Ärende 9. Utseende av ledamöter i Fondstyrelsen

PM
Datum:
2015-05-28
Dnr:
V 2015/473
Mottagare:
Universitetsstyrelsen
Handläggare:
Tommy Wallhult
Utseende av ledamöter i Fondstyrelsen
Bakgrund
Fondstyrelsen hanterar, på uppdrag av universitetsstyrelsen, förvaltning av anknutna stiftelser och
förvaltning av universitetets gåvo- och donationskapital. Den förstnämnda förmögenhetsmassan (idag
drygt 1,100 mnkr) följer Stiftelselagen och den sistnämna (idag knappt 200 mnkr) följer
Donationsförordningen och övriga regler som gäller för universitetet som statlig myndighet.
Förvaltningsuppdraget innebär att Fondstyrelsen ska tillse att förmögenheterna, under acceptabel
risknivå och under iakttagande av policy för ansvarsfulla och hållbara investeringar, placeras så att
bästa möjliga värdetillväxt och direktavkastning erhålles. Avkastningen disponeras av
utdelningsstyrelser/motsvarande i enlighet med respektive stiftelses ändamålsföreskrifter eller villkor
för respektive donation.
Fondstyrelsen utses av universitetsstyrelsen för en mandatperiod av tre år men de nu föreslagna
ledamöterna är alla, utom företrädaren för de studerande, föreslagna för omval för en mandatperiod av
två år. Företrädaren för de studerande har en mandatperiod omfattande ett kalenderår och utses, som
även företrädarna för de anställda, efter förslag från respektive korporation. I enlighet med fastställda
stadgar för Fondstyrelsen som universitetsstyrelsen beslutat om 2007-06-07 (§10) ska Fondstyrelsens
sammansättning vara:
•
•
•
•
•
två företrädare för verksamheten, varav den ena ska vara universitetets rektor
två företrädare för allmänna intressen
en företrädare för de anställda
en företrädare för de studerande
universitetets ekonomidirektör
Rektor är ordförande och den andra företrädaren för verksamheten är vice ordförande.
Universitetsledningens stab
Universitetsplatsen 1 , Box 100, 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.gu.se
1 (2)
Vid utseende av styrelseledamöter är det viktigt att dels utse personer med kompetens inom området
och dels säkerställa kontinuitet i arbetet. Det är också betydelsefullt med en tydlig förankring till
universitetsledningen.
Förslag till beslut
Universitetsstyrelsen beslutar
att för perioden 2015-07-01 – 2018-06-30
som företrädare för verksamheten utse universitetets rektor, Pam Fredman, att vara ordförande för
Fondstyrelsen
som företrädare för verksamheten utse Per Cramér, professor i internationell rätt med speciell
inriktning mot europeisk integrationsrätt, rektor och dekanus för Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet
som företrädare för allmänna intressen utse Anette Asklin, f d finansdirektör i Castellum, numera egen
företagare, samt Ole-Petter Landland, ränteförvaltare i Andra AP-fonden
utse företrädaren för de anställda, Martin Selander, samt universitetets ekonomidirektör, Lars Nilsson
2 (2)