Inbjudan Frostaskäret 2017

Inbjudan till Stjärntävling
FROSTASKÄRET 2017
TÄVLINGSPLATS
HöörsIshall,Is.Inomhus,uppvärmd,30x60m
Friluftsvägen13,24330Höör
TÄVLINGSDAGAR
Torsdagenden2marskl.17.00fastställandeavstartordningiishallen,startordningarnapubliceraspåwww.h-k-f.se
Lördagden4/3
kl.08.30
bedömarmöte
kl.09.00–18.00 tävling
Söndagden5/3
kl.09.00–17.00 tävling
TÄVLINGSKLASSER
MiniorerStjärnklassFlickorochPojkar UngdomStjärnklass13GFlickorochPojkar UngdomStjärnklass131FlickorochPojkar Ungdom15StjärnklassFlickorPojkar
JuniorerStjärnklassDamer
SeniorStjärnklassDamerochHerrar
MiniorerBFlickorochPojkar
Ungdom13BFlickorochPojkar
Ungdom15B1FlickorochPojkar
Ungdom15B2FlickorochPojkar
JuniorB2DamerochHerrar
Stjärnklassernaprioriteras
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
TÄVLINGSREGLER
SvenskaKonståkningsförbundetstävlingsreglerförsäsongen2016/2017förstjärntävling.
RESULTAT
Slutenbedömning.
IngenrangordningförMiniorStjärnklass,Ungdom13Stjärnklass,synchro,paråkning,isdanssamt
solodans.Iövrigaklasserfårhalvastartfältetienklassindividuellaplaceringar,andrahalvandelarplats.
TESTKRAV
EnligtSvenskaKonståkningsförbundetstävlingsreglerförsäsong2016/2017.
LICENSKRAV
EnligtSvenskaKonståkningsförbundetstävlingsreglerförsäsong2016/2017.
MUSIK
MusikåtergivningpåCD
Glöminteattnamnetochklubbtillhörighetenärtydlig.
PRISER
SamtligadeltagareerhållerminnesplakettellermotsvarandeefteravslutadåkningiKiss&Cry.
PUL
Tävlingsdeltagareochfunktionärersomanmälersigtilltävlingensamtyckertillattderaspersonuppgifter
registrerasitävlingsarrangörensdataregistersamtattarrangöreninomramenförsinverksamhet,
oavsettmediaformoffentliggöruppgifternaochkanpublicerabilderfråntävlingen.
ANMÄLNINGSAVGIFT
325krfördeltagaremed1program,525krfördeltagaremed2program.
Avgiftenskainbetalassenastden17februari2017påplusgiro/bankgiro5028–9206efterbekräftelseom
deltagandefrånarrangören.
ANMÄLAN
AnmälantilltävlinggörsviaIndTAsystemetsenast
Måndagenden13februari2017
Anmälanskainnehållapersonuppgifter,förening,tävlingsklass,testnivåsamtbevispåinbetaldåkarlicens(samtliga
uppgifterföljermedåkarenfrånIdrottOnlinetillIndTAomdessaärkorrektregistrerade).
Anmälansominteärkomplettenligtovanbetraktassomefteranmälanochdubbelanmälningsavgiftskabetalas.
VidförstortdeltagarantalbegränsasantaletdeltagareenligtprioriteringarnasomangettsunderTävlingsklasser.
Vidavanmälanefteranmälningstidensutgånggällerdelvisåterbetalningavanmälningsavgiftenligt§119i
Generellaregler.
ARRANGÖREN
Höörskonståkningsföreninge-mail:
[email protected]
LOGI
Vidbehovkontaktaossinnanden30/2på[email protected]
TRANSPORT
Vidbehovkontaktaossinnanden30/2på[email protected]
MÅLTIDER
Lättareförtäringkommerattfinnas.
ÖVRIGINFORMATION
IshusetochPassionicekommerhaförsäljningundertävlingen.
UPPLYSNINGAR
Förinformationhänvisastill:
Tävlingsansvarig
MariePå[email protected]
0733–998233
VÄLKOMNATILLHÖÖRSKONSTÅKNINGSFÖRENING
Frostaskäret3–4mars2017