Referat 2014

Generalforsamling
H/F Tjørnebjerg
11. maj 2014
Formanden bød velkommen
1. Valg af dirigent
Arne Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede, at general forsamlingen var lovligt indkaldt,
da den er indkaldt med min. 3 ugers varsel.
Helle, have 246 blev valgt som referent
Stemmeudvalg: Kasserer Susan blev valgt som formand. I tilfælde af kassererens inhabilitet vil revisor Inge
Vibeke Jensen tiltræde.
Vinnie Nielsen og Michael Kreutzer blev valgt som medlemmer i stemmeudvalget.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden uddybede bestyrelsens beretning.
Alle bør nu have modtaget en BBR meddelelse. Man skal huske at opdatere BBR, for hvis der står forkerte
oplysninger, kan det medføre bøde.
Skorsten: Ved etablering af brændeovn skal der foreligge en skorstensfejerattest, og bestyrelsen skal have
en kopi, så den kan sikre, at alt er i orden.
Dagrenovation kan kun afleveres i kontorets åbningstid, hvis der er lukket må man ikke efterlade sit affald.
Erling have 93: Hvad vil bestyrelsen gøre ved de haver, der ikke bliver dyrket som kolonihaver men er
byggeprojekter i 5-6 år?
Formanden svarede hertil, at ved starten af et byggeri skal der fremlægges en anmodning til bestyrelsen,
som så giver en tilladelse hvis reglerne overholdes. Det fremgår ikke af vedtægterne, at byggeriet skal
være færdiggjort indenfor en bestemt tid. Det eneste krav er, at haven skal holdes ifølge
ordensreglementet.
Erling have 93: Bestyrelsen har tidligere modtaget en skrivelse fra kommunen om, at foreningen skal sørge
for, at en enkelt have ikke var en byggeplads. Der er ikke mange haver, der er byggeprojekter på 7-8. år.
Kirsten have 132: Hvilke sanktioner er der til dem, der har sat fast hegn op som ikke følger reglerne?
Per fra bestyrelsen svarede, at det nye ordensudvalg vil tage fat på det. Hidtil har fokus været på
udfordringerne med asfalt osv. og ordensudvalget har derfor ikke været så observant. Det ændres
fremover.
Kirsten have 132: Vil de der har sat et ulovligt hegn op blive bedt om at fjerne det?
1
Per fra bestyrelsen svarede, at det ville de, hvis det står forkert. Ifølge de seneste ordensregler skal hegnet
mindst være 1m fra skel, de gamle regler havde et krav på 0,5 m.
Ulla Åvænget 8 spurgte, om det var muligt at sætte en tidsfrist for at færdigbygge et hus? På trods af
fartbegrænsningen på 15 km/t kørere bilerne på Åvænget stadig for hurtigt. Det vil derfor være en god idé,
at der males ”15km/t” eller ”legende børn” eller laves bump på vejen.
Formanden svarede, at man godt må sætte faste hegn op på grunden, men der skal være levende hegn i
skellet. Hvad angår bump bad formanden om, at det blev taget op under punkt 3.
Jørgen, have 349: Rundkørslen ved Nordvænget er ikke markeret og hajtænder mangler ved Åvænget,
hvilket kan være farligt når billister skyder genvej. Jørgen opfordrer til, at den gamle vejmarkering
genetableres.
Per fra bestyrelsen svarede, at nu hvor asfalteringsarbejdet er færdiggjort vil bestyrelsen få en samlet pris
for vejmarkering. Hvis omkostning er lille, træffer bestyrelsen selv beslutningen.
Else, Violvænget 4: Sidste år blev der brugt meget tid på at tale om de nye træer. Hvilke planer er der?
Per fra bestyrelsen svarede, at vejbump blev forkastet på sidste generalforsamling samtidig med at man
havde valgt den dyreste løsning for træer. Kassereren havde sagt, at der ikke var råd til træer i budgettet
og foreningen var derfor nødt til at spare op til træerne.
Jette fra have 261 uddybede, at for at få håndværkerfradrag er det ikke nok at være registreret i BBR, man
skal også betale ejendomsskat.
Irene Have 226 opfordrede til, at da arbejdsdagen er nedlagt, bør man selv tage initiativer til at
haveforeningen ser godt ud.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Asfaltering
Peter Hartvig gennemgik asfaltprojektet.
I 2013 kæmpede bestyrelsen for at få fjernet den nylagte asfalt på Sydvænget og få et nyt lag lagt på. Det
er nu sket. Når asfalten er faldet til ro, går man i gang med at lægge jord på rabatten og anden
reetablering.
Et bump vil koster 25.000kr. plus moms per stk. Derfor bør først prøve vejmarkering til at sænke farten, før
vi vælger bump.
John have 97 spurgte, om asfalteringsprojektet kan have haft effekt på drænrør, da hans have på
Irisvænget står under vand og brøndtilslutningen er fyldt med vand.
Peter Hartvig anbefalede at lave en faskine samt tale med bestyrelsen, hvis det er asfaltprojektet der er
skyld i oversvømmelsen.
Michael have 113: I starten af Gyvelvænget er der noget gråt jern (hvor der står vand på) i hækken.
Stophanen må være fjernet under asfaltarbejdet.
Peter Hartvig svarede, at der er tre steder, hvor stophaner er asfalteret. Asfaltfirmaet kommer og ordner
det.
Svend Erik, Åvænget 4: På hjørnet Nordvænget/Åvænget er et kloakdæksel under asfalthøjde.
2
Peter Hartvig informerede om, at der ryddes op i det hjørne, så man kan så græs, eller man bruger de
samme skærver der er anvendt ved p-pladsen så man forstærker hjørnet. Det er allerede med i
asfaltprojektet.
4. Regnskab
Det udsendte regnskab var ikke undertegnet af revisorer. På generalforsamlingen var det underskrevne
regnskab medtaget.
Den store indtægt på gebyr-posten skyldes manglende aflæsning af vand. Kassereren opfordrede til at
sørge for at aflæse vandet.
Den nævnte løn dækker også dem, der har aflæst vand samt container formand.
Den nye varmepumpe i fælleshuset har betydet en mindre el-udgift.
Asfalt er en foreningsudgift og renterne hertil er derfor også en foreningsafgift.
Haveforeningen har flere bankkonti for at sikre en højere rente. Hver konto er begrænset af, at man kun må
foretage fem hævninger om året. Derfor er det nødvendigt at have flere konti pga. den fleksibilitet det giver.
Tilgodehavender hos medlemmer: De 2 ekskluderede huse, skyldte for vand og haveleje. Pengene herfor
har foreningen først modtaget i forbindelse med salget i 2014.
Haveværdien er på 113,39 pr m2
Michael have 113: Har vi lavet en aftale om, at vi køber legepladsen tilbage, og i givet fald hvornår?
Formanden svarede, at foreningen næste år kan overtage legepladsen for 1.495 kr. Fremover skal
foreningen selv stå for service af legepladsen.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Indkomne forslag
Formanden oplæste det udsendte forslag ang. køb af haven ved siden af foreningshuset.
Dirigenten oplyste, at dette forslag ikke kan godkendes medmindre kommunen kontaktes først, da der i
deklarationen står, hvor mange haver vi har. Haveforeningen har ansøgt om dispensation, og den skal
behandles på teknik og miljøudvalgsmødet den 2. juni, men kun hvis generalforsamlingen godkender
forslaget. Derfor vil generalforsamlingens beslutning afhænge af, hvorvidt det godkendes af kommunens
teknik og miljøudvalg at foreningen nedlægger en have.
Helle have 41 spurgte, om det var nødvendigt at købe den ledige have for at få plads til flere redskaber, da
det ikke virkede som om de eksisterende redskaber samt trailer blev brugt særlig meget.
Kassereren svarede, at bestyrelsen bruger traileren til indkøb til foreningen. Der er endvidere brug for mere
plads til havemøbler og grill.
Erling have 93 synes ikke, vi har ikke økonomi til at købe haven.
Britta have 30 oplyste, at ikke alle medlemmer har modtaget forslaget.
3
Dirigenten spurgte de 4 personer, der ikke modtog forslaget med posten, om hvorvidt de ville godkende, at
forslaget blev behandlet på generalforsamlingen. Dertil havde de ingen indsigelser.
Charlotte, Irisvænget nr. 9: Var det muligt at dele haven op, så man kun køber en mindre del og beholder
en del, så vi stadig have det samme antal haver?
Helle have 41: Hvad er de økonomiske omkostninger for foreningen? Kunne man ikke se på, om det er
hele haven man har brug for. Man kunne evt. beholde haven som havelod med gæstehus til overnatning?
Erling have 93: hvis der laves containergård, ville der være container-kørsel 3-4 gange om ugen, hvilket
asfalten ikke kan holde til.
Jørgen have 349 spurgte om festpladsen kan anvendes til havelod så vi stadig har 334 havelodder?
Kassereren: hvis foreningen køber et havelod, er det ikke en driftsudgift. Det vil være en investering og
posteres under aktiver. Vi har penge på kontoen. Den eneste udgift for foreningen er, at vi mister et
havekontingent for et havelod.
Formand oplyste at den reelle omkostning er ca. 15 kr. om året per havelod. Festpladsen skal ikke
inddrages og fællesarealer skal bibeholdes. Tjørnebjergvej kan godt klare container trafikken. I fremtiden
kan der komme et påbud fra kommunen om, at vi skal affaldssortere, og det vil kræve mere plads. Det er
nu vi har mulighed for at overtage en grund uden hus ved fælleshuset. Etableringen af et gæstehus vil
stride mod foreningens vedtægter, da haverne kun må bruges til haveformål.
Erling have 93: For et par år siden blev et nyt foreningshus nedstemt på generalforsamlingen og nu skal
der bruges penge på et foreningshus.
Formanden svarede, at der ikke stemmes om et nyt foreningshus nu, men alene om hvorvidt man skal
købe en grund, der kan sikre fremtidige udvidelser. Allerede nu er der brug for pladsen til containere.
Prisen for grunden er ca. 100.000 kr.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen altid kan ændre tidligere beslutninger, og det er
ikke et nyt foreningshus, der skal stemmes om.
Helle have 41 spurgte til økonomien bag havekøbet.
Kasserer: Haven er misligholdt og værdien svarer derfor til andelsværdien fra 2013 i alt 120.000kr. Prisen
blev ikke medtaget i materialet, da foreningen har været nødsaget til få nogen til at rydde op og regningen
var ikke modtaget ved udsendelsen af forslaget. Regning på 15.000 kr. er nu modtaget og fratrækkes
havens værdi.
Erik have 92 oplyste, at der allerede er lugtgener fra containeren med husholdningsaffald, men han støtter
alligevel forslaget, selvom containeren kommer tættere på hans have, da vi ikke kan gøre det anderledes.
Afstemning:
Helle have 41 foreslog at slette linjen om at brugen af grunden.
Der var enighed på generalforsamlingen om en præcisering.
Forslag om at overtage en del af loddet, kunne være en idé, hvis kommunen siger nej til at nedlægge et
havelod.
Forslaget om køb af haven er vedtaget af generalforsamlingen under forudsætning af, at kommunen giver
den fornødne dispensation.
4
6. Driftsbudget
Bestyrelsen finder det nødvendigt at hæve kvartalslejen. Det kan dog først få virkning for juli-kvartalet.
Udgifter er i tråd med omkostninger for 2013.
Den nævnte udgift er til vejanlæg der bl.a. dækker de p-pladser man er i gang med at etablere samt
opsparing til træer. Udgiften til foreningshuset på 20.000 kr. er til omlægning af vand så rørene ikke
sprænger om vinteren.
Der er vandregnskab to gange om året, da vi skal betale til elforsyningen og første rate er i marts.
Heidi have 243: Porto er en stor udgift for foreningen. Er det muligt at modtage elektronisk post fremover?
Kasserer: Det kræver blot, at man har en gyldig e-mail. Hvis man sender en mail til samme mail hvor man
indberetter vand samt inkluderer mobilnummer, kan man fremover få posten derfra. Man skal huske at
informere om nye e-mailadresser.
Steen Nordvænget 1: ønsker at få tilsendt nytårsberetningen privat, da han ikke har en e-mail.
Charlotte Irisvænget 9 ønskede at vide, om det er korrekt, at kontingentet stiger 15 % og om kontingentet
kan stige uden varsel.
Dirigenten oplyste, at stigning er annonceret ved udsendelse af budgettet, men det er generalforsamlingen
der bestemmer, om kontingentet stiger.
Kassereren oplyste, at kontingentet var på 950 kr. i 2008 og steg til 1.175 kr. i andet halvår til 1.300 i 2009
hvilket det stadigvæk er. Med de nuværende og fremtidige udgifter er en forhøjelse nødvendig.
Budgetforslaget inkl. kontingentforhøjelse blev vedtaget med stort flertal.
7. Valg af bestyrelse
Næstformand Per Nielsen genopstiller ikke. Formanden udtalte sin ros til Per Nielsen for hans arbejde
gennem 9 år og senest for hans arbejde med asfaltprojektet.
Per Nielsen fortalte, at han havde besluttet at blive til kloakering og asfaltering er færdigt, det er det nu.
Han vil fremover hjælpe med til loppemarked og foreningsarbejde.
Foreningen ønsker hjælp til loppemarkedet og gerne fredag, hvor vejene skal afspærres, og til lørdag til
afvikling og oprydning. Man kan tilmelde sig i foreningshuset.
a. Susan genvælges som kasserer
b. Thomas Junker vælges i stedet for Per Nielsen. Katrine Lundahl, Peter Kristensen vælges
ligeledes.
c. Suppleant genvalg af Iben Jensen for to år, Gisella Klysner vælges som suppleant for 1 år
d. Som revisor genvælges Inge V. Jensen
e. Ole Fog genvælges som suppleant
f. Ordensudvalget består af 2 medlemmer fra bestyrelsen og tre almindelige haveejere.
Per Nielsen, Ole Fog, Linda Trebbien og Kjeld Nielsen stillede op til de tre poster i
ordensudvalget. Efter skriftligt valg blev Linda, Per og Ole valgt til ordensudvalget.
5
8. Eventuelt
Erik have 92 udtalte sin ros til Pers hustru Bettina, der også har gjort et stort arbejde for foreningen.
Derudover gjorde Erik opmærksom på, at man skal parkere på sin egen grund eller på p-pladserne da det
ellers kan skabe problemer med brandmyndighederne. P-reglerne er også medtaget i ordensreglerne.
John Gyvelvæget nr. 18 opfordrede bestyrelsen til at indsamle gamle billeder fra foreningen. [Der er nu
lavet et opslag på foreningens hjemmeside].
Jess have 87 ærgrede sig over, at der ikke var råd til træer nu og undrede sig over de fældede træer på
festpladsen.
Formanden svarede, at træerne på festpladsen ikke længere var flotte. Lynet var slået ned i et træ, et
andet var knækket i stormen og nogle var generelt i dårlig stand.
Formanden lukkede mødet og oplyste, at han træder ud til næste år.
6