här - FC Hessleholm

Dagordning
FC Hessleholms årsmöte
onsdagen den 1 mars 2017, kl. 18.30 i ishallens cafeteria
1)
Mötets öppnande
2)
Fastställande av röstlängd för mötet (lägga en lapp där deltagare skriver sina namn)
3)
Val av ordförande för årsmötet och sekreterare för årsmötet
4)
Val av protokolljusterare och rösträknare
5)
Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
6)
Fastställande av dagordning
7)
Verksamhetsberättelser:
Styrelsens verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse med årsredovisning/årsbokslut
Damsektionens verksamhetsberättelse
Ungdomssektionens verksamhetsberättelse
Sponsorgruppens verksamhetsberättelse
8)
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste verksamhetsåret
9)
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
10) Fastställande av medlemsavgiften för 2017.
11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhetsår
12) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13) Val av ordförande för 1 år
14) Val av 2 styrelseledamot för 2 år
15) Val av 2 revisorer för 1 år
16) Val av 4 ledamöter i valberedning för nästkommande årsmöte
17) Övriga frågor
18) Mötets avslutning