Handlingsplan mot mobbing

Rosten skole
Lære å leve – lære å fly
Handlingsplan mot
mobbing
1
INNHOLD:
1. Handlingsplan mot mobbing
s.2
1.1 Avdekking av mobbing
s.2
1.2 Problemløsning av mobbesaker
s.2
1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere
s.3
2. Arbeid i etterkant av en mobbesak
s.4
2.1 Elevarbeid
s.4
2.2 Organisasjonsarbeid
s.4
3. Forebygging
s.5
4. Kontinuitet i arbeidet
s.7
4.1 Ansvarskjede
s.7
4.2 Faste tiltak i et årshjul
s.7
4.3 Ansvarlig for gjennomgang og revisjon
s.7
2
HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED ROSTEN SKOLE
 Mobbing er forbudt!
Mål: Alle elevene skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen.
”Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført
av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer
og plager, og episodene må gjentas over tid.”
1.1 AVDEKKING AV MOBBING
Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket





Mobbing skal være tema i elevsamtaler
Mobbing skal være tema i konferansetimer/kontaktmøter
Mobbing skal være tema på første foreldremøte om høsten
Alle som har vakt bærer vester som gjør dem synlige i skolegård/uteområde.
Vi har lav terskel for å gripe inn under inspeksjoner, -vær tydelige voksne som ikke
aksepterer noen form for mobbing/plaging
 Om skulk eller skolevegring avdekkes skal spørsmål om eleven er mobbet tas opp
med eleven selv og/eller foresatte.
 Resultatene i Elevundersøkelsen drøftes og følges opp.
 Vi følger opp skolens regler for mobilbruk og internett.
Hvis en elev føler seg mobbet av en lærer kontaktes skolens ledelse. Saken skal da behandles
som en personalsak.
1.2 PROBLEMLØSNING AV MOBBESAKER
Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette gjøres på måter som i neste
omgang forebygger mobbing ved skolen.
Skolens prosedyrer ved en mobbesak er:
1. Den som blir kjent med at noen blir mobbet tar umiddelbart kontakt med elevens
kontaktlærer.
2. Undersøkelser og observasjon for å skaffe informasjon.
3. Samtaler med den som er blitt plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den
som er blitt mobbet, som regel underdriver.
3
4. Samtale med foreldrene/de foresatte til den som er plaget.
5. Samtale med den som mobber. Selv om det er flere som mobber, må vi snakke med en
om gangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om at mobbingen er uakseptabel og må
stoppe umiddelbart. Vi inviterer så til samarbeid for å få slutt på mobbingen, gjør avtaler om
hva som skal skje, og setter opp en ny samtale.
6. Samtale med mobbernes foreldre/foresatte hver for seg. Dersom foreldrene ønsker det,
kan vi snakke med flere samtidig. Ikke la foreldrene ordne opp i elevgruppa.
7. Enkeltvedtak. Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak når vi har oppdaget mobbing.
Foreldre kan også be om at skolen gjør noe. Da må rektor treffe et enkeltvedtak.
8. Sanksjoner og dokumentasjon. Sett inn sanksjoner overfor mobberne dersom det er
nødvendig. Sanksjonene bør dokumenteres.
Sanksjoner kan være:
 Utvisning i henhold til skolens ordensreglement
 Friminutt på andre tidspunkt
 Ikke gå alene eller samtidig med de andre til/fra skolen
 Opplæring i hva mobbing kan føre til
 Tiltak i samarbeid med foreldre.
 Bytte skole
 Andre sanksjoner
9. Oppfølging. Mobbesituasjonen følges helt til den opphører helt. Alle skal kunne gå på
skolen og oppleve sosial tilhørighet og trygghet. Etter en tid kan det være gunstig å ha en
samtale mellom den som ble plaget, og mobberne. Ikke gjør dette for tidlig. Husk at det tar
tid å komme over alvorlige krenkelser.
10. Søk råd og hjelp om nødvendig. Bruk tilgjengelig ekspertise.
1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere utenfor skolen er:
Helsesøster, Barne- og familietjenesten, politi og skoleteamet.
Prosedyrer for samarbeid med parter utenfor skolen:
Skolens ledelse evt. sosiallærer involveres og koordinerer samarbeidet
Ansvar for å følge opp prosedyrene: Skolens ledelse/sosiallærer
4
2 ARBEID I ETTERKANT AV EN MOBBESAK
2.1 ELEVARBEID
Etter at en mobbesak er løst eller at det er tatt affære for å endre situasjonen, vil det være
nødvendig å jobbe strategisk i forhold til de ulike partene: mobbeofferet, mobberne og
tilskuerne. Målet med dette arbeidet må være å forebygge at de kommer i noen av disse
rollene seinere.
De som er nærmest eleven har ansvar for oppfølging. I spesielle tilfeller kan det avtales at
sosiallærer har denne funksjonen.
Mobberen
 Oppfølging av de sanksjonene som er bestemt
 Samtaler slik at en er sikker på at mobbingen har stoppet.
 Tilbakemelding til foreldre.
Den som er blitt mobbet
 Bygge opp tillit til at mobbingen har opphørt ved å være tydelig til stede og
tilgjengelig.
2.2 ORGANISASJONSARBEID
Problemløsning på individnivå og etterarbeid etter en mobbesak kan avdekke svakheter i
systemet, som bør endres for å virke forebyggende. Det er derfor viktig at hver mobbesak
avsluttes med en evaluering der ledelse sammen med aktuelle parter drøfter hva en i
organisasjonen kan lære av denne saken med tanke på å forebygge mobbing.
1. Gjennomgang av saken med tanke på hva den viser av organisering og rutiner som
ikke fungerer godt nok.
2. Informasjon til de øvrige ansatte basert på det som kommer fram i prosedyrenes
punkt 1.
5
3 FOREBYGGING
Mål: Alle elever skal oppleve et godt arbeidsmiljø
 Lærer er en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til.
Det betyr:
- Følger regler og rutiner som er bestemt
- Respekt for den enkelte elevs særtrekk og forutsetninger
- Gir elevene trygghet på at de blir hørt og tatt på alvor
Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærers relasjonsbygging til enkeltelever pågår
kontinuerlig og har høy kvalitet:
-
Ta deg tid, se eleven
-
Rutiner/regler
-
Snakk med alle i løpet av dagen
-
Bruke navn hver dag
-
Kjenne til elevenes interesser, brukes både i undervisning og mer uformelle
sammenhenger
-
Bruke humor, ikke ironi
-
Være lydhør og hjelpsom
-
Team framfor faglærere
-
Være tydelig på hva du forventer
 Lærer utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen/gruppen oppleves som et trygt
sted for alle elevene.
Det betyr:
- Vi har regler og rutiner som gjør skoledagen forutsigbar.
- Vi er konsekvente og lojale i forhold til det vi har bestemt.
- Er godt forberedt
- Handler ut fra elevenes ulike behov og nivå
6
Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærers relasjonsbygging til klassen/gruppen
har høy kvalitet:
-
Kollektive regler. Jevnlige ”påminnelser” om reglene i lærergruppa, 1.gang ved
oppstart om høsten.
-
Jevnlige oppdateringer med elevene.
-
Respekt-programmet.
-
Felles aktiviteter
 Elevene i klasse/gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt
Det betyr:
Miljøet i klassen må være så trygt at alle tør å si det de mener uten å møte negative
holdninger fra medelever.
Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at de voksnes stimulering av positive relasjoner
mellom elevene pågår kontinuerlig og har høy kvalitet:
-
Alle voksne slår ned på negative kommentarer og upassende kroppsspråk.
-
Oppfordrer elevene til å si det de mener.
 Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte er preget av respekt, tillit og
samarbeidsvilje.
Det betyr:
-
Begge parter skal lett kunne ta kontakt med hverandre
-
Samarbeidet må ha elevens beste i fokus
Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærernes arbeid med å bygge gode
relasjoner til foresatte pågår kontinuerlig og har høy kvalitet:
-
Foreldremøter
-
Foreldresamtaler
-
Foreldrekvelder
-
Kontakt via telefon/mail ved behov
7
 Skolen har et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe
Det betyr:
Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at skolens samarbeid med hjemmene har høy
kvalitet og bidrar best mulig til utvikling av gode læringsmiljø for elevene:
4 KONTINUITET I ARBEIDET
Mål: Skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing foregår kontinuerlig.
4.1 Ansvarskjede
Prinsippet er at problemer løses på lavest mulige nivå, men at lærere vet når saker skal
meldes videre og vet hvem de kan henvende seg til hvis problemene ikke kan løses på deres
nivå. Det vil altså være som en trapp, der problemene søkes løst lavest mulig, men der en
går lenger opp i trappen når nødvendig.
Kontaktlærer – team – sosiallærer/fagleder - rektor
4.2 Faste tiltak i et årshjul
For å sikre kontinuitet i tiltak for å forebygge og avdekke mobbing settes faste tiltak på
skolen inn i en kalender over skoleåret.
Det settes opp en oversikt som følger skoleåret og hvem som er ansvarlig for gjennomføring
av de ulike tiltakene.
4.3 Ansvarlig for gjennomgang og revisjon av planen
For å gjøre planen til et aktivt verktøy i organisasjonen vil det være nødvendig med en årlig
gjennomgang for å vurdere om planen fungerer tilfredsstillende eller om det er nødvendig
med revisjon.
a) Tidspunkt for årlig gjennomgang av planen: Innen utgangen av august.
b) Ansvarlig for at årlig gjennomgang av planen gjøres: Sosiallærer/fagleder
8