RAJASTHAN HOUSING BOARD, DIV. PALI MARWAR

RAJASTHAN HOUSING BOARD, DIV. PALI MARWAR
REJECTED LIST LIG OF RS ‐2014 MANPUR HOUSING SCHEME ABUROAD
PRIORITY LOTTERY TO BE HELD ON 15‐05‐2015
uksV %& ;g ojh;rk gsrq tkjh dh xbZ vLFkkbZ lwph vkosnd }kjk izLrqr vkosnu QkeZ es miyC/k djkbZ xbZ lwpuk ds
vk/kkj ij gS vkosnu i= ds mYys[khr rF;ks dk vHkh lR;kiu ugh djok;k x;k gS ;g lwph cSd ls izkIr vkosnu QkeksZ
ds vuqlkj rS;kj dh xbZ gSA ;fn fdlh vkosnd dks fdlh izdkj dh vkifÙk gks rks LFkkbZ lwph tkjh gksus ls iwoZ
dk;kZy; es viuh vkifÙk fyf[kr es ntZ djok ldrs gS vU;Fkk e.My fdlh Hkh :i es ftEesnkj ugh gksxkA
LIG
S.NO. Form NoApplicant Name
DATE ;- 05-05-2015
Guardian Name
REMARKS
1
2
10 BHANWAR BAI
43 DEEPAK KUMAR LT. MAHAVEER SINGH
HANUMAN PRASAD
vk; de vkosnu fujLr
vkosnu Lofor iksf"kr ;kstuk dk gSA
3
70 SUNITA CHANDRESH 4
132 LUN SINGH PANWAR
DEVI SINGH PANWAR
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds dkj.k
fujLr
vkosnu Lofor iksf"kr ;kstuk dk gSA
5
133 SHAKTI SINGH SISODIYA
LT. GAJENDRA SINGH
vkosnu Lofor iksf"kr ;kstuk dk gSA
6
137 SITA DEVI
TAGA RAM
vkosnu Lofor iksf"kr ;kstuk dk gSA
7
143 SHARDA DEVI SATAY NARAYAN 8
9
10
11
12
13
14
145
147
201
206
207
209
241
KISHOR SINGH
SHAITAN SINGH
TARA CHAND
GOVARDHAN DHANNA RAM
PRADEEP KUMAR
KAMLESWAR
15
257 PUKHRAJ JAVAN MAL
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds dkj.k
fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
iathdj.k jkf'k de tek
vk; vf/kd vkosnu fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds dkj.k
fujLr
vkosnu Lofor iksf"kr ;kstuk dk gSA
16
264 KARAN SINGH
UMED SINGH
vkosnu Lofor iksf"kr ;kstuk dk gSA
17
18
264 NARAYANI DEVI
289 BHAWANA PANNA LAL JI PRAKASH CHAND
19
20
21
22
389
390
501
512
23
521 KAPIL KUMAR CHOUHAN
vk; de vkosnu fujLr
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds dkj.k
fujLr
iathdj.k jkf'k de tek
LT. GHANSYAM DAS
vk; vf/kd vkosnu fujLr
LT. BAKTA RAM REBARI
vk; vf/kd vkosnu fujLr
CHETRAM BERVA
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds dkj.k
RAHUL KUMAR JHA
fujLr
RAJENDRA KUMAR CHOUHAN vk; vf/kd vkosnu fujLr
24
25
522 SHANTI LAL
523 MANOJ KUMAR CHOUHAN
BHANWAR LAL
RAJENDRA KUMAR
vk; vf/kd vkosnu fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
26
27
555 SURENDRA SINGH
572 MUKESH KUMAR
BALWANT SINGH
NARAYAN LAL
vk; vf/kd vkosnu fujLr
iathdj.k jkf'k de tek
SULTAN SINGH
VIKRAM SINGH
HARISH CHNAD
PRADEEP KUMAR PRAVEEN KUMAR SILOCHNA
MONIKA KANT
SHARDA
RUPA RAM REBARI
MUKESH KUMAR BERVA
MEENAL JHA
JR. ASSTT. / ASSTT. / O.S.
ACCTT.
RESIDENT ENGINEER, PALI
RAJASTHAN HOUSING BOARD, DIV. PALI MARWAR
REJECTED LIST LIG OF RS ‐2014 MANPUR HOUSING SCHEME ABUROAD
PRIORITY LOTTERY TO BE HELD ON 15‐05‐2015
uksV %& ;g ojh;rk gsrq tkjh dh xbZ vLFkkbZ lwph vkosnd }kjk izLrqr vkosnu QkeZ es miyC/k djkbZ xbZ lwpuk ds
vk/kkj ij gS vkosnu i= ds mYys[khr rF;ks dk vHkh lR;kiu ugh djok;k x;k gS ;g lwph cSd ls izkIr vkosnu QkeksZ
ds vuqlkj rS;kj dh xbZ gSA ;fn fdlh vkosnd dks fdlh izdkj dh vkifÙk gks rks LFkkbZ lwph tkjh gksus ls iwoZ
dk;kZy; es viuh vkifÙk fyf[kr es ntZ djok ldrs gS vU;Fkk e.My fdlh Hkh :i es ftEesnkj ugh gksxkA
LIG
S.NO. Form NoApplicant Name
DATE ;- 05-05-2015
Guardian Name
REMARKS
28
575 SAWITA DEVI
29
30
31
32
33
34
35
581
582
628
634
648
679
680
36
37
681 NANU KUMARI
725 SUNITA SHARMA
38
39
40
41
42
43
44
45
767
782
815
816
817
819
827
832
SHANTI DEVI
SALMAN KHAN
MEERA GUJAR
ANITA DEVI
NEELU GOTHWAL
BEBI DEVI RAVAL
NAVAL KISHOR SHIPRA MISHRA
46
47
48
49
50
51
52
834
837
844
863
872
876
877
NARSA RAM NARAYAN LAL BHAGWAN DAN
MOHMMAD ALI RAJA
SOHAN LAL SURESH GUPTA
MARUDHAR KANWAR
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds
fujLr
vk; de vkosnu fujLr
IDAN CHARAN
vk; de vkosnu fujLr
LAL CHAND CHARAN
vk; de vkosnu fujLr
JAYANTI LAL vk; vf/kd vkosnu fujLr
DEVI DAYAL vk; n'kkZ;h ugh xbz gS
GIRDHARI LAL
vk; vf/kd vkosnu fujLr
CHATRA RAM JI
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds
SURESH KUMAR
fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
DEVA RAM JI
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds
NAVIN SHARMA
fujLr
vk; de vkosnu fujLr
LT. SAKLESWAR
vk; de vkosnu fujLr
MOHMMAD RAFIK
vk; vf/kd vkosnu fujLr
MUNNA LAL GUJAR
vk; vf/kd vkosnu fujLr
RAJENDRA KUMAR MEENA
vk; vf/kd vkosnu fujLr
DEEP CHAND GOTHWAL
vk; vf/kd vkosnu fujLr
GOVIND RAM RAVAL
vk; vf/kd vkosnu fujLr
LT. POORAN SINGH
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds
PUSHPENDRA MISHRA
fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
NANA JI vk; vf/kd vkosnu fujLr
CHAMNA JI vk; de vkosnu fujLr
PUNMAJI
vk; vf/kd vkosnu fujLr
MOHMMAD YUNUS
vk; de vkosnu fujLr
DOLARAM JI vk; vf/kd vkosnu fujLr
HARI PRASAD GUPTA
CHANDRA SHEKHAR CHARAN vk; vf/kd vkosnu fujLr
53
54
55
56
57
58
59
60
61
976
980
1034
1101
1113
1115
1123
1150
1152
MADAN SINGH
KAMLA SEN
CHANCHAL KANWAR
NEETU AGARWAL
MANISH KUMAR BHAWANA MOHAN LAL MADHU
MUKESH KUMAR NARANIYA
RAWAT SINGH RAVAL
MADAN LAL SEN
MALAM SINGH
ASHOK AGARWAL
KASTUR MAL
PREM CHAND
RANCHHOD LAL
HASIB AHMAD RAM DAYAL NARANIYA
LAL CHAND BHAGVANTI DEVI
MAHESH KUMAR DAVE
SURENDRA PAL
KAMLESH DEVA RAM PINKY BAMANIYA
JR. ASSTT. / ASSTT. / O.S.
BHANWAR LAL
ACCTT.
vk;
vk;
vk;
vk;
vk;
vk;
vk;
vk;
vk;
dkj.k
dkj.k
dkj.k
dkj.k
de vkosnu fujLr
de vkosnu fujLr
n'kkZ;h ugh xbz gS
de vkosnu fujLr
de vkosnu fujLr
de vkosnu fujLr
de vkosnu fujLr
vf/kd vkosnu fujLr
vf/kd vkosnu fujLr
RESIDENT ENGINEER, PALI
RAJASTHAN HOUSING BOARD, DIV. PALI MARWAR
REJECTED LIST LIG OF RS ‐2014 MANPUR HOUSING SCHEME ABUROAD
PRIORITY LOTTERY TO BE HELD ON 15‐05‐2015
uksV %& ;g ojh;rk gsrq tkjh dh xbZ vLFkkbZ lwph vkosnd }kjk izLrqr vkosnu QkeZ es miyC/k djkbZ xbZ lwpuk ds
vk/kkj ij gS vkosnu i= ds mYys[khr rF;ks dk vHkh lR;kiu ugh djok;k x;k gS ;g lwph cSd ls izkIr vkosnu QkeksZ
ds vuqlkj rS;kj dh xbZ gSA ;fn fdlh vkosnd dks fdlh izdkj dh vkifÙk gks rks LFkkbZ lwph tkjh gksus ls iwoZ
dk;kZy; es viuh vkifÙk fyf[kr es ntZ djok ldrs gS vU;Fkk e.My fdlh Hkh :i es ftEesnkj ugh gksxkA
LIG
S.NO. Form NoApplicant Name
DATE ;- 05-05-2015
Guardian Name
REMARKS
62
63
64
1156 SAVITRI JHA
1163 SHANKAR LAL
1173 KIRAN PARIHAR
DINESH KUMAR JHA
DHISA RAM
LEKHRAJ PARIHAR
65
66
67
68
69
70
1180
1197
1215
1216
1217
1226
JIVARAM
HEMRAJ
UMICHAND JI DHOK
UMICHAND JI DHOK
BHIM SINGH
MANROOP RAM PRAJAPAT
vk; vf/kd vkosnu fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds dkj.k
fujLr
vk; de vkosnu fujLr
vk; de vkosnu fujLr
vk; de vkosnu fujLr
vk; de vkosnu fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
71
1269 REKHA SONI
DHARMENDRA SONI
72
73
1272 OM PRAKASH YADAV
1418 GULSHAN KANT RAJORIYA
SATYNARAYAN YADAR
RAM NARAYAN RAJORIYA
74
75
76
1447 KHUSHABU
1453 BABU LAL GARG
1493 HEMLATA MAHESH CHAND
HANSA RAM JI UMESH KUMAR
77
78
1601 DHUDHARAM
1621 AVINASH KUMAR SHARMA
VAJA JI
BHAGWAN SAHAY SHARMA
vk; n'kkZ;h ugh xbz gS
vk; vf/kd vkosnu fujLr
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds dkj.k
fujLr
vk; de vkosnu fujLr
vk; de vkosnu fujLr
79
80
81
82
1629
1647
1670
1697
KHALID AHMAD
GOPAL KRISHAN SAINI
KAVITA MANISH KUMAR SHARMA
LT. SHAHEED AHMAD
RAMESWAR LAL SAINI
MADAN LAL
ISWAR LAL SHARMA
vk; de vkosnu fujLr
vk; de vkosnu fujLr
tkfr dk mYys[k ugh
vk; vf/kd vkosnu fujLr
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
1701
1704
1715
1743
1751
1754
1784
1825
1831
1950
2020
NAVEEN VAISHNAV
SAROJ RANI
GEETA DEVI
DIPTI JOSHI
MEENA DEVI SONI
SOMDATT SHARMA
VIPESH SINGH
MANIRAM DANGI
HEMLATA LAVINA KORANI
PAWAN KUMAR BHARDWAJ
MADAN DAS VAISHNAV
ANIL KHAN SAKHA RAM
ANIL JOSHI
CHANDRA BHAN SONI
PURAN MAL SHARMA
BHAGWAN SINGH
LAKHMI CHAND DANGI
DEVI DAS LALVANI
GHANSYAM DAS KORANI
BHANWAR LAL BHARDWAJ
vk; n'kkZ;h ugh xbz gS
vk; vf/kd vkosnu fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
vkosnu viw.kZ gS
vk; de vkosnu fujLr
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
ANIL KUMAR
SITA DIPAK KUMAR DHOK
SAGAR KUMAR DHOK
MAHIPAL SINGH
LILA DEVI PRAJAPAT
JR. ASSTT. / ASSTT. / O.S.
ACCTT.
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds dkj.k
fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
vk; de vkosnu fujLr
RESIDENT ENGINEER, PALI
RAJASTHAN HOUSING BOARD, DIV. PALI MARWAR
REJECTED LIST LIG OF RS ‐2014 MANPUR HOUSING SCHEME ABUROAD
PRIORITY LOTTERY TO BE HELD ON 15‐05‐2015
uksV %& ;g ojh;rk gsrq tkjh dh xbZ vLFkkbZ lwph vkosnd }kjk izLrqr vkosnu QkeZ es miyC/k djkbZ xbZ lwpuk ds
vk/kkj ij gS vkosnu i= ds mYys[khr rF;ks dk vHkh lR;kiu ugh djok;k x;k gS ;g lwph cSd ls izkIr vkosnu QkeksZ
ds vuqlkj rS;kj dh xbZ gSA ;fn fdlh vkosnd dks fdlh izdkj dh vkifÙk gks rks LFkkbZ lwph tkjh gksus ls iwoZ
dk;kZy; es viuh vkifÙk fyf[kr es ntZ djok ldrs gS vU;Fkk e.My fdlh Hkh :i es ftEesnkj ugh gksxkA
LIG
S.NO. Form NoApplicant Name
PINKA PARIHAR
VARSHA
DHARAMVEER
URMILA KANWAR
VINITA KANWAR
DEVI SINGH
BHATI DEVI
SUDHA KUMARI RAJESWARI MALVIYA
YASMEEN BANO KURESHI
MOHMMAD SAKIR
BHUBA RAM
NATHI BAI
YUNISH
ARJUN KUMAR
JAY CHAND
NIRMLA AGARWAL
DATE ;- 05-05-2015
Guardian Name
REMARKS
KHUMARAM PARIHAR
MAHENDRA KUMAR
CHUNNILAL
RATAN SINGH
DEVI SINGH
BHOM SINGH HEMARAM
DHANANJAY OJHA
BHIKAM CHAND MALVIYA
MOHMMAD SABIR
MOHMMAD SABIR
CHIMNARAM LT. DEVI DAN CHARAN
SULEMAN LEELA RAM
KASTUR MAL
MOHAN LAL iathdj.k jkf'k de tek
vk; de vkosnu fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
vk; n'kkZ;h ugh xbz gS
vk; de vkosnu fujLr
vk; n'kkZ;h ugh xbz gS
vk; de vkosnu fujLr
vk; de vkosnu fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
vk; de vkosnu fujLr
vk; de vkosnu fujLr
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds dkj.k
fujLr
iathdj.k jkf'k de tek
vk; vf/kd vkosnu fujLr
vk; de vkosnu fujLr
iathdj.k jkf'k de tek
vk; vf/kd vkosnu fujLr
vk; de vkosnu fujLr
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
vk; de vkosnu fujLr
vk; vf/kd vkosnu fujLr
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
vk; n'kkZ;h ugh xbz gS
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
vk; vf/kd vkosnu fujLr
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
2125
2133
2141
2143
2144
2145
2147
2151
2170
2193
2196
2243
2283
2287
2299
2300
2303
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
2370
2385
2398
2429
2432
2444
2446
2458
2476
2478
2486
2498
2559
2619
2624
2647
2693
CHIMAN LAL
NARSA JI
AKBAR KHAN
LABU RAM
GAFUR KHAN
ROSHAN LAL SAINI
BHAGIRATH GAKRA JI
SAVAR MAL SAINI
SHANKAR LAL
LT. GANESH CHAND
JASVINDAR KOOR
VISARAM JI RAMVEER SINGH
NATHU RAM JI
NAVAB ALI
JAITHMAL KHANDELWAL
128
129
YOGESH KUMAR
SAMARAM PARIHAR
AMBU KHAN
SHARWAN RAM
NISAR MOHMMAD
SAROJ SAINI
JAY PRAKASH DINESH KUMAR
PINKI SAINI
DHIRAJ KUMAR
BHABHUT MAL
SUKHVINDAR KOOR
ARVIND PRAJAPAT
RAJENDRA SINGH KAMAL KUMAR
SALMA
MANOJ KUMAR KHANDELWAL
2750 BELA RAM 2768 LOKESH KHANDELWAL
130
2911 SHANKAR LAL
DHAMA JI
DURGA SHANKAR KHANDELWAL
RAMA JI
JR. ASSTT. / ASSTT. / O.S.
ACCTT.
iathdj.k jkf'k de tek
vk; n'kkZ;h ugh xbz gS
iathdj.k jkf'k de tek
RESIDENT ENGINEER, PALI
RAJASTHAN HOUSING BOARD, DIV. PALI MARWAR
REJECTED LIST LIG OF RS ‐2014 MANPUR HOUSING SCHEME ABUROAD
PRIORITY LOTTERY TO BE HELD ON 15‐05‐2015
uksV %& ;g ojh;rk gsrq tkjh dh xbZ vLFkkbZ lwph vkosnd }kjk izLrqr vkosnu QkeZ es miyC/k djkbZ xbZ lwpuk ds
vk/kkj ij gS vkosnu i= ds mYys[khr rF;ks dk vHkh lR;kiu ugh djok;k x;k gS ;g lwph cSd ls izkIr vkosnu QkeksZ
ds vuqlkj rS;kj dh xbZ gSA ;fn fdlh vkosnd dks fdlh izdkj dh vkifÙk gks rks LFkkbZ lwph tkjh gksus ls iwoZ
dk;kZy; es viuh vkifÙk fyf[kr es ntZ djok ldrs gS vU;Fkk e.My fdlh Hkh :i es ftEesnkj ugh gksxkA
LIG
S.NO. Form NoApplicant Name
VISHNU MANDAL
VISHNU MANDAL
VISHNU MANDAL
MUKTA MENKA VYAS
SHAKUNTLA DEVI
SUMER SINGH SOLANKI
JODHA SINGH
BHIM SINGH PRAKASH KACHWAH
SURESH KUMAR
KRISNA MAHTO
SWETA DATE ;- 05-05-2015
Guardian Name
REMARKS
RAM NARAYAN MANDAL
RAM NARAYAN MANDAL
RAM NARAYAN MANDAL
RAM NIVAS
NATWAR LAL VYAS
MAGAN LAL JI DOLAT SINGH
JASVINDRA SINGH
DHAN SINGH
GYANARAM
POOJA RAM
RAM BHAWAN MAHTO
GANESH LAL BERVA
vk; n'kkZ;h ugh xbz gS
vk; n'kkZ;h ugh xbz gS
vk; n'kkZ;h ugh xbz gS
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
[email protected] nksusks dk vyx vyx
n'kkZ;k x;k gSA
iathdj.k jkf'k de tek
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
2946
2947
2948
3155
3210
3439
3464
3521
3570
3581
3590
3591
3656
144
3806 GAJENDRA SINGH RATHORE BHANWAR SINGH 145
146
3836 JAGDISH MEENA
3874 RUPALI KANSARA
BHARAT LAL MEENA
UTTAM KUMAR
147
3875 UTTAM KUMAR MOHAN LAL 148 3925 NAPHISA BANO
149 10240 NARENDRA KUMAR 150 10241 JIVARAJ SINGH
151
42 HIMANSHU RASTOGI
152 2929 HANSH KUMAR
153 2888 SONU
JR. ASSTT. / ASSTT. / O.S.
JIYAUDEEN
ONKAR MAL KALYAN SINGH
AJAY KUMAR
PRAHALAD BHATI
NARENDRA PARIHAR
ACCTT.
iathdj.k jkf'k de tek
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds dkj.k
fujLr
ifr ifRu nksusk ds vosnu ds dkj.k
fujLr
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
iathdj.k jkf'k de tek
iwoZ es edku vkoUVu
18 o"kZ ls de mez
iathdj.k jkf'k de tek
RESIDENT ENGINEER, PALI