Restaurangrapporten – så här gör du

Restaurangrapporten 2016
Nu är det dags!
Sista inlämningsdag
1 mars 2017
Nu är det dags att registrera restaurangrapporten för 2016 års normalpriser, volymer och
omsättning. Alla serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att
årligen redovisa dessa uppgifter i restaurangrapporten. Restaurangrapporten ska vara inkommen till oss senast den 1 mars 2017. Uppgifterna från restaurangrapporten används
av Stockholms stad, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för tillsynsavgift, statistik och
utredning.
Tillsynsavgiften betalas i förskott och avser 2017. Den baseras på omsättning av alkoholhaltiga drycker föregående år samt serveringstiden. En fast avgift tillkommer. Mer information om tillsynsavgifter finner du på vår webb. Tillsynsavgiften täcker tillståndsenhetens
arbete med tillsyn och inspektion. Varje år gör tillståndsenheten runt 3 800 tillsynsbesök på
stadens cirka 2 200 serveringsställen. Avgiften är momsbefriad eftersom tillsynen är myndighetsutövning. På nästa sida finner du en instruktion hur du fyller i restaurangrapporten.
Lycka till!
Om du har cateringtillstånd
stockholm.se/
restaurangrapporten
Du som har både stadigvarande serveringstillstånd och
cateringtillstånd på samma serveringsställe ska addera
all redovisning från cateringtillståndet till restaurangrapporten för det ordinarie stadigvarande serveringstillståndet. Du måste dock skicka in cateringtillståndets
rapport till oss, men skriv 0 (noll) i alla rutor.
Om ditt tillstånd har upphört
Registrera din restaurangrapport på webben
Du kan enkelt registrera restaurangrapporten i vår självservicetjänst som du finner på stockholm.se/restaurangrapporten. Det enda som behövs är att du är firmatecknare och har en giltig e-legitimation, till exempel BankID/
mobilt BankID.
Även restaurangchefer, redovisningsbyråer och andra
ombud kan använda självservicetjänsten om fullmakt har
lämnats in till oss. Fullmaktsblankett och information om
e-legitimation finner du på vår webb.
Det går även att skicka in rapporten med e-post till [email protected] eller med vanlig post.
Om flera rapporter skickas in med e-post vill vi ha de i
separata filer – ej flera rapporter i samma fil. Vi önskar
få in filerna i PDF-format.
• Om ditt tillstånd har upphört innan 31 dec 2016 fyller
du i och skickar in restaurangrapporten som vanligt,
men du blir inte debiterad eftersom avgifterna gäller i
förskott för 2017.
• Om ditt tillstånd har upphört efter 1 januari 2017 skickar du in restaurangrapporten som vanligt. Du blir då
debiterad tillsynsavgift för de månader du haft tillstånd 2017. Vid ägarskifte betalar du hela fakturan.
Avgiften kan sedan göras upp mellan dig och den nya
ägaren av serveringstillståndet (dela summan med 12
och multiplicera med antal månader ni ägt serveringsstället).
Tillsammans med upphörandebeslutet kommer sedan
en ny restaurangrapport för 2017. I den rapporten uppger du försäljning som du haft under 2017, men dessa
uppgifter används endast för statistik.
Så här registrerar du restaurangrapporten.
Läs igenom noga. Tack!
Priserna ska anges inklusive moms och avrundas till närmast
antal kronor. Uppgifterna om inköpta volymer ska anges i
hela liter (det räcker inte att bifoga förteckning över levererade volymer). Alla uppgifter ska fyllas i – har du ingen uppgift att redovisa skriver du 0 (noll).
Du som gjort större lagerinventeringar där omsättningen
skiljer sig markant från inköpta volymer ska redovisa detta
i ett separat brev till tillståndsenheten. I brevet ger du en
förklaring till varför uppgifterna skiljer sig.
1 Normalpriser (kronor inkl moms)
Normalpris ska anges för varje typ av alkoholdryck, förutsatt att
du har haft en omsättning för alkoholdrycken und er året. Normalpriset är det pris som gäller vid årets slut för de alkoholdrycker som serveringsstället säljer mest av i volym. Det är även viktigt att normalpriset gäller den mängd, i centiliter, som avses på
rapporten. Priserna anges inklusive moms och avrundas till hela
kronor.
2 Egenkryddad snaps (hela liter)
Du som gör egenkryddad snaps redovisar antal liter framställd
snaps.
3 Omsättning (kronor inkl moms)
Kom ihåg att summera rätt belopp och kontrollera
dina uppgifter noga innan du lämnar in rapporten.
Ta gärna en kopia på uppgifterna så du har dem till
hands om frågetecken skulle uppkomma.
På stockholm.se/restaurangrapporten hittar du mer
om restaurangrapporteringen.
• Starköl
Med starköl menas en jäst, odestillerad dryck som är framställd
med torkat eller rostat malt som huvudsakligt e­xtraktgivande
ämne och som innehåller mer än 3,5 volymprocent alkohol.
Stark­öl kan inte innehålla sprit. Det så kallade mellanölet räknas
som starköl.
• Folköl (öl klass II)
Definitionen är densamma som för starköl med skillnaden att
alkoholhalten är mer än 2,25 men högst 3,5 volymprocent. Kan
ölomsättningen inte särredovisas får den redovisas under lättdrycker.
• Lättdrycker
Omsättningen anges för mat, alkoholdrycker och lättdrycker.
Med lättdrycker avses drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 2,25 volymprocent (t.ex. läsk, lättöl, mjölk, te och vatten).
• Mat
• Summa
Personalmåltider ska inte redovisas. Bricklunch, konferenspaket
och liknande där det ingår lättdryck (lättöl, mjölk, kaffe) får i sin
helhet redovisas som mat. Om alkohol ingår i konferenspaket ska
detta redovisas under respektive alkoholdryck.
Försäljning av måltider för avhämtning ska inte räknas med i
omsättningen om den överstiger 10 % av restaurangens matomsättning. Cateringförsäljning räknas inte som avhämtning.
Alkoholdrycker som används i matlagning ingår i omsättning
av mat.
• Spritdrycker inkl spritdrinkar
Med spritdryck menas en alkoholdryck som innehåller sprit och
som inte är vin, starköl eller öl. Med sprit menas en vätska som
innehåller alkohol i en koncentration av mer än 22 volymprocent.
Hit räknas även alkoläsk och drinkar som innehåller spritdryck
(över 2,25 och högst 22 volymprocent).
• Vin inkl vindrinkar
Med vin menas en alkoholdryck som är framställd genom jäsning
av druvor eller druvsaft och som innehåller högst 22 volymprocent alkohol, och som inte är spritdryck, starköl eller öl.
Till vin ska även räknas sådant vin som i framställningen har
tillsatts sprit framställd av vinprodukter med en alkoholhalt som
inte överstiger 22 volymprocent (t.ex. madeira, portvin, sherry
eller vermut). Om alkoholhalten är högre så räknas det som spritdrycker. Vin som används i matlagning ingår i omsättning av mat.
• Andra jästa alkoholdrycker
Med andra jästa alkoholdrycker avses alkoholdryck som framställts genom jäsning av frukt, bär eller andra växtdelar och som
inte är vin eller öl (t.ex. cider eller saké). Obs! Detta ska ej redovisas som vin eller starköl.
Här summerar du angiven omsättning av mat, spritdrycker, vin,
andra jästa alkoholdrycker, starköl, folköl och lättdrycker. Annan
omsättning som verksamheten eventuellt har ska inte redovisas i
restaurangrapporten.
4 Inköpta volymer (hela liter)
Inköpt volym anges i hela liter. Med inköp menas samtliga alkoholdrycker som levererats till serveringsstället. Eventuella returer
i samband med återgång av köp ska inte inräknas. I fältet Summa
summerar du angivna volymer av spritdrycker, starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker.
5 Underskrift och kontaktuppgifter
Behörig firmatecknare, eller de som har blivit behöriga att skriva under restaurangrapport genom inskickad fullmakt, får skriva
under restaurangrapporten. Glöm inte datum och namnförtydligande.
Skriv också kontaktperson gällande restaurangrapporten samt
telefonnummer och e-postadress vi kan nå den på.
6 Sista inlämningsdag
Sista inlämningsdag är 1 mars 2017. Det är viktigt att vi får in
restaurangrapporten innan dess. I annat fall går det ut två påminnelser med vardera 500 kr i påminnelseavgift.
Om rapporten inte inkommer kan tillståndsenheten meddela
en erinran eller varning, med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen.
­Bolaget kommer utöver det att debiteras den högsta tillsynsavgiften som är mellan 21 000 och 31 000 kronor.
Diarienummer
Serverings- eller tillredningsställets namn
Adress
INSTRUKTIONSEXEMPLAR
Postnummer och postadress
(detta är ej restaurangrapporten)
Redovisningsperiod
Restaurangnummer
År
XXXXXXXX-XX
2016
Tillståndshavarens organisationsnummer
XXXXXX-XXXX
1
3
OBS! Alla rutor ska fyllas i. Har du ingen uppgift att redovisa skriver du 0 (noll). Glöm inte fylla i Summa.
2
Normalpriser (kronor inkl moms)
Spritdryck
1 cl
Kronor
Vin 75 cl
Andra jästa
alkoholdrycker
Avser
volym
Kronor
Kronor
cl
Starköl
Avser
volym
Folköl
Avser
volym
Kronor
cl
Kronor
cl
Egenkryddad
snaps (hela liter)
Antal liter
framställd snaps
Omsättning (kronor inkl moms)
Mat
Kronor
Öre
Spritdrycker inklusive spritdrinkar
Kronor
Öre
Vin inklusive vindrinkar
Kronor
Öre
Andra jästa alkoholdrycker
Kronor
Öre
Starköl
Kronor
Öre
Folköl *
Kronor
Öre
Lättdrycker
Kronor
Öre
Summa **
Kronor
Öre
* Kan omsättningen för folköl inte särredovisas får den redovisas under Lättdrycker.
4
** Summera angiven omsättning (= Mat + Spritdrycker + Vin + Andra jästa alkoholdrycker + Starköl + Folköl + Lättdrycker).
Inköpta volymer (hela liter)
Spritdrycker
Över 2,25 och högst 22,0
volymprocent
Starköl
Över 22,0 volymprocent
Över 3,5 och högst 5,6
volymprocent
Över 7,0 och högst 15,0
volymprocent
Över 15,0 och högst 22,0
volymprocent
Över 7,0 och högst 15,0
volymprocent
Över 15,0 och högst 22,0
volymprocent
Över 5,6 volymprocent
Vin
Över 2,25 och högst 7,0
volymprocent
Andra jästa alkoholdrycker
Över 2,25 och högst 7,0
volymprocent
Summa *
* Summera angiven inköpt volym (= Spritdrycker + Starköl + Vin + Andra jästa alkoholdrycker).
5
Att här lämnade uppgifter är sanna försäkras:
Datum
Kontaktperson
Behörig firmatecknare
Telefonnummer till kontaktperson
Namnförtydligande
E-postadress till kontaktperson
SISTA
INLÄMNINGSDAG
1 MARS 2017
Läs mer om restaurangrapportering och logga in i vår e-tjänst på:
stockholm.se/restaurangrapporten
Har du frågor? Kontakta oss på
[email protected] eller 08-508 25 800
6
Tryck: Edita Bobergs | Artikelnummer: 13830 Socialförvaltningen 2016-12
Har du frågor? Vi hjälper dig!
E-post: [email protected]
Telefon: 08-508 25 800
stockholm.se/tillstandsenheten