COM(2017) 118 final

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 9 mars 2017
(OR. en)
7105/17
ENV 240
ENER 104
IND 57
TRANS 104
FÖLJENOT
från:
inkom den:
till:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
7 mars 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
COM(2017) 118 final
Ärende:
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av bensinångor steg
II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer
För delegationerna bifogas dokument – COM(2017) 118 final.
Bilaga: COM(2017) 118 final
7105/17
/sk
DG E 1A
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 7.3.2017
COM(2017) 118 final
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET
enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober
2009 om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på
bensinstationer
SV
SV
Innehållsförteckning
1.
INLEDNING ............................................................................................................... 2
2.
VOC II-DIREKTIVET ................................................................................................ 3
2.1. Vilket är syftet med direktivet? ......................................................................... 3
2.2. Vilka är nyckelåtgärderna? ................................................................................ 3
2.3. Anpassning till teknisk utveckling .................................................................... 3
3.
GENOMFÖRANDE AV VOC II-DIREKTIVET ...................................................... 3
3.1. Allmänt införlivande och genomförande........................................................... 3
3.2. Artikel 7 om översyn av genomförandet ........................................................... 4
4.
3.2.1.
Tröskelvärdet på 100 m3/år .............................................................. 5
3.2.2.
Förenligheten under drift med rådande bestämmelser ................. 5
3.2.3.
Automatiskt övervakningssystem .................................................... 5
UTVÄRDERING AV VOC II-DIREKTIVET ........................................................... 6
4.1. Bakgrund ........................................................................................................... 6
4.2. Resultat .............................................................................................................. 6
5.
SLUTSATS ................................................................................................................. 7
2
1.
INLEDNING
Lagring och distribution av bensin leder till utsläpp i luften av flyktiga organiska ämnen
(VOC). Dessa ämnen bildar troposfäriskt ozon (även kallat marknära ozon), en
växthusgas som orsakar hälsoproblem och skadar växtligheten (och därmed gör att
skördarna minskar). Vissa flyktiga organiska ämnen, som bensen och toluen, har
dessutom skadliga egenskaper, exempelvis kronisk eller akut toxicitet.
Två kompletterande direktiv syftar till att gemensamt minska utsläppen av VOC vid
lagring och distribution av bensin:
− Direktiv 94/63/EG 1 om utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring
av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer (VOC Idirektivet), som omfattar raffinaderier och leverans av bensin till
bensinstationer, och
− direktiv 2009/126/EG 2 om återvinning av bensinångor vid tankning av
motorfordon på bensinstationer (VOC II-direktivet).
Enligt artikel 7 i VOC II-direktivet ska kommissionen göra en översyn av genomförandet
av direktivet (särskilt vissa tekniska aspekter) och lägga fram en rapport om resultaten för
Europaparlamentet och rådet.
I kommissionens meddelanden om programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och
resultat (Refit-programmet): resultat och nästa steg 3 och Refit-programmet: lägesrapport
och framtidsutsikter, 4 meddelade kommissionen att den höll på att inleda en utvärdering
av båda VOC-direktiven.
Det beslutades att det skulle vara mest effektivt att utföra översynen av genomförandet av
VOC II-direktivet och utvärderingen av de båda VOC-direktiven parallellt. Fullständiga
uppgifter om översynen och utvärderingen finns i arbetsdokumentet från kommissionens
avdelningar om utvärderingen inom ramen för Refit-programmet av direktiv 94/63/EG
om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och
vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer, och direktiv 2009/126/EG om
återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer
(SWD(2017) 65) och den undersökning som har beställts till stöd för detta arbete 5.
1
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av
utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från
depåer till bensinstationer (EGT L 365, 31.12.1994, s. 24).
2
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av
bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer (EUT L 285, 31.10.2009, s. 36–
39).
3
Bilaga till Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén samt Regionkommittén Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och
resultat (Refit-programmet): resultat och nästa steg (COM(2013) 685 final).
http://ec.europa.eu/smart-regulation/docs/20131002-refit-annex_en.pdf
4
COM(2014) 368; se även kommissionens webbplats för bättre lagstiftning:
http://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-andimproving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-making-eu-law-simpler-andless-costly_sv
5
Evaluation of Directive 1994/63/EC on VOC emissions from petrol storage and distribution and
Directive 2009/126/EC on petrol vapour recovery – final evaluation report, Amec Foster Wheeler
3
I denna rapport ligger fokus på resultaten från översynen av genomförandet och på
uppföljningen av utvärderingen av VOC II-direktivet.
2.
VOC II-DIREKTIVET
2.1.
Vilket är syftet med direktivet?
Med VOC II-direktivet vill man garantera att skadliga bensinångor, som annars skulle
släppas ut i samband med tankning av ett motorfordon vid en bensinstation, återvinns. I
framtiden ska alla bensinpumpar i EU (med undantag för pumpar på bensinstationer med
en väldigt låg volymomsättning per år) vara utrustade för att kunna återföra sådana
ångor.
2.2.
Vilka är nyckelåtgärderna?
Direktivet ska tillämpas på nya bensinstationer, och bensinstationer som har genomgått
en större renovering, som har en bensinomsättning på över 500 m3 per år, och
bensinstationer med en omsättning på över 100 m3 per år som ligger under
bostadsområden (artikel 3.1–3.2). Dessa måste installera system för återvinning av
bensinångor steg II. Stora bensinstationer (med en omsättning på över 3 000 m3 per år)
måste installera system för återvinning av bensinångor senast 2018 (artikel 3.3).
Utrustningen måste vara certifierad av tillverkaren i enlighet med aktuella tekniska
standarder, och kunna fånga upp minst 85 procent av bensinångorna (artikel 4).
Effektiviteten ska testas en gång per år, eller vart tredje år om bensinstationen har
automatisk övervakningsutrustning (artikel 5.1–5.2).
Bensinstationer som installerar återvinningsutrustning måste meddela kunderna om
utrustningen genom att sätta fast en skylt, dekal eller annan upplysning på eller runt
bensinpumpen (artikel 5.3).
2.3.
Anpassning till teknisk utveckling
I enlighet med artikel 8 i direktivet infördes en harmoniserad testmetod för att avgöra
återvinningssystemens effektivitet i direktiv 2014/99/EU, 6 som ändrade artiklarna 4 och
5 i VOC II-direktivet till att omfatta hänvisningar till standarderna EN 16321-1:2013
respektive EN 16321-2:2013.
3.
GENOMFÖRANDE AV VOC II-DIREKTIVET
3.1.
Allmänt införlivande och genomförande
Direktivet har införlivats i den nationella lagstiftningen av alla medlemsstater, även om
det på några håll skedde med viss försening. Överträdelseförfaranden för sent
införlivande inleddes i mars 2012 mot elva medlemsstater: Bulgarien, Cypern, Grekland,
Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Sverige, Tyskland och Österrike.
m.fl. (2016).
http://bookshop.europa.eu/sv/evaluation-of-directive-1994-63-ec-on-voc-emissions-from-petrolstorage-distribution-and-directive-2009-126-ec-on-petrol-vapour-recovery-pbKH0416107/
6
Kommissionens direktiv 2014/99/EU av den 21 oktober 2014 om ändring av direktiv 2009/126/EG
om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer för att uppnå
en anpassning till den tekniska utvecklingen (EUT L 304, 23.10.2014, s. 89–90).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1468508694487&uri=CELEX:32014L0099
4
Förfarandena avslutades 2012 i nio av fallen och 2013 i de övriga två, efter att de berörda
medlemsstaterna hade tillkännagett alla åtgärder för införlivande.
Av alla bensinstationer i EU är i nuläget 72 % utrustade med steg II-system. Med tanke
på att mindre bensinstationer är undantagna och att alla tidsfrister för genomförande inte
har löpt ut (se avsnitt 2.2 ovan) tyder denna höga andel på att det görs stora framsteg.
Men enligt vad som framgår i Figure 1 ser situationen väldigt olika ut i olika
medlemsstater: medan 15 medlemsstater har uppnått, eller ligger högre än, genomsnittet
72 % verkar andra släpa efter 7.
Figur 1:
Förekomst av steg II-system per medlemsstat (uppskattad)
Stationer med steg II-system
Stationer utan system för återvinning av bensinångor steg II
25 000
100 %
Antal bensinstationer
20 000
100 %
15 000
53 %
10 000
8%
4%
5 000
77 %
99 %
99 %
100 %
100 %
15 %
98 %
37 %
0
AT* BE* BG
CY
CZ
72 %
71 %
DK EE** FI
100 %
99 %
54 %
10 %
FR* DE EL** HR HU IE** IT
87 % 47 %
87 % 68 %
100 %18 %
LT* LV* LU MT NL
96 %
7% 3%
PL PT** RO
SK
SI* ES* SE* UK*
Svaren från berörda parter vid samrådet tyder på att de flesta medlemsstaterna bara har
stött på ett fåtal, om ens några, tekniska problem eller tolkningsproblem vid
genomförandet av direktivet. Det kan delvis förklaras med att många redan hade en
lagstiftning på detta område. Vissa enskilda problem togs upp, som bristande tydlighet i
fråga om vad ”en större renovering” innebär, men dessa hanteras hursomhelst genom
diskussion och utbyte av erfarenheter med medlemsstater.
3.2.
Artikel 7 om översyn av genomförandet
Enligt artikel 7 i direktivet ska kommissionen framför allt göra en översyn av följande:
(a) det tröskelvärde på 100 m3/år som avses i artikel 3.1 b och 3.2 b i direktivet och
artikel 6.3 i direktiv 94/63/EG,
(b) förenligheten under drift hos system för återvinning av bensinångor steg II med
rådande bestämmelser, och
(c) behovet av automatisk övervakningsutrustning.
7
Uppgifterna avser det totala antalet bensinstationer, inklusive små bensinstationer och sådana för
vilka tidsfristerna inte har löpt ut än. Därför behöver inte en låg täckningsgrad nödvändigtvis tyda på
efterlevnadsproblem, utan det beror på hur den lokala marknadssituationen ser ut.
5
3.2.1. Tröskelvärdet på 100 m3/år
Enligt direktivet åläggs bensinstationer med en omsättning på över 100 m3 per år
skyldigheter (artikel 3.1–3.2). Vid en lägre omsättning anses kostnaderna för åtgärderna
inte stå i proportion till de eventuella miljöfördelarna.
Samrådet visade att berörda parter i allmänhet godtog tröskelvärdet som rimligt och att
motsvarande undantag för små bensinstationer också tillämpas utanför EU. Endast 7 av
45 svarade att tröskelvärdet borde vara högre, medan tre medlemsstater och tre
branschaktörer efterfrågade ett lägre tröskelvärde.
Men att sänka tröskelvärdet skulle i nuläget inte vara motiverat, med tanke på
omfattningen av de eventuella utsläppsminskningarna och de extra kostnaderna.
3.2.2. Förenligheten under drift med rådande bestämmelser
I artikel 4 i direktivet fastställs minimistandarder för effektivitet för
återvinningsutrustning. I artikel 5 föreskrivs regelbundna kontroller för att bekräfta
prestandan.
Utvärderingen visade att man med utrustning som finns på marknaden kan uppnå en
återföringsgrad för bensinångor på 85–95 %. För system som installerades på stationerna
innan dessa skyldigheter trädde i kraft gick det dock inte alltid att hämta nödvändig
dokumentation. Återföringsgraden varierar i praktiken efter den specifika utrustningen
och hur den används. Effektiviteten påverkas också av yttre faktorer, såsom temperatur
och bränslesammansättning. Utrustningen konstaterades i allmänhet fungera enligt
minimistandardkraven, men analysen visade också hur viktigt det är att göra rutinprov
(minst en gång om året), eftersom volymförhållandet lätt kan avvika från de optimala
värdena. Vissa medlemsstater kräver också att ”ångtätheten”- testas, vilket inte är
obligatoriskt inom ramen för direktivet.
3.2.3. Automatiskt övervakningssystem
Enligt direktivet finns det inget krav på att automatiska övervakningssystem ska
användas, men på anläggningar som har försetts med ett sådant system behöver
återföringsgraden inte provas lika ofta (artikel 5.2). Men automatiska
övervakningssystem kan förhindra ökade utsläpp, som till exempel beror på dåligt
underhåll (se förra avsnittet).
Det framgick av samrådet med de berörda parterna att användning av automatiska
övervakningssystem är obligatorisk i tre medlemsstater, 8 och att förekomsten i allmänhet
är låg i de länder där sådan användning är frivillig. De största hindren för genomförande
är höga kostnader och brist på kunskap.
Möjligheterna att ytterligare minska utsläpp genom allmän användning av automatiska
övervakningssystem i hela EU verkar vara begränsade. Tillvägagångssättet med
frivillighet gör att medlemsstaterna kan anta sådana system där det bedöms vara lämpligt,
till exempel mot bakgrund av nationella förhållanden.
8
Österrike, Tyskland och Ungern.
6
4.
UTVÄRDERING AV VOC II-DIREKTIVET
4.1.
Bakgrund
Direktivet utvärderades i enlighet med kommissionens program om lagstiftningens
ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet), utifrån dess effektivitet,
ändamålsenlighet, relevans, förenlighet och mervärde för EU.
Vid utvärderingen lades särskild vikt vid att spåra och bedöma regelbörda och att
fastställa möjligheter till förenkling.
4.2.
Resultat
Direktivet ansågs vara effektivt, ändamålsenligt, förenligt och relevant och ansågs ge
mervärde för EU.
Utvärderingen visade att direktivet har bidragit på ett effektivt sätt till att minska utsläpp
av flyktiga organiska ämnen från bensin vid tankning av motorfordon på bensinstationer.
I dagsläget bidrar verksamhet som omfattas av VOC I- och VOC II-direktiven endast till
0,7 % av alla antropogena utsläpp av flyktiga organiska ämnen i EU.
Direktivet ansågs också vara ändamålsenligt. Tillgängliga uppgifter tyder på att
kostnaderna i stort står i proportion till fördelarna, framför allt om man tar hänsyn till
ytterligare fördelar, som inte kan mätas i pengar, och intäkterna från vidareförsäljning av
återförd bensin. Besparingar till följd av att de skadliga effekterna på hälsan och miljön
minskar har beräknats uppgå till mellan 92 miljoner och 270 miljoner euro, medan
ekonomiska fördelar från försäljning av återförd bensin beräknades till 77 miljoner euro.
Kostnader per år för insatser och underhåll har beräknats till 199 miljoner euro, medan
administration och efterlevnad skulle kosta 13 miljoner euro. Det bör dock noteras att det
inte gick att utföra någon grundlig kostnads/nytto-analys, på grund av den begränsade
mängden tillgängliga uppgifter.
Direktivet är förenligt med övrig unionslagstiftning. Påståenden av vissa berörda parter
om bristande överensstämmelse med direktivet om bränslekvalitet 9 och VOC I-direktivet
ansågs inte vara riktiga eller betydelsefulla.
Direktivet är fortfarande relevant som svar på hoten mot miljö och hälsa. Det utgör ett
miljöskyddande ”skyddsnät”, även med tanke på relevanta internationella åtaganden. Det
är också fortfarande relevant mot bakgrund av de mål för politiken för ren luft som
fastställs i det sjunde miljöhandlingsprogrammet 10 och i åtgärdspaketet för ren luft 11.
Vissa berörda parter hävdade att skyldigheten att sätta en skylt, dekal eller annan
upplysning i närheten av bensinpumpar med utrustning för återvinning av bensinångor
(artikel 5.3) inte skulle påverka kundernas val som man skulle önska, eftersom detta
9
Direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 98/70/EG, vad gäller specifikationer
för bensin, diesel och gasoljor och införande av ett system för hur växthusgasutsläpp ska övervakas
och minskas, om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG, vad gäller specifikationen för bränsle som
används av fartyg på inre vattenvägar, och om upphävande av direktiv 93/12/EEG, EUT L 140,
5.6.2009, s. 88–113.
10
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU av den 20 november 2013 om ett allmänt
miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
11
http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm
7
skulle styras av pris och bekvämlighet snarare än av miljöhänsyn. I utvärderingen drog
man dock slutsatsen att en förändring i lagstiftningen i sådana fall ändå skulle kunna bli
mer betungande än en förenkling.
Vid samrådet erkändes fördelarna med reglering på EU--nivå på detta område. Direktivet
har haft betydelse när det gäller att fastställa en gemensam, EU-omfattande strategi och
har stimulerat gränsöverskridande handel med bensin och utrustning.
5.
SLUTSATS
VOC-II-direktivet ansågs vara effektivt, ändamålsenligt, förenligt och relevant och
ansågs ge mervärde för EU. Det har också i allmänhet genomförts väl i medlemsstaterna.
Kommissionen kommer att fortsätta samarbeta med medlemsstaterna för att hjälpa dem
att garantera att direktivet genomförs fullständigt.
8