How to use your new Rehband Support - 4021 SE UK DK

How to use your new Rehband Support - 4021
UK
Function
Supports the MCP-joints and stabilises the wrist. Adjustable
straps for each finger. Adjustable thumb grip. Patented solution.
Indications Ulnar deviation of the MCP-joints due to rheumatoid arthritis,
SLE.
Material
Darlexx® (polyamide, Lycra®, PU-film), plastic splint, Turbocast®.
Application 1) Pull the brace over the hand as a glove.
2) Fasten the Velcro straps and adjust at the thumb
3) Adjust the elastic straps between the MCP-joints so that you
get satisfactory effect that is functional position of the MCPjoints.
4) The soft plastic splint can be adjusted through heating it in
boiling water and then reshape.
5) The extra stabilising strap can replace the plastic splint if wrist
stability not is as needed. It can also be an accessory to the
plastic splint to enforce stability.
6) If the brace is used as a night splint, cut away the stitch on
the channel distally and use a longer splint. Longer splints can
be ordered separately.
7) If extra ulnar support is needed use the Turbocast®- pre cut.
The pre cut is moulded individually through heating it in 75°C
water and is the placed in the channel on the ulnar side of the
support.
Important Information
1) If you have questions regarding application, please contact your local
dealer or the prescriber.
2) The product is not flameproof, avoid temperature above 120°C/248°F.
3) Minor changes are allowed, providing the changes are made through the
presciber* or local dealer.
4) The function of the product must not be changed or compromised, the
product should only be used for its original, intended indication.
5) Re: neoprene products, time of use should not exceed 3-4 hours. Re:
products in other materials, time of use should not exceed 8 hours, unless
otherwise is recommended by prescriber.
6) If the product contains latex or rubber and you are allergic to latex/
rubber, we advise you to consult a prescriber before using the support. The
content of the product is written above.
7) If you are allergic to heat, we advise you to use a product that not
contains neoprene.
*Re: Medical- products, the prescriber must be a qualified doctor, PT, OT or
Orthopaedic Engineer.
Washing Instructions
1) Close all Velcro.
2) Remove detachable splints.
3) Mesh laundry bag is recommended.
4) Stretch product while wet and let dry.
NO
Funksjon
Støtter mpc-leddene og stabiliserer håndleddet. Individuelle
regulerbare bånd til respektive fingre. Regulerbar ved tommelen. Produktet er patentert.
Indikasjon Ulnardevitation i mpc-leddene som følge av RA, SLE.
Materiale
Darlexx® (polyamid, Lycra®, polyuretanfilm), plastskinne,
Turbocast®.
Applisering 1) Dra bandasjen over hånden som en hanske.
2) Lukk borrelåsen, juster båndet ved tommelen.
3) Spenn de elastiske båndene mellom mpc-leddene så man
oppnår ønsket effekt, dvs at mpc-leddene får en funksjonell
posisjon.
4) Den myke plastskinnen som stabiliserer håndleddet kan
tilpasses gjennom at den varmes i kokende vann og deretter
formes.
5) Det ekstra stabiliserende båndet kan erstatte plastskinnen
hvis behovet av håndledds stabilisering ikke er så stort.
Båndet kan også komplettere plastskinnen for ekstra
stabilitet.
6) Hvis bandasjen skal brukes til nattlig bruk, finnes det en
mulighet å åpne lommen for skinnen og bruke en lengre
håndleddsskinne.( lengre skinner kan bestilles med 5 i
pakken).
7) Ved behov for ytterligere støtte ulnart kan Turbocast® biten
brukes. Plastbiten formes individuelt gjennom at den varmes i
vann ca 75°C og plasseres deretter i kanalen på bandasjens
ulnare side.
Viktige anvisninger
1) Dersom du er usikker på applisering, kontakt rekvirent/ forhandler.
2) Produktet innholder ikke flammehemmende materiale. Undvik temperaturer over 120°C/248°F.
3) Mindre justering av produktet får kun utføres av rekvirent/ forhandler eller
autorisert person*. Rekvirentens eventuelle anvisninger må deretter følges.
4) Opprinnelig funksjon må ikke endres og produktet skal kun anvendes til
anbefalte indikasjoner.
5) Produkter i neopren bør ikke anvendes mer enn 3-4 timer i strekk.
Produktet i annet materiale enn neopren bør ikke anvendes mer enn 8 timer
i strekk om ikke annet angis av rekvirent.
6) Dersom du er overømfindtlig overfor latex/gummi, og produkter som
inneholder latex/gummi, rådfør med din rekvirent før du anvender produktet
(se materialdeklarasjon over).
7) Dersom du er overømfindtlig overfor varme anbefales produkter som ikke
er produsert i det varmende materialet neopren.
*Angår kun Medical produkter. Leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter,
ortopediingeniører.
Vaske instruksjon
1) Lukk alle borrelåser.
2) Ta ut allle uttagbare skinner.
3) Anvend med fordel vaskepose.
4) Strekkes i våt tilstand og henges til tørk.
SE
DK
Funktion
Stödjer MCP-leder och stabiliserar handled. Individuellt
reglerbara band till respektive finger. Reglerbar vid tummen.
Produkten är patenterad.
Indikation Ulnardeviation i MCP-ledsnivå till följd av RA, SLE
Material
Darlexx (polyamid, Lycra, polyuretanfilm), plastskena,
Turbocast.
Applicering 1) Dra bandaget över handen som en handske.
2) Stäng kardborrebanden, justera bandet vid tummen.
3) Spänn de elastiska banden mellan MCP-lederna så att du
uppnår önskad effekt, dvs att MCP-lederna får en funktionell
position.
4) Den mjuka plastskenan som stabiliserar handleden kan
anpassas genom att den värmes i kokhett vatten och därefter
formas.
5) Det extrastabiliserande bandet kan ersätta plastskenan om
behovet av handledsstabilisering inte är så stort. Bandet kan
också komplettera plastskenan för extra stabilitet.
6) Om bandaget ska användas för nattligt bruk, finns möjlighet
att öppna fickan för skenan distalt och använda en längre
handledsskena. (längre skenor kan beställas i 5-pack)
7) Vid behov av ytterligare stöd ulnart kan Turbocast® -biten
användas. Plastbiten formas individuellt genom att den värmes
i vatten ca 75°C och placeras därefter i kanalen på bandagets
ulnara sida.
Funktion
Viktiga anvisningar
1) Om du är osäker över applicering, kontakta ordinatör/ inköpsställe.
2) Produkten är inte flamskyddsbehandlad. Undvik temperatur överstigande
120°C/248°F.
3) Mindre justering av produkten får endast göras av ordinatör/ inköpsställe
eller auktoriserad person*. Ordinatörens eventuella anvisningar måste sedan
följas.
4) Ursprunglig funktion får inte ändras och produkten ska användas för
avsedd indikation.
5) Produkt tillverkad i neopren bör ej användas mer än 3-4 timmar i sträck.
Produkt i annat material än neopren bör ej användas mer än 8 timmar i
sträck om ej annat anges av ordinatör.
6) Om du är överkänslig mot latex/gummi, och produkten innehåller latex/
gummi, rådgör med din ordinatör innan du använder produkten (se materialdeklaration ovan).
7) Om du är överkänslig mot värme rekommenderas produkt som inte är
tillverkad i det värmande materialet neopren.
Vigtige anvisninger
1) Om du är usikker på påsætningen af bandagen, kontakt da
forhandleren.
2) Produktet er ikke brandhæmmende. Undgå temperature der overstiger
120°C/248°F.
3) Mindre justeringer af produktet bør kun foretages af fagudannet
personale* som eks. fysioterapeut eller bandagist eller lign.
4) Bandagens funktion bør ikke ændres og produktet skal anvendes til den
oprindelige indikation.
5) Produkter der er fremstillet i neopren bør kun anvendes i 3-4 timer i
træk. Produkter i andet materiale end neopren bør ikke anvendes i mere
end 8 timer i træk hvis ikke andet er angiver af fagpersonale.
6) Hvis du er overfølsom overfor latex/gummi, og produkter der indeholder
latex/gummi, rådfør dig da med din forhandler eller faguddannet personale
inden du anvender produktet (se materialedeklaration).
7) Hvis du er overfølsom mod varme anbefales produkter som ikke er
fremstillet i det varmende materiale, neopren.
*Avser endast Medical-produkter: läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut,
ortopedingenjör
*Faguddannet personale: læger, fysioterapeut, ergoterapeut, bandagister
Vaske anvisning
1) Luk alle velcrobånd.
2) Løse skinner tages ud af bandagen.
3) Anvend med fordel vaskepose.
4) Strækkes i våd tilstand og luftørres.
Tvättinstruktion
1) Stäng alla kardborrespännen.
2) Tag ut löstagbara skenor.
3) Använd med fördel tvättpåse.
4) Sträckes i vått tillstånd och torka.
DE
FI
Toiminta
Tukee MCP-niveliä ja rannetta. Sormien välissä säädettävät
kiristysnauhat. Peukalosäätö. Patentoitu tuote.
Indikaatio MCP- nivelien ulnaarideviaatio.
Materiaali Darlexx® (polyamid, Lycra®, polyuretaanifilmi), muovilasta,
Turbocast®.
Pukeminen 1) Vedä tuki paikoilleen kuin hansikas.
2) Kinnitä tarrat, säädä peukalosäätö.
3) Kiristä sormien välissä olevat elastiset nauhat, joilla
ohjataan MCP-niveliä haluttuun, toiminnaliseen asentoon.
4) Tarvittaessa voi pehmeän, rannetta tukevan muovilastan
muotoilla lämmitettynä.
5) Rannenauha voi korvata muovilastan tai sitä voi käyttää
lisätukena, riippuen kuinka paljon ranne tarvitsee tukea.
6) Yökäytössä voi lastataskun avata ja käytää pidempää
muovilastaa (pidempiä lastoja voi tilata 5 kpl pakkauksessa).
7) Pikkusormen puolella voi tarvittaessa käytää Turbocastpalaa. Se muotoillaan n. 75°C vedessä lämmitettynä ja
asetetaan taskuunsa kämmenen pikkusormen puoleiselle
syrjälle.
Tärkeitä Ohjeita
1) Jos tuen pukeminen tuottaa ongelmia, ota yhteys tuen sovittajaan/
ostopaikkaan.
2) Tuotetta ei ole käsitelty tulenkestäväksi. Vältä käyttöä yli 120°C/248°F
lämmön läheisyydessä.
3) Vain sovittaja tai muu alan ammattilainen* saa tehdä pieniä muutoksia
tuotteeseen. Sovittajan ohjeita on silloin noudatettava.
4) Tuotteen alkuperäistä toimintaa ei saa muuttaa ja tuotetta on
käytettävä oireisiin, joihin tuki on tarkoitettu.
5) Neoprenistä valmistettua tuotetta ei ole hyvä käyttää yhtä jaksoisesti
kuin 3-4 tuntia. Muista materiaaleista valmistettuja tuotteita ei tulisi
käyttää yhtä jaksoisesti kuin 8 tuntia, ellei sovittaja anna muita ohjeita.
6) Jos tuote sisältää latexia/kumia ja olet niille allerginen, neuvottele
sovittajan kanssa ennen kuin otat tuotteen käyttöön (kts tuoteselostus
yllä).
7) Jos lämpö aiheuttaa sinulle allergiaa, älä käytä lämmittävästä neopreni
materiaalista valmistettuja tuotteita.
*Koskee vain Medical tuotteita: lääkäri, fysioterapeutti,
toimintaterapeutti, apuvälineteknikko
Pesuohjeet
1) Sulje kaikki tarrat hyvin.
2) Poista lastat.
3) Käytä pesupussia.
4) Venytä märkänä muotoonsa ja kuivata.
82929 / 0202
Støtter MCP-leddene og stabiliserer håndleddet. Individuel
regulerbart bånd til respektive fingere. Regulerbar ved
tommelfingeren. Produktet er patenteret.
Indikation
Ulnardeviation i MCP-ledsniveau som følge af RA, SLE
Materiale
Darlexx (Polyamid, Lycra, polyuretanfilm), plastskinne,
Turbocast.
Applicering 1) Træk bandagen på som en handske.
2) Luk velcrolukningen, juster båndet ved tommelfingeren.
3) Spænd de elastiske bånd mellen MCP-leddene så du
opnår den ønskede effekt, dvs at MCP-leddene får en mere
funktionel position.
4) Den bløde plastskinne som stabiliserer håndleddet kan
tilpasses ved at den varmes op i kogende vand og formes.
5) Det ekstrastabiliserende bånd kan erstatte plastskinnen
hvis behovet for håndledsstabilisering ikke er stor. Båndet
kan også komplettere plastskinnen for at give ekstra
stabilitet.
6) Hvis bandagen skal bruge om natten, er der mulighed for
at bytte skinnen til en længere model. ( skinnerne kan
bestilles i 5 stk. pakninger)
7) Ved behov for yderligere støtte ulnart kan Turbocast® stykket bruges. Plaststykket formes individuelt ved at ca.
75°C varmt vand og placeres herefter i kanalen på band
agens ulnare side.
Funktion
Stützt die MCP-Gelenke und stabilisiert das Handgelenk. Für den
jeweiligen Finger individuell einstellbares Band. Am Daumen
einstellbar. Das Produkt ist patentiert.
Indikation Ulnardeviation auf MCP-Gelenkniveau als Folge von RA, SLE
Material
Darlexx®(Polyamid, Lycra®, PU-film), Plastikschiene, Turbocast®.
Anlegen
1) Ziehen Sie die Bandage wie einen Handschuh über die Hand.
2) Schließen Sie die Klettverschlüsse, stellen Sie das Band am
Daumen ein.
3) Spannen Sie das elastische Band zwischen den MCP-Gelenken,
so dass Sie den gewünschten Effekt erreichen, d.h. dass die MCPGelenke eine funktionelle Position erhalten.
4) Man kann die Kunststoffschiene, die das Handgelenk stabilisiert,
anpassen, indem man Sie in kochend heißem Wasser erwärmt und
danach formt.
5) Das extra stabilisierende Band kann die Kunststoffschiene
ersetzen, wenn der Stabilisierungsbedarf des Handgelenkes nicht so
groß ist. Das Band kann die Stabilität der Schiene auch
vervollständigen.
6) Wenn die Bandage nachts getragen werden soll, besteht die
Möglichkeit, die Tasche für die Schiene distal zu öffnen und eine
längere Handgelenkschiene zu gebrauchen (längere Schienen
können in 5er-Packs bestellt werden).
7) Wenn außerdem noch der Bedarf einer ulnaren Unterstützung
besteht, kann man das Turbocast® -Stück benutzen. Das
Kunststoffstück kann eventuell geformt werden, indem es in ca.
75°C warmem Wasser erwärmt und danach in den Kanal auf der
ulnaren Seite der Bandage geschoben wird.
Wichtige Anweisungen
1) Wenn Sie sich über das Anlegen nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an die
verschreibende Instanz/ Ihren Fachhändler.
2) Das Produkt ist nicht Brandschutz behandelt. Vermeiden Sie Temperaturen
höher als 120°C/248°F.
3) Eine geringfügigere Einstellung des Produktes darf nur durch die
verschreibenden Instanz/ Ihren Fachhändler oder eine autorisierte Person*
durchgeführt werden. Die Anweisungen der verschreibenden Instanz müssen
dann befolgt werden.
4) Die ursprüngliche Funktion darf nicht geändert werden und das Produkt sollte
bei der vorgesehenen Indikation angewendet werden.
5) Produkte, die aus Neopren hergestellt sind, dürfen nicht länger als 3-4
Stunden ohne Unterbrechung getragen werden. Produkte aus einen anderen
Material dürfen nicht länger als 8 Stunden ohne Unterbrechung getragen werden,
wenn nicht ausdrücklich von der verschreibenden Instanz anders angegeben.
6) Wenn Sie allergisch gegen Latex/Gummi sind und das Produkt enthält Latex/
Gummi, sprechen Sie mit Ihrer verschreibenden Instanz, bevor Sie das Produkt
anwenden (siehe Materialdeklaration weiter oben).
7) Wenn Sie allergisch gegen Wärme sind, empfehlen wir Produkte, die nicht aus
dem wärmenden Material Neopren hergestellt sind.
*Betrifft nur Medical-Produkte: Arzt, Physiotherapeut, Arbeitstherapeut,
Orthopäde
Waschanleitung
1) Schließen Sie alle Klettverschlüsse.
2) Nehmen Sie alle herausnehmbaren Schienen heraus.
3) Der Gebrauch eines Waschsackes ist von Vorteil.
4) Im nassen Zustand ziehen und trocknen.
Otto Bock Healthcare Scandinavia AB, Sweden
+46 11 28 06 00, www.rehband.se
How to use your new Rehband Support - 4021
NL
Functie
Ondersteunt de MCP-gewrichten en stabiliseert de pols.
Individueel verstelbare bandjes voor de respectievelijke vingers.
Verstelbaar bij de duim. Het product is gepatenteerd.
Indicatie Ulnaire deviatie op het niveau van MCP-gewricht ten gevolge van
RA, SLE.
Materiaal Darlexx® (polyamide, Lycra®, PU-film, kunststofspalk, Turbocast®.
Gebruik 1) Trek de bandage als een handschoen over uw hand.
2) Sluit de klittenbanden, stel de band bij de duim bij.
3) Trek de elastische banden tussen de MCP-gewrichten aan
zodat u het gewenste effect bereikt, d.w.z. dat de MCPgewrichten een functionele positie krijgen.
4) De zachte kunststofspalk die de pols stabiliseert kan worden
aangepast door deze in kokendheet water te verwarmen en
vervolgens te buigen.
5) De extra stabiliserende band kan de kunststofspalk vervangen
als de behoefte aan stabiliseren van de pols niet heel groot is. De
band kan omwille van extra stabiliteit de kunststofspalk ook
aanvullen.
6) Als de bandage ’s nachts moet worden gebruikt, bestaat de
mogelijkheid om het zakje voor de spalk distaal te openen en een
langere polsspalk te gebruiken (langere spalken kunnen in
verpakkingen van 5 st. worden besteld).
7) Indien verdere ulnaire ondersteuning nodig is, kan Turbocast®
worden gebruikt. Het stukje kunststof wordt individueel gebogen
door dit in water van ca. 75°C te verhitten en het vervolgens in de
ulnaire zijde van de bandage te plaatsen.
Belangrijke instructies
1) Neem contact op met de klantenservice als u niet zeker weet hoe u het
product moet gebruiken.
2) Het product mag niet langer dan 8 uur achter elkaar gebruikt worden, tenzij
anders aangegeven door de behandelend arts.
3) Indien u overgevoelig bent voor latex of rubber en het product bevat latex of
rubber, dient u contact op te nemen met de behandelend arts, alvorens het
product te gebruiken. (Zie de materiaalinformatie op het etiket.)
4) Het product is niet vuurvast gemaakt. Vermijd temperaturen boven de
120°C/248°F.
5) Neem contact op met de behandelend arts of met degene van wie u het
artikel gekocht heeft als u problemen met het product ondervindt.
6) Slechts de behandelend arts of een bevoegd iemand (arts, fysiotherapeut,
arbeidstherapeut, orthopedisch specialist) mag een geringe bijstelling in het
product aanbrengen. Vervolgens moeten de voorschriften van de behandelend
arts worden opgevolgd.
7) De oorspronkelijke functie mag niet worden gewijzigd en het product moet
gebruikt worden voor de beoogde indicatie.
Wasvoorschriften
1) Sluit alle klittenbandsluitingen.
2) Neem losse spalken uit.
3) Gebruik bij voorkeur een waszakje
4) In natte staat uitrekken en laten drogen.
IT
Funzione
Supporta l’articolazione metacarpale e stabilizza il polso.
Fascette regolabili per ogni dito. Chiusura regolabile al
pollice. Sistema brevettato.
Indicazioni Deviazione ulnare dell’articolazione metacarpale causata da
artrite reumatoide, lupus.
Materiali
Darlexx® (poliammide, Lycra®, PU-film), stecca in plastica,
Turbocast®.
Applicazione 1) Tirare il supporto sulla mano come un guanto.
2) Chiudere i velcri e sistemare la chiusura del pollice.
3) Regolare secondo le necessità, le fascette elastiche tra le
articolazioni metacarpali.
4) La morbida stecca di plastica può essere modellata dopo
averla immersa nell’acqua calda per un minuto.
5) Se non è necessaria la stecca, si può ottenere un valido
effetto stabilizzante anche regolando solo la fascia larga al
polso. La fascia larga può essere usata in combinazione con
la stecca per ottenere una maggiore stabilità.
6) Se la polsiera viene usata come supporto per la notte,
tagliare la cucitura ed usare una stecca più lunga, che può
essere ordinata separatamente.
7) Per ottenere un maggiore supporto, è possibile utilizzare
l’inserto in Turbocast. Per modellare questo inserto è
necessario immergerlo in acqua a 75°C ed infilarlo nella zona
ulnare del supporto.
Informazioni importanti
1) Si consiglia, in caso di dubbi o chiarimenti, di contattare il distributore
locale o il prescrittore.
2) Il prodotto non è ignifugo, evitare temperature maggiori di 120°C/ 248°F.
3) Sono consentite piccole modifiche al prodotto, a condizione che vengano
eseguite dal prescrittore* o dal distributore locale.
4) La funzione del prodotto non deve essere cambiata o compromessa, il
prodotto dovrebbe essere utilizzato solo per le sue originali indicazioni.
5) Prodotti in neoprene: il tempo di utilizzo non dovrebbe superare le 3-4
ore. Altri prodotti: il tempo di utilizzo non dovrebbe superare le 8 ore, a
meno di diversa indicazione da parte del prescrittore.
6) Se il prodotto contiene lattice o gomma ed il paziente risulta allergico alla
gomma/lattice, si consiglia di consultare il prescrittore prima di utilizzare il
prodotto. Il materiale di cui è costituito è indicato in cima.
7) In caso di particolare sensibilità al calore, si consiglia di non utilizzare un
prodotto in neoprene.
* In caso di prodotti medicali, il prescrittore deve essere un dottore
qualificato, ad esempio un tecnico ortopedico od un medico ortopedico.
Istruzioni per il lavaggio
1) Chiudere tutte le fasce in velcro.
2) Togliere, se possibile, tutte le stecche.
3) Si consiglia di lavare il prodotto dentro ad una borsa per la biancheria, ad
esempio una federa.
4) Strizzare il prodotto quando è bagnato e lasciare asciugare.
ES
FR
Función
Apoya las articulaciones MCP y estabiliza la muñeca. Cintas
individualmente ajustables a cada dedo. Ajustable al lado del
pulgar. El producto es patentado.
Indicación Deviatio ulnaris en el nivel de las articulaciones MCP como
resultado de artritis reumática, lupus.
Material
Darlexx® (poliamida, Lycra®, PU-film), pletina de plástico,
Turbocast®.
Aplicación 1) Vestir el vendaje igual a un guante.
2) Cerrar las cintas de velcro, ajustar la cinta al lado del pulgar.
3) Apretar las cintas elásticas entre las articulaciones // MCP hasta
conseguir el efecto deseado, es decir hasta las articulaciones //
MCP obtener una posición funcional.
4) La pletina de plástico blando que estabiliza la muñeca puede ser
ajustada calentándola en agua hirviente y después formándola.
5) La cinta extra estabilizadora puede reemplazar la pletina de
plástico si la necesidad de estabilización de la muñeca no es muy
grande. La cinta también puede completar la pletina de plástico
para una estabilidad adicional.
6) Si el vendaje se destina a utilizar durante la noche hay posibilidad
de abrir el bolsillo de la pletina distalmente y utilizar una pletina más
larga para la muñeca (pletinas más largas pueden ser encargadas
en embalajes de 5).
7) En caso de un adicional apoyo ulnar se puede utilizar la parte
Turbocast®. La parte de plástico puede ser formado individualmente
calentándola en agua con aproximadamente 75°C y después
colocándola en el canal en el lado ulnar del vendaje.
Información importante
1) Sobre dudas cuanto a la aplicación, por favor contactar su suministrador local
o quién le ordenó el producto.
2) El producto no es a prueba de fuego. Evite temperaturas por encima de
120°C/248°F.
3) Pequeños ajustes del producto sólo pueden ser efectuados por su
suministrador local, por quién lo recetó o por otra persona autorizada.* Hay que
seguir sus indicaciones.
4) La función original no debe ser modificado, y el producto sólo debe ser
utilizado para la indicación propuesta.
5) Un producto fabricado en neopreno no debe ser utilizado más de 3 a 4 horas
seguidas. El tiempo de uso de productos fabricados en otros materiales no
debería exceder 8 horas, excepto mediante otra recomendación terapéutica.
6) Si es alérgico a látex/goma, y el producto contiene estos materiales, le
recomendamos que consulte con quién le recetó el producto (ver la declaración
de materiales arriba).
7) Si es hipersensible al calor le recomendamos un producto que no se ha
fabricado con el material calentando neopreno.
* Concierne solamente los productos Medical: Médico, fisioterapeuta, terapeuta
laboral, técnico ortopédico.
Consejos para el lavado
1) Cerrar todos los cierres de velcro.
2) Tirar las pletinas insertables.
3) Utilizar preferiblemente una bolsa de lavado.
4) Estirar el producto mojado y dejarlo secar.
Indications
Composition
Application
Assure le maintien des articulations MCP et la contention du
poignet. Bande réglable individuellement pour chaque doigt.
Réglable au pouce. Ce produit est un modèle breveté.
Déviation cubitale au niveau des articulations MCP à la suite
de RAA, SLE
Darlexx® (polyamide, Lycra®, PU-film), attelle en plastique,
Turbocast®.
1) Enfilez l’orthèse sur la main comme un gant.
2) Fermez les bandes Velcro. Ajuster la bande qu droit du
pouce.
3) Tendez les bandes élastiques entre les articulations MCP de
façon à obtenir l’effet désiré, c.-à-d. une position permettant
le fonctionnement des articulations MCP.
4) L’attelle souple en plastique qui assure la contention du
poignet peut être ajustée. Il suffit de la plonger dans l’eau
bouillante et de la modeler ensuite.
5) On peut remplacer l’attelle en plastique par le bandage de
contention renforcée si le besoin d’immobilisation du poignet
n’est pas si important. Ce bandage peut être utilisé en
complément de l’attelle en plastique s’il faut, par contre,
renforcer l’immobilisation.
6) Si l’orthèse doit être portée la nuit, il est possible d’ouvrir la
pochette d’attelle, côté distal, et d’utiliser une attelle plus
longue. Les attelles longues peuvent être commandées par
paquet de 5.
7) Si un soutien supplémentaire est nécessaire côté cubital,
on peut alors utiliser l’insert thermoformable en Turbocast®.
Cet insert en plastique est modelé en le réchauffant dans une
eau à environ 75°C et en le plaçant ensuite dans la petite
poche sur le côté cubital de l’orthèse.
Remarques importantes
1) Si vous avez quelques interrogations sur le mode de pose de ce produit,
renseignez-vous auprès du praticien qui vous l’a prescrit ou du revendeur.
2) Ce produit n’est pas ininflammable. Évitez de l’exposer à des températures de
plus de 120°C (248°F).
3) Un réglage plus petit de ce produit ne doit être effectué que par celui qui l’a
prescrit ou par le revendeur ou par une personne autorisée*. Il faut alors se
conformer aux éventuelles indications du prescripteur.
4) La fonction initiale du produit ne doit pas être modifiée. Le produit doit être utilisé
conformément aux indications thérapeutiques.
5) Les produits fabriqués en néoprène ne doivent pas être utilisés plus de 3 ou 4
heures d’affilée. Les produits fabriqués dans un autre matériau ne doivent pas être
utilisés plus de 8 heures d’affilée sauf indication contraire du prescripteur.
6) Si vous présentez une allergie au latex ou au caoutchouc et que ce produit
contient un de ces matériaux, demandez conseil au praticien qui vous l’a prescrit
avant de l’utiliser (voir la composition ci-dessus).
7) Si vous présentez une allergie à la chaleur, nous vous recommandons nos
produits qui ne sont pas fabriqués dans le matériau échauffant néoprène.
*médecin, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthopédiste-orthésiste (ce point ne
concerne uniquement que les prothèses médicales).
Instructions de nettoyage
1) Agrafez toutes les fermetures Velcro.
2) Retirez les baleines de renfort amovibles.
3) Placez de préférence le produit dans un filet de lavage.
4) Étirez le produit à l’état humide et laissez sécher.
GR
PT
Função
Apoia as articulações MCP e estabiliza o pulso. Cintas
individualmente ajustáveis para cada dedo. Pode ajustar-se ao
lado do polegar. O produto é patenteado.
Indicações Deviatio ulnaris no nível das articulações MCP como resultado de
RA, SLE.
Materiais
Darlexx® (poliamida, Lycra®, PU-film), tala de plástico,
Turbocast®.
Aplicações 1) Vestir a ligadura como uma luva.
2) Fechar as cintas de velcro, ajustar a cinta ao lado do polegar.
3) Esticar as cintas elásticas entre as articulações MCP até
conseguir o efeito desejado, quer dizer até as articulações MCP
obter uma posição funcional.
4) A tala de plástico brando que estabiliza o pulso pode ser
ajustada depois ser aquecida em agua fervente.
5) A cinta extra estável pode restituir a tala de plástico se a
necessidade de estabilização do pulso não for muito grande. A
cinta também pode completar a tala de plástico para uma
estabilidade adicional.
6) Se a ligadura destina-se a utilizar durante a noite ha
possibilidade de abrir a bolsa da tala distalmente e utilizar uma
tala de pulso mais comprida. (Talas mais compridas podem ser
encomendadas em embalagens de 5.)
7) Para um adicional apoio ulnar pode utilizar-se a parte
Turbocast®. A parte de plástico pode formar-se individualmente
em agua de aproximadamente 75°C e depois ser colocada no
canal no lado ulnar da ligatura.
Informações importantes
1) Se tiver dúvidas sobre as formas de aplicação contacte o representante/
distribuidor o quem lhe receitou o produto.
2) O produto não é à prova de fogo. Evitar temperaturas por cima de 120°C/
248°F.
3) Pequenos ajustamentos do produto só pode ser feitos por quem o receitou,
pelo representante ou por pessoa autorizada para o efeito.* Sus indicações são
obrigatórias.
4) A função original do produto não pode ser alterada e este deve ser utilizado
mediante a sua indicação original.
5) Um produto fabricado em neopreno não deve ser utilizado mais de 3 a 4
horas seguidas. O tempo de uso de produtos fabricados em outros materiais
não deveria ultrapassar 8 horas, excepto mediante outra ordenação
terapêutica.
6) Se for alérgico ao látex/borracha, e o produto contem estos materiais,
consulte quem lhe receitou o produto (veja a declaração constituinte do
material acima).
7) Se for hipersensível ao calor lhe recomendamos um produto que não seja
fabricado com o material aquecedor neopreno.
* Concerne somente os produtos Medical: Médico, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, técnico ortopédico.
Instruções de lavagens
1) Feche todos os fechos de velcro.
2) Tire as talas insertas.
3) Utilizar preferivelmente uma bolsa de lavagem.
4) Estique ainda húmido e ponha a secar.
Fonction
Ëåéôïõñãéá Óôçñßæåé ôéò ìåôáêáñðïöáëáããéêÝò áñèñþóåéò êáé óôáèåñïðïéåß ôïí
êáñðü. Ñõèìßæåôáé óôïí áíôß÷åéñá. Ôï ðñïúüí äéáèÝôåé äßðëùìá
åõñåóõôå÷íßáò.
Åíäåéîç
Áðüêëéóç ùëÝíçò ëüãù ñåõìáôïåéäïýò áñèñßôéäáò êáé åñõèçìáôþäïõò
ëýêï õ .
Õëéêï
Darlexx® (ð ï ëõáìßäéï, Lycra®, PU-film), ðëáóôéêüò íÜñèçêáò, Turbocast®.
Å ö á ñ ì ï ã ç 1) ÔñáâÞîôå ôïí åðßäåóìï ðÜíù óôï ÷Ýñé óáí ãÜíôé.
2) Êëåßóôå ôá ëïõñéÜ velcro, ñõèìßóôå ôï ëïõñß óôïí áíôß÷åéñá.
3) Óößîôå ôá åëáóôéêÜ ëïõñéÜ ìåôáîý ôùí ìåôáêáñðïöáëáããéêþ í
áñèñþóåùí þóôå íá ðåôý÷åôå ôçí åðéèõìçôÞ åðßäñáóç, äçëáäÞ ïé
ìåôáêáñðïöáëáããéêÝò áñèñþóåéò íá Ýñèïõí óå ìéá ëåéôïõñãéêÞ èÝóç.
4) Ï ìáëáêüò ðëáóôéêüò íÜñèçêáò ðïõ óôáèåñïðïéåß ôïí êáñðü ìðïñåß íá
ðñïóáñìïóôåß åÜí èåñìáíèåß óå âñáóôü íåñü êáé ó÷çìáôïðïéçèåß.
5) Ôï ëïõñß ðïõ ðáñÝ÷åé ðñüóèåôç óôáèåñïðïßçóç ìðïñåß íá
áíôéêáôáóôÞóåé ôïí ðëáóôéêü íÜñèçêá åÜí ç áíÜãêç ãéá óôáèåñïðïßçóç
ôïõ êáñðïý äåí åßíáé ôüóï ìåãÜëç. Ôï ëïõñß ìðïñåß íá óõìðëçñþóåé ôïí
ðëáóôéêü íÜñèçêá ãéá ðñüóèåôç óôáèåñüôçôá.
6) ÅÜí ï åðßäåóìïò ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôç íý÷ôá õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá íá
áíïßîåôå ôï ôóåðÜêé ôïõ íÜñèçêá óôï ðëÜé êáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå Ýíá
ðéï ìáêñý íÜñèçêá. (äõíáôüôçôá ðáñáããåëßáò ìáêñýôåñùí íáñèÞêùí óå
óõóêåõáóßá 5 ôåì.)
7) ÅÜí áðáéôåßôáé ðñüóèåôç óôÞñéîç óôçí ùëÝíç ìðïñåß íá
÷ñçóéìïðïéçèåß ôï êïììÜôé Turbocast®. Ôï ðëáóôéêü êïììÜôé
ó÷çìáôßæåôáé ãéá áôïìéêÞ áíÜãêç èåñìáßíïíôÜò ôï óå íåñü èåñìïêñáóßáò
75°. ÌåôÜ ôïðïèåôåßôáé óôï ôóåðÜêé ôïõ åðéäÝóìïõ óôç ìåñéÜ ôçò
ùëÝíçò.
Óçìáíôéêåò ïäçãéåò
1) ÅÜí äåí åßóôå âÝâáéïé ãéá ôçí åöáñìïãÞ åðéêïéíùíÞóôå ìå áõôüí ðïõ ÷ïñÞãçóå ôç
óõíôáãÞ Þ ôï êáôÜóôçìá üðïõ ôï áãïñÜóáôå.
2) Ôï ðñïúüí äåí åßíáé ðõñßìá÷ï . Áðïöåýãåôå èåñìïêñáóßåò ðÜíù áðü 120°C/248°F.
3) Ìüíï áõôüò ðïõ ÷ïñÞãçóå ôç óõíôáãÞ Þ Üëëï äéðëùìáôïý÷ï Ü ô ï ì ï* ìðïñåß íá
ðñáãìáôïðïéÞóåé ìéêñüôåñåò ôñïðïðïéÞóåéò óôï ðñïúüí. ÐñÝðåé íá áêïëïõèåßôå üëåò ïé
ïäçãßåò.
4) Ç ðñùôáñ÷éêÞ ëåéôïõñãßá äåí ðñÝðåé íá ôñïðïðïéçèåß êáé ôï ðñïúüí ðñÝðåé íá
÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ôçí êáèïñéóìÝíç Ýíäåéîç.
5) Ôá ðñïúüíôá ðïõ åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá áðü íåïðñÝíéï äåí ðñÝðåé íá
÷ñçóéìïðïéïýíôáé ðÜíù áðü 3-4 þñåò êÜèå öïñÜ. Ôá ðñïúüíôá ðïõ åßíáé
êáôáóêåõáóìÝíá áðü Üëëï õëéêü äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ðÜíù áðü 8 þñåò
êÜèå öïñÜ åêôüò åÜí áõôüò ðïõ ÷ïñÞãçóå ôç óõíôáãÞ óõóôÞíåé äéáöïñåôéêÜ.
6) ÅÜí Ý÷åôå åõáéóèçóßá óôï ëáôÝî/êáïõôóïýê êáé ôï ðñïúüí ðåñéÝ÷åé ëáôÝî/êáïõôóïýê
óõìâïõëåõôåßôå áõôüí ðïõ ÷ïñÞãçóå ôç óõíôáãÞ ðñéí ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå. (âë. õëéêü
ðáñáðÜíù).
7) ÅÜí Ý÷åôå åõáéóèçóßá óôç èåñìüôçôá äïêéìÜóôå ôá ðñïúüíôá ðïõ äåí Ý÷ï õ í
êáôáóêåõáóèåß áðü ôï èåñìáíôéêü õëéêü íåïðñÝíéï.
* éáôñüò öõóéïèåñáðåõôÞò, åñãïèåñáðåõôÞò, ïñèïðåäéêüò ôå÷íßôçò (ôï óçìåßï áõôü
áöïñÜ ìüíï éáôñéêÜ ðñïúüíôá)
Ïäçãßåò êáèáñéóìïý
1) Êïõìðþóôå üëåò ôéò ðüñðåò Velcro.
2) ÂãÜëôå ôïõò áöáéñïýìåíïõò íÜñèçêåò.
3) ÔïðïèåôÞóôå êáôÜ ðñïôßìçóç ôï ðñïúüí óå Ýíá äß÷ôõ ðëõóßìáôïò.
4) ÔåíôþóôÝ ôï åíþ åßíáé áêüìá âñåãìÝíï êáé ìåôÜ áöÞóôå ôï íá óôåãíþóåé.
Otto Bock Healthcare Scandinavia AB, Sweden
+46 11 28 06 00, www.rehband.se