Information till biobesökare från Statens medieråd

Lagändring: Nu får barn som fyllt 11 år se film med 15årsgräns på bio i sällskap med en vuxen
Från och med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år. Lagändringen ger föräldrar ett större
ansvar över vilka filmer deras barn kan se på bio. Skyddet för barn som går på bio utan
sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma, för ett ensamt barn är 15-årsgränsen
fortfarande absolut.
Det nya beslutet påverkar inte de övriga åldersgränserna. Precis som tidigare får en film
med 7-årsgräns ses av barn under 7 år i sällskap med en vuxen, och en film med 11årsgräns får ses av barn som fyllt sju men inte elva år i sällskap med en vuxen.
Statens medieråd, som är den myndighet som fastställer åldersgränser för film som ska
visas på bio, vill poängtera att den nya lagstiftningen inte förändrar arbetet med att
fastställa åldergränser för film. 15-årsgränsen betyder fortfarande att en film bedöms
kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att
ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en
film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.
Det finns en beslutsmotivering för alla åldersgränser som fastställs av Statens medieråd.
Dessa kan läsas i filmregistret på myndighetens webbplats www.statensmedierad.se. Där
kan man också läsa om hur det går till när vi sätter åldersgränser.
Foto: David Hall, FlickR