiga skulder
21
450
550
3260
3489
Investeringsinkomster, periodiseras
22
328
443
328
443
Kortfristiga skulder
23
797
866
876
965
Summa skulder
1 575
1 859
4 464
4 897
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
4 739
5 104
7 865
8 404
28,3%
28,0%
19,4%
19,5%
2615
2738
Soliditet
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDEKSER
Borgensförbindelser
Övriga säkerheter och panter
24
0
37
30
1065
1066
Andel pensionsutfästelse Räddningstjänsten
16
15
16
15
Teoretiskt värde av förtroendevaldas pensionsförmåner, 5 personer
19
21
19
21
Förvaltade stiftelsers kapital
41
45
41
45
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
99
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Noter
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
SAMT KASSAFLÖDESANALYS miljoner kronor
Kommunen
2014
2015
2016
Försäljning, taxor och avgifter
358,9
388,2
418,5
Bidrag
243,3
330,4
486,7
Koncernen
2014
2015
2016
Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljning anläggningstillgångar
Övriga intäkter
Periodiserade inkomster
2,0
0,2
4,0
178,1
163,7
195,0
8,0
9,7
11,6
Jämförelsestörande poster – se not 3
55,0
85,2
12,4
56
85,2
12,4
Summa verksamhetens intäkter
845
977
1128
1 039
1 190
1 331
Not 2 Verksamhetens kostnader
Anläggningsmaterial, bidrag och köp av huvudverksamhet
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
-910,8
-970,9
-1111,5
-2 674,6
-2845,8
-3107,5
-728,7
-793,9
-824,6
-58
-37,0
-62
-37
-4 314
-4 669
-5 081
-4 374
-4 732
-5 121
55,0
59,5
12,4
55
59,5
12,4
-58
-37
Jämförelsestörande poster – se not 3
Summa verksamhetens kostnader
Not 3 Jämförelsestörande poster
Verksamhetens intäkter
Återbetalning AFA-försäkring
Realisationsvinst exploatering
25,7
25,7
Fastighetsförsäljningar
1
Verksamhetens kostnader
Ökad avsättning deponier
-58
-37,0
Fastighetsförsäljningar
-3,4
Not 4 Av- och nedskrivningar
Maskiner och inventarier
Fastigheter
67,3
70,5
68,9
73,4
71,8
70,3
161,9
182,2
190,4
204,4
238,4
248,5
15
-1,1
7
293
309
326
3 723
3 923
4 154
Nedskrivning/återföring av nedskrivning
Summa av- och nedskrivningar
-2,6
229
250
259
3731,3
3925,2
4167,0
0,5
3,4
-16,3
-8,4
-6
3,3
3 723
3 923
4 154
Not 5 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär avräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa kommunalskatteintäkter
Slutavräkning 2015
Slutavräkningen för 2015 års skatteintäkter blev totalt +85
kronor per invånare. Avräkningen regleras i januari 2017. I
bokslutet 2015 redovisades en preliminär slutavräkning om
+43 kronor per invånare. Detta medför en korrigeringspost på
42 kronor per invånare som påverkar bokslut 2016.
Preliminär slutavräkning 2016
Preliminär slutavräkning för 2016 har redovisats enligt SKLs
prognos, -206 kronor per invånare, 16,3 miljoner kronor.
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning
Kommunal fastighetsavgift
133,3
139,1
144,5
Inkomstutjämning, avgift
-2,4
-13
-35,0
Kostnadsutjämning, bidrag
61,7
57,6
63,8
8,0
8,1
-49,8
-51
-28,5
17,9
-3
-2,7
Strukturbidrag
Utjämningsavgift LSS
Regleringsavgift/-bidrag
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar
Statsbidrag bostadsbyggande från Boverket
100
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
0,3
7,7
15,3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
SAMT KASSAFLÖDESANALYS miljoner kronor
Kommunen
2014
Särskild kompensation för höjda socialavgifter
Summa generella statsbidrag och utjämning
2015
Koncernen
2016
2014
2015
2016
169
144
165
1,5
2,6
5,9
169
144
165
1,5
1,3
3,6
0,1
3
1,4
2,5
3,2
Syftet med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna för att tillhandahålla
service till invånarna. Det tillfälliga statsbidraget för mottagning av flyktingar har periodiserats i trettondelar och 1/13
redovisas 2015, 12/13 2016. Från och med 2016 ingår den den
särskilda kompensationen för höjda socialavgifter i utjämningssystemet.
Not 7 Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar
Ränteintäkter
2,9
Försäljning finansiella omsättningstillgångar
8,3
0
Övriga finansiella intäkter
4,9
5,4
5,5
8,3
4,9
5,4
5,5
Summa finansiella intäkter
18
8
12
17
7
11
-13,7
-9,9
-9,7
-99
-83,9
-80,9
-0,8
-0,9
-1,0
-1,0
-0,9
-1,0
Ränta på pensionsavsättning
-18,1
-18,4
-18,8
-18,1
-18,4
-18,8
Summa finansiella kostnader
-33
-29
-29
-118
-103
-101
2
1
4
1,7
Not 8 Finansiella kostnader
Räntekostnad på långfristiga lån
Övriga räntekostnader
Not 9 Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Åsa 3:205
Fastigheten Nötegången 1:91
0,1
0,6
Fastigheten Tölö 1:2
0,5
Fastigheten Varla 2:198
0,4
Hede 3:19
Övrigt
Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar
3,6
0,5
0,4
0,6
2
1
4
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
Förvärvade IT-licenser
Redovisat värde vid årets början
Nyanskaffningar
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
0
1,7
2,2
0
1,8
1,0
0,3
1,8
1
-0,1
-0,5
-0,6
-0,1
-0,5
2
2
2
2
2
2
5 år
5 år
5 år
Redovisat värde vid årets början
115,6
104,7
125,9
327
317,5
340,3
Omklassificeringar
-22,8
-2,6
-46,6
-18,5
-2,6
-46,6
12,1
24,1
63,0
12,1
26,3
65,3
-3
-0,5
Avskrivningstid
Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Mark
Nyanskaffningar
Försäljningar
Utrangeringar, netto
Utgående bokfört värde
0,0
-0,1
-0,3
3,0
-0,1
-0,3
3,0
104,7
125,9
145,3
317,5
340,4
362,0
1 865,7
2 181,7
2 122,1
1 865,7
2181,7
2 122,1
49,0
20,7
62,1
49
20,7
62,1
379,1
48,3
2168,8
379,1
48,3
2168,8
-3,5
-5,2
-2120,8
-3,5
-5,2
-2120,8
Verksamhetsfastigheter
Redovisat värde vid årets början
Omklassificeringar
Nyanskaffningar
varav nyanskaffningar m.a.a komponent
Utrangeringar, netto
2129,6
2129,6
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
101
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
SAMT KASSAFLÖDESANALYS miljoner kronor
Kommunen
2014
2015
Utrangeringar m.a.a komponent
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
2016
Koncernen
2014
2015
-2129,6
2016
-2129,6
-108,6
-123,4
-127,8
-108,6
-123,4
-127,8
2 181,7
2 122,1
2 104,4
2 181,7
2 122,1
2 104,4
600,3
Fastigheter för affärsverksamhet
416,5
543,0
600,3
416,5
543,0
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets början
65,6
0,1
20,2
65,7
0,1
20,2
Nyanskaffningar
82,7
81,8
85,2
82,7
81,8
85,2
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
-21,8
-24,6
-27,7
-21,8
-24,6
-27,7
543,0
600,3
678,0
543,1
600,3
678,0
697,0
Publika fastigheter
567,6
675,6
697,0
567,6
675,7
Nyanskaffningar
Redovisat värde vid årets början
87,8
46,4
39,7
87,8
46,4
39,7
Omklassificering
47,0
3,6
73,9
47,0
3,6
73,9
Årets avskrivningar
-26,7
-28,6
-29,8
-26,7
-28,6
-29,8
Utgående bokfört värde
675,6
697,0
780,8
675,7
697,1
780,8
25,3
23,7
22,3
2 452,8
2799,8
2878,6
484,5
148,4
136,3
0,6
0,1
1,6
-86,6
-10,4
-4,2
Fastigheter för annan verksamhet
Redovisat värde vid årets början
Omklassificering
0,0
Nyanskaffningar
0,1
Utrangeringar och försäljningar, netto
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
-0,2
-1,5
-1,5
-1,5
-51,5
-59,3
-62,2
23,7
22,3
20,6
2 799,8
2 878,6
2 950,2
19,2
21,3
18,7
19,2
0,3
4
0,2
0
Övriga fastigheter
Redovisat värde vid årets början
21,3
18,7
Omklassificeringar
0,3
2,6
Nyanskaffningar
0,2
1,4
Utrangeringar
-12,7
-12,7
Årets avskrivningar
-3,1
-3,6
-2,9
-3,1
-3,6
-2,9
Utgående bokfört värde
18,7
19,2
3,6
18,7
19,1
3,6
101,0
25,5
57,3
413,8
107,1
121,7
-0,1
-3,7
-163,3
-18,0
Nyanskaffningar
87,8
Utgående bokfört värde
25,5
Pågående ny-, till- och ombyggnad
Redovisat värde vid årets början
Utrangeringar och försäljningar, netto
Omklassificeringar
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar
-21
-3
-149,3
-15,4
-655,1
-140,3
53,6
122,5
348,4
175,9
293,4
57,3
164,4
107,1
121,7
262,8
3 573
3 644
3 897
6 644
6 779
7 142
358,1
389,2
400,7
365,1
399,1
410,0
0,8
0,1
45,9
4,5
-0,2
46,1
97,8
82,5
59,3
99,1
83,5
59,8
Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början
Omklassificeringar
Nyanskaffningar
Utrangeringar och försäljningar, netto
Årets avskrivningar
Summa maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
102
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
-0,2
-0,5
-0,2
-1
-0,5
-0,8
-67,3
-70,6
-68,9
-68,6
-71,8
-69,7
389
401
437
399
410
446
3 962
4 045
4 334
7 043
7 189
7 588
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
SAMT KASSAFLÖDESANALYS miljoner kronor
Kommunen
Koncernen
2014
2015
2016
2014
2015
2016
Fastighets AB S:ta Gertrud
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Fastighets AB S:ta Gertrud, aktieägartillskott
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
50,0
50
50
Not 12 Aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital
Aktier
Eksta Bostads AB
HallWan AB
Kungsbacka Innerstads AB
0
0
0
0
0
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-0,1
-0,1
0,2
0,2
0,3
Nedskrivning AB S:ta Gertrud, aktieägartillskott
-0,1
-0,1
Summa aktier
50,2
50,2
50,3
1,6
31,8
49,2
Andelar
Kommuninvest
Vindkraftsandelar
1,6
31,8
49,2
0,8
0,8
0,8
Övriga
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
Summa andelar
1,9
32,1
49,5
2,9
33,1
50,5
Grundfondskapital och bostadsrätter
Grundfondskapital Tjolöholm
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
Bostadsrätter
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Summa grundfondskapital och bostadsrätter
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
Summa aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital
61
92
109
12
42
60
Not 13 Långfristig utlåning
Lån till föreningar
0,8
0,7
0,5
0,8
0,7
0,5
VA-lån
4,9
3,7
3,3
4,9
3,7
3,3
Förlagslån Kommuninvest
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
Lån fjärrvärme- och villakunder
0,3
0
Deposition till organisationen Husbyggnadsvaror
0,7
0,5
15
13
17
16
15
14
Förskottsbetalning av materiell anläggningstillgång
Summa långfristiga fordringar
5,2
14
12
12
20
Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur
Utbetalt bidrag till Trafikverket
20
20
-4,2
-5
-6
16
15
14
Redovisat värde vid årets början
-17,9
-28,2
0,0
Inkomster
-10,2
-25,2
-3,7
1,9
6,2
47,0
3,7
Ack upplösning av bidraget
Summa bidrag till statlig infrastruktur
Bidraget avser byggande av ny tågstation i Åsa, enligt kommunfullmäktiges beslut om godkännande av genomförandeavtal 2011 och slutredovisning från Trafikverket 2014.
Not 15 Fastigheter för försäljning, exploateringsfastigheter
Björkris stadsdel, bostäder
Utgifter, nedlagda kostnader
-0,1
Delredovisning, resultat
Omfört till anläggningstillgångar
Utgående bokfört värde
4,3
-28
0
6,2
Kolla etapp 1
Redovisat värde vid årets början
63,7
50,4
60,7
Inkomster
-31,3
-4,7
-27,5
Utgifter, nedlagda kostnader
18,0
10,7
3,6
Delredovisning, resultat
4,2
Omfört till anläggningstillgångar
Utgående bokfört värde
0,0
-12,5
60,7
24
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
103
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
SAMT KASSAFLÖDESANALYS miljoner kronor
Kommunen
2014
2015
2016
Koncernen
2014
2015
73
51
2016
Kolla etapp 2
Redovisat värde vid årets början
0,0
2,0
Inkomster
-35,7
-16,9
Utgifter, nedlagda kostnader
36,5
9,8
Delredovisning, resultat
8,7
Omfört till anläggningstillgångar
0,0
Utgående bokfört värde
1
4
-6,0
-0,3
0
-54,3
-5,8
Valand
Redovisat värde vid årets början
Inkomster
8,6
0,5
Delredovisning, resultat 2014 o 2015
Utgifter, nedlagda kostnader
52,0
5,8
Omfört till anläggningstillgångar
-0,6
Utgående bokfört värde
0
1,4
0,0
0
1
Aranäs stadsdel etapp 3
Redovisat värde vid årets början
Inkomster
Utgående bokfört värde
0,0
-10,2
-10,2
0,0
-10
-10
Övriga exploateringsområden
Redovisat värde vid årets början
-1,8
17,8
22,2
Inkomster
-4,1
-11,2
-2,9
Utgifter, nedlagda kostnader
20,9
13,3
7,2
-0,2
0,0
Omfört till anläggningstillgångar
Utgående bokfört värde
18
22
27
Summa fastigheter för försäljning
-10
73
52
Not 16 Fordringar
Kundfordringar
73,6
98,6
63,3
67,6
92
56,6
134,6
124,4
179,8
141,3
127,7
182,4
varav mervärdesskatt
68,9
46,5
40,3
varav fastighetsavgift
69,8
77,4
87,9
Förutbetalda kostnader
88,1
75,4
92,7
90,8
76,5
93,8
Upplupna intäkter
34,7
68,6
58,6
34,7
68,6
58,6
334
365
391
Diverse kortfristiga fordringar
varav fordran på staten
51,7
varav kommunalskattefordran
0,5
3,3
6,6
Summa kortfristiga fordringar
331
367
394
Not 17 Kassa, bank och kortfristiga placeringar
Kassa och handkassor
Plusgiro
Bank
Summa kassa, bank
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
48,5
0,2
0,1
26,5
0,2
0,2
194,9
128
183,0
294,9
159,8
274
243
128
183
322
160
274
169,1
184,9
198,5
15,8
13,6
22,4
Not 18 Eget kapital
Resultatfonderna infördes 2002 och är specificerade för
respektive nämnd inom eget kapital. Särskilt regelverk för
avsättning och uttag ur resultatfonden har fastställts av kommunfullmäktige.
Resultatfonder redovisat värde vid årets början
Resultatfonder förändring
104
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
SAMT KASSAFLÖDESANALYS miljoner kronor
Kommunen
2014
2015
2016
974,7
951,1
921,1
7,0
3
0,5
Förmånsbestäm/kompl pension
240,5
255,7
271,7
Ålderspension
208,6
187,1
167,8
14,9
14,4
15,4
Summa pensioner
1 446
1 411
1 377
Löneskatt
350,7
342,5
334,1
Summa avsatt till pensioner
1 796
1 754
1 711
283,1
300,4
315,4
-15
-16,7
-15,0
30,6
27,4
31,6
Ränte- och basbeloppsuppräkning
3,8
5,2
3,6
Övrig post
-2,1
-1
-0,4
Utgående avsättning
300
315
335
1 559,0
1496
1438,4
-62,8
-66,3
-67,3
Ränte- och basbeloppsuppräkning
15,5
27,2
20,2
Övrig post
-15,6
-18,6
-15,4
Utgående avsättning
1 496
1 438
1 376
Summa avsättning
1 796
1 754
1 711
Aktualiseringsgrad
87%
92%
95%
13
12,4
68,9
Koncernen
2014
2015
2016
1 796
1 754
1 711
13
69
67
Not 19 Värdering av och upplysning om pensionsförpliktelser
Specifikation – avsatt till pensioner
Avsatt till pensioner
Särskild avtals-/ålderspension
Pension till efterlevande
Avsättning till pensioner inklusive ÖK-SAP och OPF-KL
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension inklusive efterlevandepensioner
Avsättning till pensioner intjänade före 1998
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Not 20 Övriga avsättningar
Återställning av Barnamossens deponi
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna belopp
Utgående balans
58
-0,5
-1,5
-1,8
13
69
67
Avsättningen gäller återställning av avfallsdeponi. Barnamossen stängdes 31 december 2008. Enligt utredning gjord 2015
beräknas sluttäckningsarbetet pågå mellan år 2016–2040 och
ca hälften av kostnaden kommer att uppstå mellan 2016-2021,
resterande kostnad mellan 2021-2040.
Området är uppdelat i flera etapper och totalkostnaden för
samtliga etapper har beräknats till ca 69 miljoner kronor. En
osäkerhetsanalys har utförts där dels volymen massor som
krävs och dels inköpspriset på utifrån tillförda massor varierar.
Osäkerhetsanalysen visar att kostnaden bedöms ligga mellan
ca 28 miljoner och ca 123 miljoner kronor. Spannet visar att
det finns stora osäkerheter angående kostnader i projektet.
Det stora kostnadsspannet beror huvudsakligen på inköpspriset för tillförda massor, men även den totala volymen massor
har stor påverkan på kostnaderna. Allteftersom mer kunskap
erhålls om projektet bör kostnadsbedömningen justeras.
Återställning av Svinholmens deponi
Redovisat värde vid årets början
0,0
Nya avsättningar
2,6
Ianspråktagna belopp
Utgående balans
3
3
Avsättningen gäller undersökningar och utredningar för
att senare kunna göra kostnadsbedömningar på åtgärder i
området. Allteftersom mer kunskap erhålls om projektet bör
ytterligare avsättningar göras.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
105
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
SAMT KASSAFLÖDESANALYS miljoner kronor
Kommunen
2014
2015
2016
Koncernen
2014
2015
2016
Övriga deponier
Redovisat värde vid årets början
0,0
Nya avsättningar
35,2
Ianspråktagna belopp
Utgående balans
35
35
Avsättningen gäller undersökningar, utredningar och kostnadsbedömningar för återställanden av ett antal nedlagda
före detta kommunala deponier i kommunen. Mer att läsa
om respektive deponi finns under årsredovisningens avsnitt
"Avfall och Återvinning".
Lerkils reningsverk
Redovisat värde vid årets början
Ianspråktagna belopp
Utgående balans
Summa övriga avsättningar
3,8
-3,8
0
0
0
0
0
0
13
69
105
13
69
105
450
3 182,0
3 337,1
3 277,6
-149,8
-172,5
-17,767
304,9
113
247
-25,0
-18
-18
3 312
3 260
3 489
260
328
443
Not 21 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
650
600
Årets amorteringar
-50
-150
0
0
Nyupptagna lån
100
Kortfristig del av långfristig skuld
Summa
600
450
550
Kreditgivare
Nordea
100
0
0
Stadshypotek
100
50
100
Kommuninvest
400
400
450
Summa
600
450
550
2014
2015
2016
2,29%
1,67%
1,72%
0–1 År
300
150
300
1–2 År
0
150
50
2–3 År
150
50
100
3–4 År
50
50
50
4–5 År
100
50
0
5–6 År
0
0
50
Genomsnittlig upplåningsränta
Lån som förfaller inom
Not 22 Investeringsinkomster
Statliga investeringsbidrag
3,6
3,9
3,9
-0,4
-0,5
-0,6
Anslutningsavgifter
172,2
233,4
279
Ack upplösning
-13,8
-20,4
-28,7
Gatukostnadsersättning
199
Ack upplösning
101,7
117,8
Ack upplösning
-3,3
-6,4
-10
Summa
260
328
443
29
28
28,6
återstående antal år (vägt snitt)
Investeringsinkomsterna periodiseras linjärt under samma
nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
106
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
SAMT KASSAFLÖDESANALYS miljoner kronor
Kommunen
2014
2015
2016
Koncernen
2014
2015
2016
Not 23 Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och koncern
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter och avgifter
3,8
6,7
8,5
3,8
6,7
8,5
215,6
223,2
251,0
262,4
260
283,6
12,5
15,5
14,9
12,6
15,5
15,0
41
44,4
50,5
41,4
46
50,9
118,7
65,6
67,7
49,3
27,9
51,5
460,9
454,2
487,4
949
876
965
Övriga kortfristiga skulder
33,3
47,1
49,3
varav statsbidragsskuld
31,9
45,6
47,8
Förutbetalda intäkter
14
18
16,3
varav VA- och renhållningsabonnenter
14
5
0,0
Upplupna kostnader
447,2
442,5
475,7
varav upplupna löner
25,8
30,5
30,2
varav semesterlöneskuld
175,8
178,5
189,7
varav arbetsgivaravgifter
70,8
76,7
82,8
varav upplupen pensionskostnad för avgiftsbestämd del
93,3
97
106,0
767
797
866
Summa kortfristiga skulder
Not 24 Borgensåtagande
Kommunägda företag, Eksta Bostads AB
2 338,0
2578,4
2707,7
Bostadsförsörjning
58,5
21,1
15,0
58,5
21,1
15
Föreningar
15,0
15,8
15,1
15
15,8
15,1
0,3
0,3
0,3
2 412
2 615
2 738
74
37
30
Övriga bolag
Summa borgensåtagande
Kommunen har utöver ovanstående i september 1994 ingått
en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga 286 kommuner som per 2016 12 31 var medlemmar
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvar mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt
ianspråktagande av borgensförbindelsen. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungsbackas ansvar enligt borgensförbindelsen kan noteras att
per 2016 12 31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 346 091 miljoner kronor och totala tillgångar
till 338 153 miljoner kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 3 227 miljoner kronor och andelen
av de totala tillgångarna uppgick till 3 155 miljoner kronor.
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
107
Revisionsberättelse
xxxxxxx
Revisorernas redogörelse
xxxx
108
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2016
109
Fem år i sammandrag
Här får du en snabb överblick över kommunens
ekonomiska utveckling de senaste fem åren.
2012
2013
2014
2015
2016
Skatt
21,33*
21,33
21,33
21,33
21,33
Primärkommunal skattesats genomsnitt
i region Halland, procent
Primärkommunal skattesats Kungsbacka, procent
20,80
20,80
20,80
20,80
20,80
Primärkommunal skattesats genomsnitt i riket,
procent
20,59
20,61
20,65
20,70
20,75
80 442
Invånare
Antal invånare 31 december
76 786
77 390
78 219
79 144
Födda
799
760
795
751
779
Döda
582
617
610
586
607
Inflyttning
3 515
3 549
3 703
3 812
3 685
Utflyttning
2 897
3 086
3 061
3 061
2 771
Resultat och volymer
Årets resultat, miljoner kronor
125
96
179
104
89
Årets resultat i andel av skatteintäkter
och statsbidrag, procent
3,5
2,5
4,6
2,5
2,1
Pensionskostnader, miljoner kronor
Pensionskostnader, kronor per invånare
217
251
148
162
174
2 826
3 243
1 892
2 047
2 163
Nettoinvesteringar, miljoner kronor
487
286
614
239
387
– varav inom skattefinansierad verksamhet
365
233
591
189
272
– varav inom avgiftsfinansierad verksamhet
77
103
79
58
93
– varav inom exploateringsområden
45
-50
-56
-8
22
Tillgångar, miljoner kronor
Tillgångar, kronor per invånare
Soliditet, procent
Likviditet, miljoner kronor
Likviditet, kronor per invånare
Låneskuld, miljoner kronor
Låneskuld, kronor per invånare
Pensionsskuld, miljoner kronor
Pensionsskuld, kronor per invånare
Borgensåtagande, miljoner kronor
Borgensåtagande, kronor per invånare
4 174
4 536
4 673
4 739
5 104
54 359
58 612
59 743
59 878
63 449
23,2
23,3
26,5
28,3
28,0
416
553
243
128
183
5 418
7 146
3 107
1 617
2 275
650
650
600
450
550
8 465
8 399
7 671
5 686
6 837
1689
1 842
1 796
1 754
1 710
21 996
23 802
22 961
22 162
21 258
1 847
2 223
2 412
2 615
2 738
24 054
28 725
30 836
33 041
34 037
* 20 öres skatteväxling med Region Halland.
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
[email protected] • www.kungsbacka.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-03-01
Diarienummer
KS
Investeringsmedel för nytt badhus och infrastruktur Inlag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om maximalt 426 miljoner för färdigställande av ett
badhus på Inlags idrottsområde, löpnummer 104 samt beviljar uppstart av infrastrukturen i området
runt badhuset, löpnummer 112.
Investeringsutgift och driftskostnad ska inarbetas i Kommunbudget 2018, Plan 2019-2020.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-16 i Kommunbudget 2017-2021 att projektera ett nytt badhus
med driftstart 2020, löpnummer 104. För badhuset budgeterades 364 miljoner kronor i
investeringsmedel. För infrastrukturen finns 100 miljoner i budget 2019-2020, löpnummer 112.
Med anledning av att tilldelning bör ske under våren 2017 behöver ärendet tas i ett särskilt
budgetbeslut.
Den förra uppskattningen av investeringsmedel gjordes i ett tidigt skede och utgick från framtagna
programhandlingar. Vid den tidpunkten var badhusets placering inte känd. Den nya kalkylen bygger
istället på framtagna skisser och utifrån platsens förutsättningar. Den fördjupade förstudien har även
påvisat att den uppskattade kostnaden för vattenrening var för låg i den tidiga kostnadsbedömningen.
Det är dock svårt att en göra bedömning av kostnadsbilden eftersom byggmarknaden är het för
tillfället. En säkrare kostnadsbild kommer att erhållas till hösten då riktpris beräknas av då anlitad
byggentreprenör.
Den nya uppskattningen visar att investeringsbehovet för nya badhuset är 426 miljoner kronor. Av
investeringsbeloppet är 1 miljoner kronor avsatt för konstnärlig utsmyckning. Inventarier ingår inte i
investeringsbeloppet. Hyreskostnaden för badhuset uppskattas till 38 miljoner kronor årligen.
Med anledning av utbyggnaden av Inlag behöver en förskola på tomten avvecklas och ersättas.
Kostnaden för avvecklingen uppskattas till 1 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-03-01
Kommunledningskontoret
Emelie Sandberg
1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
Beslutet skickas till
Service Fastighet
Kommunledningskontoret Ekonomi
Lars Nyström
Emelie Sandberg
Förvaltningschef
Controller
Förstudierapport nr. 1–
Ny simhall Inlag
Datum
2015-10-16
FÖRSTUDIERAPPORT 1 (FÖRE KÄND LOKALISERING)
NY SIMHALL INLAG
2015-10-16
Service Lokalförsörjning
1(9)
Förstudierapport nr. 1–
Ny simhall Inlag
Datum
2015-10-16
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
ALLMÄN BESKRIVNING AV UPPDRAG OCH MÅL
3
2
PARALLELLT PÅGÅENDE FÖRSTUDIE
3
3
BESKRIVNING
4
3.1
3.2
4
4.1
4.2
Ny badanläggning
Befintlig simhall
SLUTSATS
Ny badanläggning
Befintlig simhall
4
7
8
8
9
Bilaga 1: Behovsinventering daterad 2014-06-23
Bilaga 2: Förstudie nytt Badhus i Kungsbacka daterad 2015-06-01 med revidering 2015-07-01
Bilaga 3: Förstudie energianvändning ny simhall Kungsbacka kommun daterad 2015-08-25
Bilaga 4: Kostnadsberäkning ”Kungsbacka simhall nybyggnad” daterad 2015-10-15
Bilaga 5: Statusinventering befintlig simhall daterad 2014-01-31
Bilaga 6: Gymnastiken i Kungsbacka - Rörelse hela livet daterad 2015-03
Bilaga 7: PM 02 avseende den bärande konstruktionen daterad 2015-03-27
Bilaga 8: Kostnadsberäkning ”Ombyggnad av Kungsbacka simhall till gymnastikhall” daterad 201510-14
Bilaga 9: Kostnadsberäkning ”Rivning av Kungsbacka simhall” daterad 2015-05-12
2(9)
Förstudierapport nr. 1–
Ny simhall Inlag
Datum
2015-10-16
1
ALLMÄN BESKRIVNING AV UPPDRAG OCH MÅL
Förstudiens uppdrag är att ta fram ett mer detaljerat lokalbehov (än i Fritid &
Folkhälsas behovsinventering) för den nya simhallen samt de lokalbehov som behöver
infrias för att kunna omvandla befintlig simhall till gymnastikhall.
Inom förstudien ska förslag på tekniska försörjningssystem för ny simhall beskrivas.
Förstudien ska innefatta framtagande av en kostnadsbedömning för en ny simhall och
en kostnadsbedömning över anpassningsåtgärder av befintlig simhall för att fungera
som gymnastikhall.
Målet är att involvera de av den föregående utredningens fastställda berörda parter
inom kommunen och föreningslivet för att inhämta fördjupad information gällande
verksamheterna och deras behov. Detta både för ny simhall och för att använda
befintlig simhall som gymnastikhall.
Ur ett fastighetsägarperspektiv kommer projektet också att ha som mål att studera hur
man ur ett hållbart perspektiv kan utforma och bygga en simhall samt att minimera
energianvändningen för byggnaden och verksamheten.
Utredning av verksamhetsbehoven, byggnadsteknik, inre utformning och
energilösningar kommer sedan att generera en förstudiekalkyl som ska kunna ligga till
grund för beslut i projektet.
För att kunna infria Kungsbacka kommuns vision kring yttre utformning av byggnaden
ska förstudien kunna fungera som input för kommande parallella uppdrag mellan ett
urval av arkitektkontor.
Förstudien ska även fungera som ett underlag för projektering av en ny simhall om man
tar beslutet att gå vidare med projektet.
2
PARALLELLT PÅGÅENDE FÖRSTUDIE
Ett tätt samarbete finns med Kommunstyrelsens och Plan & Byggs parallellt pågående
förstudie där förslag på lokalisering av den nya simhallen ska fastställas. Inom den
parallella förstudien kommer även infrastruktur, riskanalyser och andra utredningar
såsom geoteknisk utredning att ingå.
3(9)
Förstudierapport nr. 1–
Ny simhall Inlag
Datum
2015-10-16
3
BESKRIVNING
3.1
Ny badanläggning
3.1.1 Behov ny badanläggning
Övergripande målsättning med en ny badanläggning har tidigare formulerats i
dokumentet ”Behovsinventering” och är utförd av en arbetsgrupp ledd av Robert
Andersson verksamhetschef från förvaltningen för Fritid & Folkhälsa.
Behovsinventeringen visar i stora drag att den nya badanläggningen behöver innehålla
en 50-metersbassäng, två stycken undervisningsbassänger, område för vattenlek,
område för relax, omklädning, café, gym, föreningslokaler, personalutrymmen och
utrymme för teknik, förråd etc.
”Behovsinventering” som är daterad 2014-06-23 ligger som Bilaga 1 till detta
dokument.
3.1.2 Viktiga dimensionerande ställningstaganden
Utifrån statistik från befintlig simhall, analys från av befolkningsutvecklingen,
interjuver med representanter från Kungsbacka simhall, Kungsbacka simsällskap,
Kungsbacka sjukhus, utbildningsförvaltningen och vårdsektorn har en nulägesanalys
och en behovsanalys genomförts. För att kunna dimensionera badanläggningen har
bland annat följande viktiga ställningstaganden identifierats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Simhallens upptagningsområde ska främst vara Kungsbacka kommun.
Ny badanläggning bör ha ett innehåll som riktar sig till alla kommuninvånare.
Fjärås simhall lever kvar.
Dimensionerande årtal för badanläggningen är 2040 vilket innebär ca 100 000
invånare i kommunen och ett bedömt besökarantal om ca 300 000 personer/år.
Dimensionerande är 5000 personer per 25 m simbana och år.
Uttalad önskan att stötta föreningslivet med en 50-meters bassäng.
Enbart möjlighet till begränsad tävlingsverksamhet med maximalt 500 åskådare
(ej ambition att hålla SM).
Inte dimensionerad för simhopp, konstsim och SPA (behandlingar).
Inget äventyrs- eller utomhusbad.
3.1.3 Rumsfunktionsprogram för ny simhall
Nuläges- och behovsanalysen har resulterat i en volymstudie av en ny badanläggning
med ett tillhörande rumsfunktionsprogram. För att infria det fastställda behovet visar
rumsfunktionsprogrammet att följande utrymmen krävs i den nya badanläggningen:
Entréyta innehållande foajé som är dimensionerat för ca 100 personer, kassa/reception,
backoffice, kök, toalett och förråd för entréfunktionen. Ca 460 m².
4(9)
Förstudierapport nr. 1–
Ny simhall Inlag
Datum
2015-10-16
Omklädning som är dimensionerad för drygt 800 personer per dag med plats för minst
600 platser i klädskåp samt bastur och toaletter. Sk flexomklädningsrum ska finnas
mellan dam- och herravdelningen. Duschrum med vardera 10 duschplatser ska finnas
på dam respektive herravdelningen. Ca 660 m².
50-metersbassäng (50 * 20,5 m) som är delbar genom bassängmellanvägg. Obs
föreslagen bassäng mäter alltså inte 50 * 25 meter. Bassängen ska ha åtta banor samt att
det ska finnas plats för mobila läktare dimensionerade för ca 500 personer, förråd, städ
och toaletter. Ca 2 380 m².
Undervisningsbad med måtten 8 * 12,5 meter respektive 12 * 16,67 meter med höj
och sänkbar botten. I anslutning till dessa ska det finnas simlärarrum, RWC och förråd.
Ca 385 respektive 480 m².
Familjebad, rekreationsbad innehållande småbarnspool med liten rutschkana och
vattenlek med vattensprut (exempelvis vattenpist, strömkanal varmpool klättervägg
vattenfall). Därutöver ska det finnas två olika rutschkanor en för enskild åkning och en
med möjlighet att åka tillsammans. Ca 500 m².
Friskvård, gym innehållande styrketräningsrum, aktivitetssal för gruppmotion och ett
spinningrum. Ca 1 280 m².
Relaxavdelning med separat omklädningsrum innehållande pooler, upplevesleduschar,
bastuar av olika storlek och karaktärer, ångbad, serveringsmöjlighet, rum för
avkoppling och vila, samt eventuell utedel med friliggande bastustuga och
utomhuspool. Ca 395 m².
Personallokaler som innehåller kontor för administration, förråd, omklädningsrum
personal och pausrum. Ca 185 m².
Teknik och övrigt innehållande utrymmen förknippade med driften såsom exempelvis
vattenrening, ventilation, värmecentral, avfallsrum och tvättstuga. Ca 3 550 m².
Badgalleria vars funktion är en neutral förbindelse mellan omklädningsrum och de
olika bassängrummen. Badgallerian ska innehålla servering till badgäster. Ca 400 m².
Om byggnaden kan utformas traditionellt med källare så beräknas total bruksarea,
tillsammans med kommunikationsytor, till ca 12 000 m². Bassängytor är beräknade till
ca 1 600 m². Byggnadsarean för badanläggningen bedöms till minst 6 400 m².
”Förstudie nytt Badhus i Kungsbacka” som är upprättad genom PP arkitekter och
Predevo, daterad 2015-06-01 med revidering 2015-07-01, ligger som Bilaga 2 till detta
dokument.
3.1.4 Kostnad/intäktsanalys för drift ny simhall
För att kunna analysera kostnader och intäkter för en ny simhall har förslag till
öppettider, priser och bemanning har tagits fram och en kostnad/intäktsanalys sedan
gjorts utifrån framtaget förslag.
Kostnader gentemot intäkter, exklusive kapitalkostnader, landar på en minuspost om ca
-1300 tkr/år. Detta förutsätter dock att personalen arbetar målmedvetet med att
besökarna ska få en positiv upplevelse så att de återkommer och även rekommenderar
andra att besöka anläggningen.
5(9)
Förstudierapport nr. 1–
Ny simhall Inlag
Datum
2015-10-16
Kostnad/intäktsanalys ingår i ”Förstudie nytt Badhus i Kungsbacka” som är daterad
2015-06-01 med revidering 2015-07-01, vilken ligger som Bilaga 2 till detta dokument.
3.1.5 Energiutredning för ny simhall
För att kunna analysera energianvändningen i en ny simhall har en bedömning utförts
av den nya simhallens energianvändning samt dess möjligheter till värmeåtervinning
från de befintliga ishallarnas kylanläggning.
I det fall befintlig simhall ska användas till något annat ändamål eller att den befintliga
simhallen rivs så finns det vinster i att via värmekulvert överföra värme från ishallarnas
kylanläggning till den nya simhallen. Detta förutsätter dock att den nya simhallen inte
placeras för långt bort.
Med energisnål utformning av ventilationsaggregat, vattenbehandling etc kan köpt
energimängd minimeras. En möjlighet, vilken är under utredning av
fjärrvärmeleverantör, kan vara att utnyttja ”lågvärdig” värme från fjärrvärmelednings
retur till exempelvis förvärmning av tappvarmvatten i den nya simhallen.
I den nya badanläggningen bör separata ventilationsaggregat installeras för de olika
bassängrummen. Ventilationsaggregaten ska utföras med återluftsreglering och
kylbatteri i avluften. Uteluftsmängden regleras för att hålla önskad relativ fuktighet i
respektive lokal samt för att hålla frånluftens CO2-halt på en önskad nivå.
Värmeåtervinning mellan avluft och uteluft utförs med batterivärmeväxlare alternativt
korsströmsväxlare.
För att så långt som möjligt utnyttja värme från ishallarna och den nya simhallens
värmepump dimensioneras värmebatteriet i tilluftsaggregatet för en låg
framledningstemperatur. Avluftens energiinnehåll reduceras med hjälp av kylbatteriet
och en centralt placerad värmepump. Värmepumpen kyler även utgående gråvatten och
spolvatten sedan detta värmeväxlats mot inkommande kallvatten.
Beroende på pris från fjärrvärmeleverantör så kan det förvärmda kallvattnet härefter
värmeväxlas mot fjärrvärmeledningens retur. Detta kräver att vatten från returen på den
150-ledningen som går genom området, pumpas in till simhallen och ut till
returledningen igen. Det bör kontrolleras att flödet i 150-ledningen är tillräckligt stort
under vår, sommar och höst.
Värme från ishallarnas kylanläggning och värmepump tillförs den nya simhallens
värmesystem som därefter tillförs erforderlig mängd ”prima” fjärrvärme.
Värmeväxlare för värmning av bassängvatten dimensioneras så att värmepumpen kan
utnyttjas maximalt.
Simhallens tak bör utformas så att det lämpar sig för installation av solfångare,
solceller, kombination av dessa eller hybridsolfångare. Uppskattningsvis bör det gå att
installera ca 2-3000 m² solfånger eller solceller.
”Förstudie energianvändning ny simhall Kungsbacka kommun” upprättad genom Bengt
Dahlgren Göteborg AB daterad 2015-08-25 ligger som bilaga 3 till detta dokument.
6(9)
Förstudierapport nr. 1–
Ny simhall Inlag
Datum
2015-10-16
3.1.6 Kostnadsberäkning ny badanläggning
Kostnaden för att uppföra en ny badanläggning med innehåll enligt ovan och med
byggstart 2018 bedöms till ca 390 000 kkr. Om byggnaden utformas utan traditionellt
utformad källare är bedömningen att kostnaden kan bli något lägre. Därutöver
tillkommer kostnad för lös inredning och utrustning som bedöms till ca 4 000 kkr
Kostnadsberäkning ”Kungsbacka simhall nybyggnad” upprättad genom CA consult
administration AB daterad 2015-10-15 ligger som bilaga 4 till detta dokument.
3.2
Befintlig simhall
3.2.1 Bibehålla befintlig simhall
En statusinventering av befintlig simhall är utförd 2014-01-31. Inventeringen påvisade
stora brister i den befintliga anläggningen bla hos den bärande konstruktionen.
Kostnaden för att renovera upp den befintliga simhallen bedöms till ca 80 000 kkr (vid
byggstart 2018).
Statusinventeringen upprättad genom CA consult administration, Ramböll, Creacon,
WSP och Weedo daterad 2014-01-31 ligger som bilaga 5 till detta dokument.
3.2.2 Gymnastik i befintlig simhall
Gymnastiken i Kungsbacka har framfört behov av en ny hall för gymnastik.
Utrymmesmässigt finns det möjlighet att ändra det befintliga bassängrummet till en
anpassad gymnastikhall för disciplinerna trupp och artistisk gymnastik där redskapen
kan vara permanent framställda.
En bedömning är utförd vilka åtgärder som krävs hållfasthetsmässigt om
användningssätet för simhallen ändras till gymnastik.
Kostnaden för att omvandla simhallsrummet till gymnastik inklusive åtgärder i
källarplan, yttertak och fasader bedöms till ca 44 000 kkr. Kostnad för att åtgärda
omklädningsrum till ett ”nyskick” bedöms till ca 12 000 kkr.
Anläggningsbehov ”Gymnastiken i Kungsbacka - Rörelse hela livet” upprättad av
samverkansgrupp för gymnastikföreningar i Kungsbacka daterad 2015-03 ligger som
bilaga 6 till detta dokument. PM 02 upprättad genom Ramböll daterad 2015-03-27
avseende den bärande konstruktionen ligger som bilaga 7 till detta dokument.
Kostnadsberäkning ”Ombyggnad av Kungsbacka simhall till gymnastikhall” upprättad
genom CA consult administration AB daterad 2015-10-14 ligger som bilaga 8 till detta
dokument.
7(9)
Förstudierapport nr. 1–
Ny simhall Inlag
Datum
2015-10-16
3.2.3 Riva befintlig simhall
Kostnaden för att riva befintlig simhall (källare, omklädning, bassängrum, café och
övre plan, total bruttoarea om knappt 3600 m²) beräknas till ca 8 000 kkr. Därutöver
finns ett restvärde i byggnaden som år 2020 bedöms till ca 10 000 kkr.
Kostnadsberäkning ”Rivning av Kungsbacka simhall” upprättad genom CA consult
administration AB daterad 2015-05-12 ligger som bilaga 9 till detta dokument.
4
SLUTSATS
4.1
Ny badanläggning
Byggnadens totala bruksarea, tillsammans med kommunikationsytor, bedöms till ca
12 000 m². Enbart bassängytorna är beräknade till ca 1 600 m². Byggnadsarean, dvs
ytan som badanläggningen behöver uppta på mark, bedöms till minst 6 400 m².
Kostnaden för en ny badanläggning med ett innehåll
-som infriar de fastställda behoven ovan avseende innehåll och funktion,
-som inrymmer de tekniska lösningar energiutredningen föreslår,
-som utgår från den översiktliga geotekniska sammanställningen för området,
-och som inrymmer vissa möjligheter till utformning som profilbyggnad
bedöms till ca 390 000 kkr (vid byggstart 2018). Det ska påpekas att detta är mer än de
350 000 kkr som tidigare nämnts i projektet. Till detta tillkommer kostnad för lös
inredning och utrustning som uppskattas till 4 000 kkr.
Möjlighet finns att pruta bort ingående delar men det ska påpekas att besöksfrekvens
har ett direkt samband med vilket utbud som anläggningen har vilket i sin tur påverkar
kommande intäkter. Till exempel medför ett familjebad fler besökare. Kostnader
gentemot intäkter med ovan föreslaget innehåll, exklusive kapitalkostnader, bedöms till
ett underskott om -1300 tkr/år.
Den nya badanläggningen bör placeras i närheten av ishallarna så att värmeåtervinning
från de befintliga ishallarnas kylanläggning kan nyttjas. Utförd energiutredning, där det
bla framgår att solvärme ska nyttjas, bör användas som input för kommande
projektering. Möjligheterna att nyttja värme från fjärrvärmelednings retur och dess
flöde vår, sommar och höst bör utredas vidare tillsammans med fjärrvärmeleverantör.
Förstudie del 2 behöver påbörjas så snart lokaliseringen för badanläggningen är
fastställd. De geotekniska förutsättningarna (såsom stabilitet, sättningar,
översvämningsrisk) behöver studeras nogsamt. När byggnadens utformning är närmare
definierad behöver ny mer säker kostnadsberäkning tas fram.
8(9)
Förstudierapport nr. 1–
Ny simhall Inlag
Datum
2015-10-16
4.2
Befintlig simhall
Det kan konstateras att den befintliga simhallen inte infriar Fritids & Folkhälsas
beskrivna behov av vad som krävs av en framtida badanläggning i Kungsbacka
kommun. Om simhallen fortsatt på lång sikt ska kunna användas till simhall är
bedömningen att det krävs en investering om ca 80 000 kkr (vid byggstart 2018).
Det kan konstateras att den befintliga simhallsbyggnaden innehåller träningssalar med
tillhörande omklädningsrum som skulle behöva ersättas om de togs bort.
Erfarenhetssiffor från nyproduktion av gymnastikhallar säger att produktionskostnaden
i dagsläget ligger på ca 20 000 kr/m2. Vid jämförelse med att omvandla befintlig
simhall med en nyproduktion behöver kostnad för rivning, restvärde för befintlig
byggnad och kostnad för att ersätta lokaler det övre planet medräknas. Den totala
kostnaden för en nyproduktion, vid förutsättning lika yta, blir i så fall omkring 74 000
kkr. Detta är att jämföra med produktionskostnad på omkring 61 000 kkr för ändring av
befintlig simhall (inklusive renovering av ytor på det övre planet).
Det kan konstateras att kostnaden för att kunna fortsätta använda den befintliga
simhallen till simhall eller till annat användningsområde är hög. Anledningen till detta
är att betongen i byggnadens källare är utsatt för klorider och karbonatisering. Denna
pågående process innebär att armeringen börjar rosta vilket i sin tur påverkar den
bärande förmågan hos konstruktionen. Denna process kommer att fortgå oavsett vilket
ändamål byggnaden kommer att användas till men i långsammare takt om den
aggressiva miljön i källaren försvinner. Lösningen, oavsett vad lokalerna ska användas
till, är att betong med höga kloridhalter tas bort och nytt skydd för armeringen i form av
ny betong tillförs. Om bassängrummet inte används till någon verksamhet (dvs står
tomt) så kan byggnaden under en tid leva vidare under förutsättning att
luftomsättningen i källaren är säkerställs och att årliga besiktningar kring statiken
utförs.
Idag så underhålls den befintliga simhallen utifrån en femårsplan så den kan användas
till att en ny badanläggning är färdigställd och i drift. Under förutsättning att en ny
badanläggning är på plats så finns sedan möjlighet att ändra användningssätt eller att
riva den befintliga simhallen. Det finns även möjlighet att avvakta med detta beslut
under förutsättning att bassängrummet står oanvänt.
9(9)
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSBACKA SIMHALL
NYBYGGNAD
2 st 50-meters alternativ
KOSTNADSBERÄKNING/
SKISSHANDLING
Göteborg 2015-10-15
CA consultadministration ab
BK
703204.530
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL - NYBYGGNAD
2(3)
703204.530
Handl/Kalk
Mängd
Dokument
BK
Status
K-sam
Datum
Handl 15-07-01/ 15-10-01
Rev
Rev dat
2015-10-15
OMFATTNING
Kostnadsberäkningen omfattar produktionskostnaden för nybyggnad av 50-meters simhall med
biytor, placerade delvis nedsänkta eller ovan mark.
I beräkningen ingår ej kostnader för
lös inredning och utrustning (se separat nivå efter Produktionskostnad, sid. 3)
mervärdeskatt
markförvärv
BERÄKNINGSUNDERLAG
Beräkningen har baserats på Förstudie nytt badhus i Kungsbacka, dat. 15-6-01 samt
uppdaterade ytor, dat. 15-07-01. Alternativ ovan mark baseras på skisser, dat. 15-10-01,
upprättade av Norconsult.
REDOVISNING
Projektdata - area och volym - redovisas enligt Svensk Standard SS 21054 : 2009
Kostnaderna redovisas byggdelsvis enligt BSAB:s produkttabell 2, generation 1983
med kompletteringar enligt CA:s kostnadsplan.
Kostnaderna för installationerna har bedömts. Hänsyn är tagen till Bengt Dahlgrens utredning
"Förstudie avseende ny simhall", dat. 15-08-25.
KOSTNADSLÄGE
Beräkningen har baserats på kostnadsläget
15-06
Kostnadsstegring t o m färdigställd byggnad har bedömts med 3,5 % årlig stegring och
ingår sålunda i beräkningen.
Byggstart har förutsatts till 18-08 och byggnadstiden till 20 månader.
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL - NYBYGGNAD
703204.530
Handl/KalkMängd
Dokument
BK
K-avs
KOSTNADS - AVSTÄMNING, per 15-10-15
Underlag
Kostnadsläge:
Datum
Rev
3(3)
Rev dat
2015-10-15
50 m
15-07-01
15-06
50 m ovan mark
15-10-01
15-06
KOSTNADSSAMMANDRAG:
1
32
30
1-3
Mark, utv
Husunderbyggnad
HUS
BYGG
kkr
kkr
kkr
kkr
4 500
0
186 200
190 700
4 700
0
182 000
186 700
5
50
57
VVS, VA
Rör-anläggning
Ventilations-anläggning
kkr
kkr
23 600
21 850
23 600
21 850
6
7
EL
TRANSPORT
kkr
kkr
21 200
1 500
21 200
2 500
8
INREDN, UTRUSTNING
kkr
0
0
1 - 8 ENTREPRENADKOSTNAD
kkr
258 850
255 850
9
91
92
93
ALLM PROJEKTKOSTNADER
Projektering
Administration
Mervärdeskatt
kkr
kkr
kkr
25 900
12 900
0
25 500
12 750
0
94
95
Kostnadsstegring
Kapitalkostnader
kkr
kkr
38 200
10 800
37 650
10 650
kkr
0
0
96
97
Markförvärv
Anslutningsavgift
-va
-el
-fjärrvärme
98
Budgetreserv
99
Övrigt
0
PRODUKTIONSKOSTNAD
Lös Inredning/ Utrustning
BRUTTOAREA, BTA
kkr
kkr
kkr
kkr
kkr
kkr
kkr
m2
kr/ m2
1 400
1 700
2 100
34 800
3 850
390 500
4 000
14 106
27 683
1 500
1 800
2 250
34 250
3 800
386 000
4 000 (Avser inredning, städutrustning, lös simhallsutrustning samt gymutrustning)
14 135
27 308
.
KUNGSBACKA KOMMUN
OMBYGGNAD AV KUNGSBACKA SIMHALL
TILL GYMNASTIKSHALL
KOSTNADSBERÄKNING/
SKISS
Göteborg 2015-10-14
CA consultadministration ab
BK
703202.530
Sida (sidor)
Kungsbacka Omb simhall till Gymnastik
2(3)
703202.530
Handl/Kalk
Mängd
Dokument
BK
K-sam
Status
Datum
Handl, dat. 2015-03
Rev
15-10-14
OMFATTNING
Kostnadsberäkningen omfattar produktionskostnaden för upprustning och ombyggnad av
simhall till gymnastikshall samt skapande av utemiljöer.
I beräkningen ingår ej kostnader för
lös inredning och utrustning exkl gymnastiksredskap
mervärdeskatt
markförvärv
anslutningsavgifter
BERÄKNINGSUNDERLAG
Beräkningen har baserats på Utvecklingsplan för gymnastiken i Kungsbacka, version
1 2015-03 inkl krav på bör- och önskemålsåtgärder samt odaterade skisser.
Översyn har skett av byggmetoder för att skapa kostnadsbesparing mot tidigare redovisade nivåer.
REDOVISNING
Projektdata - area och volym - redovisas enligt Svensk Standard SS 21054 : 2009
Kostnaderna redovisas byggdelsvis enligt BSAB:s produkttabell 2, generation 1983
med kompletteringar enligt CA:s kostnadsplan.
Kostnaderna för installationerna har bedömts.
KOSTNADSLÄGE
Beräkningen har baserats på kostnadsläget
15-08
Kostnadsstegring t o m färdigställd byggnad har bedömts med 3,0 % årlig stegring.
Byggstart har förutsatts till 2016-08 och byggnadstiden till 14 månader.
PROJEKTDATA
Bruttoarea, Bta
Källare
Omklädning
Bassängrum, café
Övre plan, entrésol
3 595 m2
773
615
1 219
988
m2
m2
m2
m2
Rev dat
Kungsbacka Omb simhall till Gymnastik
Sida (sidor)
3(3)
703202.530
Handl/Kalk
Mängd
BK
Dokument
K-sam
Status
Datum
Handl, dat. 2015-03
2015-10-14
Rev dat
Rev
KOSTNADSSAMMANDRAG
1
MARK . utv
kkr
2 000
32
Husunderbyggnad
kkr
0
3
HUS
kkr
26 800
5
VVS, VA
50
Rör
kkr
2 750
57
Vent, inkl styr
kkr
3 300
6
EL
kkr
5 350
7
TRANSPORT
kkr
500
8
kkr
28 800
kkr
6 050
kkr
5 850
INREDNING, UTRUSTNING (avser enbart redskap i gymnastikshall)
kkr
2 420
ENTREPRENADKOSTNAD
kkr
43 120
kkr
8 100
kkr
0
kkr
51 220
9
ALLM PROJEKTKOSTNADER
91
Projektering
kkr
5 400
92
Administration
kkr
2 700
93
Mervärdeskatt
Summa, kostnadsläge
15-08
94
Kostnadsstegring
kkr
3 010
95
Kapitalkostnad
kkr
1 420
BYGGNADSKOSTNAD
kkr
55 650
kkr
0
96
Markförvärv
kkr
0
97
Anslutningsavgifter
va
kkr
0
el
kkr
0
fjärrvärme
kkr
0
98
Budgetreserv
kkr
5 550
99
Övrigt
kkr
0
0
PRODUKTIONSKOSTNAD
kkr
61 200
2015-06-01 Rev 2015-07-01
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
2 (56)
Detta är en rapport upprättad av PP Arkitekter AB i samarbete med PreDevo AB.
Dessa bolag ingår i företagsgruppen We Group AB.
PP Arkitekter AB
Fiskhamnsgatan 10
414 58 Göteborg
Telefon 031-704 51 40
www.pparkitekter.se
Rapporten skyddas av upphovsrätt i sin helhet såväl som i dess delar. Materialet får ej kopieras eller spridas
utan We Groups uttryckliga skriftliga medgivande.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
3 (56)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.
SAMMANFATTNING .................................................................... 5
2.
INLEDNING .................................................................................. 7
2.1
Bakgrund .................................................................................................................................... 7
2.2
Uppdragsbeskrivning .................................................................................................................. 7
2.3
Metod .......................................................................................................................................... 8
2.4
Målformulering ............................................................................................................................ 8
3.
NULÄGESANALYS ..................................................................... 10
3.1
Kungsbacka kommun ............................................................................................................... 10
3.2
Kungsbacka Simhall ................................................................................................................. 14
3.3
Kundanalys ............................................................................................................................... 16
3.4
Dimensionerande besöksunderlag ........................................................................................... 20
4.
BEHOVSANALYS ....................................................................... 23
4.1
Behov inom föreningar, vård och skola .................................................................................... 23
4.2
Allmänhetens behov ................................................................................................................. 25
4.3
Övriga krav och behov .............................................................................................................. 35
5.
BESKRIVNING AV FÖRSLAG .................................................... 40
5.1
Rumsfunktionsprogram för en ny badanläggning i Kungsbacka .............................................. 40
6.
ÖPPETTIDER & PRISER ........................................................... 47
6.1
Öppettider ................................................................................................................................. 47
6.2
Prissättning ............................................................................................................................... 48
7.
BEMANNING .............................................................................. 49
7.1
Förslag till bemanning .............................................................................................................. 50
8.
KOSTNADS-/INTÄKTSANALYS ................................................. 52
8.1
Personalkostnader .................................................................................................................... 52
8.2
Driftkostnader ........................................................................................................................... 52
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
4 (56)
8.3
Övriga kostnader ...................................................................................................................... 53
8.1
Totala kostnader ....................................................................................................................... 53
8.2
Intäktsanalys ............................................................................................................................. 53
8.3
Kostnader gentemot intäkter .................................................................................................... 56
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
5 (56)
1. SAMMANFATTNING
Kungsbacka kommun har idag två simhallar, Kungsbacka och Fjärås simhall. Framtida utveckling av
Fjärås simhall kommer inte att beröras i denna utredning.
Uppdraget har bestått i att utifrån gjorda inventeringar undersöka vilka funktioner som krävs för att
täcka kommuninvånarnas behov i ett ersättningsbad till befintliga Kungsbacka simhall.
Vårt förslag presenteras med ett rumsfunktionsprogram, planlayout och byggnadsvolym och beskriver
en anläggning med bassänger och miljöer som är anpassade för att kunna användas flexibelt och vara
attraktiva för alla kommunens invånare.
Planlayouten redovisar översiktligt rumssamband och önskvärd logistik i byggnaden.
År 2040 prognosticeras Kungsbacka kommun ha ca 100 000 invånare. Detta har varit en
utgångspunkt för att dimensionera badets alla delar.
I Kungsbacka kommun finns ett starkt intresse för simsporten, vilket har visat sig med Kungsbacka
Simsällskaps växande medlemsantal och att föreningsbaden har fördubblats de senaste åren. Enligt
Statistiska Centralbyråns bedömningar förväntas inte andelen barn- och ungdomar att öka, vilket i sin
tur kan göra att dessa tillväxtsiffror så småningom mattas av. Gruppen vuxna, seniorer, +55 år,
kommer att öka, vilket gör att efterfrågan på funktioner och miljöer som är anpassade för denna grupp
kommer att öka.
Detta i kombination med att intresset för motionssim ökar, har varit en förutsättning för att titta på vad
en 50-metersbassäng innebär för kommunen.
Utifrån förväntad befolkningsökning och ålderssammansättning i Kungsbacka Kommun har vi ett
förväntat minsta behov, för motion och träning, av ytterligare motsvarande 6 stycken 25-meters banor.
Därför anser vi att kommunen bör sikta på ett riktvärde som ligger under 5 000 invånare per 25-M
bana. (Se diagram 6)
Med förutsättningen att Kungsbacka simhall helt ersätts med en ny simanläggning och Fjäråsbadet är
kvar med samma bassänginnehåll så ger:
en åttabanors 50-M bassäng ett tillskott med totalt 8 stycken 25-banor.
Kommunen har idag 14 banor á 25 meter och får under dessa förutsättningar totalt 22 banor. Vi har
valt att titta på andra kommuner för att få fram jämförande siffror, vilket redovisas längre fram i rapport.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
6 (56)
Med detta tillskott så får vi ca 4 500 invånare/bana, vilket får anses som mycket bra. Idag ligger vi på
ca 5 600 invånare/bana.
Vi vill också lyfta fram andra viktiga aktiviteter i badet såsom bassänger för simundervisning,
vattengympa, babysim etc. Att introducera de små i vattenlek och erbjuda småbarnsbassänger är en
viktig del i att så småningom nå simkunninghetsmålen. Att erbjuda lugnare miljöer för avkoppling är
också ett sätt att möta gäster +55 år. Att badet riktar sig till hela familjen och att där finns något som
passar alla åldersgrupper är en viktig del för att tillhandahålla aktiva mötesplatser utanför hemmet. En
självklar målsättning med en ny simhall är också att skapa förutsättningar för nöjda, återkommande
gäster.
Som ett alternativ har ett rumsfunktionsprogram tagits fram för en 25-M tränings- och motionsbassäng
med 10 simbanor. Detta alternativ har inte utretts med hänsyn till kostnader och intäkter i denna
rapport. Alternativet innebär att kommunen totalt har tillgång till 16 stycken 25-M banor. Här uppnår vi
inte målet med ett tillskott av 6 stycken 25-M simbanor och detta ger oss 6 000 invånare/simbana. För
att kompensera detta bör vi kunna tillgodoräkna oss annan vattenyta, t ex undervisningsbassänger
och den större bassängen i familjebadsdelen. Detta rumsfunktionsprogram ligger med som bilaga 2 till
denna rapport.
En viktig faktor för dimensionering av bad är förutom befolkningsprognoser, utbudet, innehållet. De
förväntade antal årsbesökare om ca 330 00 årsbesök till kommunens båda simhallar styrs helt av vad
dessa erbjuder. Ändras dessa förutsättningar så ändras även förväntat antal årsbesök.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
7 (56)
2. INLEDNING
2.1 Bakgrund
Kungsbacka Simhall har använts flitigt under många år. När anläggningen byggdes för 30 år sedan
var invånarantalet cirka 45 000 i kommunen, vilket kan jämföras med dagens 78 000 invånare.
Badhusets börjar nu nå slutet på sin tekniska livslängd, varför politiker och tjänstemän i Kungsbacka
kommun önskar beslutsunderlag i frågan om ett framtida nytt badhus.
PP Arkitekter har tillsammans med PreDevo AB fått i uppdrag av Kungsbacka kommun att utreda vad
en ny simhall i Kungsbacka ska innehålla.
2.2 Uppdragsbeskrivning
Följande delar ingår i uppdraget:
1. Nulägesanalys
2. Intervjuer av företrädare för olika intressentgrupper
3. Behovsanalys
4. Målformulering
5. Förslag till öppettider och entrépriser
6. Personalbehov
7. Besöksprognos
8. Intäktskalkyl
9. Driftkostnadskalkyl
10. Personalkostnadskalkyl
11. Krav för vattensporter
12. Funktionsflödesschema
13. Beskrivning av förslag
14. Rumsfunktionsprogram
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
8 (56)
2.3 Metod
Utredningen har genomförts i samarbete mellan Kungsbacka Kommun, PP Arkitekter AB och
PreDevo AB.
Kungsbacka Kommun har tillhandahållit statistik över bland annat besökare, kostnader och intäkter för
Kungsbacka Simhall.
En analys av befolkningsutvecklingen har gjorts där slutsatserna baseras på modellering av
befolkningsdata från Statistiska Centralbyrån och Kungsbacka Kommun.
Intervjuer har genomförts med representanter för Kungsbacka simhall, Kungsbacka Simsällskap,
Kungsbacka sjukhus, utbildningsförvaltningen och vårdsektorn.
Möten har skett i Kungsbacka och tidigare utredning har studerats och slutsatserna i denna har
inkluderats som underlag i utredningen.
Utifrån givna underlag och intervjuer har nulägesanalys och behovsanalys genomförts. Analyserna har
resulterat i ett layoutförslag till ny anläggning med ett tillhörande rumsfunktionsprogram.
Förslag till öppettider, priser och bemanning har tagits fram och en kostnad/-intäktsanalys har sedan
gjorts utifrån framtaget förslag.
2.4 Målformulering
Övergripande målsättning med en ny badanläggning i Kungsbacka har tidigare formulerats i
dokumentet ”Behovsinventering” utförd av en arbetsgrupp ledd av Kungsbacka kommun, daterat
2014-06-23.
Enligt ovan nämnda rapport skall den nya anläggningen omfatta;
•
Delbar 50-metersbassäng, 10 banor à 2,5 m. Djup 2,1 m. Den ena halvan med höj- och
sänkbar botten. Plats för mobila läktare
•
Två stycken undervisningsbassänger (rehab) med måtten 12 x 16 m
•
Varav den ena med höj- och sänkbar botten
•
Område för vattenlek
•
Område för relax, bastu, bubbelpooler
•
Omklädningsutrymmen
•
Café
•
Gym inklusive egen omklädning
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
•
Föreningslokaler
•
Personallokaler.
•
Samt därtill nödvändiga utrymmen för tekniska installationer, förråd m.m.
Projektnr.
Sidnr
15011
9 (56)
Anläggningens upptagningsområde skall främst vara Kungsbacka kommun.
Vårt mål blir att med utgångspunkt från ovanstående i kombination med den information som vi erhållit
initialt och under vårt arbete skaffat oss, föreslå dimensionering och innehåll i en ny badanläggning i
Kungsbacka så att den motsvarar de behov som Kungsbacka kommun har och det finns vilja att
uppfylla.
Kungsbacka nya simhall bör ha ett innehåll som riktar sig till alla kommuninnevånare.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
10 (56)
3. NULÄGESANALYS
3.1 Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun tillhör Hallands län och är efter Halmstad kommun länets näst största kommun
sett till antalet invånare. I Hallands län bor det 300 000 invånare varav cirka 78 000 är bosatta i
Kungsbacka kommun.
Kommunen består av en förhållandevis liten stadskärna, istället är majoriteten av invånarna bosatta i
kommunens västra och nordvästra delar.
Figur 1. Illustration över Kungsbacka kommun och dess orter.
•
Befintliga simhallar
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
11 (56)
De största orterna i kommunen är Onsala (cirka 14 000 invånare), Kungsbacka (cirka 12 500
invånare), Släp (cirka 12 000 invånare), Tölö (cirka 10 000 invånare) och Vallda (cirka 8 500
invånare).
3.1.1
Befolkningsutveckling
SCB förutspår i sin rapport ”Sveriges framtida befolkning 2012 - 2060” (2012) att Sverige kommer få
en befolkningstillväxt de kommande 40 åren med ett genomsnitt av 4,2 promille per år. En högre takt
under de närmaste åren och därefter avtagande. Denna tillväxt av invånare i Sverige är kombinerad
med en ökad urbanisering.
Enligt data från Statistiska Centralbyrån (SCB) hade Kungsbacka kommun 2014-12-31 en
befolkningsmängd på cirka 78 200 personer. I jämförelse med befolkningsmängden vid årsskiftet
2013/2014 var det en ökning med drygt 800 personer.
Befolkningsprognos
Utöver förändringar i befolkningen på grund av födslar och ålder tillkommer faktorer som in- och
utflyttningar. Omfattningen beror till stor del på hur attraktiv Kungsbacka kommun upplevs som
boendeort med faktorer som lokal arbetsmarknad, pendlingsmöjligheter, skola och sjukvård samt
fritids- och kulturutbud.
Enligt data SCB kommer Kungsbacka kommun att ha cirka 92 000 invånare år 2030, vilket skulle
innebära en fortsatt genomsnittlig tillväxttakt på cirka 0,95 procent per år.
95 000
90 000
85 000
80 000
75 000
70 000
Diagram 1. Prognos för Kungsbacka kommuns befolkningsutveckling år 2014-2030. Källa SCB
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
12 (56)
Åldersgruppernas utveckling
Eftersom vi lever längre prognostiseras befolkningsstrukturen i framtiden bli jämnare i fördelningen
mellan åldrarna. Enligt Sveriges framtida befolkning 2012-2060 (källa: SCB) har befolkningen i Sverige
mellan år 2001 och 2011 ökat med 200 000 personer i åldrarna 65-79 år. Denna utveckling förutspås
fortsätta under de kommande åren.
Under 1940-, 1960-talet och åren runt 1990 föddes många barn och under 1930-, 1950-talet samt
åren runt 1980 och 2000 föddes få barn. Dessa variationer i födelsekullarnas storlek präglar
befolkningens åldersfördelning. Nittiotalisterna har nu lämnat gymnasieåldrarna vilket gör att antalet
gymnasieelever minskar kraftigt och 2015 kommer antalet att vara som lägst för att därefter återigen
öka. Under några år har den yngre pensionärsgruppen, 65–79-åringar, ökat och beräknas fortsätta att
öka så länge de stora kullarna födda på 1940-talet kommer in i dessa åldrar.
Successivt kommer allt fler femtiotalister in i dessa åldrar samtidigt som fyrtiotalisterna lämnar
gruppen. Då minskar antalet 65−79-åringar under några år innan de stora kullarna födda i mitten av
1960-talet fyller 65 år. År 2020 kan de som är födda år 1940 fira sin 80-årsdag och då börjar antalet i
den äldre åldersgruppen att öka snabbare.
Åldersgrupperna som används i nulägesanalysen är uppdelade enligt följande:
•
Barn & Ungdomar 0-19 år
•
Vuxna 20-64 år
•
Seniorer 65+ år
Kungsbacka kommun hade per den 2014-12-31 flest invånare i åldersgruppen vuxna med 55 procent,
ca 43 000 personer, av den totala befolkningen. Barn och ungdomar utgör 28 procent, ca 22 000
personer, och seniorer 17 procent, ca 13 000 personer, av befolkningen.
Antal
personer
Åldersgrupp
Procent
Barn & Ungdomar 0-19 år
22 000
28 %
Vuxna 20-64 år
43 000
55 %
Seniorer 65+ år
13 000
13 %
Tabell 1. Åldersfördelning Kungsbacka kommun.
Källa: Kungsbacka kommun.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
13 (56)
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Barn & Ungdomar (0-19)
Vuxna (20-64)
Seniorer (65+)
Diagram 2. Prognos för Kungsbacka kommuns befolkningsutveckling år 2014-2030, uppdelat på åldersgrupperna
Källa: SCB
Enligt SCB:s prognos kommer förändringarna i åldersfördelningen innebära att andelen barn och
ungdomar sjunker från 28 till 25 procent fram till år 2030. Andelen vuxna sjunker från 55 procent till 51
procent, samtidigt som andelen seniorer ökar med 19 till 25 procent.
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Barn & Ungdomar (0-19)
Vuxna (20-64)
Seniorer (65+)
Diagram 3. Prognos för Kungsbacka kommuns befolkningsutveckling år 2014-2030, i åldersgrupper och
sammanlagd. Källa: SCB
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
14 (56)
Med tanke på att Kungsbacka kommun är en nettoinflyttningskommun överraskar det att kategorin
Barn & Ungdomar inte kommer att öka i större utsträckning enligt SCB.
3.2 Kungsbacka Simhall
I Kungsbacka simhall finns en 25-metersbassäng med åtta banor, undervisnings- och plaskbassäng,
vattenrutschkana, bubbelpool, bastu, gym och cafeteria.
Besökare på anläggningen erbjuds flera olika aktiviteter såsom motionssim, babysim, simskola och
varmvattengympa.
Det finns ett gym i anläggningen som drivs av Actic. Förutom traditionellt gym med vikter och maskiner
erbjuds olika sorters gruppträning.
3.2.1
Öppettider
Kungsbacka Simhall har öppet 72,5 timmar i veckan för allmänheten. Detta är bra öppethållande för
en traditionell simhall. Undervisningsbassängen är öppen för allmänheten under 48,5 timmar per
vecka.
Dag
Allmänt bad
Motionssim*
Undervisningsbassäng
Måndag
09.30 – 21.00**
13.00 – 16.00
19.00 – 21.00
13.10 – 19.00
Tisdag
06.30 – 20.00
06.30 – 17.30
06.30 – 13.00
Onsdag
06.30 – 19.00
06.30 – 19.00
06.30 – 08.30
15.00 – 19.00
Torsdag
06.30 – 20.00
06.30 – 10.00
13.00 – 17.00
06.30 – 08.30
13.10 – 20.00
Fredag
09.30 – 19.00
09.30 – 19.00
09.30 – 19.00
Lördag
09.00 – 15.00
-
09.00 – 15.00
Söndag
13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
Totalt
75,5 tim.
51,5 tim.
48,5 tim.
Tabell 2. Kungsbacka Simhall ordinarie öppettider 2014
* Tider då det är mest utrymme för motionssim och då det oftast finns en fartbana, gäller vid ordinarie öppettider.
Övriga tider finns alltid minst två banor för motionsimning.
** Motionsimning efter kl. 19.00 från 15 år
Källa: www.kungsbacka.se
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
3.2.2
Rev
Projektnr.
Sidnr
15011
15 (56)
Entréavgifter
Kategori
Pris
Engångsentré, Barn/Ungdom (6-17 år)
30 kr
Engångsentré, Vuxen*
49 kr
Engångsentré, Pensionär
33 kr
Engångsentré, Grupp**
128 kr
Klippkort 11 ggr, Barn/Ungdom
300 kr
Klippkort 11 ggr, Vuxen
490 kr
Klippkort 11 ggr, Pensionär
330 kr
Årskort, Barn/Ungdom
600 kr
Årskort, Vuxen
865 kr
Årskort, Pensionär
630 kr
Klippkort 11 ggr, Vattengympa, Ungdom
680 kr
Klippkort 11 ggr, Vattengympa, Vuxen
870 kr
Klippkort 11 ggr, Vattengympa, Pensionär
710 kr
Barnkalas max 15 barn***
750 kr
Tabell 3. Priser och klippkort på Kungsbacka Simhall
* Ett barn under 6 år i sällskap av betalande vuxen går in gratis
** Gruppbad, max två vuxna och två barn.
*** Per över 15 stycken, 30 kr
Källa: www.kungsbacka.se
Vår bedömning är att entréavgifterna är normala för denna typ av badanläggning, med tanke på
anläggningens ålder.
Ett 12 månaders gymkort på Actic inklusive möjlighet till bad kostar 319 kr per månad. Vi bedömer
också detta som ett normalt pris med tanke på vad som erbjuds och generellt sjunkande priser i
gymbranschen.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
3.2.3
Rev
Projektnr.
Sidnr
15011
16 (56)
Föreningar och företags verksamhet
Kungsbacka Simsällskap
Kungsbacka Simsällskap (KBSS) är en ideell förening som bedriver verksamhet inom simning med
huvudfokus på simskola och tävlingssim och har idag cirka 1 500 medlemmar. Föreningens klubbidé
är att: Tillhandahålla simundervisning för alla. Ge alla som vill möjlighet att satsa på simning som
sport. Hålla kvalité i all undervisning. Skapa klubbkänsla och social gemenskap.
KBSS nyttjar motions- och undervisningsbassängen 36 timmar per vecka från måndag till söndag. För
landträning nyttjas judosalen i störst möjliga utsträckning. Föreningen har tre heltidsanställda och 40
timanställda som motsvarar cirka fyra heltidstjänster.
KBSS vision: Vi ska bli den smartaste simklubben i Sverige! Detta gör vi genom att alltid hålla oss i
framkant när det gäller att tillgodose sig nya rön och forskning inom idrott och hälsa. Att aldrig vila på
lagrarna utan alltid sträva framåt. Och att erbjuda en bred utbildning där alla får plats oavsett vilka mål
man har med sin träning.
Vi tror på teamwork för att nå våra mål och ställer alltid upp för varandra.
Vi ska vara bland de 5 bästa föreningarna i Sverige på ungdomssidan år 2018!
Övriga föreningar och företag
De enda övriga föreningar som nyttjar Kungsbacka Simhall regelbundet är Swimcoachen (crawlkurs)
och Team Snabbare AB (crawlkurs för triathlonutövare) som har varsin simbana under en
morgontimme på lördagar.
3.3 Kundanalys
3.3.1
Vikten av kundperspektiv
Många badanläggningar med höga besökssiffror har insett att de arbetar mot kunder, inte besökare
eller gäster.
Höga besökstal och återkommande kunder är ett självklart mål för alla sorters badanläggningar i
Sverige. För att åstadkomma detta är det viktigt att verksamheten riktar fokus mot sina kunder. Det
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
17 (56)
kan låta självklart men det är vanligt att de som driver anläggningar bygger upp sin verksamhet
omkring sig själva och sina egna personer.
Nöjda gäster
En nöjd gäst är inte bara en återkommande gäst, utan en levande reklampelare för verksamheten.
Dock höjs kraven från gästerna kontinuerligt efterhand som de vänjer sig vid en viss standard och
servicenivå. Framgångsrika badanläggningar arbetar proaktivt och fortlöpande med hur upplevelsen
kan förbättras.
Konkurrerande verksamheter
Alla verksamheter har konkurrens. Även om det bara finns en badanläggning på orten eller i regionen
så finns det ändå konkurrens. Det finns faktiskt en hel del – andra fritidsaktiviteter, datorspel och
stressade föräldrar som inte tycker sig hinna med är exempel på dessa.
Framgångsrika badanläggningar arbetar aktivt med frågor som till exempel ”Vad ska locka potentiella
kunder att besöka vår anläggning istället för att gå på bio, restaurang eller bara stanna hemma?”.
3.3.2
Besöksstatistik
Det totala antalet besök under år 2014 på Kungsbacka Simhall var 176 154 enligt statistik från
föreståndaren på Kungsbacka Simhall samt representant för Actic som driver gymmet på
anläggningen.
Besöksfördelning 2014
4 299
1 824
5 758
10 890
Gym, 25%
Vuxen bad, 22%
Barn/Ungdom bad, 15%
43 337
17 546
Föreningar (KBSS), 15%
Pensionär bad, 10%
Simskola, 6%
25 996
39 555
26 949
Diagram 4. Besöksfördelning 2014
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Skolbad, 3%
Vattengympa, 2%
Babysim, 1%
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
18 (56)
Gymgästerna är den största kundgruppen. Notera att de även har tillgång till badet.
Vuxna badande är den näst största kundgruppen i Kungsbacka Simhall. Att vuxenbad är störst får ses
som relativt naturligt, då detta utgör det största befolkningsunderlaget i kommunen samt att
anläggningen, förutom vattenrutschbanan, har få attraktioner som vänder sig till barn och ungdomar.
Antal badbesök
Antal badbesök på Kungsbacka Simhall 2012-2014
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2012
2013
2014
Vuxenbad
Barn-/ungdomsbad
Föreningsbad
Seniorbad
Simskola
Skolbad
Vattengympa
Babysim
Diagram 5. Antal badbesök, per kategori, år 2012-2014
Antalet badbesök totalt (exklusive gymbesök) har gått från drygt 119 000 under år 2012, 116 500
under år 2013, till närmare 133 000 under år 2014. Detta är en nettoökning med 13 549 badgäster
eller ca 11 %. År 2014 var således ett mycket bra år för Kungsbacka Simhall.
Föreningarna, i praktiken KBSS, är den kundkategori som har haft överlägset starkast tillväxt den
senaste treårsperioden, där antalet besök har gått från cirka 11 000 till 26 000, dvs. en ökning med
132 %.
Simskolan har ökat med ca 38 % och antalet seniorbad har ökat med ca 35 %. Antalet deltagare i
vattengymnastik har också ökat, med ca 26 %. Den största kategorin badbesökare, vuxna, har ökat
med ca 5 % under perioden.
Å andra sidan har antalet barn- & ungdomsbad minskat med ca 29 % under perioden. Även babysim,
- 8 %, och skolbad, - 7 %, har minskat i omfattning.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
19 (56)
Numerärt är det föreningsbaden som har haft störst ökning, plus 14 783 besök. Därefter seniorbad,
plus 4 571 besök. Barn- och ungdomsbad har störst minskning, minus 10 820 besök. Övriga numerära
förändringar är relativt små.
Antal besök i Fjärås Simhall
Kommunens andra inomhusbad är Fjärås simhall i den östra delen av kommunen. Besökstalen för
denna anläggning måste också tas med i analysen.
Under år 2014 hade Fjärås simhall 64 359 besök. Detta var en nedgång från föregående år, men
anläggningen har ändå en positiv besökstrend som åskådliggörs i föreståndarens besöksstatistik
nedan:
Antal unika passager per år
2014
2013
2012
2011
2010
64 359
67 004
60 147
53 768
38 789
I besökstalet ingår gymgäster. Liksom i Kungsbacka drivs gymmet av Actic. Antalet gymgäster har
uppskattats till cirka hälften av besökarna utifrån uppgifter från representant för Actic.
Antal badbesök per kommuninvånare
Ett användbart nyckeltal vid analys av en kommunal bad- och friskvårdsanläggning är antal badbesök
per kommuninvånare och år. Nyckeltalet ger en indikation på nyttjandet i förhållande till kommunens
befolkningsstorlek och ger beräkningsunderlag för verksamhetens framtida intäkter om
befolkningsstorleken ändras. Framförallt ger det i jämförelse med andra liknande badanläggningar en
indikation på anläggningens relativa popularitet och eventuella outnyttjade potential.
En traditionell simhall har normalt mellan 1,5-3 besök per kommuninvånare under ett år medan ett
modernt upplevelsebad har mellan 3-5 besök per kommuninvånare, eventuella gymbesök
exkluderade. Det finns avvikelser från dessa siffror men de har en hög grad av giltighet.
Det totala antalet badbesök på Kungsbacka Simhall och Fjärås Simhall var ca 165 000 under år 2014.
Med en befolkning på ca 78 000 i kommunen ger det ett nyckeltal på 2,1 besök per kommuninvånare
och år. Det får anses vara en normal siffra, men med potential till förbättring.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
3.3.3
Rev
Projektnr.
Sidnr
15011
20 (56)
Besöksanalys
Invånarna i Kungsbacka kommun är spridda med tonvikt på kustnära samhällen. I motsats till många
andra kommuner bor inte majoriteten invånare på huvudorten. Många pendlar till Göteborg.
Pendlare med arbetsplats i Göteborg är i någon omfattning benägna att oftare besöka
badanläggningar i Göteborg, men också Åby Simhall i Mölndal, på vägen till och från arbetsplatsen.
Detta faktum påverkar också benägenheten att besöka en ny badanläggning i Kungsbacka. Det som
är nytt är alltid attraktivt, men vi kan inte förvänta oss lika goda besökssiffror i längden som i en
kommun där befolkningen är koncentrerat bosatt på huvudorten.
3.4
Dimensionerande besöksunderlag
3.4.1
Upptagningsområde
Direktivet till utredningen har varit att den planerade badanläggningen främst skall tillgodose behovet
från den egna kommunen. Med hänsyn till detta och att mycket händer inom närliggande kommuner
när det gäller utveckling av badanläggningar samt att Kungsbacka kommun har en stor andel pendlare
har en uppskattning av antalet badbesök gjorts. Områden i kommunen framgår av karta under kapitel
Nulägesanlys.
3.4.2
Styrande faktorer för besökstal
Styrande för hur många besökare en badanläggning har och kan få är ett antal olika faktorer. Dels är
det beroende av anläggningens innehåll, vad den kan erbjuda sin besökare och dels beroende av hur
många människor, innevånare, det finns och planeras finnas inom upptagningsområdet.
Med ett bredare innehåll får vi ett högre besökstal på samma sätt som vi får fler besökare ju fler
innevånare som finns i närområdet. Även konkurrensen från närliggande anläggningar måste vägas in
i bedömningen.
Antalet besökare till en badanläggning är också en viktig mätare av hur anläggningen fungerar. Dels
för att målsättningen ju som regel med en offentlig anläggning är att nå så många som möjligt av
kommunens invånare och dels för att anläggningens intäkter står i direkt proportion till antalet
besökare.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
3.4.3
Rev
Projektnr.
Sidnr
15011
21 (56)
Uppskattat antal kommuninvånare år 2040
Kungsbacka kommun är en kommun som växer. År 2030 beräknas befolkningen uppgå till 92 000
invånare. Önskemål från kommunen är att utifrån den beräknade tillväxten uppskatta fortsatt tillväxt
och dimensionera framtida badanläggning så att den klarar ta emot kommunens besökare år 2040.
Med fortsatt tillväxt på ca 0,95 % skulle då antalet invånare vara ca 100 000.
Vi bedömer också att den nya anläggningen i Kungsbacka kommun kommer att attrahera besökare
utifrån kommunen men att dessa besök uppvägs av Kungsbackas egna invånare som besöker
badanläggningar i andra kommuner.
3.4.4
Besöksunderlag
Om vi utgår från att vi skapar en bra anläggning med ett utbud som attraherar alla besöksgrupper men
utan att satsa på ett så kallat äventyrsbad, så borde besöksfrekvensen ligga på strax över 3 besök per
invånare och år i närområdet och strax under i de områden som har lite lägre till anläggningen. Se
nedanstående tabell.
Med stöd av ovanstående resonemang gör vi bedömningen att en badanläggningar i Kungsbacka
kommun bör kunna locka 3,26 badbesök/invånare och år. Detta betyder ca 326 000 bad/år för hela
kommunen. Ca 32 200 av dessa besök avser idag Fjärås simhall. Vi har antagit att antalet
årsbesökare till Fjärås Simhall även i framtiden kommer att ligga kvar och inte öka nämnvärt. Detta
betyder att en ny badanläggning i Kungsbacka stad bör dimensioneras för ca 300 000 årsbesökare.
Med ett öppethållande på ca 360 dagar per år ger det ett genomsnitt på drygt 800 badbesökare per
dag. Till detta skall läggas besök till gym.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
22 (56)
Ny badanläggning i Kungsbacka
Besöksunderlag - Kungsbacka kommun
2013-12-31
kommun
invånare
avstånd till
Kungsbacka besöksfrekvens
besökare/
dag
besökare
(360 d)
st
km
besök/år/inv
st
st
12 514
0
3,5
43 799
122
Vallda
8 450
6
3,5
29 575
82
Älvsåker
3 584
7
3,5
12 544
35
Fjärås*/Förlanda
6 159
8-23
3,5
21 557
60
Onsala
13 997
10
3,5
48 990
136
Släp
11 782
12
2,5
29 455
82
6 390
15
3
19 170
53
Gällinge
719
16
3,5
2 517
7
Idala
354
24
3,5
1 239
3
Tölö
9 880
25
3,5
34 580
96
Landa
1 150
28
2,5
2 875
8
Frillesås
2 411
27
2,5
6 028
17
3,26
326 046
906
3,26
326 046
906
Kungsbacka/Hanhals
Ölmevalla
Summa invånare 2013-12-31
Kungsbacka kommun
77 390
Summa invånare 2014-12-31
78 219
Beräknad befolkningsökning
0,95% per år till 2040
100 000
prognos baserad på SCB
fram till 2030 (92 000)
Totala antalet bedömda besökare
exklusive gymbesökare
Tabell 4. Indikerande besöksunderlag
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
4.
BEHOVSANALYS
4.1
Behov inom föreningar, vård och skola
Projektnr.
Sidnr
15011
23 (56)
Intervjuer har genomförts av beställaren med företrädare för föreningar, vård och skola utifrån följande
frågeställningar:
4.1.1
Kungsbacka Simsällskap
Intervju har genomförts med Petter Larsson, klubbchef Kungsbacka Simsällskap.
KBSS har som målsättning att bli stor simklubb nationellt. Under de senaste fem åren har
simskoleverksamheten ökat från 380 till 1 000 barn. Efterfrågan är ännu större, men för att bibehålla
en hög kvalité på undervisningen är nuvarande antal maximalt. Dagens anläggning uppfyller
verksamhetens kriterier, men bristen på bassängyta begränsar möjligheterna till utveckling.
Ytterligare bassängyta skulle möjliggöra nya verksamhetsområden såsom babysim, minisim,
konstsim, vattenpolo m.m. Ett önskemål är att i framtiden exempelvis bedriva ett ”simfritids” för barn.
Bassängytan för nuvarande träningsgrupper är tillräcklig, men om ett par år så kommer nuvarande
kapacitet inte räcka till. En längre bassäng, exempelvis 50 x 25,5m, skulle skapa bättre möjligheter ur
ett fysiologiskt och träningsperspektiv. KBSS har även önskemål om bättre möjligheter att arrangera
tävlingar. För att arrangera tävling krävs läktare. Föreningen är dock inte i behov av en fast läktare.
Föreningen är även i behov av landträningsyta, då detta är en del av träningen inför varje simpass.
Beträffande cafeterian så upplevs den som undanskymd i dagsläget. Fördelen är att den inte stör
verksamheten, men nackdelen är att många föräldrar vill kunna se sina barn när de utövar sina
verksamheter. KBSS hade gärna sett att föräldrar hade fått en bättre överblick från cafeterian, då de
inte kan vara vid bassängkanten när verksamheten bedrivs.
Nuvarande förrådsutrymme är inte tillräckligt och inför framtiden önskas mer.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
4.1.2
Rev
Projektnr.
Sidnr
15011
24 (56)
Kungsbacka kommuns skolor
Intervju har genomförts med Peter Hornebrant, samordnare av Kungsbacka kommuns skolbad.
Skolsim kan delas in två delar; simundervisning och övriga skolbad; den senare kategorin avser
simträning och rekreationsbad.
Simundervisning genomförs i Kungsbacka Simhall och Fjärås Simhall. Samtliga elever i årskurs två
erhåller simundervisning. Detta omfattar 1 100 – 1 200 elever per läsår. Simundervisningen genomförs
en gång per vecka under tio veckor per grupp om maximalt 25 elever. Med tre perioder om tio veckor
får alla andraklassare möjlighet till simundervisning. Nytillkomna äldre elever och elever som inte
lyckats lära sig simma i andra klass läggs till ordinarie grupper.
De övriga skolklasserna får två tillfällen om året till simträning och rekreationsbad.
I nuläget räcker tiderna till för skolbad i Kungsbacka Simhall och Fjärås Simhall. Det är dock alltid lite
pusslande för att få det att fungera.
Det finns ingen indikation på någon förändring av antalet skolelever framöver. SCB’s prognos visar
också att kategorin barn och ungdom beräknas öka, men i betydligt mindre skala än de andra
kategorierna vuxna och seniorer.
Skolornas behov är främst tillgång till undervisningsbassäng och minst två simbanor i motionsbassäng
under varje besökstillfälle.
Skolans behov i övrigt är avser främst omklädningsrum. Dels är det önskvärt att inte blanda skolelever
med allmänhet då eleverna kan verka störande för de som söker avkoppling i simhallen. Det finns
också behov av enskilda omklädningsbås och duschbås.
4.1.3
Region Halland
Vi har intervjuat Lena-Britt Sjöholm, Avdelningschef på Hälsa och rehabilitering i Kungsbacka.
Landstingets bassängverksamhet i Kungsbacka hanteras i en terapibassäng på Kungsbacka
Vårdcentral. Bassängen är ca 20 år gammal och har måtten ca 10 x 5 meter med ett djup som varierar
från 0,5 meter till 1,3 meter. Förra sommaren renoverades vattenreningsanläggningen och
ventilationsanläggningen. I sommar ska renoveringen fullföljas med nytt kakel i bassängen och
renovering av omklädningsrum.
I nuläget bedöms 50 % av bassängverksamheten bestå av egen verksamhet och den andra halvan av
uthyrning. I den egna verksamheten ingår också tidigare patienter som kan fortsätta sin
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
25 (56)
rehabiliteringsträning i bassäng efter köp av klippkort. Uthyrning görs till patientföreningar, särskola
och för rehab.
Bassängen finns tillgänglig måndag-fredag, inte helgdagar, och används i full utsträckning under
dessa dagar.
Om de behöver fler tider för den egna verksamheten har de möjlighet att minska mängden
uthyrningar. Därmed är det inte så särskilt viktigt hur kommunen utformar sin nya badanläggning, även
om de ser positivt på en eventuell varmbassäng med handikappanpassning.
4.1.4
Capio Husläkarna
Vi har intervjuat Anna Hedén Rosengren, verksamhetschef för Husläkarna i Kungsbacka, och Maria
Magnild, verksamhetschef för Husläkarna i Vallda.
Husläkarna har efter många års försök fått en timmes tid på onsdagar 16-17 i terapibassängen på
Kungsbacka Vårdcentral. De har behov av 2-3 timmar per vecka. Behovet är egentligen betydligt
större, men beroende på patientersättningsmodellen är det svårt att få lönsamhet annat än att om
bassängen blir fylld (tio patienter) med tanke på främst transport och journalskrivningar.
De tror att efterfrågan på vattengymnastik och andra behandlingsformer i bassäng kommer att öka i
framtiden, i synnerhet för patientgrupper som behöver samordnade insatser på både fysiska och
psykiska områden.
4.2
Allmänhetens behov
Allmänhetens önskemål har uppskattats utifrån statistik och intervju med föreståndaren på
Kungsbacka Simhall.
En ny badanläggning bör utformas för invånarna i Kungsbacka Kommun. Även om det kommer
besökare från andra kommunen så är inte de den primära målgruppen. Anläggningen bör också
utformas så att det finns något för alla oavsett ålder och kön.
4.2.1
Motionssim
Bra möjligheter till motionssim är bland de viktigaste behoven för besökare. Intresset för motionssim
har ökat under de senaste åren. Många vuxna tilltalas av den skonsamma träningen som motionssim
innebär.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
26 (56)
Svenskarnas träningsintresse har också ökat de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta.
Deltagandet i lopp som ingår i en Svensk Klassiker, swim-runs (tävlingar som kombinerar löpning och
simning om vartannat), triathlon och simtävlingar i öppet vatten ökar för varje år som går. Det svenska
klimatet gör det svårt att simträna utomhus året runt och därför söker sig numera även den gruppen till
badhus och simhallar.
Kungsbacka Simhalls föreståndare menar att motionssimmarna idag har svårt att få tillräcklig plats då
andra aktiviteter som skolsim och föreningssim konkurrerar om simbanorna.
Befolkningsprognosen från SCB visar att antalet invånare i Kungsbacka kommun kommer att öka.
Befolkningsökningen och det ökade intresset för simning som motionsform gör att allmänhetens behov
av simbanor därmed också kommer att öka i framtiden.
Kungsbacka simhall har åtta simbanor i 25-metersbassängen. Fjärås simhall har sex simbanor i 25metersbassäng som vi i denna studie förutsätter kommer att finnas kvar i framtiden. För att skapa
förståelse över vilken kapacitet som finns för motionssim presenteras nedan en jämförelse mellan
Kungsbacka kommuns kapacitet och sex andra kommuner med ungefär samma storlek. Det som
jämförs är antal kommuninvånare (2014-12-31) per 25-meters simbana. Alla inomhusbassänger i
kommunerna har medräknats och andra banlängder har omräknats till motsvarande 25 meter.
Kommuninvånare per simbana
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Diagram 6. Jämförelse av antal kommuninvånare per 25-meters simbana
Jämförelsen visar att av de jämförda kommunerna har Kristianstads kommun störst behov av fler
simbanor. Där pågår en utredning om ny badanläggning som kommer att resultera i fler simbanor.
Jönköping, Norrköping och Linköping anser sig också vara i behov av mer bassängyta.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
27 (56)
Värdet för Kungsbacka kommun är strax under medelvärdet vilket tyder på att det i nuläget bara finns
ett mindre ouppfyllt behov av tillgång till simyta i kommunen.
I diagrammet har vi även med situationen år 2040 för Kungsbacka enligt befolkningsprognos, se sidan
19. Vi anser att Västerås kommun har en nivå på motionssimmöjligheter som kan tjäna som lagom
riktmärke. För att år 2040 hamna på samma nivå som Västerås kommun behövs ytterligare sex
simbanor.
När en badanläggning byggs genererar detta ökade besökssiffror åtminstone under de första åren.
Det är därför viktigt att dimensionera bassängytan för att kunna hantera fler besökare. Om personer
som aldrig tidigare tränat simning besöker anläggningen och inte får en positiv upplevelse finns en stor
risk att de väljer bort simning i framtiden.
4.2.2
Simhopp
Oftast har denna funktion inordnats i simbassängen som då gjorts djupare i den ena ändan. Denna
lösning har ytterligare ökat på de motsättningar som funnits mellan olika nyttjare av bassängen då
man måste stänga av eller i alla fall korta simbanorna för att kunna använda hopptorn och sviktar.
Måtten på hoppbassängen är avhängigt antal hopplatser och höjder, oftast brukar man ha en stycken
1 m svikt och en 3 m trampolin men andra varianter är inte ovanliga.
Inga önskemål om möjlighet till simhopp har angetts i Behovsinventeringen.
4.2.3
Simundervisning
I och med Sveriges geografiska utformning, med långa kuster och många sjöar, finns det ett stort
behov av att invånarna kan simma. Att vara simkunnig är den första hjälpen för att undvika
drunkningsolyckor. Enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet (SLS) omkommer cirka 100
individer varje år.
Enligt Skolverkets senaste läroplan Lgr 112 skall barn och ungdomar lära sig simma under
grundskolan. Enligt skollagen är det skolorna som är skyldiga att skapa möjligheter för elever att nå
sina kunskapskrav och ge stöd åt dem som inte gör det.
I Kungsbackas kommun finns idag cirka 11 000 barn i grundskoleåldern, 6-15 år. I nuläget finns det
ingen uppenbar brist då alla skolelever får möjlighet till skolsim i normal omfattning. Det finns också
möjlighet att nyttja undervisningsbassängen effektivare, men då får allmänheten färre tider.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
28 (56)
Enligt befolkningsprognos från SCB kommer antalet barn i åldern 0-19 år öka med cirka åtta procent
till år 2030. I och med antalet barn förväntas stiga dras slutsatsen att behov av bassängtider för
simundervisning kommer att öka.
Simklubben KBSS kan idag inte ta in fler barn till sina simskolor.
Sammanlagt är slutsatsen att behovet av simundervisning i framtiden inte kommer att kunna
tillfredsställas fullt ut med nuvarande bassänger i Kungsbacka kommun.
Undervisningsbassänger har ofta haft måtten 6 x 12,5 m och
utfördes tidigare ofta med en så kallad simlärargång utefter en
sida.
Under senare år har undervisningsbassängen utvecklats till att
bli något som ibland kallas ”multibassäng”, ”kombibassäng” eller
”aktivitetsbassäng”. De utförs numera nästan alltid med en höjoch sänkbar mellanbotten som gör att man kan variera
vattendjupet mellan 0 och ner till 2,5 meter.
Detta ihop med möjligheten att variera vattentemperaturen gör att de kan användas till många olika
behov som t ex vuxensimskola (som har blivit en vanligt förekommande verksamhet), simskola,
vattengympa, babysim, minisim.
4.2.4
Småbarnsbad
En badanläggning som främjar besök från familjer bör ha
attraktioner som lockar denna grupp av besökare. Vanligtvis får
barn i åldern 0-6 år vistas i småbarnsbaden. Att göra något för
de allra minsta barnen brukar få mycket positiva reaktioner
bland besökare. Samtidigt får barnen vid tidig ålder vattenvana
genom att utforska vatten och dess möjligheter. Genom att
attrahera nyblivna föräldrar och deras barn ges goda
förutsättningar för ett livslångt badande.
Ett småbarnsbad bör vara utformad med interaktiva leksaker som kanal med fördämningsmöjligheter,
vattenkanoner och liknande. Ofta bygger man bassängen i två eller tre avdelningar med olika
vattendjup för att det ska passa alla barn från 0 till 6 år. Se även under stycket Familjebad.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
4.2.5
Rev
Projektnr.
Sidnr
15011
29 (56)
Rehabiliteringsbad
I rehab bassäng bedrivs aktiviteter som betraktas som rehaboch habiliteringsbad. Dessa aktiviteter kan vara allt från att
arbeta med en sjukgymnast på sina motoriska funktioner i låg
belastning, ett träningspass vattengympa lett av en instruktör till
en person som själv tränar utefter ett träningsprogram.
Vattentemperaturen hålls på 32-34 grader vilket är en bra
temperatur för rehab- och habiliteringsbad.
Behovet av rehabiliteringsbassäng kommer att öka då Landstinget inte har möjlighet att hyra ut
terapibassängen på Kungsbacka Vårdcentral till alla de grupper som har behov av detta. Det är främst
grupper med kroniska besvär eller behov av fortsatt träning efter genomgången behandling. Även
bland andra grupper utan koppling till vårdsektorn ökar behovet av träning i varmbassäng.
4.2.6
Vattengympa/vattenaerobics
Kungsbackas kommun har en åldrande befolkning. De generationer som börjar gå i pension var de
första att bedriva regelbunden motionsträning. Det är högst troligt att dessa personer kommer att
fortsätta att motionera regelbundet. Då vattenträning (främst simning och vattengymnastik) är
skonsamt mot leder kommer behovet av träningstider för vattengymnastik att öka.
Vattengympan förutsätter att deltagarna bottnar och kan stå på
botten, en lutande botten ger därför möjlighet till individuell
anpassning och verksamheten bedrivs därför ofta i
simbassängens grundare halva.
Vattenaerobics däremot förutsätter djupt vatten då träningen sker med flytbälte och denna verksamhet
sker därför ofta i simbassängens djupare halva.
Båda verksamheterna kan med fördel bedrivas i en undervisningsbassäng med varierbart djup
förutsatt att vattentemperaturen kan hållas nere, åtminstone under 30°.
4.2.7
Familjebad/aktivitetsbad
Ett familjebad kan definieras som nöjesbad för alla åldrar, men ger också vattenvana för mindre barn.
Här finns en stor varmbassäng med olika attraktioner som vattenmassage, fontän, vattenfall etc.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
30 (56)
I egna mindre bassänger i anslutning finns t.ex. klättervägg,
lekskepp, småbarnsbad och bubbelpool.
Här ska finnas
möjlighet till aktiviteter som fördämningar för de yngsta och
vattenschack för de äldsta.
Kungsbacka kommun saknar idag ett familjebad. Allt fler större
kommuner, i storlek med Kungsbacka, runt om i Sverige bygger
någon form av familjebad, äventyrsbad eller upplevelsebad för
att kunna erbjuda fler upplevelser till sina invånare. Samtidigt
kan en satsning på ett familjebad vara en del av en strategi för
kommunens besöksnäring och generera större intäkter till
regionen genom att lokal handel påverkas positivt.
Ett väl utfört modernt bad kan skapa goda förutsättningar för att
locka till sig turister, dels på egen kraft eller genom att ingå
strategiska samarbeten med andra aktörer inom
upplevelseindustrin, som är verksamma i regionen. Det ger
också större möjligheter att attrahera företag att etablera sig i
kommunen och personer att flytta dit.
Benämningen familjebad kan innehålla många olika bassänger
och attraktioner. Namnet antyder att här skall finnas bassänger
som fungerar för olika åldrar, hela familjen skall kunna samlas
här. Antalet och typen av bassänger och attraktioner påverkar
den sammanlagda attraktionskraften. Ambitionen brukar vara att
skapa olika attraktioner med inriktning på olika åldersgrupper.
Vissa av dessa attraktioner tar större plats än andra, så är det t
ex med en vågbassäng som trots att den brukar vara väldigt
populär ofta väljs bort av ekonomiska skäl då den kräver vissa
minimimått för att fungera.
4.2.8
Bubbelbad
Bubbelbad är alltid populärt för alla åldrar. I och med att det redan finns en bubbelpool i Kungsbacka
simhall är det svårt att föreslå en ny badanläggning utan bubbelpool.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
31 (56)
Det som bör beaktas är att bubbelpoolen är högljudd och därför inte hör hemma på en relaxavdelning,
förutom om den förläggs utomhus. Ofta placeras bubbelpoolen i motionsbassängrummet, men en
bättre plats är i ett familjebad.
4.2.9
Babysim
Behovet av babysim ökar. Många föräldrar ser detta som en
magisk upplevelse och barnen får en återkoppling till den första
tiden i livmodern. Aktiviteten utövas lämpligen i samma bassäng
som rehabiliteringsbad och vattengymnastik.
Det är en verksamhet som vänder sig till barn i åldern mellan 3 månader och 2 år tillsammans med
deras föräldrar. Lokalbehovet är en varm bassäng, minst 34°, och en lugn miljö. I nästan alla fall är det
en undervisningsbassäng som används för verksamheten.
4.2.10 Minisim
Är den direkta fortsättningen på babysimmet och vänder sig till barn i åldern 2 – 5 år. Även här vill man
ha en bassäng med varmt vatten, minst 34°, och en lugn miljö. Undervisningsbassängen är den
naturliga platsen för verksamheten.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
32 (56)
4.2.11 Relaxbad
På samma sätt som många svenska kommuner bygger aktivitetsbad är det en rådande trend att även
bygga relaxavdelningar. Detta för att skapa en komplett badanläggning med något som attraherar alla
åldrar och preferenser. En relaxavdelning definieras av att den innehåller varma bad, kallbad och olika
typer av bastur. Dessutom måste det finnas möjligheter till avkoppling i vilstolar eller liknande. Här
finns normalt inga behandlingar, detta tillhandahålls istället av spa.
Att besöka en relaxavdelning är ett bra sätt att ta hand om kropp
och själ i dagens stressade samhälle. Forskare menar att
svenskar måste lära sig att varva ner, annars är risken att fler
och fler blir utbrända. Genom att erbjuda sina invånare en plats
för avslappning bidras det till att öka folkhälsan i kommunen.
Bland besökare på svenska badanläggningar är en
relaxavdelning ett mycket uppskattat inslag.
Relaxbad kan erbjudas både inomhus, utomhus och i stugor på området. Detta ger tillsammans en
fantastisk vuxenmiljö utan att vare sig investeringen eller driftkostnaden är skyhög. Tvärtom är detta
den avdelning som ger störst möjligheter till intäkter om den sköts rätt.
Ofta tar det tid innan besökarna hittar till en relaxavdelning och
efterfrågan inom upptagningsområdet är ofta relativt låg i början.
Men det har visat sig att de anläggningar som strategiskt arbetar
med att marknadsföra sin relaxavdelning sedan får ett högt
besökstal där. Det är fördelaktigt med direkt access till
relaxavdelningen från separata omklädningsrum
4.2.12 SPA (behandlingar)
Med en SPA-anläggning menar vi oftast att det finns möjlighet till olika kroppsbehandlingar, det kan
vara massage, hudbehandlingar mm. I de nya baden finns denna funktion ofta i anslutning till
relaxavdelningen och ofta även i drift av externa operatörer.
Det finns inget uttalat behov av SPA del i Kungsbacka
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
33 (56)
4.2.13 Servering
De nya baden med familjebad och relaxbad har medfört att gästerna/ besökarna vistas längre tid i
anläggningen och då också efterfrågar möjligheten att äta och dricka under vistelsen i anläggningen
Varje badanläggning med ett mål att vara en mötesplats för människor bör ha någon form av
servering. Olika generationers badanläggningar har olika sorters serveringar. Bland tidiga
generationers badanläggningar är det vanligt med ett enkelt café, utan eget kök. I senare
generationers anläggningar har serveringarna i många fall utvecklats till att bli regelrätta restauranger.
Vilken nivå av servering som bör väljas beror på hur den kan anses komplettera resterande utbud.
Med en relaxavdelning blir det större efterfrågan på lagad mat. En väl fungerande servering är en
viktig service för besökarna och en potentiellt viktig intäktskälla för anläggningen.
En restaurang kan till och med utgöra ett dragplåster för anläggningen i sig. Exempel finns på
anläggningar som lyckats få en god omsättning på restaurangen genom att profilera den särskilt.
Arena Grosvad och Arena Skövde har O’Learys-restauranger med bowling inne på sina anläggningar.
Det har definitivt skapat en extra attraktionskraft.
Om serveringen inte ska hanteras som extern entreprenad är det fördelaktigt om den är lokaliserad i
anslutning till receptionen för optimerad bemanning.
Serveringen i en badanläggning bör om möjligt placeras så att man från samma kök (och med samma
personal) kan serva såväl badande som icke badande och helst också direkt in på relaxavdelningen.
Detta ställer krav på struktur och organisationen av planlösningen.
4.2.14 Gym och gruppträning
Ett av Kungsbackas kommuns mål kring folkhälsa är att andelen
invånare som upplever goda förutsättningar att leva ett
hälsosamt liv ska öka.
En undersökning som genomfördes på uppdrag av Friskis &
Svettis, som bland annat är etablerade i Kungsbacka, visar att
svensken har börjat träna mer och mer.
Nästan varannan svensk mellan 18 och 74 år tränar två gånger i veckan eller mer. I Kungsbackas
kommun innebär det att mellan 25 000 och 30 000 invånare tränar minst två gånger varje vecka.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
34 (56)
Samma undersökning listar svenskarnas mål med sin träning för år 2015. De tre viktigaste målen är
att få bättre kondition (44 procent), att orka mer i vardagen (37 procent) och att bli starkare (32
procent). För att nå dessa olikartade mål är det en tydlig trend att träningen blir mer och mer varierad.
De vanligaste träningsformerna är löpning, styrketräning och cykling, men inte långt efter kommer
gruppträning inomhus som också är vanligare bland kvinnor än män.
Olika personer väljer alltså olika träningsformer eller kombinationer av träningsformer. Om det finns ett
gym och gruppträningsmöjligheter på en badanläggning kan många personers behov tillgodoses.
Kombinationen bad och gym är uppskattat av många då det är möjligt att variera sin träning på en och
samma plats.
En undersökning som Scandinfo genomfört fokuserar på att de egenskaper som svenska folket anser
är viktigast vid val av gym. Dessa är (utan inbördes ordning):
•
Läge
•
Prisvärde – vad en kund får för sina pengar
•
Renlighet
•
Säkerhet vad det gäller maskiner och utrustning
•
Öppettider
•
Service och bemötande
I Scandinfos undersökning konstateras att ”det finns potential för
gymbranschen att växa eftersom en stor del av svenska folket
fortfarande inte tränar på gym”. Samtidigt konstaterar de också
att det är många aktörer som slåss på den befintliga marknaden.
Ett gym med gruppträningslokaler ger stora positiva ekonomiska
effekter samtidigt som anläggningen blir mer komplett och
därmed ökar attraktionskraften.
Nästan alla badanläggningar har idag olika former av friskvårdsaktiviteter utöver själva badfunktionen.
Oftast är det ett gym, styrketräningslokaler, som kan vara kompletterade med lokaler för spinning och
aerobics.
Vanligt är att de drivs i samarbete med en privat operatör. Och i så gott som samtliga anläggningar
innebär lokaliseringen av gymmet till badanläggningen att badet är tillgängligt för gymbesökaren i
samma entréavgift (på träningskortet).
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
35 (56)
4.2.15 Aerobics (gruppträning)
Ledarledd gruppverksamhet som genomförs i del av friskvårdslokalerna.
4.2.16 Spinning
I likhet med aerobics en ledarledd gruppverksamhet men där
lokalen inte har samma behov av utrymme och ljus eftersom de
tränande sitter på stationära cyklar.
4.3
Övriga krav och behov
4.3.1
Myndighetskrav
Det enda myndighetskrav som finns avseende verksamhetens omfattning är att skolans lagkrav på
simundervisning måste uppfyllas på något sätt. Om vi förutsätter att Kungsbackas kommun ska
uppfylla lagkraven på simundervisning behöver det finnas en undervisningsbassäng och en
motionsbassäng.
Krav på tillgänglighet finns för funktionsnedsatta. Den nya tillgänglighetslagen gäller för alla offentliga
anläggningar. Dessa frågor hanteras i projekteringsskedet av tillgänglighetskonsult och/eller kunniga
arkitekter. Representanter för funktionsnedsatta bör få möjlighet att tycka till i detta skede för att
tillfredsställa dessa gruppers önskemål. Utrustning för att hjälpa funktionsnedsatta måste finnas såväl i
omklädningsrum, duschrum och bassängrum.
Utformning av vattenrening och ventilation skall följa lagar och normer. Detta hanteras också normalt i
projekteringsskedet. Funktionskrav kan hanteras i förstudieskedet. De krav eller önskemål som
framkommit i undersökningen hittills är huvudsakligen fundamentala frågor som att vattentemperatur
och lufttemperatur ska vara tillräckligt höga så att besökarna slipper frysa.
Miljöförvaltningen ställer krav på att tillstånd finns och att lagen om egenkontroll följs. Detta är också
fundamentala uppgifter som vi vet att Kungsbacka simhalls personal arbetar systematiskt med.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
36 (56)
Arbetsmiljöverket ställer krav på att arbetsmiljön skall vara utformad så att personalen inte ska behöva
få hälsoproblem på arbetsplatsen. Den fuktiga miljön med höga lufttemperaturer i aktivitetsbad, på
relaxavdelning, i undervisningsbassängrum och i varmbassängrum är svår att förändra utan att
badgästerna blir lidande. Den lösning som normalt tillämpas är arbetsrotation så att personalen varvar
arbetsuppgifter som badbevakning, receptionstjänst, simundervisning och städning.
Krav på akustik finns också i norm. Detta hanteras likaså i projekteringsskedet av arkitekt med bistånd
av akustiker.
4.3.2
Teknik och logistik
Med ett elektroniskt entrésystem fås förutom god kontroll över antal gäster också möjlighet att utvidga
systemet till att omfatta alla köp och betalningar på badanläggningen. Det gäller således köp av mat
och dryck med elektroniskt chip inne på anläggningen samt betalning i automat vid utgången. Detta är
system som är väl beprövade i utlandet, men först under senare år har införts i Sverige. Då vårt
samhälle mer och mer blir kontantlöst bör det valda entrésystemet ha dessa funktioner. Eftersom det
ofta är många som ska gå ut samtidigt vid stängningsdags är det ett bra system att komplettera
kassan med betalningsautomat för att minska köer.
Det blir allt vanligare med installation av drunkningslarm i framför allt motionsbassänger, men ibland
även i undervisningsbassänger. Ett drunkningslarm får inte ersätta mänsklig övervakning utan ska ses
som ett komplement för ökad säkerhet. De mest beprövade systemen kommer ifrån Frankrike där det
är lag på att alla offentliga bassänger ska utrustas med drunkningslarm.
En logistiskt effektiv anläggning innebär inte bara lägre byggkostnad och kortare sträckor för besökare
att ta sig mellan t.ex. omklädningsrum och bassängrum utan ökar också personalens möjligheter till
effektiv övervakning och mindre städning. Städfunktionerna bör tas med tidigt i projekteringsfasen för
att tillse att städningen blir så effektiv som möjligt.
Ventilation och vattenrening bör vara beprövade system men också maximalt energieffektiva. I
Tyskland finns två offentliga badanläggningar byggda med passivhusteknik vilket minskar
energikostnaderna med åtminstone en tredjedel. I Sverige är vi också långt framme.
4.3.3
Behov av faciliteter
Större omklädningsrum med reglerbar temperatur i duschar och elektroniskt styrda omklädningsskåp
får betraktas som behov och standard för en ny badanläggning. Till detta måste läggas till badhytter
och duschhytter som blir allt viktigare att tillhandahålla på en ny badanläggning. Även
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
37 (56)
gruppomklädningsrum/flexomklädningsrum med låsbara skåp, handikappomklädningsrum och gott om
toaletter/RWC är behov som bör tillfredsställas.
I motionsbassängrummet finns det behov av förråd, plats för stretching och läktare. De senare kan
vara portabla så att de hyrs vid behov. Fasta läktare har fördelen att de kan användas som
förrådsutrymmen undertill.
En ny badanläggning kommer att få kraftigt ökade besökstal oavsett vad innehållet blir. Stora ytor för
parkering med plats för personbilar, cyklar, bussar och plats för hämtning och lämning måste finnas.
Även en busshållplats måste planeras in och kollektivtrafiken anpassas därefter.
4.3.4
Kravspecifikation simsporter
Simning (motion, träning, tävling)
Detta har varit den stora verksamheten i badanläggningar under de senaste dryga 50 åren, från början
i bassänger med relativt små mått men idag alltid i en bassäng som är minst 25 m lång. En vanlig
situation i våra badanläggningar är uppdelningen av denna bassäng i olika intressegrupper, några
banor för simklubben, några för motionärerna och resterande för lek och rekreation. Ofta en situation
som ger upphov till konflikter mellan de olika brukargrupperna.
Fram till 2003 utfördes dessa bassänger med simbanor med en bredd på 2,0 meter men enligt de nya
regler som är fastställda av Svenska Simförbundet för att möjliggöra simtävlingar, skall en simbassäng
ha minst 8 banor med vardera en bredd av 2,5 meter. Bassängerna utförs ofta med ett vattendjup som
går från 1,2 meter vid den grunda sidan till 1,9 meter vid den djupa. Start från startpallar kräver ett
djup på minst 1,8 meter. Ett önskemål från aktiva simmare är dock ett större djup, t ex 2,2 meter anses
som optimalt.
Konstsim kräver en ytarea på minimum 12 x 20 meter (det är önskvärt med 20 x 25 meter) där djupet
över ett fält på 12 x 12 meter ska vara minst 3,0 meter och resterande 12 x 8 meter ska ha ett djup på
minst 1,70 meter. Temperaturen ska vara 26 grader C, +/- 1 gr C.
Undervisningsbassänger
I dessa bassänger skall behovet av simskola, babysim, minisim, rehabilitering, vattengympa täckas.
En tillfredsställande bassäng för simskola, babysim och funktionshandikappade måste ha en längd på
minst 12 ½ meter och en nominell bredd på 8 meter. Djupet bör vara från 0,9 meter till 1,6 meter och
inte ha större stigning än 1:15. Det bör vara en gripkant eller infälld handledare längs den ena
långsidan. Vattentemperaturen bör vara mellan 28 grader C och 34 grader C. Av hänsyn till de minsta
eleverna i simskolan bör djupet kunna regleras så att det blir från 0,3 meter till 0,9 meter. Detta kan
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
38 (56)
göras med hjälp av en höj- och sänkbar botten. För funktionshindrade är det bra om det längs ena
långsidan finnas en rullstolsramp med handledare på bägge sidor. Som tillägg ska det vara trappor
med handledare. Det ska också finnas en ”hiss”, lyftplatta, för att kunna ta funktionshindrade ner och
upp ur bassängen.
Vattengympan kräver en lägre temperatur 27-28 grader C.
Krav för vattenpolo (tävling) Spelplanen för vattenpolo ska vara 30 meter mellan mållinjerna för
herrar och 25 meter för damer. Bredden ska vara 20 meter. Vattendjupet ska genomgående vara
minst 1,8 meter men helst 2,0 meter. I Sverige kan dispens ges för nationellt spel så att även herrar
spelar på en spelplan som är 25 meter lång. Temperaturen på vattnet ska vara mellan 24 grader C
och 26 grader C.
Läktare (tävling) Enligt samma regler som definierar antalet banor och deras mått ställs också olika
krav på hur många läktarplatser som måste finnas för olika nivåer på tävlingar. Detta är en fråga som
stöts och blöts i många projekt då läktarplatser i princip kostar lika mycket som bassängrumsytan men
inte används mer än några gånger per år. I Kungsbacka har man inte som ambition att förlägga SM
varken för kort- eller långbana. Däremot har man önskemål om att bedriva begränsad
tävlingsverksamhet varför vi här föreslår plats för ca 500 åskådare. Då tävlingsverksamheten inte
berör många av årets dagar så antas här läktare i form av mobila läktare som hyrs in för
tävlingstillfället.
Simförbundet har följande anvisningar för läktarkapacitet:
Tävling
Antal Publik
Antal Aktiva/tränare
SM/JSM (50 m)
2000
500
8
SM (25 m)
1000
300
8
JSM (25 m)
500
300
8
Sum-Sim (50 m)
1500
400
8
Sum-Sim (25 m)
800
300
8
300-1000
300
8
Grand Prix (50 m)
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Antal banor
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
4.3.5
Rev
Projektnr.
Sidnr
15011
39 (56)
Åldersgruppers behov
Om vi med utgångspunkt från de ovan beskrivna verksamheterna gör en uppställning där vi ser
exempel på vilka delar som kan appellera till olika åldersgrupper så skulle det kunna se ut enligt
följande;
För de yngsta;
Småbarnspool, Familjebad
Undervisningsbassäng för babysim
För barnen;
Småbarnspool, Familjebad
Undervisningsbassäng
För de större barnen; Upplevelsebad, Familjebad
Vattenrutschkanor, Familjebad
Simbassäng, lekredskap, träning (idrottsutövande)
Hoppbassäng
För ungdomar;
Simbassäng, lekredskap, träning, tävling
Upplevelsebad, Familjebad
Vattenrutschkanor, Familjebad
Hoppbassäng
Motion/styrketräning
För familjen;
Upplevelsebad, Familjebad
Vattenrutschkanor
Motionssimning
För föreningslivet;
Tränings-tävlingsbassäng
Hoppbassäng
Undervisningsbassäng
För- och eftersimningsbassäng
Motion/styrketräning
För de vuxna;
Motions-träningsbassäng
Rehab-bassäng
Relax-wellness (bastu, bubbelpool, varmpool,utomhus relax)
Motion/styrketräning
Med utgångspunkt från denna beskrivning av tänkbara funktioner i en framtida badanläggning är
bifogat ett förslag till lokalprogram (se bilaga 1).
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
40 (56)
5.
BESKRIVNING AV FÖRSLAG
5.1
Rumsfunktionsprogram för en ny badanläggning i
Kungsbacka
I detta avsnitt skall vi kommentera/motivera några av de ställningstaganden som är gjorda vid
utformningen av rumsfunktionsprogrammet för en ny badanläggning.
Rumsfunktionsprogrammet är strukturerat så att de beskriver ett antal olika grupper av lokaler efter deras
funktion. Dessa är entré, omklädning, badgalleri, familjebad, motions/tränings/tävlingsbad,
undervisningsbad, relaxavdelning, friskvårdslokaler, personallokaler samt teknikutrymmen. I den följande
texten kommenteras dessa olika delar.
Entré
Består av utrymmen som på ett eller annat sätt är förknippade med entréfunktionen. Foajén är här det
största rummet och är dimensionerat för att kunna rymma ca 100 personer motsvarande tre skolklasser.
Andra utrymmen är här kassa/reception, ”backoffice”, kök för restaurang, toaletter och förråd för
entréfunktionen. Sammantaget uppgår programytan för denna del till ca 460 m².
Omklädning
Är dimensionerad för drygt 800 besökare per dag med plats för minst 600 platser i klädskåp. Vi har
föreslagit att omklädningen struktureras med lite större omklädningsrum för damer och herrar och
däremellan s.k. flexomklädningsrum som kan kopplas endera till dam- eller herravdelningen.
Inom denna lokalgrupp finns också duschrum och allmänna bastur samt toaletter. Duschrummen är
planerade med vardera 10 duschplaster på dam- respektive herravdelningarna. Programytan uppgår till
ca 660 m².
Tävlings/tränings/motionsbad
En het fråga är frågan om längden på simbassängen. De lokala simklubbarna önskar med stöd från
Svenska Simförbundet i stort sett i varje nytt projekt att bassängen skall vara 50 meter lång. Det betyder
att bassängrummet blir minst dubbelt så stort i förhållande till en 25 M bassäng och därmed också
dubbelt så dyrt utan att antalet besökare fördubblas eller att intäkterna ökas i motsvarande grad. Ofta
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
41 (56)
innebär det att om det då skall bli en 50 meter lång bassäng krävs att projektet har en uttalad målsättning
att stötta simsporten och föreningslivet.
Som vi redan beskrivit finns i Kungsbacka en uttalad önskan om att satsa på föreningslivet, man vill ha
två 25 meters bassänger som vid behov kan kopplas samman till en 50 meters bassäng. Bassängen kan
vara delbar genom en så kallad ”bulkhead”, bassängmellanvägg. Denna förläggs så att en del av
bassängen blir exakt 25 meter lång och den andra får måttet ca 23 meter. Vid en 10 banors bassäng får
man en bassängbredd på 25 meter och då kan motionssimma så att säga simma på bassängens bredd.
Snitt genom en variant på 50 M bassäng. I vissa projekt har man valt att ha två mellanväggar i bassängen så att bassänglängden
vid delad bassäng alltid blir 25 meter.
Detta innebär att man tillskapar sig 8 nya 25 metersbanor i kommunen. Behovet för allmänhetens
motionssim enligt kapitel 3.2.1 Motionssim är framräknat till 6 banor. Dessvärre kan man då inte använda
sig av bassängbreddens mått till motionssim utan i så fall kan man lösa det med en ytterligare
mellanvägg.
Ett annat önskemål har varit att den ena delen av 50 M bassängen skall ha en höj- och sänkbar botten.
Detta för att kunna få till stånd t ex vattengympa och också för att bassängen skall kunna vara tillgänglig
för ett större antal besökare. En höj- och sänkbar botten på en sådan stor yta är en stor investering som
bör ses i sammanhang med hela utbudet, se undervisningsbassänger. Till detta skall läggas att alla
tekniska möjligheter också skall handhas av personal. Här finns alternativ; att anpassa bassängdjupet i
den ena delen av bassängen som inte skall användas för tävlingssim med en lutande botten från 1,2 till
2,0 meter.
Utifrån detta resonemang kommer vi i följande rumsfunktionsprogram räkna med en delbar 50 M
bassäng, 8 banor. Denna kan sedan tjäna som jämförelse vid eventuell framtagning av alternativ.
Här finns även plats för läktare för 500 personer, förråd, städ och toaletter.
Sammantaget omfattande en yta på ca 2 380 m².
Undervisningsbad
Önskemål som framkommit i tidigare utredning är två, vad vi här kallar undervisningsbassänger med
måtten 16 x12 meter. Den ena med fast botten och den andra med höj- och sänkbar botten.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
42 (56)
Då konkurrensen med andra aktiviteter minskar genom att det kommer att finnas så många andra olika
bassänger samt enligt ovan med hänsyn till önskemål om ytterligare vattenyta gör vi bedömningen att
måtten på dessa bassänger kan göras mindre. Detta bl a om valet hamnar på en delbar 50metersbassäng i slutänden.
Två stycken bassänger med måtten 8x12,5 meter respektive 12x16,67 bör täcka behovet för simskola,
babysim, vattengympa och rehab. Vattengympan bör dessutom vara möjlig att genomföra i den stora
motions- och träningsbassängen. Om dessa båda utformas med höj- och sänkbar botten från 0-2,1 m
blir dessa bassänger fullt flexibla till mångsidig användning. Med separerat vattenreningssystem kan
dessa dessutom vara flexibla i temperaturer, även om det inte är möjligt att växla temperatur med korta
intervaller.
En bassäng med måtten 12 x 16,67 m innebär att tre längder blir 50 m. Djupet föreslås vara varierbart
mellan 0 och 2,1 m. Vattentemperaturen föreslås också kunna varieras mellan 30 och 34°C.
Bassängrummet skall kunna skiljas av och göras insynsskyddat för att kunna fungera för olika behov. I
anslutning till bassängrummet skall finnas simlärarrum, RWC och förråd. Denna del omfattar ca 480 m².
Den andra bassängen med måtten 8 x12,5. Djupet föreslås vara varierbart mellan 0 och 2,1 m.
Vattentemperaturen föreslås också kunna varieras mellan 27-28°C och 34°C. I anslutning till
bassängrummet skall finnas simlärarrum, RWC och förråd. Denna del omfattar ca 385 m².
Familjebad, rekreationsbad
Vi föreslår att detta rum skall omfatta, småbarnspool med liten rutschkana och vattenlek med
vattensprut s.k. spraygrounds, vattenpist, strömkanal, varmpool, klättervägg samt vattenrutschkanor,
vattenfall mm. Beträffande rutschkanorna så förslår vi två olika, en för enskild åkning med interaktiva
funktioner i kanan, en bred med möjlighet att åka tillsammans, med eller utan åkringar. Rutschkanorna
föreslår vi skall starta och landa i rum avskilda från själva familjebadet. På så sätt undviks ljudliga
störningar och fuktpåverkan på den stora volymen. Ytan för familjebadet uppgår i lokalprogrammet till
ca 500 m².
Friskvård, gym.
Denna del tenderar att bli allt större i de nya anläggningarna. Här har vi föreslagit en sammanlagd yta
på ca 1280 m² fördelat på en delbar aktivitetssal för gruppmotion, ett spinningrum och
styrketräningsrum.
Relaxavdelning
I enlighet med vad som beskrivits tidigare i texten om relaxavdelningen innehåll och omfattning föreslår
vi att den skall omfatta följande funktioner; separat omklädning för avdelningen, relaxrum med pool(er),
upplevelseduschar, bastur av olika storlek och karaktärer, ångbad, serveringsmöjlighet, rum för
avkoppling och vila, utedel med friliggande bastustuga och utomhuspool. Totalt omfattande ca 400 m²,
exklusive uterelax.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
43 (56)
Personallokaler
Omfattar kontor för badets administration, förråd, omklädningsrum dam och herr för personalen samt
pausrum. Sammanlagt uppgående till en yta av ca 180 m².
Teknik och övrigt
För att badet skall fungera krävs en mängd olika utrymmen förknippade med driften. Framför allt är det
utrymmen för vattenrening och ventilation men därutöver bland annat värmecentral, soprum, tvättstuga
mm. Sammanlagd programyta för dessa lokaler uppgår till ca 3 550 m². Denna yta är väldigt osäker i
detta skede eftersom omfattningen till stor del styrs av badets utformning i såväl plan som sektion.
Badgalleria/Badkommunikationsrum
Denna lokalgrupp domineras av ett enda rum, ”badgallerian” vars funktion är att vara en neutral
förbindelse mellan omklädningsrum och de olika bassängrummen. Tack vare detta rum undviker man
konflikter mellan olika nyttjargrupper då de aldrig behöver passera genom något rum eller någon
verksamhet för att nå just sina lokaler.
I badgallerian föreslår vi också att den del av serveringen som vänder sig till badgästerna är belägen.
Här kan den fungera för alla olika nyttjargrupper oavsett vilka delar som är öppna eller stängda.
Badgallerian omfattar i lokalprogrammet ca 400 m².
Kommunikationsytor
För att lösa rumsfunktionsprogrammet till ett fungerande förslag till badanläggning krävs som regel att
man tillför dels kommunikationsytor som binder samman de olika delarna men också ett visst mått av
ytökning för att få de olika delarna att passa ihop med varandra och fungera i en husvolym.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
5.1.1
Rev
Sammanfattning rumsfunktionsprogram
Sammantaget omfattar rumsfunktionsprogrammet i tabellform ytor enligt följande;
Ytsammanställning
m²
A Entré
460
B Omklädning bad
660
C Bassängrum 50-M
2 380
D Undervisningsbad 1
480
E Undervisningsbad 2
385
F Familjebad
500
G Relaxavdelning
395
H Gym/Friskvård
1 280
I Personal
185
J Föreningar
75
K Konferensrum
60
L Övrigt
600
M Teknik
3 550
Total programyta (m²)
11 010
Övriga kommunikationsytor (ca 7%)
825
hissar, trappor, passager
Planerad totalyta, Bruksarea (BRA) m²
Varav bassängytor
11 835
1 605
Tabell 5. Ytsammanställning rumsfunktionsprogram
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Projektnr.
Sidnr
15011
44 (56)
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
45 (56)
Styrande faktorer utöver omfattningen för de olika lägena är också krav på inbördes samband. I
Rumsfunktionsprogrammet anges vilka lokaler varje rum bör ha samband med.
Följande schematiska bild, flödesschema, beskriver förenklat de sambandskrav som finns i
programmet. Här syns således badkommunikationsrummets centrala roll som fördelare av besökare
från omklädningen till de olika bassängrummen.
Bild. Layoutplan Blå pilar avser kommunikation i baddelar. Röda pilar avser kommunikation i torra delar.
Ett förslag till rumsfunktionsprogram för en ny badanläggning enligt ovan finns bifogat till denna
utredning som bilaga 1.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
46 (56)
Volymstudie byggnadsyta på mark: ca 6 350 m2 bifogat till denna utredning som bilaga 3A, 3B.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
47 (56)
6. ÖPPETTIDER & PRISER
För att kunna genomföra kostnads-/intäktsanalys måste vi först ta fram förslag öppettider och
entrépriser på den nya badanläggningen.
6.1
Öppettider
En ny badanläggning enligt förslaget kommer att ge många nya besökare. Människor som inte tänkt
tanken att gå och bada på många år kan mycket väl bli stamkunder. En kommunal servicefacilitet av
denna storlek ska vara öppen så mycket som möjligt.
Generellt brukar vi rekommendera enkelhet i öppettiderna för att kunderna lätt ska kunna komma ihåg
dessa. Vårt förslag till öppettider är följande:
Motionsbad
Relaxbad
Aktivitetsbad
Gym
Måndag
06.30 - 21.30
09.00 - 22.00
09.00 - 21.00
06.30 - 23.30
Tisdag
06.30 - 21.30
09.00 - 22.00
09.00 - 21.00
06.30 - 23.30
Onsdag
06.30 - 21.30
09.00 - 22.00
09.00 - 21.00
06.30 - 23.30
Torsdag
06.30 - 21.30
09.00 - 22.00
09.00 - 21.00
06.30 - 23.30
Fredag
06.30 - 21.30
09.00 - 22.00
09.00 - 21.00
06.30 - 23.30
Lördag
08.00 - 18.00
09.00 - 22.00
09.00 - 21.00
06.30 - 23.30
Söndag
08.00 - 21.00
09.00 - 22.00
09.00 - 21.00
06.30 - 23.30
Summa
98 h
88 h
84 h
119 h
Tabell 6. Rekommenderade öppettider för nytt badhus
Olika morgontider och kvällstider för motionsbadare, relaxbadare och aktivitetsbadare gör att dessa
gäster i mindre utsträckning kommer att belasta omklädningsrum under samma tider.
För att minska driftkostnaderna kan man minska aktivitetsbadets öppettider på morgnarna när det
normalt sett är färre familjer och ungdomar som besöker badet.
Längre öppettider för gymmet på kvällar villkoras av att de har egen utgång. De har då inte tillgång till
omklädningsrum.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
6.2
Rev
Projektnr.
Sidnr
15011
48 (56)
Prissättning
Ett nytt fräscht badhus tillåter prishöjningar. Att gå på ett aktivitetsbad bör jämställas med att gå på
bio. För ett besök på en relaxavdelning kan och bör ett ännu högre pris tas ut. Vi rekommenderar
inga variabla priser utifrån besökstid, utan vi vill att gästerna stannar längre och nyttjar större del av
anläggningen inklusive restaurangen.
Motionsbad
Småbarn
12-kort*
Motionsbad
Röd
avgång
Motionsbad
(kl. 06.3010.30)
Aktivitetsbad
12-kort*
Årskort
Relaxbad
12kort*
(inkl.
motionsbad)
Aktivitetsbad
Aktivitetsbad
(inkl.
övrigt
bad)
relax
-
Fri entré
-
Fri entré
-
Fri entré
-
-
Fri entré
-
-
30 kr
300 kr
1 500 kr
-
-
30 kr
300 kr
20 kr
60 kr
600 kr
2 500 kr
-
-
60 kr
600 kr
50 kr
100 kr
1 000 kr
3 000 kr
150 kr
1 500
kr
-
-
-
250 kr
2 500 kr
7 000 kr
(0-2 år)
Barn
(3-6 år)
Ungdom
(7-17 år)
Vuxen
(18+ år)
Familj
(2+2)
Tabell 7. Rekommenderade entrépriser för nytt badhus
*Bada 12 ggr, betala för 10
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
(morgon
100 kr)
-
-
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
49 (56)
7. BEMANNING
En bemanningsplan utformas utifrån öppettider, beräknade besökssiffror, riskanalyser, städschema
och aktivitetsprogram. Nedan följer de viktigaste grunderna för framtagning av bemanningsplanen:
Öppethållande
Längre öppettider innebär att anläggningen kommer att vara bemannad under fler timmar. När
öppettiderna förlängs krävs det oftast en utökad personalstyrka.
Bevakning
Omfattningen av badbevakning och annan övervakning ska följa de direktiv som ges i Svensk
Standard SS-EN 15288–2:2008. Några hållpunkter är att:
•
Bassänger med djup på mer än 1,8 meter måste övervakas av badvakt.
•
Om det är rimligt att anta att barn befinner sig i ett visst område måste det området övervakas
av badvakt.
•
Hopptorn, klättervägg och vattenrutschbana ska övervakas av badvakt när de är öppna.
Aktiviteter
Fler aktiviteter kräver mer personal för att de ska få någon effekt, särskilt i aktivitetsbadet.
Städning
Behovet av städning är också något som kommer att öka i takt med ett större antal besökare, ökade
öppettider och fler aktiviteter.
Övriga arbetsuppgifter
Förutom ovanstående finns följande arbetsuppgifter på anläggningen:
•
Simskolelärare
•
Receptionstjänst
•
Vattengymnastikledning
•
Relaxvärd
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
•
Aufgussvärd
•
Administration
•
Ledning
•
Tvätt
•
Fastighetsskötsel
•
Teknisk drift
•
Kökstjänst
•
Caféservering
•
Gyminstruktion
•
Gruppträningsledning
•
Internutbildning
7.1
Rev
Projektnr.
Sidnr
15011
50 (56)
Förslag till bemanning
Den framtida badanläggningen föreslås ha öppet 15,5 timmar per dag under vardagar. Med två
arbetslag ger det möjlighet till överlämning mellan passen. På lördagar och söndagar är det öppet 14
timmar för allmänheten vilket ger möjlighet till kortare arbetsdagar eller att ta in timanställd personal.
Omfattning av bad- och bastubevakning ska bestämmas utifrån riskanalyser. Utifrån våra erfarenheter
och Svensk Standard SS-EN 15288–2:2008 gör vi en bedömning av normal bevakningsnivå för den
tänkta anläggningen.
Allmänhetens bassänger bör alltid stå under bevakning under normala öppettider. Drunkningslarm i
bassängerna gör att en badmästare kan ansvara för fler än en bassäng. På morgnar och på dagtid bör
det räcka med att en person bevakar motionsbassäng och undervisningsbassänger. På eftermiddagar,
kvällar och helger kan det behövas ytterligare en badvärd för att upprätthålla god servicenivå och
säkerhet.
En person bevakar aktivitetsbadet på dagtid (vattenrutschbanorna är då stängda). På eftermiddagar,
kvällar och helger behövs det ytterligare en person som har tillsyn över aktivitetsbadet. En person bör
också avdelas för att hålla i aktiviteter som vattengymnastik och lekar.
En person bör alltid finnas till hands som värd på relaxavdelningen med uppgift att hålla god service,
hålla ordning, bevakning av pooler och bastur.
Ytterligare en person bör rotera i omklädningsrummen, duschrummen och med dess bastur (risk för
bland annat värmeslag) med uppgift att hålla ordning och lättare städning. Tillsammans med god
städning är ett bra bemötande de viktigaste faktorerna för att generera återbesök till anläggningen.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
51 (56)
Skolsim är personalkrävande. Vi rekommenderar att engagera lärarna. Det bör räcka med två
badmästare om det finns ett gott samarbete.
Reception, shop och café kräver två personers bemanning och vid större belastning ytterligare
personal. Därtill kommer avlösning när personal behöver paus.
Maskinist/vaktmästare behöver inte alltid vara i tjänst under badets öppettider, men någon bör alltid
finnas i beredskap. Enklare städning utförs lämpligtvis efter ordinarie öppettider och kombineras med
att ett städbolag anlitas på förmiddagar.
Övriga arbetsuppgifter bör kunna hanteras inom dessa ramar. Därtill kommer timanställd personal för
att täcka upp på helger och vid frånvaro.
Under skollov måste bemanningen ökas ytterligare beroende på riskanalyser och vad leverantören
föreskriver i säkerhetsföreskrifterna.
Badvärdar
Simlärare/vattengymnastikledare/
lekledare
Reception,
shop & café
Avlösning
Ledning
Teknisk
drift
Totalt
Morgon (kl. 06-09)
1
0
2
1
0
1
5
Dagtid (kl. 09-15)
4
2
2
1
1
1
11
Eftermiddagar, kvällar
och helger
6
1
3
1
0
0
11
Hög belastning
(främst skollov)
8
2
4
1-2
1
1
17-18
Utkast till bemanning
Tabell 8. Utkast till bemanning
Med längre öppethållande jämfört med idag, ett större aktivitetsprogram, samt fler badgäster kommer
det att behövas mer personal.
Med en bemanning enligt tabellen ovan och 105,5 timmars öppethållande per vecka innebär det ett
behov av tjänster motsvarande cirka 27 heltidsanställningar. Till det kommer timanställda vid främst
frånvaro och skollov samt extern städservice.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
52 (56)
8. KOSTNADS-/INTÄKTSANALYS
8.1
Personalkostnader
Personalbehovet har i föregående kapitel beräknats till motsvarande 27 heltidstjänster inklusive
verksamhetsansvarig och driftpersonal, men exkluderat extern städpersonal.
Utifrån en beräknad genomsnittlig månadslön på 23 000 kr blir lönekostnaderna inklusive sociala
avgifter uppgående till cirka 11,2 miljoner kronor per år. Detta inkluderar timanställda motsvarande en
tjänst.
8.2
Driftkostnader
Driftkostnaderna omfattar främst kostnader för vatten, el, värme samt kemikalier för vattenrening. Data
är baserat på följande förutsättningar:
•
Samtliga badbesökare duschar två gånger och kommer att använda toalett en gång.
•
Gymbesökare duschar 0,7 gånger per besök och använder toalett en gång.
•
Modellen är baserad på att det implementeras moderna tekniklösningar som skapar
energiåtervinning och därmed skapar både ekonomiska fördelar och miljömässiga vinster.
•
55 % relativ luftfuktighet
Beräknad förbrukning och
kostnad
El
(kWh)
Värme
(kWh)
Vatten
(m3)
Enhetskostnad
0,98
0,71
18
kr/kWh
kr/kWh
Förbrukning
2 200
Kostnad, tkr
1 980
(främst utifrån data för
CO2
(kg)
NaClO
(kg)
Flock
(kg)
32
8
25
kr/m3
kr/kg
kr/kg
kr/kg
1 800
57 000
22 500
23 070
1 200
1 250
1 030
710
185
30
Totalt
(tkr)
-
Kungsbackas kommun)
Tabell 9. Förbrukningar och driftkostnader
Summan av driftkostnaderna blir ca 5,2 miljoner kronor per år med de prognosticerade
besökarskarorna inklusive gymgäster.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
5 185
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
8.3
Rev
Projektnr.
Sidnr
15011
53 (56)
Övriga kostnader
De övriga kostnaderna består av främst förbrukningsvaror, utrustning, telefoni, IT och tjänster. Dessa
uppskattas till ca 500 000 kr per år för en anläggning som den föreslagna.
8.1
Totala kostnader
Intäktsslag
Prognosticerad intäkt (kr/år)
Personalkostnader
11 200 000
Städtjänst
400 000
Driftkostnader
5 200 000
Övriga kostnader
500 000
Totalt
Ca 17 300 000
Tabell 10. Totala kostnader (exklusive kapitalkostnader)
Bland kostnaderna saknas kapitalkostnader. Detta är en avsevärd kostnadspost.
8.2
Intäktsanalys
Ökade intäkter är beroende av många faktorer och är tills stor del personberoende. Möjligheter till
omförhandling av hyresavtal och skicklighet vid avtalsförhandlingen, möjligheter till ökade intäkter från
föreningar och kommunens vilja till detta, personalens vilja och skicklighet i marknadsföring och
försäljning av varor, möjlighet till ökade intäkter för skolbad med mera är faktorer som kan påverka
intäkterna i mycket hög
En modern badanläggning består idag generellt av fyra intäktsområden; bad, friskvård, servering och
andra aktiviteter. I vissa fall driver kommunen samtliga delar, i andra fall läggs några eller alla
områden ut på entreprenad.
8.2.1
Allmänhetens bad
Intäkterna den nya anläggningen blir betydligt större än för Kungsbacka Simhall. Fler badgäster från
allmänheten innebär inte bara ökade entréintäkter utan också ökad försäljning i shop, café och gym.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Rev
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
Projektnr.
Sidnr
15011
54 (56)
I tabellen nedan visar de prognostiserade förändringarna för allmänhetens bad.
Genomsnittlig
intäkt/besök
Andel av
totala besök*
Antal besök
Barn 0-2 år
0
3%
9 000
0 kr
Barn 3-6 år
20 kr
8%
24 000
500 000 kr
Ungdom 7-17 år,
simning
5 kr
15 %
45 000
225 000 kr
Ungdom, aktivitetsbad
30 kr
32 %
96 000
2 900 000 kr
Vuxen, aktivitetsbad
75 kr
16 %
48 000
3 600 000 kr
Vuxen, motionssim
30 kr
20 %
60 000
1 800 000 kr
Vuxen, relax
100 kr
6%
18 000
1 800 000 kr
100 %
Ca 300 000
Totalt
Total intäkt
(kr/år)
Ca 10 800 000 kr
Tabell 11. Entréintäkter
* Beräknat utifrån SCB:s befolkningsstatistik och egna nyckeltal för besöksstatistik
Gymbesök är inte med i tabellen ovan, de genererar ibland även badbesök då möjlighet till motionssim
ingår för gymkortsinnehavare.
8.2.2
Gym
Gymintäkterna beror i hög grad på hur arbetet med att värva och hålla kvar medlemmar bedrivs. Ett
nytt gym med möjlighet att bada kommer att generera nya medlemmar. Vi beräknar en ökning med ca
30 % vilket innebär ca 56 000 gymbesök per år. Beräknat på i genomsnitt 40 besök per medlem och
år ger detta ett medlemstal på ca 1 400 medlemmar. Med ett årskortspris för medlemskap på i
genomsnitt 4 000 kronor blir den totala intäkten för gymmet cirka 5 600 000 kronor.
I denna utredning används en allmänt vedertagen modell i branschen när en extern entreprenör ska
kontrakteras. 50 procent av medlemsintäkterna går till entreprenören och 50 procent tillfaller
kommunen (eller kommunens bolag). Detta är en schablonmässig modell som egentligen inte
rekommenderas, men i denna förstudie är den till nytta.
Kommunens årliga intäkt för gymmet blir då cirka 2 800 000 kronor.
För dimensionering av badvattenrening och omklädningsrum görs uppskattningen att en tredjedel, ca
17 000 besök, även resulterar i motionsbad.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
8.2.3
Rev
Projektnr.
Sidnr
15011
55 (56)
Övriga intäkter
Intäkter från café
Nettointäkten från caféet har under år 2014 varit drygt 1,1 mkr. För en ny större badanläggning kan vi
förutsätta att intäkten stiger kraftigt till minst 2,0 mkr per år.
Intäkter från föreningar och företag
Hyra av simbana kostar för närvarande sju kronor per timme för föreningar. Intäkterna från
föreningarna är därmed mycket små. Om vi förutsätter att nuvarande policy för ersättning från
föreningar bibehålls bör intäkterna med nya faciliteter uppgå till ca 20 000 kr.
För en ny anläggning finns möjlighet till uthyrning till företag, särskilt relaxavdelningen kan uthyras till
god intäkt. Intäkterna uppskattas schablonmässigt till 200 000 kr per år.
Intäkter från aktiviteter som simskola, babysim, minisim, aufguss, badkalas
Intäkter från aktiviteter uppgick under år 2014 till ca 460 000 kr från främst simskola och
vattengymnastik. Med ett större aktivitetsutbud och ökade besökstal bedöms dessa intäkter kunna öka
till ca 700 000 kr per år.
Övriga intäkter från försäljning
I receptionen säljs varor som simkläder, simglasögon m.m. till besökarna. Hur framgångsrikt detta blir
beror på många olika faktorer, till exempel personalens säljbenägenhet, utbud, konkurrens, skyltning.
Detta är oftast inte någon större affär för anläggningen men bidrar till att hålla en god servicenivå för
besökarna.
I denna typ av anläggning prognostiseras att nettointäkten för försäljning i reception blir ca 200 000
kronor. I detta ingår även simmärken.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Uppdrag
Upprättad av
Förstudie Nytt Badhus i Kungsbacka
PP Arkitekter AB / PreDevo AB
Beställare
Datum
Kungsbacka Kommun
2015-06-01 2015-07-01
8.2.4
Rev
Projektnr.
Sidnr
15011
56 (56)
Sammanställning av intäktsprognos
Intäktsslag
Prognosticerad intäkt (kr/år)
Avgifter bad
10 800 000
Intäkter gym
2 800 000
Nettointäkter från café
400 000
Intäkter från föreningar och
företag
220 000
Intäkter från aktiviteter
700 000
Övriga intäkter från försäljning
200 000
Totalt
Ca 15 100 000
Tabell 12. Sammanställning av intäkter
8.3
Kostnader gentemot intäkter
En analys av prognosticerade kostnader gentemot intäkter kan inte bli komplett då vi saknar
kapitalkostnader.
Kostnader / Intäkter
Prognosticerat belopp (kr/år)
Personalkostnader
11 200 000
Driftkostnader
5 200 000
Totala intäkter
-15 100 000
Nettokostnad
Ca 1 300 000
Tabell 13. Prognosticerad nettokostnad
Det finns inga badhus som går jämnt upp avseende intäkter gentemot kostnader. De som lyckas bäst
har ett litet överskott om inte kapitalkostnaderna räknas med. I detta fall är det relativt stora delar av
anläggningen som har små möjligheter till intäkter i förhållande till kostnaderna; 50-metersbassängen
och undervisningsbassängerna. Därmed får en nettokostnad på 1,3 mkr exklusive kapitalkostnader
betraktas som bra. Detta förutsätter dock att personalen arbetar målmedvetet med att besökarna ska
få en positiv upplevelse så att de återkommer och även rekommenderar andra att besöka
anläggningen.
Förstudie Kungsbacka nytt badhus.docx
Kungsbacka simhall
2015-06-01/Rev 2015-07-01
Nybyggnad av badanläggning
Rumsfunktionsprogram
Bilaga 1
Placerad vid icke bestämd plats
Badet dimensionerat för 300000 besökare/år
Rum
A
antal
yta m²
Entré
summa yta
m²
samband med
dim. pers.
antal.
dim. Temp. °C
459
Vindfång
1
15
15
foajé
Foajé
1
200
200
vindfång
21
Siktkontakt med bassängrum
kassa/reception
Mötesplats
wc/hwc
Trappa/hiss till plan 2
omklädning bad
Kassa/reception
1
30
30
foajé, kontor, frd
2
21
Kontor
1
10
10
kassa/reception
1
21
Kontor/kassaräkningsrum
1
10
10
kassa/reception
1
21
Förråd
1
15
15
kassa/reception
Badshop
1
40
40
kassa/reception
Wc
1
3
3
kassa/reception
Kök
1
50
50
foajé
Omkl/WC för serveringspersonal
1
15
15
Torrförråd
1
5
5
kök
Serveringsyta torr
1
65
65
foajé
Toaletter
2
3
6
foajé
Rwc
1
5
5
Torrstäd
1
5
5
21
2
21
personal
21
Tillredningskök
3 stycken dubbelskåp
21
kök
PP Arkitekter AB
1
foajé
21
21
www.pparkitekter.se
sida 1(9)
Rum
antal
yta m²
B Omklädning för badet
summa yta
m²
samband med
dim.pers.antal. dim. Temp. °C
övrigt
658
Omklädning damer/herrar
6
52
312
2x(3x100)=600 platser
Wc
8
3
24
omklädning h + d
1
24
Rwc
8
5
40
omklädning h + d
1
24
Duschrum damer/herrar
2
65
130
omklädningsrum
27
bassängrum
2x10 duschplatser = 20
varav 6 duschbås
Wc
2
3
6
duschrum h + d
1
24
St
2
3
6
duschrum h + d
Bastu
4
10
40
duschrum
10
< 90
Specialgruppomklädning
4
15
60
foajé
2
24
-
Skall kunna användas som medföljaromklädning
Duschrum/Rwc
4
10
40
Spec gr omklädning
1
bassängrum
PP Arkitekter AB
27
4x1 duschplats
särskilt handikappanpassad
www.pparkitekter.se
sida 2(9)
Rum
antal
yta m²
C 50-M Bassängrum
summa yta
m²
samband med
dim.pers.antal. dim. Temp. °C
övrigt
2381
badkommunikation
50-M Bassäng
8 banor, 20,5 x 50 m
1025
bulkhead, 2 x 20,5 m
41
Startpallar
27
djup 2,1 m i halva bassängen
djup 1,2-2,1 m i andra halvan
golvyta runt bassängen
1066
1150
Antal 1 st
27
Inklusive plats för ca 500 åskådare
Mobil läktare
Badvärd
1
10
10
50-M bassängrum
Plats för styrutrustning
Rwc
2
5
10
Toaletter
7
2
14
Städ
1
6
6
bassängrum
Spolposter
Städcentral, våtstädning
1
30
30
bassängrum
med mopptvättmaskin, plats för
50-M bassängrum
städmaskiner och bottensugar
spolposter
Förråd
2
20
40
bassängrum
29
Förråd simförening
1
40
40
bassängrum
29
Incidentrum
1
10
10
bassängrum, Rwc
Rwc
1
5
5
Incidentrum
Landträningsyta föreningar
1
20
0
bassängrum
KBSS
ingår i golvyta runt bassäng
utrymme kan dubbelutnyttjas för mobila läktare
PP Arkitekter AB
www.pparkitekter.se
sida 3(9)
Rum
antal
yta m²
D Undervisningsbad 1
Bassängrum
summa yta
m²
samband med
dim.pers.antal. dim. Temp. °C
övrigt
479
1
badkommunikation
bassäng 12 x 16,67 m
200
vistelseyta (golvyta)
200
30
32º
30-34º
höj- och sänkbar botten 0-2,1 m
bassäng samt rum skall vara
möjligt att dela
trappa och lyftbord för rörelsehindrade
insynsskyddad landträningsyta
Förråd
2
18
36
bassängrum
24
undervisningsmaterial,
plats för handikapplift
Simlärarrum
2
10
20
bassängrum
2
24
Rwc
3
5
15
bassängrum
1
24
Wc
2
3
6
bassängrum
1
Spolpost
2
1
2
förråd
E Undervisningsbad 2
Bassängrum
385
1
badkommunikation
bassäng 8,5 x 12,5 m
106
vistelseyta (golvyta)
200
30
32º
30-34º
höj- och sänkbar botten 0-2,1 m
bassäng samt rum skall vara
möjligt att dela
trappa och lyftbord för rörelsehindrade
insynsskyddad landträningsyta
Förråd
2
18
36
bassängrum
24
undervisningsmaterial,
plats för handikapplift
Simlärarrum
2
10
20
bassängrum
2
24
Rwc
3
5
15
bassängrum
1
24
Wc
2
3
6
bassängrum
1
Spolpost
2
1
2
förråd
PP Arkitekter AB
www.pparkitekter.se
sida 4(9)
Rum
antal
yta m²
F Familjebad
Familjebad
summa yta
m²
samband med
dim.pers.antal. dim. Temp. °C
övrigt
500
1
283
bassängyta
städ/frd
1
wc
1
rwc
1
10
2
5
G Relaxavdelning
283
Familjebassäng med strömkanal,varmpool
200
vattenpist och klättervägg
10
Vattenrutschkanor med landningsrum
2
Småbarnspool med liten rutsch och vattenlek
5
395
Reception
1
10
10
badkommunikation
3
27
Omklädning dam - herr
2
30
60
badkommunikation
15
24
30 + 30 platser
duschrum
toalett
Toalett dam - herr
2
5
10
omklädning
Duschrum dam - herr
2
20
40
omklädning
Toalett dam - herr
2
5
10
duschrum
Relaxrum
24
3
27
4 + 4 duschplatser
24
1
75
75
omklädning
30
27
bubbelpool
1
45
45
bastur
10
37
kallpool
1
5
5
ångbad
pentry
servering
1
10
10
pentry
2
12
Bastu
1
15
15
relaxrum
Bastu (stor för bastuseanser)
1
25
25
relaxrum
18
Ångbad
1
15
15
relaxrum
10
50
Vilrum
1
50
50
relaxrum
25
27
Pentry
1
15
15
relaxrum
Förråd
1
10
10
relaxrum
Utepool
1
25
0
relaxgård
Friliggande bastustuga utomhus
1
20
0
relaxrum
PP Arkitekter AB
10
www.pparkitekter.se
27
Kyl, micro, diksbänk, över och underskåp
30
dj 1,3 m
75
sida 5(9)
Rum
antal
yta m²
H Gym/Friskvård
summa yta
m²
dim.pers.antal. dim. Temp. °C
övrigt
1280
Gym
2
500
1000
Gruppträning
2
120
240
Reception
1
15
15
Förråd
1
15
15
Rwc/WC
2
5
10
I Personal
Personalpausrum
samband med
183
1
40
40
personalomklädning
18
21
inkl förråd, pentryinredning
10
21
omklädningsskåp till 14+14 pers
1
21
kontor
Kontor
4
12
48
Omklädning pers.
2
15
30
1
personalpaus
duschrum
toaletter
Duschrum, 2 st á 1 dusch
2
5
10
omklädningsrum
Toaletter, 2 st
2
5
10
omklädningsrum
1 toalett till vardera omklädningsrummet
kontor
samt 1 RWC toalett vid personalpausrum
Rwc
1
5
5
Tvättstuga
1
20
20
Förråd
1
20
20
Pausrum
1
25
25
Kontor
2
12
24
Förråd
1
20
20
Rwc
1
5
5
J Föreningar
PP Arkitekter AB
Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp
74
inkl förråd, pentryinredning
1
www.pparkitekter.se
sida 6(9)
Rum
antal
yta m²
1
60
K Konferensrum
Konferensrum
summa yta
m²
samband med
dim.pers.antal. dim. Temp. °C
övrigt
60
60
Delbart till 2 rum
Vikväggar
L Övrigt
Kommunikation
604
1
400
400
motionsbassängrum
50
27
undervisning
omklädning
Servering bad
1
65
65
Toaletter
4
6
24
övre foajé
Soprum
2
30
60
Serveringskök
Städcentral
1
20
20
Serverrum
1
10
10
teknik
Verkstad
1
25
25
teknik
Bad
PP Arkitekter AB
www.pparkitekter.se
sida 7(9)
Rum
antal
yta m²
M Teknik
summa yta
m²
samband med
dim.pers.antal. dim. Temp. °C
övrigt
3550
Transportintag
200
Värmecentral
80
teknikentré
21 - 24
21 -24
Elcentral
30
teknikentré
21 - 24
Telecentral
20
teknikentré
21 - 24
Datacentral
10
teknikentré
21 - 24
Fläktrum
1200
ventilationskanaler (byggda kanaler)
500
Vattenreningsrum
700
teknikentré
Utjämningstankar
100
vattenreningsrum
Provtagningsrum
10
vattenreningsrum
Driftscentral
1
24 - 27
10
Kem.förråd
40
Förråd
50
Kringytor bassänger
600
PP Arkitekter AB
21 - 24
21 - 24
21 - 24
teknikentré
21 - 24
www.pparkitekter.se
sida 8(9)
Ytsammanställning
m²
%
A Entré
459
3,9
B Omklädning bad
658
5,6
2 381
20,1
D Undervisningsbad 1
479
4,0
E Undervisningsbad 2
385
3,3
F Familjebad
500
4,2
G Relaxavdelning
395
3,3
H Gym/Friskvård
1 280
10,8
183
1,5
J Föreningar
74
0,6
K Konferensrum
60
0,5
604
5,1
3 550
30,0
C Bassängrum 50-M
I Personal
L Övrigt
M Teknik
Total programyta (m²)
Övriga kommunikationsytor (ca 7%)
11 008
826
7,0
11 834
100,0
hissar, trappor, passager
Planerad totalyta Bruksarea (BRA) m²
Varav bassängytor
PP Arkitekter AB
1606
www.pparkitekter.se
sida 9(9)
Kungsbacka simhall
Nybyggnad av badanläggning
2015-06-01/Rev 2015-07-01
Rumsfunktionsprogram alternativ med 25-M bassäng
Bilaga 2
Placerad vid icke bestämd plats
Badet dimensionerat för 300000 besökare/år
Rum
A
antal
yta m²
Entré
summa yta
m²
samband med
dim. pers.
antal.
dim. Temp. °C
459
Vindfång
1
15
15
foajé
Foajé
1
200
200
vindfång
21
Siktkontakt med bassängrum
kassa/reception
Mötesplats
wc/hwc
Trappa/hiss till plan 2
omklädning bad
Kassa/reception
1
30
30
foajé, kontor, frd
2
21
Kontor
1
10
10
kassa/reception
1
21
Kontor/kassaräkningsrum
1
10
10
kassa/reception
1
21
Förråd
1
15
15
kassa/reception
Badshop
1
40
40
kassa/reception
Wc
1
3
3
kassa/reception
Kök
1
50
50
foajé
Omkl/WC för serveringspersonal
1
15
15
Torrförråd
1
5
5
kök
Serveringsyta torr
1
65
65
foajé
Toaletter
2
3
6
foajé
Rwc
1
5
5
Torrstäd
1
5
5
21
2
21
personal
21
Tillredningskök
3 stycken dubbelskåp
21
kök
PP Arkitekter AB
1
foajé
21
21
www.pparkitekter.se
sida 1(9)
Rum
antal
yta m²
B Omklädning för badet
summa yta
m²
samband med
dim.pers.antal. dim. Temp. °C
övrigt
658
Omklädning damer/herrar
6
52
312
2x(3x100)=600 platser
Wc
8
3
24
omklädning h + d
1
24
Rwc
8
5
40
omklädning h + d
1
24
Duschrum damer/herrar
2
65
130
omklädningsrum
27
bassängrum
2x10 duschplatser = 20
varav 6 duschbås
Wc
2
3
6
duschrum h + d
1
24
St
2
3
6
duschrum h + d
Bastu
4
10
40
duschrum
10
< 90
Specialgruppomklädning
4
15
60
foajé
2
24
-
Skall kunna användas som medföljaromklädning
Duschrum/Rwc
4
10
40
Spec gr omklädning
1
bassängrum
PP Arkitekter AB
27
4x1 duschplats
särskilt handikappanpassad
www.pparkitekter.se
sida 2(9)
Rum
antal
yta m²
C 25-M Bassängrum
summa yta
m²
samband med
dim.pers.antal. dim. Temp. °C
övrigt
1700
badkommunikation,
25-M Bassäng
10 banor, 25 x 25 m
625
golvyta runt bassängen
910
Startpallar
27
djup 2,1m
27
Inklusive plats för ca 500 åskådare
1066
Mobil läktare
Badvärd
1
10
10
50-M bassängrum
Plats för styrutrustning
Rwc
2
5
10
Toaletter
7
2
14
Städ
1
6
6
bassängrum
Spolposter
Städcentral, våtstädning
1
30
30
bassängrum
med mopptvättmaskin, plats för
50-M bassängrum
städmaskiner och bottensugar
spolposter
Förråd
2
20
40
bassängrum
Förråd simförening
1
40
40
bassängrum
Incidentrum
1
10
10
bassängrum, Rwc
Rwc
1
5
5
Incidentrum
Landträningsyta föreningar
1
20
0
bassängrum
KBSS
ingår i golvyta runt bassäng
utrymme kan dubbelutnyttjas för mobila läktare
PP Arkitekter AB
www.pparkitekter.se
sida 3(9)
Rum
antal
yta m²
D Undervisningsbad 1
Bassängrum
summa yta
m²
samband med
dim.pers.antal. dim. Temp. °C
övrigt
479
1
badkommunikation
bassäng 12 x 16,67 m
200
vistelseyta (golvyta)
200
30
32º
30-34º
höj- och sänkbar botten 0-2,1 m
bassäng samt rum skall vara
möjligt att dela
trappa och lyftbord för rörelsehindrade
insynsskyddad landträningsyta
Förråd
2
18
36
bassängrum
24
undervisningsmaterial,
plats för handikapplift
Simlärarrum
2
10
20
bassängrum
2
24
Rwc
3
5
15
bassängrum
1
24
Wc
2
3
6
bassängrum
1
Spolpost
2
1
2
förråd
E Undervisningsbad 2
Bassängrum
385
1
badkommunikation
bassäng 8,5 x 12,5 m
106
vistelseyta (golvyta)
200
30
32º
30-34º
höj- och sänkbar botten 0-2,1 m
bassäng samt rum skall vara
möjligt att dela
trappa och lyftbord för rörelsehindrade
insynsskyddad landträningsyta
Förråd
2
18
36
bassängrum
24
undervisningsmaterial,
plats för handikapplift
Simlärarrum
2
10
20
bassängrum
2
24
Rwc
3
5
15
bassängrum
1
24
Wc
2
3
6
bassängrum
1
Spolpost
2
1
2
förråd
PP Arkitekter AB
www.pparkitekter.se
sida 4(9)
Rum
antal
yta m²
F Familjebad
Bassängrum
summa yta
m²
samband med
dim.pers.antal. dim. Temp. °C
övrigt
500
1
270
bassängyta
270
Familjebassäng med strömkanal,varmpool
200
vattenpist och klättervägg
Småbarnspool med liten rutsch och vattenlek
Vattenrutschkanor med landningsrum
Förråd
1
12
12
Städ
1
10
10
Wc
1
3
3
Rwc
1
5
5
G Relaxavdelning
395
Reception
1
10
10
badkommunikation
3
27
Omklädning dam - herr
2
30
60
badkommunikation
15
24
3
27
30 + 30 platser
duschrum
toalett
Toalett dam - herr
2
5
10
omklädning
Duschrum dam - herr
2
20
40
omklädning
Toalett dam - herr
2
5
10
duschrum
Relaxrum
24
4 + 4 duschplatser
24
1
75
75
omklädning
30
27
bubbelpool
1
45
45
bastur
10
37
kallpool
1
5
5
ångbad
pentry
servering
Bastu
1
10
10
pentry
2
1
15
15
relaxrum
12
Bastu (stor för bastuseanser)
1
25
25
relaxrum
18
Ångbad
1
15
15
relaxrum
10
50
Vilrum
1
50
50
relaxrum
25
27
Pentry
1
15
15
relaxrum
Förråd
1
10
10
relaxrum
Utepool
1
25
0
relaxgård
Friliggande bastustuga utomhus
1
20
0
relaxrum
PP Arkitekter AB
10
www.pparkitekter.se
27
Kyl, micro, diksbänk, över och underskåp
30
dj 1,3 m
75
sida 5(9)
Rum
antal
yta m²
H Gym/Friskvård
summa yta
m²
dim.pers.antal. dim. Temp. °C
övrigt
1280
Gym
2
500
1000
Gruppträning
2
120
240
Reception
1
15
15
Förråd
1
15
15
Rwc/WC
2
5
10
1
40
I Personal
Personalpausrum
samband med
183
40
personalomklädning
18
21
inkl förråd, pentryinredning
10
21
omklädningsskåp till 14+14 pers
1
21
kontor
Kontor
4
12
48
Omklädning pers.
2
15
30
1
personalpaus
duschrum
toaletter
Duschrum, 2 st á 1 dusch
2
5
10
omklädningsrum
Toaletter, 2 st
2
5
10
omklädningsrum
1 toalett till vardera omklädningsrummet
Rwc
1
5
5
kontor
samt 1 RWC toalett vid personalpausrum
Tvättstuga
1
20
20
Förråd
1
20
20
Pausrum
1
25
25
Kontor
2
12
24
Förråd
1
20
20
Rwc
1
5
5
J Föreningar
PP Arkitekter AB
Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp
74
inkl förråd, pentryinredning
1
www.pparkitekter.se
sida 6(9)
Rum
antal
yta m²
1
60
K Konferensrum
Konferensrum
summa yta
m²
samband med
dim.pers.antal. dim. Temp. °C
övrigt
60
60
Delbart till 2 rum
Vikväggar
L Övrigt
Kommunikation
494
1
290
290
motionsbassängrum
50
27
undervisning
omklädning
Servering bad
1
65
65
Toaletter
4
6
24
övre foajé
Soprum
2
30
60
Serveringskök
Städcentral
1
20
20
Serverrum
1
10
10
teknik
Verkstad
1
25
25
teknik
Bad
PP Arkitekter AB
www.pparkitekter.se
sida 7(9)
Rum
antal
yta m²
M Teknik
summa yta
m²
samband med
dim.pers.antal. dim. Temp. °C
övrigt
3200
Transportintag
200
Värmecentral
80
teknikentré
21 - 24
21 -24
Elcentral
30
teknikentré
21 - 24
Telecentral
20
teknikentré
21 - 24
Datacentral
10
teknikentré
21 - 24
Fläktrum
1100
ventilationskanaler (byggda kanaler)
500
Vattenreningsrum
600
teknikentré
Utjämningstankar
100
vattenreningsrum
Provtagningsrum
10
vattenreningsrum
Driftscentral
1
24 - 27
10
Kem.förråd
40
Förråd
50
Kringytor bassänger
450
PP Arkitekter AB
21 - 24
21 - 24
21 - 24
teknikentré
21 - 24
www.pparkitekter.se
sida 8(9)
Ytsammanställning
m²
%
A Entré
459
4,3
B Omklädning bad
658
6,2
1 700
16,0
D Undervisningsbad 1
479
4,5
E Undervisningsbad 2
385
3,6
F Familjebad
500
4,7
G Relaxavdelning
395
3,7
H Gym/Friskvård
1 280
12,1
183
1,7
J Föreningar
74
0,7
K Konferensrum
60
0,6
494
4,7
M Teknik
3 200
30,2
Total programyta (m²)
9 867
C Bassängrum 25-M
I Personal
L Övrigt
Övriga kommunikationsytor (ca 7%)
740
7,0
10 607
100,0
hissar, trappor, passager
Planerad totalyta Bruksarea (BRA) m²
Varav bassängytor
PP Arkitekter AB
1206
www.pparkitekter.se
sida 9(9)
KUNGSBACKA KOMMUN
RIVNING AV KUNGSBACKA SIMHALL
KOSTNADSBERÄKNING/
SKISS
Göteborg 2015-05-12
CA consultadministration ab
BK/cj
703203.530
Kungsbacka rivning av simhall
Sida (sidor)
2(3)
703202.530
Handl/Kalk
Mängd
BK/cj
Dokument
Status
K-sam
Bef. Ritningar
Datum
Rev
15-05-12
OMFATTNING
Kostnadsberäkningen omfattar produktionskostnaden för rivning av simhall inkl
omklädningsrum samt utrymmen på plan3.
I beräkningen ingår ej kostnader för
lös inredning och utrustning
mervärdeskatt
markförvärv
anslutningsavgifter
BERÄKNINGSUNDERLAG
Beräkningen har baserats på befintlighetsritningar.
REDOVISNING
Projektdata - area och volym - redovisas enligt Svensk Standard SS 21054 : 2009
Kostnaderna redovisas byggdelsvis enligt BSAB:s produkttabell 2, generation 1983
med kompletteringar enligt CA:s kostnadsplan.
KOSTNADSLÄGE
Beräkningen har baserats på kostnadsläget
15-03
Kostnadsstegring t o m färdigställd byggnad har bedömts med 3,0 % årlig stegring.
Byggstart har förutsatts till 2016-08 och byggnadstiden till 6 månader.
PROJEKTDATA
Bruttoarea, Bta
Källare
Omklädning
Bassängrum, café
Övre plan, entrésol
3 595 m2
773
615
1 219
988
m2
m2
m2
m2
Rev dat
Kungsbacka rivning av simhall
Sida (sidor)
3(3)
703202.530
Handl/Kalk
Mängd
BK/cj
Dokument
Status
Datum
K-sam
Bef. Ritningar
2015-05-12
Rev dat
Rev
KOSTNADSSAMMANDRAG
1
MARK . utv
kkr
0
32
Husunderbyggnad
kkr
0
3
HUS
kkr
5 800
5
VVS, VA
50
Rör
kkr
0
57
Vent, inkl styr
kkr
0
6
EL
kkr
0
7
TRANSPORT
kkr
0
8
kkr
5 800
kkr
0
kkr
0
INREDNING, UTRUSTNING
kkr
0
ENTREPRENADKOSTNAD
kkr
5 800
kkr
650
kkr
0
kkr
6 450
9
ALLM PROJEKTKOSTNADER
91
Projektering
kkr
450
92
Administration
kkr
200
93
Mervärdeskatt
Summa, kostnadsläge
13-04
94
Kostnadsstegring
kkr
300
95
Kapitalkostnad
kkr
100
BYGGNADSKOSTNAD
kkr
6 850
kkr
0
96
Markförvärv
kkr
0
97
Anslutningsavgifter
va
kkr
0
el
kkr
0
fjärrvärme
kkr
0
98
Budgetreserv
kkr
650
99
Övrigt
kkr
0
0
PRODUKTIONSKOSTNAD
kkr
7 500
PM
Datum 2015-03-27
Uppdrag
Beställare
Från
Till
PM nummer
Kungsbacka simhall
Kungsbacka kommun
Christian Andersson
02
Ramböll Sverige AB
Strandgatan 3
302 50 Halmstad
T: +46-10-615 60 00
D: +46 (0)10 615 21 62
F: +46-35-13 30 76
www.ramboll.se
Unr 1320001899
Ramböll Sverige AB
Org nr 556133-0506
1.
Bakgrund
Under första hälften av 2013 initierade Kungsbacka kommun uppdraget att
statusinventera Kungsbacka simhall.
Ramböll medverkade som en av flera teknikkonsulter i ett uppdrag som syftade
till att utifrån fackvisa statusinventeringar göra bedömningar som
omfattar renoveringsåtgärder så att byggnaden kan användas i 6 år till
omfattar renoveringsåtgärder som behövs för att byggnaden skall uppnå
status motsvarande en ny simhall
2008 initierade Kungsbacka kommun undersökningar som syftade till att utreda
status och skador hos anläggningen. Det ledde till projektering och
entreprenadarbeten med syftet att garantera säkerhet och drift av anläggningen
för en ungefärlig sexårsperiod, en period som vi nu befinner oss i slutet av.
o:\had1\byg\2013\1320001899\3_teknik\k\dokument\beskrivningar\pm02 150327.docx
2.
Uppdrag
Nu i början av 2015 har Kungsbacka kommun givit i uppdrag åt Ramböll att kort
sammanfatta och bedöma erforderliga åtgärder för stomme under förutsättning
att användningen av simhallen ändras från simhall till gymnastikhall.
Beställarens egen formulering lyder ”utredning kring vilka åtgärder som krävs
hållfasthetsmässigt om användningssättet för simhallen ändras till gymnastik”.
PM02
Unr 1320001899
1(3)
Uppdraget begränsas till att omfatta bedömningar av åtgärder kopplade till den
stora omfattning av betongskador som beskrivs i PM01. I det fortsatta förutsätts
att läsaren, har tillgång till och, är väl förtrogen med PM01.
3.
Omfattning
Detta PM berör endast simhallsdelen, alltså inte omklädnings-, kontorsdelar etc.
4.
Statiska förutsättningar
Befintlig aktuell del är i enlighet med ursprungliga K-ritningar dimensionerad för
Lokaltyp 5 (ståplatsläktare, gymnastiksalar, danslokaler, scener e.d.) i
markplan
Lokaltyp 4 (balkonger, altaner, takterrasser) för läktarentresol
300 kg/m² för fribärande golv i plan 0 (källaren)
allt i enlighet med SBN 1980.
Alltså i paritet med gällande normer idag för ex. gymnastiksalar.
I och med att allt bassängvatten försvinner utgår såväl horisontella som
vertikala belastningar av vattentryck och egentyngd av vatten varvid många
befintliga betongkonstruktioner och på senare tid utförda stålförstärkningar
beräkningsmässigt får avsevärt mycket lägre påkänningar och
utnyttjandegrader.
o:\had1\byg\2013\1320001899\3_teknik\k\dokument\beskrivningar\pm02 150327.docx
5.
Åtgärder
Plan 1
samtliga golvbeläggningar inklusive sättbruk och tätskikt rivs ned till
konstruktionsbetong (gäller såväl golv i markplan som bassängbottnar
och bassängväggar)
brunnar och andra genomföringar rivs och gjuts igen
betonglagning i mindre omfattning av de nedre delarna av
prefabricerade betongpelare (såväl nu synliga som nu dolda delar under
befintlig golvnivå)
det är rimligt att räkna med en viss omfattning av betonglagning av
skador i den frilagda konstruktionsbetongen (efter rivning av
golvbeläggningar etc.)
sannolikt rivs uppåtgående betongkonstruktioner såsom
landningsbassäng, bassängkanter etc.
PM02
Unr 1320001899
2(3)
Plan 0
all utrustning som har med rening av vatten förutsättes rivas ut så att
källardelen blir åtkomlig för inspektion, betongrenoverings- och
förstärkningsåtgärder
betongrenovering i den omfattning som krävs för att åtgärda lös och
sprucken betong, frilagd armering och korrosionsskadad armering
åtgärder för att säkerställa ett” torrt klimat” m.h.t. fördröjning av
kloridinitierad armeringskorrosion
6.
Vidare utredning
-
-
-
o:\had1\byg\2013\1320001899\3_teknik\k\dokument\beskrivningar\pm02 150327.docx
-
i samband med rivning av betongkonstruktioner över golvnivå (och även
för andra eventuella rivningar av konstruktionsbetong) måste
kontrolleras om dessa byggdelar bär anslutande byggdelar
vid igenfyllnad av försänkningar (bassänger) måste kontrolleras om
tillkommande egentyngder kan bäras av befintlig konstruktion
efter utrivning av utrustning i plan 0 inventeras samtliga
betongkonstruktioner och befintliga förstärkningar varvid beslut om
ytterligare förstärkningar kan göras
om plan 0 skall användas för någon typ av verksamhet som är
fuktkänslig kan det bli aktuellt med tätningsåtgärder i källarytterväggar
och källargolv m.h.t. inträngande grundvatten
även nytt yttre dräneringssystem kan bli aktuellt beroende på hur man
tänker använda plan 0
PM02
Unr 1320001899
3(3)
Behovsinventering ny simhall
Förutsättningar
Kommunen har avsatt 500 000 kronor för att ta fram en förstudie för en ny simhall.
Innan en förstudie görs måste en behovsinventering tas fram som ska ligga till grund
för en förstudie som är nästa led i arbetet med en ny simhall.
De medel som är avsatta för en förstudie ska hanteras av Förvaltningen för Service.
Förstudien är en djupare analys av det som framgår av behovsinventeringen och ska
leda till en noggrannare kalkyl över kostnaderna för att bygga en ny simhall och var
den ska placeras.
1 (5)
Datum
2014-06-23
Ingång
-
Nuvarande simhall på Inlagsområdet är över 30 år gammal. Den byggdes då
Kungsbacka hade runt 45 000 invånare
-
Nuvarande simhall är behov av underhåll. Underhållsåtgärderna inriktar sig
på att simhallen ska klara nuvarande funktion under en period av 5 – 6 år
-
En ny eller renoverad simhall ska klara Kungsbackas nuvarande och långsiktiga
behov av inomhusbad. Därför tror vi att en kapacitetsökning är nödvändig.
-
En ny anläggning ska klara krav från simmande allmänhet inklusive familjer,
simskolor, föreningsverksamhet och rehabverksamhet.
Behovsinventeringen ska i huvudsak leda till en fördjupning av tre huvudspår:
•
Verksamhet
•
Teknik
•
Volym/Area
Slutprodukten ska om möjligt också ge en grov indikation på kostnaderna för en ny
simhall.
Behovsinventeringen har utförts av en arbetsgrupp bestående av
KUB2000, v2.0, 2012-05-23
– Verksamhetschef Drift Fritid & Folkhälsa (projektansvarig)
– Simhallspersonal från Fritid & Folkhälsa
Robert Andersson
Kungsbacka kommun
Fritid & Folkhälsa
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Borgmästaregatan 5
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-83 48 99
[email protected]
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (5)
– Driftpersonal från Fritid & Folkhälsa
– Tekniker från Service
– Klubbchef Kungsbacka Simsällskap
–
Region Halland har tillfrågats om synpunkter
Sammansättningen av gruppen har gjorts utifrån att den sammantaget har mångårig
erfarenhet från badverksamhet både i kommunal regi och föreningsdriven
verksamhet, samt också erfarenheter om den speciella och komplicerade
teknikförsörjning som krävs för en sådan anläggning.
Arbetsgruppen har träffats vid sex tillfällen och har också genomfört ett studiebesök i
Hyllie i Malmö där man håller på med produktion av en simhall som ska tas i drift
under 2015.
Gruppen har också inhämtat synpunkter från en byggentreprenör inom branschen.
Frågeställningar utifrån huvudspåren
Verksamhet
Vilka olika verksamheter ska kunna inrymmas i anläggningen?
Utbudet måste definieras – klara behovet för Kungsbacka eller ska anläggningen
också locka till sig kunder från kranskommunerna. Vilket alternativ ska vara
styrande?
Vilka bassängtyper ska finnas?
Vilka andra verksamheter ska inrymmas i anläggningen?
Reception ska den kunna ge service åt annat än badet?
Café/Matservering
Simskolor för allmänhet och skolan – hur mycket tid och utrymme ska avsättas?
Simklubbens verksamhet – vilka krav/önskemål ska anläggningen klara av?
Vad finns det för olika upplägg på driftsformer?
Teknik
Innehålla ny teknik – effektivt och energisnålt
Teknikrum – ändamålsenligt, arbetsmiljövänligt
Kan bassängen byggas i huvudsak ovan mark för att slipps gräva ner den i instabil
mark?
Volymer/Area
Vilka storlekar ska de olika verksamhetsytorna ha?
Bassängstorlekar
Flexibilitet i bassängstorlekar
Torrverksamhet - gym, gruppträning
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (5)
Gemensamma utrymmen – café, entré, reception
Personal och föreningslokaler
Omklädning, duschutrymmen, spa
Efter bearbetning av frågeställningarna har arbetsgruppen kommit fram till vad en ny
anläggning bör bestå av:
•
Delbar bassäng 50x25 meter. Den ena hälften ska förses med ett höj- och
sänkbart golv
•
Omklädningsutrymmen för bad och övrig verksamhet
•
Två undervisnings-och rehabassänger med storleken 16x12 meter
•
Områden för vattenlek och relax, bubbelpooler, bastu
•
Kafé och reception
•
Teknikutrymmen
•
Förrådsutrymmen
•
Föreningslokaler
•
Personalutrymmen
Totalt ger det en yta som är i storleken runt 9000 m2.
Byggkostnaderna för en simhall ligger i dag mellan 35 – 40 000 kr/m2.
Varför en 50-metersbassäng som är delbar och en del höj och sänkbar?
En 50-metersbassäng tillför betydande förbättringar för motionssim för allmänheten
och för simklubbens föreningsdrivna simverksamhet. En delbar 50-metersbassäng
med den ena delen höj och sänkbar innebär en multifunktion då hela bassängytan kan
användas till olika former av verksamhet. Motionssim, simskola, vattengymnastik,
lek med mera.
Varför två undervisnings- och rehabbassänger?
Dessa två bassänger kommer att ha en högre vattentemperatur än den stora
bassängen. Det innebär att de används till simundervisning för de mindre barnen,
vattengymnastik, babysim och vattenträning för icke simkunniga. En av bassängerna
har ett fast djup som är grundare än den stora 50-metersbassängen. Den andra kan ha
en höj och sänkbar botten, samt nödvändig tillgänglighetsutrustning för att kunna
erbjuda reahabilitering i olika former. En specialutrustad rehabbasäng är mycket
efterfrågad i kommunen.
Gruppen föreslår inte större äventyrsdel, möjligheter till simhopp, utomhusbad och
spaavdelning. Dessa delar medför en stor investering och det redan finns ett flertal
sådana anläggningar i regionen. Konkurrensen om kunderna i sådana anläggningar är
stor.
Samtliga i arbetsgruppen är eniga om att behovet är en friskvårdsanläggning som
inom kommunen ska uppfylla krav från simmande allmänhet inklusive familjer,
simskolor, föreningsverksamhet och rehabverksamhet.
KUNGSBACKA KOMMUN
4 (5)
Kapacitetsökning
Prognosen för de två simhallarna som vi nuläget har i Kungsbacka pekar på 250 000
besök under 2014. Det motsvarar ungefär att varje invånare i kommunen besöker
simhallarna tre gånger om året. I dag finns det en större efterfrågan från allmänheten,
skolorna och föreningslivet på tider i våra simhallar än vad som kan erbjudas.
Delområdesprognosen för Kungsbacka kommun mellan 2014 – 2018 visar på att
befolkningen ökar med nästan 1000 invånare per år. Den i särklass högsta ökningen
under denna period är i tätorten.
En ny simhall måste därför dimensioneras för att över tid ha en kapacitet som svarar
mot att varje invånare ska kunna besöka simhallen minst tre gånger per år.
Sammanfattning
En sammanfattning av behovsinventeringen ger då en anläggning som:
•
Goda möjligheter till simning som motion och idrott
•
Goda möjligheter till simundervisning och rehabilitering
•
Möjligheter till lek och avkoppling
•
Möjligheter till annan friskvård, gym etc.
•
Smarta hållbara energilösningar
•
Smarta lösningar för personaleffektivitet och god arbetsmiljö
Frågan om olika driftsformer och ägandeförhållanden har varit uppe för diskussion
på arbetsgruppens möten. Dock har det inte gjorts någon djupare analys i frågan.
Den frågeställningen får beaktas noggrannare i förstudien och i det fortsatta arbetet
med den nya simhallen.
Bilagor:
Synpunkter från KBSS..\Möte behovsinv\Ny bassäng till Kungsbacka Användbarhet.pptx
Beskrivning från Kba Simhall..\Möte behovsinv\Verksamhet i Kungsbacka
simhall.docx
Behovunderlag rehabbassänger Behovsunderlag rehabbassäng.docx
Behovsunderlag totalt Utkast sammanfattning behov rev.docx
Befolkningsprognos 2014 – 2018 Prognos, planeringsomr. 2014-2018.xlsx
Statistik simhallarna 2010 – 2014 Statistik simhallarna helår jmf 2010-2014.xlsx
KUNGSBACKA KOMMUN
5 (5)
Robert Andersson
Verksamhetschef
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
RAPPORT
Göteborg 2014-01-31
KUNGSBACKA SIMHALL
STATUSINVENTERING
Beställare
Kungsbacka Kommun
Beställarens representant
Christian Andersson/Maria Sörensson
Konsult
CA consultadministration ab
Mölndalsvägen 24
412 63 GÖTEBORG
Handläggare/upprättad av
Dokumenttyp/namn
Rapport från statusinventering
Datum
2014-01-31
Revidering
Revideringsdatum
Uppdragsnummer
703201.890
Filnamn och sökväg
u:\703201 kungsbacka simhall - statusinventering\703201hl.890\3 teknik\rapport
bd-besk.docx
Granskad av
z
Projektnamn
Handläggare
Heléne Leidö
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
Dokument
Rapport från statusinventering
koncept
3 (56)
Rev
Datum
Rev datum
2014-01-31
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
AVSNITT 1
ALLMÄNT
Uppdragets syfte
Förutsättningar
Konsulter, metod
Allmänt om byggnaden
Sammanfattning av statusbedömning
SID
4-8
4
4
5
6
7
AVSNITT 2
BYGGDELAR
Sammansatta byggdelar
Bärverk i husstomme
Klimatskiljande delar och kompletteringar
i yttertak och ytterbjälklag
Klimatskiljande delar och kompletteringar
i yttervägg
Inre rumsbildande byggdelar
Invändiga ytskikt
Huskompletteringar
Rumskompletteringar
SID
9-29
9
13
AVSNITT 3
INSTALLATIONER
V-INSTALLATIONER
Tappvattensystem
Avloppsvattensystem
Kylsystem
Värmesystem
Luftbehandlingssystem
Styr- och övervakningssystem
Foton befintligt
ELINSTALLATIONER
Kanalisation
Elkraftsystem
Telesystem
Hissystem
SID
29-43
29
29
30
30
31
31
32
33
40
40
41
42
43
AVSNITT 4
MILJÖ, SANITET, TILLGÄNGLIGHET M M
Vattenrening
Sanitet
Tillgänglighet
Arbetsmiljö
Miljöstörande ämnen i byggnaden
SID
44-56
44
50
50
51
52
14
16
18
19
25
26
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
4 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 1 - ALLMÄNT
Uppdragets syfte
Av Kungsbacka Kommun har utsetts en konsultgrupp för att utreda status på kommunal
simhallsbyggnad.
Uppdraget avser att kartlägga status på byggnaden, beträffande byggnadsdelar, installationer och
eventuella miljöpåverkande produkter, samt att föreslå åtgärder för två tänkbara fall; drift av
simhallen under en kortare period (under vilken man kan utreda förutsättningarna för en ny simhall
på annan plats), eller ombyggnad av simhallen till ”nyskick”.
Föreslagna åtgärder har delats in i kategorier utifrån de tidsperspektiv som beställaren lämnat som
förutsättning.
- Alternativ A
åtgärder för att klara sex års drift av simhallen
- Alternativ B
renovera för 25 års bruk av simhallen
Inom uppdraget ska kostnadsbedömning av de olika alternativen utföras, vilken kan ligga till grund
för beslutstagande i Kungsbacka kommun.
Statusinventeringen omfattar den del av Aranässkolan som 1984 byggdes till som simhall,
omklädningsrum och träningslokal. Byggnaden är tydligt avgränsad som den sydvästra flygeln
omfattande tre plan, varav ett plan utgörande källare (plan 0). Plan 0 inrymmer teknikutrymmen,
på plan 1 finns simhallsavdelning och omklädningsavdelning dam & herr, samt personalutrymmen,
och på plan 2 finns två träningssalar med tillhörande omklädningsutrymmen.
Följande







delar ingår i uppdraget
Klimatskiljande delar i yttervägg och yttertak, fönster, dörrar m.m
Stomme
Platsgjutna betongkonstruktioner framförallt i simhallsdel och i teknikutrymmen i källaren
Ytskikt, tätskikt och byggnadsdelar
Installationer som VVS, luft, och el m.m.
Vattenrening
Miljöpåverkande produkter
Förutsättningar
2008 initierade Kungsbacka kommun undersökningar som syftade till att utreda status och skador
hos anläggningen. Det ledde till projektering och entreprenadarbeten med syftet att garantera
säkerhet och drift av anläggningen för en ungefärlig sexårsperiod, en period som vi nu befinner
oss i slutet av.
Under första hälften av 2013 initierade Kungsbacka kommun så uppdraget att statusinventera
Kungsbacka simhall, och att utifrån fackvisa statusinventeringar göra bedömningar som omfattar
renoveringsåtgärder för de två alternativen A respektive B.
Utgångspunkten för konsultgruppen har varit att endast ta med sådana åtgärder som bedöms helt
nödvändiga ur drifts-, säkerhets- och användarsynpunkt.
I båda fallen gäller att föreslagna åtgärder är tänkta att utföras snarast. Rapporten ska således inte
betraktas som en underhållsplan, där åtgärder kan skjutas upp för att utföras senare under
perioden. Naturligtvis får arbetena i alternativ A anpassas efter hur hallen brukas. I alternativ B
förutsätts hallen stängas under byggtiden, se vidare under Sammanfattning av statusbedömning
nedan.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
5 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 1 - ALLMÄNT
I alternativ B har förutsättningen varit att simhallen ska uppnå en status som motsvarar nyskick,
med det badutbud som idag erbjuds och ett besökarantal som motsvarar dagens. I kostnadskalkylen
ligger således ej med någon tänkt utökning av ytan för att kunna ta emot fler besökare, ej heller
några ombyggnadsåtgärder för andra badupplevelser.
Tillgängliga underlag
Av beställaren tillhandahållet arkivmaterial listas i kronologisk ordning enligt följande.
-
arkitektritningar upprättade av Einar Andreassons Arkitektkontor AB daterade 1984-06-25
konstruktionsritningar upprättade av VBK enligt ritningsförteckningar med senaste datering
1985-02-28 respektive 1985-01-30
Uppdragsrapport nr 2008-44 avseende Undersökning av betongkonstruktionen
i Kungsbacka simhall upprättad av CBI Betonginstitutet AB daterad 2008-03-31
SP Rapport avseende Kungsbacka simhall upprättad av SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut daterad 2008-05-14
Byggbeskrivning Kungsbacka simhall upprättad av WSP Management daterad 2009-03-16
konstruktionsritningar upprättade av Byggkonstruktion i Kungsbacka AB
daterade 2009-10-16
Situationsplan Röranläggning upprättad av Bengt Dahlgren AB daterad 1994-06-25
Utöver ovanstående har konsulterna tagit del av diverse andra arkivhandlingar avseende andra
teknikgrenar och dokument från gamla uppdragspärmar mm, samt statistik över antalet badande
under senaste året. För enkelhetens skull har dock endast de viktigaste handlingarna och de
handlingar som åberopas i denna rapport tagits med som underlag.
Konsulter, metod
Inventeringar har utförts okulärt, vid flera tillfällen under hösten 2013. Dessutom har beställaren
tillhandahållit tidigare utredningar m m, som konsulterna tagit del av.
Ytskikt och betong i simhallen inventerades då bassänger var tömda för rengöring (2013-08-14).
I övrigt har inventering i huvudsak utförts med pågående verksamhet i lokalerna.
Respektive konsult har sedan författat text till rapporten. Dessa texter har fogats samman till
föreliggande handling. Ursprungsdokumenten bifogas ej, men finns att tillgå hos respektive konsult.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
6 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 1 - ALLMÄNT
Nedanstående konsulter har deltagit i uppdraget:
Klimatskal, bärande delar, konstruktion
Ramböll AB
V-installationer
WSP AB
Elinstallationer
Creacon HKAB
Ytskikt m m invändigt
CA consultadministration ab
Vattenrening
Weedo AB
Miljöpåverkande produkter
CA consultadministration ab
I avsnitt 2 redovisas varje byggnadsdel för sig avseende skick, status och förslag på åtgärder.
Status och åtgärder avseende installationer redovisas i avsnitt 3.
Status och åtgärder avseende vattenreningssystemet redovisas i avsnitt 4.
Där finns även en kort sammanfattande del avseende fuktsäkerhetsåtgärder och sanitära åtgärder,
liksom en översikt över farligt och miljöstörande avfall som upptäckts vid inventeringen.
Att utreda eventuella inomhusmiljöproblem, göra fuktmätningar o d har ej ingått i detta uppdrag.
Allmänt om byggnaden
Kungsbacka Simhall uppfördes i anslutning till Aranässkolan under mitten av 1980-talet, och har
genomgått flera ombyggnader och renoveringar sedan dess. Efter ca tio år utfördes en ombyggnad
innefattande gym, cafeteria m m. Dessa delar ingår inte i uppdraget.
Enligt uppgifter från beställaren har bl a följande åtgärder utförts i de aktuella utrymmena:
 yttertak (tätskikt+isolering)
 duschavdelning herrar (tätskikt+keramiska plattor)
 betonglagning undervisningsbassäng
 ytskikt i simhall (ej i bassänger)
 förstärkningsarbeten m.m. plan 0
 lagningsarbeten av att keramiska plattor
 åtgärder för energieffektivisering
ca 2000
2008
2009
2009
2009
(löpande, pågår)
2012
Plan 0 inrymmer vattenreningsanläggning.
Simhall och omklädningsutrymmen är belägna på plan 1.
På plan 2 finns ett par större träningshallar, av vilka den ena idag används för kampsport, och den
andra för spinning, yoga o d. I övrigt finns omklädningsrum med dusch o WC, samt förrådsutrymmen
och ett fåtal klubbrum/kontor. Del av utrymmet hyrs ut till annan verksamhet (massage).
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
7 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 1 - ALLMÄNT
Källarvåning, bjälklag och bärande pelare är av betong, samt limträ.
Utvändigt är hallen klädd med profilerad plåt. Glaspartier är av aluminium. Fönster av trä
förekommer på plan 1 och 2.
Invändigt förkommer keramiska plattor i simhall och duschutrymmen, samt plastmattor och
linoleummattor.
Väggar består av tegel, eller målade skivor, samt beklädnad med kakel i simhall och
duschutrymmen.
Innertak i simhall och träningslokaler består av träfiberskivor. Träpanel förekommer i simhallens
lågdel. I övriga utrymmen är det övervägande demonterbara undertak, enstaka fasta undertak av
skivor förekommer.
Sammanfattning av statusbedömning
Alternativ A – hålla simhallen i drift under sex år till
Byggnaden och dess installationer bedöms kunna klara ytterligare sex år. Akuta risker föreligger ej;
de förstärkningsåtgärder som gjorts i plan 0 beräknas i stort sett vara tillräckliga i ett kort
tidsperspektiv.
Vissa byggåtgärder bör dock utföras för att bibehålla byggnadens säkerhet:
 byte av korroderade smideskonstruktionsdelar i anslutning till källartrappa
 skrotning av lös vittrad/bortsprängd betong i källardelens betongkonstruktioner
 komplettering med nya stålförstärkningar motsvarande dem som monterades 2009,
fast i nya lägen
 betongrenovering av samtliga synliga skador i simhallsdelen (publik/allmän del)
 översyn av träfasaderna med byte av rötskadat virke och underhållsmålning
 ett löpande underhåll av metallpartierna med byte av delar som inte håller tätt och som
inte längre garanterar täthet hos ytterväggskonstruktionen som helhet
 för ståldörrar rekommenderas målningsunderhåll
 byte av ca hälften av de kvarvarande träfönstren
I övrigt rekommenderas att utföra årliga säkerhetsbesiktningar av bärande platsgjutna
betongkonstruktioner i simhalls- och källardelen.
När det handlar om ytskikt m m är det i detta korta perspektiv endast fråga om att lappa och laga.
Ommålning föreslås av vissa publika utrymmen, samt ytskiktsbyte och rivning av ett par
mellanväggar i personaldelen, för att öka användbarheten.
Nödvändiga åtgärder för installationer redovisas i avsnitt 4, men kortfattat kan sägas att i
alternativ A handlar det om mycket enkla åtgärder, kontroller av flöden m m samt normalt
underhåll.
De brister som påtalas i avsnitt 4 avseende tillgänglighet och arbetsmiljö (samt möjligen även
brandsäkerhet), är svåra att åtgärda utan genomgripande planlösningsförändringar, vilka blir
kostsamma om byggnaden inte planeras att användas i längre än sex år.
Åtgärderna innebär ett flertal punktvisa insatser, varav vissa bör kunna utföras med hallen i drift,
medan andra kommer att kräva att hela eller delar av hallen stängs för kortare perioder.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
8 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 1 - ALLMÄNT
Alternativ B – renovera för ytterligare 25 års bruk av simhallen
Betongen i simhallsdelen är i mycket dåligt skick och måste renoveras. Förutom nedanstående
åtgärder rekommenderas årliga säkerhetsbesiktningar av bärande platsgjutna betongkonstruktioner i
simhalls- och källardelen.












nytt tätskikt på yttertak (högdel)
nytt komplett takavvattningssystem
ny yttertaksbeläggning på lågdel omfattande ny falsad plåt, vattenavledande
underlag samt ny råspont/plywood
ny ytterväggsbeklädnad omfattande fasadmaterial, luftspaltbildande läkt och vindskydd
nya fönster och dörrar
rivning av samtliga ytskikt ned till ursprunglig konstruktionsbetong i hela
simhallsdelen i markplan
nytt tätskikt i hela simhallsdelen
betongrenovering av frilagda betongkonstruktioner i erforderlig omfattning i
simhallsdelen i markplan
betongrenovering med statiskt verksamma förstärkningar av platsgjutna pelare
och balkar i källardelen
betongrenovering med vattenbilning och sprutbetong av betongkonstruktioner
i övrigt i källardelen
sprickinjektering i källarytterväggar
nytt yttre dräneringssystem
Dessa arbeten är av så pass omfattande karaktär att stora delar av simhall med tillhörande
omklädningsutrymmen kommer att påverkas. Bedömningen är därför att en total invändig
ombyggnad är nödvändig för att förlänga byggnadens livslängd med ytterligar 25 år.
Antalet besökare och personal gör att ytan behöver utökas något, dels för att få till en fungerande
vattenreningsanläggning, dels för att inrymma rimliga omklädningsutrymmen, HWC m m.
Genom att riva större delen av befintliga väggar på plan 0 och 1, samt genom en mindre tillbyggnad,
kan en förändrad planlösning erhållas som svarar mot dagens krav på arbetsmiljö, tillgänglighet och
brandsäkerhet.
Detta medför naturligtvis nya ytskikt och ny inredning.
Bjälklag till plan 2 är inte skadat, och det bedöms att utrymmen på plan 2 kan fungera under
25-årsperioden, med erforderliga byten av ytskikt m m.
När det kommer till installationer handlar det till största delen om att byta ut befintliga system till
nya, mer energieffektiva. Detta medför även omfattande byggåtgärder, t ex rivning av undertak för
att frilägga kanaler o d. Se vidare i avsnitt 3.
Åtgärderna innebär så stora och omfattande arbeten att hallen kommer att behöva hållas stängd.
En grov uppskattning ger en byggtid på ca 14 månader för ombyggnadsarbetena.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
9 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Rubriker ansluter till AMA Anläggning 10 respektive AMA Hus 11.
01
SAMMANSATTA BYGGDELAR
Platsgjutna betongkonstruktioner
Teknisk beskrivning
Med platsgjutna betongkonstruktioner avses här de betongkonstruktioner som utgör golv
(bjälklag) och bassänger över golvnivån i simhallsdelen och samtliga övriga
betongkonstruktioner under den nivån.
Golv på mark i omklädnings- och personaldelar berörs inte här.
Enligt ritning nummer K00:1 Allmänna föreskrifter daterad 1984-06-25 skall all betong under
nivån +3,160 (ÖK landningsbassäng) utföras som BTG II STD K300 vattentät med lufthalt 3,5 %
och VCT högst 0,6.
Gjutfogar är utförda som vattentäta med fogband och dilatationsfogar är utförda med
vattentätning. Dilatationsfogar förekommer allmänt mellan bassängdelar och övrig betong.
I samband med renoveringsarbeten 2009 förseglades en del dilatationsfogar med tätskiktsduk.
I samband med renoveringsarbetena 2009 utfördes förstärkningsarbeten i källaren där
betongpelare och betongbalkar kompletterades med stålpelare och stålbalkar (i omfattning
enligt konstruktionsritningar från 2009).
Status
I huvudsak hänvisas till den rapport som CBI skrev 2008.
Det är anmärkningsvärt att man har föreskrivit en betong med VCT högst 0,6. Huruvida man
har gjutit med motsvarande betongkvalitet är oklart.
I CBI-rapporten från 2008 söker man orsaken till de höga karbonatiseringsdjupen i för högt
VCT i betongen, vilket bekräftas av VBK:s Allmänna föreskrifter (som CBI sannolikt inte hade
tillgång till 2008)
I förhållande till statusen 2008, då CBI utförde sina undersökningar gäller att
- läckage av bassängvatten ner i källaren har stoppats nästan helt
- korrosion hos oskyddad armering fortgår
- sprängning/spjälkning av täckande betongskikt fortgår
- karbonatiseringsprocessen fortgår
- klorider i betongen finns kvar
Det är viktigt att inse och konstatera att de åtgärder som gjordes 2009 i princip endast hade
som effekt att huvuddelen av läckaget av bassängvatten stoppades och att bristfälliga
konstruktioner säkrades genom stålförstärkning.
2009 genomfördes inte åtgärder i tillräcklig omfattning för att bromsa karbonatiseringsprocessen, ta bort betong med för höga kloridhalter och ge skadad armering nytt skydd. Detta
av förklarliga skäl eftersom arbetena gjordes i ett 6-års driftsperspektiv.
Säkerhetsmässigt fångade man upp de brister som fanns i och med 2009 års
entreprenadarbeten, dock monterades aldrig någon förstärkning under skvalprännekonsolen
utmed stora bassängens södra långsida (jfr K3 konstruktionsritning från 2009).
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
10 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Utöver det har noterats omfattande skador i balksystemet under undervisningsbassäng/
landningsbassäng.
I mindre omfattning förekommer läckage av grundvatten genom den vattentäta
källarbottenplatta/källarytterväggskonstruktionen. Läckage har i huvudsak noterats i den del
av källaren som är under bubbelpolen och rundsimningsbassängen.
Foto taget 2013-06-25 som visar stålförstärkning monterad 2009.
Notera sprickan i betongpelaren, en spricka som har återuppstått efter renovering 2009 och som förklarar
behovet av den förstärkning som gjordes 2009.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
11 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Foto taget 2013-06-25 illustrerande stålförstärkning monterad 2009.
Såväl betongpelare som betongbalkar har ansetts ha (eller riskerar få) otillräcklig bärförmåga. Notera även
hängrännor i plåt som har monterats för att hantera bassängvatten som läcker genom konstruktionens sprickor
och fogar.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
12 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Åtgärder
I 6-årsperspektivet rekommenderas
- betongrenovering av samtliga synliga skador i simhallsdelen
(publik/allmän del)
- skrotning av lös betong i källardelen
- utredning av behov av nya stålförstärkningar under skvalprännekonsolen
utmed stora bassängens södra långsida och i balksystemet under
undervisningsbassäng/landningsbassäng
- årliga säkerhetsbesiktningar
I det längre perspektivet gäller att de platsgjutna betongkonstruktionerna skall friläggas i sin
helhet både i simhallsdelen och i källardelen. Detta av två huvudskäl, dels för att kunna
besiktiga och statusbedöma all platsgjuten betong och dels för att rent praktiskt komma åt
att utföra ett fackmässigt betongrenoveringsarbete.
I friläggningen ligger rivning av all ytbeläggning i simhallsdelen och utrivning av samtliga
installationer och övrig utrustning i källardelen.
För betongrenovering av bärande delar såsom platsgjutna pelare och balkar är det rimligt att
räkna med att samtliga pelare och balkar kommer att vattenbilas i sådan omfattning att det
krävs stämpning, formning, gjutning och kompletterande armering för att återställa
ursprunglig form och funktion.
I övrigt är det dessutom rimligt att anta att samtliga väggar och bjälklag med exponering mot
källaren och med bassäng-/simhallsgolvskontakt vattenbilas in till dubbla täckande
betongskiktet och repareras med motsvarande lager sprutbetong.
Övriga betongytor behandlas med karbonatiseringsbromsande ytbehandling.
För läckagen genom källarytterväggarna rekommenderas sprickinjektering från insidan.
Dränering
Teknisk beskrivning
Dränering finns inritad på K-ritningar från 1985 i plan och sektion och är beskriven på K00:1 i
Allmänna föreskrifter.
Dräneringsnivån varierar mellan +1,400 och +0,930 vilket innebär att konstruktioner i färdig
golvnivå i markplan är dränerade, men att källardelarna endast är dränerade till cirka 1
meter under markytan.
Alltså är källardelarna sannolikt utsatta för ett mer eller mindre konstant grundvattentryck.
Status
Dräneringssystemet är inte besiktigat.
Åtgärder
I 6-årsperspektivet rekommenderas spolning och funktionskontroll av dräneringssystemet.
Verkligt system stäms av mot ritat system enligt handlingar åberopade under Teknisk
beskrivning.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
13 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
I det längre perspektivet föreslås frischaktning och rivning av befintligt system och
installation av helt nytt dräneringssystem.
27
Byggdel
Alternativ A
Alternativ B
Betongpelare/balkar i
plan 1 simhall
Synliga skador lagas
(se även avsnitt 27
nedan)
Friläggning (samtliga ytskikt o
tätskikt rivs), vattenbilning,
kompl. armering o gjutning
Betongpelare/balkar i
plan 0
Lös betong rivs
Friläggning (samtliga
installationer m m rivs)
vattenbilning, kompl. armering o
gjutning
Betongbjälklag mellan
plan 0 och plan 1
Lös betong rivs, plan 0
Friläggning (samtliga ytskikt o
tätskikt rivs), vattenbilning, ny
sprutbetong
Betongytterväggar
under mark
Inga åtgärder
Sprickinjektering vid läckage
Betong i övrigt, plan 0
Inga åtgärder
Karbonatiseringsskyddas
Stålförstärkningar,
plan 0
Utredning av
ytterligare behov av
förstärkning;
erforderlig
komplettering
Rivning.
Erforderlig stämpning av stål vid
åtgärder enligt ovan.
Dränering
Spolning, kontroll
Rivning.
Nytt dräneringssystem
BÄRVERK I HUSSTOMME
Stommar i byggdelar över markplan
Teknisk beskrivning
Den primära stommen i de byggdelar som är över markplan är uteslutande av prefabricerade
betongelement (pelare, balkar och bjälklagsplattor).
Undantaget utgörs av den limträstomme som utgör yttertaksstomme över lågdelen.
Status
De delar av den primära stommen som är åtkomliga för inspektion är i huvudsak intakta. De
skador som finns är primärt i zonen där betongpelare ansluter till simhallsgolvet.
Skador uppmärksammades redan då CBI inspekterade simhallen och skrev sin rapport 2008.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
14 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Skadebilden domineras nu av bortsprängt täckande betongskikt pga. korroderande armering.
Skador som har uppstått sedan 2008 är både som skador i lagningar från den tiden och som
nya skador.
Åtgärder
Eftersom de skador som har noterats är i allmänna, publika delar av anläggningen är det
rimligt att åtgärda skadorna (betongrenovering) omedelbart, alltså inom den omtalade
6-årsperioden.
I det längre perspektivet är det rimligt att räkna med mer omfattande betongrenovering, med
friläggning av pelarna hela vägen ned till de kopplingar som finns i nivån för anslutande
platsgjuten konstruktionsbetong.
41
Byggdel
Alternativ A
Alternativ B
Pelare av betong
Skador lagas (avser
främst pelare i
simhall; se även avs
01)
Omfattande
betongrenovering
ned till K-btg
Balkar och bjälklag av betong
Inga åtgärder
Inga åtgärder
Limträstomme
Inga åtgärder
Inga åtgärder (se
dock avs 41)
KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG
Yttertakskonstruktion
Teknisk beskrivning
Ursprunglig yttertakskonstruktion består av
- papptäckning
- cellplastisolering
- diffusionsspärr
- asfaltsstrykning
- cementbruksavjämning
- träullsplatta
på bärverk av limträåsar och prefabricerade betongbalkar.
1998 byggdes en ny kompletterande yttertakskonstruktion som uppstolpat tak med inbrädning
av råspont med tätskiktmatta på befintlig takkonstruktion. Tilläggsisolering har lagts ovanpå
cellplastlagret.
Vid platsbesök med besiktning av kallutrymmet noterades inga ursprungliga lager av
cementbruksavjämning och asfaltsstrykning eller papptäckning.
Handlingar för påbyggnadsarbetena finns som arkivhandlingar hos Kungsbacka kommun.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
15 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Enligt de arkivhandlingar som översiktligt har studerats föranleddes påbyggnaden av
yttertaket av läckage av regnvatten (alltså inte primärt kondensproblem). Trots detta valde
man att försätta kallutrymmet under övertryck via takmonterad uteluftsfläkt som konstant
tillför uteluft till kallutrymmet. Övertrycket utjämnas/ventileras via ventiler i takfot.
Tak över lågdel är utfört, med i förhållande till övriga tak avvikande konstruktion, i form av
uteluftsventilerad parallelltakkonstruktion på primärt bärande takbalkar av limträ.
Takbeläggning är falsad plåt.
Status
Papptäckningen antas vara från 1998 och bedöms ha en ytterligare livslängd som motsvarar
6-års-scenariot.
Läckage eller kondensproblem har inte noterats eller rapporterats från verksamheten. Viss
påväxt och blånad noteras på takbotten vid stickprovsmässig okulärbesiktning via takluckor på
yttertak.
På insidan av lågdelstaket noteras rinningar, missfärgningar och korrosionsskadade spikar för
innertakspanelen. Huruvida skadorna som är fuktrelaterade härrör från kondens eller
inläckande regnvatten är oklart.
I stort sammanfaller dagens statusbedömning med den bedömning som gjordes 2008 av SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Åtgärder
I 6-årsperspektivet bedöms yttertakskonstruktionen kunna lämnas utan renoverings- och
ombyggnadsåtgärder.
Viktigt är dock att ha en fortlöpande årlig kontroll av kallutrymmet, takgenomföringar,
takavvattningssystemet och att vara uppmärksam på eventuella tecken på kondens- eller
läckageproblem.
För lågdelstaket rekommenderas vidare utredning med håltagning och förstörande provning
för konstaterande av skadeorsak och för beslut om eventuella vidare åtgärder inom 6-årsperspektivet.
I det längre perspektivet är det rimligt att räkna med nytt tätskikt och nytt
takavvattningssystem.
Det är även rimligt att utreda/utvärdera och ta ställning till huruvida övertryckssystemet ska
drivas vidare med ett konstant tillskott av okontrollerad uteluft.
I samband med en mer omfattande ombyggnad öppnas nya möjligheter för installation av
system för mer kontrollerad tilluft och med variation av drift över tiden och med varierande
fukttillstånd ute och i kallutrymmet.
För lågdelstaket föreslås byte av falsad plåt, papp och råspont/plywood, oaktat resultatet av
de mer ingående undersökningar som rekommenderas för 6-årsperpektivet.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
16 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Taksäkerhet
Utvändig stege för uppstigning på tak bör kontrolleras avseende infästningar.
Fästöglor för att kunna säkra säkerhetslinor ska finnas vid arbete på tak, men saknas på
simhallsbyggnaden.
42
Tak
Alternativ A
Alternativ B
Högdel
Årliga kontroller av kallt
utrymme, genomföringar o
avvattning
Nytt tätskikt. Ny takavvattning.
Nya plåtkompletteringar.
Utredning ventilation.
Lågdel
Läckage utreds vidare
Ny falsad plåt, ny papp, ny råspont/plywood. Ny takavvattning.
Nya plåtkompletteringar.
Taksäkerhetsanordn.
Byte rostiga
infästningar vid takstege.
Fästöglor monteras.
Byte av takstege.
Fästöglor monteras.
KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG
Ytterväggar
Teknisk beskrivning
Den dominerande ytterväggstypen består av ej vertikalbärande träregelstommar med 3 lager
isolering motsvarande en tjocklek av totalt cirka 200 mm.
Samtliga fasader med undantag för lågdelsfasaderna är beklädda med stående och liggande
trapetskorrugerad plåt. Lågdelsfasaderna är beklädda med liggande träpanel.
Diffusionsspärren ligger föredömligt placerad cirka 50 mm in i ytterväggen, räknat från
insidan.
Status
Plåtfasaderna är i förväntat skick och bedöms kunna lämnas utan åtgärd i 6-års perspektivet.
Inga korrosionsskador har noterats vid rundvandring med okulärbesiktning från marknivå.
Träfasaderna på lågdelen är sannolikt i ursprungligt (och förväntat) skick (antagligen
underhållsmålade) och i 6-årsperspektivet får de vara kvar.
I stort sammanfaller dagens statusbedömning med den bedömning som gjordes 2008 av SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Åtgärder
I 6-årsperspektivet rekommenderas en översyn av träfasaderna med byte av rötskadat virke
och underhållsmålning.
I det längre perspektivet är det rimligt att räkna med att riva samtliga plåtfasader och
träfasader och ersätta dem med ny ytterväggsbeklädnad på luftspaltbildande läkt och nytt
vindskydd.
Befintlig vägguppbyggnad bibehålls i övrigt om inte invändiga ändringar föranleder annat.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
17 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Fönster och dörrar
Teknisk beskrivning
Fönster och dörrar i simhallsdelen är metallpartier av olika slag.
Generellt är det bruneloxerade aluminiumpartier. Dock avviker en dubbeldörr mot väster som
är av trä, 2 dörrar mot söder som är av stål och en dubbeldörr mot väster som är av
naturfärgat aluminium.
Fönster på plan 2 och på plan 1 i personaldelen är ursprungligen träfönster och den enda dörr
som finns på plan 2 är en ståldörr.
Status
Samtliga aluminiumpartier är ursprungliga, bortsett från dubbeldörren mot väster.
De ursprungliga partierna bedöms vara kvar under de kommande 6 åren, men det är rimligt
att räkna med ett visst underhåll med byte av fyllningar, rörliga delar samt diverse täckplåtar
och tätningar.
De ståldörrar som är monterade i fasad är sannolikt ursprungliga och är i förväntat skick med
omfattande korrosionsskador.
Träfönster på plan 2 och på plan 1 är i förväntat dåligt skick (söderläge) och en del av
fönstren har redan bytts ut till metallfönster.
Åtgärder
I 6-årsperspektivet är det
rimligt att räkna med ett
löpande underhåll av
metallpartierna med byte
av delar som inte håller
tätt och som inte längre
garanterar täthet hos
ytterväggskonstruktionen
som helhet.
För ståldörrarna
rekommenderas
målningsunderhåll.
Träfönstren är i ett skick
som inte längre lämpar sig
för målningsbehandling,
och kommer sannolikt att
bytas ut i samma takt som
dess funktion sätts ur spel
pga. lösa karm- och bågstycken och ej fungerande
rörliga delar. Här är det
rimligt att räkna med byte
av hälften av de
kvarvarande träfönstren.
Byggdel
Alternativ A
Alternativ B
Fasader, plåt
Ingen åtgärd
Rivning.
Ny fasad, ny läkt,
nytt vindskydd
Fasader, trä
Byte rötskadat virke,
målning hela ytan
Rivning.
Ny fasad, ny läkt,
nytt vindskydd
Aluminiumpartier
Inga åtgärder,
normalt underhåll
Byte till nya
aluminiumpartier
Dörrar, trä
Målning
Byte till nya
aluminiumdörrar
Dörrar, stål
Rostskyddsmålning
Byte till nya
aluminiumdörrar
Fönster, trä
Ca 50% byts till metallfönster. Övriga
målas. Insynsskydd
av folie mot personalomklädning
Byte till nya fönster
av metall
Fönster, metall
Inga åtgärder
Byte samtliga
I det längre perspektivet byts samtliga fönster och dörrar mot nya metallpartier och dörrar av
aluminium.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
18 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
43
INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR
43.C- Innerväggar (ej stominnerväggar) och öppningskompletteringar
Innerväggar
Murade väggar av synligt rött tegel förekommer på plan 1. I övrigt är väggar av skivor och
reglar.
Generellt krävs inga åtgärder i väggar på kort sikt. På lång sikt kommer ombyggnadsarbeten
att medföra rivning av bef väggar i stor utsträckning, och byggande av nya.
Mellan träningshallar på plan 2 finns en ridåvägg. I ena träningssalen (judosalen) har dock en
enklare väggkonstruktion, med ett glasparti för passage, byggts upp mot denna. Ridåväggen
kan således inte användas, men har vid samtliga besök varit nedfälld, vilket indikerar att
passage mellan de två hallarna genom glaspartiet inte är nödvändig. Väggens konstruktion
idag är inte tillfredsställande ur akustisk synpunkt (de olika verksamheterna stör varandra)
Ridåväggen föreslås därför rivas, och en ny vägg byggas upp. I det korta perspektivet bedöms
skivväggen mot judosalen kunna stå kvar och en ny regelkonstruktion byggas från andra sidan,
med gipsskivor och isolering. Detta ger inte en fullgod ljudklass men bedöms ändå vara bättre
än dagens lösning. Vid alternativ B bör en akustiskt riktig vägg projekteras.
I båda fallen gäller att utrymningsvägar studeras. I dagsläget ska enligt uppgift en passage
mellan hallarna finnas för utrymning.
Väggar
Alternativ A
Alternativ B
Murade av tegel
Ingen åtgärd
Erforderlig rivning
pga omdisp av ytor
Skivor, reglar på
plan 1
Ingen åtgärd
Erforderlig rivning
pga omdisp av
ytor, nya väggar
Vägg mellan
träningssalar pl 2
Rivning glasparti
och ridåvägg, enkel
väggkonstr. byggs
mot yogasal
Vägg och ridåvägg
rivs, ny vägg med
erf. ljudklass
ersätter
Skivor, reglar på
plan 2, övriga
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
Innerdörrar
plan 1
Ingen åtgärd
Byte innerdörrar
ca 90% pga ändrad
planlösning
Innerdörrar
plan 2
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
Innerdörrar
Generellt är innerdörrar av trä med yta av laminat. Inga åtgärder föreslås inom alternativ A.
Vid alternativ B kommer planlösning att påverkas och flertalet dörrar beräknas därför bytas
ut. På plan 1 uppskattas grovt att ca 10% av dörrarna kan behållas, medan övriga blir nya. På
plan 2, där inga planlösningsförändringar antas behöva ske, bör dörrarna kunna vara kvar.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
19 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
44
INVÄNDIGA YTSKIKT
Golv
Plan 0
Golv av dammbunden betong. Inga åtgärder i alternativ A.
I alternativ B utförs avjämning och ny dammbindning av samtliga ytor som berörs av
ombyggnadsarbeten.
Simhallsdelen
Klinker av olika typ och ålder.
Beläggningen är bitvis i mycket dåligt skick, och det pågår idag frekvent byte/renovering
lokalt i hela simhallen, främst kring bassängkanter och skvalprännor. Sättbruket har tappat all
fästförmåga; plattorna ligger i princip på sand, och hålls samman endast genom fogmassan.
Det förefaller orimligt att på kort sikt lösa problemet på annat sätt än genom återkommande
planerat och akut underhåll, då hela golvet i simhallsmiljön är fuktigt, beroende bl a på
läckande bassänger och dåliga tätskikt. Se även kommentarer i avsnitt 4, Sanitet.
Om hallens livslängd ska förlängas med ytterligare 25 år, krävs en fullständig utrivning till
stomrent och erforderliga betonglagningsåtgärder (se även del 01 och 27 ovan avseende
betongrenovering), byte av skvalprännor m m, och därefter nytt tätskikt och ny beläggning.
Exempel pågående underhållsarbeten kring bassäng. Av sättbruket återstår i princip bara sand.
Olika slags klinker förekommer i simhallen. Bassängen vid vattenrutschbanan läcker, vilket orsakar
saltutfällningar och skador på klinkerbeläggningar och beklädnader.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
20 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Omklädning o tvagning besökare
Klinker, olika typer. Samtliga golv är i acceptabelt eller gott skick. I damernas duschrum finns
en del fogar som är dåliga, men det anses kunna lösas med underhållsåtgärder på samma sätt
som i simhallen. I herrarnas duschavdelning har åtgärder gjorts under 2000-talet, pga tidigare
problem med läckande tätskikt.
I det korta perspektivet krävs inga åtgärder.
För att öka hallens livslängd med 25 år behöver ytorna omdisponeras (se närmare i avsnitt 4)
för att klara krav på tillgänglighet, arbetsmiljö och möjligen även brand. Det förutsätts därför
omfattande rivningar, varför samtliga ytskikt på golv beräknas bytas ut.
Omklädningsrum plan 1
Torkrum, fogar släpper
Handikappomklädning plan 1
Torkrum, mot WC. Olika nivåer på golv.
Tvagningsrum
Förrum till bastu, olika nivåer på golv
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
21 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Omklädning m m personal
Linoleum i korridorer, personalrum och del av omklädning dam (då det är f d kontor som
tagits i anspråk). Plastmatta på WC och i omklädningsrum övrigt, samt i städutrymme.
Klinker i angränsande förråd, och klinker i duschutrymme.
Ytorna är hårt slitna och flera mattor föreslås bytas ut redan nu. Detta bedöms vara en åtgärd
till rimlig kostnad som ökar användbarheten på ytorna. Mest akut är damernas omklädning,
som ger ett rörigt och svårstädat intryck, bland annat eftersom det består av flera små rum.
Här föreslås nytt golv över hela ytan, efter rivning av de innerväggar som delar upp utrymmet
idag.
På lång sikt behöver ytorna omdisponeras helt, och samtliga golvbeläggningar bytas ut.
Träningssalar, omklädning o dusch plan 2
I dessa utrymmen ligger ursprunglig plastmatta i korridorer och kontor/klubbrum, samt WC.
På golv i omklädningsrum förekommer såväl plastmatta som klinker; bådadera bedöms yngre
än tio år. I duschrummen ligger klinker.
Den ena träningssalen har golv av plastmatta och den andra av parkett, som till största delen
är täckt med kampsportmattor. I dessa utrymmen bedöms inga åtgärder nödvändiga i nuläget.
I det längre perspektivet föreslås en allmän uppfräschning av WC-utrymmen och korridor, för
att lyfta intrycket och ge en modernare känsla.
I träningssalarna bedöms golven fungera väl för sitt ändamål. Inga åtgärder föreslås. I det
långa perspektivet får golven naturligtvis underhållas och kanske bytas beroende på
verksamhetens art, men detta räknas som normalt underhåll och ingår inte i kalkylen.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
22 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
Plan 2
Plan 1
Plan 0
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Ytskikt m m
Alternativ A
Alternativ B
Dammbunden betong
Ingen åtgärd
Erf. avjämning,
ny dammbindning
Klinker i simhall
Underhåll som nu (lagn/byte
lokalt). Tätn.beh kring
skvalprännor utreds
Ny klinker, nya tätskikt
efter erf betonglagning
Klinker, Omkl o tvagning
besök
Ingen åtgärd utom viss lagning
lokalt
Ny klinker, alla ytor, nya
tätskikt i våtrum
Plastmatta/lino i Omkl
dam, personal
Byte till ny plastmatta, hela ytan
Nya mattor
Plastmatta i Omkl herr,
städ, WC herr o dam
Byte
Ny plastmatta
Linoleum pentry o
korridorer
Ingen åtgärd
Ny linoleum
Klinker dusch
Ingen åtgärd
Ny klinker, nya tätskikt
Klinker förråd
Ingen åtgärd
Ny klinker
Plastmatta i
omklädningsrum
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd, normalt
underhåll
Klinker i omklädningsrum
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd, normalt
underhåll
Klinker i duschutrymmen
Ingen åtgärd
Ny klinker, nya tätskikt
Plastmatta i korridor
Ingen åtgärd
Ny matta (linoleum?)
Plastmatta i WC
Ingen åtgärd
Ny plastmatta (våtrumssäker)
Golv i träningssalar
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd, normalt underhåll, anpassat till verksamhet
Väggar
Plan 0
Puts, målad och målad betong. Inga åtgärder i alternativ A.
I alternativ B krävs ommålning av samtliga ytor som berörs av ombyggnadsarbeten.
Simhallsdelen
Tegel, med bröstning av kakel. Träpanel.
I det långa perspektivet krävs en fullständig utrivning av ytskikt för att frilägga betongen (se
även avsnitt 01 och 27), och därefter ny beklädnad.
På sex års sikt förutsätts inga åtgärder behöva utföras.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
23 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Omklädning o tvagning besökare
Kakel, olika typer, i våtrummen. Målad väv i omklädningsrum. Synligt tegel förekommer både
i omklädningsrum och i förrum till bastu. Väggbeklädnad på WC är av laminat.
För det korta alternativet förutsätts så få åtgärder som möjligt. Dock föreslås en ommålning
av omklädningsrum, för att lyfta intrycket och ge en fräschare känsla. Det innefattar även
sluss samt handikappomklädning - utrymmen som besökare möter.
Det finns en del slagmärken och slitage på väggarna, vilka lagas.
För att öka hallens livslängd med 25 år behöver ytorna omdisponeras (se närmare i avsnitt 3)
för att klara krav på tillgänglighet, arbetsmiljö och möjligen även brand. Det förutsätts därför
omfattande rivningar, varför samtliga ytskikt på väggar beräknas bytas ut
Omklädning m m personal
Målade väggar, ofta vävade. I personalrum finns stänkskydd av kakel. Duschutrymmet har
våtrumsmatta på vägg, och en skärm av laminat skiljer herr- och damdusch åt. Väggbeklädnad
på WC är av laminat.
Ommålning av de målade ytorna bedöms vara en rimlig åtgärd på kort sikt, framför allt i
damernas omklädning, där rivning av de innerväggar som delar upp utrymmet idag skulle
bidra till en bättre disponering av ytan.
På lång sikt behöver ytorna omdisponeras helt, varför det till blir fråga om nymålning av alla
väggar.
Personalomklädningsrum damer
Personalomklädning herrar
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
24 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Träningssalar, omklädning o dusch plan 2
Plan 2
Plan 1
Plan 0
Även här finns i huvudsak målad väv på väggarna. Duschrummen är helkaklade.
WC i omklädningsrum har väggbeklädnad av laminat, men i tvagningsdelen är WC-väggar
kaklade till höjd av ca 1200, med målad väv ovan kakel.
I träningssalarna finns vissa slagskador och hål i väggar. Dessa bör lagas och en ommålning
utföras. Föreslagen ny vägg mellan träningssalar målas.
Ytskikt m m
Alternativ A
Alternativ B
Betong/puts,
målning
Ingen åtgärd
Ommålning
Kakel, tegel,
träpanel i simhall
Ingen åtgärd
Byte träpanel
Målad väv i omklädnings/skåprum, sluss,
HK-omkl
Ommålning
Ommålning/nymåln
Målad väv, övrigt
Ingen åtgärd
Ommålning/nymåln
Kakel i duschrum, WC
och förrum
Ingen åtgärd
Byte klinker, alla ytor,
nya tätskikt i våtrum
Laminatskivor WC
Ingen åtgärd
Rivning, byte till
VA-måln + stänkskydd kakel
Målad väv i träningshallar
Slaghål lagas
(enstaka). Ommålning (ej spegelvägg). Ny vägg målas
Slaghål lagas (enstaka). Ommålning
alla väggar. Ny vägg
målas
Målad väv, övrigt
Ingen åtgärd
Ommålning
Kakel i duschrum
Ingen åtgärd
Byte
Laminatskivor WC
Ingen åtgärd
Rivning, byte till
VA-måln + stänkskydd kakel
Tak
I plan 0 förekommer inga undertak, endast målad betong.
Innertak i simhallsdelen samt i träningssalar på plan 2 utgörs av träullsplattor mellan synliga
betongbalkar.
Träpanel förekommer i simhallens lågdel. Denna påvisar tecken på fuktskador och bör bytas
ut på lång sikt.
I omklädningsutrymmen, korridorer m m på plan 1finns demonterbara absorbenter av
perforerad plåt.
WC, förråd, kontor o d på plan 1, samt korridorer, omklädningsrum och duschrum på plan 2
har fasta undertak av målade skivor.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
25 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
I det korta perspektivet erfordras inga åtgärder på undertak, förutom justering eller byte av
enstaka absorbenter som är skadade.
I alternativ B förutsätts rivning av samtliga undertak, då flertalet installationer byts.
Alternativ A
Alternativ B
Målad betong
Ingen åtgärd
Ommålning
Träullsplattor
mellan balkar
av betong; simhall
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
Träpanel
Ingen åtgärd
Rivning, nytt demonterbart
undertak
Absorbenter av
perforerad plåt
Byte enstaka
skadade, ca 5%
Rivning, nya demonterbara
undertak
Fasta undertak av
skivor
Ingen åtgärd
Rivning, nya demonterbara
undertak
Fasta undertak av
skivor
Ingen åtgärd
Rivning, nya demonterbara
undertak
Träullsplattor
mellan balkar
av betong
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
Plan 2
Plan 1
Plan 0
Ytskikt m m
45
HUSKOMPLETTERINGAR
Invändiga trappor
Trappa mellan plan 0 och plan 1 är en spiraltrappa av stål. Infästningarna är rostiga och
bedöms behöva bytas ut omgående.
Det finns trappor inne i simhallen – en för passage över vattnet mellan rundsim och stora
bassängen, och en trätrappa till entresolplan varifrån vattenrutschbanan startar. Från
entresolplanet leder en kort trappa av stål upp till vattenrutschbanan. Härifrån finns även en
kort ståltrappa som leder in mot omklädningsrum.
Trappan vid rundsimmet är kraftigt rostangripen. Rostskyddsmålning föreskrivs, men även
kontroll av hållfasthet. För de mindre trapporna från entresolplanet rekommenderas inga
åtgärder på kort sikt, ej heller för trätrappan.
Vid ombyggnad för ytterligare 25 år förutsätts nya trappor, eftersom en genomgripande
ombyggnad kan skapa behov av trappor i andra lägen.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
26 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Betongtrappa mellan plan 1 och plan 2 erfordrar inga åtgärder, förutom ytskiktsbyte i det
långa alternativet
46
Alternativ A
Alternativ B
Trappa
mellan
pl 0 o pl 1
Byte rostiga
infästningar
Byte av trappa
Trappa över
rundsim
Rostskyddsmålas, hållfasthetskontroll
Byte av trappa
Mindre trappor
från entresol
Ingen åtgärd
Byte av trappor
Trappa mellan
pl 1 och pl 2
Ingen åtgärd
Byte ytskikt
RUMSKOMPLETTERINGAR
Under denna rubrik noteras även fasta inredningar.
WC- och RWC-kompletteringar är generellt av standardtyp. Dessa åtgärdas ej i det korta
perspektivet. I alternativ B förutsätts att all WC- och RWC-komplettering byts.
Verksamhetsspecifika inredningar/kompletteringar i simhallen har inte inventerats (såsom
vattenrutschbana, slanghållare, badvaktsplats m m). Dessa förutsätts fungera under
sexårsperioden i alternativ A, och antas behöva anpassas efter nyutformningen som blir en
följd av alternativ B.
Plan 0
inga rumskompletteringar
Simhallsdelen, Omklädning o tvagning besökare
I omklädningsrum för besökare finns klädskåp med bänkar, standardtyp, samt speglar på vägg
med avlastningshyllor. Klädskåpen är av två olika typer. Bänkarna framför är slitna.
I alternativ A, som omfattar ommålning/uppfräschning av dessa utrymmen, förslås även
bänkar och avlastningshyllor vid speglar målas.
I alternativ B bedöms bänkar behöva bytas ut, medan flertalet skåp sannolikt kan klara 25 år
till. Dock får skåpsinredning planeras om då ytan omdisponeras. I underlaget för kalkyl
bedöms ca 50% av skåpen kunna återanvändas.
I duschutrymme med förrum finns tvålkoppar vid duschplats, stödhandtag, handduksfack
och kroklister. Inga åtgärder bedöms nödvändiga i alternativ A, medan utbyte föreslås i
alternativ B.
Omklädning m m personal
I städ- och förrådsutrymmen finns hyllplan m m av standardtyp, mått och höjder är anpassade
efter verksamheten. Inga årgärder föreslås. På lång sikt blir det naturligtvis nödvändigt att
byta vissa hyllplan etc, vilket räknas som normalt underhåll och inte tas upp i kalkylen.
Personalrummet har pentryinredning med diskbänk, bänk- och väggskåp längs ena väggen.
Denna är i gott skick och behöver inte åtgärdas i det korta perspektivet.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
27 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
För att kunna använda byggnaden under ytterligare 25 år antas ytorna behöva disponeras om
så pass mycket att ett byte av pentryinredning erfordras.
Klädskåp med bänkar framför finns i omklädningsutrymmena, men dessa är för få. I herrarnas
omklädningsrum saknas torkskåp, vilket rekommenderas, men inte får plats. Möjligen skulle
det kunna placeras i intilliggande förråd eller städ.
Som nämnts tidigare är ytorna små och svåra att åtgärda utan större ombyggnader, men i
damdelen skulle man kunna riva mellanväggar och komplettera med några skåp. Rivning av
bef övriga inredningar föreslås därmed, såsom t ex hemsnickrade torkställningar.
På lång sikt bör utrymmena planeras så att skåputrymme/avställningsytor i tillräcklig mängd
finns för våta och torra kläder (även våtdräkt, badrock etc), handdukar och flera par skor,
vilket inte är fallet idag. Se även kommentarer i avsnitt 4, Sanitet.
I både herrarnas och damernas
omklädningsrum föreslås fönster förses med
insynsskydd av typen frostad folie. I dagsläget
används rullgardiner eller persienner, vilket
mörklägger rummet och inte bidrar till
trivseln. Se vidstående bild.
Träningssalar, omklädning o dusch plan 2
Inredningar och kompletteringar i
omklädnings- och duschrum är av standardtyp
och bedöms inte behöva åtgärdas. Visst utbyte
av skåp kan krävas på längre sikt, men detta
räknas som normalt underhåll och tas inte upp i kalkylen.
I träningssalarna finns spegelvägg m m, men ej heller här föreslås åtgärder, då inredningar
beror på vad salarna används till, och får anpassas därefter. Ridåvägg mellan salarna föreslås
dock rivas (se avsnitt 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR ovan).
Provisorisk vägg i judosal, ridåvägg bakom
Slagskador i yttervägg, Harmonisal
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
28 (56)
Rev
Handläggare
Dokument
Datum
HL/HL: CA, PN: Ramböll
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
Plan 2
Plan 1
AVSNITT 2 - BYGGDELAR
Inredningar, kompletteringar
Alternativ A
Alternativ B
WC- o RWC-kompletteringar,
kompletteringar i Tvagning besökare
(kroklister, handduksfack,
tvålkoppar mm)
Ingen åtgärd
Byte
Skåp o speglar i Omkl
besökare
Ingen åtgärd
Byte ca 50%
av skåpen o
samtliga speglar
Bänkar o avlastningshyllor
i Omkl besökare
Ommålning
Byte
Pentryinredning personal
Ingen åtgärd
Byte
Klädskåp m m i personalomklädningsrum
Rivn/dem i dam.
Kompl. m ca 5 st
klädskåp + 1 st
torkskåp
Byte/kompl. vid omdisponering av ytor
Kompletteringar i Dusch personal
(krokbrädor, spegel, tvålhylla m m)
Ingen åtgärd
Byte/kompl. vid
omdisponering av
ytor
WC- o RWC-kompletteringar,
duschkompletteringar
Ingen åtgärd
Byte
Klädskåp, bänkar, kroklister
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd, normalt
planerat underhåll
Konstverk
Det finns tre st konstverk i simhallen.
1/
2/
3/
Keramisk relief på pelare i rundsim
Konstverk av keramiska plattor på vägg i simhall
Målning på hisschakt
I uppdraget har inte ingått att ta ställning till konstverken, men inför ombyggnad eller rivning
bör frågan lyftas.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
29 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
INSTALLA TIONER
Rubriker ansluter till AMA VVS och Kyl 12 respektive AMA El 09.
V-INSTALLATIONER
Byggnaden är från 1985 och det gäller de flesta installationer. En del ombyggnader av bl.a. tätskikt
har utförts, senast 2008. Duschblandare gjordes troligen om 1998. Wc-stolar och tvättställ med
blandare har bytts ut efterhand efter behov.
Foton som visar aktuell situation följer efter text och åtgärdstabeller.
För att simhallsbyggnaden ska vara i drift i 6 år krävs inga större åtgärder. Större åtgärder, som byte
till frekvensstyrda pumpar eller aggregatbyten med bättre värmeåtervinning för att spara energi, är
inte lönsamt om anläggningen bara ska gå i 6 år.
För att simhallsbyggnaden ska uppnå status som en ny byggnad måste de flesta installationerna
bytas ut. Då tätskikt och övriga ytor görs om, medför det även byte av sådant som
kopplingsledningar, avstängningsventiler m m.
TAPPVATTENSYSTEM
Plan 1,
omkl,
mm
Plan 1,
simhall
Plan 0
Tappvatten leds från gemensam kulvert in i byggnaden. Tappvarmvatten produceras via en
värmeväxlare och ackumuleras i tre stora ackumulatortankar. Man återvinner även energi från
avloppsvatten (gråvatten), via en Minerga värmepump från 2003, som förvärmer
tappvarmvattnet.
En VVC-pump cirkulerar varmvattencirkulationen ut i byggnaden.
Plan 2
52
Alternativ A
Alternativ B
Genomgång av tappvattensystem, med kontroll av
spolblandare mm.
Ackumulatortankar o varmvattencirkulation kontrolleras
m a p flöden mm.
Avstängningsventiler byts. Anslutningar
till reningsanläggning för simbassänger
görs om. Tappvarmvatten med
ackumulatortankar byts ut. Ny
laddningspump och VVC pump.
Genomgång av tappvattensystem,
kontroll av spolblandare mm.
Några nya spolblandare med tillhörande
rörledningar.
Genomgång av tappvattensystem,
kontroll av spolblandare mm.
Allt porslin med blandare byts ut. Nya
kopplingsledningar o avstängningsventiler. Nya utslagsbackar o blandare i
städrum.
Genomgång av tappvattensystem,
kontroll av spolblandare mm.
Allt porslin med blandare byts ut. Nya
kopplingsledningar o avstängningsventiler. Nya utslagsbackar o blandare i
städrum.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
30 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
53
AVLOPPSVATTENSYSTEM
Plan 2
Plan 1,
omkl, m m
Plan 1,
simhall
Plan 0
Spillvattenledning kommer in i källarplan ca 0,5 m över golvet. Det är ett självfallssystem.
Ledningen ligger på väggen i källarplan med avstick till bottenplatan under omklädningsdelar.
Brunnar och övriga avlopp i källarplan leds till pumpgropar. Från 3 pumpgropar pumpas
spillvattnet upp till självfallsledningen.
Avloppet är separerat i två system, ett för toaletter samt ett för gråvatten som leds till en
värmepump.
Dagvatten leds bort via utvändiga stuprör och vidare i mark till kommunens ledningar på norra
gaveln, mot Kungsbackaån.
Det är en del problem med avloppslukt, både på herr- och damavdelningen,
plan 1. Lukten är vid toaletterna, främst på damavdelningen vid toalett 124.
Alternativ B
Ingen åtgärd,
normal service
Nya golvbrunnar och
avloppsledningar.
Nya pumpar i pumpgropar.
Nya avlopp i mark.
Ingen åtgärd,
normal service
Nya golvbrunnar.
Avloppslukt vid toaletter i omkl för
besökare utreds och åtgärdas.
I övrigt normal service
Nya golvbrunnar och
avloppsledningar.
Ingen åtgärd,
normal service
Nya golvbrunnar och
avloppsledningar.
KYLSYSTEM
Två fläktluftkylare är placerade i källarplan och kyler luften där. En från år 2000 med R407c
samt en från 2008 med 404a.
Övriga våningsplan är inte försedda med kyla.
Plan 0
55
Alternativ A
Alternativ A
Alternativ B
Normal service
Befintliga fläktluftkylare byts
ut till nya.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
31 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
56
VÄRMESYSTEM
57
Alternativ A
Alternativ B
Kontroll av flöden o
injustering samt
styrventilers
funktion.
Alla ventiler och shuntgrupper byts ut. Pumpar byts till
nya frekvensstyrda. Rostiga rörledningar i källaren byts.
Ny bättre isolering på rören. Nya anslutningar till
reningsanläggning. Ny VVX för laddning av tappvarmvatten.
Plan 1,
omkl,
mm
Ingen vattenburen värme i denna del.
Kontroll av flöden o
injustering samt
styrventilers
funktion.
Alla radiatorer förses med nya termostatventiler.
Plan 2
Plan 1,
simhall
Plan 0
Värme kommer in i byggnaden via kulvertledningar. Värmen leds till shuntgrupper för
radiatorer, ventilationsaggregat, samt värmeväxlare för värmning av simbassänger och
tappvarmvatten.
Radiatorer finns i kontor och personaldel samt omklädning och två sporthallar i plan 2. I övrigt
värms lokalerna med tilluften.
Kontroll av flöden o
injustering samt
styrventilers
funktion.
Nya luftbehandlingsaggregat förses med nya shuntgrupper. En shuntgrupp för radiatorer byts. Alla
radiatorer förses med nya termostatventiler.
LUFTBEHANDLINGSSYSTEM
Byggnadens ventilationssystem är från 1985 och är uppbyggt med tre stora
ventilationsaggregat placerade i ett fläktrum över cafeterian.
 TA1 är för simhall. TA1 har värmeåtervinning med korsströmsväxlare samt återluft.
 TA2 är för simhallens omklädning och personaldel och har värmeåtervinning med
roterande värmeväxlare.
 TA3 är för två sporthallar och omklädningsrum på plan 2. Här är också återvinning
med roterande värmeväxlare. Detta kanalsystem är uppdelat i tre zoner med tre
separata eftervärmningsbatterier.
I källarplan finns ett Menerga avfuktningsaggregat som blåser ut tilluft under fönstren vid
barnpoolen. Detta aggregat är från år 1985 men renoverat och konverterat år 1996 m a p
köldmedia, från R22 till 417a.
Det finns även ett takaggregat från ca år 2000 som blåser in uteluft i ett mellanbjälklag på
vinden. Det skapas ett övertryck i detta mellanbjälklag för att förhindra fuktöverföring från
underliggande simhall. Det är en lösning med ett konstant tillskott av okontrollerad uteluft,
som vid en omfattande ombyggnad bör kontrolleras och utvärderas.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
32 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
Plan 2
Plan 1,
omkl,
mm
Plan 1,
simhall
Plan 0
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
Alternativ B
Vissa delar av kanalsystemet behöver
rostskyddsmålas. På några ställen är kanalen
sönderrostad och behöver bytas.
Nya kanaler och nytt avfuktningsaggregat. Kvarvarande
kanaler rengörs.
Ny ventilation med större
luftomsättning av källaren.
Vissa delar av kanalsystemet behöver
rostskyddsmålas. På några ställen är kanalen
sönderrostad och behöver bytas.
Ny kanal från fläktrum och ner
i källarplan. Nya galler för
tilluft i golv under fönstren.
Vissa delar av kanalsystemet behöver
rostskyddsmålas. På några ställen är kanalen
sönderrostad och behöver bytas.
Delvis nya kanaler och spjäll
med nya tillufts- och
frånluftsdon. Kvarvarande
kanaler rengörs.
Luftbehandlingssystemet behöver rengöras
och luftflöden injusteras. Vissa delar av
kanalsystemet behöver rostskyddsmålas. På
några ställen är kanalen sönderrostad och
behöver bytas. En ny OVK besiktning behöver
därefter utföras, för att få en godkänd
anläggning.
Befintliga installationer i
fläktrum rivs. Tre nya ventilationsaggregat med modern
åter-vinning och Sfp-tal
installeras. Nya kanaler och
spjäll. Nya värmebatterier.
Kvarvarande kanaler rengörs.
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM
Styr- och övervakningssystemet är delvis åtgärdat under 2002, samt nya frekvensomformare
2009. Styrsystemet är av fabrikat Exomatic, Exoflex.
Plan 1,
omkl,
mm
Plan 1,
simhall
Plan 0
Alternativ A
Plan 2
58
Alternativ A
Alternativ B
Ingen åtgärd,
normal service
Ny styr- och övervakningssystem installeras.
Ingen åtgärd,
normal service
Nya givare mm installeras för
styr- och övervakningssystemet.
Ingen åtgärd,
normal service
Nya givare mm installeras för
styr- och övervakningssystemet.
Ingen åtgärd,
normal service
Nytt styr- och övervakningssystem installeras.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
33 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
V-INSTALLATIONER – FOTON BEFINTLIGT
Inkommande spillvattenavlopp samt en pumpgrop
.
Tilluft genom golv till simhall.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
34 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
Avfuktningsaggregat för simhall. Blåser in luften under fönstren.
VVX för processvatten till bassänger.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
35 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
Ackumulatortankar för tappvarmvatten.
Varmvattencirkulatonspump.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
36 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
Tilluftskanal från fläktrum till källarplan.
Shuntgrupper får radiatorer och ventilation.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
37 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
En av två sporthallar, plan 2.
Fläktrum över cafeteria.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
38 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
Aggregat med återvinning, plattvärmeväxlare för simhallen.
Shuntgrupp för ventilationsaggregat.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
39 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
Tilluftsaggregat för att blåsa in ett övertryck i vinden över simhallen.
Tilluftsinblåsning i ventilationsgång under simhall. Luften förs vidare upp i galler.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
40 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
ELINSTALLATIONER
6
EL- OCH TELESYSTEM
61
KANALISATION
Källarplan 0
Inom källarplan finns reningsanläggning mm. Ledningar för dessa anläggningar samt för
belysning mm är förlagda på kabelstegar.
Simhall plan 1
Belysningsarmaturer samt ledningar för dessa är förlagda på armaturskenor som är monterade
ovan gångytor.
Omklädnings- och personaldel plan 1
Installationer från centraler sker i huvudstråk via kabelstegar ovan undertak. Mellan stegar
och armaturer/apparater ligger ledningar dolda alt. i list.
Plan 2
Plan 1,
omkl,
mm
Plan 1,
simhall
Plan 0
Två sporthallar med omklädning plan 2
Ledningar från elcentraler sker i korridor via kabelstegar ovan undertak.
I fläktrum är monterat kabelstegar från apparatskåp och ut till styrkomponenter på
ventilationsaggregaten.
Belysningsarmaturer i de 2 mindre idrottshallarna för brottning/budo är monterade på
armaturskenor.
Alternativ A
Alternativ B
Vissa kabelstegar påverkade
av klor o fukt, kanbehöva bytas
Byte all kanalisation,viss komplettering
erfordras pga ändradplanlösning
Ingen åtgärd
Byte all kanalisation, viss komplettering
erfordras pga ändrad planlösning
Ingen åtgärd
Byte all kanalisation, viss komplettering
erfordras pga ändrad planlösning
Ingen åtgärd
Byte all kanalisation, viss komplettering
erfordras pga ändrad planlösning
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
41 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
63
ELKRAFTSYSTEM
Nedan redovisas befintligt.
På lång sikt krävs ny vattenrening (se vidare under rubrik Vattenrening). Ny reningsanläggning
behöver större ytor/volym än befintlig på plan 0. För detta behövs ny tillbyggnad i markplan
som förses med kompletta el-installationer.
Tillbyggnad behövs sannolikt även för att tillgodose att tillgänglighet och arbetsmiljökrav kan
uppfyllas i omklädningsutrymmen för besökare och personal.
För ny reningsanläggning behövs mer elenergi och då kan befintlig elservis behöva
kompletteras med ny från befintlig transformatorstation placerad på baksida vid ån.
Källarplan 0
Inom källarplan är installationer som belysningsarmaturer, strömställare, uttag mm av kapslad
typ som ska tåla fukt. Undervattenbelysning är monterad runt stora bassängen bakom
fönstergluggar. Nödbelysningsskyltar är installerade vid utgångar. En del av
belysningsarmaturerna och väggapparaterna är påverkade av klor och fukt och kan behöva
bytas inom kort.
Simhall plan 1
Belysning inom bassängrum är monterad högt på armaturskenor som är orienterade ovan
gångstråken. Denna belysning är utbytt för ca 2 år sedan.
Punktbelysning i lågdelar som bubbelbad samt under gångbrygga består av infällda armaturer.
Nödbelysningsskyltar är installerade vid utgångar.
Omklädnings- och personaldel plan 1
I korridor för personal mot baksida är befintliga elcentraler av äldre typ placerade i elnisch. I
denna nisch sitter även styrning av bastu i dusch / omklädning.
Belysning inom omklädningsdelar består av kapslade lysrörsarmaturer som är utbytta för ca 2
år sedan. I korridorer sitter armaturer som är av äldre typ.
Nödbelysningsskyltar är installerade vid utgångar.
Två sporthallar med omklädning plan 2
Serviscentral med mätning och fördelning till andra delar inom anläggningen är placerad i
eget elrum vid trappa. I rummet sitter även gruppcentral av äldre typ med proppsäkringar
som försörjer plan 2.
Belysningsarmaturer i de 2 mindre idrottshallarna för Judo/Harmoni är av äldre typ från ca 86 då simhallen byggdes. Det är inte säkert att de klarar ytterligare sex år utan kan behöva
åtgärdas i det korta perspektivet.
Inom omklädningsdelen och korridor är belysningsarmaturerna utbytta vid senare tillfälle.
Nödbelysningsskyltar är installerade vid utgångar.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
42 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
Plan 2
Plan 1,
omkl,
mm
Plan 1,
simhall
Plan 0
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
64
Alternativ A
Alternativ B
Delar av belysningsarmaturer o
väggapparater är påverkade av klor
ofukt; kan behöva bytas
Byte all installation. Ny reningsanläggn
kräver mer elenergi; komplettering av
befintlig elservis med ny från befintlig
transformatorstation .
Inga åtgärder,
normalt underhåll
Byte all installation, viss komplettering
erfordras pga ändrad planlösning
Nya kompletta elinstallationer i
tillbyggda delar (vattenrening och
utökad omkl)
Inga åtgärder,
normalt underhåll
Byte all installation, viss komplettering
erfordras pga ändrad planlösning
Byte äldre armaturer i
träningshallar.
Byte inbyggda batterier i
nödbelysningsarmaturer
Byte all installation, viss komplettering
erfordras pga ändrad planlösning
TELESYSTEM
Brand-/ Utrymningslarm:
Inom simhallen finns ett brand-/utrymningslarm - gemensamt med idrottshallen - som består
av detektorer, bibrandskåp och larmdon placerade inom publika rum, utrymningsvägar samt i
vissa övriga rum med teknik mm.
Tidgivningsanläggning:
Inom anläggningen finns en befintlig tidgivningsanläggning. Ur är placerade i simhall,
idrottshallar, omklädning, korridor mm.
Tele-/data-nät:
Inom anläggningen finns ett befintlig tele-/datanät. Uttag är placerade i rum typ kontor,
omklädning, korridor mm.
System
Alternativ A
Alternativ B
Brand/utrymningslarm
Inga åtgärder,
underhåll sker genom
serviceavtal
Byte ledningar och apparater som
detektorer, bibrandskåp, larmdon. Viss
komplettering erfordras pga ändrad
planlösning
Tidgivning
Inga åtgärder,
normalt underhåll
Byte all installation, viss komplettering
erfordras pga ändrad planlösning
Tele/data
Inga åtgärder, om ej
ändrade brukarkrav
medför ombyggnad
Byte all installation, viss komplettering
erfordras pga ändrad planlösning
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
43 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/TT:WSP, SJ:Creacon
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 3 – INSTALLATIONER
7
TRANSPORTSYSTEM
71
HISSYSTEM
Inom anläggningen finns en st personhiss som går mellan planen 0-1-2. Denna är typ
hydraulhiss med hissmaskin placerad i eget rum på plan 0. För att kunna köra till plan 0
behöver man nyckel för att aktivera hissen.
Befintlig hiss besiktigas varje år och är godkänd. Hissen underhålls genom serviceavtal och
behöver inga ytterligare åtgärder inom 6 år.
Vid ombyggnad till nyskick av simhallsanläggningen behövs en större hiss som klarar framtida
krav med utomhusrullstolar, material/utrustning och eventuella sjuktransporter med bår.
Alternativ A
Alternativ B
Inga åtgärder
Ny större hiss installeras
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
44 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/ES; Weedo, HL; CA
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 4 – SANITET, TILLGÄNGLIGHET, MILJÖ M M
Nedanstående avsnitt redovisar dels status och åtgärdsförslag avseende vattenreningsanläggningen,
dels allmänna brister som noterats vid okulär besiktning, med översiktliga förslag på åtgärder.
Vid projektering och utförande hänvisas till BBR. För utformning av utrymmen med avseende på
tillgänglighet bör råd i handböcker som t ex ”Bygg ikapp”, utgiven av Svensk Byggtjänst, beaktas.
Råd och anvisningar för utformning av välfungerande arbetsmiljö finns i AFS 2009:02 – Arbetsplatsens utformning, utgiven av Arbetsmiljöverket, samt t ex i handledningen Rätt arbetsmiljö
för VVS-montörer och driftpersonal, utgiven av VVS-Företagen 2012.
När det gäller brandsäkerhet är ingen utredning gjord inom detta uppdrag. För alternativ B är det
nödvändigt att ta med brandsäkerhetsfrågor i planeringen.
VATTENRENING
Kungsbacka simhall byggdes 1986.
Anläggningen består av 25-metersbassäng, undervisnings- och plaskbassäng, vattenrutschkana,
bubbelpool.
Under simhallens 28-åriga livslängd har löpande underhåll skett, framför allt har slitagedelar bytts
ut, men även vissa kompletteringar har gjorts för att förhöja badvattnets kvalité.
Många delar av vattenreningen är dock fortfarande original ifrån 1986.
Sammanfattning
Vattenreningen i Kungsbacka simhall är till största delen original ifrån byggnationen. Den är på
många sätt förbrukad och håller inte den kvalité somidag efterfrågas. Man klarar inte av att hålla
givna rekommendationer ifrån Socialstyrelsen.
För att klara 6 års drift så måste anläggningen bland annat kompletteras med ett nytt styrsystem
och kolfilter, det kommer också finnas behov för löpande insatser vid sönderfall.
Om vattenreningen skall återställas till status ny så måste hela vattenreningen bytas. Vid val av
komponenter så prioriteras energieffektivitet samt kvalité. Då befintliga installationsutrymmen inte
uppfyller gällande arbetsmiljönormer så måste en filterhall byggas till. I tillbygganden placeras
också kemikaliehanteringen.
Nedan redovisas vattenreningssystemet del för del, med beskrivning av status, illustrerande foton
och förslag på åtgärder – först i det korta perspektivet, därefter på längre sikt.
Exempel på brister funna vid inventering illustreras genom bilder tagna vid inventeringstillfälle.
De visar således inte samtliga funna brister utan endast representativa exempel.
Under punkt 1 Renoveringsåtgärder som behöver utföras så att vattenreningen kan användas
i 6år till, redovisas endast akuta punkter som kräver åtgärd för att förhindra personskaderisk eller
omfattande sönderfall.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
45 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/ES; Weedo, HL; CA
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 4 – SANITET, TILLGÄNGLIGHET, MILJÖ M M
1 RENOVERINGSÅTGÄRDER SOM BEHÖVER UTFÖRAS SÅ ATT VATTENRENINGEN
KAN ANVÄNDAS I 6 ÅR TILL
1.1
Styrsystem
Befintligt styrsystem är ålderstiget med bristande funktion. Styrsystemet är detsamma som när
anläggningen byggdes, och hårdvaran är förbrukad. Ett haveri i hårdvaran är sannolikt inom en snar
framtid. Ett haveri kan innebära att anläggningen måste stängas under en längre tid för produktion
av ett nytt styrsystem.
Mjukvaran i styrsystemet är ålderdomlig, där t.ex. automatisk externkopplad larmfunktion
med SMS-service är bristfällig, vilket leder till att under nätter eller när anläggningen är stängd kan
ett läckage eller driftstopp etc. leda till skador som inte uppdagas.
Bild 1.1
Bild 1.1
Styrskåp
Styrskåp
Rekommenderad åtgärd
Ersätt befintligt styrsystem med ett nytt.
Driftstörningar
Ca 5 dagar driftstopp. Inkluderat rivning av det
gamla samt igångkörning.
1.2
Bundet klor
Bundet klor är en desinfektionsrestprodukt från det klor som tillsätts för att förhindra bl.a.att
smitta sprids i vattnet. Vattenreningen har såväl idag som historiskt haft problem med att hålla
givna värden ifrån Socialstyrelsen gällande bundet klor, vilket beror på brister i vattenreningsanläggningen.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
46 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/ES; Weedo, HL; CA
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 4 – SANITET, TILLGÄNGLIGHET, MILJÖ M M
Rekommenderad åtgärd
Kolfilter installeras på samtliga vattenreningssystem.
Vatten till kolfiltren tas ut efter UV-aggregaten. Ca 10 % av det renade flödet går igenom kolfiltren.
Efter kolfiltren förs vattnet tillbaka till innan sandfiltren. På så sätt eliminerar vi risken att få upp
kol till bassängerna.
Driftstörningar
Ca 2 dagars driftstopp. Kolfilterinstallationen byggs utanför befintligt vattenreningssystem och
kopplas sedan in.
1.3
Korroderad/felaktig rörupphängning
Stor del av befintlig rörupphängning är kraftigt korroderad. Vissa delar har ersatts med felaktig
upphängning.
Då det blir stora vikter när rören är vätskefyllda samt att det kan uppstå slag, så kallad
vattenhammare, i systemet, är det viktigt att rören sitter fast för att undvika personskador och
översvämningar vid eventuella rörhaverier.
Bild 1.3
Bild 1.3
Korroderad upphängning
Felaktig upphängning
Rekommenderad åtgärd
Gå igenom anläggningen och ersätt korroderad/felaktig upphängning.
Driftstörningar
Inga driftstörningar.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
47 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/ES; Weedo, HL; CA
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 4 – SANITET, TILLGÄNGLIGHET, MILJÖ M M
1.4
Förbrukad vattenreningsutrustning
Vattenreningen är ålderdomlig och sliten. Många delar är kraftigt korrosionsangripna.
För att klara sex års drift krävs kontinuerliga insatser med att ”lappa och laga”. Vissa delar kan
komma att behöva bytas, men det är inte försvarbart vare sig ekonomiskt eller med hänsyn till
driftstopp, att byta dem i förebyggande syfte.
Rekommenderad åtgärd
Kontinuerlig översyn av vattenreningsanläggningen samt att laga/byta havererade
komponenter.
Bild 1.4
Korroderat sandfilter
Bild 1.4
Bild 1.4
Korroderad växlare
Läckande pump
2 Renoveringsåtgärder som behövs för att byggnaden skall uppnå motsvarande status som en
ny simhall
Vattenreningen är i sin helhet förbrukad. Många delar är kraftigt korroderade och/eller utslitna. Det
finns problem med att hålla värden enligt Socialstyrelsens rekommendationer.
Vid en ombyggnation där anläggningen skall uppnå status som en ny anläggning så måste hela
vattenreningen bytas ut. Detta inkluderar också alla rör, även de som är ingjutna i konstruktionen.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
48 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/ES; Weedo, HL; CA
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 4 – SANITET, TILLGÄNGLIGHET, MILJÖ M M
Då arbetsmiljön i de befintliga installationsutrymmena idag inte är
godkänd, så måste en ny
filterhall byggas.
I den nya hallen placeras
sand- och kolfilter samt
kemikaliehantering.
Befintliga utrymmen nyttjas
för övriga vattenreningskomponenter.
Den nya hallen placeras så
att den är enkel att
kommunicera ifrån de
befintliga utrymmena.
Vidstående bild visar
uppskattat utrymmesbehov.
Befintliga utjämningstankar
ersätts med nya som
platsbyggs i plast.
Lämpligen delas vattenreningen upp i två system VR1 och VR2
- I VR1 ingår motionsbassängen, vattenrutschbanan och bubbelpoolen.
- I VR2 ingår undervisningsbassängen och barnbassängen.
Rekommenderad principiell uppbyggnad av systemen
Returvattenledningar från bassängen dras till utjämningstanken. Från utjämningstanken pumpas
vattnet via reningsanläggningen åter till bassängen. Grovavskiljning sker genom förfilter som
placeras på cirkulationspumpens sugsida. Vattnet pumpas därefter vidare till en
sandfilteranläggning, innan filtrering tillsätts flockningskemikalie.
Efter filtrering går flödet igenom UV-aggregat, samt ett delflöde som tas ut och förs genom
kolfilter. Därefter delar flödet upp sig till respektive bassäng.
Desinfektion sker genom dosering av natriumhypoklorit och pH-justering genom dosering av CO2.
Dosering av natriumhypoklorit och CO2 sker via ett bärvattensystem för varje bassäng. Mätning av
klor sker separat på varje bassäng medan pH mätning sker gemensamt för respektive system.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
49 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/ES; Weedo, HL; CA
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 4 – SANITET, TILLGÄNGLIGHET, MILJÖ M M
För att behålla energin i bubbelpoolen, som ligger tillsammans med motionsbassängen, växlas
returvattnet emot det filtrerade vattnet med hjälp av en plattvärmeväxlare.
Backspolning sker med separat gemensam spolvattenpump ifrån spolvattentanken. Efter spolning
förs spillvattnet till en tank. Därefter behandlas spillvattnet via ett reningssystem, för att återföras
in i systemen som spädvatten. På detta sätt minimeras vattenförbrukningen.
Alternativ A
Alternativ B
Byte av styrsystem
Vattenreningssystemet
byts i sin helhet. Ny anläggning
placeras i tillbyggnad för god
arbetsmiljö.
Kolfilter installeras på samtliga
vattenreningssystem
Kontrollera rörupphängning.
Byt ut rostiga/felaktiga delar.
Kontinuerlig översyn av vattenreningsanläggning; laga/byta
komponenter som havererar.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
50 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/ES; Weedo, HL; CA
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 4 – SANITET, TILLGÄNGLIGHET, MILJÖ M M
SANITET
Lukt
I vissa WC-utrymmen finns en odör av avlopp, i något fall även en skarp lukt. Orsaken är oklar och
bör utredas. Se även avsnitt 3, del 53.
Hygien
Kring skvalprännorna i bassänghallen, där sättbruket är dåligt, bildas gropar och håligheter där risk
föreligger för bakterietillväxt. Detta är ett sanitärt problem som i det korta perspektivet bör
åtgärdas, kanske med någon form av tätningsmassa e d. Problemet bör utredas.
Fukt
Det har förekommit problem med uppfuktning av golv och väggar i anläggningen. 2008 gjorde SP en
utredning, som innefattade provtagning av sporförekomst i inomhusluft samt fuktindikering av golv
och väggar. Efter detta gjordes vissa åtgärder, bl a avseende golvbeläggning i omklädningsrum.
I detta uppdrag har ej ingått att mäta fukt eller på annat sätt bedöma inomhusmiljön, varför man
endast kan konstatera att vid åtgärder i anläggningen bör de resultat som redovisats i SP:s rapport
2008 beaktas, och uppföljande kontrollmätningar bör utföras.
Det föreligger risk för hög fukthalt i luften i personalens omklädningsrum pga. underdimensionerade
utrymmen och våta kläder. Torkskåp rekommenderas i båda utrymmena (saknas i dagsläget i det
mindre). Det kan vara nödvändigt att, av utrymmesskäl, placera torkskåp utanför
omklädningsrummet, t ex i näraliggande förråd.
I det långa perspektivet studeras utrymmena med avseende på antal användare så att ventilation
kan anpassas.
TILLGÄNGLIGHET
Rörelsehinder
Det finns inga WC som uppfyller dagens krav på utrymme för rullstolsburna personer. Detta går inte
att åtgärda utan stora planlösningsförändringar, vilket gör att det blir aktuellt först i det långa
perspektivet.
Badet utnyttjas regelbundet av rörelsehindrade personer. I såväl herr- som damomklädningsrum
finns särskilt avskilt utrymme för omklädning och dusch anpassat för rörelsehindrade, och med plats
för assistent. Dessa bedöms vara välfungerande och rymliga, om än något slitna. Det är en brist att
inget WC finns i närheten; närmsta RWC finns i tvagningsrummet och man måste då passera hela
omklädningsrummet först.
Vid en ombyggnad som förändrar planlösningen bör det, i anslutning till dessa eller motsvarande
utrymmen, finnas HWC med tillräckliga mått enligt BBR.
Dessutom bör anordnas ett HWC som kan nyttjas av personal.
Synskada eller kognitiva svårigheter
I alla utrymmen där ytskiktsbyte utförs, ska visuell kontrastverkan beaktas för att underlätta
orienteringen för personer med nedsatt syn eller kognitiva svårigheter.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
51 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/ES; Weedo, HL; CA
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 4 – SANITET, TILLGÄNGLIGHET, MILJÖ M M
ARBETSMILJÖ
Teknikutrymmen
Befintliga installationsutrymmen i plan 0 uppfyller inte dagens arbetsmiljönormer. Det är trångt,
lågt i tak och osäkert ur utrymningssynpunkt. I det långa perspektivet krävs därför en
genomgripande ombyggnad. En enklare lösning är att bygga till en separat filterhall, med plats för
kemikaliehantering, vilket är vad kalkylen i detta uppdrag utgår från. Se även avsnitt Vattenrening
ovan.
Personalutrymmen, omklädning m m
Personalrummet är trivsamt och fräscht. I det korta perspektivet (alternativ A) krävs inga åtgärder
här. Det förutsätts att personalen utnyttjar rummet vid olika tider, annars kan det upplevas trångt.
Omklädningsutrymmena för personalen är däremot underdimensionerade och trånga. Rimliga
klädförvaringar och torkmöjligheter saknas, vilket lösts på olika sätt – hemmabyggda hängare,
intilliggande rum som tagits i anspråk etc.
Förutom de uppenbara riskerna för otrivsel och onödig väntetid i samband med ombyte, kan det
leda till sanitära problem, se rubrik Sanitet ovan.
Detta problem är svårt att lösa inom befintligt utrymme, utan genomgripande planlösningsförändringar. I alternativ B föreslås därför en tillbyggnad på ca 100 m2, innehållande
omklädningsrum, duschar och WC. Minst ett av WC-utrymmena bör vara ett HWC, och placeras
lämpligast så att det kan nyttjas av båda könen.
Personalutrymmena bör dimensioneras för 12-15 personer av respektive kön.
För alternativ A föreslås mindre åtgärder i de utrymmen som idag används för omklädning av den
kvinnliga personalen, och som består av flera sammanslagna rum. Om väggarna mellan dessa rum
rivs och ytskikten byts, kan man med relativt enkla medel öka rymligheten och göra det lättare att
disponera utrymmet. För herrarna är det svårt att påverka ytan med nuvarande planlösning, varför
inga åtgärder föreslås.
Man kan överväga om personalens omklädning på kort sikt kan lösas i andra befintliga utrymmen
eller i tillfälliga lokaler (typ modulbyggnader).
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
52 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/ES; Weedo, HL; CA
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 4 – SANITET, TILLGÄNGLIGHET, MILJÖ M M
MILJÖSTÖRANDE ÄMNEN I BYGGNADEN
CA consultadministration ab har inom ramen för detta uppdrag utfört inventering av miljöstörande
ämnen.
Inventeringens resultat kan ligga till grund för upprättande av Kontrollplan—rivning, förutsatt att
inventeringen är tidsmässigt aktuell och förutsättningarna i byggnaden inte ändrats.
I annat fall ska en ny eller kompletterande inventering utföras. Kontrollplan—rivning ska upprättas
för att säkerställa att avfall från ombyggnad och rivning hanteras på ett korrekt sätt.
SAMMANFATTNING
Då byggnaden uppfördes flera år efter att asbest och PCB förbjudits, förväntas inga material med
sådant innehåll påträffas.
Material som kategoriserats som farligt avfall vid rivning inkluderar:






Elektriska och elektroniska produkter, inkl lysrör
Rökdetektorer
Olja (hissmaskin)
Kemiska produkter för vattenrening (tillhör verksamheten)
Köldmedia i kyl- och avfuktningsanläggningar
Brandsläckare
Se även information nedan i rapporten om material som kan misstänkas innehålla farligt avfall och
bör uppmärksammas vid rivning.
INVENTERADE MATERIAL/AVGRÄNSNINGAR
Inventeringen har varit en okulärbesiktning av byggnaden och utfördes under hösten 2013.
Mark och asfalt har ej ingått i inventeringen. Inventeringen innefattar en första kartläggning av
miljöstörande avfall som förekommer/kan förekomma i lokalerna. Mängder måste verifieras i
samband med rivnings-/demonteringsarbetet.
Några utrymmen var låsta och kunde inte inventeras. Dessa har förutsatts vara lika motsvarande,
inventerade, utrymmen.
Där förekomst av miljöstörande ämnen har konstaterats, har detta noterats under respektive rubrik,
med översiktlig beskrivning av lokalisering. Förslag på vad man vid rivning utöver detta bör vara
vaksam på gällande farligt avfall har noterats. Risk föreligger alltid att fler miljöstörande material
kan stötas på vid rivning.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
53 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/ES; Weedo, HL; CA
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 4 – SANITET, TILLGÄNGLIGHET, MILJÖ M M
Nedan listas material i bokstavsordning av miljöstörande karaktär som kan förväntas påträffas vid
rivning av byggdelar, ytskikt m m.
BLY
Allmän information Bly
Bly är en tungmetall som kan lagras i kroppen och kan orsaka fosterskador, njurskador och bestående
skador på det centrala nervsystemet. Bly i byggnader kan påträffas i blymantlade elkablar eller
blydiktade avloppsrör av gjutjärn/keramik. PVC-mattor kan också ha blyinnehåll, då metallen tillsatts
som stabilisator. Metallen anses inte kunna lakas ur från PVC-material på deponi, men frisläpps vid
förbränning och hamnar då i askan. Bly har hög kokpunkt och endast små mängder tar sig igenom
rökgasreningen i en modern avfallsförbränningsanläggning.
Blydiktade gjutjärnsrör har inte noterats i byggnaden, men kan tänkas förekomma.
Bly i specialkablar kan förekomma. Allt elavfall ska sorteras särskilt, se Elektriskt och elektroniskt
avfall ovan.
Analys avseende bly i PVC-mattor har inte utförts, mängderna antas inte vara stora. Då andelen
PVC-mattor på golv är relativt liten och mattorna inte är äldre än kring 30 år, antas den totala
mängden ev förekommande bly vara liten.
BRANDSLÄCKARE
Allmän information Brandsläckare
Äldre brandsläckare av typen pulver eller skumsläckare kan innehålla halon, som är ett ozonnedbrytande
ämne. Användandet av halon i vanliga släckare förbjöds 1998.
Skumsläckare kan innehålla olika miljöstörande ämnen, exempelvis fluortensider.
Brandsläckare som ska kasseras ska hanteras som farligt avfall.
BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL
Allmän information Bromerade flamskyddsmedel
Bromerade flamskyddsmedel är långlivade organiska ämnen som lagras i kroppen och utgör miljögifter.
Svart cellgummiisolering typ Armaflex eller andra kondensisoleringar kan innehålla bromerade
flamskyddsmedel, och klassas då som farligt avfall. Armaflex isolering märkt NH (=No Halogen)
innehåller dock inte brom och klassas inte som farligt avfall.
Plaster innehållande flamskyddsmedel kan vara märkt FR (flame retardant).
Bromerade flamskyddsmedel är också vanligt förekommande i textilier och i elektriska och elektroniska
produkter.
Rör med cellgummiisolering har inte noterats vid okulär inventering. Dock är inte utrymmen ovan
undertak undersökta.
Skulle cellgummiisolering eller plaster som misstänks innehålla bromerade flamskyddsmedel
påträffas vid rivning ska det hanteras som farligt avfall.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
54 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/ES; Weedo, HL; CA
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 4 – SANITET, TILLGÄNGLIGHET, MILJÖ M M
ELEKTRISKT OCH ELEKTRONISKT AVFALL
Allmän information Elektriskt och elektroniskt avfall
Alla produkter som kräver sladd eller batteri räknas som elektriskt och elektroniskt avfall. De kan
innehålla exempelvis tungmetaller, PCB, oljor, bromerade flamskyddsmedel m fl ämnen, som på olika
sätt är miljö- och hälsostörande. Alla elektriska och elektroniska produkter inklusive lysrör, glödlampor
och batterier som rivs ska sorteras separat och lämnas till förbehandling i godkänd anläggning. El- teleoch datakablar som rivs sorteras separat och skickas till godkänd mottagare av elektriskt och
elektroniskt avfall.
 Kylskåp (ej innehållande freon) finns i personalrum.
 Lysrörsarmaturer finns allmänt i lokalerna och ett mindre antal glödlampor finns, hanteras
som elektriskt och elektroniskt avfall. (Gällande lysrör, se Kvicksilver nedan.)
 Övrigt elektrisk och elektronisk utrustning finns allmänt i lokalerna.
FREON
Allmän information Freon
Freon är ett samlingsnamn för CFC, HCFC och HFC, vilka är ozonnedbrytande och/eller växthusgaser.
Klimatanläggningar samt kyl- och frysskåp som inte ska bevaras eller återanvändas ska omhändertas för
skrotåtervinning med destruktion av köldmedium och isolering innehållande CFC, HCFC och HFC.
Naturvårdsverkets ”köldmedieförteckning” (se www.naturvardsverket.se) anger vilka köldmedium som
innehåller freon.
Cellplastisolering innehållande freoner tillverkades fram till 1997. Freon kan finnas som blåsmedel i
polyuretan (PUR), ofta ljusblå, rosa eller lila färg, och i polystyren (XPS), ofta gulaktig färg.
 Kylanläggningar och avfuktningsanläggning innehållande freon (HFC) finns på plan 0.
Cellplastisolering har inte påträffats synligt men om det påträffas vid rivning ska det hanteras som
farligt avfall. Materialet ska inte brytas så att freon läcker ut.
JONISERANDE STRÅLNING
Allmän information Joniserande strålning
Joniserande strålning kan beroende på dos och exponeringstid orsaka strålsjuka och cancer.
Blåbetong (alunskifferbaserad lättbetong)tillverkad mellan 1929 och 1975, innehåller uran och avger
gammastrålning och gasen radon.
Rökdetektorer och brandvarnare kan utgöra källa till joniserande strålning.
Blåbetong förväntas inte förekomma i byggnaden då den är uppförd efter den aktuella perioden.
Rökdetektorer finns allmänt i byggnaden.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
55 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/ES; Weedo, HL; CA
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 4 – SANITET, TILLGÄNGLIGHET, MILJÖ M M
KADMIUM
Allmän information Kadmium
Kadmium är en giftig tungmetall och är cancerframkallande. Det lagras i kroppen länge och kan bl a ge
sämre njurfunktion och benskörhet.
Kadmium ger klart gula, orange och röda kulörer och användes som färgämne i glasyrer till keramiska
plattor samt i plastmattor etc fram till 1982. Kadmium har varit förbjudet i EU i ett antal plastartiklar
sedan 1992, och i Sverige har vi haft strängare nationella regler.
Användningen av kadmium har varit förbjuden i vissa batterier och elektroniska produkter sedan 2004.
Material med innehåll av kadmium ska hanteras som farligt avfall.
 Kadmium i elkablar, batterier o d kan påträffas. Allt elavfall ska sorteras särskilt,
se Elektriskt och elektroniskt avfall ovan.
Ytskikt som misstänks innehålla kadmium påträffades ej och förväntas inte förekomma då
byggnaden är uppförd efter 1982.
KVICKSILVER
Allmän information Kvicksilver
Kvicksilver är en giftig tungmetall som är flytande vid rumstemperatur.
Förekommer bl a i lysrör och olika typer av mätutrustning.
Lysrör som inte ska bevaras eller återanvändas ska sorteras ut separat och hanteras som elektroniskt
avfall, samt lämnas till godkänd förbehandlingsanläggning. Hanteras försiktigt så att de inte bryts och
kvicksilver läcker ut. Termometrar, termostater, vippmätare kan innehålla kvicksilver, och ska sorteras
separat. Hanteras varsamt, och lämnas till godkänd förbehandlingsanläggning.
 Lysrör innehållande kvicksilver förekommer allmänt i lokalerna. Hanteras försiktigt så att
de inte bryts och kvicksilver läcker ut. (Gällande lysrörsarmaturer, se elektriskt och
elektroniskt avfall ovan.)
 Termostater och termometrar förekommer allmänt i de utrymmen där bassängvatten
hanteras.
OLJA
Allmän information Olja
Olja består av organiska föreningar av fossilt ursprung som både är miljö- och hälsostörande.
Oljor kan förekomma i hydraulik, ex hissar, kondensatorer, transformatorer, oljecisterner, elektriska
radiatorer mm.
Material som betong, tegel, trä osv förorenad med olja tas också om hand som farligt avfall.
 Hissmaskineri kan innehålla olja.
Övrigt material som på grund av sitt innehåll av olja kräver separat hantering påträffades ej.
Projektnamn
Sida (sidor)
KUNGSBACKA SIMHALL
Statusinventering
56 (56)
Rev
Handläggare/Skriven av
Dokument
Datum
HL/ES; Weedo, HL; CA
Rapport från statusinventering
2014-01-31
Rev datum
AVSNITT 4 – SANITET, TILLGÄNGLIGHET, MILJÖ M M
PAH
Allmän information PAH
PAH är hälsofarliga kolväteföroreningar, framförallt i stenkol och petroleum, och finns därmed i
förbränningsolja och diesel.
PAH kan i byggnader förekomma i takpapp som innehåller stenkolstjära samt i tätskikt på husgrunder
och badrumsväggar. Tjärasfalt innehåller PAH och förbjöds 1973. Tjärprodukter kan beroende på PAHhalt klassas som farligt avfall.
Inga material som misstänktes innehålla PAH påträffades.
TRYCKIMPREGNERAT VIRKE
Allmän information Tryckimpregnerat virke
Vanliga impregneringar av virke är kreosot och CCA (krom, koppar, arsenik). Ingående ämnen i
impregneringar är giftiga, lagras i kroppen samt kan orsaka cancer och allergier.
Tryckimpregnerat virke klassas som farligt avfall och ska hanteras i särskild anläggning för detta.
Tryckimpregnerat virke har ej påträffats synligt i lokalerna.
I den mån tryckimpregnerat virke förekommer i väggar som ska rivas ska detta sorteras ut.
ÖVRIGT
Kemikalier ingående i verksamheten (vattenrening) finns i anläggningen.
OMHÄNDERTAGANDE AV FARLIGT AVFALL
Samtliga material som kan innehålla ämnen som klassas som farligt avfall och omfattas av
rivningen/demonteringen ska tas omhand på erforderligt sätt vid rivning/demontering.
Det innebär bland annat att inte olika typer av avfall blandas, och att farligt avfall hanteras och
emballeras så att det inte spiller, läcker, dunstar, dammar eller liknande. Farligt avfall märks med
innehåll.
Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer är bland annat skyldig att kontrollera att
transportör och mottagare av farligt avfall har de tillstånd som krävs för att få handskas med
avfallet, samt föra anteckningar över transportör, mottagare, mängd farligt avfall m m.
Transportdokument ska undertecknas av avfallslämnare.
Entreprenören ska redovisa mängder och kvitto på inlämnat material som är klassat som farligt
avfall.
Regler om avfallshantering, tillståndsplikt och anmälningsplikt finns bland annat i
avfallsförordningen och i kommunala föreskrifter.
Anläggningsbehov
Gymnastiken i KungsbackaRörelse hela livet
Vår vision är att skapa en mötesplats där glädjen för rörelse
är den gemensamma nämnaren.
En mötesplats där olika generationer och ambitioner kan mötas.
Utvecklingsplan för gymnastiken i Kungsbacka
1 Vår vision - rörelse hela livet
Gymnastikföreningar i Kungsbacka har bildat en
samverkansgrupp med syfte att skapa bättre förutsättningar
för gymnastik i Kungsbacka.
Gymnastik består av många discipliner och detta dokument
tar ett samlat grepp för alla discipliner med behov av
specialanpassade lokaler.
Vår vision är att skapa en mötesplats där glädjen för
rörelse är den gemensamma nämnaren. En mötesplats
där olika generationer och ambitioner kan mötas.
En träningshall som är speciellt anpassad för träning av
gymnastik kan ha varierande utformning beroende på
disciplin samt utövarens nivå och ålder.
Per Forsström och Jesscia Gustafsson
Version 1 2015-03
Utvecklingsplan för gymnastiken i Kungsbacka
2 Behov
Gymnastiken har i fallande ordning behov av följande lokaler:
(i bilaga beskrivs de olika lokalernas syfte och ändamål)
Prioritet
Ändamål
Beskrivning
Övrigt
1
Anpassad gymnastikhall
för disciplinerna trupp
och artistisk gymnastik
Redskapen är
permanent
framställda
Ryms inom befintlig simhall
2
Motionshall
Flexibel hall
12 *18 meter
familjegymnastik, parkour,
barngymnastik, träning för
personer med
funktionsnedsättning
3
Spegelsal
min 60 m²,
2,40 m takhöjd
4
Hall för motorisk
inlärning och utveckling
Tabellen visar vilka krav, utifrån skall, bör och önskas, som gymnastiken har.
Skall
Permanent framställda redskap
samt nedsänkta gropar
Golv
Mjukt och varmt golv t ex unisport kombielastiskt alt
nålfiltsmatta 35 mm.
Omklädning
Bör
Kansliutrymme
Möteslokal
Kök/ pentry
Övernattningsmöjligheter
Café
Önskas
Utemiljö
Miljö som stimulerar till fysisk aktivitet som t ex
parkour, balansbana för äldre, inte nudda marken
bana.
Per Forsström och Jesscia Gustafsson
Version 1 2015-03
Utvecklingsplan för gymnastiken i Kungsbacka
Övergripande redskapsspecifikation
Redskap
Antal
Disciplin kommentar
Fristående
1
AG
12*12 meter
Bom
4-6
AG
Låg och hög
Barr
2-3
AG
Barr och enkelbarr, 1 över grop
Hopp AG
1
AG
Ansatsmatta samt pegasus
Tumbling
21
AG + Tr
Trampett
Tr
Ansatsmatta, trampett
Trampolin, trampett, tumbling
Höj och sänkbar
landningsbädd
2
AG + Tr
Fasttrack
1
AG + Tr
Trampolin
2
AG + Tr
Bomräck
Nedsänkta
AG + Tr
Lodlinor
Ribbstolar
Takhängda ringar
Hallutformning
I möjligaste mån separera uppvärmningsytor samt disciplinerna AG och trupp.
Per Forsström och Jesscia Gustafsson
Version 1 2015-03
Utvecklingsplan för gymnastiken i Kungsbacka
1. Anpassad gymnastikhall för
disciplinerna trupp och artistisk gymnastik
Den inre fria takhöjden skall vara minst 8 meter samt
innehålla sk. skumgummigropar. Verksamhetsytan bör
även vara så stor att träningsredskapen kan vara fast
monterade och i regel permanent framställda.
Det är önskvärt att det finns utrymme för att bedriva viss
tävlingsverksamhet med en viss publikkapacitet.
Hallen bör också anpassas med motorikutrustning för
barnverksamhet. För att
inrymma disciplinerna:
artistisk gymnastik och trupp
krävs en verksamhetsyta på
minst 1 000 m².
Till viss del kan även
parkour och cheerleading
rymmas inom ovanstående.
2. Motionshall
En flexibel hall för gruppträning, barngymnastik, träning
för personer med funktionsnedsättning, parkour, dans
etc.
Hallen är en ”vanlig” idrottshall men med ett stort utbud
av ribbstolar, ringar, bomräck etc.
3. Spegelsal
En hall anpassad för dans och rörelseskolning med
balettstänger och speglar. Minst 60 m².
Kan även nyttjas till möten och utbildningar.
Per Forsström och Jesscia Gustafsson
Version 1 2015-03
Utvecklingsplan för gymnastiken i Kungsbacka
4. Hall för motorisk inlärning och utveckling
Specialanpassad allaktivitetsyta med inriktning för motorik. De
olika ytorna inom detta center kan utnyttjas av många
gymnaster, barn och framför allt kan personer med
funktionsnedsättning av olika slag få träna och möta övriga
gymnaster inom alla nivåer.
FAR – Fysisk Aktivitet på Recept skulle kunna erbjudas i ett
Allaktivitetsrum i denna gemensamma hall. En spegelsal för
balett- och rörelseskolning, som är en stor del i gymnastiken
och som även ska kunna nyttjas av barn och ungdomar med
funktionshinder då det i stort sett inte erbjuds denna möjlighet
för denna kategori någonstans. Denna sal skulle även kunna
nyttjas av olika former av gruppgymnastik.
Utemiljö
En gymnastikanläggning vänder sig till en bred grupp människor. Vi ser gärna en utemiljö
som harmoniserar med gymnastikens grund för rörelseglädje. Olika former av inspirerande
miljö för fysisk aktivitet som t.ex:
Allaktivitetspark
”Inte nudda marken parken”
Aktivitets yta där barn och ungdomar kan finna spontangymnastik och själva utveckla sin
kreativa förmåga. Många spännande redskap ska finnas som bäddar för aktivitet.
Äldrepark
En anläggning som är riktad
till de äldre där man kan träna
balans, lätt styrka och olika
färdigheter på fantasifulla
edskap.
Parkourpark
En inspirerande anläggning
för parkour som uppmuntrar
till spontanidrott.
Gräsytor
Gräsyta för olika former av
gruppgymnastik.
Per Forsström och Jesscia Gustafsson
Version 1 2015-03
Utvecklingsplan för gymnastiken i Kungsbacka
3 Idéskiss över hallutformning av simhallen
Skissen är ett underlag för att ge en bild över vilka funktioner som kan inrymmas i simhallen
utifrån nuvarande yta. Skissen visar att gymnastikens önskemål om funktion kan inrymmas.
En första bedömning är att det, utifrån gymnastikens perspektiv, inte krävs några större
anpassningar av byggnaden. Groparna byggs upp från befintlig simbassäng.
Per Forsström och Jesscia Gustafsson
Version 1 2015-03