Resultat-och balansräkning 2016

1
Ägarföreningen ProSkandia
Bilaga till Årsberättelse 2016
RESULTATSRÄKNING prel
Utfall
2016
Utfall
2015
Budget
2016
Medlemsavgifter
985 172
986 630
985 100
Summa
985 172
986 630
985 000
Trycksaker, kontorsmaterial
-200 039
-208 572
-112 000
Administration
-430 121
-446 552
-450 000
-22 447
-23 312
- 30 000
Kostnader för organisation, mm
-143 166
-158 387
-178 000
Styrelsearvoden
-122 007
Summa
-917 780
-836 823
- 892 000
67 392
149 807
93 100
1 019
5 916
0
Räntekostnader och liknande resultatposter
-3 855
0
0
Resultat från finansiella poster
-2 836
5 916
0
Skatter
-3 175
Årets resultat
61 381
Belopp i SEK per
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Bank- och plusgiroavgifter, skatter
Rörelseresultat
-122 000
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
0
155 723
93 000
2
BALANSRÄKNING prel
Belopp i SEK per
2016-12-31
2015-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
597 331
0
Omsättningstillgångar
1 426 552
1 765 410
SUMMA TILLGÅNGAR
2 023 883
1 765 410
1 317 632
1 161 908
61 381
155 723
1 379 013
1 317 631
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
64 041
Skatteskulder
55 229
0
Förutbetalda intäkter Upplupna kostnader
525 600
447 779
Summa kortfristiga skulder
644 870
306 950
2 023 883
1 765 410
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Inga ställda panter
Inga ansvarsförbindelser
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
Allmänna Råd.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Stockholm den 14 februari 2017
Marie-Louise Cederström
Kassör
Stefan Hamberg
Revisor