"Deivaraajyam" April 2015 available for download. Click here.

ssZhcmPyw
5
April 2015
ssZhcmPyw
6
April 2015
{XWw sNøp-hm≥ _. hnIm-cn-b-®-∑m¿ {i≤n-°p-a-t√m. IpSpw-_߃ XΩn- e p≈ tbmPn∏pw P\- ß fpw CS- b \pw XΩn- e p≈
sFIyhpw hf¿Øn-sb-Sp-°m≥ Cu Zn\w {]tXyIw {]tbm-P-\-s∏Sp-Ø-Ww.
Bishop
ssZh-cmPyw
C. 31/2015
tIcf ImØ-enIv ss__nƒ skmssk‰n
am¿ tPm¿Pv ]p∂-t°m-´n¬ hN-\-k¿K-{]-Xn`m ]pc-kvImcw
OFFICIAL ORGAN OF THE EPARCHY OF KOTHAMANGALAM
Vol. LIV
No. 4
April 2015
-cq]-X°
- t- ®cn
C. 29/2015
D]-hm-k{- ]m¿∞-\m-Zn-\m-Nc
- Ww
aX-`o-I-c-X-bvs°-Xnsc a\p-jy-a\x-km£nsb DW¿Øp-∂Xn\pw aX-Xo-{h-hm-Zn-I-fpsS am\-km-¥-c-Øn\pw hnizm-ksØ{]Xn
]oUn-∏n-°-s∏-Sp-∂-h-tcmSv sFIy-Zm¿Vyw {]I-Sn-∏n-°p-∂-Xn-\pwth≠n tIcf ItØm-en°m sa{Xm≥k-an-Xn-bpsS Blzm-\-a-\p-kcn®v am¿®v 24˛mw XobXn F√m CS-h-I-I-fnepw D]-hm-k-{]m¿∞\m-Zn-\-ambn BN-cn°-W-sa∂v \n¿t±-in-®n-cp-∂p-h-t√m. 24˛mw XobXn-bnse {]m¿∞-\m-Zn\-Ønepw 27˛mw XobXn \S-Ønb Ipcn-ins‚
hgn-bnepw kl-I-cn-®-h¿°pw c‡-Zm-\-Øn¬ ]¶p-tN¿∂v Pohs‚
aqeyw Db¿Øn-∏n-Sn-°p-hm≥ amXrI Im´n-b-h¿°pw {]tXyIw
\μnbpw A`n-\-μ-\-ßfpw Adn-bn-°p-∂p. hnizmkw kwc-£n-°p∂-Xn\pw hnizm-k-Øn\v kPo-h-km£yw hln-°p∂Xn\p-ap≈ ]cn{i- a - ß ƒ hnP- b - Ø n- s e- Ø n- ° p- h m≥ \ap°v k¿th- i z- c - t \mSv
{]m¿∞n-°mw.
Bishop
C. 30/2015
CS-h-I -Zn\w
Ign™ Ipsd h¿j-ßf
- mbn \ΩpsS cq]-Xb
- n¬ sabvamkw
H∂mwXobXn CShIZn-\-ambn BN-cn-°p-I-bm-W-t√m. CS-h-I
-\-ho-I-c-W-Øn\v klm-b-I-chpw CS-hI Hcp IpSpw_-am-sW∂
Nn¥ IqSp-X¬ i‡n-s∏-Sp-hm-\p-X-Ip∂Xpamb ]cn-]m-Sn-Iƒ Bkq-
Zo¿L- I mew sIkn- _ nkn ss__nƒ IΩo- j - s \bpw
ss__nƒ skmssk-‰n-sbbpw \bn® A`n-hμy am¿ tPm¿Pv ]p∂t°m-´n-¬ ]nXm-hns‚ _lp-am-\m¿∞w hN-\-k¿K-{]-Xn`m]pckvImcw G¿s∏-Sp-Øp-∂p. ss__nƒ taJ-e-bnse {Inbm-flI
kw`m- h - \ - I ƒ t{]m’m- l n- ∏ n- ° p- ∂ - X n\p tIcf ImØ- e nIv
ss__nƒ skmssk‰nbmWv ]pc-kvImcw G¿s∏-Sp-Øp-∂-Xv. 25000
cq] Imjv Ahm¿Upw {]iw-km-^-e-I-hp-amWv ]pc-kvIm-cw. PmXna-X-t`-Z-sat\y \evIp∂ ]pc-kvIm-c-Øn\p hy‡n-I-sfbpw kwcw`-ß-sfbpw {]ÿm-\-ß-sfbpw ]cn-K-Wn-°pw.
hnip-≤-{KŸtØmSp ]pe¿Øp∂ \oXn, krjvSn-bpsS auenI-X, ImenI {]k-‡n, {Inbm-fl-IX, P\-{]o-Xn, hym]\w F∂n-hbm-bn-cn°pw Ahm¿Un-\p≈ am\-Z-WvU-߃. PmXn-a-X-t`-Z-sat\y
Bcpw Ahm¿Un\p ]cn-K-Wn-°-s∏-Spw.
Hmtcm h¿jhpw Hmtcm taJ-e-bmWv Ahm¿Un\v ]cn-K-Wn°p-∂-Xv. 2015˛¬ ss__nƒ kmln-Xy-amWv ]cn-K-W-\m-ta-J-e.
ae-bm-f-Øn¬ hnc-Nn-X-amb t\mh¬, IYm-k-am-lm-cw, Ihn-Xm-kam-lm-cw, \mS-Iw, hnip-≤-\mSp bm{Xm-hn-h-cWw F∂nhbmWv
CXn¬s∏-Sp-∂-Xv. A©ph¿j-Øn-\p-≈n¬ {]kn-≤o-Ir-X-ß-fmb
IrXn-Itf ]cn-K-Wn-°-s∏-Sp-I-bp-≈q. H‰-s∏´ teJ-\-ßtfm IhnX-Itfm A√, ]pkvX-I-cq-]-Øn¬ {]kn-≤o-Ir-X-amb cN-\-I-fmWv
ka¿∏n-t°-≠-Xv. ]pkvX-I-Øns‚ 3 tIm∏nIƒ hoXw ka¿∏nt°-≠-Xm-Wv.
G{]n¬ 30˛\p apºv sk{I-´dn, tIcf ImØ-enIv ss__nƒ
skmssk-‰n, ]nH-kn, ]mem-cn-h-´w, ]n.-_n. \º¿: 2251, sIm®n˛
682 025 F∂ hnem-k-Øn-emWv F≥{Sn-Iƒ ka¿∏nt°≠-Xv.
t^m¨ \º¿ ˛ 0484 2805897.
ssZhcmPyw
7
April 2015
tImX-aw-Kew cq]Xm Imcym-e-bhpw ]p∂-t°m-´n¬ IpSpw_mw-K-ßfpw kwbp-‡-am-bmWv am¿ tPm¿Pv ]p∂-t°m-´n¬ hN-\k¿K-{]-Xn`m ]pc-kvIm-c-Øn-\p≈ F≥tUm-hp-sa‚p XpI kw`mh\ sNbvXn-´p-≈-Xv.
hcp∂ h¿j-ß-f-n¬ ]cn-K-Wn-°-s∏-Sp∂ taJ-e-Iƒ:
* 2016 : ss__nƒ hn⁄m-\obw (a-e-bm-f-Øn¬ am{Xw)
* 2017 : _me-km-ln-Xyhpw ss__nƒ sKbnwkpw(a-e-bm-f-Øn¬)
Ip´n-Iƒ°mbn ss__nƒ B[m-c-am-°n-bp≈ {]t_m-[\m-fl-I-amb IrXn-Ifpw kmt¶-Xn-tI-Xc ss__nƒ IeIfpw
* 2018 : ss__nƒ Ie-Iƒ kwKo-Xw, \rØw (c≠pw ae-bm-fØn¬), s]bn‚nw-Kv, inev]-Ie
* 2019 : ssk_¿/UnPn-‰¬
kn\n-a, {lkz-Nn-{X-߃, HmUntbm hoUntbm sKbnwkv
Dƒs∏-sS-bp≈ krjvSn-Iƒ, sh_vssk-‰v, tªmKv, B\nta-j≥, Bπn-t°-j≥kv
Ab-bvt°≠ hnemkw :
Secretary, Kerala Catholic Bible Society, POC, P.B. No. 2251
Palarivattom, Kochi - 682 025, Kerala, India
Tel. 0484 2805897, 2805722
Email: [email protected]
Website : www.keralabiblesociety.com
Chancellor
C. 32/2015
ZpxJ-sh-≈n-bmgvN ]ncnhv
ZpxJ-sh-≈n-bm-gvNsØ t\¿®-∏n-cnhv Cu h¿jhpw ]cnip≤ ]nXm-hns‚ Blzm-\-a-\p-k-cn®v hnip≤ \mSp-I-fpsS kwc£-W-Øn-\mbn {]tXyIw \S-Øp-Ibpw cq]-X-°-t®-cn-bn¬ Gev]n°p-Ibpw thWw.
Protosyncellus
C. 33/2015
ssZhcmPyw
8
April 2015
amtΩm-Zo-km-bv°p≈ ssXehpw Pehpw sh©-cn-°p-∂-Xn\pw
ssXem-`n-tj-I-Øn\pw hn. aqtdm≥ D]-tbm-Kn-°-W-a-t√m.
Protosyncellus
C. 34/2015
aviwim-\, slhv∏Z- b
v- m-t°m-\, Imtdmbqk kzoI-cWw
\ΩpsS cq]-X-bv°p-th≠n sshZnI ]cn-io-e\w \S-Øns°m-≠n-cn-°p∂ Rmd-°mSv CS-hI Nnc-∏d
- º
- n¬ tPmkv, Xqap-≈n¬
amXyp, ss]tßm-´q¿ CS-hI I]ym-cp-a-e-bn¬ tPmk^v, IZ-fn-°mSv
CS-hI amXm-fn-Ip-t∂¬ tPmk^v, sN∏p-Ipfw CS-hI hS-°≥
tPm¨, A©ncn CS-hI hne-ßp-]m-d-bn¬ tXmakv, s\ø-t»cn
CS-hI Xm∂n-°¬ tPmk^v, ap≠-bv°¬ CΩm-\p-h¬, sXmSp]pg CS-hI If-Øq¿ t]mƒ, ae-bn©n CS-hI IÆ-ºn-≈n¬ Ipcymt°mkv, tXm´-°c CS-hI t]mØ\m-apgn sk_m-Ãy≥ F∂n-h¿
aviwim-\ ]´hpw, Ie-b-¥m\n CS-hI I√n-Sp-°n¬ k°-dn-bmkv,
s\√n-a‰w CS-hI sImt¥-ºn-≈n¬ sk_m-Ãy≥, ]md-ta¬ h¿Kokv, sImSp-then CS-hI ap≠-bv°¬ amXyp, IØo-{U¬ CS-hI
Rmen-∏-d-ºn¬ B‚-Wn, Icn-a-Æq¿ CS-hI ]me-°m´v tPm¨, apShq¿ CS-hI ]mdbv°¬ F{_m-lw, ssae-s°mºv CS-hI ]o®m\n-°p-t∂¬ tPm¿Pv, s\ø-t»cn CS-hI ]pØ≥Ip-f-Øn¬ amXyp,
No\n-°pgn CS-hI Xpº-a-‰-Øn¬ sk_m-Ãy≥ F∂n-h¿ slhv∏Zv-bm-t°m-\ ]´hpw, apX-e-t°mSw CS-hI B°-∏-Sn-°¬ t]mƒ,
ao¶p∂w CS-hI I®n-d-]m-td-°p-Sn-bn¬ am¿´n≥, tImeSn CS-hI
Im™n-c-s°m-ºn¬ tPmk^v, sXmΩ≥IpØv CS-hI Ip∂pw-]pdØv tPmk-^v, I√q¿°mSv CS-hI XmWn-Ip-t∂¬ Ae-Ivkv, CuÃv
hmg-∏n≈n CS-hI hnf-b-∏n≈n B‚Wn F∂n-h¿ Imtdmbqk
]´hpw 2015 sabv 6˛mw XobXn cmhnse 8.30˛\v tImX-aw-Kew IØo{U-en¬ h®v A`nhμy am¿ tPm¿Pv aT-Øn-°-≠-Øn¬ ]nXmhn¬\n∂pw kzoI-cn-°p-∂p. Ch¿°p-th≠n \ap°v {]m¿∞n-°mw.
Protosyncellus
hn. aqtdm≥
s]klm- h ym- g mgv N A`n- h μy sa{Xm≥ sh©- c n- ° p∂
hn. aqtdm≥ ]pXp-Rm-b-dm-gvN-bv°Iw ]≈n-I-fn¬ sIm≠p-t]mbn
]qPy-ambn kq£n-t°-≠-Xm-sW-∂p≈ hnhcw Hm¿Ωn-∏n-°p-∂p.
C. 35/2015
\ma-tl-XpI Xncp-\mƒ
hn. Koh¿Ko-kns‚ \ma-[m-cn-I-fmb A`n-hμy ]nXm-°-∑mcpsS Xncp-\mƒ G{]n¬ 24˛mw XobXnbm-W-t√m. {]kvXpX Xncp\m-fn-t\m-S-\p-_-‘n-®m-Wt√m \mw cq]-Xm-Zn\w BtLm-jn-°p-∂-
ssZhcmPyw
9
April 2015
Xv. Cu h¿jw Cu Zn\m-tLmjw G{]n¬ amkw 21˛mw XobXn
sNmΔmgvN aqhm-‰p-]pg NESTT-˛¬ h®v \S-Øp-hm-\mWv Dt±-in-°p∂-Xv. sNmΔmgvN cmhnse 11 aWn-tbm-Sp-IqSn NESTT-˛¬ FØn-t®cp-hm≥ _lp. A®-∑m¿ {i≤n-°p-a-t√m. ao‰nwKv 11.30 ˛\v Bcw-`n°p-∂-Xm-Wv. A`n-hμy ]nXm-°-∑m¿°pth≠n \ap°v {]m¿∞n°p-Ibpw \ma-tl-XpI Xncp-\m-fns‚ awK-fß
- ƒ t\cp-Ibpw sNømw.
Protosyncellus
C. 36/2015
skan-\m-cn-bn-te°v kmº-ØnI klmbw
taP¿ skan-\m-cn-°m-cpsS ]T-\-Øn-\mbn klm-bn-°p-hm≥
hnhn[ CS-h-I-I-fn¬ \n∂pw klmbw A`y¿∞n-®n-cp-∂p-h-t√m.
CS-h-I-I-fn¬ \n∂pw \¬Ip∂ kw`m-h-\-Iƒ ss^\m≥kv Hm^okn¬ Gev]n®v ckoXv ssI∏-t‰-≠-Xm-Wv. hy‡n-Iƒ \evIp∂
kw`m-h\ 10000 cq]bn¬ IqSp-XemsW-¶n¬ ssZh-cm-Py-Øn¬ {]kn≤o-I-cn-°p-∂-Xm-Wv. Ah-cpsS t]cp-hn-h-c-߃ ss^\m≥kv Hm^okn¬ Gev]n-°p-hm≥ _lp. hnIm-cn-b-®-∑m¿ {i≤n-°p-a-t√m.
Finance Officer
C. 37/2015
]≈n-I-fp-sSbpw ÿm]-\-ß-fp-sSbpw B[mcw
]≈n-If
- p-sSbpw ÿm]-\ß
- f
- p-sSbpw B[m-cØ
- ns‚ tIm∏n
Cu h¿jsØ Xnc-´nt\m-sSm∏w ss^\m≥kv Hm^o-kn¬ Gev]n°-Ww F∂ Imcyw _lp. A®≥am¿ Hm¿°p-at√m.
Finance Officer
ssZhcmPyw
10
April 2015
Angels' Meet
a[yth\¬ Ah-[n-°m-eØv 1 apX¬ 5 hsc ¢m p-I-fnse
Ip´n-Iƒ°mbn ssa\¿ skan-\m-cn {_tZ-gvkns‚ t\XrXzØn¬
Gbv©¬kv ao‰v t{]m{Kmw \S-Øp-∂p. am¿®v 28 apX¬ sabv 26
hsc-bp≈ Znh-kß
- f
- n-emWv {_tZ-gvkn\v Iymºv kwL-Sn-∏n-°phm≥
km[n-°p-∂-Xv. Cu t{]m{Kmw \S-Øm≥ B{K-ln-°p∂ _lp. hnIm-cn-b-®-∑m¿ ssa\¿ skan-\m-cn-bn¬ Adn-bn-°p-a-t√m.
MS 12 /2015
MS 13 /2015
Ah-[n-°me [ym\w
\ΩpsS ssZh-imkv{X skan-\mcn hnZym¿∞n-I-fpsS t\XrXz- Ø n¬ bp.- ] n., sslkv I qƒ, lb¿sk- ° ‚dn hnZym¿∞nIƒ°mbn [ym\hpw Iymºp-Ifpw \S-Øm≥ Soap-Iƒ k÷-am-bn-´p≠v. G{]n¬ 12 apX¬ sabv 26 hsc-bp≈ Xob-Xn-I-fn-em-bn-cn°pw
IqSp-X¬ kuI-cyw. _lp. hnIm-cn-b-®-∑m¿ ssa\¿ skan-\m-cn-bpambn _‘-s∏-Sp-a-t√m.
MS 14 /2015
skan-\m-cn°v kmº-ØnI klmbw \¬In-b-h¿
1 Paul Mandapathil, Kuruppampady
10000
2 P.J. Joseph Puthiyaparambil, Muvattupuzha
5000
3 Antony George Oliapuram, Cathedral
5000
100000
4 A Benefactor
5 George Parankimalil, Nellimattom
6 Shinto Akkamattathil, Neriamangalam
5000
12000
Rector
ssa\¿ skan-\mcn
MS 11 /2015
hn⁄m\`h≥
shmt°-j≥ Iymºv
2015 Pq¨ amk-Øn¬ ssa\¿ skan-\m-cn-bn¬ tN¿∂v sshZnI-]-cn-io-e\w Bcw-`n-°p-hm≥ B{K-ln-°p-∂-h¿°p-th≠n 2015
am¿®v 29 apX¬ 31 hsc ssZh-hnfn Iymºpw C‚¿hyqhpw \S-Øn.
A`n-hμy ]nXmhv C‚¿hyq-hn\v t\XrXzw \¬In. Iymºn\v Ip´nIsf t{]m’m-ln-∏n®v ]d-™-b® _lp. hnIm-cn-b-®-∑m¿°pw
kntÃ-gvkn\pw \μn.
V. 26/2015 c≠mwska-ÿ ]co£ G{]n¬ 11 i\n-bm-gN
v t- Ø°v am‰n
\ΩpsS Cu h¿jsØ k¨tU kvIqƒ c≠mw ska-ÿ
]co£ G{]n¬ 12˛mw XobXn Rmb-dmgvN F∂m-Wt√m \n›-bn®n-cp-∂-Xv. F∂m¬ A∂v ]pXp-Rm-b-dmgvN Xncp-\mƒ Znhkw BbXn-\m¬ AXns‚ Xte Znhkw 11˛mw Xob-Xn i\n-bmgvNtØ°v
]co£ am‰m≥ A`n-hμy ]nXmhv \n¿t±-in-®n-cn-°p-I-bm-Wv. ]e
ssZhcmPyw
11
April 2015
CS-h-I-I-fn¬ \n∂pw Aku-Icyw Adn-bn-®-Xns\ XpS¿∂m-Wn-Xv.
AXp-sIm≠v Cu h¿jsØ hnizm-tkm-’hw ap≥\n-›b
- {- ]-Imcw
G{]n¬ 7 apX¬ 10 hscbpw k¨tU kvIqƒ ]co£ 11˛mw
XobXn i\n-bm-gvNbpw Bbn-cn-°pw. ka-b-{I-a-Øn¬ am‰-ap-≠mbn-cn-°p-I-bn-√.
ssZhcmPyw
12
4, 7, 10 ¢m p-If
- nse Ip´n-Iƒ°mbn Hcp-°p∂ kvtImf¿jn∏v
]co-£-bpsS hni-Zmw-i-߃ Xmsg tN¿°p-∂p.
]co-£m-tI-{μ-߃
Kothamangalam
-
SAGHS
Muvattupuzha
-
SAGHS
Std - I - IX - 11.00 am - 1.00 pm
Vazhakulam
-
Little Theresa's GHS
Std - X, XI, XII - 2.00 pm - 4.00 pm
Thodupuzha
-
St. Sebastian's UPS
Muthalakodam
-
St. George's HS
Karimannoor
-
Holy Family UPS
Paingottoor
-
St. Joseph HSS
1. tNmZy-t]-∏-dp-Iƒ G{]n¬ 10˛mw XobXn taJem tI{μ-ß-fn¬
\n∂pw e`n-°p-∂-Xm-Wv.
2. ]gb cPn-ÿ \º¿ Xs∂-bmWv Ip´n-Iƒ°v ]d™v sImSp-t°-≠X
- .v
3. ]co£m kabw IrXyambn ]men-t°-≠-Xm-Wv.
4. X, XII ¢m pIfnse aqey-\n¿Æbw \S-Ønb ]co£m t]∏-dpw,
am¿°v enÃpw, Ct‚-W¬ As - vsa‚ v am¿°pw (cq-]-Xm -tI{μ-Øn¬\n∂pw X∂n-cn-°p∂ t^manepw, _n. t^manepw FgpX-Ww) cq]Xm tI{μ-Øn¬ G{]n¬ 20-˛mw Xo-bX
- n°v apºmbn
FØn-°-Ww. (taJem tI{μ-ßfn¬ G{]n¬ 20˛mw XobXn
am{Xta FØn-°mhq.)
5. sabv 2-˛mw XobXn dnk¬´v {]Jym-]-\w.
6. k¿´n-^n-°‰v _p°v hnX-cWw sabv 2 apX¬ sabv 15 hsc.
NB: H∂v, c≠v ¢m- pIfn¬ tNmZy]-co£ Bbn-cn-°pw.
V. 27/2015
hnizm-tkm’hw ˛ G-{]n¬ 7˛10
Cu h¿jsØ hnizm-tkm-’hw G{]n¬ 7 apX¬ 10 hsc \StØ-≠-Xm-Wv. ]pXnb-\n-b-a-]p-kvX-I-߃ ]cn-N-b-s∏-Sp-hm≥ Cu
Znh-k-ß-fn¬ \ap°v {i≤n-°mw. AXn-\p≈ ]pkvX-I-ß-fmWv Hcp°n-bn-´p-≈-Xv. 5 apX¬ 12 hsc-bp≈ ¢m p-I-fnse Ip´n-Iƒ hnizmtkm-’-h-Øn\v hcp-tºmƒ t]m°‰v ss__nƒ sIm≠p-h-tc-≠Xm-Wv. (ct≠m aqt∂m Ip´n-Iƒ Hcp ho´n¬\n∂pw hcp-tºmƒ
IqSp-X¬ ss__nƒ hmßm≥ \n¿_-‘n-°-cp-Xv.)
V. 28/2015 kvtImf¿jn∏v
]co£
XobXn : G{]n¬ 14 sNmΔ
kabw : 10.30 - 12.30
April 2015
SAY EXAM
cPn-kvt{S-j≥ : 2015 sabv 2 apX¬ 9 hsc.
V. 29/2015
]co£
: sabv 16 i\n
kabw
: 11.00 am ˛ 1.00 pm
dnk¬´v : sabv 30 i\n
Ž AXmXv CSh-I-I-fn¬ Xs∂-bmWv SAY Exam \S-tØ-≠-Xv.
Ž tNmZy-t]-∏-dp-Iƒ sabv 15 sh≈n-bmgvN taJem tI{μ-ß-fn¬
\n∂pw e`n-°p-∂-Xm-Wv.
Ž aqey-\n¿Æbw \S-Ønb ]co£m t]∏-dp-Iƒ sabv 23˛\v apºv
cq]XmtI{μ-Øn¬ FØn-°-Ww.
Ž c≠mw ska-Ã-dn¬ tXm‰-hsc Dt±-in®p am{X-amWv sabv 16˛\v
SAY Exam \S-Øp∂-Xv.
V. 30/2015
Iym‰-sI-‰n-°¬ IΩn‰n : G{]n¬ 15 _p[≥
\S- ∏ p- h ¿jsØ {]h¿Ø- \ - ß - s f- ° p- d n®v hne- b n- c pØp∂Xn\pw ASpØ A≤y-b\ h¿j-Ønse {]h¿Ø-\-߃ Nn´s∏-Sp-Øp-∂-Xn\pw th≠n, cq]Xm Iym‰-sI-‰n-°¬ IΩn-‰n-bpsS
ao‰nw-Kv _nj]vkv lukn¬ h®v 2015 G{]n¬ 15˛mw XobXn 11
aWn°v \S-Øp-∂X
- n\v \n›-bn-®n-cn-°p-∂p. F√m AwK-ßfpw ]s¶Sp-°m≥ {i≤n-t°≠-XmWv. IØv In´m-Øh
- ¿ CsXm-cd
- n-bn-∏mbn
IW-°m-°p-a-t√m.
ssZhcmPyw
V. 31/2015
13
April 2015
ssZhcmPyw
14
April 2015
Teaching staff award
tIm¨SmIv‰v ¢mkv ˛ [ym\w
11, 12 ¢m n¬ ss{]h‰mbn cPn-ÿ sNbvX Ip´n-Iƒ
tIm¨SmIv‰v ¢m n¬ ]s¶-Sp-°m-Ø-h¿ Ds≠-¶n¬ aqhm-‰p-]pg
s\Ãn¬ (NESTT) h®p \S-°p∂ [ym\-Øn¬ ]s¶-Sp-Øm¬ am{Xta
k¿´n-^n-°‰v Xcn-I-bp-≈q. C°mcyw slUvam-ÿam¿ Ip´n-Isf
Adn-bn-°p-a-t√m. [ym\Øn\v ap≥Iq´n t]cv cPn-ÿ sNø-Ww.
t^m¨. 9497187834, 8281853557
V. 32/2015 hm¿jnI
dnt∏m¿´v, hnizm-tkm-’hw dnt∏m¿´v
hm¿jnI dnt∏m¿´v, hnizm-tkm-’hw dnt∏m¿´v F∂nh
G{]n¬ 30˛\v apºmbn Hm^o-kn¬ FØn-t°-≠-Xm-Wv.
V. 33/2015 BZy-Ip¿_m\ ]pkvXIw
BZyIp¿_m\bv°v Hcp-°-Øn-\m-bp≈ ]pkvXIw hn⁄m\-`-h-≥ _p°vÃmfn¬ \n∂v e`n-°p-∂-Xm-Wv. ¢mkv XpS-ßp-tºmƒ
Cu ]p-kvXIw {]tbmP-\-s∏-Sp-Ø-W-sa∂v Hm¿Ω-s∏-SpØp-∂p.
Director
Corporate Educational Agency
I Sri. Joseph George, HM, St. George's HSS Kothamangalam
II Sri. James T. Maliyackal, HM, St. Sebatian's HS Thodupuzha
III Smt. Anni Augustine HSA, St. George TTI Vazhakulam
IV Sr. Dancy P. J., HM, St. Thomas UPS Pynkulam
Best Schools for Catechism/Moral Science
Best HS for Catechism
-
St. Reetha's HS Pynkulam
Best HS for Moral Science
-
St. Augustine's HSS Kalloorkad
Best UPS for Catechism/Moral Science - SHGHS Muthalakodam
Best LPS for Catechism/Moral Science - LFLPS Muvattupuzha
Edn.9 /2015 Competitive Examination 2014-15
Catechism/Moral Science
2014-˛-2015-˛¬ Catechism/Moral Science a’-c-]-co-£-bn¬ hnPbn-If
- mb Ip´n-Iƒ°p≈ kΩm-\ß
- ƒ, cq]-Xm-hn-Zym-`ymk GP≥knbpsS kvIqfp-I-fn¬ \n∂pw SSLC, Plus Two hn`m-K-ß-fn¬ A+
hnPbw t\Snb Ip´n-If
- psS kwKaw \S-°p∂ Ah-kc
- Ø
- n¬ \¬Ip∂-Xm-bn-cn-°pw.
Edn.8 /2015
Edn.10 /2015 {io.
2014- ˛-- 15 kvIqƒ h¿j-Øn¬ Ahm¿Uv t\Snb A≤ym-]-Icpw
anI® kvIqfp-I-fpw:-˛
Hm^o-kv sk{I´dn-bmbncp∂ {io. tPmkv ]n´m-∏n-≈n-bpsS
kvac-W-bv°mbn G¿s∏-Sp-Øn-bn-´p≈ Iymjv Ahm¿Uv 2013˛2014
A°m-U-anIv h¿jw Icn-a-Æq¿ kvIqfnse A\n‰m tPmbn°pw
2014˛15 A°m-U-anIv h¿jw tImSn-°pfw sk‚ v tacokv sslkvIqfnse 10˛mw Ãm≥tU¿Un¬ G‰hpw IqSp-X¬ am¿°v (Full A+) Icÿ-am-°p∂ Ip´n-°pw aqhm-‰p-]pg NESTT˛¬ h®v \S-Øp∂ kwKa-Øn¬ h®v \¬Ip-∂-Xm-bn-cn-°pw. XobXn ]n∂oSv Adn-bn-°p-∂Xm-Wv.
Best Schools
HSS I St. George's HSS, Kothamangalam
HS
I St. Little Theresa's HS, Vazhakulam
UPS I St. Sebastian's UPS, Thodupuzha
II St. John's UPS, Kaloor
LPS I Fathima Matha LPS, Karakunnam
II St. Mary's LPS, Kaliyar
tPmkv ]n´m-∏n≈n¬ kvtImf¿jn∏v
Secretary
ssZhcmPyw
15
April 2015
tkmjy¬ k¿hokv
SS. 7 /2015
-Poh- an¬°v kvtImf¿jn∏v hnX-cWw
tImX-aw-Kew cq]-X-bp-sS- km-aq-ly-t£-a-{]-ÿm-\-ß-fm-bPo-h -an¬°ns‚bpw kvImse- Nm-cn‰_nƒ skmssk-‰n-bp-sSbpw
B`n-ap-Jy-Øn¬ \S-∏m-°n-b- kvtImf¿jn∏v 2015 am¿®v 17˛mw XobXn
aphm-‰p-]pg NESTT ]mÃ-d¬ sk‚-dn¬ tImX-aw-Kew cq]-Xm-≤y-£≥am¿ tPm¿Pv aT-Øn-°-≠-Øn¬ hnX-cWw sNbvXp. 111 s{]m^j-W¬ tImgvkv hnZym¿∞n-Iƒ°v 30000/˛ cq] hoXamWv kvtIm
f¿jn∏v \evIn-b-Xv.
{]kvXpX NS-ßn¬ Poh an¬°v Ub-d-IvS¿ ^m. -tP-°_v
Xem-∏n-≈n¬ kzmK-Xhpw NESTT Ub-d-IvS¿ dh. tUm. -tPm¿Pv Imc-°p-t∂¬ Biw-kbpw amt\-P¿ tUm.- sP.- tk-hy¿ IrX-⁄Xbpw tcJ-s∏-Sp-Øn. kvtImf¿jn-∏n-\v- A¿l-cm-b-h-cp-sS- enÃv
Xmsg sImSp-°p-∂p.
Sl. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Name
Anilda Sam
Josmy Sebastian
Neena Anil
Amin Suhail
Azjmol George
Daisy S
Nithush J Mathew
Akhil Joseph
Sundara P Joy
Amal joice
Sanjo Saijan
Anu Abraham
Anisha Varghese
Ginu George
Jinu Chacko
Arjun Ravikumar
Ojes Chacko
Asha Jolly
House Name
Pulickal
Thondiyil
Kiliyelil
Chirakandathil
Kelamkuzhackal
Malakkudy
Puthiyathe
Puthenpurakal
Puthenpurackal
Vaniapura
Kulambeal house
Nellikunneal
Vallomparambil
Kakkanattu
Puthenpurackal
Kandamangalath
Kanjirathingal
Valayamthottiyil
Parish
Puliyanpara
Puliyanpara
Puliyanpara
Kavalangad
Vettampara
Kottapady
Keerampara
Kuttampuzha
Neendapara
Perumannoor
Mamalakandam
Pooyamkutty
Inchoor
Neriamangalam
Ambikapuram
Ambikapuram
Pareekanni
Pareekanni
ssZhcmPyw
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
16
April 2015
Linsy P.Y.
Paittuvilayil
Pareekanni
Binila Thomas
Chittinappilly
Pareekanni
Josmy Jose
Erumbanathatu Kalambadan Nedugapra
Lijo Cherian
Vettukattil
Vandamattam
Amala Mariya Jose
Maleparambil
Chilavu
Jinu C. Jose
Chelipurath
Vadattupara
Julit Francis
Vathiyelil
Inchathotty
Anu Rose Joseph
Valiyapurackal
Thrikkariyoor
Jesna George
Elenjickal
Nellimattam
Anjana Peter
Pullan
Kothamangalam
Princy Cheriyan
Oliyappuram
Nadukani
Ann Mariya Roy
Kandamkulangara
Alappuzha
Sona Mariya Jolly
Koovakkatu
Pareekanni
Tismy Thomas
Nellanadan
Kothamangalam
Jerin Johnson
Thayyil
Koothattukulam
Aswathy Raj
Karimalakunnel
Venmony
Srilal Ravindran
Kythamattathil
Vazhakkala
Neetha Jaymon
Kulamattathil
Peringuzha
Bilta John
Adukuzhiyil
Inchathotty
Joycy John
Veliyath
Kothamangalam
Ashley Joseph
Anappara
Anakampoyil
Sruthi Sabu
Manapadamuriyil
Rajakumari
Alona Abraham
Pandaladickal
Kallupalam
Geethu Luckose
Nararakathu
Vettimattom
Reshma Baby
Thambalayath
Nediasala
Ginu Paul
Kanjiramkunnel
Parapuzha
Anu Johnson
Valiyamplackal
Cheenikuzhi
Teenamol K Thomas Kunnel
Chittoor
Joicy Mol Mathew
Mathalikunnel
Karimannoor
Mariya Jose K.R
Kallumadathil
Pannimattom
Dhanayamol K.G
Thottathimalil
Mulappuram
Anna Jolachan
Sauriamackal
Pallickamury
Aneesha Ann Aloysious Kizhauanathu
Kallanickal
Selbin Dominic
Kariottumkara
Marika
Ansumol Raju
Vazhinadayil
Peringassery
Kochurani John
Moolekudiyil
Vazhakala
Pramodu P.
Moolekandathil
Kodikulam
ssZhcmPyw
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Anu Cletus
Sibix Thomas
Binu Mol Roy
Don Tomy Joy
Dettly T.K
Meenu K. Paul
Vineetha George
Christeena Unni
Shalina Bose
Jinu Jose
Jismol Johny
Neenu Mathew
Rose Mary Baby
Ans Mathew
Asha Shaju
Anitha Joshy
Anjitha Jose
Anishma Saju
Aneesha Benny
Geethu James
Christeena Jose
Christy John
Jobin V Roy
Ani George
Riya Saji
Ancy George
Anju Augustine
Elizabathu Kurian
Anju Shaji
Jins Johny
Abitha Baby
Alphy Francis
Noble Paul
Anasu Shaji
Ann Mariya Babu
Liji Jolly
Asha Mathew
17
Choorakunnal
Pallikunnel
Mangalathu
Cheepanchalayil
Kuthanappillil
Kadankavil
Pallathu
Vattakunnel
Kobikarayil
Mathuramattathil
Thazhavayalil
Akkamthiriyil
Thannickal
Kunnumpurath
Painadathu
Paickattu
Kapiyarumalayil
Poovathingal
Maruthanakunnel
Madathinal
Thekkumkattil
Pezanal
Vengachuvattil
Odukal
Aranolikkal
Vayalil
Parapurathu
Kumbattu
Narikattu
Meenamkudiyil
Puthenpurackal
Edathattel
Madumbumchalil
Kanathil
Pulavelil
Panthackal
Nedumkallel
April 2015
Koduveli
Mundanmudy
Thennathoor
Kuninji
Thommankuthu
Kalayanthani
Udumbanoor
Anchiri
Neyyassery
Muthalakodam
Thalayanadu
Karimannoor
Neyyassery
Kaliyar
Kaliyar
Kalloorkad
Vadakode
Muvattupuzha
Kadalikad
Ezhalloor
Arakuzha
Perumballoor
Njarakad
Kulappuram
Thazhuvamkunnu
Thazhuvamkunnu
Mullaringadu
Meenkunnam
Rajagiri
Ayavana
Kadavoor
Paingottoor
Peringuzha
Vazhakulam
Mekkadambu
Kaloor
Kalloorkad
ssZhcmPyw
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
18
Jissmon Jose
Sebin Sebastian
Bhajithran C.T
Chikku Alexander
Divya C
Deepak Chacko
Jorly Johny
Swetha Devachan
Rosemary John
Anjaly Jose
Chippy Sebastian
Charls Joju
Aleena K.Jose
Ebin Joseph
Nisanthi R
Dona Dennis
Ashna M. George
Gino Paul
Aleena T Jomon
Perumbananickal
Muthiringattu
Chagalimattathil
Thekkekara
Peerakal
Thamarasseril
Kunnumpurath
Payyappilly
Meckattiel
Madathikandathil
Vattakattu
Kanirakottil
Kuttadan
Kulathinkal
Palakkatt
Nedumkallel
Marottickal
Varavumkal
Thaikunnunpurath
April 2015
Pothanicad
Randar
Marady
East Vazhappilly
Karakunnam
Paingottoor
Arikuzha
Nellikuzhy
Nadukani
Cheenikuzhi
Parapuzha
Mudavoor
Nedungapra
Chempakapara
Neendapara
Vadakode
Malayinchi
Pazhampillichal
Muthalakodam
Director
bphZo]vXn
YD 7/2015
ate-°p-cniv Xo¿∞mS\w
G{]n¬ amkw 11-˛mw XobXn i\n-bmgvN sI.-kn.-ssh.-Fw.
tImX-aw-Kew cq]-Xb
- psS t\Xr-Xz-Øn¬ Bc-°pg ]≈n-bpsS kao]Øv \n∂pw ate-°p-cniv ae {]m¿∞-\-tbmsS Ib-dp-∂p. XZ-h-kc-Øn¬ s^mtdm-\-I-fn¬ \n∂pw bqWn-‰p-I-fn¬ \n∂pw sI.-kn.ssh.-Fw. AwK-ß-fpsS km∂n≤yw {]Xo-£n-°p-∂p.
YD 8 /2015
\μn
]pd-∏mSv 2015-˛¬ ({]-h¿Ø-\-h¿j DZvLm-S-\w) ]s¶-SpØv
sI.-kn.-ssh.-Fw. kwL-S-\-tbm-Sp≈ Xß-fpsS kvt\lw {]I-S-am°nb F√m sI.-kn.-ssh.-Fw. `mc-hm-ln-Iƒ°pw lrZ-bØ
- ns‚ `mjbn¬ \μn.
ssZhcmPyw
19
April 2015
h\n-X-Iƒ°mbn Hcp-°nb "kvt\ln-X-˛2015'-˛¬ ]s¶-SpØ
F√m bph-Xn-Iƒ°pw Ahsc ]d-™-b® F√m t\gvknwKv ÿm]\-ßfn-sebpw _lp. kntÃ-gvkn\pw Hcm-bncw \μn.
Director
Pokkv bqØv
JY .7/2015
Pokkv bqØv tImX-aw-Kew tkm¨ bph-P-\-߃°mbn
Hcp-°p∂ bqØv tIm¨{^≥kv 'U turn' G{]n¬ 29 _p[\mgvN
sshIp-t∂cw apX¬ sabv 2 i\n-bmgvN sshIn´v hsc sXmSp-]pg
\yqam≥ tImtf-Pn¬ h®v \S-Øp∂p. +2 ]co£ Ign™h¿°pw
tImtfPv hnZym¿∞n-Iƒ°pw, bph-P-\-߃°pw th≠n-bm-Wv CXv
\S- Ø p- ∂ Xv . F√m bph- P - \ - ß - s fbpw tIm¨{^≥knte°v
]d™b-bv°phm≥ _lp. hnIm-cn-b-®-∑m¿ {i≤n-°p-a-t√m.
JY . 8/2015
20
April 2015
B≥k¨ I√p-¶-Øm-sg, sken≥ F{_m-lw, en√n t]mƒk¨
F∂n-h¿ N¿®-Iƒ°v t\XrXzw \¬In. cq]-Xm-Xe IpSpw-_-t{]jn-X-kw-Kaw h≥hn-P-b-am-°n-Xo¿Ø F√m-h¿°pw IΩn‰n \μn
tcJ-s∏SpØn. hcp∂ Hcp h¿j-°m-esØ {]h¿Ø-\-߃°v
cq]w \¬In. 2015 sabv apX¬ HIvtSm-_¿ hsc-bp≈ Ime-b-fhn¬ CS-h-I-X-e-ß-fn¬ hm¿UvXe t{]jn-X-t\-Xm-°-fpsS IpSpw_-kw-K-a-߃ \S-Øp-∂-Xn\v Xocp-am-\n-®p. IqSmsX, ka¿∏n-Xh¿jw- BN-cn-°p-∂Xns‚ `mK-ambn {]mbm-[nIyw _m[n-®-h-cpw,
tcmKn-I-fp-amb ka¿∏n-Xsc kμ¿in-°p-hm\pw Ahsc BZ-cn-°phm-\p-ap≈ Hcp ]≤-Xn°v cq]w-sIm-Sp-Øp.
FA .10 /2015
B\n-ta-t‰gvkv ao‰v
s^mtdm\ B\n-ta-‰¿ kntÃ-gvkns‚ Hcp ktΩ-f\w G{]n¬
18 i\n-bmgvN cmhnse 10.00 apX¬ D®-I-gn™v 3.00 hsc NESTT
]mÃ-d¬ sk‚-dn¬ h®v IqSp-∂-Xm-Wv.
FA . 11 /2015
a≤yÿ {]m¿∞-\bpw ^manen Iu¨k-enwKpw
ss\‰v hnPn¬
Pokkv bqØv tImX-aw-Kew tkm¨ ss\‰v hnPn¬ am¿®v
14˛mw XobXn sshIn´v XpSßn 15˛mw XobXn 1.00 am˛\v kam]n®p. dh. tUm. tPmk^v Fgp-am-bn¬ ¢msk-Sp-Øp. ASpØ ss\‰v
hnPn¬ G{]n¬ 11˛mw XobXn Bbn-cn-°pw.
Director
^manen At∏m-Ãt- e‰v
FA . 9 /2015
ssZhcmPyw
^manen At∏mÃte-‰ns‚ B`n-ap-Jy-Øn-ep≈ a≤y-ÿ{]m¿∞-\bpw ^manen Iu¨k-enwKpw G{]n¬ 29 _p[-\mgvN
cmhnse 10.00 apX¬ D®-I-gn™v 3.30 hsc NESTT ]mÃ-d¬ sk‚dn¬ h®v \S-Øp-∂-Xm-Wv.
FA . 12 /2014 hnhml
Hcp-°- skan\m¿
April
8 - 10
-
NESTT
"
22 - 24
-
NESTT
Director
cq]-Xm-Iu¨kn¬
^manen At∏m-Ã-te‰v tImX-aw-Kew cq]Xm Iu¨kn¬
am¿®v 25 _p[\mgvN cmhnse 10 apX¬ NESTT- ]mÃ-d¬ sk‚dn¬ ktΩ-fn-®p. cq]Xm {]kn-U‚ v AUz. tXmakv amXyp A≤y£X hln-®p. cq]-Xm-U-b-d-IvS¿ dh. ^m. t]mƒ Imc-s°m-ºn¬,
Ipcy-®≥ I≠-Øn¬ F∂n-h¿ ¢m p-Iƒ \bn-®p. cq]Xm B\n-ta‰¿ kn. sdPn-a-cn-b, cq]Xm `mc-hm-ln-I-fmb {io. F.-‰n. amXyp,
B‚Wn cmP≥, sPbv k n s_∂n, tPm¿Pv hS- ° pw- ] - d - º n¬,
Hmƒ tIcf ImØ-enIv tIm¨{Kkv (AKCC)
AKCC 2 /2015
kw`m-h-\-Iq-∏¨ \dp-s°-Sp∏v
ItØm- e n°m tIm¨{K- k ns‚ {]h¿Ø- \ ^- ≠ n- \ mbn
Cd-°nb kw`m-h\
- I
- q-∏¨
- \dp-s°-Sp∏v G{]n¬ 12-˛mw XobXn RmbdmgvN D®-I-gn™v 3.00 aWn°v apX-e-t°mSw s^mtdm\ ]≈n-bpsS
ssZhcmPyw
21
April 2015
tIm¨{^≥kv lmfn¬ \S-Øp-∂-Xm-Wv. Xmev]-cy-ap-≈-h¿°v
kzmK-Xw.
Director
ssZhcmPyw
22
MD. 15 /2015
April 2015
cq]X FIvkn-Iyq-´ohv
G{]n¬ 1˛mw XobXn _p[-\mgvN cmhnse 10 aWn apX¬
cq]Xm Ub-d-IvS¿ _lp. t]mƒ Imc-s°m-ºn-e-®s‚ t\Xr-XzØn¬ s\Ãn¬ h®v cq-]X FIvkn-Iyq-´ohv IqSp-∂XmWv.
amXrZo]vXn
MD. 11 /2015
cq]XmIu¨kn¬
2015 am¿®v 23˛mw XobXn Xn¶-fmgvN 10 aWn apX¬ ]mÃ-d¬
sk‚¿ s\Ãn¬ h®v cq]Xm Ub-d-IvS¿ dh. ^m. t]mƒ Imcs°m-ºn-ens‚ t\Xr-Xz-Øn¬ cq]Xm Iu¨kn¬ \SØn. At∂
Znhkw hnhm-l-k-lm-b-\n[n Ih-dp-Iƒ Gev]n-°mØh¿ F{Xbpw
thKw AXv FØn®p Xcp-hm≥ {i≤n-°pa-t√m.
MD. 12 /2015
s^mtdm\ hm¿jn-I-߃
am¿®v amk-Øn¬ s^mtdm\ hm¿jn-Iw \S-ØmØh¿ AXv
G{]nen¬ \S-Øp-hm≥ {i≤n-°p-a-t√m.
MD. 14 /2015
knwKnƒkv At∏mÃte‰v
SA 3 /2015
GIÿ Iq´mbva
2015 G{]n¬ 20˛mw XobXn acn-b≥ knwKnƒkv Fd-Wm-Ipfw, IÆ-amen F∂n-hn-S-ß-fn-te°v Hcp Xo¿∞m-S\w t]mIp-∂p.
Director
ssPh ]®-°dn Irjn
cq]X s^mtdm\ `mc-hm-ln-Iƒ°mbn 23˛03˛2015 Xn¶-fmgvN
cmhnse 10 aWn apX¬ NESTT-˛¬ h®v {ioaXn tacn amXyp, ]p√phgn (A-{Kn-Iƒ®¿ Un∏m¿´vsa‚ v dn´. Hm^o-k¿) ssPh-]-®-°dn
Irjn-sb-°p-dn®v ¢ms -Sp-Øp. hnØp-Iƒ hnX-cWw sNbvXp. ssPhIrjnbnte°v hy‡n-I-sfbpw IpSpw-_-ß-sfbpw {Kma-ß-sfbpw
BI¿jn-°p-hm≥ DX-Ip-∂-Xmbn-cp∂p Cu ¢m v.
MD. 13 /2015
Director
s_Ãv bqWn‰v \n¿Æbw
cq]-Xb
- nse s_Ãv bqWn-‰p-Isf \n›-bn-°p-hm-\p≈ bqWn‰v
Ah-tem-I\ dnt∏m¿´p-Iƒ am¿®v 23˛\v IqSp∂ cq]X Iu¨knen¬ h®v s^mtdm\ `mc-hm-ln-Iƒ°v \¬Inbn-´p-≠v. s^mtdm\
`mc-hm-ln-I-fn¬ \n∂pw bqWn‰v `mc-hm-ln-Iƒ dnt∏m¿´v t^mw
hmßn ]qcn-∏n®v G{]n¬ 15˛mw Xob-Xn°v apºmbn s^mtdm\
Hm^o-knepw, s^mtdm-\-bn¬ \n∂pw A, B, C hn`m-K-Øn¬ sXcs™-Sp-°-s∏´ Hmtcm dnt∏m¿´v G{]n¬ 20˛mw Xob-Xn°p apºmbn
cq]Xm Hm^o-knepw Gev]n-t°-≠-Xm-Wv.
NESTT Programme
Ph. 0485 - 2830033
April
"
"
"
"
"
"
"
8
12
15
16
21
22
25
27
-
10
15
16
19
- 24
- 31
- 29
-
Pre Marriage Course
UP School Retreat CML
Batch Gathering
HS Retreat
Bishops' Day
Pre Marriage Course
HS Retreat CML
KCSL Camp
Director
Rev. Fr. Peringarappillil Sotter
April
22
24
”
Chemparathy George
"
”
Chettoor George
"
24
”
Kadukummackal George
"
24
”
Kanjirakombil George
"
24
ssZhcmPyw
23
Rev. Fr. Kapiarumala George
April 2015
"
24
"
24
ssZhcmPyw
z
tlmfn ^manen k\ym-kn\okaq-l-Øns‚ aqhm-‰p-]pg {]hniy-bpsS Xnc-s™-Sp∏v kn\m-Ivkn-kn-s\m-cp-°-ambn ktμiw
\¬In.
27
z
sXmSp-]pg \yqam≥ tImtf-Pns‚ kph¿W-Pq-_nen BtLmj-ß-fpsS kam-]-\-tØm-S-\p-_-‘n®v hn⁄m-\-amXm ]≈nbn¬ hn. Ip¿_m-\-b¿∏n®v ktμiw \¬In.
28
z
hn≥sk‚ v Un t]mƒ skmssk-‰n-bpsS tZiob {]kn-U
‚mbn Xnc-s™-Sp-°-s∏´ tUm. tPm¨k¨ h¿Ko-kns‚
ÿm\m-tcm-l-W-tØm-S-\p-_-‘n®p \S∂ ktΩ-f-\-Øn¬
B≤y£yw hln-®p.
Karakunnel George
”
Kariamadam George
"
24
”
Kochuparambil George
"
24
”
Kunnamkott George
"
24
”
Kurisummoottil George
"
24
”
Kurukkoor George
"
24
”
Maleparambil George
"
24
”
Mandapathil Varkey
"
24
”
Marappillil George
"
24
”
Mulanjanany George
"
24
”
Mundackal George
"
24
”
Nedumkallel George
"
24
”
Nirappath George
"
24
am¿®v
"
"
24
24
2
z
\yqam≥ tImtf-Pns‚ kph¿Æ-Pq-_nen BtLm-j-ß-fpsS
kam-]\ ktΩ-f-\-Øn¬ B≤y£yw hln-®p.
3
z
Im°-\mSv au≠v sk‚ v tXma-kn¬ h®p \S∂ tIc-fØ
- nse
F∏n-kvtIm-∏¬ k`-If
- psS A≤y-£∑mcpsS ktΩ-f\
- Ø
- n¬
]s¶-Sp-Øp.
4
z
t]mØm-\n-°mSv Un.-Fw. aT-Øn¬ hn. Ip¿_m-\-b¿∏n®v
ktμiw \¬In.
z
kvt\l-Kncn anj-\dn k\ym-k-k-aq-lmw-K-amb kn. ARvPen-bpsS arX-kw-kvImc ip{iq-jbv°v Du∂p-I¬ s^mtdm\
]≈n-bn¬ apJy-Im¿Ωn-IXzw hln-®p.
z
Icn-a-Æq¿ sk‚ v tacokv s^mtdm\ ]≈n-bn¬ 40 aWn
Bcm-[-\-bpsS kam-]-\-tØm-S-\p-_-‘n®v hn. Ip¿_m-\b¿∏n®v ktμiw \¬In.
z
sXmSp-]pg {]Xo-£m-`-h-\n¬ kμ-¿i\w \S-Øn.
”
Pallikunnel George
"
24
”
Parankimyalil George
"
24
”
Pottackal George
"
24
”
Pullan George
"
24
”
Pulpra George
"
24
”
Thachil George
"
24
”
Thadikkatt George
"
24
”
Thanathuparambil George
"
24
”
Thekkeattath George
"
24
”
Thekkekara George
"
24
”
”
”
Vadakel George
Vallomkunnel George
Vandanakara George
"
"
"
24
24
24
5
cq]Xm≤y£s‚ Ubdn
s^{_p-hcn
z
April 2015
”
Rev. Mgr. Oliapuram George (Jr.)
Rev. Fr. Oliapuram George (Sr.)
21
24
cq]Xm ^manen At∏m-Ãt- e-‰ns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ \S∂ IpSpw_-kw-K-a-Øn¬ ]s¶SpØp.
7
z
\n¿Ωe t\gvknwKv kvIqfns‚ Lamp Lighting Ceremony ˛bpsS
DZvLm-S\w \n¿Δ-ln-®p.
ssZhcmPyw
25
April 2015
z
apS-∏-∂q¿ sk‚ v tXmakv F¬.-]n. kvIqfns‚ iXm_vZn
BtLm-jß
- f
- psS kam-]\
- k
- t- Ω-f\
- Ø
- n¬ B≤y£yw hln-®p.
8
z
sh≈m-c-∏n≈n sk‚ v tPmk^v ]≈n-bnse Du´p-Xn-cp-\m-fnt\m-S\
- p-_‘
- n®v hn. Ip¿_m-\b
- ¿∏n®v ktμiw \¬Ip-Ibpw
Du´p-t\¿® sh©-cn-°p-Ibpw sNbvXp.
10
z
11
z
ssZhcmPyw
26
April 2015
Pns‚ cP-X-Pq-_n-en-tbm-S-\p-_-‘n®v hn. Ip¿_m-\-b¿∏n®v
ktμiw \¬In.
20
z
tImX-aw-Kew tIm¿]-td‰v FUyp-t°-jW¬ GP≥kn-bpsS
kph¿W-Pq-_nen DZvLm-S\ NS-ßn¬ B≤y£yw hln-®p.
Bishop’s Engagements
aqhm-‰p-]pg NESTT -¬ \S∂ sshZn-I-cpsS amk-[ym-\-Øn¬
]s¶-Sp-Øp.
APRIL 2015
z
12
z
z
z
13
14
15
z
z
z
]mem-cn-h´w ]n.-H.-kn.-bn¬ \S∂ kmc-Yn-bpsS ao‰nw-Kn¬
]s¶-Sp-Øp.
Im°-\mSv au≠v sk‚ v tXma-kn¬ \S∂ s^mtdm\m hnImcn-am-cp-sSbpw Zo]nI tIm˛-Hm¿Un-t\-‰¿am-cp-sSbpw ao‰nw-Kn¬
]s¶-Sp-Øp.
_nj∏vkv lukn¬ \S∂ CRI ao‰nw-Kn¬ ]s¶-Sp-Øp.
apX-e-t°mSw tlmfn ^manen t\gvknwKv kvIqfns‚ Lamp
Lighting Ceremony DZvLm-S\w sNbvXp.
cq]-X-bn¬ doP≥kn sNøp∂ skan-\m-cn-°m-cpsS amk[ym\w \bn-®p.
Xncp-lr-Zb k\ym-k-k-aq-lmw-K-amb kn. epZzo-\-bpsS arXkw-kvImc ip{iq-jbv°v ssae-s°mºv aT-Øn¬ apJy-Im¿ΩnIXzw hln-®p.
awK- e - ∏ pg skan- \ m- c n- b n¬ \n∂p hnc- a n- ° p∂ sdIv S ¿
^m. B‚Wn \cn-Ip-f-Øns‚ bm{X-b-b∏v ktΩ-f-\-Øn¬
]s¶-Sp-Øp.
hS- t ImSv sk‚ v sk_m- Ã y≥ ]≈n- b n¬ CS- b - \ - S pØ
kμ¿i\w \S-Øn.
17
z
aqhm-‰p-]pg NESTT -¬ Poh-kvtIm-f¿jn∏v hnX-cWw sNbvXp.
18
z
aqhm-‰p-]pg \n¿Ωe kZ≥ kvs]jy¬ B.Ed, M.Ed tImtf-
2 Thu
Blessing of the Myron
Cathedral
7.00 am
Holy Qurbana
Cathedral
4.00 pm
3 Fri
Good Friday
Perumannoor
7.00 am
4 Sat
Holy Qurbana
Inchoor
7.00 am
5 Sun
Holy Qurbana
Kalloorkad
3.00 am
6 Mon
Baptism
9.30 am
10 Fri
Holy Qurbana
MSJ Provincial House
11 Sat
Vestition
SABS Provincial House
Thodupuzha
10.00 am
12 Sun
Holy Qurbana
Malekkuriz
10.00 am
15 Wed Baptism
6.00 pm
Cathedral
10.00 am
Catechetical Committee
Bishop's House
11.00 am
18 Sat
Holy Qurbana
Njeezhoor
19 Sun
Pastoral Visit
Cathedral
3.30 pm
20 Mon
Engaged
21 Tue
Feast Celebration
23 Thu
Holy Qurbana
Muthalakodam
3.30 pm
25 Sat
Holy Qurbana
Aruvithura
9.45 am
NESTT
26 Sun
Pastoral Visit
Vazhakulam
27 Mon
Consecration
Vannapuram
28 Tue
Holy Qurbana
29 Wed Holy Qurbana
30 Thu
Holy Qurbana
10.00 am
2.30 pm
S.H. Generalate
Sobhana School
3.30 pm
Jesus Youth Conference
Thodupuzha
9.15 am
ssZhcmPyw
27
April 2015
\ΩpsS {]m¿∞\bn¬ Hm¿°mw
^m.
^m.
^m.
^m.
^m.
^m.
^m.
^m.
^m.
^m.
^m.
^m.
^m.
^m.
^m.
^m.
^m.
t]mƒ amfn-tb-°¬
Nc-aZ- n\w
sNdn-bm≥ ]pfn-°¬
''
t]mƒ Ipgn-°m´v
''
tPmk^v \ºym-]-d-ºn¬
''
''
amXyp Im°-\m´v (Sr.)
tPmk^v XmgØpho-´n¬
''
AK-Ãn≥ h´°pgn
''
hdp-Kokv tN‰q¿
''
tPm¿Pv tam\n-∏n≈n
''
tPm¿Pv Imc-°p-t∂¬
''
amXyp G\m-\n-°¬
''
tP°_v tXh¿]mSw (Sr.)
''
tP°_v h´-bv°m´v
''
tPmk^v sIm®p-]-d-ºn¬
''
t]mƒ Im°-\m´v (Sr.)
''
tPmk^v ap≠-bv°¬ (Sr.)
''
tPm¨ amtX-bv°¬
''
03˛05˛1988
04˛05˛1973
05˛05˛1976
06˛05˛1989
07˛05˛2006
08-˛05˛1977
08˛05˛1995
10˛05˛1959
12˛05˛2005
14-˛05˛1986
15˛05˛1980
17˛05˛1985
22˛05˛1999
25˛05˛2005
27˛05˛1963
29˛05˛2013
31˛05˛1995
\ncymXbmbn
kn. epZzo\ s\Sp-¶-t√¬ SH
CShI
P\\w
BZy-{hXw
\nXy-{hXw
acWw
arXkwkvImcw
:
:
:
:
:
:
I√q¿°mSv
25-09-1925
10-05-1949
05-05-1954
12-03-2015
13-03-2015
(ssae-s°mºp aTw)
ssZhcmPyw
28
April 2015
hm¿Øbpw hnti-j-ßfpw
C‰m-en-b≥ `mjm-]T
- \
- Øn\v kph¿Æm-hk
- cw!
C‰m-en-b≥ `mj-bpsS {]Y-a-]m-T-߃ ]Tn-°p-hm≥ B{K-ln°p-∂h
- ¿°v Hcp kph¿Æm-hk
- cw! G{]n¬ amkw 20 apX¬ Xn¶ƒ,
sNmΔ, _p[≥, hymgw Znh-k-ß-fn¬ sshIn´v 5 aWn apX¬ 7
aWn hsc aqhm-‰p-]pg NESTT -¬ ¢m p-Iƒ \S-°p-∂p. Xmev]-cyap≈ B¿°pw tImgvkn¬ ]s¶-Sp-°mw.
hni-Z-hn-h-c-߃°v: hnfn-°pI ˛ Ub-d-IvS¿ 0485˛2832685, 9895587450