Miljö - Trafikverket

MÄLARBANAN
Huvudsta - Duvbo
Miljö
Miljöfrågor
I projektet utreds och konsekvensbedöms en rad olika miljöaspekter, nedan visas ett
urval. Projektet tar fram två miljökonsekvensbeskrivningar – en för järnvägsplanen och
en för tillståndsansökan vattenverksamhet. Det kommer ske ett separat samråd för
miljökonsekvensbeskrivningen av vattenverksamheten.
BULLER & VIBRATIONER
LUFTKVALITET
STAD & LANDSKAP
KULTURMILJÖ
NATURMILJÖ
REKREATION &
TILLGÄNGLIGHET
RISK & SÄKERHET
ELEKTROMAGNETISKA
FÄLT
MARK & VATTEN