Læs stort tema i Børn&Unge nr 1/2015 om neuropædagogik

genbrug
Sådan får skraldet nyt
liv som børnekunst
Side 28
virksomhedsplan
Guide, som hjælper
dig godt i gang
Side 34
Side 9
normeringer
Flere børn pr. pædagog
giver mere alenetid
BØRN UNGE01
15. januar 2015 46. årgang
neuropædagogik
Rykker
ind på
stuen
Pædagoger interesserer sig mere end
nogensinde for hjerneforskning, men
vær kritisk, siger forskerne. Side 11-23
01 2015
nyheder
Hjerneforskningens
veje og vildveje
AKTUALITET, PERSPEKTIV OG KONSEKVENS 3-9
70%
Side 6-7
AF PÆDAGOGERS ERHVERVSSYGDOMME ER PSYKISKE
SYGDOMME
Tema NEUROPÆDAGOGIK
11
Foto: Helene Bagger
Inspiration GENBRUG
indhold
Bag BILLEDERNE
Fotograf
Helene Bagger
har taget billederne
til forsiden og temaet
side 11-23
Se skraldet
blive til kunst
28
3 Pædagoger er alene med mange børn
4 Dokumentation: Så meget alene er vi
5 Sådan hjælper du et mælkebøttebarn
6 Pskyisk syg af jobbet uden anerkendelse
8 KL: Reallønnen skal bevares
9 Regeringen positiv over for øremærkning
11Tema: Neuropædagogik
24 Øjeblikket Prisbelønnet genbrugsindsats
26 En stjernestund Massagekaren bliver ved
28 Skraldet får nyt liv
32 Møder for kommende pensionister
33 Lær af os Bedsteforældrebank med bonus
34 Guide Bliv partner med virksomhedsplanen
38 Tidslinjen Historien om kaffen
39 Tegneserie og kort nyt
40 Opslagstavlen
42 Læserbreve
43 BUPL mener
Guide SÅDAN
Få virksomhedsplanen til at leve
34
»Vi besluttede at illustrere temaet om
hjerneforskning med børnehavebørn,
der undersøger svinehjerner. Hjernerne
skaffede vi hos et slagtehus ude på
landet, men min reelle bekymring var,
om børnene havde lyst til at røre ved
hjernerne. Det havde de. De gik nys­
gerrigt til opgaven, og sammen med
pædagogen Anette undersøgte og dis­
kuterede de hjernerne livligt.«
Bag TEMAET
BUPL MENER
Lille Holger
og de andre
43
»Statsministerens budskab rammer ind
i en barsk virkelighed«
Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer i BUPL
Journalist
Mikkel Kamp
har skrevet temaet
side 11-23
»Som journalist har jeg de senere år
oplevet, at både pædagoger, eks­
­
perter og politikere i stigende grad
indleder argumenter om pædagogik
med o­ rdene ’Hjerneforskning viser …’
Jeg er ikke overbevist om, at udsagnet
­altid holder. Derfor satte jeg mig for at
undersøge, hvad hjerneforskningen i
virkeligheden kan vise, og hvad pæda­
goger kan bruge resultaterne til.«
»Der er grænser for, hvad man kan være på forkant med, når man pludselig
Foto: Søren Skarby
er alene med børnene,« siger Alice Frederiksen. Uforsvarligt og farligt
Pludselig er man bare alene
Pædagog Alice Frederiksen er ofte
alene med en stor gruppe børn. 8
ud af 10 pædagoger har alenetid en
tilfældig dag, viser undersøgelse.
Beskæmmende, mener BUPL.
Af Steffen Hagemann, [email protected]
D
et sker ikke hver dag. Men pædagog Alice
Korrektur Karen Altschul
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
Redaktionen påtager sig intet ansvar
for tekster, der indsendes uopfordret.
Ved problemer med levering kan du
sende en mail til [email protected]
Annoncer: Marianne Földvary,
Niels Juul Pedersen
Forretningsudvalget
Formand Elisa Bergmann
Næstformand Birgitte Conradsen
Hovedkasserer Lasse Bjerg
Jørgensen
Faglige sekretærer Mette
­ agaard Larsen, Lars Søgaard
A
Tryk Stibo Graphic
Kontrolleret oplag 64.954
ISSN 0006-5633
Udgivelse: uge 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 17, 19, 21, 23, 25, 32, 34, 36, 38,
40, 42, 45, 47, 49 og 51.
ING
2
Art director Eva Krebs Larsen
Journalister Vibeke Bye Jensen,
Steffen Hagemann, Trine Vinther
Larsen,
Forside Fotograf/illustrator
KN
Blegdamsvej 124,
2100 København Ø
Tlf. 3546 5100
b&[email protected]
Redaktionschef Lene Søborg
(ansv.)
N OR D
I
Udgiver
541-004
TRYKSAG
­ørnehavegrupper, så heldigvis er der ofte
b
Alice Frederiksen fra Nordlyset har også deltaget
­kolleger, der kan hjælpe.
i undersøgelsen.
Prøver med struktur. Personalet arbejder også
Uforsvarligt. Nogle gange kan det være
bevidst med at strukturere hverdagen, så en
­uforsvarligt eller decideret farligt at være alene
­pædagog ikke er alene med en stor gruppe børn.
med en stor gruppe børn. Det har 39 procent af
»Vi strukturerer os ud af rigtig mange ting, men
pædagogerne i undersøgelsen oplevet inden
det får vi ikke bedre normeringer af,« siger Alice
for det seneste år. En pædagog skriver i under­
Frederiksen. Især i ydertimerne kan det være
søgelsen om en sådan situation:
svært at undgå alenetid, påpeger hun.
Frederiksen fra børnehuset Nordlyset i
­
’Jeg måtte skifte et barn, og imens var et andet
Det er netop forringelserne i normeringerne,
­Svendborg oplever ofte at stå alene med en børne­
barn i gang med at lægge sig oven på et barn, der
der gør, at pædagogerne står alene med en
gruppe på over 10 børn.
så ikke kunne få luft. Ikke nok med det: Samtidig
­børnegruppe, også selvom de i Nordlyset be­
var der et barn, som bed et andet barn’.
stræber sig på at være på forkant med ’det hele’,
»Det sker i hvert fald nogle gange om ugen. Jeg
MILJØMÆ
R
SK
­pædagoger i dagtilbud fra BUPL’s medlemspanel.
er typisk alene 10-20 minutter, men højst 20 minut­
Alice Frederiksen har ikke selv prøvet at stå i
ter, så har vi hentet hjælp,« siger Alice Frederiksen.
en uforsvarlig situation, men nogle situationer
»Men der er grænser for, hvor meget man kan
På en tilfældig dag har 8 ud af 10 pædagoger
på legepladsen har givet anledning til bekymring.
være på forkant med, når man pludselig bare er
været alene med en børnegruppe. Halvdelen af de
»Selvfølgelig kan du ikke forlade gruppen, for
pædagoger, der har været alene med en gruppe
så er der ikke nogen tilbage til at passe på dem.
børn, har været alene med 10-19 børn.
Og hele 17 procent har været alene med 20-29
børn.
Det viser en ny undersøgelse blandt 355
som Alice Frederiksen siger.
alene med børnene.«
Men så kan jeg godt finde på at stå og vinke ind
En prioritering. Nogle gange kan alenetiden dog
ad vinduet til en fra vuggestuen og kalde dem
også være en prioritering fra personalets side.
ud,« siger hun.
Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune har
Nordlyset har to vuggestuegrupper og tre
høje ambitioner med børneområdet, f­ ortæller
►
3
nyheder
►
nyheder
Pludselig er man alene ...
Alice Frederiksen, og det forplan­
ter sig til institutionerne, hvor man
Mælkebøttebørn blomstrer
De skal have glimt af forståelse
Dokumentation
Pædagogernes alenetid
gerne vil holde en høj faglighed. Men
Hvor mange børn var
du alene med?
0-6
børn
det kan give et dilemma, for eksem­
pel hvis en kollega melder sig syg.
»Skal vi så opgive vores struktu­
rerede aktiviteter, som handler om
30 eller
flere børn
vores læreplaner og faglige mål? Dér
Ja
79 %
prioriterer vi de faglige mål, selvom vi
får alenetid,« siger Alice Frederiksen.
Ikke godt nok. BUPL’s formand,
Elisa Bergmann, kalder det ’beskæm­
Nej
21 %
3%
20-29
børn
7-9
børn
alene med en stor børnegruppe på
18 %
9%
53 %
I
10-19
børn
Kilde: Pædagognormering og pædagogernes alenetid,
BUPL, december 2014 / Grafik: EKL
det har for det enkelte barns trivsel
fokus på, hvordan nedbrydning af
skal være det tavse barns røst og
ter, karrierevejleder og coach
tabuer kan gøre fri, hvordan dialog
det sårede barns beskytter, og I skal
på Aalborg Universitet, men
kan give forståelse, og hvordan for­
turde handle sådan, som forældrene
det stod ikke i stjernerne, at hun
ståelse kan lette samarbejdet mel­
burde have gjort. Frem for alt så vis
skulle nå så langt i livet. Hendes
lem behandlere og borgere.«
tydeligt barnet, at man godt kan
at pædagoger har tid til den nære
relation, så er det bare ikke godt
Færre pædagoger til mange flere børn
Hvad har udsatte børn mest brug for
barn indser det, jo hur­tigere kom­
forældrene, samtidig med at hun led
fra pædagogerne?
mer det i blomst. Der går så mange
»De vigtige glimt af forståelse og
udsatte børn og unge rundt derude,
Tina Campbell betegner sig selv
anerkendelse, som barnet ikke får fra
som ikke kan nås, fordi de ikke vil
som et mælkebøttebarn: Et barn, der
sine forældre, skal I som pæda­goger
nås. De tør ikke stole på, at nogle
trods svigt, mistillid og manglende
give dem. Uden jeres indsigt i det
af de voksne omkring dem faktisk vil
o store nyeundersøgelser do­
alene med 10-19 børn ad gangen.
SFO, hvor vi er alene fra kl. 6 til 8
støtte kommer op på grund af de
unikke barn, jeres tillidsskabende
dem det godt. Hvis b
­ ehandlere, myn­
kumenterer, at børnelivet og
Den viser også, at udviklingen går
med op til 25 børn. Ikke meget tid
glimt af kærlighed, det bliver vist.
kontakt og kærlige omsorg bliver
digheder og andre voksne ­forstår de
arbejdslivet i institutionerne er
­
den gale vej: Da undersøgelsen blev
til morgenhygge’.
Det er den historie, hun fortæller i
de udsatte børn ofte ikke nået.«
udsatte børn og unge bedre, kan de
kun seks procent af pædagogerne
presset. En undersøgelse fra BUPL
lavet for et halvt år siden, stod ’kun’
Margit T. Pedersen skriver:
bogen ’Mælkebøttebarn i blomst’.
op­lever, at normeringen i deres in­
og handler om, hvor ofte pædago­
45 % af pædagogerne alene med så
’Gid jeg var så heldig, at jeg kun
Hun bruger stoffet fra bogen i
stitution er blevet bedre, efter at
ger er alene med grupper af børn.
stor en flok børn.
havde ansvar for 14 børn. På de
sin undervisning af blandt andre
»Det er væsentligt for mig at
regeringen i 2012 gav kommunerne
Den anden kommer fra ’Bureau
givet
fleste dage står en af mine kolle­
­socialrådgivere, men mener, at alle,
­understrege, at ingen mennesker
500 millioner kroner årligt til flere
2000’. Den viser, at antallet af børn
massiv medieomtale og debat
ger eller jeg alene med 50 børn på
der arbejder med børn og unge kan
svigter bevidst. Mit hovedbudskab
pædagoger.
pr. pædagog er steget markant fra
på BUPL’s Facebook-side. Her kan
­legepladsen. 24 børn på stuen’.
have gavn af at læse den.
til pædagogerne er, at I skal følge
»Jeg er blevet mælkebøttebarnet
1986 til 2014. I vuggestuer fra 4,1 til
du for eksempel møde Lisette
j­eres mavefornemmelse, og I skal
i blomst, der har fået langt mere,
6,5. I børnehaver fra 7,5 til 11,8.
­Jakobsen, som skriver:
på minimumsnormeringer som en
mulig løsning på problemet.
Undersøgelsen viser også, at
»Det er rigtig ærgerligt. Det tyder
jo på, at pengene er blevet brugt til
T
Undersøgelserne
har
alt muligt andet end det, der var
BUPL’s undersøgelse viser blandt
’Vi skal spare, men hvem går det
meningen,« siger Elisa Bergmann. n
andet, at 53 % af pædagogerne er
ud over? Børnene. Jeg arbejder i en
Mest læste nyheder på bupl.dk
fra 1. januar-12. januar
Jeg har været fandens heldig
vist 3.823 gange
Charlotte Hansen har lært at sige ’pyt’
til det, der før stressede hende.
Pludselig er man alene vist 2.646 gange
Som mange andre pædagoger er Alice
Frederiksen ofte alene med en stor børnegruppe.
Det bedste for børn skifter
vist 927 gange
Sandheden om småbørns gode liv har
ændret sig de seneste årtier, viser ny
forskning.
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
»Vi har valgt at sætte penge
af til lidt flere pædagoger i
vuggestuer og børnehaver.
Men vi er ikke færdige. Vi skal have
bedre daginstitutioner
og dagpleje, end vi har
i dag. Børnene skal
trives, lære og udvikle
sig. Vi skal investere i
vores fremtid.«
Statsminister HELLE
THORNING-SCHMIDT
nytårstalen 2015
række ud på en måde, så ­børnene
Svigter pædagogerne i dag?
kan hjælpes.«
Hvor er du selv i dag?
Hvorfor har du skrevet bogen?
følge den helt derud, hvor I ærligt
end jeg troede, jeg var i stand til.
»Jeg er mælkebøttebarnet, der har
kan sige til jer selv, at I har gjort ­jeres
Jeg n
­ yder især at have et familieliv,
pædagoger’ på side 9.
lært at blomstre. Jeg vil gerne sætte
­bedste for barnet eller den unge. I
som jeg ikke troede eksisterede.« n
gen vil drøfte forslag om flere
Om forfatteren
Tina M.-L. Campbell, karriere­
vejleder og coach på Aalborg
Universitet, foredragsholder
og underviser samt skribent
inden for emner, som behandler
samspil for mælkebøttebørn
og kronisk syge, et liv med hiv,
livskvalitet kontra handicap,
hjælperordning, etc.
Redaktionen anbefaler Nye udgivelser
Top & bund
Fagbog
Nyskilte har højere sygefravær
end andre.
7,7
11,4
dages sygefravær på et år
Kilde: Momentum på baggrund af Danmarks Statistik.
af Charlotte Ringsmose og
Grethe Kragh-Müller
Dansk Psykologisk Forlag, 88 sider, vejl. pris 449 kr.
2012, ikke skilte:
dages sygefravær på et år
2012, nyskilte:
’Mælkebøttebarn i blomst’,
selvbiografi af Tina M.-L.
Campbell, eget forlag, 200 sider,
e-bogen sælges på Saxo.com til
100 kr. Papirbogen kan købes via
facebook.com, vælg maelkeboettebarniblomst, vejledende
pris er 250 kr.
og de unge også selv forstår, at de
 Læs også artiklen ’Regerin-
Illustration: Colourbox
nok,« siger Elisa Bergmann og peger
stole på nogle voksne. Jo tidligere et
kærlighed, druk og omsorgssvigt fra
af en invaliderende sygdom.
og udvikling og for børnegruppen,
4
dag er Tina Campbell forfat­
barndom var præget af mangel på
en helt tilfældig dag.
»Når vi nu ved, hvor stor betydning
Om bogen
Af Lene Søborg, [email protected]
17 %
Var du alene med
en samlet børnegruppe i går?
mende’, at så mange pædagoger er
Hvis man vil gøre en forskel for udsatte børn og unge, skal man lære dem, at der
findes pålidelige voksne. Det mener en forfatter, der selv var omsorgssvigtet.
‘KIDS – kvalitetsudvikling i
daginstituioner’
KIDS er et praktisk redskab til at
udvikle kvalitet i dagligdagen.
KIDS er skabt til anvendelse i
dansk kulturel sammenhæng og
sammen med danske pædago­
ger. Der er taget udgangspunkt
i forskning om pædagogisk kvalitet samt i ud­
viklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn
lærer og udvikler sig. Med et online scorings­
program kan man følge kvalitetsudviklingen.
Børnebog
Skrevet og illustreret af
Bolatta Silis-Høegh
Milik Publishing, 32 sider, vejl. pris 175 kr.
‘Aima schhh!’
Aima har svært ved at
sove. Og lige da hun er
ved at falde i søvn, kom­
mer hendes usynlige
ven Manna forbi og vil
lege. De bygger hule,
spiser natmad og laver
alt andet end at sove. Først da mor accepterer, at
den usynlige ven er blevet en del af familien, kan
alle sove normalt igen.
Fra 3 år
App
af Den Blå Planet
Gratis i App Store og Google Play
‘Den Blå Planet’
Før et besøg i Danmarks største
akvarium kan denne app forberede
pædagoger og børn på mødet med
fiskenes forunderlige verden. Din
guide er en snakkesaglig hammerhaj, som står
parat med sjove opgaver. Du skal løbe om kap
med sild og bruge en hajs elektriske sans, og du
kan komme helt tæt på dyrepassernes arbejde i
mange små informative videoer.
Fra 4 år
Til tablet og smartphone
5
nyheder
nyheder
Psykisk syg af arbejdet
»Angsten lurer under overfladen.
Når den kommer, føles det, som om
en lavine ruller ned over mig.«
Næsten umuligt at få erstatning
Kirsten Bech, sygemeldt pædagog
Mange pædagoger bliver psykisk syge af arbejdet, viser ny arbejdsskadestatistik. Men sagerne anerkendes
sjældent som en arbejdsskade. Skammeligt, mener BUPL.
K
som eksempelvis angst, PTSD,
hun har svært ved at huske
stress eller depression. Det viser en
ting, og hun døjer med kon­
ny ­arbejdsskadestatistik. centrationen. Den 54-årige pæda­
gog og tidligere pædagogiske leder
Ingen anerkendelse. Statistikken
fra Vejle-egnen har siden juli 2014
udarbejdes årligt. Den seneste fra
været langtidssygemeldt med angst
december 2014 bygger på de 290
og social fobi forårsaget af dårlig
arbejdsskadesager, der er afsluttet
­ledelse og elendigt arbejdsmiljø.
i 2013. Tanken om at vende tilbage til et
109 af sagerne handler om psy­
pædagogisk arbejdsmiljø er i dag
kiske lidelser. I 12 af sagerne er lidel­
angstprovokerende. Hun får følelsen
serne opstået akut ved en meget
af, at væggene presser sig sammen
voldsom eller livstruende arbejds­
mod hende, hjertet sætter i galop,
ulykke, måske en brand eller et kni­
det hyler for ørerne, hun kamp­
voverfald. Disse få sager anerkendes
sveder, og kroppen ryster. typisk.
152
arbejdsulykker
vold fra udadreagerende unge igen­
angst, anmeldelse til Arbejdsskade­
nem lang tid eller måske uretmæs­
styrelsen og en afvisning. Alligevel
Samarbejdsproblemer ml. ledelse og medarbejdere 62
45
Uoverensstemmelse ml. krav og ressourcer. Dårligt arbejdsmiljø 23
14
Mobning og chikane fra ledelse Vold og trusler fra børn/unge
12
10
Samarbejdsproblemer ml. medarbejdere og kolleger
Omstruktureringer4
2
Problemer med forældre Mobning og chikane fra kolleger
2
Vold og chikane fra andre
2
Uretmæssige beskyldninger
1
sige beskyldninger, for eksempel om
kæmper hun videre nu.
pædofili,« siger Jacob Madsen.
»Man skal overveje, om man vil
I de afviste sager er der tale om
bruge sin sparsomme energi på at
belastninger i form af dårligt psykisk
føre sag, for det er et tungt system.
arbejdsmiljø.
Men der skal opmærksomhed om­
»Sagerne bygger på et medlems
kring det, før systemet kan ændres.
oplevelse af, hvad måske en kollega
Det kan ikke være rigtigt, at psykiske
har sagt, af at blive hængt ud på et
lidelser, der opstår af arbejdet, b
­ liver
møde, eller af at have følt sig mobbet
bagatelliseret, bare fordi lidelsen
igennem længere tid. Det er svært at
ikke kan ses og forklares på samme
dokumentere,« siger Jacob Madsen. måde som et brækket ben, man fik
Kirsten Bechs oplevelser handler
ved at falde ned fra en stige,« siger
også om det psykiske arbejdsmiljø.
BUPL prøver at få lidelserne an­
man skal have været udsat for trau­
Igennem flere ansættelser som
Kirsten Bech.
af de afsluttede
arbejdsulykker blev
anerkendt
138
erhvervs­
sygdomssager
79 %
af de afsluttede
erhvervssygdomme blev
afvist
I perioden 2009-2013 er anerkendelsesprocenten
for erhvervssygdomme steget fra 4 % til 9 %:
9%
2013
4%
2009
De hyppigste forekommende erhvervssygdomme var
psykiske sygdomme svarende til 70 %
Kilde: BUPL’s arbejdsskadestatistik 2013 / Grafik: EKL
men hvis du er blevet syg på sjælen
og retfærdighed omkring arbejds­
af at arbejde 60 timer om ugen i må­
opgaverne, viser undersøgelser.
»Angsten lurer under overfladen.
De 97 andre psykiske sager handler
erkendt som arbejdsskader, men det
matiske begivenheder ’af en excep­
både pædagog og pædagogisk
En skamplet. De fysiske skader,
nedsvis eller af hver dag at stå alene
Mette Aagaard mener, at systemet
Når den kommer, føles det, som
om psykisk sygdom, som er udviklet
er ikke let, fortæller arbejdsskade­
tionelt truende eller katastrofeagtig
­leder har hun været udsat for et alt
som pædagoger får på bevæge­
med meget store børnegrupper, så
er alt for længe om at reagere, og at
om en lavine ruller ned over mig,«
over tid og oftest på grund af proble­
konsulent i BUPL Jacob Madsen.
natur’ for at få anerkendt en psykisk
for stressende opgavepres, et iskoldt
apparatet
arbejdsulykker,
får du ingen erstatning. Folk kører
man skal blive bedre til at få folk ud
­forklarer Kirsten Bech.
mer i arbejdsmiljøet eller i mængden
»Det svære er at dokumentere,
lidelse som en erhvervssygdom.
­arbejdsmiljø og en leder, der forskels­
anerkendes ­
­
t ypisk, men det for­
på sidste benzin derude, og arbejds­
af det dårlige arbejdsmiljø, ligesom
Med sin læges og BUPL’s hjælp har
af arbejde. Samarbejdsproblemer,
at en psykisk lidelse udelukkende
behandlede og ikke tog alarmerende
arger faglig ­sekretær i BUPL Mette
skadesagerne er et bevis på de store
ledelsen skal opfange signalerne.
hun anmeldt sin psykiske sygdom
uoverensstemmelser mellem krav
skyldes forhold på arbejdspladsen,
Få undtagelser. Derfor afvises sa­
trivselsrapporter alvorligt.
­Aagaard, at det samme ikke kan
menneskelige konsekvenser, det
Kirsten Bech er i dag så langt nede,
som en arbejdsskade til Arbejds­
og ressourcer, omstruktureringer,
og kriterierne for anerkendelse er
ger om pædagogers psykiske lidelser
Kirsten Bech er overbevist om, at
siges om de psykiske skader, der
har, når der ikke gribes ind i tide. Én
at hun ikke ved, om hun nogensinde
skadestyrelsen. Det er hun ikke
mobning og chikane samt vold og
meget hårde,« siger Jacob Madsen
næsten altid. Af de 97 sager i 2013 er
pædagogjobbet er skyld i hendes
opstår i betændte arbejdsmiljøer.
sag er en sag for meget,« siger hun.
bliver rask. ene om. Cirka en tredjedel af alle
trusler er de hyppigst forekom­
og henviser til Arbejdsskadestyrel­
kun 6 psykiske lidelser blevet aner­
angst og fobier, men allerede en
»Det er en skamplet på dansk
De psykosociale problemer har
»Hvis mit ben var brækket, var det
BUPL’s afsluttede arbejdsskade­
mende årsager til, at pædagoger får
sens definition på posttraumatisk
kendt som erhvervssygdom. gang tidligere har hun været igen­
velfærd, at du kan falde og brække
især god grobund i institutioner,
helet nu. Så nemt er det ikke med
sager handler om psykiske lidelser
psykiske lidelser, viser statistikken.
stress syndrom (PTSD). Her står, at
nem en langtidssygemelding med
din ryg og få hjælp resten af livet,
hvor der opleves en lav grad af tillid
psyken,« siger hun. n
Vi er blevet mere utrygge
Udsyn
En stor del af lønmodtagerne tvivler nu på, at
de kan få deres private økonomi til at hænge
sammen, hvis de bliver arbejdsløse. Det får
lønmodtagerne til at ønske større tryghed
i jobbet. Det viser et nyt notat ’Tryghed på
arbejdsmarkedet’, som Aalborg Universitet
har udarbejdet for Dansk Metal. Det bygger
på målinger af, hvor trygge folk føler sig i
forhold til dagpenge og deres arbejde. Samlet
set giver målingerne et klart indtryk: Tilliden
til systemet med dagpenge daler og daler.
6
Årsager til pædagogers psykiske erhvervssygdomme
Kilde: BUPL’s arbejdsskadestatistik 2013.
BUPL har i 2013 afsluttet 290 arbejdsskadesager – herunder:
79 %
Af Trine Vinther Larsen, [email protected]
irsten Bech sover dårligt,
Det viser statistikken
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
Kilde: liberation.fr
»De få undtagelser kan handle om
Satiren lever
i børnehøjde
Da to mænd 7. januar
brutalt nedslagtede 10
ansatte på det franske
satiremagasin ­Charlie
Hebdo, 1 vagtmand og
1 politibetjent, ryddede
det alverdens forsider.
Begivenheden har også
været på forsiden af tre
franske aviser, hvor
målgruppen er børn
og unge. Også her
lever satiren – og den
lever videre.
85
milliarder kroner er det
offentlige forbrug øget
med fra 2000 til 2014.
Heraf blev de 48,8 %,
brugt på sundhed. Den
næststørste realvækst
er sket på socialområ­
det med 26,2 procent.
Kilde: Finansministeriet.
ved
Rige børn leger bedst på nettet
Børn fra velstillede familier
styr på, at virksomheder ­deler
sonlige oplysninger på nettet
som de indsamler om dem.
har bedre styr på deres per­
end børn fra mindre velstillede
hjem. Det viser en ny under­
søgelse fra Børnerådet blandt
2.000 elever i 7. klasse. Under­
søgelsen viser, at velstilledes
børn er mere opmærksomme
på, at der indsamles oplys­
ninger om dem fx via cookies
på nettet. De har også bedre
og bruger informationerne,
­Undersøgelsen viser også, at
unge fra økonomisk ressource­
stærke familier har bedre
­adgang til digitale medier og
tv end unge fra mindre res­
sourcestærke familier. Fx har
Vidste du at?
I 2000 var der
1.671
skoler i Danmark.
I 2014 var der
1.313
skoler i Danmark
flere unge deres egen tablet
­eller computer.
Kilde: NFA.
7
nyheder
Overenskomst 2015
Arbejder du med
pædagogik eller
undervisning?
KL vil fastholde reallønnen
Efter det første forhandlingsmøde sagde arbejds­
giverne, at rammen skal sikre reallønnen.
Af Steffen Hagemann, [email protected]
K
Vil drøfte forslag om flere pædagoger
Daginstitutionerne kan se frem til endnu bedre normeringer, hvis nyt forslag om øremærkning af penge
til pædagogstillinger bliver ført ud i livet. Regeringen er positiv.
ommunernes Landsforening (KL)
krisen i Europa og den lave vækst
og Forhandlingsfælles­skabet,
har presset løn- og prisstigningerne
Af Vibeke Bye Jensen, [email protected]
der forhandler generelle overens­
helt i bund. Faktisk falder priserne i
komstvilkår for alle o
­ ffentligt ­ansatte
Europa lige nu, og fortsætter ­faldet,
i kommuner og regioner, mødtes 7.
betyder det, at lønningerne ikke
januar til det første politiske for­
­behøver at stige ret meget, for at den
institutionerne, har Enheds­
­pengene øremærket til flere pæda­
På den pædagogiske diplomuddannelse
kan du udvikle skarpe faglige kompetencer
ift. planlægning, udvikling og formidling.
enkelte medarbejder kan bevare sin
E
Også De Radikales børneordfører,
handlingsmøde i for­bindelse med
listen og SF foreslået, at regeringen
Lotte Rod, siger til P3Nyhederne, at
goger. Kommunerne skal søge om
fornyelsen af overens­komsterne. købekraft.
øremærker alle de 750 millioner kro­
hun vil gøre sit til, at der kommer fle­
pengene og bagefter dokumen­
ner, der er afsat på finansloven til
re pædagoger i daginstitutionerne.
tere, at normeringerne rent faktisk
»Børnene er det vigtigste, vi har,
er blevet bedre. Det er netop den
Læs om vores mange moduler på ucsyd.dk/diplom
eller ring på 7266 5208 / 7266 2536
Fischers Institutionsinventar
Nye borde på mål: på hjul, med klapper, som indskudsborde, med hollandsk udtræk, klap-op el. klap-ned borde.
Brugte borde: monteres med hjul, nye plader, nye understel, nye bordben, pudsning og lakering af gamle plader.
Pusleborde: på mål, nye plader, nye trådskuffer, madrasser på mål
Puslebordstrappe: med eller uden blespandesystem.
Bænke på mål: på hjul eller væg, med eller uden ryglæn,
med eller uden fodstøtter
Hjul monteres: på Trip Trap stole eller tilsendes med
monteringsbeskrivelse - prøvestole leveres i Storkøbenhavn, nye bøjler, stropper, sæder og fodstøtter tilsendes.
Hjul med beslag: til diske, skabe, borde, køleskabe etc.
monteres eller tilsendes til egen montering.
Døre: afspærring med tremmehalvdøre til både dørhuller og gange. Leveres på hængsler eller som skydedøre.
Glatte døre: glas, brandglas, udfræses og monteres.
Dørbagkanter til fingerbeskyttelse monteres.
Vinduer: sikkerhedsgitre, hvide ALU rammer på hængsler
med fluenet.
Stiger: til krybber og barnevogne.
Madrasreoler. Skabe på mål: hvidpigmenteret
birkeXfiner, på hjul eller monteret på væg.
Hjørneskinner: til sikring ved udsatte hjørner.
Skærmvægge med døre: til børnetoiletter.
Tandkrusholdere: på mål.
Få tilsendt katalog eller se det på:
www.jf-snedker.dk • [email protected]
Tel 36 45 59 00 • Mob 20 16 59 48
8
Regeringspartier er positive
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
fter debatten om, at der
så det er noget, vi vil drøfte i løbet af
­afsat 250 millioner kroner ekstra til
mangler pædagoger i dag­
foråret,« siger hun.
børneområdet, men denne gang er
Der kom ikke noget nyt på bordet.
Ved de seneste overenskomst­
Men parterne uddybede mundtligt
forhandlinger for to år siden var
de krav, som de havde udvekslet
arbejdsgiverne ikke interesserede i
Indtil videre er det kun de 250
og dér skal vi sætte ind, hvis vi vil
sidstnævnte model, som Enheds­
skriftligt før jul, fortæller BUPL’s
at gøre det dårlige psykiske arbejds­
­millioner, der er øremærkede til
bryde den negative sociale arv,
listen og SF vil brede ud over alle de
formand, Elisa Bergmann.
miljø på mange kommunale arbejds­
flere pædagoger i dagtilbud, og
­siger hun.
750 millioner kroner.
Det spørgsmål, som normalt in­
pladser til en del af forhandlingerne.
som kommunerne derfor ikke kan
teresserer de fleste, nemlig ’Hvor
Men denne gang er signalerne mere
bruge på andre ting.
Flere pædagoger. Regeringen
formand for BUPL.
­meget mere får jeg i løn med den nye
positive, fortæller Elisa Bergmann.
Nu siger både Socialdemo­kraterne
har to gange afsat ekstra penge
»Nogle kommuner har en tendens
overenskomst?’, er arbejdsgiverne
»Det er noget, de gerne vil tale
og De Radikale, at regeringen over­
til børneområdet på finansloven,
til at vælge den kortsigtede løsning
endnu ikke kommet med et bud på. videre om. Det er sådan, det bliver
vejer forslaget fra Enhedslisten og SF,
men med forskellige krav til de kom­
og spare på børneområdet, så de får
sagt,« siger hun.
og at de er åbne over for at ansætte
muner, der skal udmønte pengene.
penge i kommunekassen lige nu og
Ved finansloven for 2012 fik kom­
her. Men på den lange bane er det
»Men vi fik en tilkendegivelse af,
at rammen vil sikre reallønnen. Hvis
Men KL’s chefforhandler, Høje
­børneområdet om året.
flere pædagoger.
Forslaget glæder Elisa Bergmann,
den skal det, så skal den op omkring
­Taastrups
Michael
Ifølge Socialdemokraternes bør­
munerne tilført 500 millioner k
­ roner
hamrende forkert at spare på bør­
fem procent over tre år,« siger Elisa
Ziegler (K), signalerede dog også, at
neordfører, Annette Lind, er rege­
årligt til daginstitutionerne, så de
nene, da en god normering med ud­
Bergmann. problemer med det psykiske arbejds­
ringspartierne villige til at drøfte for­
kunne ansætte flere pædagoger
dannede pædagoger har stor betyd­
Det forventes, at overenskomsten
miljø ikke kan løses ved c
­ entrale
slaget. Hun siger til DR’s ­P3Nyheder,
efter flere år med nedskæringer.
ning for børnenes videre udvikling og
bliver treårig, ligesom den blev på
overenskomstforhandlinger. Det
at hun ikke afviser, at der kan være
­Undersøgelser fra BUPL har dog
muligheder,« siger hun. n
det private arbejdsmarked i 2014.
er noget, der skal findes lokale løs­
flere pædagoger på vej til daginstitu­
vist, at kommunerne kun bruger
ninger på, mener han. n
tionerne.
halv­delen af pengene som aftalt.
Når reallønnen kan sikres med
borgmester
»Der er politisk fokus på området,
bare fem procent, skyldes det, at
Politisk hot
Dråber falder
på et tørt sted
KL’s formand Martin Damm (V)
er ikke glad for øremærkede
millioner til flere pædagoger.
»Der bliver hvert år brugt
omkring 30 milliarder kroner på
dagtilbudsområdet, så 500 eller
250 millioner kroner er en dråbe
i havet,« siger han.
Men hvis havet langsomt tørrer
ud, så kan en regnbyge i ny og næ
altså godt få små frø til at vokse og
blomstre.
34
MILLIONER
Så mange penge, har
medlemmer af BUPL i
2013 fået tilkendt i erstat­
ning gennem arbejds­
skadesager ført af BUPL,
­viser en ny opgørelse. Der
er fx tale om godtgørelse
for mén eller erstatning
for erhvervsevnetab.
På finansloven for 2015 er der
Psykiske arbejdsulykker
blandt pædagoger
Her kan du se, hvad der er årsag til psykiske
­arbejdsulykker blandt pædagoger. Oftest
­skyldes det vold og trusler fra børn og unge.
Chikane/
mobning
Uretmæssige
beskyldninger
Vold og
trusler
fra andre
Vold og
trusler fra
børn og
unge
6%
6%
13 %
75 %
 L æs også BUPL Mener
på side 4
Høj, smuk og rig
Det er en fordel for karrieren at være slank. Det
viser en ny amerikansk undersøgelse fra Vander­
bilt Law School. Mænd behøver til gengæld ikke
frygte for størrelsen på lønchecken, hvis tøjet
begynder at stramme. Undersøgelsen viser nem­
lig, at overvægtige mænd ikke tjener mindre end
deres slankere kolleger. Ifølge Jennifer Shinall,
der står bag undersøgelsen, har lønforskellen
blandt kvinder ikke noget med fx uddannelses­
niveau at gøre.
»Fænomenet er drevet af arbejdsgivernes præ­
Kilde: BUPL’s arbejdsskadestatistik, sager afsluttet i 2013 / Grafik: EKL
ferencer,« siger hun til avisen The Guardian.
Vild debat på dr.dk
Det var 21 Søndag på DR, der i
sidste uge kickstartede debatten om kvalitet, normeringer
og alenetid i landets daginstitutioner. På dr.dk kan du læse
hundredvis af kommentarer
fra forældre, pædagoger og
andre om hverdagen anno
2015. Her er en af dem:
’Et lille eksempel fra hverdagen
med en 3-årig i børnehave. Vi er
ved at gøre ham renlig, men det er
svært. I morges kom han og sagde
til og gjorde, hvad han skulle på
potten i stedet for i bleen. Jeg roste
ham meget og sagde, at det var
præcis sådan, han skulle gøre i
børnehaven: Sige til en voksen,
at han skulle lave pøller og blive
hjulpet på toilettet. Hans svar:
Men der er jo ingen voksne ...’
Maria
 Læs meget mere på
kortlink.dk/fn2q
f
fra BUPL's facebookside
Rikke Toft Nielsen
»Jeg vil huske mig selv på, at
familien kommer før arbejdet. Så arbejdet som skolepædagog må justeres ind til
de rammer, vi har fået.«
30. december 2014 kl. 23:10
Rikke Toft Nielsen har svaret på
spørgsmålet: Hvad er dit nytårsforsæt for dit arbejdsliv som
pædagog i 2015?
9
tema
»DEN STYRER OS. HOV!
NU SAGDE JEG NOGET. DET
VAR MIN HJERNE, DER
STYREDE DET. VI TÆNKER
MED HJERNEN.«
DYBDE, INSPIRATION OG INFORMATION 11-23
Lukas på fem et halvt år fra Grøn Stue i
børnehaven Bekkasinen, Beder. Han har lige
haft en grisehjerne i hånden og reflekterer
over, hvad en hjerne kan og er.
En ny kampagne lægger op til oveerenskoomstfforhandlingerne i 2015.
Vores aftaler. Din styrke sæ
ætter fokus på de aftaler og den tillid
mellem arbejdstagere og arbejdsgiveree, der er så karakteristisk
foor de offentlige danske arbejjdspladser.
For hvoordan ville et Danmark uden tillid se ud?
Se kamppagnefilmen på VoresAftalerDinStyrke.dk
'Det siger børnene om hjernen' side 19.
Neuropædagogik
Hjerneforskningen leverer hele tiden nye resultater, som finder
vej til den pædagogiske debat og praksis. Hjerneforskere advarer
pædagoger mod at tro, at resultaterne kan overføres til arbejdet på
almenområdet. Læs, hvad hjerneforskning kan og ikke kan.
Af Mikkel Kamp, b&[email protected]
Foto: Helene Bagger
>
indhold
Flyttedag
Interessen breder sig
til normalområdet
14
Bliv klogere
Lær at se forskel på
forskning og fup
16
Forskerne advarer
I skal være
enormt kritiske
17
Specialpædagogik
bupl.dk/ok15
Struktur giver ro i
urolige hjerner
VoresAftalerDinStyrke.dk
20
Fo
to
:
Co
lo
ur
bo
x
Fælder og myter
Lad dig ikke lokke af
hjernespind
22
10
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
11
tema
Klamt og klogt
Når børn skal beskrive en (grise)hjerne, bruger de
ord som 'klamt', 'mærkeligt' og 'sjovt'. Pædagoger
synes, at neuropædagogik er mere interessant
end nogensinde før.
Børnene fra Bekkasinen i Beder ved
Aarhus studerer grisehjerner fra den
lokale slagter sammen med pædagog Anette Grønlund. På side 19 kan
du læse, hvad børnene sagde.
12
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
13
tema
PÆDAGOGER VIL VIDE MERE
Hjerneforskningen
breder sig hastigt
Neuropædagogikken breder sig fra specialinstitutioner til normalområdet. Hjerne­
forskerne finder hele tiden nye processer i hjernen, og det danner grundlag for nye teorier.
Om få år kan pædagoger ved hjælp af ny teknologi måle på børnenes hjerneaktivitet.
P
eter på syv år har tegnet i 20 minutter. I
hjerner. Ofte forbinder man neurovidenskaben med
nu kigger han mest på de andre og flytter
kan bruges i arbejdet med alle mennesker,« siger
­begyndelsen var han opslugt af arbejdet, men
sig konstant rundt på stolen. Det er der mindst én
logisk forklaring på.
»Når en dreng på syv bliver urolig efter at have
Hjerneforskning er ofte afhængig af, at folk ligger stille i en
scanner. Der er ny teknologi på
vej, som kan følge aktive børns
hjerner, fortæller Andreas Lieberoth, som forsker i læring og
design ­på ­Aarhus Universitets
Interacting Minds Center.
Hjernen kan defineres som den del af
centralnervesystemet, som findes inde
i kraniet. Hjernen
er hjemsted for
tænkning og følelser.
Den modtager og
koordinerer signaler
fra alle sanser og
sender beskeder til
musklerne.
Hos mennesket er
gennemsnitsvægten
på en hjerne 1.300
gram for kvinder og
1.450 gram for mænd.
Kilde: Wikipedia.
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
INTERESSEN STIGER. Også Theresa Schilhab,
lektor fra Institut for Uddannelse og Pædagogik
ved at blive urolig. Det er en god viden at have,
hjerneforskning stiger.
hjernespænding falder, og så kompenserer han
når man skal arbejde med Peter. Det er den type
på Aarhus Universitet, oplever, at interessen for
»Pædagoger ringer og skriver ofte til os for at få
forklaringsmodeller, hjerneforskningen kan give
mere at vide. Også fra politisk hold og andre steder
Hun er leder af Neuropædagogisk Kompetence­
learning’,« fortæller hun og påpeger, at selv om
os,« siger Anni Mortensen.
center, hvor man efteruddanner pædagoger i neuro­
hjernen og kobler det sammen med blandt andet
psykologi, filosofi og pædagogiksociologi. Centeret
hører til på University College Nordjylland (UCN)
»Vi opfatter ikke neuroforskningen som ende­
gyldige sandheder, men bruger den som afsæt
man skal være varsom med at overføre forskningen
direkte til den pædagogiske hverdag, så giver det
skerne skal undersøge processerne i hjernen. Derfor
»I forhold til specialpædagogik har det betydning,
vuggestue, hvilket er nødvendigt, hvis resultaterne
god mening at bruge den på flere områder.
at pædagoger og lærere ved noget om de neurale
­autistiske børn og børn med ADHD til at holde fo­
»Et område, hvor hjerneforskere er langt ­fremme,
i gang med at teste på Aarhus universitet, fortæl­
aktiveringsmønstre et enkelt sted i frontallapperne,
hos ordblinde. I undervisningen bruger lærere for
på Aarhus Universitets Interacting Minds Center.
eksempel viden om, hvordan ord normalt ­a fkodes
Neuropædagogikken bliver først og fremmest
brugt på specialområdet, men kompetence­centeret
oplever, at der er en stigende interesse fra almin­
delige daginstitutioner. Den tendens vil blive for­
stærket i de kommende år, spår Anni Mortensen.
»Det nye, som lærere og pædagoger i højere grad
Udstyret kan allerede bruges, også af andre end
problem.
fortæller hun og tilføjer, at forskningsresultater
handler om læring.
aktivitet,« siger Andreas Lieberoth.
På skoleområdet bidrager neurovidenskaben også
processer,« siger hun.
er læsning og forklaringer på, hvad der går galt
om hukommelse også er en stor gevinst, når det
den til en mobiltelefon, og måle sin egen hjerne­
forskerne.
­arbejder med, og analysere tegnene. For eksempel
kan vores øjne sige meget om, hvordan vi har det,«
er det svært at simulere virkeligheden i en SFO eller
skal kunne bruges i en daginstitution.
med brugbar viden.
dan pædagoger kan identificere tegn hos dem, de
»Vi opfatter ikke neuroforskningen som endegyldige sandheder, men bruger den som afsæt til hypoteser,«
fortæller Anni Mortensen, leder af N
­ europædagogisk Kompetencecenter.
i samfundet er der stor interesse for ’brain based
til hypoteser. De handler blandt andet om, hvor­
kommer til at forholde sig til, er, at alle børn har
14
hun.
koncentreret sig i 20 minutter, er det fordi hans
pædagogik, som tager udgangspunkt i teorier om
Hjernen
nogle, som har problemer. Men viden om hjernen
Men der er teknologi på vej, som kan løse det
Det teknologiske isenkram er man i øjeblikket
ler Andreas Lieberoth, forsker i læring og design
Han er selv med til at afprøve udstyret, som
som b
­ illeder, når man læser. Forskerne ved m
­ eget
­består af et EEG-headset, som forskerne kan sætte
beskæftiget sig med sprog og undersøgt en reel
registrere hjerneaktiviteten, uden at forskerne er
om det, fordi hjerneforskningen i høj grad har
problemstilling, som er relevant i en pædagogisk
sammenhæng,« siger hun.
BØRN HJERNESCANNES. En af hjerneforsk­
ningens store udfordringer er, at man er a
­ fhængig
af, at personer ligger stille i en scanner, når for­
på børn eller andre forsøgspersoner. De kan dermed
afhængige af, at børnene ligger stille i en scanner.
»De er langt fra lige så kraftige som en scanner,
»Allerede nu findes der software til at hjælpe
kus. Et billigt legetøjsagtigt EEG-headset registrerer
og så kan personen, der har det på, få et lille prik el­
ler lignende, hvis aktiviteten i hjernen for eksempel
vandrer i for mange retninger, mens de spiller et
læringsspil,« fortæller Andreas Lieberoth.
Han vurderer, at danske pædagoger og lærere vil
have adgang til mindre legetøjsagtige versioner af
den type udstyr inden for få år.
»Jeg er ikke i tvivl om, at den vil blive kommercielt
men vi har testet en model til 2.000-3.000 kroner,
tilgængelig, og at den vil blive brugt, inden vi er
at teste andre modeller. I princippet kan man, hvis
lærere og pædagoger vil bruge informationerne
som fungerer nogenlunde. Nu skal vi i gang med
man har mere end almindelig teknisk indsigt, sætte
færdige med dette årti. Spørgsmålet er så, hvad
til,« siger han. n
Neuro­
pædagogik
Neuropædagogik
kan defineres som
samspillet mellem
pædagogik og neuropsykologi. Neuropsykologien undersøger
sammenhænge
mellem hjerneprocesser, psyke og adfærd,
og pædagogikken
tilrettelægges på
baggrund af viden om
disse processer.
Neuropædagogikken
giver redskaber til,
gennem iagttagelse
og analyse af tegn, at
danne hypoteser om
pædagogiske tiltag.
Kilde: Neuropædagogisk
­Kompetencecenter.
15
tema
Guide
FORSKERE ADVARER
Sådan skelner du seriøs
forskning fra fup
Man skal være dybt kritisk, når man støder på sætningen
’nye resultater fra hjerneforskningen’. De er gode til at for­
føre, men langtfra altid sande.
D
er findes masser af bøger, artikler
forsøg, hvor de tilføjede hjerneviden­
perter fortæller om nye resultater ­inden
og dårlige a
­ rgumenter om psykologiske
og videoer på YouTube, hvor eks­
for hjerneforskningen eller b
­ruger
­resultater fra hjerneforskningen til at
»Kun personer med ekspertviden in­
skabeligt klingende ord til både gode
den for området lod sig ikke forføre. På
fænomener.
skere påvist, at argumenter nemmere
»Eksperimenterne viste, at alminde­
et andet amerikansk universitet har for­
glider ned, hvis de er suppleret af bil­
argumentere for, at et synspunkt eller
lige forsøgsdeltagere lader sig forføre
Vil man gerne overbevise andre,
forklaringer mere positivt, når der var
forskningsresultater fra misforståelser
Andreas Lieberoth, forsker på Aarhus
Lieberoth og en håndfuld af hans
en teori er sand.
ser det ud til at være effektivt at bru­
ge o
­ rdet ’hjerneforskning’. Forskere
fra Yale universitetet i USA har lavet
1
2
3
4
5
6
7
til at vurdere selv de faktuelt forkerte
tilføjet et par ord om hjernen,« fortæller
Universitets Interacting Minds Center.
Resultater fra hjerneforskningen kan ikke overføres til hverdagen i
en daginstitution. Forskningen bygger på dyr og døde mennesker og
viser ofte noget, pædagoger ved i forvejen.
leder fra en hjernescanning,« siger han.
Men hvordan skelner man seriøse
og halve sandheder? Det har Andreas
forsker­kolleger syv bud på:
Vær kritisk
ær meget kritisk i forhold til, hvad du hører og læser om hjerneforskning. Tjek, om der ligger videnskabeligt arbejde og origiV
nale data bag resultaterne. Man skal have den nødvendige tvivl om alting – det gælder i øvrigt også pædagogisk forskning.
Tjek kilden
lle kan få udgivet en bog, og ’ekspert’ og ’hjerneforsker’ er ikke beskyttede titler. Tjek, hvilket universitet, forskerne kommer
A
fra, og hvilket tidsskrift, deres forskning er offentliggjort i. Er det et rigtigt universitet eller et seriøst tidsskrift, giver det en
form for garanti.
Tjek metoderne
H
jerneforskningen viser, at drenge er på en
lærer om ler. Jeg tror, de fleste neuro­videnskabsfolk
pædagoger behandle dem forskelligt.
der forgår i en børnehave,« siger hun.
måde og piger på en anden. Derfor skal
Sådan lyder det indimellem til foredrag eller i dis­
kussioner på legepladsen, og flere hjerneforskere,
som Børn&Unge har talt med, får i stigende grad
henvendelser fra pædagoger, der vil vide mere om
vil sige, at de ikke kan forklare særlig meget af det,
professor Jesper Mogensen fra Institut for Psykologi
på Københavns på Universitet.
»Der er en tendens til at se neurovidenskab
som mere rigtig forskning end psykologisk eller
Schilhab, lektor på Institut for Uddannelse og
Neurale processer er ikke vigtigere end psykolo­g iske
Men det er ikke så enkelt, forklarer Theresa
Pædagogik på Aarhus Universitet. Hun er uddan­
net neurobiolog og videnskabsteoretiker og kalder
sig selv for ’filosofisk kognitionsbiolog’.
»Man kan ikke overføre neurovidenskabens resul­
tater direkte til den pædagogiske praksis. Problemet
Tjek formidleren
forsøg ikke i tilstrækkelig grad ’simulerer’ vilkårene
­anden humanistisk forskning. Men det er det ikke.
processer. På det neurale område ved vi relativt lidt i
forhold til at bruge den viden i en praktisk sammen­
hæng,« siger han.
PÆDAGOGER VED DET. En del af den viden om
er, at forudsætningerne i de neurovidenskabelige
neurale processer, der er relevante for arbejdet med
Vær opmærksom på, hvad forskeren eller formidleren får ud af at udtale sig. Tjek også, hvem der spørger.
i det virkelige liv. Man ligger for eksempel helt stille
man gør i en vuggestue eller børnehave. Pædagoger
Handler det om hjerner?
får en ret sikker viden, men til gengæld giver køb
år man et godt råd, der bygger på hjerneforskning, er det en god idé at være kritisk og spørge sig selv, om tingene hænger
F
sammen. Ofte bruges ’hjernesnak’ til at få andre argumenter til at lyde videnskabelige. Banebrydende nye opdagelser om
hjernen leder sjældent direkte til brugbare anbefalinger.
Naturvidenskab er begrænset
aturvidenskabelige resultater er ret sikre, men naturvidenskabelige forsøg siger ikke noget om ret meget. De siger kun
N
noget om, hvad der sker under præcis de omstændigheder, som forsøgene er udført under.
Er det nyt?
vervej objektivt, om de processer, forskningen beskriver, reelt er nye. Meget hjerneforskning viser processer, man kender
O
fra pædagogisk og psykologisk videnskab, hvor der allerede er en solid praksisdimension. Derfor kan nogle resultater være
interessante som baggrundsviden, uden at det giver anledning til at ændre i pædagogikken.
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
i en scanner. Det er karakteristisk, at man dermed
børn, giver ikke anledning til at ændre på, hvad
ved det nemlig i forvejen.
»Man kan sammenligne hjerneforskningen med
på at kunne sige andet end det, man har undersøgt
en forbrydelse. Man ved, at der er begået et røveri,
søger at eksportere resultaterne til en pædagogisk
det. Vi prøver at finde frem til de neurale pro­cesser
under lige netop de forudsætninger. Når man for­
sammenhæng, går mange mellemregninger tabt
– mellemregninger, som måske er årsagen til, at
resultaterne alligevel ikke holder,« siger hun.
og så prøver politiet at opklare, hvem der har gjort
Mogensen og giver et eksempel:
»Vi ved fra psykologien, at der er kritiske p
­ erioder
i børns udvikling. Man har ledt efter neurale
børn gør i en institution, hjemme eller på en skole.
fang fundet frem til, at de muligvis er der. Det er
»Neurovidenskaben har traditionelt primært
taget udgangspunkt i døde og syge menneskers
­processer i den forbindelse og i et eller andet om­
ofte på det niveau, vi har en viden.«
Professoren understreger, at hjerneforskning på
hjerner. Forskningen er ikke sket på baggrund af
ingen måde er værdiløs.
ger med ler, så taler de også om leret og på den måde
blive bedre til behandling af skader og sygdomme
forskernes interesse for at undersøge, at når børn le­
»Neurale processer er ikke
vigtigere end psykologiske processer. På det
neurale område ved vi
relativt lidt i forhold til
at bruge den viden i en
praktisk sammenhæng,«
siger professor Jesper
Mogensen fra Institut for
Psykologi på Københavns
Universitet.
bag det, vi allerede ved, finder sted,« forklarer Jesper
Samtidig er det begrænset, hvor mange neuro­
videnskabelige undersøgelser, der handler om, hvad
»Når man forsøger at
eksportere resultaterne til
en pædagogisk sammenhæng, går mange mellemregninger tabt,« siger
Theresa Schilhab, lektor
på Institut for Uddannelse
og Pædagogik på Aarhus
Universitet.
Det synspunkt får opbakning fra hjerneforsker og
hjerneforskningens resultater
r resultaterne baseret på kliniske studier, er de bedre funderet end spekulationer. Samtidig skal man sikre sig, at resultaE
terne også holder i virkeligheden uden for universiteter og laboratorier.
Kilder: Jesper Mogensen, professor og hjerneforsker på Københavns Universitet, Andreas Lieberoth, forsker på Aarhus Universitets
Interacting Minds Center, Theresa Schilhab, lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet.
16
Hjerneforskning dur
ikke i børnehaven
»Vi forsker dels for at forstå hjernen og dels for at

17
tema
Det siger børn om hjernen
Hjerneforskning dur
ikke i børnehaven

på Grøn stue i børnehaven Bekkasinen i Beder, da de
bliver præsenteret for ni grisehjerner fra slagteren.
i hjernen. I forhold til behandling er forskningen
hjerner med dysfunktioner koblet sammen med
cialområdet. I takt med, at inklusion rykker flere
eksperter skal være kritiske, når de bruger resul­
Du har lige rørt ved hjernen fra en
død gris. Hvordan var det?
Hvad bruger dyr og mennesker
deres hjerner til?
tema, når hun sammen med kollegerne planlægger
»Det er mærkeligt og
sjovt.«
»Jeg ved det ikke helt, men
man tænker måske med
den.«
yderst relevant. Det gælder også i forhold til spe­
børn og unge ind på normalområdet, bliver det også
Pædagog ville
have rigtig
videnskab
mere relevant der,« forklarer han.
Telefonen ringede en aften hos professor Jesper
Mogensen. Han forsker
i neurologi og neurovidenskab på Københavns
Universitet.
I røret var en kvinde, som
ville vide, hvad forskellen
er på drenge og pigers
hjerner.
Jesper Mogensen sagde,
at det ved man ikke ret
meget om. Men han
fortalte i store træk,
hvad han vidste. Det var
ikke helt godt nok for
kvinden.
»Jeg er pædagog, og jeg
har brug for videnskabeligt belæg for, at drenge
og piger skal behandles
forskelligt i skolen,«
sagde hun.
Professoren svarede,
at der var der mange
forskere fra psykologi og
humaniora, som havde
beskæftiget sig med. Til
det svarede kvinden:
»Ja, men der skal være
rigtig videnskab.«
objektivt på, om nye resultater viser processer, som
Jesper Mogensen opfordrer til at lade være med
at falde på halen over de nye forskningsresultater.
»Pædagoger – eller måske er det i virkeligheden
de pædagogiske forskere – skal ganske enkelt kigge
College Nordjylland. Hun mener dog, at en del af
SFO eller en vuggestue.
»Pædagoger har et højt fagligt niveau. Det er ikke
modeller. Men i øjeblikket er der er en strømning i
pædagogiske problemstillinger hjernemæssigt, er
tvivlsomt,« siger han.
forklare alt muligt. Den giver os nogle forklarings­
Danmark, hvor nogle siger, at hjerneforskningen
ikke kan bruges til så meget, « siger hun.
Anni Mortensen er enig i, at forskningsresultater
UNDERLØDIG LITTERATUR. Theresa Schilhab
ikke er mere sande, fordi de kommer fra neuro­
om, hvordan mennesker fungerer som biologiske
sande.
oplever, at der er stor efterspørgsel efter viden
­væsner.
»Hvis kriterierne for forskning er overholdt, er der
evidens. Al forskning er jo gennemført i en bestemt
vist biologiske forklaringer. Derfor er der opstået et
vi har jo ikke adgang til hinandens hjerner, så vi
vakuum, som nu udfyldes af folk, der siger, at man
kan se forskellige ting ud fra neurovidenskaben.
Indimellem kommer der bombastiske udmeldinger
som: ’Vi kan se, at troen på en gud ligger lige på
dette sted i hjernen’, men det er ikke seriøst. Der
er masser af underlødig litteratur om neuroviden­
skab,« siger hun og efterlyser mere ydmyghed hos
sammenhæng, også humanistisk forskning. Men
arbejder med hypoteser. Kritikerne har ret i, at det
er forkert at undlade at bruge viden.
»Det største problem er, når nogen siger, at vi
viden, som skal bruges, og vi skal lære at håndtere
Theresa Schilhab er enig i, at nogle af resultaterne
teorier om menneskets sind og læring på baggrund
skal bruges blandt pædagoger, men det skal foregå
nok levere gode idéer. Men det er ikke forskning.
grund er seriøs. Det kan man gøre ved at kombinere
på en måde, som sikrer, at den videnskabelige bag­
forskellige videnskaber, fastslår hun.
»Hvis man skal trække det ind i en pædagogisk
Lucas på fem et halvt år
Du har lige rørt ved hjernen fra en
død gris. Hvordan var det?
»Det var klamt, og føltes
lidt ligesom at have snot i
hånden.«
ning. Vi er biologiske væsener, og vi skal diskutere,
ramme, skal man bygge bro mellem den pæda­
Hvad bruger dyr og mennesker
deres hjerner til?
kommer med fejlagtige påstande, der kan have
ver, at det bliver udført af folk med tilstrækkelig
»Den styrer os. Hov! Nu sag­
de jeg noget. Det var min
hjerne, der styrede noget.
Vi tænker med hjernen.«
hvad det betyder for os. Men det er trist, hvis man
afgørende pædagogiske konsekvenser,« siger hun.
­Kompetencecenter, der blandt andet efteruddan­
ner pædagoger med udgangspunkt i viden om
»Jeg ved ikke, hvad man
bruger den til, men den kan
tænke.«
hun og understreger, at det efter hendes mening
den viden bedst muligt,« siger Anni Mortensen.
hvis man præsenterer løse idéer og teorier som forsk­
»Det var klamt. Jeg synes den
lidt lignede en lort, selvom
det var en anden farve. Og så
var der blod i den.«
supplement til den viden, vi har i forvejen,« siger
er opstået med baggrund i sporadiske forsknings­
Det er på grænsen til at være skadelig virksomhed,
Hvad bruger dyr og mennesker deres
hjerner til?
rer den, og vi skal ikke bruge den til alt. Det er et
ikke skal bruge hjerneforskningen. Vi har jo en
resultater. Hvis formidlere vil skabe overordnede
Du har lige rørt ved hjernen fra en
død gris. Hvordan var det?
er ’farlig viden’, og vi skal vide, hvordan vi håndte­
dem, der formidler forskningsresultaterne.
»Man skal fortælle, at det er idéer og teorier, som
Villads på fem år
videnskaben. Men de er omvendt heller ikke mindre
»I mange år har det i Norden været udskældt at se
på mennesket som et biologisk væsen. Man har af­
Laura på fire år
resultaterne fra neurovidenskaben kan bruges i en
en dag, hvor det er rimeligt primært at angribe
bliver påvist nye sammenhænge. Om der kommer
tor i pædagogik og leder af Neuropædagogisk
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
­undervisning for pædagogstuderende på University
min erfaring, at de tror, at neurovidenskaben kan
VIDEN SKAL BRUGES. Anni Mortensen er lek­
18
tater fra hjerneforskningen. Det er et væsentligt
man i forvejen vidste fandtes, eller om der reelt
af et stadig temmelig uudforsket område, kan de
Anekdoten her blev
fortalt af professor Jesper
Mogensen under en konference om ’Pædagogisk
neurovidenskab, som blev
holdt i november 2013, er
gengivet på videnskab.dk
specialpædagogik. Hun er enig i, at pædagoger og
gogiske forskning og neurovidenskaben. Det kræ­
viden om begge videnskaber til, at de kan stille
de rigtige spørgsmål,« siger hun og tilføjer, at der
rundt om i verden findes forskere, der har den til­
strækkelige viden og bedriver neuroforskning ud
Hvad betyder det at tænke?
»Man tænker på noget, som
man ikke altid ved, hvad
er. Lige nu ved jeg, at jeg
tænker på, at tænk nu, hvis
hele verden var lavet af slik,
og de voksne var kage­
mænd. Så kunne vi spise
slikket og de voksne.«
fra, hvad der for eksempel foregår på en skole. n
19
tema
SPECIALPÆDAGOGISK GEVINST
Struktur giver ro i små
urolige hjerner
Med udgangspunkt i neuropædagogik skaber pædagoger i Højvangskolens centerklasser
en genkendelig, struktureret hverdag for børn med diagnoser. Det giver børnene ro til at
lære og udvikle sig.
D
et er onsdag formiddag i et klasseværelse, hvor
­k lassens syv elever har deres arbejdspladser adskilt
af skillevægge. Ved et lavt bord foran tavlen er der plads
til, at eleverne kan samles. Ved siden af tavlen hænger
et velcrobånd med dagens program listet op i form af
piktogrammer, billeder og tekst. Her kan eleverne se, at
de først skal sidde på deres egen plads, dernæst er det tid
til en gåtur og til slut at samles ved et bord.
Det er et eksempel på den struktur, der gennemsyrer
hverdagen i indskolingen i Højvangskolens center­k lasser
I centerklasserne går forholdsvis få børn. Aktiviteterne kan derfor planlægges efter det enkelte barns behov,
fortæller pædagog Mette Fenn Vester.
og SFO. Havde det været torsdag eller mandag, ville planen
se ud på nogenlunde samme måde.
»Vi sætter en genkendelig ramme. Uanset hvilken dag
det er, og hvem eleverne møder, er rammen den samme.
Pædagogerne arbejder både i skolen og i SFO’en, hvor
aktiviteterne er mindre strukturerede. Børnene skal sige
i Horsens i seks år.
medbestemmelse, og indimellem kan der være skiftende
i en periode, kan vi spørge, om de vil hjælpe
»Det kræver mere af børnene at agere i den anden
og kan komme med input. Det er godt, når der
pædagog Mette Fenn Vester, der har været ansat på skolen
goddag og farvel til en voksen, men de har samtidig mere
Den faste ramme inkluderer blandt andet en gåtur hver
voksne.
morgen. Ruten er den samme hver dag, og børnene, der
er mellem 7 og 11 år, ved præcis, hvornår de må løbe, og
­v irkelighed. Af samme grund går nogle af dem ikke i
uanset om regnen står ned, eller der er snestorm.
slip og slappe lidt af,« siger Mette Fenn Vester og tilføjer,
hvornår de skal gå samlet. Turen bliver altid gennemført,
»Vi ved, at det virker. Hvis jeg sagde til børnene, at i dag
dropper vi de planer, vi har aftalt, og laver idræt i stedet,
så ville læsset vælte. Vi skal hele tiden være på forkant,«
siger Kitt Rose Christensen, som har været pædagog på
skolen i otte år
GØRES LIVSDUELIGE. Eleverne i centerklassernes
­indskoling er blandt andet børn med diagnoser som ADHD
og autisme. Nogle af dem kæmper med lavt s­ elvværd efter
at have været udsat for mobning i de klasser, de ­t idligere
har gået i. De er i højere grad placeret i klasserne, efter
hvordan de fungerer socialt end efter deres faglige stand­
punkt og alder.
Den teoretiske baggrund for pædagogernes ­arbejde
kommer blandt andet fra neuropædagogikken, der
­
SFO, mens det for andre også er en mulighed for at give
Det er svært
for eleverne
i centerklasserne at kapere
mange mundtlige
informationer.
Derfor supplerer
pædagog Kitt Rose
Christensen sine
ord med tekst og
tegninger.
»Vi koordinerer i teamet, vi kommunikerer med
­forældrene, og det er vigtigt, at vi holder overleverings­
møder med den institution, de kommer fra, inden de
for at spille på en iPad, får de jævnligt lov til det.
TEORIEN AFPRØVES. For at blive klædt på til arbejdet
deltager pædagogerne blandt andet i kurser og tema­
Det betyder dog ikke, at børnene altid laver det samme.
­samarbejdsparter. Deres primære metode til at afgøre,
Kitt Rose Christensen.
»Det kan vi ikke, for vi skal udvikle børnene og gøre
dem så livsduelige som muligt. I verden uden for skolen
er alting jo ikke forudsigeligt. Derfor skal vi udfordre
dage, og de får jævnligt ny inspiration fra kolleger og
om ny viden er brugbar, er en blanding mellem erfaring
og virkelighedstjek.
»Kommer én hjem fra en konference og har fået nye
dem, så de kan klare sig, når strukturen ryger,« siger
idéer til, hvordan vi kan arbejde, er vi som udgangspunkt
Samtidig har ikke alle børn brug for den samme struk­
med vores kolleger om idéerne, og nogle gange ved vi på
Mette Fenn Vester.
tur.
»Vi har få elever, så vi kan tilrettelægge det efter den
enkelte. Hvis dagsformen er til det, kan vi for eksempel
stammer, og det er et omfattende arbejde.
Vester.
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
at hvis et barn er udmattet efter skoledagen og har brug
begynder her, så vi ved, hvem vi skal modtage,« fortæller
kombinerer viden fra neuropsykologi og special­
­
pædagogik. Det er herfra, at det skarpe fokus på struktur
20
specifikke og gennemgribende udviklings­
De ved, hvad der skal ske, og det kan de fungere i,« siger
strække en aktivitet lidt længere,« fortæller Mette Fenn
forstyrrelser holder til på skolen.
»Hvis et barn står stille udviklingsmæssigt
os. Så kommer de og observerer vores arbejde
bliver stillet spørgsmål til den måde, vi gør
vores arbejde på,« siger Kitt rose Christensen.
En vej til udvikling er i nogle tilfælde
­belønning.
»Specielt i forhold til børn med lavt selv­
værd kan det bruges til at give en tro på, at
de kan noget. Belønningen får dem måske
til at gøre noget, som de ikke helt turde eller
havde lyst til, men så opdager de, at de kan,
og får måske positive reaktioner og får lyst til
at gøre det igen. Det kan for eksempel være at
sige noget positivt til andre,« fortæller Mette
Fenn Vester.
En belønning kan i første omgang bestå
åbne over for at afprøve dem. Vi starter dog med at snakke
i, at børnene tildeles en smiley, når en elev
forhånd, at det ikke vil gå. Så lader vi være med at afprøve
ofte om det sociale. Når eleven har nået et
dem. En af de bedste måder at blive uddannet på er at
gøre praktiske erfaringer,« siger Kitt Rose Christensen.
Samtidig har pædagoger og lærere på skolen den fordel,
at Horsens Kommunes Videncenter for børn og unge med
har gjort eller sagt noget godt, og det handler
bestemt antal smileyer, kan de veksles til en
reel belønning, som kan være at bage pizza
sammen med en voksen. n
Her er et dagsprogram, vist med
billeder. Programmet er næsten det
sammen hver dag.
21
tema
PAS PÅ DERUDE
(((STØJ?)))
Masser af hjernespind og fælder
Ni falske udsagn
om hjernen
Der er masser af ’neuro-vrøvl’ i omløb, og det skal pædagoger
være særligt opmærksomme på, siger forskerne.
H
jerneforskning
er
stof.
kun er modtagelig over for bestemte typer ­læring
artikler er svære at
at børns kroppe og hjerner udvikler sig efter en
kompliceret
De
videnskabelige
forstå for de fleste
andre end forskerne
selv. Det er måske en
af grundene til, at
der opstår mange myter om, hvad forsk­n ingen
­v iser. Hvordan myterne opstår, er ofte svært at
­gennemskue. Nogle gange er der også en grad
fornuftig videnskab bag ’neuro-vrøvlet’, for­
klarer Andreas Lieberoth fra Aarhus Universitets
­Interacting Minds Center.
1
»En af de sejlivede myter fortæller, at h
­ jernen
i afgrænsede, kritiske livsperioder. Det er rigtigt,
nogenlunde genkendelig tidsplan, hvor der først
2
3
4
opbygges overordnede strukturer, som derefter
fintunes og beskæres indtil teenageårene. Til gen­
gæld er det ikke rigtigt, at vinduet for ­eksempelvis
at lære sprog lukker sig uigen­kaldeligt senere
i livet. Både store børn og voksne kan tilegne
sig nye sprogfærdigheder. Man kan tale om
følsomme perioder, men ikke absolut kritiske,«
forklarer han.
Mytedræberne
Tre eksperter slår nogle af de mest kendte myter ihjel.
1.
Forskerne kan mindre,
end folk tror
Professor Jesper Mogensen fra
Københavns Universitet deler
myterne om hjerneforskningens
resultater op i to klasser. Den ene
er de decideret fejlagtige.
»Den mest sejlivede inden for
den kategori er den med, at vi kun
bruger en lille del af vores hjerne.
Det er noget vrøvl. Vi bruger hele
hjernen,« siger han.
Den anden type myter er misforståelserne om, hvordan man
kan bruge hjerneforskningens
resultater.
»Mange tror, at vi nu og her
kan bruge forskningen til meget
mere, end vi kan. Man tror, at vi i
hjernen kan se, at folk føler noget
bestemt, eller om de har empati.
I bedste fald er vi begyndt at have
en forståelse af det, men den optimale metode er stadig at spørge
folk, hvad de føler. Nogle har også
en antagelse om, at vi kan stille
psykiatriske diagnoser gennem
scanninger, men det kan vi ikke,
selvom vi kan måle mere og mere,«
siger Jesper Mogensen.
22
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
2.
Svært at måle forskel på
drenge- og pigehjerner
Theresa Schilhab, der er lektor
på Institut for Uddannelse og
­Pædagogik på Aarhus Univer­
sitet, fremhæver, at det ofte bliver
nævnt, at hjerneforskningen
påviser, at der er store forskelle på
drenge og piger. Virkeligheden er
langt mere kompliceret.
»Der er større variation inden
for gruppen af piger og drenge,
end der er de to grupper imellem.
Det gør det rigtig svært at sige, at
noget bestemt kendetegner enten
drenge eller piger. Vi kan ikke sige,
at mænd tænker på én måde og
kvinder på en anden. Hvordan kan
vi overhovedet vide, hvad andre
tænker? Hvis vi beder to personer
tænke på farven rød, hvorfra ved vi
så, at deres tankeindhold er identisk?« spørger hun og tilføjer:
»Og hvis man kan konstatere, at
der er forskel på, hvordan de to køn
tænker, hvordan kan vi så vide, at
det er opstået biologisk. Det kan
også handle om de påvirkninger,
vi socialt er blevet udsat for,« siger
hun.
3.
Mennesker kan
ikke multitaske
Anni Mortensen, der er lektor i
pædagogik og leder af Neuro­
pædagogisk Kompetencecenter,
peger på, at hverken mænd eller
kvinder reelt kan fokusere på flere
ting samtidig.
»Vores hjerner kan godt køre
flere processer samtidig, men vi
er kun i stand til at have opmærksomheden rettet mod én ting
ad gangen. Vi kan skifte vores
opmærk­somhed fra en opgave til
en anden og så vende tilbage til
den første opgave igen,« siger hun.
5
6
7
8
9
jernen er kun modtagelig
H
over for bestemte typer læring
i afgrænsede kritiske livs­
perioder.
E fter teenageårene dannes
der ingen nye hjerneceller.
Vi hjælper jer hele vejen og sørger
for alt fra støjmåling til montage.
Desuden kan vi sikre, at I lever
op til Arbejdstilsynets krav.
Eller køb i webshop: Lydører,
akustiske opslagstavler mv.
www.alpha-akustik.dk
Universitetsparken 7
Hovedkontor: 70 26 14 12
4000 Roskilde
Jylland: 29 91 70 26
Torsdag 19. marts el. 30. april
ENDAGS KURSER
i bruger kun 10 procent af
V
vores hjerne.
ørn lærer mere, når under­
B
visningen matcher deres
­hjernes læringsstil (for
­eksempel visuel, kinæstetisk).
Lav evt. jeres eget forløb datoer osv.
I hele landet
NYT: 1/2 ÅRS EFTERUDDANNELSE
Start 20. feb. Læs mere:
www.detlillemusikhus.dk
EFTERUDDANNELSE - INSPIRATION
NY MUSIK, SANGE, LEGE, WORKSHOP
elt små børns kognitive
H
færdigheder forbedres ved
lytning til Mozart.
an kan opdele folk i kreative
M
højrehjernede og rationelle
venstrehjernede typer.
F orskelle i hemisfærisk domi­
nans (højre/venstre) kan for­
klare forskelle i elevers læring.
TIL DINE NØGLER
jernescanning er en nyttig
H
måde at vurdere en med­
arbejders kognitive evner.
renge og pigers hjerner
D
­udvikler sig i samme tempo.
Kilde: Andreas Lieberoth, forsker på Aarhus Universitets Interacting
Minds Center.
BESTIL PÅ:
WWW.BUPL.DK/
BUTIKKEN
23
ØJEBLIKKET
BÆREDYGTIGE BØRN
SORTERER AFFALD
Langenæsstien er som det første dagtilbud i Aarhus
blevet miljøcertificeret, både når det handler om
vand, el, varme, affald og natur. Personalet har
i flere end 10 år haft pædagogisk fokus på bære­
dygtighed. Det betyder blandt andet, at børnene
sorterer affald og finder skrald i naturen, og det gør
børnene mere bevidste om miljø og bæredygtighed,
fortæller dagtilbudsleder Ruth Theilmann.
»Når børnene finder ting i naturen, som ikke hører
til der, fører det til mange samtaler om, hvor tin­
gene kommer fra, og hvordan de kan bruges igen.
De finder også ud af, at fx sølvpapir – som nogle jo
har i madpakken – ikke kan bruges igen. Så snakker
de om, hvad de kunne bruge i stedet for.«
Tekst: Mikkel Kamp / Foto: Jens Hasse
24
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
25
MIN STJERNESTUND
Karen Rasmussen har indsendt en historie, der handler om fysisk nærvær og glæde.
Massage gør alle til vindere
inspiration
VIDEN, ERFARING OG NYTTE
»Jeg har taget en uddannelse i pædagogisk
massage og har i flere år givet børnene i min
børnehave massage. Nu er jeg gået på pension,
men har stadig nogle timer om ugen til at give
børnemassage. I starten fik jeg løn, men det blev
sparet væk under endnu en nedskæring.
Børnene efterspurgte massagen, og derfor
fortsatte jeg som frivillig uden løn. Da en af de
unge medhjælpere så, hvor meget glæde både
børnene og jeg har af det, udbrød hun: Det er jo
en win-win-situation. Og det er det virkelig!
Efter at have fået fodmassagge spurgte en af
drengene: Svæver dine hænder også? En anden
dag rejste en pige sig hurtigt op efter massagen
og sagde: Når jeg bliver stor, vil jeg lave det
samme som dig. Jeg vil nemlig gerne lave noget,
man bliver glad af.
Er børnene og jeg ikke bare heldige?«
'Lær af os' side 33
ALLE SYNES, AT BEDSTE­
FORÆLDREBANKEN ER
ET FANTASTISK
SUPPLEMENT.
Børnehaven Ellebæk
Holstebro
28-39
Vilma titter ud af hulen, hvor genbrugsmaterialer og maling har fået selskab af knaldrøde pomponer.
LÆR AF OS
GUIDE SÅDAN
TIDSLINJEN
2015
Strøm
EU kræver, at kaffemaskiner skal slukke
af sig selv i stedet for
at spilde strøm på at
holde kaffen varm.
Genbrug
Navn
Karen Rasmussen, også kaldet ’Massagekaren’ af børnene
Job
Pensioneret pædagog og frivillig massør i en daginstitution
26
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
Har du en stjernestund?
Og vil du dele den med os? Send os en
kort historie om en oplevelse i dit arbejde,
som har gjort dig ekstra glad for at være
pædagog.
Send til b&[email protected]
Vi glæder os til at høre fra dig!
900
2012
Munke
En etiopisk hyrde undrer
sig over sine geders
kvikke adfærd, når de har
spist røde bær. Han tager
bær med til det lokale
kloster, hvor munkene
efter flere eksperimenter
overhælder dem med
kogende vand og skaber
verdens første kop kaffe.
Spild
Risikoen for at spilde
er størst, når man
har gået mellem 7 og
10 skridt med en kop
kaffe, dokumenterer to amerikanske specialister i
skvulpedynamik.
1991
Webcam
Dataloger på Cambridge
University er trætte af at
gå forgæves ud til en tømt
kaffemaskine.
De sætter et kamera op og
forbinder det med internettet. Webkameraet er
opfundet.
1000
Qahwa
Arabere rister kaffebønner til drikken
qahwa, som betyder en drik lavet af
planter.
Skraldet får nyt
liv i Stenurten
28
Bedsteforældre­
bank giver nærvær
33
Virksomheds­
planen er din ven
34
1940
Historien om
kaffen
1470
Kaffehus
Muslimer må ikke drikke alkohol,
og kaffen bliver et så populært
alternativ, at det første kaffehus
åbner i Mekka. Her udveksler
gæsterne nyheder, hører musik
og spiller skak, mens de drikker
kaffe.
1615
1895
Velsignelse
En handelsrejsende fra Venedig bringer ’Arabiens
vin’ til Europa. Præster beder paven
forbyde drikken, men han giver
den sin velsignelse, da det vil
være synd og skam,
hvis kun de vantro
kan få glæde af
den delikate
drik.
Madam Blå
Glud og Marstrand
begynder at fremstille
emaljeret køkkenudstyr
med Madam Blå som
det mest kendte
produkt. Kaffekanden
fås i 18 størrelser
– fra 1 til 50
kopper.
38
Rich’s
Inden 2. Verdenskrig drikker danskerne
mere kaffe pr. indbygger end nogen
andre, men de må nu strække kaffen
med surrogatkaffe og senere nøjes
med ren erstatningskaffe som Rich’s
og Danmarks. Begge mærker har
billeder med flotte motiver i
pakkerne, som kunderne – navnligt
deres børn – samler på. Rich’s
forhandles frem til 2009.
1660
1936
Samlingspunkt
Kaffen kommer til Danmark og
bliver i løbet af 1700-tallet
samlingspunkt for fruer og
frøkener fra det bedre borgerskab.
Kaffemaskinen
Kaffemaskinen,
som vi kender
den i dag,
opfindes.
27
GENBRUG
Skraldet får nyt liv
i Stenurten
Kreativ konsulent Line Ingrid Madsen (tv.) har
været tovholder for projektet, som leder Lisbeth
Lillevang (th.) kalder 'et frisk pust for alle'.
I det seneste år har institutionen Stenurten på Frederiksberg gennemgået lidt af
en forvandling. Glæden ved
genbrug er kommet i fokus,
og det har givet både børn
og voksne store oplevelser.
Af Mikkel Prytz, b&[email protected] / Foto: Gitte Sofie Hansen
E
n Ken-dukke med ét ben er på vej gennem himmelrummet i sin raket, som
er bygget af en sodavandsflaske pyntet
med sølvpapir, tyl og sugerør. Cd’er er blevet
til blinkende stjerner og planeter, og snart
hænger der en stor sol lavet af en badebold
Men nu har de fået rammer, hvor de bedre kan
tovholder på skraldeprojektet.
PÅ OPDAGELSE. Når man bevæger sig rundt
i Stenurtens lokaler, ser man overalt tydelige
beviser på, at skraldet har fået nyt liv. Både i
vuggestuen og i børnehaven er der indrettet
hyggelige huler. De blev til i begyndelsen af
oplevelser ud af, og samtidig er den lille
­institution på Frederiksberg i København med
31 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn blevet
forskønnet med farverige installa­t ioner og
udsmykninger.
»Det handler om at motivere børn og
udfolde sig, og det er lige præcis den opgave,
vi som voksne skal understøtte,« siger hun.
»De her materialer stimulerer børnenes
fantasi bedre end legetøj, der siger bip og
blinker,« tilføjer tovholderen, der arbejder ud
fra den pædagogiske tilgang Reggio Emilia.
Her går man meget op i at indrette institu­
tionen, så den indbyder til kreative ud­foldelser
der robotter og skrotskulpturer, og en g
­ ammel
’ReMida’, er et vigtigt begreb, fordi det får
tilknyttet som kreativ kraft. I vinduerne står
reol er blevet væltet og fyldt med bolde. Nu
har ungerne et hjemmelavet kuglebassin,
som ikke står tomt i al den tid, Børn&Unge
er på besøg.
Man skal dog ud i gangen mellem de to
fordelingsgang hedder nu ’Opdageriet’.
har både børn og ansatte fået sjove og gode
og kreativiteten, for det har børn ­naturligt.
projektet, hvor scenograf Dorte Holbek var
Sådan ser der ud i Børneringens Børnehus
skrald og brugte sager masser af nyt liv. Det
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
ansat i Stenurten og har været pædagogisk
børnehaveafdelinger for at finde den m
­ åske
Stenurten, der det seneste års tid har givet
28
ativt. De har hele tiden haft nysgerrigheden
Line Ingrid Madsen, der tidligere har været
beklædt med stumper af en gammel, gul
regnjakke.
Benjamin er på vej ind til Adrian i
den farverige genbrugshule, mens
Augusta nøjes med at kigge ind.
at bruge dem,« fortæller kreativ konsulent
vigtigste forandring i Stenurten. Den lille
for børnene. Og genbrugs­materialer, kaldet
børnenes fantasi til at arbejde på højtryk,
når de skal tænke på nye måder at bruge
­kasserede ting på.
RUM TIL VENSKABER. Projektet i Stenurten
er af Frederiksberg Kommune blevet støttet
med to gange 60.000 kroner.
Først fik institutionen tilskud til et ven-
Det spøjse navn dækker over et lille reol­
skabsprojekt. I anden omgang blev støtten
ig
­ ennemsigtigt plast frem i børnehøjde. Her
har sat genbrugstanken på institutionens
system, hvor institutionen har stillet kasser
kan man finde kastanjer, muslinge­skaller,
farvede klodser, dåser og æsker, kæmpe
givet til et indretningsprojekt, der for alvor
dagsorden.
»Det har været en helt vild gave og et friskt
­piberensere, træbogstaver og stof, og stedet
pust for os alle. Vi får god inspiration udefra,
aktiviteter.
Lisbeth Lillevang, leder af Stenurten.
bliver derfor ofte udgangspunkt for lege og
Line Madsen fortæller om en dag, hvor
og både børnene og vi er på kursus,« siger
Hun kan tydeligt mærke den effekt, projek-
voksne til at tænke kreativt, bæredyg-
­børnene havde sat de lange piberensere sam-
tet har haft for børn og voksne i institutionen.
materialer, som vi normalt
de overskuds­
at lege bjergbestigere.
vi kan se, hvad det gør ved børnene. Når de
­virker. Børnene er begyndt at tænke mere kre-
det glæde og fordybelse, og det s­ mitter af på
tigt og problemløsende. Vi arbejder med
­smider i skraldespanden, og det kræver en
pæn ­portion fantasi at finde på nye måder
men til kæder. Pludselig var de i gang med
»Det er for mig et tegn på, at projektet
»Vi tænker alle sammen mere kreativt, for
bliver grebet af at arbejde med ReMida, s­ kaber

29
GENBRUG
Tag selv hul på genbrugsglæden
Billedtekst.
Tovholder Line Madsen giver her fem gode råd til institutioner,
der overvejer at kaste sig ud i et projekt som Stenurtens.
1. Alle kan indsamle og sortere skrald og omskabe det til
robotter, solsystemer eller farverige fisk – det kræver kun en
god portion fantasi. Men et projekt i stil med Stenurtens tager
tid og ressourcer. Undersøg, om der er mulighed for støtte fra
fonde, lokaludvalg eller kommuner.
2. Involvér forældrene i projektet, så genbrugstanken forplanter sig til familien. Børnene vil have meget sjov ud af at være
med til at indsamle og sortere affaldet.
3. Afsæt plads til at opbevare det sorterede skrald. Hav det
stående i gennemsigtige bokse, så børnene har overblik og
nem adgang. Det giver dem større lyst til at arbejde med
materialerne.
4. Det kan være svært at afse tid til ReMida-arbejdet oven i
dagens andre faste opgaver. Overvej en tovholder udefra, der
kan holde fokus på projektet.
5. Planlæg en studietur til andre institutione, og se, hvordan
man kommer godt i gang.
De gule hoveder er lavet af tennisbolde og har forskellige 'redskaber' i
munden. De viser, hvad der ligger af genbrugsting i kasserne nedenfor.
Opdageriet er blevet samlingspunkt for børn og voksne i Stenurten.

os andre i institutionen, så alle her
per. Og de er så koncentrerede, at vi
meldinger fra forældrene.
hold skal til,« fortsætter hun.
Lillevang, som også får positive tilbage­
»Jeg hører fra dem, at børnene har
fået en anden tænksomhed. De finder
bliver nødt til at afbryde dem, når næste
Mens denne artikel bliver skrevet,
­arbejder Line Madsen sammen med
Børnene er med, når Stenurten forvandler lokaler til himmelrum
og eventyrlige landskaber. Her kan en gammel badebold komme til
at glimte og stråle som en sol.
V
ærkstedet summer af akti-
»Fra min nabo Mona,« svarer
vitet, da Børn&Unge besø-
Line Madsen og finder en kasse
Frede­riksberg i København. Pelle,
Her ligger en vaselinedåse
medarbejderne og børnene i Stenurten
ger institutionen Stenurten på
til. De er faktisk blevet meget innova-
digt. Solen skal op at hænge i dag- og
Hilde og Vigga skal hjælpe med at
sammen med en tom æske
og Line Madsen, der er tovholder
mobiltelefon, små plastikdyr,
gyldne pomponer klar, mens
spejle, perler og meget andet – alt
frø. Hun pensler badebolden med
tive,« mener Lisbeth Lillevang.
SKOLEKLARE BØRN. For at få tilskud
på at gøre indretningsprojektet færnatrummet, men så er forvandlingen
af institutionen også fuldbragt.
Det betyder dog ikke, at skralde­
fra kommunens pulje skal institu­
projektet slutter, for både med­arbejdere
nene mere skoleparate og livs­duelige.
skabe kreative rum, fortæller Lisbeth
tionen leve op til et mål om at gøre bør-
Og selvom koblingen mellem disse
­begreber og de farvestrålende skralde­
og børn har oplevet glæden ved at
Lillevang.
»Og det vil vi blive ved med. Jeg kunne
for­
dybe sig og være optagede af en
at lære nyt. Og hvis vi som pædagoger er
opmærksomme på, hvad børnene g
­ iver
udtryk for, mens de er optagede, så kan
vi bygge videre på deres interesse,« siger
lederen.
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
Pædagogen holder bolden frem
og opfordrer børnehavebørnene
i nuancer af gul, guld og orange.
FORDYBELSE. Sten­urtens værk-
hun.
mødebordets voksdug vidner om
materialer i naturen og arbejder med
solen,« svarer Pelle alvorligt og
teter med børnene udenfor, finder
­a ktivitet. De trives og har lettere ved
med stykker af gult plastik.
en sodavandskapsel, stykker af
miljø og bevægelse, så vi har aktivi­
projektet er helt i tråd med den politiske
»Det gavner børnene, at de kan
betrukket en gammel badebold
sted finder man i personalestuen,
godt tænke mig også at inddrage ­natur,
målsætning.
for skraldeprojektet, har derfor
halspa­stiller, en oplader til en
til at mærke.
værker kan være svær at få øje på i første
omgang, forsikrer Lisbeth Lillevang, at
lave en sol til dag- og natrummet,
frem med farvesorteret skrald.
Pelle har grebet fat i en gul
tandbørste fra kassen.
kasserede ting derhjemme og taler med
forældrene om, hvad de kan bruge dem
30
»De lærer også at samarbejde i grup-
bliver glade af projektet,« siger Lisbeth
Naboens badebold bliver til en sol
dem i institutionen. Vi har endnu ikke
aftalt, hvordan det skal foregå, men vi
kommer til at gå videre med det her,«
er lederen fast besluttet på. n
»Ved I, hvad det er?« spørger
»Det er lavet af det samme som
­rører ved det gule materiale.
»Det føles som en madras,« til-
føjer han.
»Det er fra min gule regnjakke,«
fortæller Line Madsen.
Der er stille et øjeblik. Så vil
Vigga vide, hvor badebolden kommer fra.
»Den her vil jeg komme på,«
siger han og rækker ud efter sit
glas med limlak.
Hilde har gjort en bunke små,
Vigga har udset sig en orangegul
lim og sætter frøen fast ved siden
af låget til vaselinedåsen.
Som bolden ser ud nu, med
klatter af lim og tilfældigt pla-
hvor resterne af lim og glimmer på
cerede dimser, er det svært at
de kreative udfoldelser, der fin-
til at pynte andre steder end på
der sted her. Pædagogerne hånd­
plukker et lille antal børn og tager
dem med ind i værkstedet, når
der skal laves nye installa­tioner
af gamle sager.
»Jeg kan godt lide at være her
med 3-4 stykker ad gangen. Det
­giver en dejlig ro og tid til børnene
hver især,« forklarer Line Madsen.
forestille sig, at den kan komme
genbrugs­pladsen. Men sådan ser
alle kreationerne ud undervejs i
processen. Det er nu engang kasserede sager, børnene arbejder
med. Og det kræver blot et blik
rundt i Stenurtens lokaler at forvisse sig om, at også en gammel
badebold kan komme til at stråle
om kap med solen. n
Genbrug
opkaldt efter en
sagnkonge
●R
eggio Emilia er en by i det
nordlige Italien med omkring
170.000 indbyggere. Det er
samtidig navnet på en pædagogisk tilgang, som opstod
i området omkring byen i
efterkrigstiden.
●R
eggio Emilia (RE) som pædagogisk tilgang fokuserer
på barnets kompetencer
og dialog mellem voksne
og børn. Institutionens
indretning er vigtig for RE.
Rummene skal indbyde til
kreativ tænkning og må ikke
begrænse børnene i deres lyst
til at udfolde sig.
●B
egrebet ’ReMida’ er centralt
i RE. Opkaldt efter sagnkongen Midas, som kunne
forvandle alt til guld, går
ReMida ud på at indsamle
overskudsmaterialer og
bruge dem til at skabe nyt
sammen med børnene. Målet
er at undgå spild og samtidig
stimulere børnenes fantasi
og kreativitet.
●D
er er ReMida-centre flere
steder i Danmark, blandt
andet i Jelling, Randers,
Hjørring og Odense. Her
indsamler folkene bag centrene kasserede materialer
og tilbyder undervisning
­ ktiviteter for skoler og
og a
dagtilbud i området.
Kilder: Wikipedia, remida.dk, reggioemilia.dk
31
LÆR AF OS
GRATIS FYRAFTENSMØDER
Hvorfor opfinde alting forfra? Lær af dine kollegers erfaringer med projekter og forløb med børn og unge.
Planlæg din pension i tide
Kom til gratis møde, og
få masser af
gode råd om,
hvordan du
planlægger din
tilværelse som
pensionist.
I 2015 holder PBU 12 møder med titlen ’Planlæg din pension’ for
Praktisk
medlemmer, der er fyldt 55 år. Den første halvdel af møderne,
Vi starter møderne kl. 18 og slutter kl. 21. Der vil være pau-
som du kan se nedenfor, ligger i foråret. Som sædvanlig er
ser undervejs med sandwich, sodavand og kaffe/te. Du er
det gratis at deltage i møderne, og du er velkommen til at
velkommen til at komme allerede fra kl. 17.30.
tage din bedre halvdel med.
Du kan logge ind på pbu.dk og printe dine pensionstal ud,
Der er god økonomi i at planlægge sin pensionstilværelse
hvilket du er velkommen til at gøre hjemmefra inden mødet.
og få overblik over sine muligheder i god tid, hvad enten du
ønsker arbejde så længe som muligt, trappe din arbejdstid
Tilmelding
ned eller stoppe, så snart du kan
Der er begrænset antal pladser. Så det er en god idé, hvis du
På møderne vil en pensionsrådgiver fra PBU fortælle om pen-
tilmelder dig i god tid på pbu.dk. Tilmeldingen foregår efter
sion, forsikringer og folkepension. Derudover vil en rådgiver
først-til mølle-princippet.
Børnehaven Ellebæk i Holstebro har oprettet
en ’bank’ med bedsteforældre, som både børn,
personale og bedsteforældrene har glæde af.
Af Marie Bille, b&[email protected] / Foto: Karsten Peier
Bedsteforældrebank
giver nærvær på kontoen
fra BUPL’s A-kasse fortælle om mulighederne for efterløn.
Møderne bliver holdt i hele landet.
Det ville vi
Sådan gjorde vi
Det lærte vi
Kl. 18.20 Efterløn – oplæg fra BUPL’s A-kasse
� Vi ser Børnehaven Ellebæk
� Bedsteforældrebanken
� Vi er stadig ved at finde
Kl. 19.30 Planlæg din pension
som en del af et fællesskab,
startede i 2014. Indeståendet
vores ben, og der skal
Kl. 21 Opsamling og afslutning
hvor enhver ikke er sig selv
er foreløbig på 15 bedstefor-
selvfølgelig evalueres hen
nærmest. Vi er bevidste om
ældre, og flere er på vej. De
ad vejen. Men alle synes, at
den betydning, lokalområ-
hygger og leger med børnene
Bedste­forældrebanken er
dets borgere, institutioner,
i hverdagen og er med til
et fantastisk supplement.
skoler, klubber og foreninger
arrangementer. Bedstefor-
Der er overordnede regler
har for hinanden, og vi ville
ældre i banken kommer i
for omgangen med børnene,
gerne åbne børnehaven mere
børnehaven i det omfang, de
tavshedspligt, børneatte-
for lokalsamfundet. Perso­
har tid og lyst, og de bestem-
ster og lignende, som skal
nalet og ledelsen i børne-
mer selv, hvad de laver sam-
overholdes. Men derudover
haven har i tæt samarbejde
men med børnene. Børnene
former bedsteforældrene selv
med bestyrelsen og Foræld-
nyder at have hyggeonkler
deres rolle og samvær med
Vilcon Hotel & Konferencegaard Lorupvej 44, 4200 Slagelse
resupport, en aktiv gruppe
og -tanter, der interesserer
børnene. Bedsteforældrene
af forældre, taget initiativ
sig for dem og giver opmærk-
har tid til at give en hjælpende
BUPL Fyn, Mødecenter Odense Buchwaldsgade 48, 5000 Odense
til forskellige medborger-
somhed. Personalet bliver
hånd og give børnene mere
skabsinitiativer og et af dem
suppleret og får flere samar-
af det nærvær og den fysiske
er ’Bedsteforældrebanken’.
bejdspartnere og inspiration.
kontakt, som er så vigtig, og
Tanken er, at det har en værdi
Bedsteforældrene oplever at
på den måde er denne gruppe
i sig selv at være sammen på
have værdi og skaber rela-
et godt supplement til livet i
tværs af generationer, faglig-
tioner til børn, personale og
børnehaven.
hed og social status.
andre bedsteforældre.
Program for møderne
Kl. 18 Pensionspakken i PBU
FORÅRETS MØDER 2015
Tirsdag 27. januar
Tirsdag
3. marts
Tirsdag
10. marts
Tirsdag
14. april
Tirsdag
28. april
Tirsdag
5. maj
Sted
Scandic City
Copenhagen Europe Center
Adresse
Østergade 10, 8000 Aarhus
Vesterbrogade 149, 1620 København V
First Hotel Marina
Vedbæk Strandvej 391, 2950 Vedbæk
BUPL Storkøbenhavn
Lindevænget 19, 2750 Ballerup
 Du vil senere på året
se, hvilke møder der er
i efteråret.
32
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
Modelfoto: Colourbox
DagDato
Vores råd
til andre
1. Spørg jer selv: Hvad
vil vi fylde i vores
fælles rum?
2. G
iv plads, så andre
kan byde ind, tage
ansvar og skabe
værdier, som er
mere bæredygtige.
3. Prøv at turde give
slip på styring, og
prøv noget nyt,
usikkert og udfor­
drende.
4. Prøv at turde fejle.
Om medborgerskab i Børnehaven Ellebæk
Kan andre lære af jer?
Udover Bedsteforældrebanken har børnehaven andre medborgerskabsaktiviteter, fx maddage med
familiespisning, sommerfest med kirken, udlån af børnehaven til private arrangementer og samarbejde
med sundhedsplejen om at bruge børnehaven til møder med mødregrupper i åbningstiden.
Børnehaveleder Line Nørgaard Skou fortæller gerne alle interesserede om sine erfaringer med medborgerskab. Ring på tlf. 9611 6084 eller 2370 0246.
Har I arbejdet med et projekt eller et
udviklingsforløb, som andre pædagoger kan lære af, så send os en mail
om det. Send til b&[email protected]
Vi glæder os til at høre fra jer.
33
Guide
»Det er en vigtig tekst, når der en gang
imellem skal ansættes en ny medarbejder.
Så kan vedkommende se, hvad vi står for,
og vi kan sikre, at der er en fælles forståelse
af, hvordan vi driver børnehave.«
Marijanne Holmberg Frandsen, leder af Børnehaven Floravej, Kolding
Sådan
gør du
virksomhedsplanen til din
partner
Gør værdier aktive
Af Jan Kaare, b&[email protected] / Foto: Colourbox
H
vis forældre vælger at indmelde deres
børn i den selvejende private børne­have
Floravej i Kolding, har de ofte på forhånd
munen en gang om året. På den måde er den
en integreret del af vores arbejde.«
Virksomhedsplanen så dagens lys for 10 år
læst børnehavens virksomhedsplan. Den
siden, da børnehaven var kommunal. Siden er
muligt lige fra det pædagogiske grundsyn
plads på børnehavens hjemmeside.
giver nem adgang til informationer om alt
til fordelingen af opgaver.
planen blevet videreført og har haft sin faste
»Det er en vigtig tekst, når der en gang
»Virksomhedsplanen er et vigtigt informa­
imellem skal ansættes en ny medarbejder.
studerende, der gerne vil vide, hvad vi er for
vi kan sikre, at der er en fælles forståelse af,
tionsredskab både i forhold til forældre og til
et sted. For en privat børnehave er sådan en
plan vigtig, når vi skal vise omverdenen, hvad
vi står for,« siger leder Marijanne Holmberg
Frandsen.
Pædagog Trine Bauer ved fra sin dagligdag,
at nye forældre er meget interesserede i at læse
Så kan vedkommende se, hvad vi står for, og
hvordan vi driver børnehave,« siger Marijanne
Holmberg Frandsen.
En ting er vigtig at huske: En virksomheds­
plan skriver ikke sig selv, og den skal holdes
opdateret.
»Det kan vi godt glemme, når der sker noget
om børnehavens grundværdier, men også
nyt. Et det vigtigt, bliver det heldigvis som
»Når vi har den til gennemsyn, giver det
på bordet ved et møde,« siger børnehave­
internt spiller virksomhedsplanen en rolle.
lejlighed til at tjekke, om vi lever op til vores
pædagogiske værdier, og til at stramme op,
regel opdaget, næste gang planen kommer
lederen. n
HVAD SKAL I?
hvis der er noget, som ikke er godt nok. På
den måde er den med til at holde os fast på
det, vi står for,« siger hun.
Marijanne Holmberg Frandsen supplerer:
»Virksomhedsplanen kommer på ­bordet,
når der er personalemøde, ved møder i
­bestyrelsen, og når vi hvert kvartal eva­luerer
vores læreplanstema. Den kommer også på
Overordnede værdier kan nemt
blive glemt i en travl hverdag.
Det er en af grundene til, at det
er godt at have en virksomhedsplan. Leder Marijanne Holmberg
Frandsen, Børnehaven Floravej
i Kolding, kommer med et
eksempel:
»På et tidspunkt overvejede vi at
gøre mindre ud af den måde, vi
modtager børnene på om morgenen, fordi det kneb med tiden. Så
tjekkede vi, hvad der står i virksomhedsplanen, og her kunne vi
se, at det ville være imod vores
værdigrundlag. Vi besluttede
at holde fast og finde en anden
måde at løse tidspresset på. På
den måde er virksomhedsplanen
et godt internt arbejdsredskab.«
e
Læs mer
e
d
på
er
næste sid
HVEM SKRIVER I FOR?
HVAD SKAL MED?
FIND EN GOD UDTRYKSFORM
ALLE MED PÅ RÅD
SKAB TROVÆRDIGHED
FÅ EN BEDRE
ARBEJDSPLADS
bordet, når vi har tilsynsmøde med kom­
34
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
35
GUIDE
Bliv Pædagogisk Klovn
Hvad skal I?
skal med på råd
Det er ikke lovpligtigt at udarbejde virksomhedsplaner. I en
række kommuner kræver børne- og ungeforvaltningerne, at
institutionerne udarbejder årlige virksomhedsplaner. Andre
steder er det op til den enkelte institution selv at bestemme, om
de vil gøre det.
Uanset hvordan I vil bruge virksomhedsplanen, er det en god
idé at tage alle parter med på råd, når det skal fastlægges,
hvad den skal indeholde, og hvordan den skal opbygges.
● F orældrene. Spørg for eksempel forældrene om, hvilke
informationer de ønsker, og hvilken form de synes fænger
bedst.
● B ørnene. Snak med børnene ud fra spørgsmålet: Hvad
sker der på en god dag i børnehaven?
●M
edarbejderne. Tal sammen medarbejderne imellem.
Alle ved, hvad de har brug for, sådan at de kan holde fast i
værdier og læreplaner.
● Ledelsen. Den skal kunne bruge planen, når den arbejder
med strategisk ledelse.
● F orvaltningen. Den skal kunne bruge planen til at se,
hvordan institutionen lever op til kommunens og egne
mål.
Hvem skriver I for?
Uanset om det er frivilligt eller ej, er det en god idé at overveje,
hvordan en virksomhedsplan kan blive et aktiv for institutionen.
På leder- og medarbejdermøder kan man diskutere:
●H
vordan bruger I virksomhedsplanen og værdierne internt til
at skabe en dynamisk hverdag?
●H
vordan kan vi bruge virksomhedsplanen eksternt – til at
profilere os pædagogfagligt over for forældrene, kommende
medarbejdere, samarbejdspartnere, andre borgere, forvaltningen eller politikerne?
Hvad skal med?
Tidligere havde mange børne- og ungeforvaltninger fastlagte
skemaer og indholdsfortegnelser for, hvordan virksomheds­
planer skulle opbygges. Resultatet var planer med masser af
tekst uden ret meget indhold.
I dag er der ofte mulighed for at udarbejde planen, så den passer
til institutionen og kun indeholder de punkter, der er vigtige for
institutionen.
Det kan være:
● B eskrivelse af institutionen. Hvem, hvor, hvor mange, hvornår og så videre.
●D
et særlige ved institutionen. Det kan være, hvordan der i
hverdagen arbejdes dynamisk med værdigrundlag, læreplaner, fordeling af opgaver og pædagogiske tiltag, ● E n evaluering af den forgangne periode. Har man levet op til
det særlige og til de konkrete mål?
●D
et faglig fokus, man har for tiden?
● B egrundelser for, hvorfor man lige netop har det fokus.
Start 24. januar - ring 24233072
paedagogiskklovn.dk
KONFERENCE - Aarhus - 16/04-2015
Få god hjælp til håndtering af
opmærksomhedskrævende børn og
tackling af de til tider vanskelige forældre
SÆRPRIS 1.995,- KR (førpris: 2.695,- kr)
Brug koden ‘BØRN’ ved bestilling på
www.livakurser.dk - hvor du også kan
se dagens spændende program
en god udtryksform
Kilde: Guiden er udarbejdet i samarbejde med lektor Inger
Marie Larsen-Nielsen, VIA Højskolen for Videreuddannelse &
Kompetenceudvikling.
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
4 weekender - praktik - coaching
Det opmærksomhedskrævende barn
Selvom der er lagt mange kræfter i det, kan en
virksomhedsplan ende med ikke at blive brugt til
noget, fordi den er en masse tætskrevne sider i en
A4-mappe. Så der er god grund til at finde ud af,
hvordan planen får en form, som gør den appetit­
vækkende og nem at bruge.
Hvad med at
● lægge planen på hjemmesiden og nøjes med at
skrive kort og letlæseligt om hvert punkt?
● f orsyne planen med still-billeder, så brugerne
kan se, hvad der tales om?
● p roducere nogle små videoer, der viser ’værdier
på arbejde’?
● lægge videointerview med ledere og medarbejdere på hjemmesiden, så forældre og andre kan
se og høre, hvad personalet tænker om det at
være barn i netop denne institution.
36
Lær at skabe intense og magiske
møder med børn, unge og voksne
med særlige behov.
Skab troværdighed og
en god arbejdsplads
Det er godt at berette om fine værdier og overordnede målsætninger, men skal virksomhedsplanen kunne bruges, skal
den også spejle arbejdet i virkeligheden.
Hvad betyder det i dagligdagen, at ’vi møder børnene, hvor
de er?’, eller ’at der er et tæt samspil mellem personale og
forældre’?
Måske kan de fine ord gøres forståelige ved brug af eksempler?
En ordentlig virksomhedsplan forpligter, fordi den både hejser flaget og fortæller, hvordan flagstangen og flagsnoren
skal placeres.
Derfor kan planen også bruges til at sætte fokus på udfordringer i dagligdagen, så ledelse og forvaltning får øje på
dem.
Hvordan skal man kunne leve op til de fine værdier, hvis der
er for få medarbejdere på stuen, eller hvis legepladsen er ved
at forfalde?
Set fra en medarbejders synsvinkel kan virksomhedsplanen
være med til at skabe en bedre arbejdsplads.
En god procedure for
ansættelse er et af fundamenterne for at have et
personale, som både fagligt
og menneskeligt er dygtige
til deres arbejde og passer
godt sammen.
Denne pjece er et redskab
fra BUPL med gode råd,
forklaring på de juridiske
forhold og checklister.
Se mere på
http://bupl.dk/finddenrigtige
37
HISTORIEN OM
TEGNESERIE
Af Henrik Stanek, b&[email protected] / Illustration: Jørgen Stamp
I Danmark elsker vi kaffe. I gennemsnit drikker vi 3,4 kopper dagligt, kun overgået af
Island, Norge og Finland. Mænd drikker lidt mere kaffe end kvinder.
KAFFEN
2015
Strøm
EU kræver, at kaffemaskiner skal slukke
af sig selv i stedet for
at spilde strøm på at
holde kaffen varm.
900
2012
Munke
En etiopisk hyrde undrer
sig over sine geders
kvikke adfærd, når de har
spist røde bær. Han tager
bær med til det lokale
kloster, hvor munkene
efter flere eksperimenter
overhælder dem med
kogende vand og skaber
verdens første kop kaffe.
Spild
Risikoen for at spilde
er størst, når man
har gået mellem 7 og
10 skridt med en kop
kaffe, dokumenterer to amerikanske specialister i
skvulpedynamik.
1991
Webcam
Dataloger på Cambridge
University er trætte af at
gå forgæves ud til en tømt
kaffemaskine.
De sætter et kamera op og
forbinder det med internettet. Webkameraet er
opfundet.
Fuld fart på etikdebat i det jyske
1000
Qahwa
Arabere rister kaffebønner til drikken
qahwa, som betyder en drik lavet af
planter.
1470
Kaffehus
Muslimer må ikke drikke alkohol,
og kaffen bliver et så populært
alternativ, at det første kaffehus
åbner i Mekka. Her udveksler
gæsterne nyheder, hører musik
og spiller skak, mens de drikker
kaffe.
38
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
1940
1615
1895
Velsignelse
En handelsrejsende fra Venedig bringer ’Arabiens
vin’ til Europa. Præster beder paven
forbyde drikken, men han giver
den sin velsignelse, da det vil
være synd og skam,
hvis kun de vantro
kan få glæde af
den delikate
drik.
Madam Blå
Glud og Marstrand
begynder at fremstille
emaljeret køkkenudstyr
med Madam Blå som
det mest kendte
produkt. Kaffekanden
fås i 18 størrelser
– fra 1 til 50
kopper.
Rich’s
Inden 2. Verdenskrig drikker danskerne
mere kaffe pr. indbygger end nogen
andre, men de må nu strække kaffen
med surrogatkaffe og senere nøjes
med ren erstatningskaffe som Rich’s
og Danmarks. Begge mærker har
billeder med flotte motiver i
pakkerne, som kunderne – navnligt
deres børn – samler på. Rich’s
forhandles frem til 2009.
1660
1936
Samlingspunkt
Kaffen kommer til Danmark og
bliver i løbet af 1700-tallet
samlingspunkt for fruer og
frøkener fra det bedre borgerskab.
Kaffemaskinen
Kaffemaskinen,
som vi kender
den i dag,
opfindes.
P
ædagogernes hverdag rummer masser
skiftetøj i selve børnehaven. Men hvordan vil
mere komplekse end andre. Overalt i landet
­samarbejde blive sat over styr? Vil forældrene
af etiske dilemmaer. Nogle er større og
giver det grobund for diskussioner. I Hirtshals
sætter de nu ekstra fut i debatterne med et
nyt BUPL-støttet projekt.
Her er et eksempel på et af de dilemmaer,
i en rapport med erfaringer og evalue­r inger,
føle sig specielt udset til at være trængende?
studerende på pædagoguddannelserne.
Og hvordan reagerer de på det? Hvad skal
som blandt andet skal bruges på UCN til de
SØB
pæda­gogen gøre?’
Pædagogerne vil fra januar 2015 og frem
som bliver vendt og drejet, når alle pædagoger
til august 2015 mødes til i alt syv etikmøder.
tilbud om at debattere:
refleksion blandt pædagogerne selv. Samtidig
fra områdets vuggestuer og børnehaver får
Det er meningen at projektet skal munde ud
forældrene opfatte det tilbud? Kan det gode
Her skal der være plads til både diskussion og
BUPL’s etiske grundlag for
pædagoger
ud til at have været brugt. Det får en dag
kroner, mens University College Nordjylland
BUPL har et professionsetisk grundlag for pædagoger, som er et fælles
værdigrundlag. Det etiske grundlag
viser, hvilke værdier pæda­
goger
mener er væsentlige i arbejdet
med børn, unge og deres familier.
Et fælles professionsetisk grundlag
bruges til at kvalificere dialoger og
overvejelser om etiske udfordringer
i pædagogisk arbejde.
kunne gøre mere gavn hjemme hos en udsat
Kommune har betalt en del af de timer, som
Læs mere om BUPL’s etiske
grundlag og det etiske råd på bupl.dk
’Børnehaven modtager jævnligt brugt
børnetøj fra forældrene, og det har børne­
haven liggende som ekstra skiftetøj. En gang
imellem gennemgår pædagogerne tøjet og
det, der er meget slidt, bliver smidt ud. Men
mange gange er der også tøj, der knap ser
en pædagog til at tænke, at noget af det tøj
familie med et barn i børnehaven end som
vil flere eksperter holde indlæg, som skal
sætte gang i tanker, overvejelser og samtidig
give pædagogerne værktøjer og metoder til at
overveje forskellige løsninger på et dilemma
eller en konflikt.
Projektet er støttet af BUPL med 99.750
(UCN) bidrager med eksperter. Hjørring
pædagogerne bruger på etikmøderne.

39
8
For 30 år siden
9
Vidste du at …
Læs matematik med spas og musik
Forsøget har ikke været problemfrit,
men ingen pædagoger og lærere
har fortrudt. Sådan konkluderede
Børn&Unge for 30 år siden, da bladet
havde lagt vejen forbi Bernadotteskolen i Hellerup, hvor pædagoger og
lærere var nået halvvejs gennem et
treårigt forsøg med heldagsskole.
’Det ser ud, som om det særlige samarbejde mellem pædagoger og medhjælpere på den ene side og lærere på den
anden fungerer bedre, og børnene har
fået en større sammenhæng i deres
tilværelse, fordi det er lykkedes personalet at kombinere leg og indlæring’,
skrev Børn&Unge.
Pædagog Susanne Schiller tilføjer dog:
»Forsøget er meget skoleorienteret,
fordi samarbejdet især foregår på de
enkelte klassetrin.«
SBH
d
e
h
y
n
l
e
m
m
a
g
d
l
æ
n
E
Foto: SNM - Summers Place Auctions
Mød Misty og andre oldfund
Danmarks nye kæmpedinosaur ’Misty’ er hovedpersonen udstillingen Det dyrebare på
Zoologisk Museum i København. Her får Misty selskab af museets smukkeste og mest
værdifulde skatte i den største udstilling i museets historie.
De fleste museer har ting, som folk aldrig ser. Gemt væk på magasiner, i dybe kældre og
bag låste døre ligger enestående genstande med fantastiske historier, som venter på at
blive fortalt. Men Zoologisk Museum har åbnet for magasinerne og viser en lang række af
de absolut bedste genstande frem fra zoologiens, geologiens og botanikkens verden.
Udover Misty vil publikum blandt andet kunne se se pardosa danica, Danmarks ensomste
edderkop – fundet i ét eksemplar i Danmark og aldrig før eller siden noget sted i verden,
drontekraniet – et ud af to eksisterende kranier i verden fra den uddøde fugl, der er blevet
symbolet på menneskets rovdrift på naturen, den firbenede fisk ichthyostega, et elefantfoster og hjertet fra en grønlandshval i sprit.
 Læs mere på zoologi.snm.ku.dk
Gratis idéhæfte
De mange pædagoger, der arbejder med at forberede
store børn til skolen eller arbejder i skolen, kan hente
inspiration til matematikkens verden med Hr. Skæg
alias Mikkel Lomborg Rasool, uddannet pædagog og
nuværende børne-tv-stjerne.
I syv udsendelser, der ligger på dr.dk/ramasjang, gennemgår Hr. Skæg matematiske begreber på en for­
ståelig og sjov måde. I forbindelse med udsendelsesrækken er der udgivet cd'en ’Skæg med Matematik’ med 17
sange fra tv-serien. Sangene giver børnene mulighed for at træde ind i
tallenes og geometriens verden uden at snuble over
krav og forventninger. Indlæringen er forvandlet til leg.
Abstrakte begreber som plus, minus, tid, mængde og
størrelse bliver sat i meningsfulde sammenhænge.
De 17 sange er skrevet og komponeret af Mikkel
­Lomborg Rasool (Hr. Skæg), Nikolaj Grandjean og Palle
Nørmark, og det er tydeligt, at sangskriverholdet har
særlige evner for både melodi og tekst.
Cd’en ’Skæg med Matematik’ koster 99 kr. i butikker.
Musikken kan også streames og hentes fra iTunes.
Mere trivsel i lederrollen
Idéhæftet kommer med idéer, metoder og erfaringer, der
handler om, hvordan ledere i social- og sundhedssektoren
kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø.
Det er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Social og
Sundhed og henvender sig til ledere og organisationer.
Det kan også anvendes af MED-udvalg og konsulenter i
arbejdsmiljø, HR- og udviklingsafdelinger, som ønsker at
forbedre ledernes psykiske arbejdsmiljø.
 Du finder hæftet via dette link: kortlink.dk/fmsg
Cola er ikke
godt for noget
som helst.
Det skriver
videnskab.dk
som svar på et
spørgsmål fra
en læser. Svaret
kommer fra to
eksperter og fra
producenten
selv.
»Der er absolut intet sundt
ved at drikke cola,« siger Bjørn
Richelsen, overlæge og professor
på Medicinsk Endokrinologisk
afdeling ved Aarhus Universitetshospital.
»Faktisk burde vi drikke mindre af
det,« siger Inge Tetens, professor
på Afdelingen for Ernæring ved
Danmarks Tekniske Universitet.
Heller ikke Coca-Cola selv mener,
at der er noget sundt ved at
drikke deres drik.
»Vi vil aldrig hævde, at der var
noget positivt for helbredet ved
at drikke Coca-Cola. Hvis der var
undersøgelser, der viste det, så
skulle vi nok have fremhævet det.
Det er en drik, der først og fremmest skal bruges til nydelse,«
siger Michael Bonde-Nielsen,
kommunikationsdirektør hos
Coca-Colas nordiske og baltiske
afdeling til videnskab.dk
Danmarks største udvalg
Historisk
4
.DK
2 5
1
Hr. Skæg 3 7
6
Legepladser l Møbler l Støjdæmpning
På opslagstavlen bringer vi informationer, og også meget gerne efterlysninger, tips og gode råd fra pædagoger. E-mail til: b&[email protected]
Foto: Colourbox
OPSLAGSTAVLEN
70 21 50 90
Benny Schumann
Forestillinger & cirkus
workshop - for alle aldre!
Tlf: 45570631
[email protected]
www.schumann.dk
Foto: GreatHouseFilm
Fagbøger
Omtale af relevante og interessante bøger, som redaktionen har modtaget.
’Autismens
små og store
stjerner – en
vidensbog om
autismeteori
og pædagogik’ af Mandi
Erlandsen.
Udgiver Books
on Demand,
228 sider, vejl.
pris 279 kr.
40
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
Forfatteren tager læseren ved
hånden og forklarer autismeteori
og autismepædagogik, så man får
forståelse for, hvordan man i autismepædagogik nogle gange ’vender
tingene på hovedet’. Desuden debatteres tidlige indsatser, inklusion og
social udsathed, og også beskrivelser af ADHD er med. Bogen er
illustreret af 13-årige Andreas Gervig
Marnow, der har infantil autisme.
’Plejefa­milie
– gaver og
opgaver’ af
Marianne
Folden, Mette
Larsen og Niels
Peter Rygaard.
Forlaget Systime Profession,
319 sider, vejl.
pris 300 kr. inkl.
forsendelse.
Plejefamilier udfører et stort og
ansvarsfuldt arbejde for de ca.
10.000 børn, der er anbragt uden
for hjemmet. Bogen er en opslagsbog, hvor man kan hente viden og
blive meget klogere. Der er bidrag
fra forskere, praktikere og pleje­
familier, som øser af deres erfaringer. Formålet med bogen er blandt
andet at give flere familier lyst til at
blive plejefamilier.
’Børn, unge og forældres
møde med sundhedsvæsenet’, redigeret af Claus
Sixtus Jensen, Marianne Eg
og Sine Herholdt-Lumholdt,
Dansk Sygeplejeråd. Nyt
Nordisk Forlag, 245 sider,
vejl. pris 300 kr.
Bogen er en antologi, der giver
et indblik i, hvordan børn, unge
og forældre oplever at være
i kontakt med sundhedsvæsenet. Samtidig belyser
bogen, hvordan det som barn eller ung er at være
pårørende til en syg søskende eller forælder. Bogen
løfter en række forskellige perspektiver frem med det
primære formål at invitere læserne til at reflektere over
deres egne handlinger i praksis. Bogen henvender sig
primært til sundhedsprofessionelle, men den er også
skrevet til andre faggrupper som for eksempel pædagoger, socialrådgivere og lærere, der har kontakt med
unge i deres hverdag.
EN ANTOLOGI
Denne bog indeholder 15
kapitler, der på forskellig
vis afdækker de etiske
aspekter og udfordringer i
pædagogisk arbejde.
Pædagogers Etik koster 150
kroner. Bogen kan købes på
bupl.dk eller ved henvendelse
til: BUPLs forsendelse,
tlf. 3546 5000 (10-15)
41
LÆSERBREVE
BUPL MENER
BUPL MENER skrives på skift af de fem medlemmer af BUPL's forretningsudvalg og repræsentanter fra Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS)
SKRIV TIL BØRN&UNGE
Læserbreve sendes til [email protected]
Skriv højst 2.500 enheder. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte. Vi
optager ikke anonyme indlæg. Du skal opgive navn og adresse.
”
Vi mister børnene
42
børn&unge | nr.01 | 15. januar 2015
måske oprette private pasningsordninger, men mange kan ikke
overskue den hverdag, deres børn
ufrivilligt bliver en del af. De er
tvunget ind i uoverskuelige rammer, hvor de og børnene bliver
taberne.
Andre vil melde deres børn
ud, da den tid, de i bedste fald
befinder sig i institutionen, kun vil
være 3 til 4 timer om dagen for de
mindste klasser.
Man skal huske på at det er
levende individer, man har med
at gøre, ikke en metervare, der
kan placeres på hylder. Det er
børn, der skal udvikle sig og lære
de sociale spilleregler, der danner
grundlaget for deres fremtidige
måde at være på.
Dem skal vi voksne lære
børnene, men når tiden er knap,
fundamentet skrøbeligt og ressourcerne begrænsede, bliver
resultatet andenrangs.
Der skal komme hele, gode
mennesker ud af dette her, og
det gør der ikke af at bygge de
kæmpe­store børnesiloer.
Jeg er uddannet pædagog og
har været i miljøet i over 35 år. Jeg
har arbejdet i institutioner fra 40
børn op til over 300. Jeg ved godt,
hvor jeg ville være, og jeg ved
også, hvor børnene ville have det
bedst. Jeg er ikke ude på at spole
tiden tilbage, men jeg mener,
at små institutioner gavner alle
parter.
Hvor står vores faglige organisationer i dette her? Jeg og
mange andre venter spændt på
en melding. Har man givet op på
forhånd, og er slaget tabt? Det vil
jeg ikke håbe!
Med venlig hilsen
Chris T. Christensen
Portlandsvej, København S
For selvom der var en positiv klang i statsministerens budskab, så rammer budskabet
ind i en hård og barsk virkelighed.
Af Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer i BUPL og formand for BUPL-A
Illustration: Larsen Et Rasmussen
Som en direkte konsekvens af
skolereformen varsler Københavns Kommune nu lukninger og
sammenlægninger af fritidshjem.
Ganske vidst er det kun på høringsplan, men det kræver handling, for forslaget er naturligvis
lagt frem for at blive gennemført.
Man planlægger institutioner
med børnetal fra ca. 300 til 500 i
gennemsnit. Nogle steder flere.
De børn, der har overskud til at
gøre opmærksom på sig selv, vil
givetvis få opmærksomhed, men
hvem opdager i tide, at lille Ida og
Ali ’hænger i bremsen’?
Dette indgreb vil påvirke mange
tusinde børn, der enten ser deres
fritter lukket, mens andre skal
flyttes til den centrale enhed,
der hører til områdets skole. De
vil få en hverdag, der udover en
lang skoledag også vil indeholde
mange børn hele tiden og et
støjniveau, der ikke kan undgå at
være trættende i længden for alle.
Her vil ikke være den ’helle’, som
nogle søger og behøver.
På grund af den højt besungne
inklusion vil man nu i højere grad
se børn, der mistrives i et stort
hus, hvor ro, overskuelighed og de
primære voksne ikke er til stede –
selvom de voksne bestræber sig så
meget, de kan, for at være der.
Forslag stiller store krav til de
pædagoger, der skal navigere i et
hus på den størrelse.
Man er ofte ikke klædt på til
denne opgave, og mange vil mod
deres vilje forlade faget, der i
forvejen er hårdt ramt af stresssygdomme. De bliver ikke mindre,
skulle jeg hilse og sige. Og når der
mangler hænder, er normeringen
også derefter, nemlig ret katastrofal. Det vil slide på huset. Det vil
slide på børnene.
Ressourcestærke forældre vil
V
i var nok en eller to pædagoger, som spidsede ører, da stats-
være forskellige rammer, som
den enkelte pædagog kan udfolde sin faglighed i. Det pædagogiske arbejde fremmes ved, at
den enkelte sammen med kolle­
gerne har gode rammer, som de
også trives i. Som det er fremgået
på møder med ledere og tillids­
repræsentanter og i de breve,
der er sendt ud, så er vi i BUPL
Hovedstaden meget tydelige på,
at vi ikke er enige i, at der rundt
om en skole kun bør være én
institution. Og at vi ønsker, at der
er mulighed for, at der udvikles
lokale samarbejder.
Vi mener, at der også bør kunne
findes andre konstruktioner, som
understøtter et stærkt samarbejde mellem skole og fritidshjem
og klubber.
Med venlig hilsen
Henriette Brockdorff
Formand
BUPL Hovedstaden
­millioner ekstra kroner til. I BUPL mener vi, at det er oplagt at give
ministeren i sin nytårstale sagde, at vi skulle gøre det bedre
kommunerne de 500 millioner kroner på den samme betingelse
For hvad betød det? Jeg forstod det selv sådan, at Helle Thorning-
loven de næste fire år til vores område. Betingelsen for at få de
for lille Holger.
Svar
Kære Chris
BUPL Hovedstaden er enig i
din bekymring og ved, at rigtig
mange af vores medlemmer i
København har det på samme
måde. Vi har i mange år kæmpet
for at bevare fritidshjemmene og
klubberne i København, og den
kamp fortsætter.
Derfor har vi også på vores møder med politikerne fra udvalget
lagt vægt på, at der skal være et
mangfoldigt tilbud af både små
og store institutioner.
Når vi har haft politikere på
rundtur, har vi besøgt forskellige
institutionstyper og argumen­
teret for, at ligesom der er
forskellige børn og unge med
forskellige behov, så er det også
vigtigt, at der findes forskellige
institutioner, som understøtter
noget forskelligt.
For at kunne udføre et godt
­pædagogisk arbejde skal der ­
Lille Holger og alle de andre
Schmidt sagde, at regeringen havde bevilget henholdsvis 500
­millioner kroner og 250 millioner kroner om året til bedre normeringer. Men at det kun var begyndelsen, og at der nu skal arbejdes
videre.
som de 250 millioner kroner, der er blevet afsat ekstra på finans­
millioner er, at kommunerne dokumenterer, at pengene bliver
­
brugt til det, de er afsat til, nemlig bedre normeringer og højere
kvalitet.
Samtidig bør det være en højt prioriteret opgave for regeringen
Så langt så godt. For selvom der var en positiv klang i stats­
at sætte en stopper for kommunernes besparelsesræs mod bunden.
barsk virkelighed. De seneste ugers mediehistorier har jo netop
må den forstå, at normeringsdiskussionen er væsentlig. I BUPL
ministerens budskab, så rammer budskabet ind i en hård og
­dokumenteret, at der er en virkelighed, hvor pædagoger ofte er
­a lene med mange børn i mange timer hver dag. Og at der er en
v irkelighed, hvor de pædagogiske intentioner, som den ­enkelte
­
pædagog har, kun sjældent får mulighed for at udfolde sig på
­
grund af en uhyre presset hverdag.
Men hvad kan regeringen så gøre for at virkeliggøre sine ambi­
tioner om at gøre det bedre for lille Holger og alle de andre?
Først og fremmest er der de 500 årlige millioner kroner, som
langtfra er blevet brugt som de skulle – nemlig på flere pæda­
goger og bedre kvalitet i dagtilbud. I nogle kommuner er de blevet
brugt til alt muligt andet. I andre kommuner er de blevet givet til
Hvis regeringen virkelig har ambitioner på dagtilbudsområdet,
mener vi, at Folketinget bør indføre en minimumsnormering, som
alle kommuner er omfattet af. Det skal bremse besparelsesræset
nu og her.
Alt regeringens arbejde på området bør ske ud fra en erkendelse
af, hvilke samfundsmæssige problemer dagtilbudsområdet kan
løse. Hvis man er ambitiøs og tænker langsigtet, kan kvalitets­
børnehaver med ordentlige vilkår og normeringer bryde den ­sociale
arv. De kan sikre, at flere klarer sig bedre i livet og minimere risi-
koen for, at børn senere havner i kriminalitet eller i alkohol- eller
stofmisbrug.
Jeg håber, at det var det, Helle Thorning-Schmidt havde i
­institutionerne med den ene hånd, mens der er sparet med den
t­ankerne, da hun talte om lille Holger. Hvis det var, så er mit
­kommuner. Den tredje variant er de kommuner, som har brugt
i livet. Pædagogerne er klar til at tage sig af Lille Holger og alle de
­anden. Resultatet er et stort rundt nul eller endda et minus i nogle
pengene på at lappe en i forvejen skrabet normering.
Så regeringen har et stort stykke arbejde at gøre med at få præ-
nytårs­ø nske naturligvis, at regeringens ambitioner bliver ført ud
andre, så de får et godt liv hele livet. n
ciseret og konkretiseret, hvad kommunerne skal bruge de 500
43
15. januar 2015 46. årgang l www.bupl.dk
JOBANNONCER 1
KANDIDATER TIL POSTEN SOM REJSESEKRETÆR I BUPL
BUPL’s kongres har fastlagt, at der skal være 5 rejsesekretærer
i BUPL. Rejsesekretærernes opgaver er fastsat i en funktionsbeskrivelse, som hovedbestyrelsen har vedtaget. Den kan rekvireres
ved henvendelse til Gudrun Vinde på forbundskontoret [email protected]
eller 3546 5282.
Sommerferie på Røsnæs
Luksus ferieophold for medlemmer
Vi ønsker os pr. 1. marts 2015 en dygtig pædagog og souschef,
som i tæt samarbejde med vores indskolingsleder vil påtage sig
ansvaret for den gode hverdag i vores SFO.
Medlemmer af BUPL kan opstille til posten som rejsesekretær enten
via indstilling fra din lokale fagforening eller ved direkte henvendelse til
Forretningsudvalget.
Daglig leder til
Børnehuset Søholt
Funktionsperioden er frem til næste ordinære kongres, det vil sige til
udgangen af 2016.
• Vil du være med til at alle børn får en bedre
chance i livet?
Ønsker du yderligere oplysninger om posten som rejsesekretær, kan du
rette henvendelse til formand Elisa Rimpler Bergmann tlf. 40 23 20 69.
Anmodning om opstilling sendes til
BUPL, Forretningsudvalget,
Blegdamsvej 124,
2100 København Ø.
• Vil du være med til at udvikle fremtidens
daginstitution?
• Er du teamplayer?
• Kan du være med til at udvikle den Røde Tråd
og holde fast i den?
NYT JOB
Se hele annoncen på www.silkeborgkommune.dk
(Job ved kommunen).
www.bupl.dk
vejle.dk/
job
Indskolingsleder til Bredagerskolen
Næste nummer af
BØRN&UNGE udkommer
29. januar 2015
Telefon: 3546 5260
E-mail: [email protected]
44
BØRN&UNGE | NR. 1 | 15. januar 2015
NYT JOB
www.bupl.dk
05/01/15 14.17
med deadline onsdag den
22. januar 2015
Ftp adresse: ftp.bupl.dk
Brugernavn: annonce
Kodeord: Job2010
• At du er pædagoguddannet og brænder for det gode fritidsliv.
• At du med afsæt i vores værdigrundlag vil videreudvikle vores
SFO med særligt fokus på den trygge og stabile hverdag
præget af børn og medarbejdere i trivsel.
• At du i relation til SFO´en med glæde påtager dig mindre
administrative opgaver.
• At du er god til at kommunikere med både personale og forældre; - både skrifteligt og mundtligt (Også gerne nogenlunde
hæderligt på engelsk (mundtligt), idet vi august 2014 åbnede
international afdeling).
Bliv forkælet i en hel uge og oplev Danmark,
når det er allersmukkest.
Vejle vinder
Altid ved nærmere bekendtskab
Vejle
med–vilje
Ansøgningsfrist lørdag 24. januar 2015.
BØRN&UNGE
Annonceafdelingen
Blegdamsvej 124
2100 København Ø
Vi forventer bl.a.:
Valget af de 5 rejsesekretærer foretages på hovedbestyrelsesmødet
25.-26. februar 2015. Fire af de fungerende rejsesekretærer genopstiller, mens én af de tidligere rejsesekretærer har valgt ikke at genopstille
til posten.
Vi er godt på vej- vil du med?
Børn og unge_Daglig leder Børnehuset 98x133mm.indd 1
Stillingen er en fuldtidsstilling med ca. 1/3 ledelsestid.
Fristen for opstilling er mandag den 2. februar 2015.
Daginstitution Alderslyst søger daglig leder til
Børnehuset Søholt
Indleveringsfrist
stillingsannoncer
Torsdag kl. 15:00 - 1 uge
før bladet udkommer.
Fristen gælder også
rettelser og standsninger.
.
NYT JOB
Ansøgningsfrist 31. januar
vil du være leder for vores engagerede personale i
bredagerskolens aldersintegrerede indskoling og SFo og
en del af skolens nyetablerede ledelsesteam? og kan du
lede en personalegruppe, der tæller både pædagoger og
lærere? bredagerskolen har fokus på læring og udvikling –
og er en stor attraktiv arbejdsplads med glade børn
samt engagerede og ambitiøse medarbejdere og forældre.
Tiltrædelse 1. april 2015.
For flere oplysninger kontakt skoleleder bente Søndergaard, tlf. 21 34 15 23.
læs mere på www.vejle.dk/job
Værelserne er parate ved ankomsten, feriegæsten skal bare pakke
bagagen ud, slappe af og nyde at være helt fri for de daglige pligter.
Alt serveres for gæsten – stor morgenbuffet, frokostbuffet med
mange lune og kolde anretninger, friskbagt brød, eftermiddagskaffe
med hjemmebagte kager, to-retters middagsmenu og aftenkaffe.
Tiden er feriegæstens egen. Man kan tage på tur med frokostpakke
og kaffe. Man kan også vælge at dase på stranden, fiske eller
fordrive tiden med spil og aktiviteter indendørs eller udendørs.
Her er mange hyggelige kroge, hvor man kan få sig en sludder,
et spil billard, bordtennis eller petanque.
Kalundborg er en smuk gammel middelalderby med
mange seværdigheder.
I løbet af ugen vil der blive arrangeret en grill-aften.
Kort sagt: - er du ung, ældre, single eller familie – du er velkommen
til et lækkert ferieophold i dejlige sommer Danmark på det smukke
Røsnæs Hotel & Kursuscenter i Vestsjælland.
Ankomst lørdag til frokost.
Afrejse følgende fredag.
Tilbuddet gælder:
Uge 27 og 28 – kun voksne,
Uge 29 – voksne og børn.
www.bupl.dk
Pris pr. voksen med fuld forplejning Kr. 3.100,Priser:
Excl. moms.
Abonnement:
Ring på tlf. 3546 5000
Stillingsannoncer:
Pris pr. spalte-mm:
Kr. 20,00
Institutionsabonnement:
Pris pr. år: Kr. 810
Kvartalspris: Kr. 290
Tekstsideannoncer:
Pris pr. spalte-mm:
Kr. 15,00
Privat abonnement:
Pris pr. år: Kr. 650
Kvartalspris: Kr. 225
Løssalg: Kr. 40
Kontrolleret oplag:
(01.07.13-30.06.14)
64.954
SFO-souschef/pædagog
søges til Institut Sankt Joseph.
Børn mellem 2 og 12 betaler halv pris ved opredning i forældres
værelse.
Bestilling kun ved telefonisk henvendelse
Institut Sankt Joseph er en velfungerende katolsk skole på
Østerbro med 60 ansatte og 675 børn fra næsten 60 forskellige
lande; hvoraf ca. 280 går i SFO.
Vi ser os selv som en humanistisk dannelsesinstitution på
katolsk- kristent grundlag.
Under motto´et ”Det er menneskets opgave at blive menneske”
ønsker vi at medvirke til vores børns trivsel og dannelse ud fra
bl.a. følgende værdier:
• Selvindsigt, kompetenceudvikling og livsduelighed
• Ansvar og respekt for eget liv, for medmennesket og for verden
• Omsorg og fællesskab
Vi lægger vægt på at arbejde i et professionelt og anerkendende
miljø, hvor alle er med til at bære og tegne skolens profil.
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem BUPL og FGF for pædagoger og pædagogisk personale ved
frie grundskoler.
Besøg os! – på www.sanktjoseph.dk.
Interesserede ansøgere er endvidere velkomne til orienteringsmøde med afdelingsleder Sofie Duus Snede mandag den 19.
januar kl.16.00 på lærerværelset. Her vil man kunne høre mere
om både skolen og om den ledige stilling.
Ansøgning med eksamensbeviser og udtalelser stiles til
skolens bestyrelse og sendes på mail til [email protected]
eller som almindelig post til skolens adresse.
Institut Sankt Joseph
Dag Hammarskjölds Allé 17
2100 København Ø
Ansøgningsfrist: Fredag den 23. januar.
RØSNÆS HOTEL & KURSUSCENTER
Klintedalsvej 60, 4400 Kalundborg
Ansættelsessamtaler: Tirsdag den 27. januar.
59 50 80 67
www.roesnaes.dk
45
BUPL KALENDER 2015
Her kan du se, hvilke møder, arrangementer, konferencer m.m. der er i din lokale fagforening. Hvis du vil læse mere og tilmelde dig, skal du gå ind på hjemmesiden.
Indholdet i kalenderen administreres af de lokale fagforeninger. Kontakt dem direkte, hvis du vil gøre opmærksom på et BUPL-arrangement.
MidtVestjylland
bupl.dk/midtvestjylland
Pensionistsektion:
Generalforsamling
Pensionistsektionen i BUPL
MidtVestjylland inviterer
medlemmer til den årlige
generalforsamling. Vi mødes til
kaffe og brød kl. 9.30, hvorefter
Anders Bech vil om fortælle
om et værn til demens. Efter
frokost fortsætter vi med selve
generalforsamlingen og billeder
fra vores udflugter.
Tid: 21. januar kl. 09.30 – ca. 14
Sted: BUPL's lokaler, Stationsvej
8A, 7500 Holstebro
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Senest den 15.
januar på bupl.dk/midtvestjylland via linket Arrangementer.
Temaaften:
Wellness og børnemassage
Professionsnetværket i IkastBrande kommune og BUPL
MidtVestjylland inviterer til en
aften fyldt med inspiration om
wellness og børnemassage.
Aftenens oplægsholdere er Pia
Stadsbjerg fra Skave Børnehus,
der vil fortælle om wellness og
mindfulness i børnehøjde, og
Line Neess fra Nordlys i Silkeborg, der vil fortælle om barn til
barn-massage.
Tid: 27. januar kl. 17.30 – 21.00
Sted: Børnehuset Vibereden,
Vibevej 10, 7330 Brande
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Senest den 20.
januar på bupl.dk/midtvestjylland via linket Arrangementer,
af hensyn til forplejningen.
Temaaften:
Berøringspædagogik
– barn til barn-massage
BUPL MidtVestjylland inviterer
til temaaften om berøringspædagogik. Her vil Line Neess fra
Nordlys i Silkeborg fortælle om
barn til barn-massage og hvordan massage fra barn til barn
kan øge børnenes kommunikation, tolerance og omsorg og
således medvirke til at forhindre
konflikter. Line Neess er uddannet pædagog, Nordlys-massør
og motorik- og AKT-vejleder.
Tid: 4. februar kl. 19.00 – 21.00
Sted: VIA University College,
Campus Holstebro, Gl. Struervej
1, 7500 Holstebro
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Senest den 26.
januar på bupl.dk/midtvestjylland via linket Arrangementer.
Pensionistsektion:
Arrangement med SL
Pensionistsektionen i BUPL
MidtVestjylland inviterer
medlemmer til arrangement
med SL, hvor Johan Herold fra
Grænseforeningen vil fortælle
og synge sammen med os. Vi
mødes kl. 9.30 til kaffe og brød.
46
Tid: 18. februar kl. 09.30 –12.30
Sted: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13, 7500
Holstebro
Pris: Kr. 50,- som dækker kaffe
og brød
Tilmelding: Senest den 2. februar på bupl.dk/midtvestjylland
via linket Arrangementer.
Hovedstaden
bupl.dk/hovedstaden
Netværk for
pædagoger i skolen
Vil du være med i et netværk
for erfaringsudveksling, faglig
debat og gensidig inspiration
til rollen som pædagog i skole
og fritid?
Tid: 21. januar, kl. 17.30-20.00
Sted: BUPL Hovedstaden,
Lersø Parkallé 42-44, 2. sal, 2100
København Ø
Pris: Gratis for medlemmer
Tilmelding: i kalenderen på
www.bupl.dk/hovedstaden
Fyn
bupl.dk/fyn
Ekstraordinær Generalforsamling i BUPL Fyn
Valg af ny formand samt eventuel ny kasserer. Rikke Hunsholt
stiller op til formandsposten.
Henning W. Sørensen,
Katrine Gryndahl og Pernille
Isaksen-Ejby stiller op til den
kasserer-post, som bliver ledig,
hvis Rikke bliver valgt.
Tid: Tirsdag den 20. januar kl.
19.00 til cirka 20.30.
Sted: 17:48, Mødecenter
Odense, Buchwaldsgade 48,
5000 Odense C.
Målgruppe: Alle medlemmer
kan deltage. Der serveres kaffe
og kage.
Pris: Arrangementet er gratis.
TR-uddannelsen hos
BUPL Fyn
Grundkurset som tillidsrepræsentant (TR'er) hos BUPL Fyn
er for nyvalgte TR'ere, som ikke
tidligere har deltaget i et kursus
•Modul 1: Fredag den 23. januar
hos BUPL Fyn.
•Modul 2: Den 18, 19 og 20.
februar i Mødecenter Odense
(17:48).
•Modul 3: Fredag den 20. marts
i Mødecenter Odense (17:48).
Tilmelding: Du tilmelder dig
alle tre moduler samtidig og
senest den 19. januar kl. 12.
(Det er ikke muligt at tilmelde
sig et enkelt modul.)
Lederkonference 2015:
Hvordan skaber du ledelse,
der dur?
Hvad er der "indeni" ledelse, og
hvordan folder vi det ud?
Målgruppe: Konferencen er
målrettet institutionsledere,
daglige ledere, ledelsesteams,
souschefer, afdelingsledere
BØRN&UNGE | NR. 1 | 15. januar 2015
og alle andre pædagoger med
ledelsesopgaver på børne- og
unge- området.
Tid: 22. april og 23. april. Begge
dage kl. 9.00-15.00.
Sted: Kongressalen, University
College Lillebælt, Asylgade 7 - 9,
5000 Odense C
Pris: For hele konferencen: kr.
3.800,- + moms. For en af de to
dage: kr. 2.500,- + moms.
Tilmelding: senest den 23.
marts på www.bupl.dk/Fyn
Storkøbenhavn
bupl.dk/storkobenhavn
TR mini-intro kursus
Kom og mød BUPL Balleruphuset og hør hvad fagforeningen
forventer af dig :-)
Målgruppe: Alle nye tillidsrepræsentanter
Tid: 23. januar kl. 9-12.30
Sted: Lindevænget 19 i Ballerup
(tæt ved stationen)
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: 23. januar.
Du kan også bare møde op .
Tilmelding: bupl.dk/storkobenhavn via kalender på forsiden.
Netværk for stressramte
I netværket kan du møde andre
pædagoger, der har været igennem det samme sygdomsforløb
som dig, og I har mulighed for
at udveksle erfaringer og tanker
med hinanden om jeres tilbagevenden på arbejdspladsen.
Målgruppe: Pædagoger sygemeldt med stress
Tid: 28. januar kl. 17-19 ( der
bliver serveret sandwich)
Sted: Lindevænget 19 i Ballerup
(tæt ved stationen)
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: 23. januar
Tilmelding: bupl.dk/storkobenhavn via kalender på forsiden.
TR Introkursus
Er du ny tilllidsrepræsentant?
På introkurset får du indblik i,
hvad der forventes af dig som
tillidsrepræsentant, og hvad din
opgave og dit ansvar er.
Målgruppe: Nye tillidsrepræsentanter
Tid: 4.-5. marts (del 1), kl. 9-16
og 19.-20. maj (del 2), kl. 9-16
Sted: Lindevænget 19 i Ballerup
(tæt ved stationen)
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: 9. februar
Tilmelding: bupl.dk/storkobenhavn via forsiden
Sig det så det kan mærkes
Bliver du hørt? Får du dine
budskaber igennem? På kurset
indgår du i et sjovt og lærerigt
samspil med andre tillidsrepræsentanter på tværs i fagforeningen.
Målgruppe: Tillidsrepræsentanter
Tid: 15. og 16. april kl. 9-16 begge
dage
Sted: Lindevænget 19 i Ballerup
(tæt ved stationen)
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: 12. marts
Tilmelding: bupl.dk/storkobenhavn via forsiden
Sydjylland
bupl.dk/sydjylland
Ekstraordinær generalforsamling i BUPL Syd
Valg af ny formand og eventuel
ny faglig sekretær. Jonna Jul
Gudmundsen og Lasse Porsgaard Birkelund stiller begge op til
posten som formand. Hvis en af
dem bliver valgt - bliver der en
ledig post som faglig sekretær.
Den stiller Merete Wittrup
Lauesen op til.
Tid: Onsdag den 21. januar kl.
19-21. Der er indskrivning fra
klokken 18.
Sted: Compass Congress
Center, Brunde Vest 17, 6230
Rødekro
Målgruppe: Alle medlemmer kan deltage. Der serveres
sandwich.
Pris: Arrangementet er gratis.
Foredrag: Traumatiserede
flygtningebørn
Kom til gratis foredrag med
Mette Blauenfeldt fra Dansk
Flygtningehjælp og hør hende
fortælle om traumatiserede
flygtningebørn og deres
familier. Aftenens tema: Det
pædagogiske arbejde med
flygtningebørn kan være en udfordring. Lige nu oplever mange
af landets kommuner en stor
tilgang af nye flygtningefamilier
og dermed nye børn i daginstitutionerne og på skolerne.
Tid: Onsdag den 28. januar kl.
19.00 - 21.00.
Sted: Sønderborg Bibliotek,
Knøs Storsal, Kongevej 19-27,
6400 Sønderborg.
Oplægsholder: Mette Blauenfeldt fra Dansk Flygtningehjælp.
Østjylland
bupl.dk/ostjylland
Kompetenceudviklingsforløb
3: Klasseledelse i praksis pædagoger i skolen
De nye krav og forventninger handler blandt andet om
kompetencer inden for god
klasseledelse, og BUPL tilbyder i
samarbejde med VIA et kompetenceudviklingsforløb fordelt på
tre dage. Forskning peger på, at
god klasseledelse ikke nødvendigvis er en medfødt evne, men
en disciplin, der kan læres.
Tid: 16. februar, 3. marts og 24.
marts. – Alle dage kl. 8-15:30
Sted: BUPL Østjylland, Mindegade 12B, 8000 Aarhus C
Målgruppe: Medlemmer af
BUPL Østjylland, der arbejder
på skoleområdet
Oprettelse: Der skal være mini-
mum 18 deltagere, for at holdet
bliver oprettet
Pris: Det koster 2500 kroner
eksklusiv moms. Heraf betaler
BUPL Østjylland 500 kroner af
udgiften samt forplejningen.
Betalingen bliver dermed 2000
kroner eksklusiv moms.
Tilmelding: der ligger et link
til tilmeldingen under omtalen
af forløbet på BUPL Østjyllands
hjemmeside.
Arbejdsmiljøkonference 2015
Temaet på Arbejdsmiljøkonference 2015 er Fritsættende
ledelesespraksis. Formålet med
konferencen er at inspirere
arbejdsmiljørepræsentanter
og ledere til sammen at styrke
arbejdsmiljøet gennem en
Frisættende ledelsespraksis, og
gennem effektfulde handleplaner for det psykiske arbejdsmiljø.
Tid: 25. februar, kl. 8:30-15
Sted: Aarhussalen, Skt. Knuds
Torv 3, 1. sal, 8000 Aarhus C
Målgruppe: Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere
Pris: For medlemmer af BUPL
og FOA er arbejdsmiljøkonferencen gratis. For øvrige koster
den 800 kroner.
Tilmelding: Den bindende
tilmelding kan ske online senest
den 16. februar 2015 på bupl.dk/
arrangementer
Supervision for dig, der
arbejder med børn med
særlige behov
Supervision kan medvirke til, at
vi bliver mere klar på vores egne
ressourcer og barrierer. Vi kan
dermed bruge det i vores videre
udvikling til at opnå det, vi gerne vil indenfor det pædagogiske
arbejde og i samspil med andre.
I dette supervisionsforløb får du
mulighed for at tage pædagogiske, faglige og organisatoriske
problemstillinger.
Tidspunkt: 4. marts, 9. april,
6. maj, 8. juni, 13. august, 16.
september. Alle dage kl. 17-20
Sted: BUPL Østjylland, Mindegade 12B, 8000 Aarhus C
Målgruppe: Medlemmer af
BUPL Østjylland, der arbejder
indenfor det specialiseret
område, herunder børn med
særlige behov, inklusion.
Pris: Gratis
Tilmelding: Den bindende
tilmelding kan ske online senest
den 4. februar 2015 på bupl.dk/
arrangementer
Inklusion af børn og voksne
med særlige behov faciliteret
af iPads
Kurset fokuserer på: 1. iPads
brugt som strukturskabende
værktøj for at skabe overblik
hos brugeren 2. iPads brugt til
kommunikation og formidling
3.forskellige andre tiltag med
iPads som omdrejningspunkt
der kan understøtte og udbygge
inklusion af barnet og den
voksne. Jesper Homann fra
Videnshus Dybkær i Silkeborg
underviser.
Tid: 5. oktober, kl. 8.30-14.00
Sted: BUPL Østjyllands kursuslokale, Kystvejen 17, st., 8000
Aarhus C
Målgruppe: Medlemmer af
BUPL Østjylland, der arbejder
indenfor det specialiseret
område, herunder børn med
særlige behov, inklusion.
Pris: Medlemmer af BUPL: 200
kroner; arbejdsløse, pensionister eller PLS'er: Gratis og øvrige
faggrupper (der er medlem af
en fagforening under FTF/LO):
750 kroner
Århus
bupl.dk/aak
Fyraftensmøde om
din pension
Møder, som PBU arrangerer i
Aarhus: Bemærk: tre datoer
Der er god økonomi i at planlægge sin pensionstilværelse og
få overblik over sine muligheder
i god tid. Det kan du få på et
fyraftensmøder i Aarhus C.
Tid: 16. april 2015, 10. september
2015 & 17. november 2015. - Alle
dage kl. 18-21
Sted: Aarhussalen, Skt. Knuds
Torv 3, 8000 Aarhus C.
Tilmelding: Du kan tilmelde dig
møderne om pension på pbu.dk
Fælles arrangementer
Århus og Østjylland
Tilmelding: BUPL Østjylland:
bupl.dk/ostjylland-kurser
BUPL Århus: bupl.dk/aak
Konference: Mentalisering &
børns seksualitet
Konferencen, der er et samarbejde mellem BUPL Østjylland
og BUPL Århus, introducerer
begrebet "Mentalisering", herunder behandling af traumer.
Herudover er der et foredrag
om, hvordan børns seksualitet
udvikler sig samt om seksuelle
overgreb og traumer.
Tid: 21. januar, kl. 8:30-16:00
Sted: Et sted i Aarhus. Stedet er
under planlægning, så hold øje
med hjemmesiden
Pris: BUPL-medlemmer: 395
kroner; arbejdsløse, pensionister og PLS'er (medlem
af BUPL): Gratis og øvrige
faggrupper (medlem af LO/FTFfagforening): 1000 kroner
Tilmelding: Den bindende
tilmelding kan ske online senest
den 14. januar på bupl.dk/arrangementer
Konference:
Det lærelystne barn &
fællesskabets usynlighed
Konferencen er delt op i to temaer: "Jagten på det lærelystne
barn" og "Hvor blev børnene af
? En diskussion om børnefællesskabets usynliggørelse". Oplægholderne er hhv. Maja Plum,
adjunkt og Ph.D. i pædagogik,
samt Tomas Ellegaard, lektor og
Ph.D. i psykologi. BUPL Århus
og BUPL Østjylland inviterer
sine medlemmer til en konference for pædagogmedlemmer
i dagtilbud.
Tid: 17. februar, kl. 9:30-16
Sted: et sted i Aarhus. Stedet er
under planlægning, så hold øje
med hjemmeside
Tilmelding: online på bupl.dk/
arrangementer
Temadag: Eksekutive
vanskeligheder og medikamentel behandling af ADHD
hos børn og unge
Børn og unge med ADHD og
autismespektrumfortyrrelser
har ofte store problemer med
de eksekutive
funktioner (bl.a. planlægning,
organisering og impulsstyring).
Sygeplejerske Ingela Søderlund
giver en grundig teoretisk gennemgang af begrevet eksekutive funktioner og en indsigt i
en hensigtsmæssig pædagogisk
tilgang til dette. Hun har været
med til at starte ADHD-klinikken på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov.
Tid: 6. marts, kl. 9:30-15
Sted: Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C
Pris: BUPL-medlemmer: 395
kroner; arbejdsløse, pensionister og PLS'er (medlem
af BUPL): Gratis og øvrige
faggrupper (medlem af LO/FTFfagforening): 1000 kroner
Tilmelding: Den bindende
tilmelding kan ske online senest
den 27. februar på bupl.dk/arrangementer
Konference: Børn & angst
Hvad er angst hos børn og
unge? Hvordan behandler man
angsten? Og hvordan er det at
være forældre til et barn med
angst? Disse tre spørgsmål er i
fokus, når BUPL Østjylland og
BUPL Århus slår dørene op for
konferencen "Børn & angst".
Tid: 20. marts, kl. 9-15:30
Sted: Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C.
Pris: BUPL-medlemmer: 395
kroner; arbejdsløse, pensionister og PLS'er (medlem
af BUPL): Gratis og øvrige
faggrupper (medlem af LO/FTFfagforening): 1000 kroner
Tilmelding: Den bindende
tilmelding kan ske online senest
den 13. marts på bupl.dk/arrangementer
Konference: Syn på læring
og opdragelse
Børn fødes som lærende individer, og læring sker som frie
processer uden mål og mening.
Læring kan således fremhæves
med begreberne lyst og frivillighed. Dertil kommer opdragelsen, der som grundlæggende
figur indeholder paradokset
at skulle vise vej til selvstændighed og frihed, ved netop at
begrænse samme. Hinandens
forudsætninger, modsætninger,
eller...?
Tid: 22. april, kl. 9.30 - 16
Sted: Et sted i Aarhus. Stedet er
under planlægning, så hold øje
med hjemmesiden
Pris: BUPL-medlemmer: 395
kroner; arbejdsløse, pensionister og PLS'er (medlem
af BUPL): Gratis og øvrige
faggrupper (medlem af LO/FTFfagforening): 1000 kroner
Tilmelding: Den bindende
tilmelding kan ske online senest
den 15. april på bupl.dk/arrangementer
Konference: Unges trivsel,
mistrivsel & motivation
Kom og hør, hvordan voksne
omkring unge kan blive bedre
til at aflæse unges tegn på
mistrivsel og udvikle en bedre
forståelse af, hvordan klubber
og klubmedarbejdere positivt
kan medvirke til at ruste unge
til bedre at kunne håndtere
ungdomslivets problemstillinger og udfordringer.
Tid: 20. maj, 9:30-16
Sted: Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C.
Pris: BUPL-medlemmer: 395
kroner; arbejdsløse, pensionister og PLS'er (medlem
af BUPL): Gratis og øvrige
faggrupper (medlem af LO/FTFfagforening): 1000 kroner
Tilmelding: Den bindende
tilmelding kan ske online senest
den 13. maj på bupl.dk/arrangementer
Konference: Opmærksomhed
på børns trivsel
Trivsel er en afgørende forudsætning for børns inklusion og
læring. Som en del af pædagogers faglighed må praksis så
forholde sig til trivsel som et
både socialt, psykisk og fysisk
forhold. Pædagogisk praksis
må derfor have en hverdagsbevidsthed om at fysisk og social
rummelighed kan understøtte
hinanden og har afgørende
betydning for børns trivsel.
Tid: 18. juni, kl. 9.30-15.30
Sted: Et sted i Aarhus. Stedet er
under planlægning, så hold øje
med hjemmesiden
Pris: BUPL-medlemmer: 395
kroner; arbejdsløse, pensionister og PLS'er (medlem
af BUPL): Gratis og øvrige
faggrupper (medlem af LO/FTF-
fagforening): 1000 kroner
Tilmelding: Den bindende
tilmelding kan ske online senest
den 11. juni på bupl.dk/arrangementer
Konference: Børn og sprog
Med udgangspunkt i sprog som
social praksis gives eksempler
på sproglig interaktion i daginstitutioner. Der fremhæves
en sprogpraksis, hvor sproglig
udvikling ses som en interaktiv
og kognitiv proces, hvor barnet
selv er aktør og hvor det sproglige input har stor betydning.
Tid: 20. august, kl. 9-15.30
Sted: Et sted i Aarhus. Stedet er
under planlægning, så hold øje
med hjemmesiden
Pris: BUPL-medlemmer: 395
kroner; arbejdsløse, pensionister og PLS'er (medlem
af BUPL): Gratis og øvrige
faggrupper (medlem af LO/FTFfagforening): 1000 kroner
Tilmelding: Den bindende
tilmelding kan ske online senest
den 31. august på bupl.dk/arrangementer
Konference: Er skolen
børneparat?
Når man vil mobning til livs,
handler det om at se klassen
som det mikrosamfund, den er.
For alle kan blive udsat for mobning, og alle kan presses ind i
at udøve mobning. Mobning
kan også foregå i en klasse, der
ellers har høj trivsel. Arbejder
du på skoleområdet og medlem
af BUPL Østjylland/BUPL Århus,
så er denne heldagskonference
helt sikkert noget for dig.
Tid: 15. september, kl. 9:30-15
Sted: Centralværkstedet,
Værkmestergade 9, 8000
Aarhus C.
Pris: BUPL-medlemmer: 395
kroner; arbejdsløse, pensionister og PLS'er (medlem
af BUPL): Gratis og øvrige
faggrupper (medlem af LO/FTFfagforening): 1000 kroner
Tilmelding: Den bindende
tilmelding kan ske online senest
den 9. september på bupl.dk/
arrangementer
Temamøde: Faglighed er dit
værn imod at handle ondt
For professionelle, der er ansat
til at hjælpe andre mennesker,
kan det være angstprovokerende at tænke på, at det kan
ske, at de ydmyger, skader eller
krænker andre. Det kan stride
mod ens selvforståelse som
én, der gør gode ting for andre.
Cand.psyk. Dorthe Birkmose
beskrive forråelsesprocessen og
præcisere, at onde handlinger
sker helt uden onde intentioner.
Tid: 20. oktober, kl. 13-16
Sted: Et sted i Aarhus. - Hold
øje med denne side, som vi
opdaterer
Pris: Medlemmer af BUPL: 200
kroner; arbejdsløse, pensionister eller PLS'er: Gratis og øvrige
faggrupper (der er medlem af
en fagforening under FTF/LO):
750 kroner
Tilmelding: Den bindende
tilmelding kan ske online senest
den 13. oktober på bupl.dk/arrangementer
Konference: Vuggestueliv og
tidlig indsats
Børns deltagelsesmuligheder og
børnefællesskaber er centrale,
men også dilemmafyldte perspektiver på pædagogisk praksis. Konferencen vil forsøge at
besvare spørgsmålet: hvordan
understøtter vi børns udvikling
og trivsel i småbørnspædagogikken?
Tid: 26. november, kl. 9:30-16
Sted: Centralværkstedet,
Værkmestergade 9, 8000
Aarhus C.
Pris: BUPL-medlemmer: 395
kroner; arbejdsløse, pensionister og PLS'er (medlem
af BUPL): Gratis og øvrige
faggrupper (medlem af LO/FTFfagforening): 1000 kroner
Tilmelding: Den bindende
tilmelding kan ske online senest
den 19. november på bupl.dk/
arrangementer
Temamøde: Social forståelse
og læring - børnesamtaler
Børn i social-kognitive vanskeligheder har brug for hjælp til at
udvikle strategier til svære situationer. Vi har allieret os med
Dorte Bøg Kongsbach, der er
lærer og certificeret konsulent
samt Mette Lauridsen, som er
lærer og har et modul i Den Pædagogiske Diplomuddannelse i
Vejledning og supervision samt
Social inklusion.
Tid: 30. november, kl. 13-16
Sted: et sted i Aarhus C. - Hold
øje med hjemmesiden, som vi
opdaterer
Pris: Medlemmer af BUPL: 200
kroner; arbejdsløse, pensionister eller PLS'er: Gratis og øvrige
faggrupper (der er medlem af
en fagforening under FTF/LO):
750 kroner
Tilmelding: Den bindende
tilmelding kan ske online senest
den 23. november på bupl.dk/
arrangementer
47
SOM MEDLEM AF BUPL
LOVER VI DIG AT :
• Vi vejleder dig, når du søger JOB
• Vi hjælper dig med at tjekke din LØN OG PENSIONSBIDRAG
• Vi vejleder dig om ARBEJDSTIDSAFTALER OG ARBEJDSTIDSTILLÆG
• Vi vejleder dig om dine RETTIGHEDER og FORPLIGTELSER
• Vi vejleder dig, hvis du BLIVER KALDT TIL TJENSTLIG SAMTALE
• Vi rådgiver dig, hvis dine ANSÆTTELSESVILKÅR bliver ændret
• Vi bistår og rådgiver dig, hvis du BLIVER AFSKEDIGET
• Vi vejleder dig om dit ARBEJDSMILJØ
• Vi bistår og rådgiver dig, hvis du får en ARBEJDSSKADE
• Vi vejleder dig om dine rettigheder i forbindelse med FERIE OG FERIEPENGE
• Vi bistår og vejleder dig, når du bliver SENIOR
• Vi vejleder dig i forbindelse med din GRAVIDITET, BARSEL, ADOPTION eller FORÆLDREORLOV
• Vi vejleder dig, hvis dine børn eller andre i FAMILIEN ER SYGE
• Vi vejleder dig om dine rettigheder, HVIS DU ER SYG
• Vi vejleder dig om DIN PENSION