PIGER SKABER BYRUM - Kulturmetropol Øresund

PIGER SKABER BYRUM
IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER
DET AKTIVE BYRUM
INDHOLD
Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM
SIDE 1
Hvordan skaber man et sted for piger?
SIDE 2
Min nye byrumsfacilitet skal…
... kunne bruges sammen med mine veninder
SIDE 3
... være et mødested i byen
SIDE 4
... være et privat rum i byrummet
SIDE 5
... have plads til mange
SIDE 6
... være flot og anderledes - men frem for alt hyggelig
SIDE 7
... skabe tryghed
SIDE 8
... give mulighed for aktiviteter
SIDE 9
... kunne bruges i al slags vejr
SIDE 10
17
INTRODUKTION TIL PROJEKTET DET AKTIVE BYRUM
I foråret 2013 gennemførte Helsingør, Allerød, Hillerød, Furesø, Køge, Halsnæs og
Gribskov Kommune et dialogforløb med piger i alderen 13-17 år om deres brug af
byens rum og faciliteter. Mens drenge og mænd i stor stil benytter sig af faciliteter
som skaterramper, parkourbaner og basketballkurve, er unge piger generelt mere
tilbageholdende i deres brug af byen.
”Jeg savner et sted der er mest for mig” fortæller en 13 årig pige fra Helsingør. En
oplevelse, der er udbredt blandt de deltagende piger i Det aktive byrum. I Det aktive
byrum har kommunerne spurgt pigerne, hvilke krav de har til faciliteter i byen, og
hvordan der kan skabes et byrum på pigernes egne præmisser.
Formålet med inddragelsen var at indsamle ideer fra pigerne, der skal give
kommunerne en større viden om denne målgruppe til brug i byudviklingen. Helt
konkret skal ideerne danne afsæt for designet af en ny mobil facilitet, som de
deltagende kommuner kan dele og afprøve til fortsatte eksperimenter og vidensdeling
om unge pigers brug af byen. Da teenagepiger stiller høje krav til tryghed i byrummet,
vil inddragelsen af deres ideer måske kunne skabe trygge byrum, der appellerer til
andre målgrupper med tilsvarende behov.
Pigernes ønsker og ideer er samlet i denne lille folder, der skal danne grundlag for
og inspiration til designet af den nye, mobile facilitet. Det er ikke en opskrift på,
hvordan en byrumsfacilitet til målgruppen skal se ud. Folderen indeholder vigtige
pointer om pigernes adfærd i byen samt en række overordnede ønsker, der kan give et
helhedsbillede af pigernes forventninger til brug, form, placering og funktion af en ny
facilitet.
Du kan læse mere om erfaringerne med
dialogforløbet med pigerne i rapporten
PIGER SKABER BYRUM – IDEER TIL DIALOG
OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I
BYUDVIKLINGEN på kulturmetropol.dk. Her kan
du også se interviews med pigerne på video.
En stor tak til pigerne, der har deltaget i projektet Det aktive byrum, og som åbent og
ærligt har beskrevet, hvordan deres behov kan tilgodeses i planlægningen af byens
offentlige rum. Det er håbet, at også andre kommuner vil få glæde af folderen, når
pigernes ønsker og behov skal tænkes ind i byudviklingen.
God læselyst!
Med venlig hilsen Ane Rottbøll Jørgensen,
By X, Københavns Kommune
SIDE 1
HVORDAN SKABER MAN ET STED FOR PIGER?
For at kickstarte ideudviklingen er pigerne blevet bedt om
dels at forholde sig til eksisterende byrumsfaciliteter, dels
at deltage i designet af nye sammen med kunstnere og
designere. Således har projektet skabt et indblik i hvordan
pigerne bruger byen og hvad de mangler.
De adspurgte piger er enige om, at en facilitet skal:
kunne bruges sammen med deres veninder
være et mødested i byen
være et privat rum i byrummet
have plads til mange
være flot og anderledes - men frem for alt hyggelig
skabe tryghed
give mulighed for aktiviteter
kunne bruges i al slags vejr
Anbefalingerne vil blive uddybet i det følgende.
Ønsker og ideer bygger på
spørgeskemabesvarelser fra piger i alderen
13-17 år. Besvarelserne er suppleret med
kvalitative interviews med piger i samme
aldersgruppe. I alt er 85 spørgeskemaer
besvaret og 5-10 piger er blevet interviewet i
hver af de deltagende kommuner.
SIDE 2
Min nye byrumsfacilitet skal…
…KUNNE BRUGES SAMMEN MED MINE VENINDER
”Piger har et mere tæt bånd og drengene er sammen på en anden måde.
Pigerne er mere hyggetyper” udtaler en 14 årig pige fra Hillerød.
Hvilken ’anden’ måde drengene er sammen på bliver ikke uddybet, men
i citatet gives udtryk for at pigerne er mere sociale end drengene. For
pigerne er det de tætte bånd, der definerer deres måde at være sammen
på.
En pige fra Helsingør på 14 år beskriver pigernes samværsform på denne
måde ”Vi laver ikke så meget når vi mødes, sidder bare og snakker, og
sidder på nogle gynger. Jeg har stået på løbehjul, men stoppede fordi jeg
var den eneste.”
Faciliteten skal kunne bruges sammen med
mine veninder
Udtalelserne fra pigerne giver et godt billede af en samværsform, hvor
muligheden for at være sammen med veninder er det vigtigste, mens
aktiviteten er sekundær. Skal pigerne være aktive i byens rum, skal det
således foregå i selskab med deres veninder.
Pigerne er enige om, at de mangler et sted, der er mest deres. Drengene
er velkomne, men hvis der er for mange bliver pigerne generte. Når der
kun er piger fortæller de, at de føler sig mere fri og kan slå sig mere løs.
Et sted for piger skal således være indrettet på deres præmisser, men
samtidig åbne op for andre brugergrupper. En pige fra Frederiksværk
udtrykker det på følgende måde ”Et sted hvor vi kan sidde i hyggekroge…
Det skal være et pigested, hvor drengene kan komme på besøg.”
2%
30%
Pigernes udtalelser underbygges af deres
besvarelser i spørgeskemaet.
68 % af pigerne svarer, at det er meget
vigtigt at faciliteterne i byen skal kunne
bruges sammen med veninder.
68%
meget vigtigt
vigtigt
mindre vigtigt
SIDE 3
Min nye byrumsfacilitet skal…
… VÆRE ET MØDESTED I BYEN
For størstedelen af pigerne er centrum af byen det sted, hvor samværet
med veninderne foregår. Her går de i butikker, snakker, besøger
byens cafeer og spiser is. En pige på 14 år fortæller hvordan hun og
veninderne bruger tiden på at gå ned gennem byen og se på folk.
Pigerne vælger centrum af byen fordi der er god mulighed for at
sidde og snakke med veninderne på en bænk eller en gynge. Her
er der samtidig noget at se på, mulighed for at købe en is og gå på
café, når vejret ikke tillader at være ude. Pigerne vil gerne passe ind i
omgivelserne, samtidig med de gerne vil skille sig ud og være sig selv.
Samværet med veninderne er dog stadig mere afgørende end byens
muligheder. En 13-årig pige fra Frederiksværk slår hovedet på sømmet,
når hun skal beskrive, hvordan hendes yndlingssted skal være: ”Et sted
der kan bruges sammen med mine veninder, ellers er det ikke sjovt.”
Er veninderne der ikke, så kommer pigerne heller ikke ”Jeg er ikke så
meget nede i byen. Jeg ved ikke hvad jeg skal lave. Der er ikke så mange
af mine veninder, der er i byen, men hvis de var der mere ville jeg måske
også gerne”, fortæller en 13-årig pige fra Hillerød.
Ophold i byen sker i byens centrale butiksområder eller parker, men
pigerne giver samtidig udtryk for, at disse steder ikke henvender sig til
dem. Centrum er ifølge pigerne mest for ældre eller børnefamilier og
ikke for dem, da der mangler farver, bænke hvor de kan sidde sammen,
og små hyggekroge.
SIDE 4
Min nye byrumsfacilitet skal…
… VÆRE ET PRIVAT RUM I BYRUMMET
Som mange andre af byens brugere, foretrækker pigerne de steder i byen, hvor der
i forvejen er liv og andre mennesker. Men selvom der er liv, vil pigerne gerne have
oplevelsen af, at de er alene og det er dem der betragter de andre, og ikke den anden
vej rundt. ”Der mangler et sted hvor vi kan være alene, men der må godt gå lidt
mennesker forbi.”, fortæller en 14-årig pige fra Værløse. Senere i interviewet udtaler hun
”Det kunne være godt med et mødested i centrum, men hvor der samtidig er lidt ro.”
Som begge beskriver, efterspørger pigerne deres eget private rum i det offentlige byrum;
et sted hvor de kan være sig selv, men samtidig være en del af byens øvrige liv.
Faciliteten skal placeres, så
jeg kan se andre
10%
23%
67%
En 14-årig pige fra Hillerød fortæller, hvordan hun og veninderne fandt et tag på et
parkeringshus og brugte det som et godt opholdssted, hvor de samtidig kunne se på de
forbipasserende mennesker nede på gaden. Eksemplet illustrerer ønsket om at kunne
se andre uden at blive set, hvilket er med til at skabe illusionen om et privat rum i det
offentlige rum.
meget vigtigt
vigtigt
mindre vigtigt
”Det jeg har brug for er et sted, hvor jeg kan være sammen med mine veninder. På
et tidspunkt var vi meget på et parkeringshustag, hvor vi kunne ligge og kigge på
mennesker. Et godt sted skal ikke være for proppet, men der skal stadigvæk være andre
mennesker – det er det bedste.”
Denne holdning går igen i flere af pigernes besvarelser. 90 % af de adspurgte piger
svarer, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at faciliteten giver mulighed for at de kan se
andre, når de bruger den. En pige på 13 år fra Frederiksværk underbygger besvarelserne
ved at fremhæve, at hun gerne vil have siddepladser med en god udsigt, hvor hun kan
betragte andre mennesker.
SIDE 5
Min nye byrumsfacilitet skal…
…HAVE PLADS TIL MANGE
Hvor mange pigerne følges med ad gangen afhænger af, hvad de
foretager sig. Færdes de i byen, foregår det ofte i grupper på 5-7
stykker. Besøg hjemme hos hinanden i private hjem foregår derimod
ofte to og to. ”Det er godt med en gruppe på 6-7 stykker, hvis der er
flere kan man føle sig udenfor. Går vi seks stykker sammen, er man
altid en del af en eller anden samtale” fortæller en 14-årig pige fra
Hillerød.
En pige fra Gribskov på 17 år fremhæver ”Jeg kunne godt tænke
mig nogle fællesting, der indbyder til at sidde mange.” Det samme
gør sig gældende for flere af de adspurgte piger. Pigerne peger på,
at faciliteten skal være et siddemøbel, hvor der er plads til flere på
samme tid. Et behov, som de almindelige bænke, der står i byerne nu
ikke dækker.
En ny facilitet med plads til flere kan være med til at understøtte
pigernes brug af byen i større grupper og dermed mindske risikoen for
at nogen føler sig udenfor. Det er nemmere at invitere den stille pige
fra klassen med, når gruppen er større, og man ikke mødes privat to
og to. Derved kan en byrumsfacilitet, der tilfredsstiller pigernes behov
give mulighed for nye relationer og mere inkluderende fællesskaber.
17%
21%
Som det ses på diagrammet svarer 79 % at det er vigtigt eller meget
vigtigt at den nye byrumsfacilitet skal have plads til mange på samme
tid.
Faciliteten skal give plads
til mange mennesker
62%
meget vigtigt
vigtigt
mindre vigtigt
SIDE 6
Min nye byrumsfacilitet skal…
…VÆRE FLOT OG ANDERLEDES MEN FREM FOR ALT HYGGELIG
Ifølge pigerne skal en byrumsfacilitet først og fremmest
være hyggelig. Straks vanskeligere er det for dem at
uddybe, hvad begrebet hygge dækker over, ud over
at det er hyggeligt når der er plads til veninderne.
Hyggelige steder beskrives som små kroge, hvor det er
muligt at sidde sammen og snakke. Det kunne være en
lille park med farverige gynger og blomster. En anden
beskriver det som et sted med bløde møbler, hvor der
er mulighed for at lave ingenting og nyde hinandens
selskab.
Så snart betingelserne for et hyggeligt mødested med
plads til flere samtidigt er til stede, er formgivningen af
faciliteten underordnet. Så længe det opfylder deres
behov kan alle faciliteter og former bruges. En 14-årig
pige fra Værløse fortæller at en facilitet i byen gerne må
være lidt anderledes og ikke behøver ligne en bænk.
”Det er ok med et sted, man ikke kan se er en bænk, vi
sætter os alligevel altid på skulpturen nede i byen fordi
den er høj.”
Konkrete forslag fra pigerne:
Kunst og planter
Blomster
Gulvtæpper
Gynger
Spejle
Mange farver
SIDE 7
Min nye byrumsfacilitet skal…
…SKABE TRYGHED
Skal faciliteten kunne anvendes når det er blevet mørkt,
er det vigtigt, at pigerne føler sig trygge i og omkring
faciliteten. Det er derfor vigtigt, at den er godt oplyst, så
pigerne kan bruge den. I spørgeskemabesvarelserne svarer
86 % af de adspurgte piger, at det er vigtigt eller meget
vigtigt at faciliteten er oplyst om aftenen.
En anden vigtig faktor i denne sammenhæng er valget af
materialer og de omkringliggende omgivelser. Pigerne
understreger, at faciliteterne i byen skal bygges, så de ikke
forfalder og bliver nedslidte, da pigerne forbinder fysisk
forfald med noget utrygt. Faciliteten i byen såvel som det
omkringliggende område skal derfor holdes fri for graffiti
og skrald, da det skaber utryghed og manglende lyst til at
bruge den hos pigerne.
Faciliteten skal være oplyst om aftenen
14%
42%
44%
meget vigtigt
vigtigt
mindre vigtigt
SIDE 8
Min nye byrumsfacilitet skal…
… GIVE MULIGHED FOR AKTIVITETER
Pigerne blev stillet spørgsmålet, hvornår de bedst kan lide deres by.
Svaret fra pigerne lød at de foretrækker deres by, når der er byfest,
koncerter eller skøjtebane på torvet. ”Jeg kan allerbedst lide Køge
når der er arrangementer og liv.” fortæller en 17-årig pige fra Køge.
Pigernes værdsættelse af byfesterne og andre særlige
begivenheder afspejler sig også i deres ønsker til faciliteter. På
samme måde som byfesterne må faciliteter i byen gerne give
mulighed for aktiviteter i form af udendørs biograf, karruseller,
gynger og lignede, en dansescene eller noget helt nyt. Pigerne
kan godt lide at der sker lidt, og selvom de sociale relationer er
det primære for deres møder, vil de gerne være fysisk aktive så
længe aktiviteten kan gennemføres i selskab med deres veninder,
og den ikke får dem til at skille sig ud fra mængden. For piger i den
aldersgruppe må fysiske udfoldelsesmuligheder gerne kombineres
med en siddefacilitet, og de bænke der står i byen i dag dækker
således ikke pigernes behov.
Pigerne har forskellige bud på hvordan en facilitet kan blive mere
end et siddemøbel. Blandt andet har de ønsker om at kunne spille
musik og mulighed for at oplade deres telefon. Derimod er hverken
internet eller interaktive, digitale aktiviteter noget pigerne vægter
højt. En 14-årig pige fra Hillerød forklarer ”Det er fedt bare at lave
ingenting sammen og nyde hinandens selskab. Internet er mindre
vigtigt”
SIDE 9
Min nye byrumsfacilitet skal…
…SKAL KUNNE BRUGES I AL SLAGS VEJR
For pigerne er byen et mødested, der bliver brugt hele
året. En pige på 13 år fra Helsingør siger ”Jeg savner
noget for mig, der kan være overdækket” Flere af pigerne
fremhæver endvidere, at en byrumsfacilitet skal kunne
bruges i alt slags vejr. I spørgeskemaet svarer 61 % af de
adspurgte piger, at det er vigtigt eller meget vigtigt at en
facilitet til dem er overdækket. En del af pigerne skriver, at
de ønsker at faciliteten er vandtæt, når det regner, giver
læ, når det blæser og skygge, når solen skinner.
Faciliteten skal være overdækket
16%
39%
45%
meget vigtigt
vigtigt
mindre vigtigt
SIDE 10
Projektet DET AKTIVE BYRUM er en del af Kulturmetropol Øresund - en
kulturaftale mellem 26 kommuner, Kulturminsteriet og Region Hovedstaden,
der løber i perioden 2012-15
Se mere på: kulturmetropol.dk