Dagordning för årsmöte SYLF Göteborg 2017-01

Dagordning för årsmöte SYLF Göteborg
2017-01-10, kl 18.00
Plats: Förmaket, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner
5. Fastställande av dagordning
6. Redogörelse av verksamhetsberättelse samt ekonomisk årsredovisning
7. Revisorns berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelse för 2017
10. Val av firmatecknare
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Val av representanter och suppleanter till fullmäktige i SYLF
13. Val av valberedning
14. Fastställande av årsavgift
15. Inkomna motioner
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande