kallelse-till-arsmote-2017

Årsmöte Söderby ryttarförening 2017
Tid och Plast: 28 januari 2017, klockan 16:00 i kafeterian, Söderby Gård
Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Upprättande av röstlängd
Val av justerare, tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
A) Styrelsens verksamhetsberättelse
B) Fastställande av balansräkning för 2016
Revisorberättelse
Styrelsens ansvarsfrihet för 2016
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisor och revisorsuppleant
Val av valberedning
Fastställande av medlemsavgifter för 2018
Övriga ärenden
Mötets avslutande
Varmt välkomna!
/Styrelsen