Kvalificerande krav (Anbudsgivaren ska bifoga uppgifter enligt

Anläggningsnummer
Abonnemang
Stockholm Vattens anteckningar
=
Tel: 08 - 522 126 00
Fax: 08 - 522 126 02
Abonnemang
Vatten/avlopp
Förbigångsledning
=
Sprinkler
Annat
Abonnemanget avser
Flerbostadshus
Kontor
Byggvatten
Villa/radhus
Industri
Annat
Adress
Adress/gata nummer
Fastighetsbeteckning
Postadress
Efternamn och förnamn/Firma
Telefon (dagtid)
Fakturaadress inkl postnummer (om annat än ovan)
Organisationsnummer (obligatoriskt)/Personnummer
-
Mätaravläsning (mätaren bör läsas av på tillträdesdagen)
Mätare nummer
Mätarställning, Ange alla heltalssiffror
Avläst datum:
Datum från vilket GX disponerar fastigheten/lokalen:
Föregående ägare/hyresgäst (plats för upplysningar)
Undertecknad abonnent hos Stockholm Vatten VA AB förbinder sig härmed att iaktta vid varje tillfälle
gällande allmänna bestämmelser (ABVA) och taxor för leverans av vatten och omhändertagande av
avloppsvatten samt de i anslutning därtill gällande bestämmelserna som abonnemanget omfattar.
Allmänna bestämmelser och uppgifter om taxor erhålls från Stockholm Vatten VA AB.
Datum och underskrift (Fastighetsägare/Firmatecknare)
Skickas portofritt till:
Stockholm Vatten AB
Kundnummer 110 379 301
110 01 STOCKHOLM
Namnförtydligande
eller via mejl till: [email protected]