COM(2017) 112 final

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 7 mars 2017
(OR. en)
7057/17
TRANS 97
FÖLJENOT
från:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
inkom den:
6 mars 2017
till:
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
COM(2017) 112 final
Ärende:
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS
DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA FÖRFARANDEN FÖR
KONTROLLER AV VÄGTRANSPORTER AV FARLIGT GODS
För delegationerna bifogas dokument – COM(2017) 112 final.
Bilaga: COM(2017) 112 final
7057/17
/ub
DGE 2A
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 6.3.2017
COM(2017) 112 final
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET
OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG
OM ENHETLIGA FÖRFARANDEN FÖR KONTROLLER AV VÄGTRANSPORTER
AV FARLIGT GODS
SV
SV
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM
MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM
ENHETLIGA FÖRFARANDEN FÖR KONTROLLER AV VÄGTRANSPORTER AV
FARLIGT GODS
1.
Inledning ................................................................................................................................. 3
2.
Relaterad EU-lagstiftning..................................................................................................... 3
3.
Tillämpning av direktiv 95/50/EG ...................................................................................... 4
4.
Rapporter från EU-medlemsstaterna och Norge ............................................................... 4
5.
Rekommendation om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods .... 5
6.
Beräkning av data .................................................................................................................. 5
7.
Kontrollernas utveckling och resultat ................................................................................. 5
8.
Jämförelse av data ................................................................................................................. 6
8.1
Kontrollfrekvens .................................................................................................................... 6
8.2
Kontrollernas fördelning enligt registreringsplats ............................................................ 7
8.3
Andelen transportenheter som bryter mot bestämmelserna............................................. 7
8.4
Fördelning enligt registreringsplats för transportenheter med överträdelser ................ 7
8.5
Frekvens för hindrande av fortsatt färd .............................................................................. 7
8.6
Fördelning enligt riskkategori
8.7
Typ av påföljder .................................................................................................................... 8
9.
Slutsats .................................................................................................................................... 8
7
2
1. INLEDNING
Rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt
gods antogs den 6 oktober 1995 1 och medlemsstaterna var skyldiga att senast den 1 januari
1997 sätta i kraft de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som behövdes för att
följa direktivet.
Enligt direktiv 95/50/EG ska alla medlemsstater för varje kalenderår, senast tolv månader
efter årets slut, lämna en rapport till kommissionen om tillämpningen av direktivet 2. Det
fastställs också att kommissionen minst vart tredje år ska lämna en rapport till
Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas tillämpning av direktivet 3.
Kommissionens rapport bygger på de årliga rapporter som inkommit från medlemsstaterna.
Detta är den sjätte rapporten om tillämpningen av rådets direktiv 95/50/EG i medlemsstaterna
och den avser åren 2012–2014. Den första rapporten 4 avser åren 1997–1998, den andra
rapporten 5 åren 1999–2002, den tredje rapporten 6 åren 2003–2005, den fjärde rapporten 7 åren
2006–2007 och den femte rapporten 8 åren 2008–2011.
Villkoren för vägtransport av farligt gods fastställs inte i direktiv 95/50/EG, utan i relevant
EU-lagstiftning enligt beskrivningen nedan.
2. RELATERAD EU-LAGSTIFTNING
Fram till den 30 juni 2009 gällde rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg 9, i dess
ändrade lydelse 10. Bilagorna till direktiv 94/55/EG hade samma innehåll som bilagorna till
Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (även kallat
ADR-avtalet 11).
Direktiv 94/55/EG upphävdes från den 1 juli 2009 och ersattes av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg,
järnväg och inre vattenvägar 12 i dess ändrade lydelse 13. Principerna i direktiv 2008/68/EG är
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
EGT L 249, 17.10.1995, s. 35, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/112/EG av den 13
december 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG (EUT L 367,
14.12.2004, s. 23).
Artikel 9.1.
Artikel 9.2.
KOM(2000) 517 slutlig, 6.9.2000.
KOM(2005) 430 slutlig, 15.9.2005.
KOM(2007) 795 slutlig, 13.12.2007.
COM(2010) 364 final, 7.7.2010.
COM(2013) 815 final, 25.11.2013.
EUT L 319, 12.12.1994, s. 7.
Ändrat genom kommissionens direktiv 2004/111/EG av den 9 december 2004 om anpassning till den
tekniska utvecklingen av rådets direktiv 94/55/EG (EUT L 365, 10.12.2004, s. 25).
Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), som ingicks i
Genève den 30 september 1957, med ändringar, under ledning av FN:s ekonomiska kommission för
Europa (Unece).
EUT L 260, 30.9.2008, s. 13.
Senast ändrat genom kommissionens direktiv 2014/103/EU av den 21 november 2014 om anpassning
för tredje gången av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av
3
dock fortfarande desamma som i direktiv 94/55/EG genom att samma tekniska och
administrativa bestämmelser som de som bifogas ADR-avtalet gäller för all transport inom
EU:s territorium.
3. TILLÄMPNING AV DIREKTIV 95/50/EG
Efter att ha antagit direktiv 94/55/EG och för att ytterligare förbättra säkerheten när det gäller
transport av farligt gods antog rådet den 6 oktober 1995 direktiv 95/50/EG om enhetliga
förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods. I direktivet finns en harmoniserad
kontrollista som medlemsstaterna ska använda för sådana kontroller samt riktlinjer för
klassificering av överträdelser. Direktivets bilagor ändrades år 2004 14 och
klassificeringssystemet för överträdelser ändrades till att omfatta tre riskkategorier från och
med 2005.
Dessa enhetliga kontroller omfattar allt farligt gods som transporteras på väg i en
medlemsstats territorium eller som kommer in från tredjeländer, oavsett transportenhetens
registreringsland. Direktivets syfte är att säkerställa att slumpmässiga kontroller görs av en
representativ andel av det farliga gods som transporteras på väg, och att en stor andel av
vägnätet täcks in av kontrollerna.
Som en förebyggande åtgärd eller efter att överträdelser som äventyrar säkerheten har noterats
vid en vägkontroll kan kontroller också göras i företagens lokaler. Direktiv 95/50/EG
innehåller dock inga krav om rapportering av kontrollerna.
4. RAPPORTER FRÅN EU-MEDLEMSSTATERNA OCH NORGE
Medlemsstaterna uppmanas att i sina rapporter använda riskkategorierna enligt bilaga II till
direktiv 95/50/EG och att utforma rapporten i enlighet med direktivets bilaga III. Norge har
lämnat in sin årsrapport och har begärt att den införlivas i kommissionens rapport till
Europaparlamentet och rådet.
Kroatien anslöt sig till EU den 1 juli 2013, men började rapportera om sina kontroller 2012.
De flesta medlemsstaterna och Norge har i allmänhet lämnat in sina rapporter i tid. Vissa
nationella rapporter försenades på grund av de administrativa förfarandena för insamling,
analys och översändande av informationen till kommissionen, särskilt när förfarandena
omfattar olika myndigheter. Även om situationen tillfälligt förbättrades under 2012 jämfört
med tidigare observerades inte samma takt under de följande åren, så kommissionen
upprepade sin begäran till medlemsstaterna och bad dem att förbättra uppgiftsformatet och se
till att de uppgifter som lämnades in i framtiden var mer enhetliga.
Kommissionen har mottagit rapporter från samtliga medlemsstater för hela perioden, men
trots stora förbättringar har inte all information lämnats in i rätt format, eftersom vissa länder
fortsatte att skicka separata rapporter från olika behöriga instanser på nationell nivå. Vissa
rapporter var dessutom ofullständiga eller felaktigt ifyllda, och därför finns det luckor eller
irrelevanta resultat i tabellerna i denna rapport. För dessa anges beteckningen ”N/A” (inte
tillgängligt). En sammanfattning av medlemsstaternas bidrag finns i bilagorna till denna
rapport.
14
farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen
(EUT L 335, 22.11.2014, s. 15).
Kommissionens direktiv 2004/112/EG av den 13 december 2004 om anpassning till den tekniska
utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG (EUT L 367, 14.12.2004, s. 23).
4
Vid analys av utvecklingen i kapitel 7 bör det noteras att indikatorn för bristande
överensstämmelse för Danmark för år 2013 är låg på grund av en misstolkning av antalet
transportenheter som bryter mot bestämmelserna. Denna misstolkning har rättats till i 2014
års rapport.
Flera medlemsstater har lämnat in rapporter där summan av överträdelser avviker från antalet
transportenheter som bryter mot bestämmelserna. Detta bör inte vara möjligt eftersom endast
den mest allvarliga överträdelsekategorin för varje transportenhet ska rapporteras.
5. REKOMMENDATION
OM RAPPORTERING AV KONTROLLER AV VÄGTRANSPORTER AV
FARLIGT GODS
I sina tidigare rapporter har kommissionen noterat vissa systematiska inkonsekvenser i
medlemsstaternas statistiska rapporter. Eftersom en enhetlig rapportering från
medlemsstaterna är avgörande för kvaliteten, jämförbarheten och tillförlitligheten hos
kommissionens rapporter antog kommissionen en rekommendation 15 2011 i syfte att förbättra
rapporternas kvalitet.
Efter det att rekommendationen offentliggjordes har rapporterna förbättrats avsevärt och
endast enstaka, smärre inkonsekvenser har konstaterats.
En del av dessa inkonsekvenser, som tenderar att minska, rör antalet överträdelser enligt en
riskkategori 16. I punkt 1.4 i bilagan till kommissionens rekommendation betonas att endast de
mest allvarliga överträdelserna ska rapporteras även om flera överträdelser påvisas. Summan
överträdelser per riskkategori ska alltså motsvara antalet transportenheter som bryter mot
bestämmelserna.
Denna princip förefaller ännu inte tillämpas korrekt i alla medlemsstater eftersom flera
överträdelser per transportenhet fortfarande rapporteras.
En annan viktig fråga som behandlas i rekommendationen är vilka straffpåföljder som ska
åläggas när en överträdelse upptäcks under en vägkontroll. Till följd av skillnader i de
rättsliga och administrativa systemen kunde vissa medlemsstater inte spåra resultatet av
rättsprocessen efter kontroller som avslöjar misstänkta överträdelser. I rekommendationen
föreslås en gemensam kompromiss som kan tillämpas i alla medlemsstater, nämligen att
registrera det beslut som fattas av behörig tjänsteman efter kontrollen på plats. Det finns dock
fortfarande medlemsstater som inte kan rapportera sådana uppgifter (dvs. Frankrike och
Malta).
6. BERÄKNING AV DATA
Medlemsstaterna uppmanas att om möjligt ange en uppskattning, uttryckt i ton eller
tonkilometer, av hur mycket farligt gods som transporteras per år inom deras territorium. För
2012–2014 lämnade 15 medlemsstater en sådan uppskattning.
15
16
Kommissionens rekommendation av den 21 februari 2011 om rapportering av kontroller av
vägtransporter av farligt gods (C(2011) 909 slutlig).
Definitionen av riskkategorier och riktlinjerna för överträdelserna i varje kategori lämnas i bilaga II till
direktiv 95/50/EG, ändrat genom direktiv 2004/112/EG.
5
För att få en objektiv jämförelse mellan medlemsstaterna grundas transportvolymen för farligt
gods på tillgänglig information i Eurostats databas 17. Dessa uppgifter används för att beräkna
kontrollfrekvensen i förhållande till transportvolymen. Eurostat innehåller ingen statistik för
Malta, eftersom Malta har beviljats undantag gällande tillämpningen av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 70/2012 av den 18 januari 2012 om statistikrapportering om
varutransporter på väg. För Malta beräknas transportvolymen för farligt gods på grundval av
data från Maltas behöriga myndighet.
Statistiken från Eurostat presenteras i bilaga IX till denna rapport.
7. KONTROLLERNAS UTVECKLING OCH RESULTAT
I bilaga I ges en redogörelse för utvecklingen av antalet kontroller som utförts per
medlemsstat, andelen transportenheter som inte följer bestämmelserna och andelen
överträdelser i riskkategori 1.
I slutet av tabellen rapporteras medelvärden för Europeiska unionen och motsvarande statistik
från Norge.
Följande bör noteras:
- Det finns en viss obalans mellan rapporterade uppgifter om antalet kontrollerade
transportenheter och antalet transportenheter som uppfyller ADR-avtalet – år 2014
rapporterade t.ex. Grekland att 521 transportenheter hade kontrollerats, men endast
en transportenhet rapporterades som en överträdelse enligt riskkategori I och endast
en bot utfärdades.
- Flera medlemsstater rapporterade inte om några fall av hindrande av fortsatt färd
under treårsperioden: Estland, Spanien, Italien, Cypern, Lettland och Slovakien. I
andra fall, t.ex. Danmark, Malta och Grekland, skedde detta endast en eller två
gånger under referensperioden.
- Andelen för riskkategori I saknas för 2012 och 2014 för Cypern och för hela
perioden i Slovakiens rapport.
Indikatorn för andelen överträdelser i riskkategori I är särskilt känslig och kräver därför
korrekt rapportering. Om fler än en överträdelse per transportenhet har registrerats blir
andelen överträdelser i kategori I lägre än det korrekta värdet.
Vissa medlemsstater rapporterade ett totalt lägre antal överträdelser än antalet
transportenheter som konstaterats bryta mot bestämmelserna. Så är fallet år 2012 för Ungern,
år 2013 för Bulgarien, Tjeckien, Irland, Ungern, Nederländerna, Finland och Förenade
kungariket samt år 2014 för Rumänien och Förenade kungariket. I vissa fall rapporterade de
rättsvårdande myndigheterna endast att överträdelser har påvisats, men lämnar ingen
information om överträdelserna eller om straffpåföljder. Även om detta innebär att statistiken
blir ofullständig har det ingen systematisk inverkan på analysen. Denna aspekt diskuteras
närmare i punkt 8.6.
17
Eurostat-tabell DS-073082: Annual road freight transport of dangerous goods, by type of dangerous
goods and broken down by activity (årliga vägtransporter av farligt gods, fördelade per typ av farligt
gods och verksamhet).
6
8. JÄMFÖRELSE AV DATA
Det totala antalet kontroller under den period som omfattas av denna rapport var inte konstant
på årsbasis. Antalet kontroller varierade enligt följande: 2012: 153 362, 2013: 157 455, 2014:
153 348. Även om en ökning på 2,6 % kan observeras under 2013, präglades 2014 av en
återgång till de värden som observerades 2012.
De nationella tendenserna varierar, eftersom endast åtta medlemsstater ökade sina kontroller
under perioden. Ungern, Österrike, Polen och Rumänien hade den högsta procentuella
ökningen av kontroller under rapporteringsperioden, medan Bulgarien, Italien, Nederländerna
och Sverige hade de största minskningarna.
När det gäller totalt antal kontroller i EU hade Tyskland den största andelen 2014 (32,5 %)
följt av Polen (15,19 %) och Österrike (9,21 %). Estland (0,02 %), Cypern (0,03 %) och Malta
(0,05 %) hade de lägsta andelarna. Denna indikator är nära kopplad till medlemsstatens
storlek, men inga märkbara förändringar har skett under rapporteringsperioden. År 2012 var
Tysklands andel störst (35,99 %), Polens näst störst (13 %) och Österrike hamnade återigen
på tredjeplatsen (7,80 %). De tre medlemsstater som gjorde minst antal kontroller var Estland
och Malta (0,05 %) och Cypern (0,06 %).
8.1 Kontrollfrekvens
I bilaga II finns en översikt av vägkontrollernas frekvens i medlemsstaterna för 2012 och
2014. Frekvensen beräknas som antalet kontroller per miljon tonkilometer transporterat farligt
gods per medlemsstat.
För 2012 var genomsnittet i EU 0,52 kontroller per miljon tonkilometer. År 2013 minskade
det till 0,48, vilket ger en årlig minskning på 9,6 %, medan siffran gick tillbaka till 0,49 år
2014. Den högsta kontrollfrekvensen för 2012 registrerades i Österrike (12,89 %), Ungern
(7 %) och Bulgarien (5,84 %). Under 2013 observerades de högsta värdena i Österrike
(12,34 %), Slovakien (10,10 %) och Sverige (6,72 %), och under 2014 i Österrike (14,85 %),
Slovakien (10,73 %) och Ungern (9,47 %). Under 2012 uppgick kontrollfrekvensen i
Österrike till nästan 24,78 gånger EU-genomsnittet, i Ungern till 13,46 gånger EUgenomsnittet och i Bulgarien till 11,23 gånger EU-genomsnittet.
8.2 Kontrollernas fördelning enligt registreringsplats
I bilaga III till denna rapport finns en översikt av kontrollerna uppdelade enligt
transportenhetens registreringsplats.
Denna indikator påverkas inte bara av de rättsvårdande myndigheternas beslut, utan även av
medlemsstaternas geografiska läge, eftersom det till exempel på öar förekommer mindre
internationell transittrafik längs vägar. Mellan 2012 och 2014 har inte Malta och Cypern
kontrollerat några transportenheter registrerade utanför EU.
Andelen transportenheter registrerade i kontrollandet uppgick till 65 % under
rapporteringsperioden. Andelen kontrollerade transportenheter som kommer från andra EUländer ökade från 28 % till 30 % under åren 2012–2014. Andelen kontroller av enheter
registrerade utanför EU minskade från 5 % till 4 % under 2013 jämfört med 2012, och ökade
till 6 % under 2014.
7
8.3 Andelen transportenheter som bryter mot bestämmelserna
Andelen kontrollerade transportenheter med minst en överträdelse anges i bilaga IV.
Andelen transportenheter som bryter mot bestämmelserna minskade från 22,12 % år 2012 till
19,73 % år 2014, med stora ökningar särskilt i Cypern, Slovenien, Polen och Litauen. Denna
proportion ökade dock i några medlemsstater, närmare bestämt i Slovakien, Grekland, Ungern
och Nederländerna.
8.4 Fördelning enligt registreringsplats för transportenheter med överträdelser
Diagrammen i bilaga V visar fördelningen enligt registreringsplats för transportenheter som
bryter mot bestämmelserna.
Såsom konstateras i punkt 8.2 påverkas även denna indikator avsevärt av medlemsstaternas
geografiska läge.
8.5 Frekvens för hindrande av fortsatt färd
Diagrammet i bilaga VI visar andelen fordon vars fortsatta färd har hindrats bland de fordon
för vilka en överträdelse rapporterats.
Den växlande tendens som nämns ovan höll i sig i fråga om frekvens för hindrande av fortsatt
färd: andelen fordon som hindrades att fortsätta färden under 2012 var 26,16 %, medan
andelen ökade till 28,06 % år 2013 och minskade något till 27,72 % år 2014.
De högsta frekvenserna för hindrande av fortsatt färd 2012 registrerades i Bulgarien
(84,38 %), Slovenien (57,89 %) och Irland (54,84 %). I Norge ledde 71,07 % av
överträdelserna till hindrande av fortsatt färd 2014. Estland, Spanien, Italien, Cypern,
Lettland, Malta och Slovakien registrerade inga fall av hindrande av fortsatt färd mellan 2012
och 2014.
8.6 Fördelning enligt riskkategori
Diagrammen i bilaga VII visar fördelningen enligt överträdelsekategori. Endast den högsta
riskkategorin som påträffas vid en kontroll ska noteras.
Alla medlemsstater har rapporterat minst en överträdelsekategori per kontrollerad
transportenhet. Några av medlemsstaterna rapporterade inte data för vissa kategorier. För
2012 rapporterade Cypern och Slovakien inga överträdelser i riskkategorierna I och II.
Grekland rapporterade inga överträdelser i riskkategori III under perioden och inga
överträdelser i riskkategori II under 2014 och 2013.
Bland de kontroller som utfördes inom EU 2012 av 42,69 % av fallen där överträdelser
påträffades klassificerades den allvarligaste överträdelsen i riskkategori I. Överträdelser i
riskkategori I innebär att de relevanta säkerhetsbestämmelserna inte följts, vilket medför stor
risk för dödsfall, allvarlig personskada eller betydande skada på miljön. Dessa överträdelser
kräver omedelbara och lämpliga korrigerande åtgärder, till exempel hindrande av fortsatt färd.
Rapporterade fall där den allvarligaste överträdelsen omfattades av riskkategori II utgjorde
33,48 % av de kontroller där en överträdelse påvisats. Riskkategori III stod för resterande
23,83 %.
8
8.7 Typ av påföljder
Diagrammen i bilaga VIII visar fördelningen av påföljder per medlemsstat.
Innan kommissionen offentliggjorde den rekommendation som nämns i punkt 5 i denna
rapport fanns det grundläggande svårigheter i insamlingen av denna information. Efter
rekommendationen har situationen förbättrats stort, och under 2012–2014 var det bara
Frankrike och Malta som inte rapporterade statistik om påföljder. Även om Slovakien inte
rapporterade några påföljder för 2012, började landet rapportera sådana uppgifter för de
följande åren.
Under de kontroller som utfördes i EU 2014 utfärdades 5 066 varningar, böter ålades i 29 206
fall och 2 963 ärenden ledde till andra påföljder, inklusive rättsliga och förvaltningsrättsliga
processer. Även om tre fjärdedelar av de påföljder som åläggs inom EU generellt består av
böter finns det stora variationer mellan medlemsstaterna.
År 2014 var det totala antalet påföljder cirka 10,50 % lägre än 2012. Antalet varningar
minskade med 18,1 % under perioden och antalet böter med 10 %, medan andra påföljder
ökade med 9,8 %.
9. SLUTSATSER
Direktiv 95/50/EG har införlivats i medlemsstaternas nationella lagstiftning sedan den 1
januari 1997. Rapporteringsbestämmelserna ändrades 2004 och de ändrade bestämmelserna
blev tillämpliga den 14 december 2005. Efter att ha påvisat vissa systematiska inkonsekvenser
i rapporteringen offentliggjorde kommissionen en rekommendation i frågan 2011.
Alla medlemsstater utför kontroller av fordon som transporterar farligt gods och
rapporteringen av kontrollerna är generellt korrekt. Vissa inkonsekvenser kvarstår dock, och
kommissionen fortsätter sina ansträngningar för att se till att rapporteringskraven enligt
direktiv 95/50/EG följs och att efterlevnaden förbättras kontinuerligt varje år. Kommissionen
drar slutsatsen att direktiv 95/50/EG generellt tillämpas korrekt.
De senaste rapporterna visar dock tydligt att de tillgängliga resurserna för dessa kontroller blir
mer begränsade. Jämfört med den föregående rapportens referensperiod (2008–2011) har
antalet kontroller minskat för varje år. Eftersom det ligger i medlemsstaternas intresse att
upptäcka och förebygga de faror som kan uppstå under transport av dessa varor, uppmuntrar
kommissionen till utbyte av bästa praxis och ytterligare investeringar på detta område.
Antalet överträdelser förblev relativt stabilt under referensperioden: För 2014 bekräftades
eller misstänktes en överträdelse av bestämmelserna om transport av farligt gods under 1 av 5
kontroller, medan siffran för 2012 var 1 av 4,5 kontroller.
När överträdelser påvisades var överträdelsen av den allvarligaste typen 42,69 % av fallen.
Följaktligen förhindrades cirka 8 875 fordon att fortsätta färden under 2012.
Sammanfattningsvis tillämpas en gemensam uppsättning bestämmelser för transport av farligt
gods inom EU. Dessa bestämmelser används även på samma sätt i många andra länder
utanför EU. Nästan 32 000 av de cirka 150 000 vägkontroller som utförs varje år leder till
slutsatsen att transporten inte uppfyller de obligatoriska säkerhetskraven.
9
Det stora antal överträdelser som rapporteras av medlemsstaterna kan dock även bero på deras
riktade kontrollstrategi, som syftar till att identifiera och bestraffa de transportföretag som
visar de sämsta resultaten för att maximera effektiviteten hos de knappa resurser som finns
tillgängliga. Detta innebär i sin tur att den statistik som presenteras inte är helt representativ
för EU:s marknad för transport av farligt gods, som i praktiken är mycket säkrare än vad de
rapporterade uppgifterna visar.
Mot bakgrund av detta har kommissionen, tillsammans med relevanta myndigheter, börjat
analysera möjligheten att ändra direktivets bilagor för att förbättra medlemsstaternas metod
för att registrera och rapportera uppgifter om kontroller och påföljder.
«-»
10