Hämta som pdf - Council of the European Union

internationellt toppmöte
PRESS
SV
PRESSMEDDELANDE
117/17
7.3.2017
EU, Tyskland, Kuwait, Norge, Qatar, Storbritannien och
FN delar på ordförandeskapet för givarkonferensen för
Syriens och dess grannländers framtid i Bryssel den 5
april 2017
Europeiska unionen, Tyskland, Kuwait, Norge, Qatar, Storbritannien och FN delar på ordförandeskapet för givarkonferensen
för Syriens och dess grannländers framtid i Bryssel den 5 april 2017.
Företrädare på ministernivå för 70 delegationer väntas delta, bland annat från EU och regionen, men även från det vidare
internationella samfundet, FN och större givare samt civilsamhället, humanitära organisationer och utvecklingsorganisationer.
Temat är situationen i Syrien och krisens konsekvenser i regionen. Konferensen ska bedöma det internationella
samfundets kollektiva prestationer när det gäller att hålla vad man lovade vid Londonkonferensen 2016, och enas om vilka
ytterligare insatser som krävs för att hjälpa dem som påverkas av krisen. Konferensen kommer att bekräfta befintliga åtaganden
och besluta om ytterligare stöd till behövande syrier i Syrien och grannländerna, samt till de olika värdsamhällena, som svar på
de samordnade uppmaningarna från FN.
Diskussionerna kommer också att handla om hur det internationella samfundet kan stödja en hållbar politisk lösning av den
syriska konflikten genom en inkluderande och syriskledd politisk övergångsprocess baserad på FN:s säkerhetsråds relevanta
resolutioner, särskilt den ram som består av resolution 2254 och Genèvekommunikén. Konferensen kommer att bekräfta det
internationella samfundets åtagande att ge bistånd till behövande syrier och deras värdsamhällen, och göra en bedömning av
villkoren för att ge bistånd efter ett avtal så snart en trovärdig politisk övergång har inletts.
Den 4 april kommer tematiska sessioner att anordnas av EU tillsammans med FN-byråer och andra internationella
organisationer, icke-statliga organisationer och civilsamhället, med inriktning på olika aspekter av internationellt stöd som svar
på krisen i Syrien och regionen.
Bakgrund
Givarkonferensen för Syriens och dess grannländers framtid i Bryssel bygger på givarkonferensen för Syrien och Syriens
grannländer i London den 4 februari 2016. För ett år sedan samlades företrädare för det internationella samfundet i London
under ledning av Storbritannien, Tyskland, Kuwait, Norge och FN. Konferensens deltagare uttryckte sin solidaritet med de
miljoner utsatta människor som lever i Syrien och med syriska flyktingar och berörda värdsamhällen i regionen, med
utgångspunkt i de åtaganden som gjordes vid de tre föregående givarkonferenserna i Kuwait 2013–2015.
Vid Londonkonferensen utlovade givarsamfundet betydande summor i ekonomiskt stöd till humanitärt bistånd och skydd i
Syrien, liksom civila stabiliseringsåtgärder för att stärka värdsamhällenas motståndskraft. Givarsamfundet upprepade också att
den enda möjliga lösningen på krisen är en politisk sådan, som ligger i linje med den befintliga överenskomna FN-ramen och
baseras på Genèvekommunikén och FN:s säkerhetsråds resolution 2254.
Londonkonferensen avslutades med åtaganden från både det internationella samfundet och Syriens grannländer om att
tillgodose de omedelbara och de långsiktiga behoven hos dem som är drabbade av krisen, inbegripet ytterligare stöd till
utbildning och levnadsmöjligheter för syriska flyktingar och värdsamhällen i Turkiet, Libanon, Jordanien, Irak och Egypten.
Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
[email protected] - www.consilium.europa.eu/press