Här hittar du blanketten för svenska banker

Avtalsnummer hos Visma: 791 74
Anmäl eller ändra lönekonto
Submit or change your salary payment account details
Skicka blanketten till din löneadministratör
Send the form to your payroll administrator
Löntagare | Employee
Efternamn | Surname
Förnamn | First name
Personnummer, 10 siffror | Swedish personal number, 10 digits
E-postadress | E-mail
C/o-adress | C/o address
Adress | Address
Postnummer och ort | Postal code and locality
Lönekonto | Salary payment account
Bankens namn | Name of the bank
Clearingnummer | Clearing number Kontonummer | Account number
Underskrift | Signature
Ort och datum | Place and date
Underskrift | Signature
Namnförtydligande | Name in print
Mer information om hur du skriver clearingnummer och kontonummer från olika banker hittar du på nästa sida.
More information on how to enter clearing numbers and account numbers from different banks follows on the next page.
Så skriver du ditt clearingnummer och kontonummer
Handelsbanken
Clearingnummer i Handelsbanken skrivs 6000 eller ditt kontors clearingnummer, till exempel 6130.
Kontonummer har max nio siffror. Kontot måste vara ett transaktionskonto (Allkonto) för att
insättning ska kunna göras.
Nordea
Om du har personkonto i Nordea (ditt kontonummer är ditt personnummer) är ditt clearingnummer
3300.
PlusGirokonto hos Nordea har clearingnummer 9960, ett tvåsiffrigt prefix (18) framför
plusgironumret, till exempel 9960 18 45893425 (ska alltid vara 14 tecken totalt).
Har du ett vanligt konto, fyll i clearingnummer (fyra siffror) samt kontonummer med sju siffror.
Swedbank
Swedbank har ibland fem siffror, till exempel 8XXX-9. Utelämna då den femte siffran, i detta fall 9,
och skriv in de fyra första. Kontonummer har mellan sju och tio siffror.
S-E-B
S-E-B:s clearingnummer ska alltid börja med 5XXX. Kontonummer har 7 siffror.
Övriga banker
Övriga banker har fyra siffror som clearingnummer. Se ditt kontoutdrag.
How to write your clearing number and account number
Handelsbanken
Clearing numbers at Handelsbanken are either 6000, or the clearing number of your branch, such as
6130. The account number has a maximum of nine digits. The account must be a transaction account
(‘Allkonto’).
Nordea
If you have a ‘personkonto’ with Nordea (where your account number is your Swedish personal
number), your clearing number is 3300. If you have a regular account, enter the clearing number
(four digits) and your seven-digit account number.
PlusGiro accounts with Nordea have the clearing number 9960, a two-digit prefix (18) before the
PlusGiro number, 9960 18 45893425 (always fourteen digits in total).
Swedbank
Swedbank sometimes has a five-digit clearing number, for example 8XXX-9. Leave out the fifth digit,
in this case the 9, and enter the first four. Account numbers have between seven and 10 digits.
S-E-B
Clearing numbers at S-E-B always start with 5XXX. Account numbers have seven digits.
Other banks
Other banks have four-digit clearing numbers. You will be able to find the number on your bank
statement.