Dagsorden-referat 24092013

Skovsgård Tranum Skole
Hovedgaden 69, 9460 Brovst
Hovednummer: 72 57 81 50
[email protected]
www.skovsgårdtranumskole.dk
Dagsorden/Referat skolebestyrelsesmøde d. 24.9 kl. 17-19 (i Skovsgård skoleafd.)
Deltagere: Thomas, Pia, Lars F, Charlotte, Hanne, Kari, Henrik, Lasse, René, Lars N
Afbud: Mette, Lisa
1. Ansøgning om skifte fra SI til LBO
Vi har fået positivt svar fra kommunalbestyrelsen. Pia Røpke deltager i dette punkt.
Pia udtrykker ønske om, at udskyde dato for startdato. Pia foreslår 1. november 2013. Ydermere
betyder det, at skolebestyrelsen forøges med en forældrevalgt fra LBO. SI står for Samdreven
Institution.
Bilag: Styrelsesvedtægterne (især side 5-6)
2. Meddelelser.
a. Skolebestyrelsesformanden
b. Elevrådet
Der er valgt et nyt elevråd i Tranum. I november er der miniungdomsklub for 0.-3. klasse for hele
Skovsgaard Tranum Skole. December sælges der æbleskiver til juleklippedag. I marts vil elevrådet
stå for kåringen ved fastelavn. Ligeledes i marts vil der være miniungdomsklub for 4.-5. klasse.
c. LBO
Serviceleder Per Westergaard, serviceassistent Peter Rasmussen og serviceassistent Bjarne Sørensen
hjælper SI med at udbedre legepladsen.
d. SFO Skovsgård
Skolen har sammen med UCN søgt innovationsmidler til etablering af et inklusionsprojekt.
e. Personalet
Tranum er ved at forberede 40 års jubilæum for Ole.
Henrik udtrykker ønske om mere viden omkring det kommende skoleår – med tanke på den nye
skolereform. Der er stor usikkerhed blandt lærerpersonalet om den nye skolereform. Hvordan med
arbejdspladsforhold? Hvordan med arbejdstiden?
f. Skoleledelsen
Der er emneuge i Skovsgaard afdelingen. Udskolingen skal til naturvidenskabsfestival i ZOO. Der
arbejdes med en kommunal digitaliseringsstrategi. Dette arbejdes der ligeledes med her på
Skovsgaard Tranum Skole.
3. Legeplads
Hvor langt er vi kommet med de lokale planer om en bedre legeplads? Det har været nødvendigt at
fjerne dele af legepladserne både i Tranum og i Skovsgård. I Skovsgård har boldklubben sammen
med skolen sendt en ansøgning vedr. multibane. Der forventes svar i september.
1
Der samarbejdes med Skovsgaard boldklub om en multibane ved Skovsgaard afdelingen ansøgning er sendt til DBU.
Thomas nævnte muligheden for en arbejdsweekend for forældrene i Skovsgaard afdelingen.
Legepladsudvalgt er orienteret om aktiviteterne på de to afdelinger.
4. Trafikforhold ved skoleafdelingerne.
I Tranum opleves de trafikale forhold som farlige, hvad kan vi gøre ved dette problem?
Der opleves til stadighed forældre som kører op ad Uglevej i tidsrummet 7.00-9.00. Lasse nævnte,
at skolebestyrelsen førhen har mødt op for, at gøre opmærksom på kørselsforbuddet i tidsrummet
7.00-9.00. Forældrene gøres opmærksom på kørselsforbuddet - besked på Intra.
5. Skolereform, inklusion
På mødet med det Rådgivende organ blev en dvd vist om tanker vedr. skolereformen. Vi genser
denne dvd og tager en cirkeldrøftelse i 2 mindre grupper på hvad vi mener der er vigtigt for vores
skole.
I forhold til begrebet inklusion – ønskes en drøftelse af muligheder for dette.
Skolebestyrelsen så ovennævnte video produceret af Jammerbugt Kommune. I videoen kom lærere,
BUPL, DLF, skolebestyrelser til orde. Efterfølgende var der en kort rundbordssnak om videoen.
6. Ønske om køleskabe i klasserne.
Et forældreønske – hvad gør vi?
Der undersøges om mulighed for etablering af et fælles køleskab som kan benyttes af eleverne - som
ikke er et forældrekøbt køleskab.
7. Bruge af kamera i skoletiden
Skal der opstilles regler for dette? Hvad er skolebestyrelsens holdning til punktet?
Skal der laves principper for brug af kamera i skoletiden?
På 5. årgang kommer SSP konsulent Jesper Mørkholt og fortæller eleverne om brug af kamera og
brug af disse billeder på forskellige medier. Der udarbejdes principper for brug af kamera i
skoletiden.
8. Eventuelt
Intet
Referent
Lars Nørkjær
2