EcoFlush Manual

This manual should be saved!
EcoFlush Manual
Wostman
ENGLISH
Important!
•
•
This manual should be saved by the owner!
Read the whole manual before installation.
•
The flush volumes are factory set at 2.5 / 0.3 liters. This should always be controlled by a professional
tradesman during installation.
The flush volumes are only accurate when the flush buttons are pushed down distinctly for approx 1 second. If
the buttons are pressed down for a longer period the toilet will flush more water than expected.
The average flush volumes of approx 0,8 to 1 liter is calculated with 5 small flushes and 1 big flush per person
•
•
•
per day.
The is a pre-mounted water trap in the urine bowl, no additional water trap should be mounted in the urine
outlet.
Warranty
•
•
EcoFlush has a 2-year warranty from the date of purchase noted on the invoice. Invoice or receipt should
always be presented when claiming warranty.
Warranty only applies when the product is installed according to the enclosed manual and used according to
the owners manual.
______________________________________________________________________________________________
SVENSKA
Viktigt!
•
Den här manualen bör sparas av ägaren!
•
•
•
Läs hela manualen innan installation.
Spolvolymerna är fabriksinställda på 2,5/0,3 L. Detta bör alltid kontrolleras av en professionell vvs-installatör.
Dessa spolvolymer gäller endast om spolknapparna trycks ner distinkt i ca 1 sekund. Om spolknapparna hålls
ned längre kommer toaletten att spola mer än inställt.
Snittvolymen på 0,8 - 1L/spolning beräknas enligt standarden att varje person spolar 4/5 gånger på lilla
•
•
spolningen och 1/5 gånger på stora spolningen per dag.
Det finns ett förinstallerat vattenlås i urinskålen, så inget ytterligare vattenlås behövs installeras på
urinavloppet.
Garanti
•
•
EcoFlush har 2 års garanti f.r.o.m inköpsdatum. Kvitto eller faktura skall alltid kunna visas för att garantin ska
gälla.
Garanti gäller endast då produkten är installerad enligt den medskickade manualen och använd enligt
användarmanualen.
Find troubleshooting at www.wostman.se
Wostman
EcoFlush Manual
Page 2 of 9
820 mm
450 mm
70 mm
605 mm
620 mm
370 mm
Water trap
Vattenlås
350 mm
Wostman
EcoFlush manual
Page 3 of 9
Alternative 1
Wc-stos RSK 310 66 64
> 115 mm CW
ø 110 mm
Wostman
EcoFlush manual
Page 4 of 9
Alternative 2
> 115 mm CW
Ø 110 mm
Ø 50 mm
> 115 mm CW
Ø 110 mm
~ 330 mm CC
Ø 50 mm
Wostman
EcoFlush manual
Page 5 of 9
Alternative 3
Septic tank
Slamavskiljare
Phosphorus reducing tank
Fosforbrunn
Greywater sewage
Bdt-avloppet
Alternative 4
Aquatron / compost unit
(Kompostenhet/ biokammare)
Phosphorus reducing tank
Fosforbrunn
Greywater sewage
Bdt-avloppet
Alternative 5
Municipal wastewater
Direkt till kommunalt avlopp
Wostman
EcoFlush manual
Page 6 of 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EcoFlush has a new built-in water trap in the front urine bowl. No other water trap
should be installet in the urine outlet.
EcoFlush har ett nytt inbyggt vattenlås i den främre urinskålen. Inget annat vattenlås ska
installeras i urinavloppet.
Wostman
EcoFlush manual
Page 7 of 9
Control and/or change flush volumes
?
2,5
liter
?
1 lite r
The flush volumes should be controlled when installing the toilet and changed if need to. EcoFlush gives
the possibility of extremely low flush volumes and requires only between 2,5 - 3,5 L for the big flush and
0,3 L for the small flush. Owner is responsible for correct flush volumes. Remember the flush buttons
should not be hold down, just pressed down once, quick.
Kontrollera och/eller ändra spolvolymerna
Spolvolymerna måste kontrolleras vid installation och ändras vid behov. EcoFlush ger möjligheten till
extremt snåla spolvolymer och kräver bara mellan 2,5 - 3,5 L för den stora spolningen och 0,3 L för den lilla
spolningen. Ägaren är ansvarig för korrekta spolvolymer. Kom ihåg att spolknapparna inte ska hållas ned,
bara trycker ner en gång, snabbt.
1
2
3
4
5
6
1/4
7
8
2,5 L
Wostman
EcoFlush manual
Page 8 of 9
Clean the urine pipe
Clean the urine outlet regularly for best longtime
result.
Rengör urinslangen
Rengör urinavloppet regelbundet för att uppnå
bäst långsiktigt resultat.
1
3
2
H
Wostman
EcoFlush manual
30
sec
Page 9 of 9