Optolexia

Ny teknik för tidig upptäckt
av läs- och skrivsvårigheter
Tidig upptäckt och tidiga insatser är
avgörande för att skapa goda
förutsättningar för läsutvecklingen hos
elever med läs- och skrivsvårigheter
Ögonrörelser speglar kognitiva processer
Ögonrörelser speglar kognitiva processer
Ögonrörelser speglar kognitiva processer
Ögonrörelser speglar kognitiva processer
Maskininlärning
Träning
Ögonrörelseinspelningar
p1, p2, p3, ...pn, Klass
Maskininlärningsalgoritm
Parameterextraktion + facit
Testning
Ny
ögonrörelseinspelning
p1, p2, p3, ... pn, ?
Parameterextraktion - facit
Klassificerare
Klassprediktion
Översikt & insikt
Forskningsresultat
• Pilotstudie Kronoberg
185 elever i åk 3
o
o
97 elever med tidiga och bestående lässvårigheter
88 Kontroller
Ögonrörelseinspelningar i åk 3 vid läsning av kort text (ca. 50 ord)
Resultat: Sensitivitet och Specificitet: 95 % (± 4.6 %)
Fynden presenteras i internationell vetenskaplig tidskrift vintern 2016
Forskningsresultat
• Begränsningar i Kronobergsstudien
• Relativt liten studie (185 elever)
• Endast täckning för en årskurs (åk 3)
• Elever i gråzonen finns inte med i urvalet
Utvecklingsprojekt
Målet var är att utvärdera metoden samt att utveckla ett
screeningförfarande som fungerar i skolan.
Under projektet avsåg vi att med ett års mellanrum screena samtliga
elever i årkurs 1-3 i Järfälla och Trosa kommun.
Resultaten följs upp tillsammans med skola, lärare,
specialpedagoger och skolpsykolog.
Finansiering
Ulla och Ingemar Dahlbergs stiftelse
VINNOVA
6 milj.
Stiftelsen Promobilia
Järfälla kommun
Trosa kommun
Snabb benämning
Läsning
Påhittade ord
Riktiga ord
Analys
Referensvärde = (Ordkedjorz + Nonordz + Ordz - RANz) / nz
Genomförande
2015
2016
Totalt
Skolor
14
21
35
Barn
1 923
2 916
4 839
Samtycke
1 596 (83 %)
2 187 (75 %)
3 783 (78 %)
Deltagande
1 461 (76 %)
1 983 (68 %)
3 444 (71 %)
Resultat
Elever
Risk
Sens.
Spec.
Träff.
Åk 1
860
9.8 %
84.4 %
87.3 %
85.9 %
Åk 2
910
10.1 %
86.2 %
90.3 %
88.3 %
Åk 3
956
9.8 %
82.9 %
86.2 %
84.6 %
Samtliga
2 726
9.9 %
84.5 %
87.9 %
86.2 %
SBU-rapport om dyslexitester
Inget av de 50-tal tester som används i Sverige idag är
vetenskapligt utvärderat – Saknas underlag för att bedöma
tillförlitligheten.
- Få tester genomgår vetenskaplig granskning och
publicering
- Få tester uppvisar en prediktiv validitet
- Få tester redovisar kvantitativa utfallsmått på individnivå
Screening med Optolexia
Objektiv metod
Snabbt och enkelt genomförande
Automatiserad analys – Ingen manuell rättning
Hög träffsäkerhet
Tydlig och enkel resultatredovisning på webben
Tack
Marianne Bernadotte Centrum
Ulla och Ingemar Dahlbergs Stiftelse
VINNOVA
Stiftelsen Promobilia
Läsutveckling Kronoberg