Årsmöte för NRM-norr Dagordning

Årsmöte för NRM-norr
Tid:
Plats:
Tisdag 21 februari 2017
Umeå Energi, Dåva företagspark, Umeå
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Mötets öppnande
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Val av ordförande vid stämman
Val av protokollförare
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet
Verksamhetsberättelse
Val av ordförande på en period av ett år.
Val av två ordinarie styrelseledamöter på en period av två år
Val av tre ledamöter till valberedningen varav en är sammankallande.
Fastställande av verksamhetsplan
Behandling av motioner eller ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman.
Övriga frågor.
Mötets avslutande
/.1./
/.2./