FSA EOC WARM-UPS (answer key)

Name: ___________________
EOC FSA
Warm-ups Key
Algebra 1
Compiled by the Broward County Public Schools
Office of Instruction and Intervention
Mathematics, Science, & Gifted Department
n
A1An n
nnnnnnnnnnsnnsssss
nnsnnnnln)n)nn
s
s
s
s
1.s
.s
9.s
4.s
)os:s )tsststs
)os:s ss
)os:s ts
)os:s
s:s t))s.91 .) s). .9s
s:s t))s.91 .) ). .5s
s:s t))s.91 .s t.9.9s
s:s t))s.91 .) l) .4.1
tsssttssssstsssstssttststststsstttsssttssss
s
s
s
s
s
s
1
n
s
A1An n
5.s )os:s
æç
8 ö÷
7 ççç -4 - x ÷÷÷÷
çè
9 ø
- 8
-5
æç
8 ö÷
7 çççç -4 - x ÷÷÷÷ - -5 × 8
9 ø
è
çæ
8 ÷ö
7 çççç -4 - x ÷÷÷÷ - -14
9 ø
è
-4 -
8
-14
x9
7
-4 -
8
x-9
8
- x-9
+4
8
- x - -1
9
9
x - - × -1
8
x-
s
s
s
s
s
s
.s
7.s
8.s
9.s
1 .s
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
t))s.91 .) l) . .9s
ststts)ts8s
s:s t))s.91 .) ).1. s
)s
s:s t))s.91 .o lo.1.1s
)ts)ts)s
s:s t))s91 .s t.9.8s
)tsts
s:s t))s.91 .) s)t.1.4
s.s
s.s
s.s
f(x)s-sxs+s
f(x)s-s x
x
f(x) -
s.s
t.s
f(x)s-sx
f(x)s-s x
os
sts
os
sts
os
s:s t))s.91 .) ). . s
11.s )os:s ts
s:s t))s.91 .s t. . s
tsssttssssstsssstssttststststsstttsssttssss
s
s
s
s
s
s
n
s
A1An n
1 .s )os:s
f(x) - 9x y - 9x -
y + - 9x
y+
9
-x
1
y+ -x
9
1
x+ -y
9
g(x) -
s
s
s
1
x+
9
s:s t))s.91 .) ). .4s
19.s )os:s sts)s
s:s t))s.91 .) )sl.1.1
14.s )os:s stsss
s:s t))s.91 .) s)t.1.1
15.s )os:s
sts
s.s(5xs+s1 )s+s(xs-s1 )
æç 11
ö÷ æç
19 ö÷
s.s çççç x - ÷÷÷÷ - çççç 8x - ÷÷÷÷
è 4
ø è
ø
s.s(4xs-s9. )(xs+s .5)
æ
ö æ
ö
s.s ççç -9x + 4 5 ÷÷÷ - ççç - x - 19 ÷÷÷
è
ø è
ø
çæç x
÷ö÷
- 7 ÷÷÷
t.s )-1.7x - 4. ) + ççç
è 7
ø
s
s
s
s:s
1 .s )os:s
17.s )os:s
18.s )os:s
os
X
X
X
X
X
t))s.91 .) )sl.1.1
ss
s:s t))s.91 .) s).1.1s
ss
s:s t))s.91 .) ).1. s
)tsss
s:s t))s.91 .) l) .9. s
tsssttssssstsssstssttststststsstttsssttssss
s
s
s
s
s
s
9
n
s
A1An n
19.s )os:s
æ
f(x) + g(x) - çç x + x è
ö÷ æç
ö
÷ + ç x - 4 ÷÷
ø è
ø
- x +x-1
æ
f(x) - g(x) - çç x + x è
÷ö÷ - çæç x - 4 ÷ö÷
ø è
ø
- x +x- -x +4
-x-
s
s:s t))s.91 .) s).1.1s
.s )os:s
tsst stssstsssttssssssssssssssststssssssssttssssstssss .
19 + 45t - 4
19 + 45t - 19 - 4
- 19
45t - 7
7
45t
45
45
ttstssssssssttsss sssssssssstsssssssstssss .
s
s
s
s
1.s
.s
9.s
4.s
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
t))s.91 .) l) . .9s
)tssts)s
s:s t))s.91 .s t. . s
ts
s:s t))s.91 .) s)t.1.9
ss
s:s t))s.91 .) s)t.1.1
f(- ) - 19(- ) - (- ) - -
- 4 - -9
f(-1) - 19(-1) - (-1) - -19 - 1 - -14
f( ) - 19( ) -
- - -
f(1) - 19(1) - 1 - 19 - 1 - 1
f( ) - 19( ) -
-
-4-
stssss tsstssststsssssssssss{ 9 ts 14ts ts1 ts
s
s
s
s
s
s
5.s
.s
7.s
8.s
9.s
9 .s
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
t))s.91 .) ).1. s
)s
s:s
)s
s:s
ss
s:s
ss
s:s
)s
s:s
)tstts)s
s:s
t))s.91
t))s.91
t))s.91
t))s.91
t))s.91
t))s.91
.o
.o
.o
.o
.o
.)
I.1.1s
I.1.1s
I.1.1s
I.1.1s
I.1.1s
l) .4.1
tsssttssssstsssstssttststststsstttsssttssss
s
s
s
s
s
s
4
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
A1An n
91.s
9 .s
99.s
94.s
95.s
9 .s
97.s
98.s
99.s
)os:s ss
s:s t))s.91 .) s). .9s
)os:s )s
s:s t))s.91 .) l) .9.5s
)os:s )ts)s
s:s t))s.91 .o lo.1. s
)os:s
ststsssssssssstssss ssssttststsssstssssssss s ststtsssstsss
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
s.s ststssssssssts
sssss5
s.s f(x) - x + st ssssstsssssx -
7
sssssssss
X
X
X
X
s.s stssstssts 1 sss 1
s.s f(r) - pr st ssssstsssssr - 9
s
s
s
s
4 .s
41.s
4 .s
49.s
44.s
45.s
4 .s
47.s
48.s
.
t))s.91 .o I.1.1s
ss
s:s t))s.91 .) )sl.1.1
ss
s:s t))s.91 .s t.1.9s
sts)s
s:s t))s.91 .s t.9.9s
ss
s:s t))s.91 .) ).1.1s
lsssssss
s
s
s
s
s
.
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
(5ts )
t))s.91 .o lo. .9s
ts
s:s t))s.91 .o lo.1. s
ss
s:s t))s.91 .) l) .4.11
ss
s:s t))s.91 .s t.1.1s
t
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
t))s.91 .) l) .9.5s
)s
s:s t))s.91 .) s)t.1.4
)s
s:s t))s.91 .) s)t.1.4
ss
s:s t))s.91 .) s)t.1.4
5 - 5(a - 1)sssssststssstssstssssssssss tsttssssstsssassss.s)ssssstssstssstssssssssss ts
5 - 5(1 - 1) - 5 - 5( ) - 5 tstsssssssssstssstssssssssss ts 5 - 5( - 1) - 5( - 1) - 5 - 5 -
45tsssss
sssssttssssssstsssstsssststssstssssstsstsssssssssstssstss tssststssss.
s
s
s:s t))s.91 .) ss).1.1
49.s )os:s )tsststts)s
s:s t))s.91 .) ss).1.
5 .s )os:s sts)ts)s
s:s t))s.91 .o lo.1.1s
tsssttssssstsssstssttststststsstttsssttssss
s
s
s
s
s
s
5
n
s
A1An n
51.s )os:s
os.s stssstsstsssss ssssssssstssssstsssssax + bx + c ssssmx + nx + p tssststsatsbtsctsmtsntsssssp sstsstsss
sststsstsa ¹ tsssssm ¹ tssss(a + m)x + (b + n)x + (c + p).s tsa + m - tssstsssttsststsstsstsstssstssstsssssssts
(b + n)x + (c + p)tssssssssstssssssss tssssx sstst.
s
s:s t))s.91 .) )sl.1.1
5 .s )os:s
stsC(t) ssstssttsssss 15tsssssssssssstsssssstsssstssss sstssss1
s
s
s
s:s t))s.91 .) ). .4s
59.s )os:s ts
s:s t))s.91 .) l) .9. s
54.s )os:s ss
s:s t))s.91 .s t.9.7s
55.s )os:s
s.scs³s
s.sts<s
s.scs+sts³s1
s.scs+sts£s1
t.s1 s-scs³s8
s
s
s
s
sst ss.
5 .s
57.s
58.s
59.s
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
sts
X
os
X
X
X
t))s.91 .) s)t.1.9
ss
s:s t))s.91
ss
s:s t))s.91
sts)tsts
s:s t))s.91
ts
s:s t))s.91
X
.s
.)
.)
.)
t.1. s
).1.1s
ss).1.1
l) .1.1s
tsssttssssstsssstssttststststsstttsssttssss
s
s
s
s
s
s
n
s
A1An n
.s )os:s
æ
è
ö÷ æç
÷÷ çç 1 +
øè
stst tstssssss ççç 5 æç
çç 5 è
ö÷ æç
÷÷ çç 1 +
øè
ö æ
8 ÷÷÷ - ççç 5 ø è
æ
- ççç 5 è
æ
- ççç 5 è
ö
8 ÷÷÷ ssssssssssss.
ø
ö÷ æç
ö
÷÷ çç 1 + 4 × ÷÷÷
øè
ø
ö÷ æç
ö÷
÷÷ çç 1 + 4 ×
÷÷
øè
ø
ö÷ æç
ö÷
÷÷ çç 1 +
÷÷
øè
ø
-1
- 5 +1
-4
-4
4 ssssssssssssssssststs.
s
s
s
s
s
1.s
.s
9.s
4.s
5.s
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
t))s.91 .o lo. .9s
ss
s:s t))s.91
ts
s:s t))s.91
ss
s:s t))s.91
stsss
s:s t))s.91
s.sttss
s.sttssss
s.ssssssssssst ssssss
s.s ssts sssssstssss t
t.slss t
s
s
s
s
.s
7.s
8.s
9.s
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
s
ossssss t
ssstssts
X
X
X
X
t))s.91 .s t.1.9s
ss
s:s t))s.91 .) ss).1.1
ststs
s:s t))s.91 .o lo. .9s
)s
s:s t))s.91 .s t.9.7s
I
VA - 8.4Y + 99 T + 1 C -
I
1 C - VA +
I - 8.4Y - 99 T
VA +
I - 8.4Y - 99 T
1
C-
s).1.1s
). .5s
t.9.8s
).1. s
ttsstssts
X
8.4Y + 99 T + 1 C A
V-
.)
.)
.s
.)
s:s t))s.91 .) s)t.1.4
7 .s )os:s ts
s:s t))s.91 .o I.1.1s
tsssttssssstsssstssttststststsstttsssttssss
s
s
s
s
s
s
7
n
s
A1An n
71.s )os:s
æç -9
çc
è
5
1
ö÷ æ ö÷ - çç c -9 ÷÷
ø
è ø
-c
çæçç 5
-9 çççç çç
è
5
÷ö÷÷
÷÷÷
÷÷÷
ø
æç
ç
è
1
çæçç 5
1 çççç çç
è
ö÷ ÷
ø
5
÷ö÷÷
÷÷÷
÷÷÷
ø
15
-c
×
-1
15
-
s
s
s
s
s
s
7 .s
79.s
74.s
75.s
7 .s
77.s
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
c
1
t))s.91 .o lo.1. s
ss
s:s t))s.91 .) ). .4s
)s
s:s t))s.91 .o I.1. s
ss
s:s t))s.91 .s t.1. s
stssts)s
s:s t))s.91 .s t.9.7s
ss
s:s t))s.91 .) ).9.7s
f(x) - 4x + 4x - 15
- 4x + 1 x - x - 15
- x( x + 5) - 9( x + 5)
- ( x - 9)( x + 5)
9
5
sts tssssstssststsssssssssstsx - sssssx - - .
s
s
s:s t))s.91 .) ).9.8s
78.s )os:s ststs
s:s t))s.91 .) ss). .9
79.s )os:s
A(t) - 9 t + 15
B(t) - 15 (1.15) t
s
s:s t))s.91 .) ).1.9s
8 .s )os:s ss
s:s t))s.91 .o I.1. s
tsssttssssstsssstssttststststsstttsssttssss
s
s
s
s
s
s
8
n
s
A1An n
81.s )os:s
-1 t + 4t + 5 çæ
9 ÷ö
-1 çççç t - t ÷÷÷÷ + 5 è
ø
æç
9
9 ö÷
-1 ççç t - t + ÷÷÷÷ + 5 + 9 çè
1 ø
æç
-1 çççç t è
9 ö÷÷÷
+ 14 4 ÷÷ø
9
4
stsssssssts ststssts ssssss14stttstssssssssssstssstsssss sstssss.s stssssssssssssssssssssssssssts
ssstsstsss
s
s
s
tsss ssssssssssss .
s:s t))s.91 .) ss). .9
8 .s )os:s )s
s:s t))s.91 .) ).9.7s
89.s )os:s )tsststts)s
s:s t))s.91 .) )sl. .9
84.s )os:s
h - -1 t + 9 t + 9
sssssssts ssts:
-1 t + 9 t + 9 -1 (t + t) + 9 -1 (t + t + 9) + 9 + 144 -1 (t - 9) + 147 -
ststs ststssts sssstssstsssssssss147sttts.
s:s t))s.91 .) s)t.1.
tsssttssssstsssstssttststststsstttsssttssss
s
s
s
s
s
s
9
n
s
A1An n
85.s )os:s
4x - 1 x - 1 - 1
4x - 1 x - 99
x - 4x x - 4x + 4 -
s
99
4
99
+4
4
(x - ) -
99 1
+
4
4
(x - ) -
49
4
s:s t))s.91 .) l) . .4s
8 .s )os:s
55 h ³ 5
os ssstssssssssststssstsssssssttssstssssssssssssssstt ssss .5 × 5 + × 1 - 4.5ssssss.sssssssssst
4.5stsssh:
55 h ³ 5
55 (4.5) ³ 5
475 ³ 5
stssst sssssssssssssssssttssssttssstsssssssstttssstss sss.
s
s
s
s
s
87.s
88.s
89.s
9 .s
91.s
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
t))s.91 .) s)t.1.9
sts)s
s:s t))s.91
ts
s:s t))s.91
ss
s:s t))s.91
sts)s
s:s t))s.91
ss
s:s t))s.91
.) ss).1.
.) s).1. s
.) ). .5s
.) ss).1.9
.) ). .5s
tsssttssssstsssstssttststststsstttsssttssss
s
s
s
s
s
s
1
n
s
A1An n
9 .s )os:s
ytss
s.
st
stsssstsss
tsss
X
s.
s.
X
s.
X
t.
s
s
s
s
s
s
99.s
94.s
95.s
9 .s
97.s
98.s
X
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
X
t))s.91 .) l) .9. s
)s
s:s t))s.91 .) ). .5s
ss
s:s t))s.91 .) ).9.8s
ss
s:s t))s.91 .s t. . s
ss
s:s t))s.91 .) ). . s
ss
s:s t))s.91 .) ).1.9s
sts.s sts sstssstsssst sssssssssssstsstssstssssssssssssssssssstsssstssssssstsssssssssststssst.s sts sstssstssssss
t ssssssssssssstsssssssss sssststsssss(19ts9)tssss(19ts9)stssssstssssssssssssstssstst ssssss.
s 99.s
s 1 .s
s 1 1.s
s 1 .s
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
t))s.91 .) l) .4.1
stssts)s
s:s t))s.91 .s t. .5s
)tsss
s:s t))s.91 .) ).1.9s
ststs
s:s t))s.91 .) l) .1.9s
ss
s:s t))s.91 .) ).9.9s
tsssttssssstsssstssttststststsstttsssttssss
s
s
s
s
s
s
11
n
A1An n
s 1 9.s )os:s
s:s t))s.91 .) l) .4.1
s 1 4.s )os:s
9n
a
m
-
9(4m)
-
1 m
-a
a
a
m
m
m
1 m
1
-a
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
1 5.s
1 .s
1 7.s
1 8.s
1 9.s
111.s
11 .s
11 .s
119.s
1 .s
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
t))s.91 .o lo.1.1s
ss
s:s t))s.91
ss
s:s t))s.91
ststts)tsts
s:s t))s.91
)tsss
s:s t))s.91
)tssts)ts)ts8s s
s
ss
s:s t))s.91
)s
s:s t))s.91
ststs
s:s t))s.91
sts)ts)s
s:s t))s.91
.s
.o
.)
.s
t.1.4s
I.1. s
).1.1s
t.1.4s
s:s t))s.91 .) ).9.8s
.) s). .4s
.s t. .5s
.) l) .9.5s
.) ss).1.9
sssststs tssstssstsssstssttststssss s 4x + y -s sssssssstsssstssttststssss s x + y - .
s:s t))s.91 .) l) .4.1
tsssttssssstsssstssttststststsstttsssttssss
s
s
s
s
s
s
1
n
A1An n
s 1 1.s )os:s
ssssssstsssssts:s stsssssssssssstssstst sssssss
s
s
s
s
s
s
119.s
114.s
115.s
11 .s
117.s
118.s
s:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
)os:s
x
- 4x sstssttss stsstsssx - .9sssssx - 4.
t))s.91 .) l) .4.11
ss
s:s t))s.91 .) ).1.9s
)s
s:s t))s.91 .) ).1.9s
)s
s:s t))s.91 .) ).1.9s
)s
s:s t))s.91 .) ).1.9s
ts
s:s t))s.91 .) ).1.9s
)ssssssssts:s
5
stssssssssts:s
ssssssssts:s
- . 4
1
- .
5
9
- .18
5
s:s t))s.91 .s t. .5s
tsssttssssstsssstssttststststsstttsssttssss
s
s
s
s
s
s
19