Kallelse till årsmöte 2017

Borås Hemvärnsförening
www.borashv.se
Sidan 1 av 1
Kallelse till årsmöte 2017
Årsmöte 2016-02-09 kl 1900 Hv-gården Borås(Ålgården)
Förslag till dagordning:
§1
Val av ordförande att leda årsmötet.
§2
Val av mötessekreterare
§3
Fastställande av röstlängd (=närvarolista)
§4
Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
§5
Fastställande av dagordning
§6
Val av 2 st justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera årsmötets
protokoll.
§7
Styrelsens verksamhetsberättelse
§8
Styrelsens förvaltningsberättelse (fastställande av balans- och resultaträkning)
§9
Revisorernas berättelse
§ 10
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
§ 12
Verksamhetsplan 2017
§ 13
Budget 2017
§ 14
Motioner
§ 15
Propositioner
§ 16
Val av:
a)
b)
c)
d)
e)
§ 17
Föreningsordförande för en tid av ett år.
Tre styrelseledamöter för en tid av två år
Tre styrelsesuppleanter för en tid av ett år, med fastställd turordning
Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år
Två ledamöter i valberedningen varav en ordförande för en tid av ett år.
Övriga anmälda ärenden
Väl mött
Jan Andersson
Ordförande
Adress:
Ålgårdsvägen 29
506 30 Borås
Bankgiro:
5701-4920
Organisationsnr:
864500-0897