CAT - Abrera En Comú

Abrera
En Comú
Ara que podem, fem-ho:
GUANYEM
una Abrera nova, social
... i en comú
Programa Electoral
L’Abrera que volem és en comú
CAT
Gènere | Género
CAS
1. Elaborar el pressupost amb perspectiva de gènere i
garantir l’assignació pressupostària suficient per desenvolupar polítiques per a l’equitat de gènere de manera
transversal en totes les polítiques públiques municipals.
1. Elaborar el presupuesto con perspectiva de género y
garantizar la asignación presupuestaria suficiente para
desarrollar políticas para la equidad de género de manera
transversal en todas las políticas públicas municipales.
2. Adoptar i aplicar la Carta Europea per a la Igualtat de dones i homes en la vida local i impulsar un nou Pla d’Igualtat.
2. Adoptar y aplicar la Carta Europea para la Igualdad de mujeres
y hombres en la vida local e impulsar un nuevo Plan de Igualdad.
3. Elaboració del nou pla de treball per al Consell de Dones.
3. Elaboración del nuevo plan de trabajo para el Consell de Dones.
4. Revisió del nomenclàtor d’Abrera amb perspectiva
d’igualtat de gènere.
4. Revisión del nomenclátor de Abrera con perspectiva de
igualdad de género.
5. Dins de la nostra aposta pels Pressupostos participatius,
aquests han de ser enfocats des de la perspectiva de gènere.
És a dir, el procés ha d’incorporar mecanismes de participació activa de les dones.
5. Dentro de nuestra apuesta por los Presupuestos participativos, éstos deben ser enfocados desde la perspectiva de
género. Es decir, el proceso debe incorporar mecanismos de
participación activa de las mujeres.
6. Promoció institucional des del municipi de les campanyes dels diferents col·lectius i associacions LGTBI, així com
a l’impuls de campanyes pròpies pels drets i la diversitat
LGTBI, especialment en dates assenyalades com l’octubre
trans, el 17 de maig (dia internacional contra la LGTBIfòbia) i el 28 de juny (dia de l’Orgull i l’Alliberament LGTBI).
6. Promoción institucional desde el municipio de las
campañas de los diferentes colectivos y asociaciones
LGTBI, así como el impulso de campañas propias por los
derechos y la diversidad LGTBI, especialmente en fechas
señaladas como octubre trans, el 17 de mayo (día internacional contra la LGTBIfòbia) y el 28 de junio (día del Orgullo
y la Liberación LGTBI).
7. Dotar a la biblioteca Josep Roca i Bros amb fons bi-
bliogràfics relacionats amb l’homosexualitat, la bisexualitat i la transsexualitat des d’actituds de respecte i no
discriminació.
7. Dotar a la biblioteca Josep Roca y Bros con fondos bibliográficos relacionados con la homosexualidad, la bisexualidad
y la transexualidad desde actitudes de respeto y no discriminación.
CAT
Participació i regeneració democràtica
Participación y regeneración democrática
CAS
1. Creació de la regidoria de
participació ciutadana.
1. Creación de la concejalía de
participación ciudadana.
2. Fomentar l’ús per part de la
ciutadania dels mecanismes de
participació recollits al Reglament
de Participació (consells de barri,
iniciativa popular ciutadana, petició
de referèndum, audiències, etc ).
2. Fomentar el uso por parte de la ciudadanía de los mecanismos de participación recogidos en el Reglamento
de Participación (consejos de barrio,
iniciativa popular ciudadana, petición
de referéndum, audiencias, etc).
3. L’ajuntament desenvoluparà vies de
comunicació específiques amb les AAVV,
per indicar a quin departament o persona
dins de l’estructura municipal competeix
l’assumpte que necessitin abordar.
3. El ayuntamiento desarrollará vías de
comunicación específicas con las AAVV, para
indicar a qué departamento o persona dentro
de la estructura municipal compete el
asunto que necesiten abordar.
4. Elaboració del pla de foment i formació del teixit
4. Elaboración del plan de fomento y formación del
5. Rellançar l’audiència pública de pressupostos com
5. Relanzar la audiencia pública de presupuestos
6. Impulsar el consell infantil per donar veu als ciu-
6. Impulsar el consejo infantil para dar voz a los ciu-
7. Creació de perfils institucionals a les xarxes so-
7. Creación de perfiles institucionales en las redes
8. Establir un model de mediació veïnal.
8. Establecer un modelo de mediación vecinal.
9. Sancionar, si la llei ho permet, les absències injusti-
9. Sancionar, si la ley lo permite, las ausencias
10. Que els regidors i les regidores cobrin únicament
10. Que los concejales y las concejalas cobren
11. Convertir el Consell Consultiu de Ràdio Abrera en
11. Convertir el Consejo Consultivo de Radio Abrera
12. Realització de referèndums o consultes en els
12. Realización de referéndums o consultas en los
13. Repolititzar el ple, convertint-lo en un espai de
13. Repolitizar el pleno, convirtiéndolo en un
associatiu local.
a base dels pressupostos participatius.
tadans més petits i promoure des de la infància una
cultura de participació en la vida local.
cials per relacionar-se directament amb la
ciutadania.
ficades dels càrrecs electes
per assistència.
un òrgan gestor de mitjans de comunicació amb funció de fixar línia editorial, garantir la pluralitat i vetllar
perquè la comunicació local s’adapti al
Decàleg de Bones Pràctiques en la Comunicació
Local.
temes importants i, en tot cas, en els projectes claus
de transformació urbanística.
debat i de presa de decisions.
tejido asociativo local.
como base de los presupuestos participativos.
dadanos más pequeños y promover desde la infancia una cultura de participación en la vida local.
sociales para relacionarse directamente con la ciudadanía.
injustificadas de los cargos electos.
únicamente por asistencia.
en un órgano gestor de medios de comunicación con
la función de fijar línea editorial, garantizar la pluralidad y velar porque la comunicación local se adapte al
Decálogo de Buenas Prácticas en la Comunicación
Local.
temas importantes y, en todo caso, en los
proyectos claves de transformación urbanística.
espacio de debate y de toma de decisiones.
CAT
Servei a les persones
1. L’Ajuntament ha d’apostar per un benestar de proximitat, amb
polítiques que actuïn contra els factors d’exclusió social, que atenguin els
col·lectius socialment i relacionalment vulnerables i que promoguin
l’autonomia personal.
2. Un dels principis bàsics és el de la solidaritat i ga-
10. Estudiar la possibilitat legal d’instal·lar wifi
3. Aprovació d’un reglament de gestió dels ajuts
11. Polítiques “anti-rumor” sobre immigració.
rantia d’accés a l’aigua considerat un dret.
Establir una dotació mínima (entre 60 i 100 litres per
persona i dia), fins i tot en cas d’impagament.
econòmics de Serveis Socials per augmentar la
transparència i millorar l’equitat.
4. Anàlisi de tots els serveis subcontractats i/o priva-
gratuït en els equipaments públics i de col·laborar
amb el projecte de xarxa cooperativa guifi.net junt
amb d’altres municipis.
12. Facilitar les tramitacions a les persones
migrants (renovació de residència, reagrupació familiar, inscripció en cens electoral ...).
titzats per l’Ajuntament i estudi de la
remunicipalització de cada un d’ells.
13. Fomentar la participació dels immigrants en la
5. Constituir la Taula de la Infància.
14. Creació del Fòrum Local per a la Immigració.
6. Canviar el nom de “Casal d’Avis” per “Casal de la
15. Declarar-se municipi lliure de Centres d’Inter-
Gent Gran”.
7. Promoure activitats obertes al “Casal de la Gent
Gran” i l’ús igualitari de les seves instal·lacions.
8. Creació d’uns estatuts de funcionament i gestió del
“Casal de la Gent Gran”.
9. Potenciar la creació de pisos tutelats en lloc d’una
nova Residència geriàtrica.
vida municipal.
nament per a Estrangers i adherir-se a la xarxa de
Municipis sense Fronteres.
16. Destinar com a mínim el 0,7 dels pressupostos
municipals a ajuda al desenvolupament dels països
del Sud, gestionat per ONGD laiques i
independents.
17. Traspàs progressiu dels fons econòmics
municipals a la banca ètica.
CAS
Servicio a las personas
1. El Ayuntamiento debe apostar por un bienestar de proximidad, con
políticas que actúen contra los factores de exclusión social, que atiendan a
los colectivos socialmente y relacionalmente vulnerables y que promuevan
la autonomía personal.
2. Uno de los principios básicos es el de la solidaridad
10. Estudiar la posibilidad legal de instalar wifi gra-
3. Aprobación de un reglamento de gestión de las
11. Políticas “anti-rumor” sobre inmigración.
y garantía de acceso al agua considerado un derecho. Establecer una dotación mínima (entre 60 y 100
litros por persona y día), incluso en caso de impago.
ayudas económicas de Servicios Sociales para
aumentar la transparencia y mejorar la equidad.
4. Análisis de todos los servicios subcontratados
tuito en los equipamientos públicos y de colaborar
con el proyecto de red cooperativa guifi.net junto con
otros municipios.
12. Facilitar las tramitaciones a las persones
migrantes (renovación de residencia, reagrupación
familiar, inscripción en el censo electoral ...).
y/o privatizados por el Ayuntamiento y estudio de la
remunicipalización de cada uno de ellos.
13. Fomentar la participación de los inmigrantes en la
5. Constituir la Mesa de la Infancia.
14. Creación del Foro Local para la Inmigración.
6. Cambiar el nombre de “Casal d’Avis” por “Casal de
15. Declararse municipio libre de Centros de
la Gent Gran”.
7. Promover actividades abiertas en el “Casal de la
Gent Gran” y el uso igualitario de sus instalaciones.
8. Creación de unos estatutos de funcionamiento y
gestión del “Casal de la Gent Gran”
9. Potenciar la creación de pisos tutelados en lugar
de una nueva Residencia geriátrica.
vida municipal.
Internamiento para Extranjeros y adherirse a la red
de Municipios sin Fronteras.
16. Destinar al menos el 0,7 de los presupuestos mu-
nicipales en ayuda al desarrollo de los países del Sur,
gestionado por ONGD laicas e independientes
17. Traspaso progresivo de los fondos económicos
municipales a la banca ética.
CAT
Urbanisme
1. Aprovar el Pla
d’Ordenació
Urbanístic Municipal,
partint de l’avenç del
mateix i del resultat
del procés participatiu,
amb les modificacions
imprescindibles.
2. Limitar la possibilitat d’ampliació futura del sòl urba-
nitzable del municipi mitjançant claus de protecció del sòl.
3. Oposició a la futura variant de la C-55 i qualsevol altra
infraestructura que divideixi més el territori, apostant
per un millor manteniment i millora de les vies actuals.
4. Modificar el traçat de la C55 al seu pas per Abrera,
convertint l’actual traçat en un eix cívic i aprofitant la
seva desaparició per connectar definitivament el Rebato amb el nucli urbà a través de l’Avgda. Generalitat i el
passeig de l’Estació; mentrestant, millora de la connexió
entre el barri del Rebato i el nucli urbà.
5. Redacció del Catàleg de Béns Protegits (tant del
patrimoni cultural com natural i paisatgístic d’Abrera).
6. Estudi de viabilitat i desenvolupament d’una xarxa de
carril-bici a tot el municipi, promoció de la connectivitat
en bicicleta amb municipis i nuclis propers i per la resta
de vies del municipi garantir que les bicicletes puguin
recórrer-les amb seguretat.
7. Solucionar els problemes d’abocaments d’aigües
residuals que s’estan produint a l’actualitat i analitzar
l’estat de la xarxa de clavegueram.
8. Realitzar un inventari de camins i senders del mu-
nicipi, tant públics com privats, i senyalitzar-los.
13. Revisar el mobiliari urbà i les senyalitzacions per a què
no siguin un obstacle per a la circulació de vianants, readaptant també l’amplada de les voreres on sigui possible.
14. Garantir la mobilitat urbana de les persones amb
diversitat funcional i condicionar totes les instal·lacions
municipals per fer possible la seva accessibilitat.
15. Promoure la construcció d’un pont de vianants i
ciclista sobre el riu Llobregat que connecti els barris
del marge esquerre del riu amb el nucli urbà.
16. Dignificar l’entrada a Abrera per Las Matas amb un
camí de vianants arbrat fins al col·legi Plató i, des d’aquest,
fer les voreres a banda i banda del carrer fins al Mercat
Municipal.
17. Garantir l’accessibilitat del barri de Ca n’Amat mit-
jançant la construcció d’un carrer de connexió entre la
prolongació del C/ Ter i la Ronda Sant Jordi.
18. Planificar la millora progressiva de l’estat dels
carrers als barris.
19. Fer un pas de vianants elevat per desplaçar-se
des del nucli urbà al polígon Sant Ermengol.
20. Solució tècnica per a la zona d’ombra en la recep-
ció del senyal de TDT a Can Amat.
21. Millora estructural de la neteja dels carrers, amb
9. Realitzar un estudi del consum d’aigua a tots els
edificis municipals.
més freqüència i control de qualitat per part dels
responsables municipals. Neteja profunda al voltant
dels contenidors.
10. Promoure la pacificació visual i acústica de totes les
22. Exigir a la Generalitat i les administracions com-
infraestructures que passen actualment pel municipi.
11. Fer un pla de manteniment cíclic i rutinari de
zones verdes i parcs.
12. Creació i manteniment dels pipicans.
petents la reordenació de la carretera BV1201
(Carretera de Les Carpes) amb accés digne i segur als
barris.
23. Redacció d’un reglament de gestió del servei
d’aigües municipal.
CAS
Urbanismo
1. Aprobar el Plan de
Ordenación Urbanístico
Municipal, partiendo del
avance del mismo y del
resultado del proceso
participativo, con las
modificaciones
imprescindibles.
2. Limitar la posibilidad de ampliación futura del suelo
urbanizable del municipio mediante claves de protección
del suelo.
13. Revisar el mobiliario urbano y las señalizaciones para que
no sean un obstáculo para la circulación de peatones, readaptando también la anchura de las aceras donde sea posible.
3. Oposición a la futura variante de la C-55 y cualquier otra
infraestructura que divida más el territorio, apostando por un
mejor mantenimiento y mejora de las vías actuales.
14. Garantizar la movilidad urbana de las personas
4. Modificar el trazado de la C55 a su paso por Abrera,
convirtiendo el actual trazado en un eje cívico y aprovechando su desaparición para conectar definitivamente el
Rebato con el núcleo urbano a través de la Avda. Generalitat y el paseo de la Estación; mientras tanto, mejora de la
conexión entre el barrio del Rebato y el núcleo urbano.
15. Promover la construcción de un puente peatonal
5. Redacción del Catálogo de Bienes Protegidos (tanto del
patrimonio cultural como natural y paisajístico de Abrera).
6. Estudio de viabilidad y desarrollo de una red de
carril-bici en todo el municipio, promoción de la conectividad en bicicleta con municipios y núcleos cercanos
y para el resto de vías del municipio garantizar que las
bicicletas puedan recorrerlas con seguridad.
7. Solucionar los problemas de vertidos de aguas
residuales que se están produciendo en la actualidad
y analizar el estado de la red de alcantarillado.
8. Realizar un inventario de caminos y senderos del mu-
nicipio, tanto públicos como privados, y señalizarlos.
con diversidad funcional y acondicionar todas las
instalaciones municipales para hacer posible su accey ciclista sobre el río Llobregat que conecte los barrios
de la margen izquierda del río con el núcleo urbano.
16. Dignificar la entrada en Abrera por Las Matas con un
camino peatonal arbolado hasta el colegio Platón y, desde
éste, hacer las aceras a ambos lados de la calle hasta el
Mercado Municipal.
17. Garantizar la accesibilidad del barrio de Can Amat
mediante la construcción de una calle de conexión
entre la prolongación de la C/Ter y la Ronda Sant Jordi.
18. Planificar la mejora progresiva del estado de las
calles en los barrios.
19. Un paso de peatones elevado para desplazarse
desde el núcleo urbano al polígono Sant Ermengol.
20. Solución técnica para la zona de sombra en la
recepción de la señal de TDT en Can Amat.
21. Mejora estructural de la limpieza de las calles,
9. Realizar un estudio del consumo de agua en todos
con más frecuencia y control de calidad por parte de
los responsables municipales. Limpieza profunda
alrededor de los contenedores.
10. Promover la pacificación visual y acústica de todas las
infraestructuras que pasan actualmente por el municipio.
22. Exigir a la Generalitat y las administraciones com-
los edificios municipales.
11. Hacer un plan de mantenimiento cíclico y rutina-
rio de zonas verdes y parques.
petentes la reordenación de la carretera BV1201
(Carretera de Les Carpes) con acceso digno y seguro a
los barrios.
12. Creación y mantenimiento de los pipicans.
23. Redacción de un reglamento de gestión del ser-
vicio de aguas municipal.
CAT
Educació | Educación
1. Defensar l’escola pública,
laica i gratuïta.
CAS
1. Defender la escuela pública,
laica y gratuita.
2. Promoure la incorporació de cicles formatius a
2. Promover la incorporación de ciclos formativos en
3. Elaborar un Pla Educatiu de l’entorn d’Abrera acor-
dat amb els consells escolars dels centres educatius.
3. Elaborar un Plan Educativo del entorno de Abrera acordado con los consejos escolares de los centros educativos.
4. Potenciar el Consell Escolar Municipal , garantir
4. Potenciar el Consejo Escolar Municipal, garanti-
5. Utilitzar els mitjans de comunicació municipals per
5. Utilizar los medios de comunicación municipales
6. Posar en funcionament la nova Escola Bressol.
6. Poner en funcionamiento la nueva guardería.
7. Pressionar a la Generalitat per construir la tercera
7. Presionar a la Generalitat para construir la tercera
8. Pressionar a la Generalitat per a que construeixi el
8. Presionar a la Generalitat para que construya el
9. Ajudar a les famílies que ho necessitin pel seu
9. Ayudar a las familias que lo necesiten para garanti-
10. Garantir l’accés dels ciutadans d’Abrera a les TIC
10. Garantizar el acceso de los ciudadanos de Abrera a las
11. Recuperar la gestió pública de l’Escola Bressol
11. Recuperar la gestión pública de la guardería
12. Destinar totes les subvencions i ajudes educati-
12. Destinar todas las subvenciones y ayudas educa-
13. Promoure la formació i la sensibilització sobre
13. Promover la formación y la sensibilización so-
14. Donar beques als millors treballs de recerca que
14. Dar becas a los mejores trabajos de investigación que
15. Promoure la inserció de l’IES a la vida social del
15. Promover la inserción del IES en la vida social del
16. Ampliar l’actual subvenció dels llibres de text a
16. Ampliar la actual subvención de los libros de
17. Promoure la socialització (reutilització) dels llibres
17. Promover la socialización (reutilización) de los libros
18. Potenciar la utilització de les noves tecnologies a
18. Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías
l’institut.
la seva periodicitat i informar dels seus continguts i
resolucions.
informar d’actes educatius del municipi com a mitjà
de potenciar l’ensenyament. Potenciar al màxim la
informació i el debat sobre els reptes educatius que
existeixen a Abrera i les propostes de solució.
escola.
nou institut.
accés a l’educació, a materials i sortides.
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació).
“Món Petit”.
ves a les escoles públiques.
temes d’educació dirigits a les mares i els pares, en
coordinació amb els centres escolars, els consells,
AMPAs i el teixit associatiu .
tractin temàtiques d’àmbit local.
poble.
l’educació secundària no obligatòria, fixant el percentatge en funció de la renda familiar, per a l’alumnat
de l’escola pública.
de text.
les aules.
el instituto.
zar su periodicidad e informar de sus contenidos y
resoluciones.
para informar de actos educativos del municipio como
medio de potenciar la enseñanza. Potenciar al máximo
la información y el debate sobre los retos educativos
que existen en Abrera y las propuestas de solución.
escuela.
nuevo instituto.
zar su acceso a la educación, a materiales y a salidas.
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
“Món Petit”.
tivas a las escuelas públicas.
bre temas de educación dirigidos a las madres y los
padres, en coordinación con los centros escolares, los
consejos, AMPAs y el tejido asociativo.
traten temáticas de ámbito local.
pueblo.
texto en la educación secundaria no obligatoria,
fijando el porcentaje en función de la renta familiar,
para el alumnado de la escuela pública.
de texto.
en las aulas.
CAT
Cultura
CAS
1. Crear una comissió de festes amb la participació de totes
les entitats i la ciutadania amb capacitat de decisió efectiva.
1. Crear una comisión de fiestas con la participación de todas las
entidades y la ciudadanía con capacidad de decisión efectiva.
2. Recolzar, amb la col·laboració de les AMPAs i els consells escolars, una activitat de teatre infantil i juvenil.
2. Apoyar, con la colaboración de las AMPAs y los consejos
escolares, una actividad de teatro infantil y juvenil.
3. Programació estable de teatre.
3. Programación estable de teatro.
4. Recuperar la música a les escoles.
4. Recuperar la música en las escuelas.
5. Dissenyar els equipaments en funció de les necessitats i
les aportacions de la ciutadania i les entitats.
5. Diseñar los equipamientos en función de las necesidades y las aportaciones de la ciudadanía y las entidades.
6. Organitzar cicles temàtics sobre: educació, consum responsable, sanitat, estalvi energètic, banca ètica, comerç just, medi
ambient, contractes de consum, temes sanitaris i nutrició.
6. Organizar ciclos temáticos sobre: educación, consumo respon-
7. Potenciar l’ús de la biblioteca, amb l’ampliació d’horaris,
espais i personal.
7. Potenciar el uso de la biblioteca, con ampliación de
horarios, espacios y personal.
8. Donar més suport a la realització anual de la fira d’entitats socials.
8. Dar más apoyo a la realización anual de la feria de entidades sociales.
9. Incentivar i donar suport a la creació de grups musicals,
artístics, culturals...
9. Incentivar y apoyar la creación de grupos musicales,
artísticos, culturales ...
CAT
sable, sanidad, ahorro energético, banca ética, comercio justo, medio ambiente, contratos de consumo, temas sanitarios y nutrición.
Ocupació i model productiu
Ocupación y modelo productivo
CAS
1. Reactivar i reformular el Pacte local d’Ocupació per a què
sigui un organisme útil i amb capacitat de debat i proposta.
1. Reactivar y reformular el Pacto local de Empleo para que
sea un organismo útil y con capacidad de debate y propuesta.
2. Impuls de l’economia social i solidària des del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.
2. Impulso de la economía social y solidaria desde el Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento.
3. Trobar noves vies d’ocupació en sectors com el medi
ambient, cultura, oci, joventut, atenció a les persones ...
3. Encontrar nuevas vías de empleo en sectores como el medio
ambiente, cultura, ocio, juventud, atención a las personas ...
4. Fer un estudi dels polígons, de les seves mancances i
fortaleses i fer un pla perquè les empreses vinguin a establir-se aquí.
4. Hacer un estudio de los polígonos, de sus carencias y fortalezas y hacer un plan para que las empresas vengan a establecerse aquí.
5. Redissenyar el concepte de Mercat Municipal per a dinamitzar-lo amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants.
5. Rediseñar el concepto de Mercado Municipal para dinamizarlo con la colaboración de la Asociación de Comerciantes.
6. Formació per a persones en situació d’atur orientada a l’autoocu-
6. Formación para personas en situación de desempleo orientada
pació col·lectiu i l’emprenedoria social cooperativa. Acompanyament
de l’administració als emprenedors i emprenedores.
7. Impuls de plans locals d’ocupació amb finançament suficient com per incidir en el mercat laboral, orientats als col·lectius en risc.
8. Augmentar la plantilla de personal de l’administració
local i adequar-la al nombre d’habitants i a les necessitats
reals de serveis.
9. Acordar, amb els representants dels treballadors i les
treballadores municipals, un nou conveni just i sense
retallades.
al autoempleo colectivo y el emprendimiento social cooperativo.
Acompañamiento de la administración a los emprendedores y emprendedoras.
7. Impulso de planes locales de empleo con financiación suficiente como para incidir en el mercado laboral, orientados a los
colectivos en riesgo.
8. Aumentar la plantilla de personal de la administración
local y adecuarla al número de habitantes y a las necesidades reales de servicios.
9. Acordar, con los representantes de los trabajadores y
las trabajadoras municipales, un nuevo convenio justo y
sin recortes.
CAT
Medi Ambient | Medio Ambiente
CAS
1. Calendarització i desenvolupament del Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible.
1. Calendarización y desarrollo del Plan de Acción para la
Energía Sostenible.
2. Creació del fòrum ambiental amb la funció de promoure la
participació ciutadana, impulsar l’actualització i el desenvolupament de l’Agenda 21 i analitzar el grau de compliment.
2. Creación del foro ambiental con la función de promover la
participación ciudadana, impulsar la actualización y el desarrollo de la Agenda 21 y analizar el grado de cumplimiento.
3. Contractar el subministrament energètic municipal amb
cooperatives d’energies verdes.
3. Contratar el suministro energético municipal con cooperativas de energías verdes.
4. Fomentar ús energies alternatives a nivell particular i
estudiar la seva implantació en instal·lacions i edificis públics
on siguin viables.
4. Fomentar uso energías alternativas a nivel particular y
estudiar su implantación en instalaciones y edificios públicos
donde sean viables.
5. Revisar i actualitzar l’ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar a les construccions.
5. Revisar y actualizar la ordenanza reguladora de la Incorporación
de sistemas de Captación de energía solar en las construcciones.
6. Incloure valoració petjada ecològica en projectes obres
municipals.
6. Incluir valoración huella ecológica en proyectos obras
municipales.
7. Estudiar mesures per incentivar l’ús del cotxe elèctric.
7. Estudiar medidas para incentivar el uso del coche eléctrico.
8. Planificar la substitució de la flota de vehicles municipals i la generació d’energia renovable necessària per
al seu ús, a fi de ser punt d’inici d’una xarxa municipal de
recàrrega per a vehicles elèctrics.
8. Planificar la sustitución de la flota de vehículos municipales y la generación de energía renovable necesaria para
su uso, con el fin de ser punto de inicio de una red municipal de recarga para vehículos eléctricos.
9. Estudiar l’optimització de l’enllumenat públic emprant
les noves tècniques.
9. Estudiar la optimización del alumbrado público empleando las nuevas técnicas.
10. Oferta d’horts socials municipals en terrenys públics
des d’una òptica ecològica i enfocada a persones en situació d’atur i cooperatives.
10. Oferta de huertos sociales municipales en terrenos
públicos desde una óptica ecológica y enfocada a personas en situación de desempleo y cooperativas.
11. Fomentar la creació de col·lectius de producció i
autoconsum de productes ecològics. Donar-los suport
de gestió i proporcionar terra agrícola municipal perquè
l’autogestionin amb fins no lucratius.
11. Fomentar la creación de colectivos de producción y
autoconsumo de productos ecológicos. Facilitarles apoyo
en la gestión y proporcionarles tierra agrícola municipal
para que la autogestionen con fines no lucrativos.
12. Promoure la cessió a l’Ajuntament mitjançant conveni de
terreny agrícola privat per al seu arrendament a persones i
col·lectius per a la recuperació de l’activitat agrària al municipi.
12. Promover la cesión al Ayuntamiento mediante convenio de
terreno agrícola privado para su arrendamiento a personas y colectivos con el fin de recuperar la actividad agraria en el municipio.
13. Realitzar cursos-tallers de formació en agricultura
sostenible, permacultura i oficis resilients.
13. Realizar cursos-talleres de formación en agricultura
sostenible, permacultura y oficios resilientes.
14. Readaptar l’ús de la deixalleria perquè no només sigui
un punt de recollida de residus, fomentant també la reutilització i el reciclatge particular.
14. Readaptar el uso de la deixalleria para que no sólo sea
un punto de recogida de residuos, fomentando también la
reutilización y el reciclaje particular.
15. Estudiar la viabilitat d’utilitzar les restes de podes i les escombraries orgàniques per fer compost d’ús en parcs i jardins i a
nivell particular de manera rendible.
15. Estudiar la viabilidad de utilizar los restos de podas y la basura orgánica para hacer compost de uso en parques y jardines
y a nivel particular de manera rentable.
16. Fomentar la recollida selectiva i implementar la recollida
orgànica i de poda als barris.
16. Fomentar la recogida selectiva e implementar la recogida
orgánica y de poda en los barrios.
17. Promocionar un punt verd-deixalleria mòbil que faciliti el
reciclatge.
17. Promocionar un punto verde-deixalleria móvil que facilite el
reciclaje.
18. Generalitzar les pràctiques de jardineria sostenible als espais
verds municipals i millorar la gestió de les zones boscoses dels
parcs públics.
18. Generalizar las prácticas de jardinería sostenible en los espacios verdes municipales y mejorar la gestión de las zonas boscosas
de los parques públicos.
19. Millorar i ampliar els mitjans de conservació i les mesures de
protecció dels espais verds d’interès.
19. Mejorar y ampliar los medios de conservación y las medidas de
protección de los espacios verdes de interés.
20. Pla de renovació progressiva de la canalització d’aigua potable
a Ca n’Amat.
20. Plan de renovación progresiva de la canalización de agua potable en Ca n’Amat.
CAT
Joventut | Juventud
CAS
1. Fomentar l’educació en el temps
de lleure en música, teatre...
1. Fomentar
la educación
en el de
1. Creación
de la concejalía
tiempo
libre en música,
teatro ...
participación
ciudadana.
2. Crear el Consell de Joves amb
autonomia i amb la perspectiva de
cogestionar espais municipals.
2. Crear el Consejo de Jóvenes con
autonomía y con la perspectiva de
cogestionar espacios municipales.
3. Impulsar la formació continuada a les empreses situades a la població, garantint els
aspectes formatius per damunt de criteris
productivistes.
3. Impulsar la formación continuada en las
empresas situadas en la población, garantizando los aspectos formativos por encima de
criterios productivistas.
4. Potenciar l’oferta d’oci pel jovent.
4. Potenciar la oferta de ocio para la juventud.
5. Crear la setmana de la joventut programada pels
5. Crear la semana de la juventud programada por
- Torneigs de Futbol sala - Bàsquet – Bowling.
- Conferències – Excursions – Senderisme - Disco Mòbil...
- Publicitar l’esdeveniment amb un programa com el que es
realitza per a la Festa Major, Bústia, Montserratí...
- Torneos de Fútbol sala - Baloncesto - Bowling.
- Conferencias - Excursiones - Senderos -disco Móvil ...
- Publicitar el evento con un programa como el que se realiza para la Fiesta Mayor, Bústia, Montserratí ...
joves:
los jóvenes:
6. Potenciar l’autonomia de la Comissió de la Festa
6. Potenciar la autonomía de la Comisión de la Fiesta
7. Elaborar un pla de dinamització del teixit associatiu
juvenil. Fomentar i recolzar les associacions juvenils.
7. Elaborar un plan de dinamización del tejido asociativo
juvenil. Fomentar y apoyar las asociaciones juveniles.
8. Fer una revisió anual participativa del Pla Local de
8. Hacer una revisión anual participativa del Plan Lo-
Major Jove.
Joventut. Prioritzar els continguts i aprovar el pressupost del Pla per l’òrgan de representació dels joves.
9. Fer un punt descentralitzat d’informació juvenil a
l’institut.
10. Realitzar un programa de corresponsals al insti-
tut.
11. Contractar un dinamitzador/a en plantilla munici-
pal i amb horari suficient per ajudar als joves a organitzar-se.
12. Intervenir al carrer amb un dinamitzador/a per
fomentar la integració dels joves.
13. Proposar a l’institut una optativa per fomentar la
participació i l’associacionisme entre els joves.
14. Donar beques als joves cooperadors d’Abrera en
iniciatives solidàries.
15. Realitzar un programa Tastets d’oficis.
Mayor Joven.
cal de Juventud. Priorizar los contenidos y aprobar el
presupuesto del Plan por el órgano de representación
de los jóvenes.
9. Hacer un punto descentralizado de información
juvenil en el instituto.
10. Realizar un programa de corresponsales en el
instituto.
11. Contratar un dinamizador/a en plantilla municipal
y con horario suficiente para ayudar a los jóvenes a
organizarse.
12. Intervenir en la calle con un dinamizador/a para
fomentar la integración de los jóvenes.
13. Proponer al instituto una optativa para fomentar la
participación y el asociacionismo entre los jóvenes.
14. Dar becas a los jóvenes cooperadores de Abrera
en iniciativas solidarias.
15. Realizar un programa Tastet d’oficis.
CAT
Seguretat ciutadana
Seguridad Ciudadana
CAS
1. Creació de mecanismes reals de participació ciu-
1. Creación de mecanismos reales de participación
2. Creació de la policia de proximitat que patrullarà a
2. Creación de la policía de proximidad que patrullará
3. Exercir un control més efectiu de la circulació te-
3. Ejercer un control más efectivo de la circulación te-
4. Campanya per a la convivència cívica amb els
4. Campaña para la convivencia cívica con los anima-
5. Adopció del Codi d’ètica de la Policia de Catalunya
5. Adopción del Código de ética de la Policía de Cata-
tadana en matèria de seguretat policial. Garantir la
participació de la ciutadania i les seves associacions
en la Junta Local de Seguretat.
peu les zones urbanes del municipi amb les funcions
de protecció i defensa de la ciutadania i dels seus
drets.
merària de vehicles al nucli urbà i els barris.
animals domèstics i dotar a la Policia Local de mecanismes suficients per aplicar l’ordenança municipal
sobre tinença d’animals.
per part de la Policia Local.
CAT
ciudadana en materia de seguridad policial. Garantizar la participación de la ciudadanía y sus asociaciones en la Junta Local de Seguridad.
a pie las zonas urbanas del municipio con las funciones de protección y defensa de la ciudadanía y de sus
derechos.
meraria de vehículos en el casco urbano y los barrios.
les domésticos y dotar a la Policía Local de mecanismos suficientes para aplicar la ordenanza municipal
sobre tenencia de animales.
luña por parte de la Policía Local.
Fiscalitat | Fiscalidad
CAS
1. La política fiscal municipal ha de ser progressiva, social
i ecològicament orientada.
1. La política fiscal municipal debe ser progresiva, social y
ecológicamente orientada.
2. Fer cursos de tresoreria a les entitats locals i assessorament perquè sol·licitin les subvencions en règim de concurrència (presentin projecte). Donar més punts als projectes
que tinguin caràcter de sostenibilitat i de justícia social. És
possible que calgui contractar un tècnic addicional.
2. Hacer cursos de tesorería a las entidades locales y asesoramiento para que soliciten las subvenciones en régimen
de concurrencia (presenten proyecto). Dar más puntos a los
proyectos que tengan carácter de sostenibilidad y de justicia
social. Es posible que haya que contratar a un técnico adicional.
3. Establir un sistema per incentivar el reciclatge.
3. Establecer un sistema para incentivar el reciclaje.
4. Aplicació de les clàusules socials aprovades pel Ple de
l’Ajuntament en els plecs de condicions concursals.
4. Aplicación de las cláusulas sociales aprobadas por el Pleno
del Ayuntamiento en los pliegos de condiciones concursales.
5. Requerir que les grans empreses que concorren a concursos públics hagin de presentar informes de responsabilitat fiscal, especificant en quins països tenen filials i
tributen impostos, d’acord amb els criteris del OCDE.18.
5. Requerir que las grandes empresas que concurren a
concursos públicos deban presentar informes de responsabilidad fiscal, especificando en qué países tienen filiales y
tributan impuestos, de acuerdo con los criterios del OCDE.18.
6. Argumentar en els plecs de condicions que les empreses que tributen en paradisos fiscals no concorren en
igualtat de condicions, i treure’ls punts en les convocatòries de concurs públic per aquest motiu.
6. Argumentar en los pliegos de condiciones que las empresas que tributan en paraísos fiscales no concurren en
igualdad de condiciones, y restarles puntos en las convocatorias de concurso público por este motivo.
7. Estudi anual de cost dels serveis.
7. Estudio anual de coste de los servicios.
8. Aplicació superior de l’IBI als habitatges deshabitades en
mans d’entitats financeres.
8. Aplicación superior del IBI a las viviendas deshabitadas
en manos de entidades financieras.
9. Modificar l’actual tipus impositiu del 3,66 de l’impost de
construccions i obres aplicant un 4% per a noves edificacions,
i de 2% per a rehabilitacions.
9. Modificar el actual tipo impositivo del 3,66 del impuesto
de construcciones y obras aplicando un 4% para nuevas edificaciones, y de 2% para rehabilitaciones.
10. Impulsarem mesures que afavoreixin fiscalment al
comerç just i el consum responsable.
10. Impulsaremos medidas que favorezcan fiscalmente el
comercio justo y el consumo responsable.
CAT
Salut | Salud
CAS
1. Ampliació de la seu de Serveis Socials i garantir la
1. Ampliación de la sede de Servicios Sociales y ga-
2. Demanar un nou CAP de mida adequada en te-
2. Pedir un nuevo CAP de tamaño adecuado en terre-
3. Creació d’un consell de salut, amb la participació
3. Creación de un consejo de salud, con la
seva accessibilitat .
rreny públic.
dels agents implicats i amb perspectiva integral.
4. Diagnòstic sobre els problemes de salut i
elaboració d’un mapa sobre aquests problemes i la
gestió del sistema de salut.
CAT
rantizar su accesibilidad.
no público.
participación de los agentes implicados y con
perspectiva integral.
4. Diagnóstico sobre los problemas de salud y ela-
boración de un mapa sobre estos problemas y la
gestión del sistema de salud.
Habitatge | Vivienda
CAS
1. Aplicació de les sancions als pisos buits propietat
1. Aplicación de las sanciones a los pisos vacíos pro-
2. Elaboració d’un Pla Municipal d’Habitatge, que
2. Elaboración de un Plan Municipal de Vivienda,
3. Creació de l’Oficina Local d’Habitatge adherida a la
3. Creación de la Oficina Local de Vivienda adherida a
4. Parc públic d’habitatges per a situacions
4. Parque público de viviendas para situaciones de
5. Apostar pels models de cooperatives d’ús en futu-
5. Apostar por los modelos de cooperativas de uso en
d’entitats financeres.
reculli el diagnòstic de l’estat de l’habitatge en els
municipis, dels habitatges deshabitats, dels que
necessiten ser rehabilitats, els infrahabitatges, la demanda municipal d’habitatge, l’estat dels habitatges
de protecció…
Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.
d’emergència.
res promocions d’Habitatge de Protecció Oficial.
CAT
piedad de entidades financieras.
que recoja el diagnóstico del estado de la vivienda en
los municipios, de las viviendas deshabitadas, de las
que necesitan ser rehabilitadas, las infraviviendas,
la demanda municipal de vivienda, el estado de las
viviendas de protección ...
la Red de Mediación para el Alquiler Social.
emergencia.
futuras promociones de Viviendas de Protección Oficial.
Esports | Deportes
CAS
1. Estudiar la construcció d’una pista d’atletisme amb
pistes polivalents.
1. Estudiar la construcción de una pista de atletismo con
pistas polivalentes.
2. Crear un patronat municipal d’esports amb la participació de tots els clubs i associacions esportives.
2. Crear un patronato municipal de deportes con la participación de todos los clubes y asociaciones deportivas.
3. Potenciar la nit de l’esport amb la participació de les
entitats.
3. Potenciar la noche del deporte con la participación de las
entidades.
4. Fer una ruta de senderisme a l’entorn del riu (es pot
unir amb el Torrent Gran).
4. Hacer una ruta de senderismo en el entorno del río (se
puede unir con el Torrent Gran).
5. Potenciar l’esport infantil.
5. Potenciar el deporte infantil. 6. Construir un rocódromo.
6. Construïr un rocòdrom.
7. Millorar el recolzament econòmic a les entitats esportives en general.
7. Mejorar el apoyo económico a las entidades deportivas
en general.
8. Ubicar totes les instal·lacions noves a la zona esportiva
(entorn del cementiri vell).
8. Ubicar todas las instalaciones nuevas en la zona deportiva (en torno al cementerio viejo).
Nosaltres | Nosotros/as
A Abrera En Comú defensem plenament la
democràcia. Ens definim com un partit
d’esquerres (compromesa amb els treballadors
i les treballadores), assembleari (l’assemblea
és l’òrgan màxim de decisió) i local (un govern
compromès amb Abrera i format per persones
identificades amb aquest poble).
Valeri Mena
Sense una ciutadania mobilitzada, informada i crítica els canvis que necessita
Abrera solament seran cosmètics, de
gestió i no de fons. És necessari trencar
la cultura de la delegació: jo et voto i tu
decideixes en el meu nom.
Juan García
Iván Serrano
Cristina Bigordà
Vull pel meu poble una
ciutadania compromesa,
solidària, crítica, que vigili i
controli a les persones que
exerceixen el poder.
M’il·lusiona formar part
d’un gran equip de persones; amb el l’impuls i les
experiències construirem
benestar per a totes i tots.
Vanessa Mena
Joaquín Eandi
Una democràcia major significa
avançar cap a l’assemblearisme i la democràcia directa; és
important organitzar-se des de
l’àmbit local.
Abrera necessita que des de
l’ajuntament es doni el poder a
la gent per construir un poble
millor. Una Abrera més justa i
solidària, on hi hagi transparència.
Ha arribat l’hora de sumar-nos a
la nova política, a la política feta
per i per a la ciutadania. Abrera
necessita rejovenir-se, i desenvolupar polítiques juvenils.
Mª Josep Andreu
Raúl Montesinos
Vicky Sánchez
Des del meu punt de vista, que
el poble pugi decidir sobre el seu
present i futur és una oportunitat que no podem desaprofitar.
Il·lusiona treballar amb persones
amb la ferma voluntat d’una
Abrera on la presa de decisions
importants, no quedi relegada al
criteris d’uns pocs.
Confío en las personas capaces
de valorar el trabajo, el esfuerzo
y la dedicación realizadas para
que nuestro pueblo continúe
más vivo y mejor que nunca.
Jonathan García
Rebeca Villacorta
Jordà Andreu
La libertad , la igualdad , la democracia y la práctica de la solidaridad los considero principios
fundamentales. ¡Abrera necesita
cambiar la política pasiva!
¡Qué importante es la voluntad
en la política! Las cosas que podemos hacer juntos; en común.
Con voluntad, participación y
democracia: es ahora.
Crec amb fermesa que amb
Abrera En Comú hi haurà un
abans i un després en la política
local; es necessària una regeneració dels serveis a la ciutadanía.
Esther Jurado
Francesc Sierra
Maite González
Els que diuen “canvi“ i miren l’estètica ja hi són al nostre poble.
Ha arribat el moment de generar
ilusió; de fer política amb ética,
amb valors d’esquerra.
Per una Abrera sostenible i
amb una millor educació en el
reciclatge. Els nostres fills s’ho
mereixen i nosaltres també.
David Ogaya
Mª Isabel Vargas
No em puc quedar sense fer
res davant la crisi causada pel
govern, bancs... Hem de canviar
aquest sistema democràtic que
no funciona; fem assemblea.
Serem, totes i tots, les que
decidirem el rumb del nostre
poble. Així és la democràcia i així
la construirem junts. A Abrera,
En Comú.
http://abreraencomu.info
facebook.com/guanyemabreraencomu
twitter.com/abreraencomu
Todos los abrerenses/as deben
tener la libertad de expresar
y participar en las decisiones
importantes del pueblo.
i
r
e
Val
Benvolgut, benvolguda
Aquest 24 de maig tornem a votar a les eleccions municipals per escollir regidors i regidores. A Abrera aquest és l’únic moment en què la
ciutadania té la paraula i la capacitat de decisió.
Més de 30 anys amb un govern dirigit per un partit que ja ha demostrat fins on pot arribar i quina
concepció té de la política és un símptoma clar
que per avançar necessitem canviar.
Et demano que el 24 de maig votis Abrera en
Comú. Ara és l’hora que entre tots i totes apostem per un poble més just, més solidari, més
respectuós amb el medi ambient, més ferm davant les imposicions de la Generalitat i de l’estat,
més inclusiu amb el jovent...
Un poble que l’hem de construir en comú rebutjant polítiques conservadores que s’han fet
d’esquena a la ciutadania des d’un sentit gairebé patrimonial del consistori.
Abrera en Comú ens presentem com a alternativa de govern d’esquerres, assembleària i local.
La nostra prioritat és desenvolupar polítiques per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les
ciutadanes d’Abrera des de l’esquerra. Aquestes polítiques les hem de fer en comú i la gestió dels
assumptes públics ha de ser transparent i participativa. Així que no només et demano el teu vot
sinó també el teu compromís i la teva col·laboració amb les transformacions que hem d’encetar.
a
t
o
V
Abrera En Comú