Dagordning för årsmöte Föreningen Stockholm Pride

Dagordning för årsmöte Föreningen Stockholm Pride
Söndagen den 26 februari 2017, 12.00-16.00 på Fria Teatern, Högdalsplan 10, Högdalen.
Registrering och fika 11.00-12.00. Mötesordförande kan föreslå att vi tar punkterna i en
annan ordning än nedan.
1. Årsmötets öppnande
2. Upprop och justering av röstlängden
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Adjungeringar
6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
7. Fastställande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2016
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Presentation av budget
14. Propositioner (styrelsens förslag)
a. Verksamhetsplan 2017-2018
b. Övriga propositioner
15. Presentation av arbetet inför EuroPride 2018
16. Presentation av årets tema
17. Val av:
a. Ordförande (på 1 år)
b. Kassör (på 2 år)
c. Entledigande av ordinarie styrelseledamot på egen begäran
d. Övriga ordinarie styrelseledamöter (de som väljs på ordinarie
mandatperiod väljs på två år, fyllnadsval väljs på ett år)
e. Val av rangordnade suppleanter till styrelsen (hanteras endast om
årsmötet väljer att direktjustera besluten på §14.c)
f. Verksamhetsrevisorer
g. Auktoriserad revisor
h. Valberedning (minst 3 personer, varav en sammankallande)
18. Motioner (medlemmarnas förslag)
a. Stockholm Pride - En trygg plats för alla hbtq-personer
19. Fastställande av medlemsavgift
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande