munjavu 18

e-mail: [email protected]
[email protected]
Website: www.munjavu.com
PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ CPÁqɫĬÄAzÀ gÁdåzÀ
CvÀÄåvÀÛªÀÄ UÁæ«ÄÃt ¢£À¥ÀwæPÉ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ
GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ UÉÆêÁ gÁdåzÀ ¥Àæw ¢£ÀzÀ ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀ
¸ÀA¥ÀÄl - 20
¸ÀAaPÉ - 176
ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
¢£ÁAPÀ: 31-03-2015
RNI.NO: KARKAN/2002/6892
gÁdåzÀ gÉïÉé C©üªÈÀ ¢ÞUÉ PÀA¥À¤ ¥ÁægAÀ ¨sÀ
zÉñÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÆzÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀß:¸ÀÄgÉñÀ ¥Àæ¨sÀÄ
PÁgÀªÁgÀ: gÁdåzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ gÉïÉé AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
£É£ÉUÀÄ¢UÉ ©¢ÝªÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
CzsÀðPÀÌzsÀð PÉÊUÉÆAqÀÄ ºÁUÉAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArzÉ.
EAvÀºÀ C¥ÀÆtð gÉïÉé ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÆtðUÉƽ¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ £É£ÉUÀÄ¢UÉ ©¢ÝgÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ
¨ÉÃrPÉAiÀÄ gÉïÉé ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢ÞUÉ gÁdå
¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è PÉÃAzÀæ gÉïÉé E¯ÁSÉ
PÀA¥À¤AiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À°zÉ. EzÀÄ zÉñÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÆzÀ®
¥ÀæAiÀÄvÀß JAzÀÄ PÉÃAzÀæ gÉïÉé ¸ÀaªÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥Àæ¨sÀÄ
ºÉýzÁÝgÉ.
¸ÉÆêÀĪÁgÀ ªÀiÁzsåÀ ªÄÀ zÀªg
À À
eÉ Æ vÉ ªÀ i ÁvÀ £ ÁrzÀ CªÀ g À Ä
PÀ£ÁðlPÀz°
À è C£ÉÃPÀ gÉïÉé AiÉÆÃd
£ÉUÀ¼ÀÄ eÁjUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ
¸ÁPÀµÀÄÖ EzÉ. »ÃUÁV gÁdå
¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ gÉïÉé
E¯ÁSÉ dAn ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è
gÉïÉé C©üªÈÀ ¢Þ PÀA¥À¤ ¥ÁægAÀ ©ü¸À
¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ SÁ¸ÀV
§AqÀ ª Á¼À z ÁgÀ ¢ AzÀ gÉ Ã ¯É é
ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ C©üªÈÀ ¢ÞUÉ
§AqÀªÁ¼À «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀAvÉ
¥ÀA
æ iÀÄw߸À¯ÁUÀÄvÀz
Û .É EzÀjAzÁV
gÉïÉé AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃUÀ£ÉÃ
PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƼÀî°ªÉ J£ÀÄߪÀ
«±Á鸫
À zÉ. FUÁUÀ¯ÃÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ
ªÀ Ä ÄRåªÀ Ä Awæ U À ¼ À eÉ Æ vÉ F
¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £Àq¸
É ¯
À ÁVzÀÄÝ
CªÀgÆ
À ¸ÀºÀ M¦àzÁÝg.É EAvÀºÀ
¥ÀæAiÀÄvÀß zÉñÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÆzÀ®
£ÉÃAiÀÄzÁÝVzÀÄÝ, PÀ£ÁðlPÀzÀ gÉïÉé
C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ
PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀgÄÀ .
gÁdåzÀ ªÀÄÄRåªÄÀ Awæ ¹zÀÝgÁ
ªÀÄAiÀÄå EwÛÃZÉUÉ ºÉýPÉAiÉÆA
zÀg°
À è gÁdåzÀ gÉïÉé AiÉÆÃd£ÉU½
À UÉ
ºÀt ¤ÃqÀ®Ä gÁdå ¸ÀgPÀ ÁgÀ¢AzÀ
DUÀ z À Ä JA¢zÁÝgÉ J£À Ä ßªÀ
¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÁUÀ
PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄÄRåªÄÀ AwæUÉ gÉïÉé
C©üªÈÀ ¢Þ ²ÃWÀª
æ ÁV eÁjUÉ §gÀ
¨ÉÃPÁVzÀÝ°è M¦àPÉƼÀÀÄzÀÄ.
PÉÃAzÀæ gÉïÉé ¸ÀaªÀ£ÁV £Á£ÀÄ
D¸ÀQ¬
Û ÄAzÀ¯ÃÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ gÉïÉé
C©üªÈÀ ¢ÞUÉ PÀA¥À¤ C¹ÛvPéÀ ÌÉ vÀg®
À Ä
¥ÀA
æ iÀÄw߸ÀÄwÛzÝÉ Ã£É.(
9)
REG NO. - PMG/KA/NK/KWR/11/2015-2017
¨É¯É : 3.00
¥ÀÄl: 10
²gÀ¹UÉ ºÉZÄÀ ª
Ñ jÀ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ
PÁgÀªÁgÀ: ²gÀ¹UÉ MAzÀ£Éà ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄAdÆj¹ gÁdå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ
¸ÉÆêÀĪÁgÀ DzÉò¹zÉ. FUÁUÀ¯Éà ²gÀ¹ vÀéjvÀ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦ÃoÁ¹Ã£ÀgÁV
PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¹.J£ï.
¸ÀÄtUÁgÀjUÉ §rÛ ¤Ãr ºÉƸÀzÁV
C¹Ûvéz
À °
À è §gÀ°gÀĪÀ MAzÀ£ÃÉ f¯Áè
ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£ÁßV
£ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
K¦æïï MAzÀjAzÀ¯Éà C¹ÛvÀéPÉÌ
§gÀĪÀAvÉ MAzÀ£Éà ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»
¸ÀĪÀAvÉ DzÉñÀUÉƽ¸À¯ÁVzÀÄÝ,
FUÁUÀ¯ÃÉ C¹Ûvz
éÀ °
À z
è ÝÀ vÀj
é vÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄð
ªÀÄAUÀ¼ª
À ÁgÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀ°zÉ. EzÀjAzÁV WÀlz
Ö À
ªÉÄð£À vÁ®ÆPÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁgÀªÁgÀzÀ
f¯Áè £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ
¥À æ P À g À t UÀ ¼ À Ä ²gÀ ¹ AiÀ Ä MAzÀ £ É Ã ºÉ Z À Ä Ñ ª À j
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuU
É É §gÀ°zÉ.
PÀ¼z
É À ªÀÄÆgÀÄ ªÀµð
À zÀ »AzÉ f¯Áè DqÀ½vÁvÀäPÀ
£ÁåAiÀĪÀÄÆwðUÀ¼ÁzÀ JZï.J£ï.
£ÁUÀªÆ
É ÃºÀ£ïzÁ¸ï PÁ¯ÁªÀ¢A
ü iÀÄ°è
²gÀ¹AiÀÄ°è vÀéjvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ
¥ÁægAÀ ¨sU
À Æ
É ArzÀÄÝ, C¢ÃUÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆAqÀÄ MAzÀ£Éà f¯Áè ºÉZÀÄѪÀj
£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»
¸À°zÉ.
F »A¢£À ©eɦ ¸ÀgPÀ ÁgÀ«zÁÝUÀ
gÁdåz°
À è 24 ºÉZÄÀ ª
Ñ j
À f¯Áè £ÁåAiÀiÁ
®AiÀÄUÀ¼£
À ÄÀ ß ªÀÄAdÆj ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄ.Û
DzÀgÉ f¯Áè ¸ÀaªÀgÁV «±ÉéñÀégÀ ºÉUÀqÉ PÁUÉÃj
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀÝgÄÀ . DzÀgÉ ²gÀ¹UÉ MAzÀ£ÃÉ f¯Áè
ºÉZÀÄѪÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¨sÁUÀå ¹QÌgÀ°®è. PÀ¼ÉzÀ
JgÀqÄÀ zÀ±PÀ U
À ½
À AzÀ ²gÀ¹AiÀÄ°è ºÉZÄÀ ª
Ñ j
À (
9)
J¸Éì¸Éì°ì: 420 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ UÉÊgÀÄ
ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀ gÉïÉé ¸ÀaªÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥Àæ¨sÀÄ
PÉÆAPÀt gÉïÉé ªÀiÁUÀð ¢é¥x
À À
PÉÆAPÀt DºÁgÀ
ªÀĺÁgÁµÀçÖ¢AzÀ zÀQt
ë zÀ PÉÃgÀ¼ª
À £
À ÄÀ ß ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀ PÉÆAPÀt gÉïÉé
ªÀiÁUÀð ¢é¥ÀxÀUÉƽ¸À®Ä ¤zsÀðj¹zÀÄÝ ªÀiÁUÀðzÀÄzÀÝPÀÆÌ «zÀÄå¢ÝÃ¥À
C¼Àªr
À PÉUÉ ªÀÄÄAzÁUÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ PÉÃAzÀæ gÉïÉé ¸ÀaªÀ ¸ÀÄgÉñÀ
¥À¨
æ ÄÀs ºÉýzÁÝg.É
PÁgÀªÁgÀ gÉïÉé ¤¯ÁÝtPÉÌ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ DUÀ«Ä¹zÀÝ CªÀgÀÄ
ªÀiÁzsåÀ ªÄÀ zÀªg
À À eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£Ár PÀgÁªÀ½AiÀÄ ¸ÀA¥ÀPð
À PÉÆArAiÀiÁVgÀĪÀ
PÉÆAPÀt gÉïÉé ªÀiÁUÀð EwÛÃa£À ªÀµð
À UÀ¼°
À è ¥Àª
æ ÄÀ ÄR gÉïÉé ªÀiÁUÀðªÁVzÉ.
F »£À߯ÉAiÀÄ°è PÉÆAPÀt gÉïÉé ªÀiÁUÀðªÀ£ÄÀ ß ¢é¥x
À U
À Æ
É ½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
DzÀgÉ EzÀÄ MAzÉà CªÀ¢Aü iÀÄ°è ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ PÉ®¸Àª®
À .è ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV
PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÌÉ vÀg¯
À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÉà ªÉÃ¼É PÉÆAPÀt gÉïÉé ªÀiÁUÀðzÀÄzÀÝPÆ
À Ì
«zÀÄå¢ÝÃ¥À C¼Àªr
À ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. FUÁUÀ¯ÃÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ (
9)
PÉÆAPÀt gÉïÉé ªÀiÁUÀðzÀ
¥Àw
æ ¤¯ÁÝtzÀ°è PÉÆAPÀt ¸Áézz
À À
DºÁgÀ-¥Á¤ÃAiÀÄ ¥ÀjZÀ¬Ä¸À®Ä
ªÀÄÄAzÁUÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ PÉÃAzÀæ
gÉ Ã ¯É é ¸À a ªÀ ¸À Ä gÉ Ã ±À ¥À æ ¨ s À Ä
ºÉýzÁÝg.É
²gÀªÁqÀ gÉïÉé ¤¯ÁÝtPÉÌ
¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¨sÃÉ n ¤ÃrzÀ £ÀAvÀgÀ
ªÀiÁzsåÀ ªÄÀ zÀªg
À À eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£Ár
PÉÆAPÀt gÉïÉé ªÀiÁUÀðzÀ°è
PÉÆAPÀt ¥Àz
æ ÃÉ ±Àz°
À è(
9)
¸ÀÆvÀPÀzÀ®Æè DvÀägÀw ªÉÄgÉzÀgÉ ªÉÆâ...?
AiÉĪÉÄ£ï AiÀÄÄzÀÞ £É®zÀ°è
§zÀÄPÀĽAiÀÄ®Ä ¨sl
À ̽UÀgÀ AiÀÄvÀß!
ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj §mÉÖ §zÀ°¹zÀ ¥Àzæ Ás ¤
¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛgÄÀ ªÀ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ
PÁgÀªÁgÀ/²gÀ¹: GvÀg
Û À PÀ£ßÀ qÀ f¯ÉAè iÀÄ°è J¸ÉJ
ì ¸É°
ì ì
¥ÀjÃPÉë ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¢AzÀ ¥ÁægAÀ ¨sU
À Æ
É ArzÀÄÝ ªÉÆzÀ®
¢£À MlÆÖ 420 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ UÉÊgÁVzÁÝg.É 21159
«zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉ¢zÀÄÝ, AiÀiÁgÀÆ r¨Ágï
DV®è. ªÉÆzÀ® ¢£À PÀ£ßÀ qÀ, »A¢, ªÀÄgÁp, GzÀÄð
ªÀÄvÀÄÛ ¥Àx
æ ª
À ÄÀ ¨sÁµÉ EAVèµï ¥ÀjÃPÉë £Àqz
É ª
À ÅÀ . GvÀg
Û À
PÀ£ÀßqÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ LzÀÄ
vÁ®ÆPÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²gÀ¹ ±ÉÊPÀëtÂPÀ f¯ÉèAiÀÄ DgÀÄ
vÁ®ÆPÀÄUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆPÀÄUÀ¼À°è J¸Éì¸Éì°ì ¥ÀjÃPÉë
±ÁAvÀªÁVAiÉÄà £Àq¢
É zÉ.
GvÀg
Û À PÀ£ßÀ qÀ ±ÉÊPÀt
ë P À f¯ÉA
è iÀÄ MlÄÖ 10900 gÀ°è
10706 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ §gÉ¢zÁÝgÉ. ¸ÉÆêÀĪÁgÀzÀ
¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ MlÄÖ 194«zÁåyðUÀ¼ÀÄ
UÉÊgÁVzÁÝg.É
PÁgÀªÁgÀ vÁ®ÆQ£À°è MlÄÖ 2368 gÀ°è 2306
«zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉzg
À É 62 (
9)
±Á¸ÀPÀgÀ ¸ÀA§¼À
AiÉĪÉÄ£ïzÀ°g
è ÄÀ ªÀ
¨sl
À ̽UÀgÄÀ
75 ¸Á«gÀ¢AzÀ 1.25 ®PëÀPÉÌ KjPÉ
£Àªz
À º
É °
À : £ÀªÀ ¹AUÁ¥ÀÅgÀzÀ ¤ªÀiÁvÀÈ ºÁUÀÆ D zÉñÀzÀ ¥Àx
æ ª
À ÄÀ
¥ÀæzsÁ¤ °Ã PÁé£ï AiÀÄÄ CªÀgÀ CAvÀåQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝ £ÀªÀÄä
¥Àz
æ Ás ¤ £ÀgÃÉ AzÀæ ªÉÆâ CªÀgÀ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¤¢üðµÀÖ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £ÀqU
É ¼
À ÄÀ
E¢ÃUÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtUÀ¼°
À è ¨sÁjà ZÀZð
É UÉ UÁ渪
À ÁUÀÄwÛz.É
ºÉý PÉý £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâ C®APÁgÀ ¦æAiÀÄgÀÄ. vÁªÀÅ zsÀj¸ÀĪÀ
§mÉÖU¼
À À PÀÄjvÁV CªÀgÄÀ «¥ÀjÃvÀ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀÄvÁÛg.É ªÉÆâ CªÀgÀ
F C¨sÁ帪
À ÃÉ E¢ÃUÀ CªÀg£
À ÄÀ ß ZÀZð
É AiÀÄ ªÀ¸ÄÀ ª
Û £
À ÁßV¹zÉ. (
9)
ªÀ¸AÀ vÀ zÉêÁrUÀ
¨sÀl̼À; ¸Ë¢CgÉéAiÀiÁPÉÌ
ºÉÆA¢PÉÆAqÀ CgÀ¨ï gÁµÀÖç
AiÉĪÉÄ£ï£À°è LJ¸ïLJ¸ï GUÀg
æ À
ClÖºÁ¸ÀPÌÉ ¸ÀzåÀ vÀqÉ E®èzÁVzÉ.
DUÀ¸ª
À £
À ÄÀ ß ¹Ã¼ÀĪÀAvÉ ¸Àvv
À ª
À ÁV
UÀÄAr£À ªÉÆgÉvÀ ªÀÄÄAzÀĪÀg¢
É zÀÄÝ,
¨sÀl̼ÀzÀ 3 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ 6
d£ÀgÄÀ ªÀÄ£ÉAiÉÆAzÀg°
À è PÀĽvÀÄ
fêÀ G½¹PÉ Æ ¼À î ® Ä AiÀ Ä vÀ ß
£Àq¹
É gÀĪÀ ªÀiÁ»w ®¨såÀ ªÁVzÉ.
vÁ®ÆQ£À CgÀhiÁzï £ÀUg
À z
À À
¤ªÁ¹ ªÀĺÀäzï AiÀÄÆ£Àĸï (46)
AiÉĪÉÄ£ï£À CzÁ£ï ªÁå¦ÛAiÀÄ°è
PÀ¼ÉzÀ 7-8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DºÁ
gÉÆÃvÀ£
à ßÀ UÀ¼À ªÀiÁgÁl WÀlPÀª£
À ÄÀ ß
ºÉÆA¢zÀÄÝ, EªÀgÉÆA¢UÉ ¥Àwß
PÀ¼ÉzÀ 5-6 ¢£ÀUÀ½AzÀ AiÉĪÉÄ£ï£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ
ºÉÆgÀ§gÀ¯ÁUÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÀl̽UÀjUÉ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
¨É½UÉÎAiÀĵÉÖà ¤ÃgÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ¯ÁVzÉ. 5-6¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ
ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ §A¢gÀĪÀ EªÀgÀÄ C°èAiÀÄ
¸ÀAPÀlªÀ£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁgÀA©ü¹zÁÝgÉ. PÀvÀÛ® gÁ²AiÀÄ°è
CqÁØ¢rØAiÀiÁV ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀAvÉ UÀÄAr£À zÁ½
£ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÉƼÀVAzÀ¯Éà ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ zÀȱÀåªÀ£ÀÄß
ªÉƨÉʯï£À°è ¸ÉgÉ »rzÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ
gÀªÁ¤¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.
SÁ¤vÁ vÀ¹ßêÀiï, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ
E£Á߸ï, ¯Á«ÄAiÀiÁ, CºÀäzï
£É¯¹
É zÁÝg.É C®èzÃÉ AiÀÄÆ£ÀĸïgÀ
ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉAiÀÄ°è PÉ®¸À
ªÀiÁqÀ®Ä vÁ®ÆQ£À CgÀhiÁzï
£À U À g À z À ª À g É Ã DzÀ ±Á¬ÄPï
gÀÄPÀÄߢÝÃ£ï ±ÀPÉæà (24) ¸ÀºÀ
vÉg½
À zÁÝgÉ JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÉ.
EªÀgÉ®è PÀ¼ÉzÀ 8 wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ
AiÀĵÉÃÖ ¨sl
À ̼PÀ ÌÉ §AzÀÄ 1 wAUÀ¼ÄÀ
«±ÁæAw ¥Àqz
É ÄÀ »A¢gÀÄVzÀªg
À ÄÀ .
EzÉÃ ¨sÁUÀz°
À è(
9)
a£ÀßzÀ ¨É¯É CUÀÎ:
10 UÁæAUÉ 410 gÀÄ¥Á¬Ä E½PÉ
£Àªz
À º
É °
À : CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmAÖÉ iÀÄ°è ¨ÉÃrPÉ PÀĹzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ
a£ÀßzÀ ¨É¯É PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. a£Àß 10 UÁæAUÀ½UÉ gÀÄ. 410 E½PÉAiÀiÁVzÀÄÝ
gÀÄ. 26,690PÉÌ fV¢zÉ. EzÉà ªÉüÉ, ¨É½î ¨É¯ÉAiÀÄ®Æè ¨Áj
E½PÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¥Àw
æ PÉfUÉ gÀÄ. 550 PÀĹ¢zÉ. EzÀgÆ
É A¢UÉ ¨É½î ¨É¯É
38,000PÉÌ E½¢zÉ. CªÉÄjPÀzÀ ¥sq
É g
À ¯
À ï ¨ÁåAPï F ªÀµÁðAvÀåPÌÉ §rØ
zÀgÀ KjPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ
ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÖÉAiÀÄ°è C¹Ügv
À É ªÀÄÆrzÉ.
EzÀgÀ dvÉUÉ a£ÀßzÀ ¨ÉÃrPÉ vÀVÎz.É F J®è PÁgÀtUÀ½AzÀ ¨É¯AÉ iÀÄ°è
¢rüÃgï E½PÉ PÀAqÀħA¢zÉ JAzÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÖÉ vÀdÕgÄÀ «±ÉÃè ¶¹zÝÁgÉ.
JEWELLARY MERCHANT
Association Karwar
¨É½î
§AUÁgÀ
§AUÁgÀ (22ct) 10 gm 25,100
¨É½î
1 kg 42,000
¨ÉAUÀ¼Æ
À gÀÄ: «zsÁ£À¸¨
À AÉs iÀÄ°è
PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À
ªÉ à vÀ £ À , ¨s À v É å UÀ ¼ À wzÀ Ä Ý¥À r
«zsÉÃAiÀÄPÀ 2015 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
CAVÃPÁgÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄRåªÄÀ Awæ
¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå CªÀgÀÄ vÀªÀÄä
¸À A ¥À Å l ¸À º É Æ ÃzÉ Æ åÃVUÀ ½ UÉ
ºÁUÀÆ ±Á¸ÀPÀjUÉ ¨sÀdðj V¥sÀÑï
¤ÃrzÝÁgÉ.
EzÀjAzÀ ±Á¸ÀPg
À À ªÉÃvÀ£À 20
¸Á«gÀ ¢ AzÀ 25 ¸Á«gÀ P É Ì
KjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÉëÃvÀæ ¥ÀæAiÀiÁt
¨sv
À åÉ 15 ¸Á«gÀ¢AzÀ 40 ¸Á«gÀPÌÉ
ºÁUÀÆ zÀÆgÀªÁt ¨sÀvÉå 15
¸Á«gÀ ¢ AzÀ 20 ¸Á«gÀ P É Ì
KjPÉAiÀiÁVzÉ. F ªÀÄÄAZÉ EvÀgÉ
¨svÀ åÉU¼
À ÄÀ ¸ÉÃj 75 ¸Á«gÀ gÀÄ¥Á¬Ä
¸ÀA§¼À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ±Á¸ÀPÀgÀÄ
E£ÀÄߪÀÄÄAzÉ 1.25 ®PëÀ ªÉÃvÀ£À
¥ÀqA
É iÀÄ°zÝÁgÉ.
±Á¸ÀPg
À À ¥ÀA
æ iÀiÁt ¨sv
À åÉ ¥Àw
æ .
Q.«ÄÃ.25 gÀÄ¥Á¬Ä, ¥ÉmÆ
É Ãæ ®ï
«ÄwAiÀÄ£ÀÄß 750jAzÀ 1000
°Ãlgï UÉ ºÉa¸
Ñ ¯
À ÁVzÉ. E£ÀÄß
±Á¸ÀPg
À ÄÀ ¨sÁVAiÀiÁUÀĪÀ ¥Àwæ ¸À¨U
És É
1500 gÀÄ¥Á¬Ä ¨svÀ åÉ ¥ÀqAÉ iÀÄ°zÝÁgÉ.
F «zsÃÉ AiÀÄPÀ¢AzÁV ªÀÄÄRå
ªÀÄAwæ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå(
9)
PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁªÀÅ 31 ªÀiÁZïð 2015 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
Reg .No.KARKAN 0785-3-23-AL-TE-94
Website: www.munjavu.com
¥ÀÄl 2
J¸ïJ¸ïJ¯ï¹: ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀ 1199 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ªÀÄÄAqÀUÆÉ ÃqÀ: J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÉëUÉ 24 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ UÉÊgÀÄ
AiÀįÁè¥ÄÀ gÀ: vÁ®ÆQ£À £Á®ÄÌ
PÉÃAzÀæUÀ¼À°è 2014-15£Éà ¸Á°£À
J¸ïJ¸ïJ¯ï¹
¥ÀjÃPÉë
¸ÉÆêÀĪÁgÀ¢AzÀ ¥ÁægAÀ ¨sª
À ÁVzÀÄÝ,
vÁ®ÆQ£À ««zsÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À
1236 «zÁåyðUÀ ¼ À ° è 1199
¥ÀjÃPÁëyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæPÉÌ
ºÁdgÁV ¥ÀjÃPÉë §gÉ¢zÁÝg.É
¥Àlt
Ö ªÁå¦AÛ iÀÄ ªÉÊnJ¸ïJ¸ï
²PÀt
ë ¸ÀA¸ÉÜ, PÁ¼ÀªÄÀ ä£U
À g
À À ¸ÀgPÀ Áj
¥Ëæq±À Á¯É, PÁgÀªÁgÀ gÀ¸Û É «±Àz
é ±À ð
À £À
²PÀt
ë ¸ÀA¸ÉÜ ºÁUÀÆ ªÀÄAaPÉÃjAiÀÄ
gÁdgÁeÉñÀéj ¥Ëæq±
Às Á¯É ¥ÀjÃPÁë
PÉÃAzÀª
æ ÁVzÀÄÝ, 673 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÄÀ
ºÁUÀÆ 563 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÄÀ ¥ÀjÃPÉë
§gÉAiÀÄ°zÁÝg.É ªÉÊnJ¸ïJ¸ï ²PÀt
ë
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è 321 ¥ÀjÃPÁëyðUÀ¼ÄÀ
¥ÀjÃPÉU
ë É PÀĽwÛzÄÀ Ý, 155 ¨Á®PÀgÄÀ
166 ¨Á®QAiÀÄjzÁÝg.É ªÀÄƪÀgÄÀ
¥ÀjÃPÉU
ë É UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVzÀÄÝ, 318
«zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉ¢zÁÝg.É MlÄÖ
14 ¨ÁèPU
À ¼
À °
À è ¥ÀjÃPÉë £ÀqAÉ iÀÄÄwÛz.É
¸ÀgÀPÁj
¥ËæqsÀ±Á¯É
¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À
»AzÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ªÉÊnJ¸ïJ¸ï
¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyð ¸ÀĨsÁ¸À ºÀjd£À JA¨ÁvÀ¤UÉ
¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä «±ÉõÀ ¸Ë®¨sÀå PÀ°à¹PÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ.
C¥ÀWÁvÀzÀ°è PÁ°UÉ UÀA©üÃgÀ ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ DvÀ£À PÁ®Ä
ªÀÄqÀZÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ D¸À£À ªÀåªÀ¸ÉÜ
PÀ°à¹ ¥ÀjÃPÉëUÉ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ.
PÁ¼ÀªÄÀ ä£U
À g
À z
À °
À è 347 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ
¥ÀjÃPÉU
ë É PÀĽwzÀÄÝ, 223 ¨Á®PÀgÄÀ
124 ¨Á®QAiÀÄgÀ°è K¼ÀÄ
«zÁåyðUÀ¼ÄÀ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVzÁÝg,É
340 «zÁåyðUÀ ¼ À Ä ¥À j ÃPÉ ë
§gÉ A iÀ Ä ÄwÛ z ÁÝgÉ . ºÀ ¢ £Á®ÄÌ
¨ÁèPïUÀ¼°
À è ¥ÀjÃPÉë £ÀqA
É iÀÄÄwÛz.É
gÁdgÁeÉñÀéj ¥Ëæ q s À± Á¯É
ªÀÄAaPÉÃjAiÀÄ°è
207
¥ÀjÃPÁëyðUÀ¼À°è, 106 ¨Á®PÀgÀÄ
ºÁUÀÆ 100 ¨Á®QAiÀÄgÀÄ ¥ÀjÃPÉë
§gÉ¢zÀÄÝ, NªÀð «zÁåyð UÉÊgÀÄ
ºÁdgÁVzÁݼ.É
«±Àz
é ±
À ð
À £À ²PÀt
ë ¸ÀA¸ÉÜ 348
«zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉU
ë É PÀÆ°wzÀÄÝ,
178 ¨Á®PÀgÄÀ 170 ¨Á®QAiÀÄjzÁÝg,É
ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ UÉÊgÀÄ
ºÁdgÁVzÀ Ä Ý, MlÄÖ 335
«zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉ¢zÁÝg.É
vÁ®ÆQ£À £Á®ÄÌ PÉÃAzÀæzÀ°è
AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÁë CPÀª
æ ÄÀ UÀ¼ÄÀ £Àqz
É À
ªÀgÀ¢AiÀiÁV®è.
J®è
PÉÃAzÀz
æ °
À èAiÀÄÆ ¥ÀjÃPÁëyðUÀ½UÉ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÄÀ ¸Éå §gÀzA
À vÉ PÉÃë vÀæ
²PÀu
ë Á¢üPÁj PÁAiÀiÁð®AiÀÄ J®è
jÃwAiÀÄ ªÀ媸
À ÜÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀjÃPÁë
PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀÄvÀÛ 144 PÀ®A eÁj
ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄ.Û
ªÀÄÄAqÀUÆ
É ÃqÀ: J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉAë iÀÄ ¥Àx
æ ª
À ÄÀ ¨sÁµÉAiÀiÁzÀ
PÀ£ßÀ qÀ ¥ÀjÃPÉA
ë iÀÄ°è 24 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉU
ë É UÉÊgÀÄ ºÁdgÁzÀ
WÀl
À £É ¸ÉÆêÀĪÁgÀ £Àq¢
É zÉ.
ªÀÄÄAqÀUÆ
É ÃqÀ vÁ®ÆQ£À 4 PÉÃAzÀU
æ ¼
À °
À è J¸ï.J¸ï.J¯ï ¹
¥ÀjÃPÉë £Àq¸
É ¯
À ÁVvÀÄ.Û £ÀUg
À z
À À ¸ÀgPÀ Áj ¥Àz«
À ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ,
gÉÆÃlj ¥Ëæq±
Às Á¯É, ¯ÉÆÃl¸ï ¥ËæqÀs ±Á¯ PÁvÀÆgÀ ¥ËæqÀs ±Á¯ÉU¼
À °
À è
MlÄÖ 1309 d£À «zÁåyðUÀ¼ÄÀ 24 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉUë É ºÁdgÁV®è.
1159 «zÁåyðU¼À°è CzÀg°
À g
è Æ
À EzÉà ªÀµð
À J¸ï J¯ï ¹ EzÀÝ
ªÀÄPÀ̼ÄÀ 40 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ««zsÀ PÁgÀtPÁÌV ¥ÀjÃPÉU
ë É ºÁdgÁUÀ°®è.
ªÀÄÄAqÀUÆ
É ÃqÀ vÁ®ÆQ£À°è 2014-15 £Éà ¸Á°UÉ 1309
«zÁåyðUÀ¼°
À è 663 UÀqÄÀ 646 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÄÀ ¥ÀjÃPÉU
ë ¥Àª
æ ÃÉ ±À ¥ÀvæÀ
¥Àq¢
É zÁÝg.É
24 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ zÀÆgÀ: 24 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ
EAzÀÄ £Àqz
É À ¥ÀjÃPÉU
ë É ºÁdgÁV®è. F J®è «zÁåyðUÀ¼ÄÀ F
ªÀµð
À ªÉà J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉU
ë É PÀĽvÀªg
À ÁVzÁÝg.É DzÀgÉ
EªÀgÄÀ ¥ÀjÃPÉU
ë É ºÁdgÁUÀzÃÉ EgÀĪÀÅzÀPÌÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ±ÉÃPÀqÁ 75
QÌAvÀ PÀrªÉÄà ºÁdgÁw EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀjÃPÉU
ë É PÀĽvÀÄPÉƼÀÄî
¸ÁzsåÀ ªÁV®è. dįÉÊ wAUÀ½£À°è FVzÀÝ «zÁåyðUÀ¼À ¥ÀjÃPÉU
ë ÁV
¥sÁgÀä vÀÄA©¹ ¥ËæqÀs ±Á¯Á ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½UÉ PÀ½¹PÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀz
Û .É
CzÀgA
À vÉ ¥ËæqÀs ±Á¯Á ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½ J®è ªÀÄPÀ̽UÉ ¥Àª
æ ÃÉ ±À ¥ÀvæÀ
ªÀiÁr PÀ½¸À¯ÁUÀÄvÀz
Û .É DzÀgÉ ¸ÀgPÀ Áj ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ M§â «zÁåyð
±ÉÃPÀqÁ 75 QÌAvÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ºÀdgÁw PÀrªÉÄ EzÀÝgÉ DvÀ¤UÉ
¥ÀjÃPÉU
ë É PÀĽvÀÄPÉƼÀz
î ÃÉ CªÀgÀ ¥Àª
æ ÃÉ ±À ¥Àvª
æÀ £
À ÄÀ ß ªÀÄgÀ½ ¥Ëæq±
Às Á¯Á
¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½UÉ ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÁUÀÄvÀz
Û .É CzÀgA
À vÉ vÁ®ÆQ£À 24
«zÁåyðUÀ¼À ¥Àª
æ ÃÉ ±À ¥ÀvæÀ ¤ÃqÀ¢gÀĪÀÅjAzÀ ¥ÀjÃPÉë PÀĽvÀÄPÉƼÀ®
î Ä
D ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁzsåÀ ªÁV®è JAzÀÄ w½zÀħA¢zÉ.
¥ÀjÃPÉë §gÉzÀ CAzsÀ ªÀÄPÀ̼ÄÀ : E°èAiÀÄ ¸ÀPÁðj ¥Àz«
À ¥ÀƪÀð
PÁ¯ÉÃd£À°è dgÀÄVzÀ J
À ¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉU
ë É MlÄÖ 4 CAzsÀ
ªÀÄPÀ̼ÄÀ ºÁdgÁV ¥ÀjÃPÉë §gÉzg
À ÄÀ . CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀPÌÀPÌÉ M§âg£
À ÄÀ ß
¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV PÀĽ¹zÀÄÝ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÄÀ ¥À±
æ ßÉ ¥ÀwPæ A
É iÀÄ°èzÝÀ ¥À±
æ ßÉ UÀ¼£
À ÄÀ ß
N¢ ºÉüÀÄvÁÛg.É EzÀPÌÉ CAzsÀ ªÀÄPÀ̼ÄÀ GvÀg
Û À ºÉüÀÄvÁÛgÉ CzÀ£ÄÀ ß
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÄÀ GvÀg
Û À ¥ÀwPæ A
É iÀÄ°è §gÉAiÀÄÄwÛgÄÀ ªÀzÄÀ PÀAqÀħAvÀÄ.
eÁUÀv
æ À zÀ¼À £ÉêÀÄPÀ: ªÀÄÄAqÀUÆ
É ÃqÀ vÁ®ÆQ£À°è J¸ï J¸À
J¯ï ¹ ¥ÀjÃPÉA
ë iÀÄ°è £ÀP®
À Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÀz£
À ÄÀ ß vÀqA
É iÀÄ®Ä 4 d£
¹nAUï ¸ÁÌ éqï ºÁUÀÄ 4 eÁUÀv
æ À zÀ¼U
À ¼
À £
À ÄÀ ß gÀa¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ
PÉÃë vÀæ ²PÀu
ë Á¢üPÁj ªÉÊ.©. ¨ÁzÀªÁqÀV w½¹zÁÝg.É
gÁªÀÄ£Àª«
À Ä ¥ÀAæ iÀÄÄPÀÛ gÀxÆ
É ÃvÀìªÀ AiÀÄĪÀ zÀ¼À ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPgÀ À ºÀÄzÉÝUÁV Cfð DºÁé£À
K. 3gÀAzÀÄ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ
PÁgÀªÁgÀ: CªÀÄzÀ½î UÁæ.¥ÀA. ªÁå¦AÛ iÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄZÀ½
Ñ î ²æà £ÁUÀzÃÉ ªÀvÁ
ªÁ¶ðPÉÆÃvÀª
ì ª
À ÅÀ K. 3gÀAzÀÄ ±ÀÄPÀª
æ ÁgÀ «dÈA¨su
À ¬
É ÄAzÀ £ÀqA
É iÀÄ°zÉ.
PÁgÀt ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ, PÀļÁ«UÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è DUÀ«Ä¹ zÉêÀgÀ
wÃxÀð ¥À¸
æ ÁzÀ ¹éÃPÀj¸À¨ÃÉ PÁV ¸ÀAWÀlPÀgÄÀ w½¹zÁÝg.É
DAiÀÄÄµï ¹§âA¢UÉ
ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀĪÀAvÉ ªÀÄ£À«
PÁgÀªÁgÀ: DAiÀÄĵï D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ
PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ vÀdÕ ªÉÊzÀågÀÄ ºÁUÀÆ `r’ zÀeÉðAiÀÄ
£ËPÀgÀjUÉ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¤ÃqÀ¢gÀĪÀ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß
²ÃWÀz
æ °
À è ¤ÃqÀĪÀAvÉ DUÀ»
æ ¹ d£À±QÀ Û ªÉâPÉAiÀÄ ªÀiÁzsª
À À £ÁAiÀÄPÀ
DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÉ
f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ£À« ¸À°è¹zÁÝgÉ.
PÉÃAzÀæ ¥ÀÄgÀ¸ÌÀøvÀ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ
PÀvð
À ªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÝÀ ªÉÊzÀågÄÀ ºÁUÀÆ `r’ zÀeð
É AiÀÄ £ËPÀgj
À UÉ
MAzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀzÉà CªÀjAzÀ PÉ®¸À
ªÀ i Ár¹PÉ Æ ¼À Ä î w Û g À Ä ªÀ Å zÀ Ä ªÀ i Á£À ª À ºÀ P À Ä Ì U À ¼ À G®è A WÀ £ É
ªÀiÁrzÀAvÁVzÉAiÀÄ®èzÃÉ PÁ«ÄðPÀ PÁ¬ÄzÉ «gÀÄzÀÞªÁVzÉ.
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁgÀzÀ ±ÉÃ. 85 ºÁUÀÆ gÁdå ¸ÀPÁgÀ ±ÉÃ. 15 gÀ
¸Àº¨
À Ás VvÀézÀ PÉÃAzÀæ ¥ÀÄgÀ¸ÌÀ øvÀ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ºÉÆgÀUÄÀ wÛUÉ
DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀågÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ
ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
GvÀ Û g À PÀ £ À ß qÀ f¯É è A iÀ Ä DAiÀ Ä Äµï D¸À à v É æ U À ¼ À ° è
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ ªÉÊzÀågÄÀ ºÁUÀÆ 12 d£À `r’ zÀeð
É AiÀÄ
£ËPÀ g À g À Ä PÀ ¼ É z À MAzÀ Ä ªÀ µ À ð ¢AzÀ ªÉ à vÀ £ À « ®è z É Ã
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝg.É EAzÀÄ £Á¼É ªÉÃvÀ£À zÉÆgÀP§
À ºÀÄzÉA§
D±ÀAiÀÄ¢AzÀ §PÀ¥ÀQëAiÀÄAvÉ PÁzÀÄ PÀĽwzÁÝgÉ. ¸ÀPÁgÀ¢AzÀ
ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ UÀÄwÛUÉ
¤ÃrzÀgÉ ¥Àw
æ wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£ª
À £
À ÄÀ ß wAUÀ¼À ªÉÆzÀ® ªÁgÀz°
À A
è iÉÄÃ
¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ¤AiÀĪÀÄ PÁ£ÀƤzÉ DzÀgÉ ¸ÀPÁðgÀ MAzÀÄ
ªÀµÀð¢AzÀ PÁ«ÄðPÀjUÉ ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ «¥ÀAiÀiÁð¸À.
DzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯ÃÉ DAiÀÄĵï D¸Àv
à A
æÉ iÀÄ ªÉÊzÀågÄÀ £ËPÀgj
À UÉ ªÉÃvÀ£À
¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£À«AiÀÄ°è DUÀ滸À¯ÁVzÉ.
¥Àæ±ÁAvÀ vÉAqÀÆ®PÀgÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀiÁ¼ÉìÃPÀgÀ EvÀgÀgÀÄ
ºÁdjzÀÝgÀÄ.
DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥Àwæ ªÀiÁºÉ 2500/UËgÀªÀzsÀ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ²¹Û¤AzÀ PÀÆrzÀ
C¥ÀðuÁ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ AiÀÄĪÀ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀÄ
DgÉÆÃUÀå, ¸ÁPÀëgÀvÉ, £ÉʪÀÄ®åð, AiÀÄĪÀPÀ/AiÀÄĪÀw/
ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ¼À gÀZ£
À ,É AiÀÄĪÀ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ UÀ¼ÄÀ
ºÁUÀÆ °AUÀ ªÀÄwÛvg
À À ¸ÁªÀiÁfPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ
¥ÀZ
æ ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À«gÀÄvÀz
Û .É
F PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ EZÉAÑ iÀÄļÀî C¨såÀyðUÀ¼ÄÀ ¤UÀ¢vÀ
Cfð £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ£ÀÄß f¯Áè AiÀÄĪÀ ¸ÀªÄÀ £ÀAé iÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÄÀ ,
£Éºg
À ÄÀ AiÀÄĪÀ PÉÃAzÀ,æ ºÀ¼É J¸ï.¦. D¦ü¸ï PÀZÃÉ j
DªÀgt
À , PÁgÀªÁgÀ CªÀg°
À è ¥Àqz
É ÄÀ ¨swÀ ð ªÀiÁrzÀ
CfðUÀ¼£
À ÄÀ ß ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀzÆ
É ¼ÀUÁV ¸ÀzjÀ PÀZÃÉ jUÉ
¸À°¸
è ¨
À ÃÉ PÉAzÀÄ £Éºg
À ÄÀ AiÀÄĪÀ PÉÃAzÀæ PÁgÀªÁgÀzÀ f¯Áè
AiÀÄĪÀ ¸ÀªÄÀ £ÀAé iÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÄÀ w½¹zÁÝg.É
¥Àæ§AzsÀ ¸ÀàzsÉð: r¦L ¸ÀÆZÀ£É
PÁgÀªÁgÀ: f¯Áè¢Pü ÁjUÀ¼À ¸ÀÆZÀ£A
É iÀÄAvÉ qÁ.
©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ dAiÀÄAw ¥ÀA
æ iÀÄÄPÀÛ ¥Ëæq±
Às Á¯Á
«zÁåyðUÀ½UÁV vÁ®ÆPÁ ºÀAvÀz°
À è ¥À§
æ AzsÀ
¸Àz
à ð
És AiÀÄ£ÀÄß K¦æ¯ï 4 gÉƼÀUÉ K¥Àðr¹ ¥Àx
æ ª
À ÄÀ
§AzÀ «zÁåyðAiÀÄ ºÉ¸gÀ ÄÀ ºÁUÀÆ §gÉzÀ ¥À§
æ Azsª
À £
À ÄÀ ß
PÉÃë vÀæ ²PÀu
ë Á¢üPÁjUÀ¼À ¸À»AiÉÆA¢UÉ G¥À¤zÉÃð±ÀPg
À À
PÀbÃÉ j, ¸Á.² E¯ÁSÉ PÁgÀªÁgÀ G.PÀ gÀªj
À UÉ
PÀ¼ÄÀ »¸À®Ä w½¸À¯ÁVzÉ. PÁgÀt ºÉa£
Ñ À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è
«zÁåyðUÀ¼ÄÀ F ¸Àz
à ð
É s AiÀÄ°è ¨sÁUÀª»
À ¸ÀĪÀAvÉ J¯Áè
vÁ®ÆQ£À PÉÃë vÀæ ²PÀu
ë Á¢üPÁjUÀ¼ÄÀ PÀª
æ ÄÀ PÉÊUÉƼÀĪ
î AÀ vÉ
G¥À¤zÉÃð±ÀPgÀ ÄÀ (DqÀ½vÀ) ¸Á.² E¯ÁSÉ, gÁªÀÄPÀȵÀÚ
AiÀÄÄ £ÁAiÀÄPÀ, ¸ÀÆa¹zÁÝg.É
‘ªÁ°äÃQAiÀÄrUÉ...’ PÀª£
À U
À ¼
À À C£ÀĸÀAzsÁ£À
CAPÉÆïÁ: PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ
D±À æ A iÀ Ä zÀ ° è £À q É z À PÁªÁå£À Ä
¸ÀAzsÁ£Àz°
À è £ÁUÀ¥w
À ºÉUq
À AÉ iÀĪÀgÀ
‘gÀºÀ¸Àå...’ ºÁUÀÆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ
UÁAªÀPg
À À §VðAiÀĪÀgÀ ‘ªÁ°äÃQAiÀÄ
rUÉ...’ PÀªÀ£ÀUÀ¼À §UÉÎ »jAiÀÄ
¸Á»wUÀ¼ÄÀ C£ÀĸÀAzsÁ£À £Àq¹
É zÀgÄÀ .
CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀ »jAiÀÄ
¸Á»w UËvÀªÄÀ UÁAªÀPg
À À vÉÆPÉð
ªÀiÁvÀ£Ár, PÀªÀ£ÀUÀ¼À ²Ã¶ðPÉ
CxÀðUÀ©üðvÀªÁVzÀÄÝ, NzÀÄUÀ£À
PÀ Ä vÀ Æ ºÀ ® EªÀ Ä är UÉ Æ ½¹zÀ Ä Ý,
EAvÀºÀ PÀª£
À U
À ¼
À ÄÀ E£ÀÆß ªÀÄÆr
§gÀĪÀAvÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʹzÀgÄÀ .
PÀª£
À À gÀZ£
À ÁPÁgÀgÄÀ PÀª£
À U
À ¼
À £
À ÄÀ ß
NzÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÄÀ ä C¤¹PÉU¼
À £
À ÄÀ ß
ªÀåP¥
ÛÀ r
À ¹zÀgÄÀ . PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ
CzsÀåPÀë dUÀ¢Ã±À f. £ÁAiÀÄPÀ
ºÉƸÉÌÃj ¸Àªð
À gÀ£ÄÀ ß ¸ÁéUw
À ¹zÀgÄÀ .
¸Á»w ªÀ Ä ºÁAvÉ Ã ±À gÉ Ã ªÀ r
¤gÀƦ¹zÀgÄÀ . G¥À£Áå¸PÀ À G¯Áè¸À
PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ¸À¨Ás zsåÀ Pv
ëÀ É ªÀ»¹, vÀg¨
À ÃÉ w GzÁÏn¹
ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÄÀ . ªÉâPÉAiÀÄ°è £ÀUg
À ¸
À ¨
À A
És iÀÄ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛ
Dgï. «. dvÀ£
Û ï, PÉ.r.r.¹ ¸ÀªiÀ Ád ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
¤zÉÃð±ÀPÀ ¸Áé«Ä d¹Ö£ï r’¸ÉÆÃeÁ, ¤ªÀÈvÀÛ AiÉÆÃd£Á
¤zÉÃð±ÀPg
À ÄÀ ºÁUÀÆ vÀg¨
À ÃÉ wAiÀÄ ¸ÀA¥À£Æ
À ä® ªÀåQÛ r.
Dgï. £ÁAiÀÄÌ G¥À¹Üvj
À zÀÄÝ ±ÀĨsª
À £
À ÄÀ ß PÉÆÃjzÀgÄÀ .
£ÀUg
À ¸
À ¨
À A
És iÀÄ ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀÄ ¸ÀAWÀl£Á C¢üPÁj gÀdvï
PÀĪÀiÁgÀ ºÀ§Äâ PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ GzÉÝñÀ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹
¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. PÉ.r.r.¹ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ
¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß £Àqɹ PÉÆlÖgÀÄ. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdQ
«ªÉ à PÀ ® vÁ ªÀ A ¢¹zÀ g À Ä . ¸À A AiÉ Æ ÃdPÀ ¸ÁªÉ à gï
¥sÀ£ÁðAr¸ï ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. F PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è
PÁgÀªÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ 250 ©Ã¢ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹
¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ.
DELL Inspiron LAPTOP
Intel Cel. Dual Core(4G) Processor
4GB RAM, 500GB HDD
DVD Writer, Web Camera,
15.6" HD LED Screen, WiFi,
Bluetooth, C.Reader, Back Pack.
One Year Complete Cover On-Site Warranty
Frontline Computers
ºÀÄzÁÝgÀ ªÀA¢¹zÀgÄÀ .
PÁªÁå£ÀĸÀAzsÁ£ÀzÀ°è
¸Á»wUÀ¼ÁzÀ «µÀÄÚ £ÁAiÀÄÌ, «.eÉ.
£ÁAiÀÄPÀ, ±ÁAvÁgÁªÀÄ £ÁAiÀÄPÀ,
J£ï.«. £ÁAiÀ Ä PÀ ¨s Á «PÉ Ã j,
UÉ Æ Ã¥Á®PÀ È µÀ Ú f. £ÁAiÀ Ä PÀ ,
ªÀĺÁzÉêÀ ªÀiÁ¸Àg
Û À ¸ÀƪÉð, «oÀ®
×
UÁAªÀPÀgÀ, ²ªÀ¨Á¨Á £ÁAiÀÄÌ,
ºÀªÀÄätÚ £ÁAiÀÄPÀ ªÀA¢UÉ, eÉ.
PÁgÀªÁgÀ: vÁ®ÆQ£À zÉêÀ¼ª
À ÄÀ QÌ UÁæªÄÀ zÀ DzÀ±ð
À
«zÁå®AiÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.
«zÁåyðUÀ½UÉ ©Ã¼ÉÆÌqÀÄUÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ EwÛÃZÉUÉ
£Àq¬
É ÄvÀÄ. ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV DUÀ«Ä¹zÀÝ UÀtågÁzÀ
¨ÉüÀÆj£À ¨Á®PÀȵÀÚ ¨sÀmïgÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ N¢ zÉñÀzÀ GvÀÛªÀÄ
¥Àe
æ U
É ¼
À ÁUÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ »vÀªZ
À £
À À £ÀÄrzÀÄ ±ÀĨsÀ PÉÆÃjzÀgÄÀ .
ªÀÄÄSÁåzÁs å¥PÀ À ¸ÀwñÀ r. gÁuÉ CzsåÀ Pv
ëÀ É ªÀ»¹
±ÀĨsÀ ºÁgÉʹzÀgÄÀ . «eÁÕ£À ²PÀPë À ¸ÀAvÉÆõÀ PÉ. £ÁAiÀÄÌ
«eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è UÀjµÀ× CAPÀ ¥Àqz
É À «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ
±ÉéÃvÁ PÀÄqÀg
Û PÀ g
À ,À C¤±Á PÀÄqÀg
Û PÀ g
À ,À ¹äÃvÁ £ÁAiÀÄÌ
MUNJ
AVU VARN
A
MUNJA
ARNA
Karavali Munjavu,
Cutinho Road,
KARWAR
Ph : (08382) 226676,
PÁgÀªÁgÀ: vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâjUÀÆ CwÃ
CªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ. ¥ÀæwAiÉƧ⠩â ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ vÀªÀÄä
PÉ®¸À PÁAiÀÄðzÀ°è AiÀıÀ¸ÀÄì PÁt¨ÉÃPÁzÀgÉ EAvÀºÀ
vÀ g À ¨ É Ã w PÁAiÀ i ÁðUÁgÀ U À ¼ À ° è ºÉ Z É Ñ Z À Ä Ñ ¨s Á UÀ ª À » ¹
¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉzÀÄ PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ
ªÁå¥ÁgÀ z À ¤Ãw-¤AiÀ Ä ªÀ i ÁªÀ ½ UÀ ¼ À £ À Ä ß ¸À j AiÀ i ÁV
¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÉÆA¢UÉ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ GvÀÛªÀÄ
¨ÁAzsÀªÀåzÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀ PÀÄAzÀÄ
PÉ Æ gÀ v É U À ¼ À PÀ Ä jvÀ Ä £À U À g À ¸ À ¨ s É U É ªÀ Ä ÄPÀ Û ª ÁV w½¹
§UɺÀj¹PÉƼÀî®Ä £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÉë °Ã¯Á¨Á¬Ä
oÁuÉÃPÀgï PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.
CªÀgÄÀ £ÀUg
À ¸
À ¨
À És PÁgÀªÁgÀ ºÁUÀÆ PÉ.r.r.¹ ¸ÀªiÀ Ád
¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜ PÁgÀªÁgÀ EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ±AæÀ iÀÄzÀ°è PÉ.r.r.¹
vÀg¨
À ÃÉ w PÉÃAzÀz
æ °
À è DAiÉÆÃf¹zÀ JgÀqÄÀ ¢£ÀU¼
À À vÀg¨
À ÃÉ w
# 1291/5, 1 st Floor, Radhakrishna Temple Rd.,
KARWAR.
: 228988, 223939, 9590388399
¥ÉÃæ ªÀiÁ£ÀAzÀ, CPÀv
ë Á PÀȵÀª
Ú ÄÀ Æwð,
«oÀ×® ¥ÉÃgÀĪÀÄ£É, qÁ. ¥ÀæPÁ±À
£ÁAiÀÄPÀ, gÉÃtÄPÁ gÀªÀiÁ£ÀAzÀ,
J£ï.r. CAPÉÆïÉPg
À ,À ¨Á®ZÀAzÀæ
£ÁAiÀÄPÀ, ®°vÁ £ÁAiÀÄÌ ¥À½Pî ÃÉ j,
±ÀAPÀgÀ UËqÀ CqÀÆg
è ÄÀ , dAiÀIJî
DUÉÃgÀ, £ÁUÀªÄÀ t £ÁAiÀÄPÀ, ¥ÀĵÁà
£ÁAiÀÄPÀ, ZÀAzÀæPÀ¯Á £ÁAiÀÄPÀ
¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀgÄÀ G¥À¹Üvj
À zÀÝgÄÀ .
PÀµÖ¥
À l
À ÄÖ N¢ GvÀª
Û ÄÀ ¥Àe
æ UÉ ¼À ÁUÀ¨ÃÉ PÀÄ
Digital Prints
©Ã¢ ªÁå¥ÁgÀ¸ÜÀjUÉ vÀg¨
À ÃÉ w PÁAiÀiÁðUÁgÀ
Just for Rs. 23,750/-
ºÁUÀÆ ¤vÉñÀ £ÁAiÀÄÌ EªÀjUÉ vÀªÄÀ ä ¢ªÀAUÀvÀ vÀAzÉ
PÀıÁ° £ÁAiÀÄÌ ªÀiÁeÁ½ ¸Àägu
À ÁxÀ𠧺ÀĪÀiÁ£ÀU¼
À £
À ÄÀ ß
«vÀj¹zÀgÄÀ . EzÀgA
À vÉ ²PÀPë g
À ÁzÀ PÀ«vÁ UÁAªÀPg
À ,À
C±ÉÆÃPÀ ZÁ¥ÉÆðPÀg,À zÉêÀ¥àÀ ®ªÀiÁtÂ, «ÃuÁ £ÁAiÀÄÌ
CªÀgÄÀ vÀªÄÀ ä ¨ÉÆÃzs£
À Á «µÀAiÀÄUÀ¼°
À è UÀjµÀ× CAPÀ
¥Àqz
É À «zÁåyðUÀ½UÉ §ºÀĪÀiÁ£ÀU¼
À £
À ÄÀ ß «vÀj¹zÀgÄÀ .
zÉêÀ¥à À ®ªÀiÁt ¸ÁéUwÀ ¹zÀgÄÀ . zÉÊ»PÀ ²PÀPë À ¸Á¬Ä£ÁxÀ
zÉøÁ¬Ä PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ ¤gÀƦ¹zÀgÄÀ . ¸ÀAvÉÆõÀ PÉ. £ÁAiÀÄÌ
ªÀA¢¹zÀgÄÀ . J®è ²PÀPë -À ¹§âA¢ G¥À¹ÜvjÀ zÀÝgÄÀ . F ªÀµð
À zÀ
J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ±Á¯ÉUÉ vÀªÄÀ ä £É£¦
À UÁV
ªÉÊeÁÕ¤PÀ J¯ÉQçPÖ ¯
À ï ¨É®£
è ÄÀ ß PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁV ¤ÃrzÀgÄÀ .
§qÀªg
À À £É£¥
À ÄÀ
ZÀÄlÄPÀÄ
CAPÉÆïÁ: vÉAPÀtPÉÃjAiÀÄ ²æà ±ÀAPÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt zÉêÀ¸ÁÜ£z
À °
À è
gÁªÀÄ£ÀªÀ«Ä ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀxÉÆÃvÀìªÀ £ÀqɬÄvÀÄ. ±ÀAPÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt
zÉêÀ¸ÁÜ£¢
À AzÀ ¨ÉƪÀÄäAiÀÄå zÉêÀ¸ÁÜ£PÀ ÌÉ ¸ÁVzÀ gÀxÆ
É ÃvÀª
ì z
À °
À è £ÀÆgÁgÀÄ
¨sÀPÀÛgÀÄ ¥ÀÆeÉ ¸À°è¹ zsÀ£ÀåvÉ ªÉÄgÉzÀgÀÄ.
²æà zÉêÀgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è zséd
À ¥Àw
æ µÉ× ºÁUÀÆ ªÀzð
Às Aw GvÀª
ì À ¸ÀP®
À
zsÁ«ÄðPÀ «¢ü-«zsÁ£ÀU¼
À °
À è ¸Àº¸
À ÁægÄÀ ¨sPÀ ÁÛ¢UÀ¼ÄÀ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÄÀ . C£Àß
¸ÀAvÀ¥ð
À uÉ PÁAiÀÄðªÀÅ £Àq¬
É ÄvÀÄ. £ÁlPÀ ¥Àz
æ ±À ð
À £ÀªÅÀ AiÀıÀ¹Aé iÀiÁV £Àq¬
É ÄvÀÄ.
PÁgÀªÁgÀ: ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀÄĪÀ PÁAiÀÄð
ªÀÄvÀÄÛ QæÃqÁ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ £Éºg
À ÄÀ AiÀÄĪÀ PÉÃAzÀæ
PÁgÀªÁgÀ, GvÀg
Û PÀ £
À ßÀ qÀ f¯ÉA
è iÀÄ 11 vÁ®ÆèPÄÀ UÀ¼°
À è
vÁ®ÆQUÉ UËgÀªÀ zsÀ£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉ®¸À
ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ PÁgÀªÁgÀzÀ £Éºg
À ÄÀ AiÀÄĪÀ PÉÃAzÀæ
PÀZÉÃjUÉ E§âgÀÄ PÀA¥ÀÆålgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä
PÁgÀªÁgÀzÀ £ÀUg
À ¢
À AzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ AiÀÄĪÀ zÀ¼À ¸ÀAé iÀÄA
¸ÉêÀPg
À À ºÀÄzÉÝUÁV MAzÀÄ ªÀµð
À zÀ CªÀ¢U
ü É vÁvÁÌ°PÀ
PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä K¦æ¯ï 10 gÉƼÀUÁV Cfð
DºÁ餸À¯ÁVzÉ.
C¨såÀ yðUÀ¼ÄÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥Á¸ÁVgÀ¨ÃÉ PÀÄ,
ºÁUÀÆ 01-04-2015 PÉÌ 18 ªÀµÀðUÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ
ºÁUÀÆ 01-04-2015 PÉÌ 25 ªÀµð
À zÉƼÀVgÀ¨ÃÉ PÀÄ
(¢:01-04-1997 gÀ M¼ÀUÀqÉ d¤¹gÀ¨ÉÃPÀÄ)
CAzsÀ ªÀÄPÀ̼ÄÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀÄ
ZÀÄ£ÁªÀuÉ §AzÁUÀ §qÀªg
À À £É£¥
À ÄÀ
ªÀģɪÀgÉUÀÆ §gÀĪÀgÀÄ ¥ÀÄqsÁjUÀ¼À UÀÄA¥ÀÄ
ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀgÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛ j¥ÉÃj
vÉÆÃgÀt ºÁPÀĪÀgÀÄ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹ PÉÃj||
f.r. ¥Á¯ÉÃPÀgÀ, ©tUÁ.
e-mail: [email protected]
[email protected]
PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁªÀÅ 31 ªÀiÁZïð 2015 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
¥ÁAæ ±ÀÄ¥Á®gÀ CªÀiÁ£ÀvÄÀ :Û «zÁåyðUÀ¼À ¥Àwæ ¨slÀ £É
ºÀ½AiÀiÁ¼À: ¸ÀaªÀ Dgï.«.
zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀiÁ. 28 gÀAzÀÄ £Àq¹
É zÀ
ºÀ½AiÀiÁ¼À vÁ®ÆPÁ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀU
æ w
À
¥À j ²Ã®£Á (PÉ r ¦) ¸À ¨ s É U É
¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄw E®èzÉà UÉÊgÀÄ
ºÁdgÁV ²µÁÖZÁgÀ G®èAX¹
gÀĪÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀaªÀ
zÉñÀ¥ÁAqÉ ¸ÀÆZÀ£AÉ iÀÄAvÉ ºÀ½AiÀiÁ¼À
rVæ PÁ¯ÉÃeï ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® J¸ï.J¯ï.
ºÀ½AiÀiÁ¼À EªÀg£
À ÄÀ ß CªÀiÁ£ÀvÄÀ Û
ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. vÀªÄÀ ä ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÉ
CªÀiÁ£ÀvÄÀ Û ªÀiÁrzÀÝ£ÄÀ ß «gÉÆâü¹
rVæ PÁ¯Éà eï «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ªÀiÁ.
30 ¸ÉÆêÀĪÁgÀzAÀ zÀÄ ¥Àw
æ ¨sl
À £É
£Àq¹
É zÀgÄÀ .
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÄÀ vÀgU
À w
À UÀ
¼À£ÀÄß §»µÀÌj¹ PÁ¯ÉÃf¤AzÀ
ºÉÆgÀ §AzÀgÄÀ . F ¥ÉÊQ CAzÁdÄ
£ÀÆgÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ
vÁ®ÆPÁ PÀZÉÃj JzÀÄgÀÄ zsÀgÀtÂ
£À q É ¹ zÀ g À Ä . ¥À æ w ¨s À l £É A iÀ Ä °è
«zÁåyð¤AiÀÄgÉà ºÉaÑ£À
¸ÀASÉåAiÀÄ°èzÀÝgÉ ¨ÉgÀ¼ÉtÂPÉAiÀĵÀÄÖ
«zÁåyðUÀ½zÀÝgÄÀ .
£ÀªÀÄä ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ
M¼ÉîAiÀĪÀjzÀÄÝ, £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À
K¼ÉÎUÁV ±À«
æ ĹzÁÝg.É DzÀ PÁgÀt
CªÀiÁ£ÀvÄÀ U
Û Æ
É AqÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ£ÄÀ ß
24 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV ¸ÉêÉUÉ ªÀÄgÀÄ
ºÁdgÀ ¥À r ¹PÉ Æ ¼À î ¨ É Ã PÁV
«£ÀAw¹PÉÆArgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ
vÀªÀÄä PÉÆÃjPÉUÉ ¸ÀàA¢¹ vÀªÀÄä
¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ CªÀiÁ£ÀvÄÀ Û DzÉñÀ
gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¢zÀÝgÉ C¤¢ðµÁÖªÀ¢ü
AiÀĪÀgU
É É zsg
À t
À  ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ
JAzÀÄ JZÀj
Ñ ¹zÁÝg.É
PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyð ¥Àæw¤¢ü
²æÃzÁ¸À PÉÆïÉPg
À ,À ±ÀÈw £ÀÄZÀA
Ñ ©è,
¦æÃvÉñÀ gÁAiÀÄÌgÀ, CPÀëAiÀÄ ªÀgÉhÄ
ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ
£ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹zÀÝgÄÀ .
CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ DzÉñÀzÀ »£É߯É:
ºÀ½AiÀiÁ¼ÀzÀ rVæ PÁ¯ÉÃf£À°è
¸Á«gÁgÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ
«zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀÆgÀgÀ
¸À«ÄÃ¥À ¨ÉÆÃzsÀPÀ-¨ÉÆÃzsÀPÉÃvÀgÀ
¹§âA¢UÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄ
wÛzÁÝg.É PÉÆÃmÁåAvÀgÀ gÀÄ. ªÉÆvÀz
Û À
ºÀ v À Ä Û - ºÀ ® ªÁgÀ Ä C©ü ª À È ¢Þ
PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. rVæ
PÁ¯ÉÃdÄ G£ÀßvÀ ²PÀët ¸ÀaªÀ
Dgï.«. zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ SÁvÉUÉ
M¼À¥q
À ÄÀ vÀz
Û .É ªÀiÁvÀª
æ ®
À z
è ÃÉ ¸ÀaªÀ
zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÄÀ ¸Àé vÁ®ÆQ£À
vÉæ ʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀUæ wÀ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ PÉr¦
¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ. 28 gÀAzÀÄ
ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝgÀÄ.
F
ªÀĺÀv¥
éÀ Æ
À tð ¸À¨U
És É rVæ PÁ¯ÉÃeï
¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÃdÄ
²PÀt
ë E¯ÁSÉAiÀÄ dAn ¤zÉÃð±ÀPgÀ ÄÀ
(ºÁUÀÆ ºÀ®ªÀÅ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ)
¥Á¯ÉÆμz
îÀ ÃÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀaªÀ
zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀÄ PÀqÀÄPÉÆÃ¥À
¥ÀæzÀ²ð¹zÀÝgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄÄ
£ÀqAÉ iÀÄÄwÛgÄÀ ªÁUÀ¯ÃÉ PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀt
ë
DAiÀ Ä ÄPÀ Û j UÉ rVæ PÁ¯É à eï
¥ÁæA±ÀÄ¥Á® J¸ï.J¯ï. ºÀ½AiÀiÁ¼À
g˻g
À £
À ÄÀ ß CªÀiÁ£ÀvÄÀ U
Û Æ
É ½¸ÀĪÀAvÉ
DzÉò¹zÀÝgÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è
PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀt
ë DAiÀÄÄPÀg
Û À PÀZÃÉ jAiÀÄ
£ÀqÄÀ ªÀ½PÉU¼
À £
À ÄÀ ß G¯ÉÃè T¹ CzÉÃ
¢£À CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ DzÉñÀªÀ£ÀÄß
eÁjUÉƼÀ¹¯ÁVzÉ.
ºÀ Ä zÉ Ý A iÀ Ä ¥À æ ¨ s Á gÀ ¤ÃrzÀ
QæÃqÁ ¸ÁzsÀQ ¸Á¬Ä²æà £ÁAiÀÄÌUÉ ¸À£Áä£À
PÁgÀªÁgÀ: 2014-2015£ÉÃAiÀÄ ¸Á°£À°è QæÃqÁ
PÉÃë vÀz
æ °
À è C¥Àw
æ ªÀÄ ¸Ázs£
À É ªÀiÁrzÀ ¸Á¬Ä²æà CgÀÄt
£ÁAiÀÄÌUÉ ±Á¸ÀPÀ ¸ÀwñÀ ¸Éʯï AiÀÄÄUÁ¢ GvÀª
ì z
À AÀ zÀÄ
¸À£Á䤹zÀgÄÀ .
¸Á¬Ä²æà PÀgÁmÉAiÀÄ°è 18 §AUÁgÀzÀ ¥ÀzPÀ ,À 7
¨É½A
î iÀÄ ¥ÀzPÀ ,À 4 PÀAa£À ¥ÀzPÀ U
À ¼
À £
À ÄÀ ß ¥Àq¢
É zÁݼ.É
²æîAPÁzÀ°è §AUÁgÀzÀ ¥ÀzÀPÀ ¥ÀqÉzÀÄ nêÀiï
ZÁA¥ÀAiÀģﲥï£ÀÄß ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¥ÀÄuÉAiÀÄ°è
PÀgÁmÉAiÀÄ PÀxÁ «¨sÁUÀzÀ°è UÁæAqï
ZÁA¥ÀAiÀģﲥï£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁݼÉ. EªÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ
¸ÉÃAmï ªÉÄÊPÀ¯ï PÁ£ÉéAmï ¸ÀÆÌ°£À ºÁUÀÆ
EAzÀæzsÀ£Àĵï PÀgÁmÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ¨Ëæ£ï ¨É¯ïÖ ªÀÄvÀÄÛ
PÀħÄqÉÆ ¨É¯ïÖ ¥ÀqÉ¢zÁݼÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
ªÀÄÄA¨ÉÊ£À »jAiÀÄ GzÀå«Ä gÁuÉ, PÁgÀªÁgÀ §AzÀj£À
C¢üPÁj PÁ奣
ÖÀ ï CgÀÄt UÁAªÀPg
À À ºÁUÀÆ ªÀÄAqÀ¼z
À À
J¯Áè ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÄÀ G¥À¹Üvj
À zÀÝgÄÀ .
¥ÀæZÁAiÀÄðgÀÄ: PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët
E¯ÁSÉAiÀÄ zsÁgÀªÁqÀzÀ ¥ÁæzÃÉ ²PÀ
dAn ¤zÉ Ã ð±À P À g À Ä vÀ ª À Ä ä
E¯ÁSÉAiÀÄ DAiÀÄÄPÀg
Û À DzÉñÀª£
À ÄÀ ß
G¯ÉèÃT¹ ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ
CªÀiÁ£ÀvÄÀ Û DzÉñÀª£
À ÄÀ ß ¥Á°¹gÀĪÀ
¥ÁæA±ÀÄ¥Á® J¸ï.J¯ï. ºÀ½AiÀiÁ¼À
CªÀgÄÀ ªÀiÁ. 30 ¸ÉÆêÀĪÁgÀzAÀ zÀÄ
vÀªÀÄä ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß
PÁ¯ÉÃf£À°è ¸ÉêÁ eÉõÀ×vÉAiÀÄ°è
»jAiÀ Ä gÁzÀ G¥À £ Áå¸À P À j UÉ
ªÀ»¹zÁÝg.É
Website: www.munjavu.com
¥ÀÄl 3
ºÀħâ½î-CAPÉÆïÁ gÉ樀 C£ÀĵÁ×£UÀ Æ
É ½¹
gÉʯÉéà ¸ÀaªÀjUÉ CAPÉÆïÁ ºÉÆÃgÁl ¸À«Äw ªÀÄ£À«
CAPÉÆïÁ: PÉÃAzÀæ gÉʯÉÃé ¸ÀaªÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥À¨
æ ÄÀs
CªÀjUÉ ºÀħâ½-î CAPÉÆïÁ gÉʯÉÃé ºÉÆÃgÁl QæAiÀiÁ
¸À«Äw ¤ÃAiÉÆUÀªÅÀ ¨sÃÉ nAiÀiÁV ºÀħâ½-î CAPÉÆïÁ
gÉʯÉÃé AiÉÆÃd£É vÀj
é vÀ eÁjUÉ PÀª
æ ÄÀ vÉUz
É ÄÀ PÉƼÀĪ
î AÀ vÉ
ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÉ.
¸À«ÄwAiÀÄ CzsåÀ PëÀ gÀªiÀ Á£ÀAzÀ £ÁAiÀÄPÀ £ÉÃvÀÈvÀz
é °
À è
PÁgÀªÁgÀz°
À è F ªÀÄ£À« ¸À°¸
è ¯
À ÁVzÉ.
ºÀħâ½-î CAPÉÆïÁ gÉʯÉÃé AiÉÆÃd£É PÀgÁªÀ½GvÀg
Û À PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÁtÂdå, ¥Àª
æ Á¸ÉÆÃzÀåªÄÀ , ¸ÁjUÉ
ªÀÄwÛvÀgÀ PÁgÀt¢AzÀ Cw ªÀĺÀvÀézÀÄÝ. ¥Àj¸ÀgÀ
PÁgÀtªÉÇrØ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß £É£ÉUÀÄ¢UÉ
ºÁPÀ¯ÁVzÉ. ªÁ¸À«
Û PÀªÁV F AiÉÆÃd£É ¥Àj¸ÀgPÀ ÌÉ
¥ÀÆgÀPÀªÁVzÀÄÝ, gÁ.ºÉ 17 ªÀÄvÀÄÛ 63 gÀ°è EgÀĪÀ
ªÁºÀ£À zÀlÖuÉ, EAzsÀ£À£ÀµÀÖ , fêÀºÁ¤ ªÀÄwÛvÀgÀ
PÁgÀ t ¢AzÀ AiÉ Æ Ãa¹zÀ g É EzÀ Ä ¥À j ¸À g À
¥ÀÆgÀPÀªÁzÀÄzÀÄ. qÁ. ²æÃzsÀgÀ£ï ¸À«ÄwAiÀÄ
D±ÀA
æ iÀÄzÀ°è qÁ. gÁªÀÄZÀAzÀ£
æ ï, qÁ. ¸ÀĨsÁ±ÀA
Ñ zÀ£
æ ï
£ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ AiÉÆÃd£Á ªÁå¦A
Û iÀÄ°è ºÉƸÀzÁV
¸ÀªÃÉ ð £Àq¹
É ¸ÀgPÀ ÁgÀPÌÉ ªÀg¢
À ¤ÃrzÉ. F ªÀg¢
À AiÀÄ°è
ºÀ Ä §â½î - CAPÉ Æ Ã¯Á AiÉ Æ Ãd£É ºÉ z ÁÝj
CUÀ°ÃPÀgt
À QÌAvÀ PÀrªÉÄ ¥Àj¸ÀgÀ ºÁ¤ vÀgÄÀ ªÀAxÀzÄÀ Ý
ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ «PÁ¸ÀPÉÌ GvÀÛªÀĪÁzÀÄzÀÄ JAzÀÄ
ªÀÄ£À«AiÀÄ°è w½¹zÁÝg.É
F ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ¸ÀaªÀ ¸À¸ÄÀ gÉñÀ
¥À¨
æ ÄÀs , PÉÃAzÀæ C£ÀĵÁ×£À ¸À«Äw (¹E¹) ªÀg¢
À AiÀÄ°è
¸À Æ a¹gÀ Ä ªÀ ²¥s Á gÀ ¸ À Ä UÀ ¼ À £ À Ä ß ¸À ª É Ç ÃðZÀ Ò
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸À°¸
è ÄÀ vÉÃÛ ªÉ. C°èAzÀ ºÀ¹gÀÄ ¤±Á£É
¹UÀĪÀ ¤jÃPɬ
ë ÄzÀÄÝ, EzÁzÀ £ÀAvÀgz
À °
À è AiÉÆÃd£É
C£ÀĵÁ×£ª
À ÁUÀĪÀÅzÀÄ RArvÀ. F AiÉÆÃd£É ¤®ÄèªÀ
¥À±
æ ÉßAiÉÄ E®è JAzÀgÀÄ.
¤AiÉÆÃUÀz°
À è QæAiÀiÁ ¸À«Äw CzsåÀ PëÀ gÀªiÀ Á£ÀAzÀ
£ÁAiÀÄPÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¥Àª
æ ÄÀ ÄRgÁzÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÁªÉÃðPÀg,À
¸À Ä ¨s Á ±À £ÁªÉ à ðPÀ g À , GªÉ Ä Ã±À £ÁAiÀ Ä Ì,
Dgï.n.«ÄgÁ², JA.JA. ¥À¨
æ ÄÀs G¥À¹Üvj
À zÀÝgÄÀ .
¸ÀaªÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥À¨æ ÄÀs ¨sÃÉ n ªÀiÁrzÀ CAPÉÆïÁzÀ ªÀÄAeÉà ¥À¨æ ÄÀs
CAPÉ Æ Ã¯Á: ª À Ä Ä A ¨ É Ê £ À
«ÄvÀg
æ ÁzÀ PÉÃAzÀæ gÉʯÉÃé ¸ÀaªÀ ¸ÀÄgÉñÀ
¥À¨
æ ÄÀ s CªÀg£
À ÄÀ ß CAPÉÆïÁzÀ ªÀÄÆ®
¤ªÁ¹, ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÁ¹ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ
¥Àæ¨sÀÄ (ªÀÄAeÉà ¥Àæ¨sÀÄ) CªÀgÀÄ
¸ÉÆêÀĪÁgÀ PÁgÀªÁgÀzÀ gÉïÉéÃ
¤¯ÁÝtzÀ°è ¨sÃÉ n ªÀiÁrzÀgÄÀ .
PÁgÀªÁgÀzÀ gÉïÉéà ¤¯ÁÝtzÀ
C©üªÈÀ ¢Þ ºÁUÀÆ ºÀħâ½-î CAPÉÆïÁ
gÉïÉé ¥À¸
æ ÁÛª£
À A
É iÀÄ£ÀÄß ªÀÄAeÉ ¥À¨
æ ÄÀs
ªÀiÁrzÁUÀ vÁ£ÀÄ K¦æ¯ï 14jAzÀ
ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°g
è ÄÀ ªÉ. §AzÀÄ ¨sÃÉ n ªÀiÁr
ZÀað¸ÉÆÃt JAzÀÄ ¸ÀaªÀgÀÄ
ºÉýzÀgÁV UÉÆvÁÛVzÉ.
PÁgÀªÁgÀPÉÌ gÉʯÉé
¸ÀaªÀgÀ ¨sÉÃn
PÁgÀªÁgÀ: PÉÃAzÀæ gÉʯÉé ¸ÀaªÀ ¸ÀÄgÉñÀ
¥À¨
æ ÄÀs E°è£À PÁgÀªÁgÀzÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtPÉÌ ¨sÃÉ n
¤Ãr ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀÄjvÀÄ
UÀªÄÀ £À ºÀj¹zÀgÄÀ UÉÆêÁ¢AzÀ ²gÀªÁqÀzÀ
PÁgÀªÁgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtPÉÌ DUÀªÄÀ ¤¹zÀ CªÀgÄÀ
gÉ樀 ¤¯ÁÝtzÀ°è ¥ÀAæ iÀiÁtÂPj
À UÉ CUÀvåÀ «gÀĪÀ
J®è ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVzÉAiÉÄÃ
JAzÀÄ ¥ÀjÃQë¹zÀgÀÄ. nPÉÃmï §ÄQAUï
PËAlgï, ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ «±ÁæAw
PÉ Æ oÀ r ¥À æ ª É Ã ²¹ ¥À j ²Ã°¹zÀ g À ® è z É Ã
±ËZÁ®AiÀĪÀ£Æ
À ß ¥Àj²Ã°¹zÀgÄÀ .
PÀ§rØAiÀÄ°è «±ÀéPÀ¥ï UÉzÀݪÀgÀÄ
jPÁë PÁAiÀÄÄvÀÛ mÉÆÃæ ¦üAiÉÆA¢UÉ ©Ã¢AiÀÄ°è
PÁA¥ÉƸïÖ UÉƧâgÀ
vÀAiÀiÁjPÁ AiÀÄAvÀæ GzÁÏl£É
PÁgÀªÁgÀ: gÉʯÉéà PÁ¯ÉÆä ªÀÄvÀÄÛ gÉʯÉéà PÁåAn£ïUÀ¼À vÁådå
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ CzÀjAzÀ PÁA¥ÉƸïÖ UÉƧâgÀ
vÀAiÀiÁjPÁ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ CrAiÀÄ°è gÉʯÉéà PÁ¯ÉÆä
¸À«ÄÃ¥À PÉÃAzÀæ gÉʯÉéà ¸ÀaªÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥Àæ¨sÀÄ GzÁÏn¹zÀgÀÄ.
H.P. UÁå¸ï
LPG ¸À©ìr £ÉÃgÀ ªÀUÁðªÀuÉ (DBTL)
PARKING PERIOD 01-04-2015jAzÀ
¥ÁægAÀ ¨sª
À ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 31-03-2015
ªÀÄAUÀ¼ª
À ÁgÀ ¹°AqÀgï «vÀgu
À É EgÀĪÀÅ¢®è. ªÀiÁ£Àå
UÁæºPÀ gÀ ÄÀ UÀªÄÀ ¤¸À¨ÃÉ PÁV «£ÀAw.
ªÉÄÃ|| ¸ÉÆä UÁå¸ï Keɤì¸ï ¥sÉÆÃ: 229909
ºÁUÀÆ «£ÁAiÀÄPÀ mÉæÃqÀgïì, PÁgÀªÁgÀ: ¥sÉÆÃ: 220113
MUNJ
AVU VARN
A
MUNJA
ARNA
Digital Prints
CvÀÄåvÀÛªÄÀ UÀÄtªÀÄlÖzÀ gÀ§âgï,
ªÉÆïïØ, PÁAQæÃl ªÀÄvÀÄÛ
ºÉÊqÉÆÃæ °Pï EAlgï¯ÁPï
¥ÉêÀgïì, ¹ªÉÄÃAmï ¨ÁèPï,
¸ÉÃ¦Ö mÁåAPï ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß
¸ÀA¥ÀQð¹.
eɹ© ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààgï ¨ÁrUÉUÉ
®¨såÀ .
RUS KARWAR :
09342700831,
09535628447
F avÀªæ £À ÄÀ ß vÀÄA¨Á NzÀÄUÀgÄÀ ªÁmÉì¥ï ªÀÄÆ®PÀ
£ÀªÄÀ ä ¥ÀwPæ UÉ É PÀ¼ÄÀ »¹zÁÝg.É PÀ§rØ DlzÀ°è «±À«
é eÉÃvÀgÁzÀ
£ÀªÀÄä ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á vÀAqÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸À®Ä
AiÀiÁgÀÆ DUÀ«Ä¸ÀzÃÉ CªÀgÄÀ mÉÆÃæ ¦üAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ° »rzÀÄ
ªÀÄ£ÉUÉ vÀ®Ä¥À®Ä jPÁëPÁÌV PÁAiÀÄĪÀ zÀȱÀå EzÁVzÉ.
F ¸À¤ßªÉñÀ ¤dªÉÇÃ, CxÀªÁ ¸ÀļÉÆîà w½¢®è.
DzÀgÉ F avÀæ ªÀiÁvÀæ ªÁmÉì¥ï£À°è ªÉƨÉʯï¤AzÀ
ªÉƨÉʯïUÉ dA¥ï DUÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀAvÀÆ ¸ÀvåÀ . E°è WÀl£É
K£Éà DUÀ°, F zÉñÀz°
À è zÉòÃAiÀÄ QæÃqÉ ªÀiÁvÀæ zÀÄgÀAvÀ
¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀAvÀÆ ºËzÀÄ. CzÀÄ C®PÀëPÉÌ M¼ÀUÁVzÉ.
ªÉÆ£Éß «±Àé QæPÉmï£À°è ¨sÁgÀvÀ ¥sÉÊ£À¯ï ºÀAvÀ
vÀ ® Ä¥À ¢ zÁÝUÀ F DlUÁgÀ g À ªÀ Ä £É U É gÀ P À ë uÉ
MzÀV¸À¯Á¬ÄvÀÄ JAzÀÄ w½¢zÉ. DzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ
zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆRðgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? F DlUÁgÀgÀ
ªÀÄ£ÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁjUÉà DzÀgÆ
À AiÀiÁªÀ ºÀQÌz?É
DlUÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ MAzÉà Form £À°ègÀ¨ÉÃPÀÄ
JAzÀÄ ¥sª
À iÀ Áð£ÀÄ ºÉÆgÀr¸À®Ä EªÀgÄÀ ¸ÀªÁð¢üPÁjUÀ¼ÃÉ ?
EªÀgÀÄ EAxÀ DPÉÆæñÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä EªÀgÉ®è ¨sÁgÀvÀ
¥ÀPæ Á²¸À®Ä AiÀiÁªÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÁÝg?É JA§
¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ.
EAxÀ ¸À¤ßªÉñÀz°
À è ¨sÁgÀvÀ vÀ£ßÀ zÉòÃAiÀÄ DlªÁzÀ
PÀ§rØAiÀÄ°è «±Àé «eÉÃvÀªÁzÁUÀ F DlUÁgÀgÀ£ÀÄß
¸ÁéUÀw¸À®Ä ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¨ÁgÀ¢zÁÝUÀ F
GvÀÛgÀPÀĪÀiÁgÀgÀÄ zsÀé¤ JvÀÛ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ; d£ÀvÉ eÉÆvÉ
ªÀiÁzsåÀ ªÀĪÀÇ ¥Àw
æ ¨sn
À ¸À¨ÃÉ QvÀÄ.Û «±ÀéP¥
À ï£À°è D¸ÉçÖðAiÀiÁ
UÉzÁÝUÀ ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ CzsÀð ¥ÀÄlªÀ£ÀÄß «ÄøÀ°lÖ
¥ÀwPæ U
É ¼
À ÄÀ «±Àé ¨ÁåräAl£ï£À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥Àw
æ ¨sÉ ¸ÉÊ£Á
£ÉºÁé¯ï £ÀA§gÀ ªÀ£ï DzÁUÀ CµÀÖ¯Áè eÁUÉ PÉÆqÀ°®è.
£ÀªÀÄUÉ K¤zÀÝgÀÆ QæPÉmï! F QæPÉmï J£ÀÄߪÀÅzÉà MAzÀÄ
jÃwAiÀÄ ªÀÄwÃAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄAxÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀPÀ ¨sÁªÀ
ºÉÆA¢zÀ DlªÁVzÉ. £ÀªÀÄä°è CzÉà DlªÉà ºÉZÀÄÑ
¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. Dl DqÀĪÀªÀgÀ ±ÀæªÀÄQÌAvÀ®Æ
vÁªÀÅ F Dl £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÉà E£ÀÄß ºÉaÑ£À ±ÀæªÀÄ
JA§AvÉ DlzÀ §UÉ Î EAxÀ d£À g À Ä C©ü ¥ Áæ A iÀ Ä
PÉÆqÀÄvÁÛgÉ; «zÉñÀPÉÌ Dl DqÀ®Ä vÀªÀÄäzÉà ºÀtzÀ°è
PÀ½¹PÉÆlÖªÀgÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ pë ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛgÉ.
CzÉãÉà EgÀ°. PÀ§rØ DlzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁ£À
G½¹zÀªg
À ÄÀ gÀ¸AÛÉ iÀÄ°è C£ÁxÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ¤AwgÀĪÀÅzÀgÀ
§UÉÎ F GvÀg
Û PÀ ÄÀ ªÀiÁgÀgÄÀ , gÁdPÁgÀtU ¼
À ÄÀ , ¸ÀgPÀ ÁgÀzª
À gÀ ÄÀ
K£ÀÄ ºÉüÀ§®ègÀÄ?
4
31 ªÀiÁZïð
2015 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
EA¢£À ¥ÀAZÁAUÀ
KPÁzÀ²-±ÀÄPÀè¥ÀPÀë-ZÉÊvÀæªÀiÁ¸À
ªÀ¸ÀAvÀIÄvÀÄ-GvÀÛgÁAiÀÄt-ªÀÄ£ÀäxÀ£ÁªÀĸÀAªÀvÀìgÀ
²æà £ÀÈ¥À±Á°ªÁºÀ£À±ÀPÉ
ªÀÄÄAeÁ«£À ªÀÄÄvÀÄÛ
G¥ÀzÉñÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀµÀÄÖ zsÁgÁ¼ÀªÁV d£ÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ K£À£ÀÆß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è.
- gÉÆÃZÉ¥sËPÁ¯ïØ
EA¢£À ¸ÀªÀÄÄzÀæ G§âgÀ E½vÀ PÉÆõÀÖPÀ
¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀÄ 6.30 am ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛ 6.45 pm
£ÉÃvÀæzÁ£À ªÀĺÁzÁ£À
- D±ÀæAiÀÄ ¥sËAqÉñÀ£ï-9900449262
ªÀPÉÆæÃQÛ
«. ¸ÀÄAPÀ¸Á¼À
¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄÆUÀÄ vÀÆj¹zÀgÉ CzÀÄ C¢üPÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
£ÁlPÀU¼À ¯
À ÃèÉ E®èzÀ ºÁ¸Àå WÀl£ÉU¼À ÄÀ
G§âgÀ
9.05 am
1.52 m
E½vÀ
3.10 am
0.95 m
G§âgÀ
E½vÀ
9.43 pm 2.57 pm
1.77 m 0.74 m
£Égª
À ÅÀ :
²ªÀ£m
É ï
PÀA¥ÀÆål¸ïð,
PÁgÀªÁgÀ
À
g
ë
À
P
ð
Á
u
À
ª
Ä
À
¸
zÉëzÁ¸À ¸ÀĪÀtð
AzÉÆAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ°è MAzÉÆAzÀÄ ±À§ÝªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ
¨ÉÃgÉ jÃwAiÀiÁV GZÀÑj¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ AiÀiÁªÀ
jÃwAiÀÄ°è D¨sÁ¸ÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀPÉÌ F
£ÁlPÀzÀ MAzÀÄ ¸À¤ßªÉñÀ GzÁºÀgÀuÉ. §qÀªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ
zÀȱÀå. C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ ºÁ¹UÉ »rzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¼ÀÄvÀÛ
ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ “ªÀÄUÀ¼ÉÃ!!, ¤£Àß ®UÀß ªÀiÁrAiÉÄà £Á£ÀÄ
¸ÁAiÀĨÉÃPÉA¢zÉÝãɔ JAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ DvÀ
ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ “ªÀÄUÀ¼Éà ¤£Àß £ÀUÀß ªÀiÁrAiÉÄà £Á£ÀÄ
¸ÁAiÀĨÉÃPÉA¢zÉÝãÉ. JAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÉÃ? D
ºÀ½îAiÀĪÀgÀ®èzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ ©zÀÄÝ ©zÀÄÝ £ÀUÀÄwÛzÀÝgÉ D ºÀ½îAiÀÄ
¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ PÀtÚ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄj¸ÀÄvÀÛ UÀA©üÃgÀªÁV
£ÁlPÀ «ÃQë¸ÀÄvÀÛ¯Éà EzÀÝgÀÄ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ C ºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ
®UÀßPÉÌ “£ÀUÀß” JAvÀ¯Éà ºÉüÀĪÀÅzÀAvÉ.
ºÁUÉà CzÉà £ÁlPÀzÀ°è R¼À£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀzÀªÀ¤UÉ
ZÀÆj ºÁQ PÉÆ®ÄèªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EvÀÄÛ. ZÀÆj ºÁPÀĪÀ
¸À¤ßªÉñÀ £ÉÊdªÁV §gÀ° JAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀzÀ ¥ÁvÀæzsÁj
R¼À£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ ºÉýzÀ K£ÉAzÀgÉ “¤Ã£ÀÄ ZÀÆjAiÀÄ£ÀÄß
£À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. C°è £Á£ÀÄ M¼ÀUÀqÉ
PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ zÀæªÀ vÀÄA©zÀ ¥ÀÄlÖ §®Æ£ï
ElÄÖPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. ¤Ã£ÀÄ ZÀÆj ºÁQzÀ vÀPÀët £Á£ÀÄ C
§®Æ£À£ÀÄß MqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©qÀÄvÉÛãÉ. ¤dªÁVAiÀÄÆ gÀPÀÛ
M
§AzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ” JAzÀÄ. “¸Àj ºÁUÉà ªÀiÁqÀÄvÉÛãɔ
JAzÀÄ R¼À£ÁAiÀÄPÀ M¦àPÉÆAqÀ.
DzÀgÉ £ÁlPÀzÀAzÀÄ
C©ü£ÀAiÀÄzÀ ¨sÀgÁmÉAiÀÄ°è
R¼À£ÁAiÀÄPÀ ZÀÆjAiÀÄ£ÀÄß
DvÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ
ºÁPÀĪÀ §zÀ®Ä §®UÀqÉUÉ
ºÁQ ©qÀ¨ÉÃPÉÃ. vÁ£ÀÄ
CµÉÖ¯Áè PÀµÀÖ ¥ÀlÄÖ ¹zÀÝvÉ
ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ §AzÀzÀÄÝ
ªÀåxÀð ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ
JAzÀÄ D ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀzÀ
¥ÁvÀæzsÁj “CAiÉÆå!!”
JAzÀÄ QgÀÄZÀÄvÀÛ
ºÉÆmÉÖAiÀÄ §®UÀqÉ ºÁQzÀ
ZÀÆjAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÆ
PÉÊUÀ½AzÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ
CzÀ£ÀÄß §®UÀqɬÄAzÀ
JqÀUÀqÉUÉ ¸Àj¸ÀÄvÀÛ ¸Àj¸ÀÄvÀÛ vÁ£ÀÄ J°è PÉA¥ÀÄ zÀæªÀzÀ
§®Æ£ÀÄ CqÀV¹lÄÖPÉÆArzÀÝ£ÉÆà C°èAiÀĪÀgÉUÉ J¼ÉzÀÄ
vÀAzÀÄ D §®Æ£À£ÀÄß MqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ “CAiÉÆåÃ!!” JAzÀÄ
PÉ.¹.J¸ï.Dgï. ¥ÀzU
À ¼
À À ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À
48. ¤ªÀÈwÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀ½PÉ gÀeÁ £ÀUÀ¢ÃPÀgÀt ¤ 118-J (1)
¤ªÀÈwÛ PÁ®PÉÌ ºÀQÌ£°À zè ÝÀ UÀ½PÉ gÀeAÉ iÀÄ£ÀÄß
UÀjµÀ× 300 ¢£ÀU½
À UÉ «ÄwUÉƽ¹ £ÀU¢
À ÃPÀj¹
PÉƼÀÀÄzÀÄ. ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ £ËPÀgÀgÀÄ
ªÀÄgÀt¹
 zÁUÀ®Æ ªÀÄgÀtPÁ®PÉÌ ºÀQÌ£°
À z
è ÝÀ
UÀ½PÉge
À AÉ iÀÄ£ÀÄß 300 ¢£ÀU½
À UÉ «ÄÃgÀzAÀ vÉ
£ÀU¢
À ÃPÀj¹ CªÀgÀ PÀÄlÄA§PÉÌ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀz
Û .É
gÀeÁ ªÀÄAdÆj¸ÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼ÃÉ UÀ½PÉ gÀeAÉ iÀÄ
£ÀU¢
À ÃPÀgt
À zÀ ªÀÄAdÆgÁw ªÀiÁqÀÄvÁÛg.É ¤ªÀÈwÛ/
ªÀÄgÀt¹
 zÀ PÁ®PÉÌ ¥ÀqAÉ iÀÄÄwÛzÝÀ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ
vÀÄnÖ¨v
Às åÉ U¼
À À ªÀiÁ¹PÀ 1/30 zÀgz
À °
À è D PÁ®PÉÌ
ºÀQÌ£°
À z
è ÝÀ 300 ¢£ÀU½
À UÉ «ÄwUÉƽ¹zÀ UÀ½PÉ
gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀUÀ¢ÃPÀj¹ ¤ªÀÈwÛzÁgÀjUÉ/
ªÀÄgÀt¹
 zÀªg
À À PÀÄlÄA§PÉÌ ¥ÁªÀw¸À¯ÁUÀÄvÀz
Û .É
¸ÉêÁ CªÀ¢üAiÀÄ°èAiÀÄ UÀ½PÉ gÀeÁ
£ÀU¢
À ÃPÀgt
À zÀ PÁ®PÉÌ ®¨såÀªÁUÀÄwÛzÝÀ ªÀģɨÁrUÉ
¨svÀ åÉ ºÁUÀÆ £ÀUg
À À ¥ÀjºÁgÀ ¨svÀ åÉ U¼
À ÄÀ ¤ªÀÈwÛ
CxÀªÁ ªÀÄgÀt¹
 zÀ PÁ®zÀ UÀ½PÉ gÀeÁ
£ÀU¢
À ÃPÀgt
À PÉÌ ®¨såÀªÁUÀĪÀ¢®è.
vÀÄnÖ ¨svÀ åÉ zÀgª
À ÃÉ £ÁzÀgÆ
À ¥ÀƪÁð£ÀAé iÀĪÁV
ºÉaz
Ñ °
À è vÀÄnÖ¨v
Às åÉ ºÉZ¼
ÑÀ z
À À ¨ÁQAiÀÄ£ÀÄß vÉUz
É ÄÀ
¸ÀA§A¢ü¹zÀªj
À UÉ ¥ÁªÀw¸À¨ÃÉ PÁUÀÄvÀz
Û .É
(ªÀÄÄA¢£À ¥ÀzÀ : ¥Àª
æ Á¸À ¨sv
À åÉ )
- gÁAiÀÄ¥Àà J¸ï. £ÁAiÀÄÌ
¤ªÀÈvÀÛ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ
ªÉÆ : 9242126157
800 ªÀµðÀ UÀ¼À »AzÉAiÉÄà ±Àgt
À gÀ ªÀZ£À UÀ ¼À ÄÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÄÀ Ì WÉÆö¹zÀݪÅÀ
d«ÄãÀÄzÁgÀg,À zÉÆqÀªØ Áå¥ÁjUÀ¼,À ¨sÁj
²æêÀÄAvÀg,À £ÀUgÀ À ¥Àª
æ ÄÀ ÄRgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àz
æ Ás £À CZÀðPÀgÄÀ
ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄÄRAqÀgÀ
»rvÀz°
À z
è ÝÀ ªÀÄA¢gÀU¼À ÄÀ ±ÉÆõÀuAÉ iÀÄ
PÉÃAzÀUæ ¼À ÁVzÀݪÅÀ . D¼ÀĪÀ zÉÆgÉU½
À UÉ
PÀ Æ qÀ
F
UÀ Ä A¥À £ À Ä ß
¸ÀA¦æÃvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ
C¤ªÁAiÀÄðªÁVvÀÄ.Û ¥ÀS
æ ÁåvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£UÀ ¼
À ÄÀ zs£
À ,À
PÀ£PÀ ,À ªÀd,æ ªÉÊqÀÆAiÀÄð ªÀÄÄAvÁzÀ C¥Àj«ÄvÀ
¸ÀA¥Àw¤
Û AzÀ, zÉêÀzÁ¹AiÀÄjAzÀ, ©nÖ D¼ÀÄUÀ½AzÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄR¯ÉÆîĥÀ zs£
À ÁqsåÀjAzÀ vÀÄA©zÀݪÅÀ .
£Àg§
À °, ¥Áæt§
 °, ¥ÀQ§
ë ° ªÀÄÄAvÁzÀ §°UÀ¼À
ªÀÄÆ®PÀ ‘¨sAÀ iÀĪÉà zsª
À ÄÀ ðzÀ ªÀÄÆ®’ JA§ ¨sÁªÀ
ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛ PÁAiÀÄPÀfëUÀ¼À ±ÉÆõÀuAÉ iÀÄ£ÀÄß
¤gÀAvÀgª
À ÁV ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÄÀ .Û §¸Àªt
À £
Úª
À gÀ ÄÀ 12£ÉÃ
±Àvª
À iÀ Á£Àz¯
À Ãè É ªÀÄA¢gÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¤gÁPÀj¹
‘zÉúÀªÃÉ zÉêÁ®AiÀÄ’ JAzÀÄ ¸ÁjzÀgÄÀ .
zÉúÀzÆ
É ¼ÀV£À zÉêÀgÀ PÀÄgÀĺÀÄ DzÀAxÀ EµÀ°
Ö AUÀ
¥ÀÆeÉAiÀÄ «zsÁ£Àª£
À ÄÀ ß PÁAiÀÄPÀfëUÀ½UÉ ºÉý
PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄA¢gÀU½
À AzÁUÀĪÀ
±ÉÆõÀu¬
É ÄAzÀ vÀ¦¹
à zÀgÄÀ . DvÀäUËgÀªz
À Æ
É A¢UÉ
¸ÀªiÀ Á£ÀvAÉ iÀÄ ¥Àe
æ Õ É ªÀÄÆr¹zÀgÄÀ . »ÃUÉ §¸Àªz
˻
À s ÄÀ ðªÀÅ
«±Àz
é °
À è ªÀÄÆwð ªÀÄA¢gÀU½À ®èzÀ KPÉÊPÀ zsª
À ÄÀ ðªÁVzÉ.
°AUÁAiÀÄvÀ zsª
À ÄÀ ðUÀÄgÀÄ §¸Àªt
À £
Ú ª
À gÀ ÄÀ 12£ÉÃ
±Àvª
À iÀ Á£Àz¯
À Ãè É eÁw«£Á±À ZÀ¼ª
À ½
À DgÀA©ü¹zÀgÄÀ .
EµÀ°
Ö AUÀ zsÁgÀt ªÀiÁr °AUÁAiÀÄvÀgÁzÀªg
À °
À è
eÁw¨sÃÉ zÀ, ªÀtð¨sÃÉ zÀ, ªÀUð
À ¨sÃÉ zÀ ªÀÄvÀÄÛ
°AUÀ¨ÃÉ s zÀU½
À ®èzÀ zsª
À ÄÀ ð ¸Áܦ¹zÀgÄÀ . ¸ÀªÄÀ UÁgÀ
ºÀg¼À AÀ iÀÄ壪
À gÀ ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áæºt
äÀ ªÀÄÆ®zÀ ªÀÄzsÄÀ ªÀg¸À gÀ ÄÀ
°AUÀªAÀ vÀ zsª
À ÄÀ ð ¹éÃPÀj¹ J®è ¨sÃÉ zÀU½
À AzÀ
ªÀÄÄPÀgÛ ÁzÀgÄÀ . ºÀg¼
À AÀ iÀÄ壪
À gÀ À ªÀÄUÀ ²Ã®ªÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÄzsÄÀ ªÀg¸À gÀ À ªÀÄUÀ¼ÄÀ ¯ÁªÀtå¼À «ªÁºÀª£
À ÄÀ ß §¸ÀªÁ¢
±Àgt
À gÀÄ K¥Àðr¹zÀgÄÀ . ªÀÄ£ÀÄzsª
À ÄÀ ð±Á¸Àz
çÛ À ¥ÀPæ ÁgÀ
EzÀÄ «¯ÉÆêÀÄ «ªÁºÀ JAzÀÄ ªÉÊ¢PÀgÄÀ UÀįɩ
è ¹â zÀgÄÀ .
±Àgt
À jUÉ ²PÉë «¢ü¸¨
À ÃÉ PÉAzÀÄ ©dÓ¼À gÁd£À ªÉÄïÉ
MvÀq
Û À vÀAzÀgÄÀ . ªÉÊ¢PÀgÀ ±Á¸ÀU
çÛ ¼À ÄÀ ºÉýzÀAvÉ ©dÓ¼£
À À
±À¸U
çÛ À ¼À ÄÀ PÉýzÀªÅÀ. ºÀg¼À AÀ iÀÄå ªÀÄzsÄÀ ªÀg¸À jÀ UÉ J¼ÉºÆ
À mÉ
²PÉAë iÀiÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÉ ªÉÊ¢PÀgÄÀ §¸Àªt
À £
Ú ª
À g
À À
±Àgt
À ¸ÀAPÀÄ®ªÉA§ £Àª¸
À ª
À iÀ ÁdzÀ ªÉÄÃ¯É ©dÓ¼£
À À
ªÀÄÆ®PÀ Që¥Pæ À ÁæAw ªÀiÁr¹zÀgÄÀ . DUÀ §ºÀ¼µ
À ÄÀ Ö
±Àgt
À gÀ PÀUÆ
É Î¯AÉ iÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀªiÀ Á£ÀvÉ ¸ÁgÀĪÀ §ºÀ¼µ
À ÄÀ Ö
ªÀZ£
À PÀ l
À ÄÖU¼
À ÄÀ ¨ÉAQUÉ DºÀÄwAiÀiÁzÀªÅÀ . ¸Àº¸
À æ À ¸Àº¸
À æÀ
±Àgt
À gÀÄ ¢PÁÌ¥Á¯ÁV ºÉÆÃzÀgÄÀ . ¸ÀªiÀ Á£ÀvU
É ÁV
ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrzÀ zÁ±Àð¤PÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ
¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ WÀl£É dUÀw£
Û °
À è
J°èAiÀÄÆ £Àq¢
É ®è.
12£Éà ±Àvª
À iÀ Á£ÀPÌÉ ªÉÆzÀ®Ä dUÀw£
Û À AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¨sÁUÀz°
À è zÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀUðÀ ªÀ£ÄÀ ß MAzÀÄUÀÆr¹ ZÀ¼ª
À ½À
ªÀiÁrzÀ zÁR¯É E®è. ªÀĺÁ£ÀĨsÁ« §¸Àªt
À £
Úª
À gÀ ÄÀ
J®è ¥ÀPæ ÁgÀzÀ PÁAiÀÄPÀfëUÀ¼£
À ÄÀ ß MAzÀÄUÀÆr¹
±Àgt
À ¸ÀAPÀÄ®ªÉA§ £Àª¸À ª
À iÀ Ád ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀgÄÀ .
zÀÄrAiÀÄĪÀ d£Àg£
À ÄÀ ß ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ MAzÀÄUÀÆr¹zÀ
QÃw𠧸Àªt
À £
Ú ª
À jÀ UÉ ¸À®Äèvz
Û À .É ±Àgt
À ¸ÀAPÀÄ®zÀ°è
eÁwUÀ ¼ À Ä ¤ªÀ i ÁðtªÁV PÁAiÀ Ä PÀ U À ¼ À Ä
G½zÀÄPÉÆAqÀªÅÀ. D PÁAiÀÄPÀU¼À °
À è ¨sÃÉ zÀ Jt¸¨
À ÁgÀzÄÀ
JA§ÄzÀÄ §¸Àªt
À £Ú ª
À gÀ À PÀl¥
Öu
à À AÉ iÀiÁVvÀÄ.Û §¸Àªt
À £Ú ª
À gÀ À
¥Àz
æ Ás ¤ PÁAiÀÄPÀ ºÉa£
Ñ z
À ®
À .è ºÀg¼À AÀ iÀÄ壪
À gÀ À ¸ÀªÄÀ UÁgÀ
PÁAiÀÄPÀ PÀrªÉÄ C®è JA§ ¸ÀvåÀª£
À ÄÀ ß ±Àgt
À gÀÄ
¥Àæ¹zÀÞ ¸Á»w gÀAeÁ£ï
zÀUÁð CªÀgÄÀ
§gÉzÀ
“±Àgt
À gÀ
¸ÀªÄÀ UÀæ PÁæAw”
JA§
¥ÀĸÀPÛ z
À °
À è
¯ÉÃRPÀgÀ
“¤ªÉÃzÀ£”É ¬ÄAzÀ DAiÀÄÝ ¨sÁUÀ.
«±À¸
é AÀ ¸ÉÜ ªÀiÁ£Àªº
À PÀ ÄÀ ÌU¼
À £
À ÄÀ ß WÉÆö¹vÀÄ. DzÀgÉ
12£Éà ±Àvª
À iÀ Á£Àz°
À è ±Àgt
À gÀÄ ªÀiÁ£Àªº
À PÀ ÄÀ U
Ì ¼À À PÀÄjvÀÄ
ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝPÁÌV ºÀÄvÁvÀägÁUÀ ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ!
ªÀiÁ£Àªº
À PÀ ÄÀ U
̽
À UÁV ±Àgt
À gÀÄ ºÀÄvÁvÀägÁzÀ PÁgÀt
EzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÄÀ U
Ì ¼
À À zsª
À ÄÀ ðªÁVzÉ.
EAxÀ C£ÀÄ ªÀÄ¥ÀªÁzÀ §¸ÀªÀ zsª
À ÄÀ ðªÀ£ÄÀ ß
ªÀÄ£ÀÄ ªÁ¢UÀ¼À ¸ÉÆÃAQ¤AzÀ gÀQ¹
ë
G½¹PÉƼÀĪ
î ÅÀzgÀ À ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀdUÀw£
Û À
¨s«
À µÀå §gÉAiÀĨÉÃQzÉ. ªÀiÁ£ÀªPÀ ÄÀ ®zÀ ªÀÄvÀÄÛ
MmÁÖgÉ fêÀ¸AÀ PÀÄ®zÀ gÀPu
ëÀ AÉ iÀÄ°è
§¸Àªz
À ª
Às ÄÀ ðzÀ ¥ÁvÀæ »jzÁVzÉ
JA§ÄzÀ£ÄÀ ß °AUÁAiÀÄvÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ MmÁÖgÉ
PÀ£ßÀ rUÀgÄÀ CjvÀÄPÉƼÀĪ
î ÅÀ zÀÄ PÁ®zÀ PÀgAÉ iÀiÁVzÉ.
AiÀiÁgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀ¢zÀÝgÀÆ ¥ÀæeÁÕªÀAvÀ
°AUÁAiÀÄvÀgÄÀ , zÀ°vÀgÄÀ , »AzÀĽzÀªg
À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ
§qÀªgÀ ÄÀ F zsª
À ÄÀ ð gÀPu
ë À AÉ iÀÄ°è ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÃÉ QzÉ.
§¸Àªz
À ª
À s ÄÀ ðªÀÅ ªÀiÁ£Àªz
À ª
À s ÄÀ ðªÁVzÀÄÝ J®èg£
À Æ
À ß
M¼ÀUÆ
É ¼ÀĪ
î À ±ÀQAÛ iÀÄ£ÀÄß ¥Àq¢
É zÉ. «±Àz
é À ¥Àwæ AiÉÆAzÀÄ
fëUÉ §¸Àªz
À ª
À s ÄÀ ðzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀQÌz.É DzÀÝjAzÀ
«±Àz
é À d£ÀvU
É É zsÁ«ÄðPÀ UÀrgÉÃSÉU½
À ®èzÀ F
§AiÀÄ®Äzsª
À ÄÀ ðªÀ£ÄÀ ß FUÀ¯ÁzÀgÆ
À ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÄÀ
CªÀ±åÀ«zÉ. E®è¢zÀÝgÉ dUÀvÄÀ Û ªÀtðzÉÃé ¶UÀ½AzÀ,
¨s À A iÉ Æ ÃvÁà z À P À j AzÀ ªÀ Ä vÀ Ä Û ªÀ Ä vÁAzs À
PÉÆêÀÄĪÁ¢UÀ½AzÀ vÀÄA©ºÉÆÃUÀÄvÀz
Û .É
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªiÀ ÁdzÀ gÀPu
ë À AÉ iÀÄ°è §¸Àªz
˻
À s ÄÀ ðzÀ
¥ÁvÀæ »jzÁVzÉ. DzÀgÉ §¸Àªt
À £
Úª
À gÀ À ºÉ¸gÀ ÄÀ ºÉüÀÄvÀÛ
§zÀÄPÀĪÀ C£ÉÃPÀ gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ
CAxÀ £ÁAiÀÄPÀg£
À ÄÀ ß ¨ÉA§°¸ÀĪÀ ¸Áé«ÄUÀ¼ÄÀ
PÉÆêÀÄĪÁ¢UÀ¼À ¥Á¼ÉAiÀÄzÀ°è «dÈA©ü¸ÄÀ vÀÛ §¸ÀªÁ¢
±Àgt
À gÀ vÀvÛ À U
é½
À UÉ C¥ÀªiÀ Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝg.É 12£ÉÃ
±Àvª
À iÀ Á£Àz°
À è ±Àgt
À gÀ PÀUÆ
É Î¯É ªÀiÁrzÀ ¸ÀAvÀwAiÀĪÀgÀ
eÉÆvÉ PÉÊeÉÆÃr¸ÀÄvÀÛ vÀªÄÀ v
ä£
˻
À £
À ÄÀ ß ªÀÄgÉwzÁÝg.É »ÃUÉ
ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÉ F zsª
À ÄÀ ð ¸ÁA¥Àz
æ ÁAiÀÄPÀ
DZÀgu
À UÉ ½À UÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁV vÀ£ßÀ ¤d¸Àgé Æ
À ¥Àª£À ÄÀ ß
PÀ¼z
É ÄÀ PÉƼÀĪ
î ÅÀ zgÀ °
À è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. FUÁUÀ¯ÃÉ EAxÀ
¹Üw §AzÉÆzÀVzÉ. DzÀÝjAzÀ F zsª
À ÄÀ ðªÀ£ÄÀ ß
12£Éà ±Àvª
À iÀ Á£ÀzÀ ±Àgt
À gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ CzÀgÀ
ªÀÄÆ®¸Àg
é Æ
À ¥Àz°
À è G½¹PÉƼÀĪ
î ÅÀ zÀÄ vÀÄvÀÄð
CªÀ±åÀPvÀ AÉ iÀiÁVzÉ.
“¯ÉÃRPÀ£À DvÀä ªÀÈvÁÛAvÀ”
¯ÉÆÃPÀPÌÉ ¸ÁjzÀgÄÀ . §¸Àªt
À £
Ú ª
À gÀ ÄÀ PÁAiÀÄPÀfëUÀ¼À
§zÀÄQ£À°è CPÀg
ë PÀ ÁæAw ªÀiÁrzÀgÄÀ . CªÀg®
É è CPÀg
ë À
PÀ°vÀÄ vÀªÄÀ ä vÀªÄÀ ä PÁAiÀÄPÀzÀ C£ÀĨsª
À ª
À £
À ÄÀ ß C£ÀĨsÁªÀzÀ
ªÀÄlÖPÌÃÉ j¹ C£À£åÀªÁzÀ ªÁZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ gÀZ£
À É
ªÀiÁrzÀgÄÀ . 35 ªÀZ£
À PÀ ÁwðAiÀÄgÀ ªÀZ£
À UÀ ¼À ÄÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ
MlÄÖ 221 ªÀZ£
À PÀ ÁgÀgÀ ªÀZ£
À U
À ¼
À ÄÀ ¹Q̪.É EªÀg°
À è
§ºÀÄ¥Á®Ä d£ÀgÄÀ §¸Àªt
À £
Úª
À gÀ À ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £Àz°
À è
¸ÁPÀgë gÀ ÁV ªÀZ£
À À gÀZ£
À É ªÀiÁrzÀªgÀ ÁVzÁÝg.É EAxÀ
MAzÀÄ CzÀÄãvÀ ¸Ázs£
À É 12£Éà ±Àvª
À iÀ Á£ÀPÌÉ ªÀÄÄAZÉ
dUÀw£
Û À AiÀiÁªÀ ªÀÄƯÉAiÀÄ®Æè DV®è. »ÃUÁV
EzÀÄ PÁAiÀÄPÀfëUÀ¼À zsª
À ÄÀ ðªÁVzÉ.
12£Éà ±Àvª
À iÀ Á£Àz°
À è §¸Àªt
À £
Ú ª
À gÀ ÄÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ,
DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÁ±Àð¤PÀ ZÀZð
É UÁV C£ÀĨsª
À ª
À ÄÀ Al¥À
JA§ dUÀw£
Û À ªÉÆzÀ® ¸ÀA¸Àvï ¸Áܦ¹zÀgÄÀ .
£ÀlĪÀgÀ d£ÁAUÀ¢AzÀ §AzÀ ªÀĺÁeÁÕ¤
C®èªÄÀ ¥À¨
æ ÄÀs zÉêÀg£
À ÄÀ ß C£ÀĨsª
À À ªÀÄAl¥ÀzÀ
±ÀÆ£Àå¹AºÁ¸À£Á¢üñÀg
é g
À £
À ÁßV ªÀiÁrzÀgÄÀ . ««zsÀ
PÁAiÀÄPÀU¼
À £
À ÄÀ ß ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªiÀ ÁdUÀ¼À 770 ¥ÀÄgÀĵÀ
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á ¥Àwæ ¤¢üU¼
À £
À ÄÀ ß C£ÀĨsª
À À ªÀÄAl¥ÀzÀ
¸Àz¸À åg
À£
À ÁßV ªÀiÁrzÀgÄÀ . CªÀg£
À ÄÀ ß CªÀÄgÀUt
À UÀ¼AÉ zÀÄ
PÀgz
É g
À ÄÀ . C£ÀĨsª
À ª
À ÄÀ Al¥ÀªÅÀ C©üªåÀQÛ ¸ÁévAÀ vÀæ åzÀ
vÁtªÁVvÀÄ.Û ±Àgt
À gÀ ªÀZ£
À UÀ ¼À À ZÀZð
É AiÀÄ £ÀAvÀgª
À ÃÉ
CªÀÅ d£ÀgÀ PÉÊ ¸ÉÃgÀÄwÛzݪ
À ÅÀ . ªÀZ£
À UÀ ¼À ÄÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ
CA±ÀU¼
À £
À ÄÀ ß M¼ÀUÆ
É ArzÀÄÝ ªÀiÁ£Àªº
À PÀ ÄÀ ÌU¼
À £
À ÄÀ ß
¥Àwæ ¥Á¢¸ÀÄvÀª
Û .É £ÉÊwPÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsUÀ ½
À AzÀ
d¤¹zÀ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÄÀ ÌU¼
À °
À è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåvÁ師
À ®è.
¹ÛçÃ-¥ÀÄgÀĵÀg°
À è ¨sÃÉ zÀ¨Ás ªÀ«®è ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ
ºÀPÄÀ U
Ì ¼À À 30 CA±ÀU¼À £
À ÄÀ ß «±À¸
é AÀ ¸ÉÜ 1948£Éà r¸ÉA§gÀ
10 gÀAzÀÄ WÉÆö¹vÀÄ. F J®è CA±ÀU¼
À ÄÀ
§¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è EªÉ. JgÀqÀ£ÉÃ
ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞz°
À è 5 PÉÆÃn d£À ¸Á«VÃqÁzÀ £ÀAvÀgÀ
QgÀÄaPÉÆAqÀ. ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄvÁÛgÉAiÉÄÃ? “CgÉ!!
ZÀÆj ºÁQzÀÄÝ §®PÉÌ. gÀPÀÛ JqÀUÀqɬÄAzÀ §AvÀ¯ÉÆèÃ!!”
JAzÀÄ ¨ÉƨÉâ ºÁQzÀgÀÄ.
J®ègÀÆ £ÀQÌzÉÝà £ÀQÌzÀÄÝ.
¸ÀjAiÀiÁV vÁ°ÃªÀÄÄ
ªÀiÁqÀzÉà £ÁlPÀªÁrzÀgÉ
AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ
D¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀPÉÌ
MAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ°è £ÁlPÀzÀ°è
£ÀqÉzÀ WÀl£É. zÀÆgÀzÀ
Hj£À°ègÀĪÀªÀ¤UÉ
£ÁlPÀzÀ°èAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ£À
¥ÁvÀæ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. DvÀ
MA¢£ÀªÀÇ vÁ°Ã«ÄUÉ
§A¢gÀ°®è. £ÁlPÀzÀ ¢£ÀªÉÃ
zÀÆgÀzÀ HjAzÀ §A¢zÀÝ.
CzÀÆ £ÁlPÀ
DgÀA¨sÀªÁUÀ®Ä E£ÉßãÀÄ
JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ vÁ¸ÀÄUÀ½gÀĪÁUÀ. DUÀ¯Éà G½zÀ
¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼ÀÄ §tÚ §½zÀÄPÉƼÀî®Ä PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ.
FvÀ£ÀÆ ºÉÆÃV §tÚPÉÌ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ.
CAvÀÆ £ÁlPÀ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. DvÀ £ÁlPÀzÀ MAzÉÃ
MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÀAoÀ¥ÁoÀ ªÀiÁrgÀ°®è. vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ
¥ÁvÀæzsÁj AiÀiÁgÀÄ? ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀzÀªÀ¼À ¥ÁvÀæzsÁj AiÀiÁgÀÄ?
AiÀiÁªÀÅzÀÆ DvÀ¤UÉ UÉÆwÛgÀ°®è. CzÀÄ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀȱÀå.
C°è DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀzÀªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀzÀ ¥ÁvÀæzsÁj ºÀ¼ÉAiÀÄ ¹ÃgÉ GlÄÖPÉƼÀÄîªÀ §zÀ®Ä
CªÀ¼ÀÆ ¨sÀdðjAiÀiÁzÀ ¹ÃgÉAiÀÄ£Éßà GnÖzÀݼÀÄ. £ÁAiÀÄPÀ D
zÀȱÀåzÀ°è ¥ÀæªÉò¹ qÁ°ðAUï JAvÀ ºÉý Nr ºÉÆÃV
ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß C¦àPÉƼÀî¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ FvÀ ¥ÀæªÉò¹zÀªÀ£ÉÃ
ºÉAqÀw AiÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀzÀªÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ Cj«UÉ
¨ÁgÀzÉà C°èAiÉÄà EzÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀzÀªÀ¼À£ÀÄß “qÁ°ðAUï’’ JAvÀ
ºÉý C¦àPÉÆAqÀÄ©qÀ¨ÉÃPÉÃ? UÀr©r ©zÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀzÀªÀ¼ÀÄ
¦¸ÀĪÀiÁw£À° “£Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÉAqÀw C°æ. ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀzÀ
¥ÁvÀæzsÁj” JAzÀÄ ºÉüÀÄvÀÛ PÉƸÀgÁqÀÄvÀÛ DvÀ¤AzÀ
©r¹PÉƼÀÄîwÛgÀ®Ä vÀ¦à£À CjªÁzÀ DvÀ ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß
©lÄÖ ‘qÁ°ðAUï’ JAvÀ ºÉý Nr§AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ
¥ÁvÀæzsÁjAiÀÄ£ÀÄß C¦àPÉÆAqÀÄ©lÖ. EzÀPÉÌ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ AiÀiÁªÀ
jÃwAiÀÄ°è £ÀQÌgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÉÃ?
¢£À¤vÀå ºÉZÄÀ w
Ñ g
Û ÄÀ ªÀ ªÁºÀ£UÀ ¼
À À zÀlu
Ö AÉ iÀÄ£ÀÄß
¤AiÀÄAw渮
À Ä M§â PÁ£Àm
ì ÃÉ §¯ïgÀ£ÄÀ ß £ÉëĸÀ¨ÃÉ PÀÄ
avÁÛPÄÀ ¯Á UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÁå¦AÛ iÀÄ°è
EgÀĪÀ «ÄãÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀm,ÖÉ PÁ¬Ä-¥À¯åÉ ªÀiÁgÀÄPÀm,ÖÉ
UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw, D¸Àv
à æÉ ºÁUÀÆ ºÉʸÀÆ̯ï PÁ¯ÉÃeï, EvÀgÀ C£ÉÃPÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
¸ÀA¸ÉÜU¼
À ÄÀ MAzÉà PÀqÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ DAiÀiÁ D¦üùUÉ
ºÁUÀÆ «Ää£À ªÀiÁgÀÄPÀm,ÖÉ PÁ¬Ä¥À¯åÉ ªÀiÁgÀÄPÀmU
ÖÉ É
§gÀĪÀ d£ÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑUÄÀ wÛz.É J®ègÆ
À ¢éZPÀ æÀ
ªÁºÀ£z
À Æ
É A¢UÉ ªÀiÁgÀÄPÀmU
ÖÉ É §gÀĪÀÅzÀjAzÀ D
¸Àܼz
À °
À è JgÀqÆ
À §¢UÉ ªÁºÀ£U
À ¼
À £
À ÄÀ ß ¤°è¹
§gÀºÆ
É ÃUÀĪÀ ¥ÁzÀZÁjUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï
¸ÀªÁgÀjUÉ ¸ÀÆÌ¯ï ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÃeï «zÁåyðUÀ½UÉ
§ºÀ¼À vÉÆAzÀgAÉ iÀiÁUÀÄwÛz.É ºÉʸÀÆÌ¯ï ªÀÄÄAzÉ
ºÉʸÀÆÌ¯ï ©lÄÖ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ «zÁåyðUÀ½UÉ
ªÁºÀ£U
À ½
À AzÀ §ºÀ¼À »A¸ÉAiÀiÁUÀÄwÛzÄÀ Ý ªÀÄPÀ̼ÄÀ
ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ CªÀ¸g
À z
À °
À è C¥ÀWÁvÀªÁUÀĪÀ
¸ÀA¨sª
À «
À gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉʸÀÆÌ¯ï ºÀwg
Û z
À À °APï
gÉÆÃqï PÁæ¸ï¤AzÀ ZÀað£À UÉÃn£Àªg
À U
É É E§âgÆ
À
PÁ£Àm
ì ÃÉ §¯ïgÀ£ÄÀ ß £ÉëĹPÉÆqÀ¨ÃÉ PÁV «£ÀAw.
E®è¢zÀÝgÉ J¯Áè ªÁºÀ£U
À ¼
À £
À ÄÀ ß EqÀĪÀ ªÀ媸
À ÜÉAiÀÄ£ÀÄß
MAzÉÃ PÀqU
É É EqÀ®Ä ªÀ媸
À ÜÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ.
NzÀÄUÀgÀ ªÀg¢À
ºÁUÀ Æ F §UÉ Î £ÁªÀ Å
¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è «£ÀAw¹PÉÆAqÁUÀ
EzÀÄ £ÀªÄÀ ä PÉ®¸Àª®
À è EzÀÄ UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ
PÉ®¸ÀªA
É zÀÄ ºÉüÀÄvÁÛg.É ºÁVzÀÝ ªÉÄÃ¯É mÁæ¦Pü ï
PÀAmÉÆÃæ ¯ï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÀ PÉ®¸À JA§ÄzÀ£ÄÀ ß
w½¸À¨ÃÉ PÁV «£ÀAw.
- CzsåÀ PÀëgÀÄ,
- eÉ,eÉ,f,J ¸ÀAWÀ, avÁÛPÄÀ ® ¸ÀzÁ²ªÀUq
À ,À
PÁgÀªÁgÀ
P
PÜ
ÜÃ
ÃÝ
ÝÊ
ÊÜ
ÜÚ
ÚÊ
ÊÜ
Üá
áá
áí
íh
hÝ
ÝÊ
ÊÜ
Üâ
â
31 ªÀiÁZïð 2015 ªÀÄAUÀ¼ª
À ÁgÀ
f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀgÀ ¥ÀæªÁ¸À
PÁgÀªÁgÀ : G£ÀßvÀ ²PÀët, ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè
G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀ Dgï.«.zÉñÀ¥ÁAqÉ CªÀgÀÄ K¦æ¯ï 4 gÀAzÀÄ
f¯ÉèUÉ DUÀ«Ä¸ÀĪÀgÀÄ.
CªÀgÀÄ K¦æ¯ï 4 gÀAzÀÄ ¸ÁUÀgÀ¢AzÀ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ
ºÀ½AiÀiÁ¼À DUÀ«Ä¸ÀĪÀgÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. K¦æ¯ï 5 gÀAzÀÄ
¨É. 9 jAzÀ 11 gÀªÀgÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. ¨É.
11-30PÉÌ ªÀÄzÀ£À½î UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À
PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ ZÁ®£É ¤ÃqÀĪÀgÀÄ. ªÀÄ. 12-30PÉÌ ºÀ½AiÀiÁ¼À
¥ÀlÖt D±ÀæAiÀÄ ¸À«Äw ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀªÀgÀÄ. ªÀÄ. 1-30PÉÌ
¥Àlt
Ö ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸À¨Ás ¨sª
À £
À z
À °
À è C®à¸AÀ SÁåvg
À À C©üªÈÀ ¢Þ ¤UÀªÄÀ zÀ
±ÀæªÀıÀQÛ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ZÉPï «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. ªÀÄ. 3
UÀAmÉUÉ ºÀ½AiÀiÁ¼À¢AzÀ ¤UÀð«Ä¹ zÁAqÉðUÉ DUÀ«Ä¸ÀĪÀgÀÄ.
ªÀÄ. 3-30PÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. ªÀÄ. 4 UÀAmÉUÉ
zÁAqÉð £ÀUÀgÀzÀ D±ÀæAiÀÄ ¸À«Äw ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀgÀÄ.
¸ÀA 5 UÀAmÉUÉ zÁAqÉð £ÀUÀgÀ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉAiÀÄ ºÉƸÀ
PÀlÖqÀzÀ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀgÀÄ. ¸ÀA 630PÉÌ zÁAqÉð ¤UÀð«Ä¹ gÁwæ 7 UÀAmÉUÉ ºÀ½AiÀiÁ¼À DUÀ«Ä¹
ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ.
K¦æ¯ï 6 gÀAzÀÄ ¨É. 9-30PÉÌ ºÀ½AiÀiÁ¼À ¤UÀð«Ä¹ ¨É. 10
UÀAmÉUÉ zÁAqÉðAiÀÄ°è GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ¹¢Ý §ÄqÀPÀlÄÖ
d£ÁAUÀzª
À j
À UÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸Ë®¨såÀ U¼
À /À AiÉÆÃd£ÉU¼
À À
MAzÀÄ ¢£ÀzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ. ¨É. 11 UÀAmÉUÉ zÁAqÉð¬ÄAzÀ
¤UÀð«Ä¹ ¨É. 11-30PÉÌ eÉÆÃAiÀÄqÁPÉÌ DUÀ«Ä¸ÀĪÀgÀÄ. PÉ.r.¦
¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀgÀÄ. ªÀÄ. 2 UÀAmÉUÉ eÉÆÃAiÀÄqÁ¢AzÀ
¤UÀð«Ä¹ ªÀÄ. 3 UÀAmÉUÉ PÁgÀªÁgÀ DUÀ«Ä¸ÀĪÀgÀÄ. PÁgÀªÁgÀzÀ°è
PÁ½, PÉÊUÁ, ¹Ã§qÀð ¥ÀÄ£Àgï ªÀ¸Àw ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ ¥Àj²Ã®£Á
¸À¨AÉs iÀÄ°è ¨sÁUÀª»
À ¸ÀĪÀgÄÀ . ªÀÄ. 4-30PÉÌ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸ÀªÄÀ ¸ÉåU¼
À À
§UÉÎ PÉÊUÉÆAqÀ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ zÀ §UÉÎ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjUÀ¼Æ
É A¢UÉ
¸À¨sÉ £ÀqɸÀĪÀgÀÄ. PÁgÀªÁgÀ ªÁ¸ÀÛªÀå. K¦æ¯ï 7 gÀAzÀÄ ¨É. 9
UÀAmÉUÉ K¦æ¯ï 11 jAzÀ 30 gÀªÀgÉUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ
±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ UÀtwzÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw
¸À¨A
És iÀÄ°è ¨sÁUÀª»
À ¸ÀĪÀgÄÀ . ¨É. 10 UÀAmÉUÉ PÁgÀªÁgÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ
PÉ.r.¦ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀgÀÄ. ªÀÄ. 3 UÀAmÉUÉ PÁgÀªÁgÀ
¤UÀð«Ä¹ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄqÉÃð±Àg
é À vÉg¼
À ÄÀ ªÀgÄÀ . f¯Áè PÁAUɸ
æ ï
¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ gÁwæ 7-30PÉÌ ªÀÄÄqÉð±ÀégÀ¢AzÀ
PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀPÉÌ vÉgÀ¼ÀĪÀgÀÄ.
PÀ¼¥
À É ¨ÁAzÁgÀÄ: UÁæªÄÀ ¸ÀÜgÀ zÀÆgÀÄ
AiÀįÁè¥ÄÀ gÀ : ¸ÀtÚ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ Cr vÉÆÃgÀt¸Àgz
À À
ºÀwÛgÀ ¤«Äð¹zÀ ¨ÁAzÁgÀÄ PÁªÀÄUÁj PÀ¼À¥ÉAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ
UÁæªÀĸÀÜgÀÄ zÀÆjzÁÝgÉ.
F Pˀjvˀ DZˣ
é ÁxÀ ¨sl
À Ö PÀ©â£U
À z
À ÝÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÄÀ ¸ÀÜgÄÀ vÁ®ÆQ£À
ºÁ¸ÀtV UÁæ.¥ÀA. ªÁå¦AÛ iÀÄ D®ªÁqÀ UÁæªÄÀ zÀ PÀ©£
â U
À z
À ÝÉ UÉ ¤«Äð¹zÀ
¨ÁAzÁgÀ Ä PÁªÀ Ä UÁjAiÀ Ä PÀ Ä jvÀ Ä
¸À Ü ½AiÀ Ä ±Á¸À P À j UÉ
ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛPÉÌ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÁÝgÉ.
F PÁªÀ Ä UÁj 17.85 ®PÀ ë gÀ Ä ªÉ Z À Ñ z ÁÝVzÀ Ä Ý, PÁªÀ Ä UÁj
¥ÀÆtðUÉÆArzÀÝgÀÆ, ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV®è. ªÀÄAdÆgÁzÀ ºÀtzÀ°è
PÉêÀ® ªÀÄÆgÀjAzÀ £Á®ÄÌ ®PÀë gÀÄUÀ¼µ
À ÖÉ ªÀåAiÀĪÁzÀAvÉ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ
UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÀz
Û .É EzÉ PÁªÀÄUÁj¬ÄAzÀ PÀȶ d«Ä¤UÉ ºÁ¤AiÀiÁVzÉ.
¨ÁAzÁgÀÄ ¤ªÀiÁðt ¸ÀA¥ÀÆtð PɼÀ UÀÄtªÀÄlÖzÁÝVzÉ.AiÉÆd£ÉAiÀÄ
ªÉZÀÑ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ¢rÃgï DV PÁªÀÄUÁj
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉZÀÑzÀ £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀPÉÌ ¸ÀÄtÚ §½AiÀįÁVzÉ JAzÀÄ
G¯ÉèÃT¹zÁÝgÉ.
PÁªÀÄUÁjAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁV vÀ¤SÉ
£ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¸ÀgÀPÁj AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÀÄAdÄgÁzÀ ºÀt ¸ÀzÀâ¼ÀPÉ
DUÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d£ÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV DUÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀÄ
MvÁ۬ĹzÁÝgÉ.
vÁ.¥ÀA.¸Àz¸À åÀ £À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯èÉ : zÀÆgÀÄ-¥Àwæ zÀÆgÀÄ
ºÉÆ£ÁߪÀgÀ : d¯Á£ÀAiÀÄ£À PÁªÀÄUÁj ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄjvÀAvÉ
vÁ.¥ÀA.¸Àz¸
À åÀ ºÁUÀÆ HgÀ d£ÀgÀ £ÀqÄÀ ªÉ ¥Àg¸
À g
àÀ À ªÀiÁw£À ZÀPª
À ÄÀ Q
£Àqz
É ÄÀ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ ªÉÄnÖ¯ÃÉ j zÀÆgÀÄ-¥Àw
æ zÀÆgÀÄ ¸À°¹
è zÀ WÀl£É
gÀ«ªÁgÀ ¸ÀAeÉ ºÉÆ£ÁߪÀgÀ vÁ®ÆQ£À ªÀÄAQAiÀÄ°è £Àq¢
É zÉ.
vÁ.¥ÀA.¸Àz¸
À åÀ gÁdÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ EªÀgÄÀ zÀÆgÀÄ ¸À°¹
è
vÁ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÄÀ ªÁUÀ zÁ¸À£ª
À ÄÀ QÌAiÀÄ «Ã£ÀÄ AiÀiÁ£É UÉÆëAzÀ
UÀt¥Àw £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨÁæAiÀÄ ¨Á§AiÀÄå £ÁAiÀÄÌ, wªÀÄä¥àÀ UÀt¥Àw
£ÁAiÀÄÌ EªÀgÄÀ CqÀU
Ø n
À Ö dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉƯɨz
É j
À PÉ
ºÁQzÀÝ®z
è ÃÉ PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPɬ
É ÄAzÀ PÉʪÉÄÃ¯É ºÀ¯A
èÉ iÉĸÀVgÀĪÀzÁV
DgÉÆæ¹ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÁÝg.É
F ¥ÀPæ g
À t
À PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ ¸ÀĨÁæAiÀÄ ¨Á§AiÀÄå £ÁAiÀÄÌ EªÀgÄÀ
zÀÆgÀÄ ¤Ãr,vÁ.¥ÀA.¸Àz¸
À åÀ gÁdÄ £ÁAiÀÄÌgÄÀ d¯Á£ÀAiÀÄ£À E¯ÁSÉAiÀÄr
vÀqU
É Æ
É ÃqÉ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÃÉ ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ,RZÀÄð ºÁQ
PÉ®¸À ªÀiÁrgÀĪÀzÁV ªÀiÁ»w¬ÄzÀÄÝ F ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁ»w ºÀQÌ£r
À
«ªÀgÀ ¥Àqz
É ÄÀ CªÀg°
À è F §UÉÎ PÉýzÀÝPÌÉ gÁdÄ £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄzÁ¸ï
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ EªÀgÄÀ dUÀ¼ª
À iÀ Ár ¨ÉÊzÀÄ ¤A¢¹ zÀÆrºÁQ
ºÉÆqÉ¢gÀĪÀzÁV DgÉÆæ¹zÁÝg.É
F JgÀqÄÀ ¥ÀPæ g
À t
À UÀ¼ÄÀ ªÀÄAQ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ
ªÀ¸A
À vÀ DZÁj ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀ±
æ ÃÉ RgÀ JZï £ÁAiÀÄÌ EªÀgÄÀ vÀ¤SÉ
PÉÊUÉÆArzÁÝg.É
ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ºÉÃUÉ ©qÀĪÀÅzÀÄ?
£À£Àß OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄzÀå ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ½UÉ CªÀgÀ Cj«®èzÀAvÉ ¤ÃrzÀ°è ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹ ©qÀÄvÁÛgÉ.
zsÀƪÀÄ¥Á£À ©r¸ÀÄ«PÉUÉ, ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÉ C¸ÀÛªÀiÁ, UÀAlÄ £ÉÆêÀÅ EzÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ aQvÉì £ÀªÀÄä°èzÉ.
¨É¼ÉUÉÎ 10 jAzÀ 3gÀ ªÀgÉUÉ
* ¥Àw
æ wAUÀ¼ÄÀ 9 ªÀÄvÀÄÛ 23 ºÉÆmÉÃ¯ï £Àªv
À ÁgÁ, PÉÊQt gÀ¸,ÛÉ PÁgÀªÁgÀ, ¥ÉÆÃ: 220831
* 8 ªÀÄvÀÄÛ 22 ¸ÁªÀiÁæmï UɸïÖ ºË¸ï, AiÀįÁè¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ, ²gÀ¹.
: 08384-236278
DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À°è£À PÀ®¨ÉgÀPÉ §UÉÎ eÁUÀÈw CUÀvÀå : ¸ÀzÁ²ªÀ «Äfð
PÁgÀªÁgÀ : DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼°
À è£À
PÀ®¨ÉgPÀ É ¥ÀPæ g
À t
À UÀ¼ÄÀ ºÉaÑ£À ¥Àª
æ iÀ ÁtzÀ°è
¨É¼QÀ UÉ §gÀÄwÛzÄÀ Ý, EzÀgÀ §UÉÎ d£Àg°
À è ºÉaÑ£À
CjªÀÅ ªÀÄÆqÀ¨ÃÉ PÁzÀ CUÀvåÀ «zÉ JAzÀÄ
zsÁgÀªÁqÀzÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ
»jAiÀÄ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀ ¸ÀzÁ²ªÀ «Äfð CªÀgÄÀ
ºÉýzÀgÀÄ.
CªÀgÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
gÀAUÀªÄÀ A¢gÀz°
À è UÁæºPÀ g
À À eÁUÀÈw
PÀ Ä jvÀ Ä ¹Û ç à ±À Q Û UÀ Ä A¥À Ä UÀ ½ UÉ
DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÝ
PÁAiÀiÁðUÁgÀªÀ£ÀÄß GzÁÏn¹
ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÄÀ .
¢£À ¤ vÀ å G¥À A iÉ Æ ÃV¸À Ä ªÀ
ºÁ®Ä ¸É à jzÀ A vÉ DºÁgÀ
¥ÀzÁxÀðUÀ¼°
À è PÀ®¨ÉgPÀ É ¥ÀPæ g
À t
À UÀ¼ÄÀ
ºÉZÀÄÑwÛªÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀiÁVæ
UÀ ¼ À £ À Ä ß Rjâ¹zÁUÀ CzÀ g À
GvÁàzÀ£Á ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉÃ
£ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀtPÉÆlÄÖ
Rjâ¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ
ªÀiÁvÀª
æ ®
À z
è ÃÉ ¸ÉêÉU¼
À ÄÀ ¸ÀºÀ UÁæºPÀ g
À À
PÁAiÉ Ä Ý ªÁå¦Û U É §gÀ Ä vÀ Û ª É .
zÀÆgÀªÁtÂ, gÉʯÉéÃ, §¸ï ¸ÁjUÉ,
CqÀÄUÉ C¤® «vÀgÀuÉ EvÁå¢
¸ÉêÉU¼
À °
À è ¯ÉÆÃ¥ÀzÆ
É ÃµÀ CxÀªÁ
£ÀÆå£ÀvU
É ¼
À ÄÀ GAmÁzÀgÉ UÁæºPÀ g
À À
£ÁåAiÀ i Á®AiÀ Ä PÉ Ì vÀ P À g ÁgÀ Ä
¸À°¸
è §
À ºÀÄzÁVzÉ. ªÀiÁgÀÄPÀmÖÉ ªÁå¦Û
«±Á®ªÁzÀµÄÀ Ö UÁæºPÀ g
À £
À ÄÀ ß ªÉÆøÀ
ªÀ i ÁqÀ Ä ªÀ ª À g À ¸À A SÉ å AiÀ Ä Æ
ºÉ Z ÁÑ U À Ä wÛ z É . DzÀ g É UÁæ º À P À
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀzÀvÀlÄÖªÀªÀgÀ
¸ÀASÉå ªÀiÁvÀæ ºÉZÁÑUÄÀ wÛ®è JAzÀgÄÀ .
f¯Áè ªÀ Ä lÖ z À ° è gÀ Æ .
20®PÀz
ë ª
À g
À V
É £À zÁªÉU¼
À £
À ÄÀ ß f¯Áè
UÁæ º À P À £ÁåAiÀ i Á®AiÀ Ä zÀ ° è
ºÀÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. gÀÆ.20®PÀë ¢AzÀ
1PÉÆÃnªÀgV
É £À zÁªÉU¼
À £
À ÄÀ ß gÁdå
¸ÀPÁðj ¥Àxæ ªÀ ÄÀ zÀeðÉ PÁ¯ÉÃf£À°è gÁdåªÄÀ lÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt
ºÉÆ£ÁߪÀgÀ : ºÉÆ£ÁߪÀgz
À À ¸ÀPÁðj ¥Àx
æ ª
À ÄÀ
zÀeð
É PÁ¯ÉÃf£À°è gÁdå±Á¸ÀçÛ «¨sÁUÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ
“¥À¸
æ PÀ ÛÀ gÁdQÃAiÀÄ ¨É¼ª
À t
À U
 V
É gÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÄÀ ”
J£ÀÄߪÀ ¸ÁßvÀPÆ
É ÃvÀg
Û À «zÁåyðUÀ½UÁV MAzÀÄ
¢£ÀzÀ gÁdå ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtªÀ£ÄÀ ß
ºÀ«ÄäPÆ
É ¼À¯
î Á¬ÄvÀÄ.
«ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtªÀ£ÄÀ ß GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ
±Á¸ÀQ ±ÁgÀzÁ ±ÉnÖ gÁdå±Á¸ÀÛç «µÀAiÀÄzÀ
CzsåÀ AiÀÄ£ÀzÀ eÉÆvÉ gÁdQÃAiÀÄ ªÀ媸
À ÜÉ AiÀÄ §UÉÎ
CjªÀ£ÄÀ ß ªÀÄÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªiÀ ÁdzÀ GvÀª
Û ÄÀ
¥Àe
æ AÉ iÀiÁV ¨Á½ ºÁUÀÆ EAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ UÀ¼ÄÀ
«zÁåyðUÀ¼°
À è gÁdQÃAiÀÄ eÁÕ£ª
À £
À ÄÀ ß ªÀÄÆr¸ÀÄvÀz
Û É
JAzÀgÄÀ .
CwyUÀ¼ÁV ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝ f.¥ÀA.¸Àz¸
À åÉ
¸ÀgÆ
É ÃeÁ ¥ÀÆeÁj ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ gÁdQÃAiÀÄzÀ°è
J®è ¨É¼ª
À t
À U
 U
É ¼
À ÄÀ ««zsÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼£
À ÄÀ ß
ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ½UÉ EAvÀºÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt
¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀz
Û É JAzÀgÄÀ .
¥ÁæA±ÀÄ¥Á® ¥ÉÆ.æ PÉ.£ÁUÀgÁeÉà CgÀ¸ï CzsåÀPvë À É
ªÀ»¹zÀÝgÀÄ.¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÁzÀ ¸ÁUÀgÀzÀ
¸À.¥À.æ zÀ.PÁ¯ÉÃeï ¸ÀºÀ ¥ÁæzÁs å¥PÀ À ¥ÉÆ.æ UÀuÃÉ ±À
¨sm
À ï,J¸ïrJA PÁ¯ÉÃeï ¸ÀºÀ ¥ÁæzÁs å¥PÀ À ¥ÉÆ.æ
JA.Dgï.£ÁAiÀÄPÀ, ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¸À.¥À.æ zÀ.ªÀÄ
PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÀºÀ ¥ÁæzÁs å¥PÀ À ¥ÉÆ.æ ¥À¸
æ £
À ßÀ ¹AUï ºÀeÃÉ j,
EªÀgÄÀ ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À
£Á¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ
PÉÆr - f¯Áè¢üPÁjUÉ ªÀÄ£À«
PÁgÀªÁgÀ : PÀ¼z
É À ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄPÁÌ®Ä ªÀµð
À UÀ½AzÀ ¤UÀÆqsÀ jÃwAiÀÄ°è £Á¥ÀvAÛ É iÀiÁV
¥ÉưøÀjUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÁj zÀÆgÀÄ ¸À°¹
è zÀgÆ
À FªÀgUÉ Æ
À
¥ÀvA
ÛÉ iÀiÁUÀ¢gÀĪÀ vÀ£ßÀ ªÀÄUÀ¼£
À ÄÀ ß ºÀÄqÀÄQ¹ PÉÆqÀĪÀAvÉ
DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÄvÀÆÛ UÉÆüÉPg
À À f¯Áè¢Pü ÁjUÉ ªÀÄ£À«
¸À°¹
è zÁÝg.É
PÀ¼z
É À 2011gÀ dÆ£ï 28 gÀAzÀÄ £ÁUÀÆgÀÄ £Àª±
À QÀ Û
zÉêÀ¸ÁÜ£z
À À ¥ÀÆeÁjAiÉÆêÀðgÀ ªÀģɬÄAzÀ gÁwæ 12 WÀAmÉUÉ
¤UÀÆqsÀ jÃwAiÀÄ°è £Á¥ÀvAÛ É iÀiÁVzÀÄÝ F ªÀgUÉ Æ
À ¥ÀvAÛ É iÀiÁV®è.
ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹ÃªÀiÁ (26) ¼À£ÄÀ ß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¸ÀA§AzsÀ
¥ÀlÖ ¥Éưøï E¯ÁSÉUÉ zÀÆgÀÄ ¸À°¸
è ¯
À ÁVzÀÝgÆ
À E£ÀÆß
P˻
æ ÄÀ PÉÊUÉÆAr®è. C®èzÃÉ £ÁªÀÅUÀ¼ÄÀ PÀÆqÀ F §UÉÎ
§ºÀ¼µ
À ÄÀ Ö ¥ÀAæ iÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÆ
À E£ÀÆß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ zÉÆgÉw®è. DzÀÝjAzÀ DzÀµÆ
À Ö
¨ÉÃUÀ £ÀªÄÀ ä ªÀÄUÀ¼£
À ÄÀ ß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£ßÀ ªÀÄUÀ¼À £Á¥ÀvU
ÛÉ É PÁgÀtgÁzÀªg
À À
«gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÀª
æ ÄÀ PÉÊUÉƼÀ¨
î ÃÉ PÉAzÀÄ f¯Áè¢Pü ÁjUÉ ¤ÃrzÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ°è w½¹zÁÝg.É
¤ÃrzÀgÄÀ .¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzÁs å¥PÀ À ¥ÉÆ.æ £ÁUÉñÀ.±ÉnÖ
¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.CA¨Áf
¸Á¼ÀÆAPÉ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ, ªÀ¸ÀAvÀ £ÁAiÀÄÌ
ªÀA¢¹zÀgÄÀ , ¤ªÀÄð¯Á.n.ºÉUq
À É ¥Áæyð¹zÀgÄÀ ,
gÉõÁ ¸ÀAUÀrUÀgÄÀ £ÁqÀVÃvÉ ºÁrzÀgÄÀ , «£ÀAiÀÄ
¥ÀÄgÉÆûvÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÀvÁß ªÀqÀªÀiÁªÉ
¤gÀƦ¹zÀgÄÀ .
K. 1 £ÀAzÀ£ÀUÀzÁÝzÀ°è
eÁvÉæ - £ÁlPÀ ¥Àz
æ ±
À ð
À £À
PÁgÀªÁgÀ: £ÀAzÀ£U
À z
À ÁÝ PÀÄ®PÉÆÃmÉñÀégª
À ÁqÀzÀ ²æÃ
PÀÄ®PÉÆÃmÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ¸À«ÄwAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ eÁvÁææ
ªÀĺÉÆÃvÀª
ì ª
À ÅÀ K¦æ¯ï 1 gÀAzÀÄ (§Äzsª
À ÁgÀ) ¨sQÀ ¥
Û Æ
À ªÀðPÀ
¸ÀA¨sª
æÀ ÄÀ ¢AzÀ £ÀqAÉ iÀÄ°zÉ. ¨É½UÉÎ 6 UÀAmɬÄAzÀ PÀ¼¸
À ¥
À Æ
À eÉ,
ºÀª£
À ,À C©üµÃÉ PÀU¼
À ÄÀ ; ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀvåÀ £ÁgÁAiÀÄt
PÀx,É ªÀÄzsÁåºßÀ 1.15 PÉÌ ªÀĺÁ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw, vÀz£
À AÀ vÀgÀ
C£À߸ÀAvÀ¥ð
À uÉ £Égª
À ÃÉ gÀÄvÀª
Û .É gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁ¥ÀÆeÉ
EgÀÄvÀz
Û .É ¥s¯
À ÁªÀ½ °Ã¯ÁªÀÅ, ¥À¸
æ ÁzÀ «vÀgu
À AÉ iÀÄ £ÀAvÀgÀ
“zsª
À ÄÀ ð¢Ã¥À” JA§ £ÁlPÀ ¥Àz
æ ²
À ð¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¸Àªð
À PÀļÁ« ºÁUÀÆ ¨sPÀ ÁÛ¢UÀ¼ÄÀ F ªÀĺÉÆÃvÀª
ì z
À °
À è
¨sÁUÀª»
À ¹ ²æÃzÉêÀgÀ PÀÈ¥ÉUÉ ¥ÁvÀg
æ ÁUÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ £ÀAzÀ£U
À z
À ÁÝzÀ
²æà PÀÄ®PÉÆÃmÉñÀg
é À zÉêÀ¸ÁÜ£z
À À CZÀðPÀ ªÀĺÁzÉêÀ dAiÀiÁ
£ÁAiÀÄÌ ºÁUÀÆ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsåÀ PëÀ zÀvÁÛvÃæÉ AiÀÄ n. £ÁAiÀÄÌ
¥ÀPæ l
À uÉAiÀÄ°è PÉÆÃjzÁÝg.É
PÀ®Æègï JdÄPÉñÀ£ï læ¸ïÖ ªÀw¬ÄAzÀ ¸À£Áä£À
PÁgÀªÁgÀ : ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è
¸ÁzsÀ£É ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ
ªÁ¹AiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĤn ¥Ëæq±
Às Á
¯ÉAiÀÄ ºÁUÀÆ »AzÀÆ ºÉʸÀÆ̯ï
PÁgÀªÁgÀzÀ ¤ªÀÈvÀÛ ªÀÄÄSÁåzÁs å¥PÀ À
ªÉƺÀªÀÄäzï R°Ã®Ä¯Áè ºÁUÀÆ
Dgï.J¸ï.ºÉUÀqÉ EªÀj§âjUÀÆ
PÀ®Æègï JdÄPÉñÀ£ï læ¸ïÖªÀw
¬ÄAzÀ ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. F
PÁgÀåPÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV
DUÀ«Ä¹zÀ ¥ÉÆ.æ C§Äݯï RAiÀÄåªiÀ ï
SÁ£ï ªÀiÁvÀ£Ár ¸À£Áä¤ vÀj§â
gÀ®Æè eÁÕ£¨
À AÀs qÁgÀ«zÀÄÝ FUÀ®Æ
CªÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÆß «zÁåyðUÀ¼ÄÀ
¥ÀqA
É iÀÄÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÄÀ .
E£ÉÆßêÀð ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV
G¦¹ÜvÀ j zÀ Ý ®AiÀ Ä £ïì PÀ è ¨ ï
PÁgÀªÁgÀzÀ CzsÀåPÀë ®. «£ÉÆÃzï
£ÁAiÀÄÌ ªÀiÁvÀ£Ár EzÉÆAzÀÄ
M¼É î A iÀ Ä PÁgÀ å PÀ æ ª À Ä EAvÀ º À
¸ÁzsÀ£ÉUÉÊzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹
¸À£Á䤸ÀĪÀÅzÀÄ ±ÁèW¤
À ÃAiÀÄ JAzÀÄ
ºÉýzÀgÄÀ .
CwyUÀ ¼ ÁV DUÀ « ĹzÀ
®.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥ÀªÁgï ªÀiÁvÀ£Ár
¸À£Áä¤vÀgÀ §½ «zÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥Àqz
É À
ªÀÄPÀ̼ÄÀ zÉñÀzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉAiÀÄ°è
GvÀ Û ª À Ä ªÁzÀ ºÀ Ä zÉ Ý AiÀ Ä £À Ä ß
C®APÀj¹zÁÝgÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÄÀ .
¥ÉÆæ.G¸Áä£ïgÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár
EzÉÆAzÀÄ ¥Àæ ± ÀA¸À¤ÃAiÀÄ
PÁgÀåPÀª
æ ÀĪÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. EzÉÃ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸À£Áä¤vÀj§âjUÀÆ
±Á®Ä ºÉÆ¢¹ ¥sÀ®¥ÀĵÀà ¤Ãr
¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ®Æègï læ¸ïÖ£À
Czs À å PÀ ë E¨Áæ » A PÀ ® Æè g ï
¥ÁægA
À ¨sz
À °
À è ¸ÁéUw
À ¹ ¸À£Áä¤vÀjUÉ
£É £ À ¦ £À PÁt P É A iÀ Ä £À Ä ß ¤Ãr
UËgÀ«¹zÀgÀÄ. F PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ°è
¯ÉÆÃPÀªÀiÁ£Àå ¨ÁåAPï£À ±ÁSÁ
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ªÀĺÉÃAzÀæ, £ÀfÃgï
CºÀªÀÄzï AiÀÄÄ. ±ÉÃSï, C§Äݯï
gÀ²Ãzï SÁ£ï,J.Dgï.«ÄoÁ¬ÄUÀgï
ªÀÄwÛvg
À g
À ÄÀ G¥À¹Üvj
À zÀÝgÄÀ .
qÁ. JA.J¸ï. ±ÉÃp ªÉÆ.: 9632295561
NzÀÄUÀgÀ UÀªÄÀ £ÀPÌÉ
¥ÀwPæ AÉ iÀÄ°è ¥ÀPæ l
À ªÁUÀĪÀ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼ÄÀ «±Á鸥
À Æ
À tðªÉà DzÀgÆ
À CªÀÅUÀ¼°
À £
è À ªÀiÁ»w,
ªÀ¸ÀÄÛ ¯ÉÆÃ¥À-zÉÆõÀ, UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À PÀÄjvÀÄ D¸ÀPÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ
eÁ»ÃgÁvÀÄzÁgÀgÆ
É qÀ£AÉ iÉÄà ªÀ媺
À jÀ ¸À¨ÃÉ PÁUÀÄvÀz
Û .É CzÀPÌÉ ¥ÀwPæ É dªÁ¨ÁÝj AiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è.
- eÁ»ÃgÁvÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ.
GavÀ PÀA¥ÀÆålgï vÀgÀ¨ÉÃw
F «±ÉõÀ PÀA¥ÀÆålgï vÀg¨
À ÃÉ w PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ zÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀA
æ iÉÆÃd£Àª£
À ÄÀ ß
±Á¯Á-PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ «zÁåªÀAvÀ AiÀÄĪÀPÀ,
AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ
vÀg¨
À ÃÉ w £ÀAvÀgÀ ¸Ànð¦üPÃÉ mï ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
vÀgÀ¨ÉÃw CªÀ¢ü 3, 6, 9 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 ªÀµÀð
BHARAT COMPUTER EDUCATION
(Regd. Govt of Karnataka)
IInd Floor, Maruti Arcade, Beside Karavali Munjavu
Cutinho Road, Karwar. Ph.no :- 08382-222511
Branch:Near Church, opp. bus stand
Main Road, SADASHIVGAD, Karwar. Ph.No- 265162
AUTOCAD
5
UÉÆÃPÀtðzÀ gÁWÀªÉñÀégÀ ¨sÁgÀwà ±Á¯ÉAiÀÄ J¸É¸É°ì «zÁåyðUÀ¼À ©Ã¼ÉÆÌqÀÄUÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ
UÉ Æ ÃPÀ t ð : £É ® UÀ Ä t A iÀ Ä
ªÀiÁqÀ£ïÀð JdÄåP±É £
À ï læ¸ïÖ £Àq¸
É ÄÀ ªÀ
gÁWÀªÉñÀégÀ ¨sÁgÀwà EAVèõÀ
«ÄÃrAiÀÄA ºÉʸÀÆÌ°£À F ªÀµð
À zÀ
J¸É¸°
É ì «zÁåyðUÀ½UÉ ©Ã¼ÉÆÌqÄÀ UÉ
¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÀ K¥Àðr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sz
À À ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV
PÀĪÀÄmÁ vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï
ªÀiÁf CzsåÀ PëÉ ºÁUÀÆ ºÁ° ¸Àz¸
À åÉ
¤Ã¯ÁA©PÁ £ÁAiÀÄÌ zÉÆgÉ ¨sÁUÀª»
À ¹
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ vÀAzÉ, vÁ¬Ä ºÁUÀÆ
UÀÄgÀÄUÀ¼£
À ÄÀ ß JAzÀÆ ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÄÀ
¸ÀA¸ÉÜ ºÁUÀÄ ²PÀPë À ªÀÈAzÀ vÀÄA§Ä
vÀAiÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr PÉÆnÖz,É zsÊÉ AiÀÄð
ªÀiÁr ¥ÀjÃPÉAë iÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÃÉ PÉAzÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è vÀªÄÀ ä QgÀÄ
PÁt P É A iÉ Ä AzÀ Ä LzÀ Ä ¸Á«gÀ
gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼£
À ÄÀ ß ¤Ãr «zÁåyðUÀ½UÉ
M¼ÉAî iÀÄzÁUÀ¯AÉ zÀÄ ºÁgÉʹzÀgÄÀ .
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsåÀ PëÀ ¸ÀAvÉÆõï
£ÁAiÀÄPï vÀÆPÉð ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ EAzÀÄ
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ¢£À. £ÀªÄÀ ä «zsÁåy ðUÀ¼ÄÀ
ºÉa£
Ñ À ªÁå¸AÀ UÀPÌÉ ¨ÉÃgÉ HgÀÄ ºÁUÀÆ
¸ÀA¸ÉÜU½
À UÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ JA§ RĶ
DzÀgÉ EµÀÄÖ ¢£À £ÀªÆ
É äA¢UÉ EzÀÄÝ
E£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀ £ÉÆêÀÅ ¸Àºd
À
¤ªÀÄUÉ M¼ÉAî iÀÄzÁUÀ¯AÉ zÀÄ ºÁgÉʹzÀgÄÀ .
«zs Á åyðUÀ ¼ À
¥À g À ª ÁV
C¥ÀƪÀð ¥ÉÊ, ®vÁ ¸Àg¸
À ÄÀ , £ÉúÁ
£ÁAiÀÄPÀ, ZÉÃvÀ£ï ªÀiÁvÀ£Ár J®è
«zsÁåyðUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV ¹Öïï
PÀ¨Æ
É ÃqÀð ºÀ¸ÁÛAvÀj¹zÀgÄÀ ºÁUÀÆ
²PÀPë g
À À ²PÀQë AiÀÄgÀ ¥Àgª
À ÁV ¸ÀwõÀ
£ÁAiÀÄÌ, zÉêÀgÁd £ÁAiÀÄÌ, ªÀAæ zÁ
UÁAªÀ P À g À , ¸À Ä gÉ Ã SÁ ¨s À m ï
ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÄÀ .
±Á¯Á ªÀÄÄSÁåzÁs å¥QÀ ²ÃªÀÄw
GµÁ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁéUwÀ ¹zÀgÉ eÉÆÃAiÀiïì
¦æAiÀiÁ ºÁUÀÆ ªÀÄÄSÁåzsÁå¥ÀPÀ
gÁeÉñÀ UÉÆ£Áì°¸
é ï ¤ªÀð»¹zÀgÄÀ .
¹°éAiÀiÁ ªÉÇmï D¥ï xÁåAPïì
¤ÃrzÀgÄÀ . ¨sz
À PæÀ Á½AiÀÄ ²PÀPë À ¹.f.
£ÁAiÀÄÌ zÉÆgÉ G¥À¹Üvj
À zÀÝgÄÀ .
UÁæºPÀ gÀ À DAiÉÆÃUÀz°
À è ºÁUÀÆ 1PÉÆÃn
gÀÆ.¤AzÀ 5PÉÆÃn gÀÆ.ªÀgV
É £À
zÁªÉUÀ¼À£ÀÄß gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæºÀPÀ
DAiÉÆÃUÀz°
À è zÁR°¸À§ºÀÄzÀÄ. UÁæºPÀ À
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆqÀĪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CfðAiÉÆA¢UÉ
Rjâ¹zÀ ªÀ¸ÄÀ Û CxÀªÁ ¥Àqz
É À
¸ÉêÉAiÀÄ gÀ¹Ã¢AiÀÄ£ÀÄß gÀÆ.100
±ÀÄ®ÌzÆ
É A¢UÉ ¸À°¸
è ¨
À ÃÉ PÀÄ JAzÀÄ
ºÉýzÀgÄÀ .
CzsåÀ PvëÀ É ªÀ»¹zÀÝ f¯Áè UÁæºPÀ g
À À
¥À j ºÁgÀ ªÉ à ¢PÉ A iÀ Ä Czs À å PÀ ë
«£ÁAiÀÄPÀ UÉÆÃrÌAr ªÀiÁvÀ£Ár,
¹ÛçñÀQÛ ¸ÀAWÀU¼
À ÄÀ UÁæºPÀ g
À À ºÀPÄÀ ÌU¼
À À
§UÉ Î CjvÀ Ä PÉ Æ AqÀ Ä EzÀ £ À Ä ß
ZÀ ¼ À Ä ªÀ ½ AiÀ i ÁV gÀ Æ ¦¸À ® Ä
CUÀvåÀ «zÉ JAzÀgÄÀ . f¯Áè DºÁgÀ
ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ E¯ÁSÉ
G¥À¤zÉÃð±ÀPÀ ©.¦.zÉêÀAiÀÄå
CªÀgÄÀ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár
¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀiÁ¥À£À
E¯ÁSÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ
£ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð, G¥À£Áå¸ÀQ
¥sÊÉ gÉÆÃeÁ ¨sÁ£ÀÄ ±ÉÃPï, G¥À£Áå¸PÀ À
r.Dgï.£ÁAiÀ Ä Pï ªÀ Ä wÛ v À g À g À Ä
G¥À¹Üvj
À zÀÝgÄÀ .
UÀtwzÁgÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw
PÁgÀªÁgÀ : gÁdå »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ
J¦æ¯ï-11 jAzÀ 30 gÀªg
À U
É É ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtP À ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄÄ
£ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, PÁgÀªÁgÀ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ZÁdð-I & II ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ UÀtwzÁgÀjUÉ JgÀqÀÄ vÀAqÀUÀ¼À°è vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
ªÀiÁ. 29 gÀAzÀÄ G¥À«¨sÁUÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ
±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À«ÄÃPÉë - 2014 gÀ £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁj ¥Àæ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ
©.J¸ï. ºÁdjzÀÄÝ, ªÉÄðéZÁgÀPg
À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtwzÁgÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À
¤ÃrzÀgÄÀ .
vÀg¨
À ÃÉ wAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ¸Àg
Ö À mÉÃæ £ÀgÄÀ UÀ¼ÁzÀ ¢ªÉÃPÀgÀ ªÁtÂdå PÁ¯ÉÃf£À
¥Àz
æ Ás å¥PÀ g
À ÄÀ zÉêÁ£ÀAzÀ UÁAªÀPg
À À PÁgÀªÁgÀ EªÀgÄÀ £Àq¹
É PÉÆlÖgÄÀ .
£ÀUg
À ¸
À ¨
À És ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛ Dgï «. dvÀ£
Û ßÀ , PÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¦.
E. QAzÀ¼PÀ g
À À ªÀÄvÀÄÛ £ÀUg
À ¸
À ¨
À És ZÁdð I & II C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¢°Ã¥À
«í. £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« £ÁAiÀÄÌ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.
ºÉƸÁPÀĽAiÀÄ°è £ÀqzÉ À ªÀĺÁgÀÄzÀAæ iÀiÁUÀ ¸ÀA¥À£ßÀ
ºÉÆ£ÁߪÀgÀ : vÁ®ÆQ£À ºÉƸÁPÀĽ ªÀ®AiÀÄ ºÁUÀÆ ºÀvÄÀ Û ¸ÀªÄÀ ¸Àg
Û ÄÀ
MAzÁV ¯ÉÆÃPÀP¯
À ÁåuÁxÀðªÁV DAiÉÆÃf¹zÀÝ ªÀĺÁgÀÄzÀæ AiÀiÁUÀªÅÀ
²æÃgÁªÀÄZÀAzÁæ¥ÄÀ gÀ ªÀÄoÁ¢üñÀ ²æÃgÁWÀªÃÉ ±Àg
é ¨
À Ás gÀwà ªÀĺÁ ¸Áé«ÄUÀ¼À
¢ªÀå G¥À¹Üw ºÁUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £Àz°
À è dgÀÄVvÀÄ. zsª
À ÄÀ ð¸À¨A
És iÀÄ
¸Á¤ßzsåÀ ªÀ»¹ D²ÃªÀðZÀ£À ¤ÃrzÀ ²æÃUÀ¼ÄÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ AiÀiÁUÀªÅÀ
C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ°è C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁzÀÄzÀÄ.F ªÀĺÀAiÀiÁUÀ¢AzÀ gÀÄzÀæ£ÀÄ
¸ÀA¦æÃvÀ£ÁVzÁÝ£.É PÉêÀ® ¥ÀPæ ÈÀ wAiÀÄÆ C®èzÀ ¥ÀÄgÀĵÀ£Æ
À C®èzÀ CzséÉ ÊvÀªÃÉ
GªÀiÁªÀĺÉñÀégÀ£ÀÄ E°è ©A§ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæwªÀiÁgÀÆ¥ÀzÀ°è
£É¯¹
É zÁÝ£.É EAvÀºÀ ²ªÀ-±ÀQAÛ iÀÄgÀ DªÁ¸ÀªÇÀ C¥ÀgÆ
À ¥ÀªÁzÀÄzÀÄ.²ªÀ¤UÉ
¦æAiÀĪÁzÀ gÀÄzÀæ ªÀÄAvÀ¢
æ AzÀ DgÁ¢ü¸¯
À ÁVzÉ. gÀÄzÀª
æ ÄÀ AvÀU
æ ¼
À ÄÀ gÀÄzÀ£
æ £
À ÄÀ ß
¸ËªÀÄåªÁV¸ÀÄvÀª
Û .É gÀÄzÀ£
æ À «gÁl «±Àég
À Æ
À ¥ÀzÀ ¥ÀPæ l
À uÉUÉ gÀÄzÀª
æ ÄÀ AvÀ.æ
J®ègÀÆ MAzÁzÁUÀ ²ªÀ£ÉÆ°AiÀÄÄvÁÛ£É. MAzÁV DZÀj¹zÀ
ªÀĺÁAiÀiÁUÀ¢AzÀ HjUÉà ªÀĺÀvg
ÛÀ À ±ÀĨsÀ ¥ÀPæ l
À UÉƼÀĪ
î À PÁ® MzÀVzÉ.
GªÀ i ÁªÀ Ä ºÉ à ±À é g À £ À «±É à µÀ v É A iÀ Ä Æ ¥À æ P À l UÉ Æ ¼À Ä î ª À ºÉ Æ vÀ Ä Û
ºÀwg
Û ª
À ÁVzÉ.¸ÀP®
À jUÀÆ UÀÄgÀÄ ¦ÃoÀzÀ ¥ÀÆuÁð£ÀÄUÀº
æ «
À zÉAiÉÄAzÀÄ ºÀg¹
À
D²ÃªÀð¢¹zÀgÄÀ . DgÀA¨sz
À °
À è ªÀÄoÀzÀ PÁgÀåAiÉÆÃd£ÉU¼
À À §UÉUÉ DZÁgÀ«ZÁgÀ
UÀeÁ£À£À ¨sÀmï ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. AiÀiÁUÀ ¸À«ÄwAiÀÄ PÁgÀåzÀ²ð
J¸ï.Dgï.ºÉUq
À É PɯA
èÉ UÉgÉ ¸ÁéUw
À ¹zÀgÄÀ .F ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è ²æÃgÁªÀĸÉêÉ,
UÉÆøÉêÉ, ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄ©üPÁë ¸ÉêÉU¼
À £
À ÄÀ ß £Àq¸
É ¯
À Á¬ÄvÀÄ.
31 ªÀiÁZÀð 2015 ªÀÄAUÀ¼ª
À ÁgÀ
QæPÉmï «±ÀéPÀ¥ï ¨sÀ«µÀå ºÉýzÀªÀjªÀgÀÄ....
D¸ÉÖçðAiÀiÁ LzÀ£ÃÉ ¨ÁjUÉ «±ÀéP¥
À ï QæPm
É ï
ZÁA¦AiÀÄ£ÁßV ºÉÆgÀ ºÉÆ«ÄäzÉ
«±ÀéP¥
À ï-2015 gÀ ¨s«
À µÀåzÀ §UÉÎ ªÀÄÄAeÁªÀÅ vÀ£ßÀ NzÀÄUÀjAzÀ J¸Éª
ì ÄÉ ä¸ï
ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w PÉývÀÄ.Û ¸É«Ä¥sÊÉ £À¯ïUÉ §gÀĪÀ £Á®ÄÌ vÀAqÀU¼
À ÄÀ AiÀiÁªÁåªÅÀ ?
¥sÉÊ£À¯ï£À°è «d¬ÄAiÀiÁUÀĪÀ vÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±ÉßUÉ ªÉƨÉʯï
J¸ÉìªÉÄä¸ï ªÀÄÆ®PÀ GvÀÛgÀ PÉüÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀPÀÆÌ
ºÉZÄÀ Ñ J¸Éª
ì ÄÉ ä¸ï ¸ÀAzÉñÀU¼
À ÄÀ gÀªÁ£ÉAiÀiÁVvÀÄ.Û E¢ÃUÀ CªÀÅUÀ¼°
À è ¤RgÀªÁV
¥sÀ°vÁA±ÀzÀ §UÉÎ ºÉýzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. NzÀÄUÀgÀ
ªÀiÁ»wUÁV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀæxÀªÀÄ gÀÄ. 10
¸Á«gÀ, ¢éwÃAiÀÄ gÀÄ.7 ¸Á«gÀ ºÁUÀÆ vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À gÀÄ. 5 ¸Á«gÀ
¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÆgÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ
aÃn JvÀĪ
Û À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄƪÀgÄÀ CzÀȵÀÖªA
À vÀg£
À ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
²ÃWÀª
æ ÃÉ UÀtågÀ ¸ÀªÄÀ ÄäRzÀ°è F PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ ºÀ«ÄäPÆ
É ¼À¯
î ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C®èzÃÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¢£ÀzÀ §UÉÎ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F §UÉÎ
¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁV®è. PÉ®ªÀgÀÄ ¸É«Ä¥sÉÊ£À¯ï£À°è PÉêÀ® 3
vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÁÝgÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ
¥sÉÊ£À¯ï£À°è DqÀĪÀ
JgÀqÀÄ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ PÉêÀ®
«eÉ Ã vÀ vÀ A qÀ ª À £ À Ä ß ¸À Æ a¸À ® Ä ºÉ à ¼À ¯ ÁVvÀ Ä Û . DzÀ Ý jAzÀ CAvÀ º À
J¸ïJAJ¸ï£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸
 ¯
À ÁV®è. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀªg
À °
À è PÉ®ªÀgÄÀ vÀªÄÀ ä ªÉƨÉʯï
¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¤ÃrzÀÄÝ, ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹®è. DzÀgÉ aÃn JvÀÄÛªÀ
ªÀ Ä Æ®PÀ CzÀ È µÀ Ö ª À A vÀ g À £ À Ä ß DAiÉ Ä Ì ªÀ i ÁqÀ ¨ É Ã PÁzÀ »£À ß ¯É A iÀ Ä °è
DAiÉÄÌAiÀiÁzÀªÀgÀÄ(F ¥ÀnÖAiÀÄ°èzÀݪÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ) ªÀiÁ. 31 gÀ M¼ÀUÁV vÀªÀÄä
ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ J¸ÉìªÉÄä¸ï PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ¤ªÀÄä £ÀA§gï¤AzÀ
ªÉÆ.: 9535908782UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä w½¸À¯ÁVzÉ. E®èªÁzÀ°è CAvÀªÀgÀ
ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß aÃn JvÀÄÛªÁUÀ C¤ªÁAiÀÄðªÁV PÉÊ ©qÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
CzÀȵÀÖ ¥ÀjÃPÉëUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ EAwzÉ...
9986808921
7483193531
9741857293
8904536453
9449127106
9482365945
7353074988
8105422682
9741623701
8762758537
7760474048
7760715638
8722246990
9019304560
9590726629
8453377377
7829543914
8792096975
9482442536
9731003192
9481465449
9869001199
9591144860
8722396655
8971892874
8494964311
8495070409
9611861873
9538646496
9481224161
7353489780
9886489525
7204807884
8088503108
7026754997
8884048675
9845296749
9663917250
8880842215
9482187085
9686904430
9480379001
9741856604
9591038435
8722605747
8277137037
9008849333
7090171105
9741121749
9741459982
9483054033
9964318915
8971484240
9620555919
8431581016
9449549530
9449390697
9482664020
9482012117
9483283354
9481052929
9164042281
9916066243
8105424702
8762605709
7829728914
7676411685
7812972936
9019816201
9449390697
9902702895
9901928311
7090974868
8880997100
9844984021
9986797803
9449390750
9945895194
9483685710
8197335578
9481605851
9449453610
9481954176
9480000995
9481118118
9964001005
ZÀgÀt ºÀjPÀAvÀæ PÀĪÀÄmÁ
¸ÀzÁ²ªÀ AiÀiÁf PÁgÀªÁgÀ
C¢vÀå Dgï. ¨ÁzÀ®, AiÀįÁè¥ÄÀ gÀ
CªÀÄgÀ ªÉÆUÉÃgÀ, ¨sl
À ̼À
¸ÀAvÉÆõÀ f. £ÁAiÀÄPÀ, AiÀįÁè¥ÀÄgÀ
________
¸ÀA¢Ã¥À £ÁAiÀÄÌ ²gÀªÁqÀ
UÀuÉñÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀsÀ £ÁAiÀÄÌ, ºÉÆ£ÁߪÀgÀ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ ¨ÉïÉÃPÉÃgÉ, PÀĪÀÄmÁ
«WÉßñÀ CªÀÄzÀ½î
________
dAiÀÄAw J¸ï. vÀzÉæøï PÀĪÀÄmÁ
PÀ°é §¼Áîj
PÀĪÀiÁgÀ CAPÉÆïÉÃPÀgÀ vÀzÀr
CdAiÀÄ £ÁAiÀÄÌ CA¨ÁgÀPÆ
É ÃqÀè
vÀÄPÁgÁªÀÄ vÁªÀĸÉ,
¥ÉæêÀÄ £ÉºÀgÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqÀ PÀĪÀÄmÁ
¥Àæ¢Ã¥À C±ÉÆÃPÀ £ÁAiÀÄÌ, C®UÉÃj CAPÉÆïÁ
________
gÀªÀiÁPÁAvÀ UËqÀ ªÀÄAd®
ªÉAPÀmÉñÀ UËqÀ, UÉÆÃPÀtð’
gÀ«ÃAzÀæ ªÀiÁ¸ÉÌÃj eÉÆìÄqÁ
PÀªÀįÁPÀgÀ vÁªÀÄ¸É ªÀÄÄA§¬Ä
________
eÁ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄÄ UËqÀ ¨ÉïÉÃPÉÃj
¹éêÀ£ï ªÉÃUÁ¸ï, CªÀÄzÀ½î
________
PÁwðPÀ £ÁAiÀÄPÀ ¨Á«PÉÃj
gÀ« UÉÆÃPÀtð
qÉ«qï ¹PÉéÃgÁ, AiÀÄqÉÆÃUÁ, ºÀ½AiÀiÁ¼À
¢üÃgÀd £ÁUÉÃPÀgÀ Q£ÀßgÀ PÁgÀªÁgÀ
UÀt¥Àw JªÀiï. JZï. ªÉÆgÀ¨Á PÀĪÀÄmÁ
¸ÀAvÉÆõÀ £ÁAiÀÄÌ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ
¥Àæ«Ãt ©. eÉÊ£ÀgÀ UÀzÀUÀ
¸ÀAvÉÆõÀ £ÁAiÀÄÌ PÁgÀªÁgÀ
²æÃPÁAvÀ ªÉÆUÉÃgÀ ¨sÀl̼À
________
¸ÀAvÉÆõÀ ¨ÁAzÉÃPÀgÀ PÉÆÃr¨ÁUÀ
________
ªÉʨsª
À À «£ÉÆÃzÀ £ÁAiÀÄÌ CA©PÁ£ÀUg
À À
dAiÀÄAvÀ C£ÀAvÀªÁr
________
¨sÀUÀªÁ£ï UÁAªÀPÀgÀ ºÁgÀªÁqÀ CAPÉÆïÁ
¥À¢
æ ¥À JªÀiï. £ÁAiÀÄÌ, ºÀnÖPÃÉ j
gÀ« QgÀt UËqÀ, CAPÉÆïÁ
UÀuÉñÀ f w¯Ééà zÁAqÉð
¤¯ÉÆÃ¥sg
À ï ±ÉÃSï CAPÉÆïÁ
£ÀAzÁ DZÁj CªÀ¸Áð
zÉêÀQ ¥ÀlUÁgÀ PÀĪÀÄmÁ
ªÀ¸ÀAvÀ UËqÀ PÀĪÀÄmÁ
UÀUÀ£À r £ÁAiÀÄÌ CªÀ¸Áð
________
________
¸ÀAdAiÀÄ UËqÀ ©tUÁ
£ÁUÀgÁd £ÁAiÀÄÌ CAPÉÆïÁ
________
J£ï Dgï. £ÁAiÀÄÌ PÀĪÀÄmÁ
________
¥Àæ¨sÁPÀÀgÀ UËqÀ ¨É¼À¸É
¢Ã¦Û ¦ ¥Àqª
À ¼
À PÀ g
À À ºÉÆÃmÉUÁ½
¸Ë¨sÁUÁå UÁAªÀPÀgÀ ¨ÉüÀÆgÀÄ
ªÉÆúÀ£À PÀQð
¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¥ÀlUÁgÀ PÀĪÀÄmÁ
ªÉAPÀmÃÉ ±ï £ÁAiÀÄÌ ºÉÆ£ÁߪÀgÀ
gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÀlUÁgÀ PÀĪÀÄmÁ
¸ÀħæºäÀ tå Dgï. GqÀĦ
¸ÀAvÉÆõÀ f. UËqÀ, £ÁqÀĪÀiÁ¸ÉÌÃj, PÀĪÀÄmÁ
gÀ« ¨Á£ÁªÀ½PÀgÀ ¨ÉïÉÃPÉÃj
«¤ÃzÀ UËqÀ CAPÉÆïÁ
¸ÀwñÀ ªÀÄgÁp PÀ§UÁ® CAPÉÆïÁ
gÁeÉÃ±ï £ÁAiÀÄÌ ¹zÀÝgÀ
¸ÀÄgÀd ªÀĺÁ¯É PÀqÀªÁqÀ
zÉêÉÃAzÀæ ¨sl
À ̼À
«±Á® PÉÆÃoÁgÀPÀgÀ C¸ÉÆßn
£ÀgÀ¹AºÀ £ÁAiÀÄÌ CªÀ¸Áð
ZÀgÀt PÉ PÀĪÀÄmÁ
________
ªÀÄzsÀÄPÉñÀégÀ ±ÉÃlUÉÃj CAPÉÆïÁ
¦ Dgï. UÁªÀr UÉÆÃPÀtð’
________
¸ÀA¢Ã¥À Dgï £ÁAiÀÄÌ, CAPÉÆïÁ
ªÉÆû¤ eÉ £ÁAiÀÄÌ CAPÉÆïÁ
UÀuÃÉ ±À ¨sAÀ qÁj ºÉÆ£ÁߪÀgÀ
AiÉÆÃd£Á ªÀÄAiÉÄÃPÀgÀ vÉÆÃqÀÄgÀ
f © ¥Àæ«Ãt CWÀ£Á²¤
¢Ã¥ÀPÀ ±ÉnÖ ºÀr£ï¨Á¼À
¥Àæ«Ãt PÁA§¼É, PÁgÀªÁgÀ
PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁªÀÅ
6
±ÀAPÀg¥
À AÀ ZÀ«Ä vÀAiÀiÁj PÀÄjvÀÄ ¥Àj²Ã®£Á ¸À¨És
±ÀAPÀgÀ¥ÀAZÀ«Ä GvÀìªÀªÀ£ÀÄß ±ÀæzÁÞ-¨sÀQÛ¬ÄAzÀ dgÀÄV¸À®Ä PÀgÉ
¹zÁÝ¥ÀÄgÀ: vÁ®ÆQ£À ¨sÁ£ÀÄ̽AiÀÄ ²æÃ
gÁªÀÄzÉêÀªÀÄoÀzÀ ±ÀAPÀgÀVjAiÀÄ°è K¦æ¯ï
23 jAzÀ 25 gÀ ªÀgÉUÉ dgÀÄUÀĪÀ
±ÀAPÀgÀ¥ÀAZÀ«Ä GvÀìªÀ PÀÄjvÀÄ gÀ«ªÁgÀ
²æêÀÄoÀzÀ°è ±ÀAPÀgÀQAPÀgÀ ªÀÈAzÀzÀ ¸À¨sÉ
£ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
ºÀªÀåPÀ ªÀĺÁªÀÄAqÀ®zÀ CzsÀåPÀë qÁ||ªÉÊ.«.PÀȵÀÚªÀÄÆwð CªÀgÀÄ
G¥À¹Üvj
À zÀÄÝ ±ÀAPÀg¥
À AÀ ZÀ«Ä GvÀª
ì z
À °
À è £ÀqAÉ iÀÄ°gÀĪÀ ªÀĺÁgÀÄzÀº
æ ª
À £
À ,À
PÁªÀÄzsÃÉ £ÀĺÀª£
À ,À UÉÆÃ¥ÀÆeÉ, ±ÀAPÀgU
À ÄÀ gÀÄ ¥ÀÆeÁzÀAvÀºÀ zsÁ«ÄðPÀ
PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ UÀ¼ÄÀ ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÉÊ«zsåÀ zÀ PÀÄjvÀÄ £Àq¸
É ¯
À ÁzÀ vÀAiÀiÁj
PÀÄjvÀAvÉ ZÀað¹ ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃrzÀgÄÀ .
¢UÀݱð
À PÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀĨÁæAiÀÄ ºÉUq
À É ©zÀPæ Á£À-PɼV
À £ÀªÄÀ £É, UÀt¥Àw
ºÉUq
À É ªÀÄÆVªÀÄ£É, zsª
À ÄÀ ð¥Àz
æ Ás £À «.±ÉõÀVj ¨sm
À ï UÀÄAdUÉÆÃqÀ, DgÉÆÃUÀå
¥Àz
æ Ás £À ¸ÀwñÀ ºÉUq
À É Q¯ÁgÀ, ¹zÁÝ¥ÄÀ gÀ ªÀÄAqÀ® ¥Àz
æ Ás £À £ÀgÃÉ AzÀæ
ºÉÆAqÀUÁ² ªÀÄÄAvÁzÀªg
À ÄÀ ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹Üvj
À zÀÄÝ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ
¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ°è ¤ªÀð»¸À¨ÃÉ PÁzÀ PÀvð
À ªÀåzÀ PÀÄjvÀÄ w½¹PÉÆlÖgÄÀ .
¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ ±ÀAPÀgÀQAPÀgÀ ªÀÈAzÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ
Dgï.J¸ï.ºÉUq
À É ºÀgV
À CªÀgÄÀ ªÀiÁvÀ£Ár ²æÃgÁWÀªÃÉ ±Àg
é ¨
À Ás gÀwà ²æÃUÀ¼À
D±ÀAiÀÄzÀAvÉ D¢UÀÄgÀÄ«£À PÀÄjvÁzÀ ºÀ§z
â À ªÁvÁªÀgt
À ±ÀAPÀg¥
À AÀ ZÀ«Ä
GvÀìªÀzÀ°è PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ. F ªÀµÀð £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ±ÀAPÀgÀ¥ÀAZÀ«Ä
Gv˻
ì z
À À 45 ¸Á«gÀ DªÀÄAvÀt
æ ¥ÀvU
æÀ ¼
À £
À ÄÀ ß FUÁUÀ¯ÃÉ ªÀĺÁªÀÄAqÀ®
ªÁå¦AÛ iÀÄ°è ªÀģɪÄÀ £ÉU½
À UÉ «vÀj¸À¯ÁVzÉ. CAZÉAiÀĪÀÄÆ®PÀªÇÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ
8 ¸Á«gÀ DªÀÄAvÀt
æ PÀ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É G½zÀ PÀqU
É ½
À UÀÆ DªÀÄAvÀt
æ ªÀ£ÄÀ ß
vÀ®Ä¦¸À¯ÁUÀÄvÀz
Û .É ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀĺÁªÀÄAqÀ® ªÁå¦AÛ iÀÄ°è £ÀqAÉ iÀÄ°gÀĪÀ
zsÀ£Àå¸ÉêÀPÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À
¸ÉêÀPÀ£À ¸ÉêÀPÀ£ÁUÀĪÀ UÀÄt EzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ £ÁAiÀÄPÀ£ÁUÀĪÀ ºÀQÌzÉ
¹zÁÝ¥ÄÀ gÀ: gÁªÀi£À GvÁÜ£À
DgÀA¨sÀUÉÆArgÀĪÀÅzÉÃ
DAd£É à AiÀ Ä £À ¨s É Ã n¬ÄAzÀ .
gÁdåªÀ£ÀÆß, vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÆß
PÀ¼z
É ÄÀ PÉÆAqÀ ªÉÃ¼É ²æÃgÁªÀĤUÉ
zÉÆgÉvÀ DAd£ÉÃAiÀÄ J®èª£
À Æ
À ß
¥ÀqAÉ iÀÄĪÀ PÁgÀåPÁÌV ¸À°¹
è zÀ ¸ÉêÉ
ªÀ Ä ºÀ v À Û g À ª ÁzÀ z À Ä Ý. ¸É à ªÀ P À g À
¸ÉêÀPÀ£ÁzÀ CAvÀºÀ ¸ÉêÀPÀ£À
IÄt wÃj¸À¯ÁUÀzÀÄ J£ÀÄߪÀ
¨s Á ªÀ ºÉ Æ A¢gÀ Ä ªÀ gÁªÀ Ä
¤dªÁVAiÀÄÆ £ÁAiÀÄPÀ. C®èzÃÉ
²æÃgÁªÀÄ£À ºÉÆgÀvÀÆ dUÀvÀÄÛ
£À±ÀégÀ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀ
DAd£É à AiÀ Ä ¤dªÁVAiÀ Ä Æ
¸É à ªÀ P À g À £ÁAiÀ Ä PÀ JAzÀ Ä
²æ à gÁªÀ Ä ZÀ A zÁæ ¥ À Ä gÀ ª À Ä oÀ
ªÀĺÁ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ²æÃgÁWÀªÉÃ
±Àég¨
À Ás gÀwà ¸Áé«ÄÃf ºÉýzÀgÄÀ
gÁªÀÄZÀAzÁæ¥ÀÄgÀªÀÄoÀÀzÀ°è
¨s Á £À Ä ªÁgÀ
K¥À ð r¹zÀ Ý
zs À £ À å ¸É Ã ªÀ P À ¥À æ ± À ¹ Û ¥À æ z Á£À
¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sz
À °
À è ²°à dAiÀÄ£ÀUg
À À
PÀĪÀiÁgÀ CªÀjUÉ zs£
À åÀ ¸ÃÉ ªÀPÀ ¥À±
æ ¹
À Û
¥ÀæzÁ£À ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ
D²ÃªÀðZÀ£À ¤ÃrzÀgÄÀ .¸ÉêÀP£
À À
¸ÉêÀP£
À ÁUÀĪÀ UÀÄt EzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ
£ÁAiÀ Ä PÀ £ ÁUÀ ® Ä ¸Ázs À å .AiÀ i Á
9591124847
9620724283
8151936534
9964203490
9916369850
7760344216
9480790440
9448135786
9483531852
9480019036
9164619383
9742118057
9019218075
9916038903
9535527338
9632581201
9986643023
9481222214
9591753821
9972707621
9449373979
9242245266
7829838203
9480718229
9019816201
9448894255
9620030410
9481588585
9483668883
9449053668
8884432179
9448753773
9035592629
7204664941
9448183433
9632242516
9620121181
8892218819
8147275119
8746007796
9483342208
9739752002
9480033654
7676374552
9741272933
8762701541
9480034601
8197868323
8762149684
9480533265
9964430649
9481465449
99455959467
ªÁUÀ®Æ ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ §AzÀ
ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁvÀæ E£ÉÆߧâgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ
vÀ®Ä¥ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV ºÀÈzÀAiÀÄ
vÀ l ÄÖ ª À ªÀ i Áw®è z É Ã ªÀ å xÀ ð
ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÁgÀzÄÀ JAzÀ CªÀgÄÀ
¤ªÀÄð® ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÉÆA¢zÀªÀ
¤AzÀ GvÀÛªÀÄ ªÀiÁvÀÄ ¤jÃQëvÀ
JAzÀgÄÀ . UÀÄgÀÄ ²°à EzÀÝ ºÁUÉ,
¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ¯ÉÆèAzÀÄ zÉêÀgÀ²
¯ÉAiÀiÁV gÀÆ¥ÀUÉÆAqÀÄ
ªÀiÁ£ÀåªÁUÀ®Ä ªÀÄÆwðAiÀÄ®èzÃÉ
G½zÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ²°à
vÉUÉAiÀÄĪÀAvÉ UÀÄgÀĪÁzÀªÀ£ÀÄ
²µÀ声
À g
è ÄÀ ªÀ zÉÆõÀª£
À ÄÀ ß vÉUz
É ÄÀ
ªÀiÁ£ÀåªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ
«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ gÁAiÀÄPÀgÀ
ªÉAPÀmÃÉ ±À ¨ÉÊ®PÉÃj
¥À¢
æ Ã¥À ¨É¼¸
À É
¥Àæ±ÁAvÀ £ÁAiÀÄÌ ZÉArAiÀiÁ
UÀuÉñÀ ±ÉnÖ ºÉUÉæ CAPÉÆïÁ
¥ÀPæ Á±À zÁAqÉð
________
ªÀĺÀªÀÄäzÀ gÀ¦üÃPï PÁgÀªÁgÀ
QgÀt £ÁAiÀÄÌ ºÀnÖPÉÃj
¥ÀĵÁà UÀÄ£ÀV PÁgÀªÁgÀ
¸ÀAdÄvÁ zÀÄUÉÃðPÀgÀ ¨ÉÊvÀPÉÆî
gÉÃtÄPÁ ªÀiÁ¼ÉìÃPÀgÀ PÁgÀªÁgÀ
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄÌ PÀĪÀÄmÁ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ CA©UÀ ºÉÆ£ÁߪÀgÀ
£ÁUÉÃAzÀæ £ÁAiÀÄÌ CAPÉÆïÁ
£À«Ã£À CAPÉÆïÁ
«PÁæAvÀ PÉÆÃr¨ÁUÀ
ªÀiÁgÀÄw JªÀiï. £ÁAiÀÄÌ, CAPÉÆïÁ
gÀ«ÃAzÀæ £ÁAiÀÄÌ PÀĪÀÄmÁ
zsÀªÉÄðAzÀæ ªÀÄÄQæ ªÀįÁè¥ÀÄgÀ
¢Ã¥ÀPÀ C¸ÉÆßÃnPÀgÀ PÉgÀªÀr
________
________
¸ÀA¦ £ÁAiÀÄPÀ »ZÀPÀqÀ
¸ÀwñÀ ªÀÄgÁp PÀ¥ÀUÁ®
ªÀĺÀAvÉñÀ gɪr
À CAPÉÆïÁ
¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ zÉêÁrÃUÀ ¨sl
À ̼À
ªÁ¸ÀÄzÉêÀ £ÁAiÀÄÌ ºÀnÖPÉÃj
¥Àæ¸À£Àß CZÁj ¹zÀÝgÀ
CgÀ«AzÀ £ÁAiÀÄPÀ vÉÆPÉð
£ÁUÀgÁd £ÁAiÀÄÌ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ
UÉÆÃPÀÄ®zÁ¸À PÉgÀªÀr
¥Àæ¸À£Àß ¥ÉÆPÀ¼É PÁgÀªÁgÀ
vÀ¥À¹é gÁªï PÁgÀªÁgÀ
«ÃuÁ gÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ
¸ÀħæºäÀ tå ºÉÆ£ÁߪÀgÀ
________
UÀuÉñÀ §UÀqÀUÉÃj PÁgÀªÁgÀ
¸ÀÄeÁvÁ ±ÉnÖ AiÀįÁè¥ÀÄgÀ
¸ÀAvÉÆõÀ zÀÄUÉÃðPÀgÀ PÁgÀªÁgÀ
«£ÉÆÃzÀ ¥ÀlUÁgÀ ºÉÆ£ÁߪÀgÀ
gÀvÁßPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ ªÀÄAQ
________
£ÁUÀgÁd UËqÀ PÀĪÀÄmÁ
________
ªÀĺÁ£ÀAzÁ vÀ¼ÉÃPÀgÀ PÁgÀªÁgÀ
gÀÄQäÃt ªÀÄÆqÀAV PÁgÀªÁgÀ
¸ÀAdAiÀÄ JZï. J£ï. ¸ÀÄAPÀ¸Á¼À
±ÉæÃAiÀiÁ ¨ÉÆüÉPÀgÀ, ºÀ¼ÀUÁ
gÀ«ÃAzÀæ PÁtPÉÆÃtPÀgÀ, ²gÀªÁqÀ
¯ÉÆûvï £ÁAiÀÄÌ, ¨sl
À ̼À
gÀ«ÃAzÀæ ªÀiÁ¸ÀÌgï, eÉÆìÄqÁ
D¢vÁå¨ÁzÀ® AiÀįÁè¥ÄÀ gÀ
G½¸ÀÄvÁÛ£.É ºÁUÁV ¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÁzÀª£
À Æ
À dUÀw£
Û °
À è UÀÄgÀÄ vÀvéÀ
£ÀA© DzÀgÀtÂà AiÀÄUÀÄvÁÛ£É
JAzÀgÀÄ.¥Àæ±À¹Û JAzÀÆ PÀÆqÀ
UÀªð
À vÀgÄÀ ªÀ ªÀ¸ÄÀ ª
Û ®
À .è ªÀÄvÀµ
Û ÄÀ Ö
«£ÀAiÀÄvÉ ºÉa¸
Ñ ÄÀ ªÀ ªÀ¸ÄÀ .Û ºÁUÁV
«£ÀAiÀÄvÉAiÀÄļÀª
î j
À UÉ, ±ÀÄzÀÞ ¨sQÀ AÛ iÀÄ
¨sÁªÀ ºÉÆA¢gÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ
¤dªÁzÀ ¥Àæ±À¹Û ®¨sÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ
JAzÀ ²æÃUÀ¼ÀÄ M½vÁUÀ¯ÉAzÀÄ
ºÁgÉʹzÀgÄÀ .
zsåÀ £¸
À ÃÉ ªÀPÀ ¥À±
æ ¹
À Û ¹éÃPÀj¹zÀ
PÁªÀ Ä zs É Ã £À Ä ²®à ± Á¯É A iÀ Ä
dAiÀÄ£ÀUg
À À PÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁvÀ£Ár,
£À A ©PÉ A iÀ Ä ±À Q Û §qÀ ª À £ À £ À Ä ß
fêÀ£ÀzÀ°è ²æêÀÄAvÀ£ÁV¸ÀĪÀ
§® ºÉÆA¢zÉ. UÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
zÉêÀg£
À ÄÀ ß £ÀA©zÀ AiÀiÁgÀÆ PÀÆqÀ
F dUÀwÛ£À°è ºÁ¼ÁzÀ
GzÁºÀgÀuÉ E®è JAzÀgÀÄ.
wÃxÀðºÀ½î ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀ CgÀUÀ
eÁÕ£ÃÉ AzÀ,æ vÀº¹
À ïÁÝgï ¹.JA.
PÀÄ®PÀtð
 , E.M. ²æÃzsg
À À ¨sm
À ï,
ªÉ Æ ÃºÀ £ ïPÀ Ä ªÀ i Ágï, f.n.
ºÀ £ À Ä ªÀ Ä AvÀ A iÀ Ä å, ¥À Ä gÀ A zs À g À
¥ÀÆeÁj, gÁªÉÆÃvÀª
ì À ¸À«ÄwAiÀÄ
PÁgÁåzsÀåPÀë ¸ÀA¥ÉPÀmÉÖ PÀĪÀiÁgï,
ªÀrØ£À¨É樀 ªÉAPÀmÉñÀ, ºÁgÉÃ
¨ÉÊ¯ï ªÉAPÀmÃÉ ±À ªÀÄÄAvÁzÀªg
À ÄÀ
¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÄÀ .
±ÀAPÀg¥
À AÀ ZÀ«Ä GvÀª
ì z
À °
À è ²µÀå¨PÀs g
ÛÀ ÄÀ vÀ£ÄÀ -ªÀÄ£À-zs£
À U
À ½
À AzÀ ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ
AiÀıÀ¹U
é Æ
É ½¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ²æÃUÀÄgÀÄzÉêÀvÁ C£ÀÄUÀº
æ PÀ ÌÉ ¥ÁvÀg
æ ÁUÀ¨ÃÉ PÀÄ
JAzÀgÀÄ.PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV ªÀ»¸À¨ÉÃPÁzÀ ««zsÀ
dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À PÀÄjvÀÄ CªÀgÄÀ «ªÀj¹zÀgÄÀ .
±ÀAR£ÁzÀ, UÀÄgÀĪÀAzÀ£AÉ iÉÆA¢UÉ ¥ÁægAÀ ¨sª
À ÁzÀ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ zÀ°è
¨sÁ£ÀÄ̽ ²æÃgÁªÀÄzÉêÀªÄÀ oÀzÀ DqÀ½vÀªÄÀ AqÀ½ CzsåÀ PÀë JA.JA.ºÉUq
À É
ªÀÄUÉÃUÁgÀ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÄÀ .ªÀÄAqÀ® PÁAiÀÄðzÀ²ð f.J¸ï.¨sm
À ï
PÀ¯Áè¼À ºÁUÀÆ ±ÀAPÀgQÀ APÀgÀ ªÀÈAzÀzÀ JA.«.ºÉUq
À É ªÀÄÄwÛUÉ ¤ªÀð»¹zÀgÄÀ .
±ÀAPÀgÀ QAPÀgÀ ªÀÈAzÀzÀ ºÉaÑ£À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÄÀ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÄÀ .
J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è
2259 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀÄ
PÀĪÀÄmÁ: gÁdåzÁåAvÀ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¢AzÀ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÉë
DgÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ vÁ®ÆQ£À ºÀ®ªÀÅ PÀqÉUÀ¼À°è ±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁV
«zÁåyðUÀ¼ÄÀ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÉA
ë iÀÄ£ÀÄß §gÉ¢zÁÝg.É
vÁ®ÆQ£À°è 6 ¥ÀjÃPÉë PÉÃAzÀU
æ ¼
À £
À ÄÀ ß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, 1122 UÀAqÀÄ
ªÀÄPÀ̼ÄÀ ºÁUÀÆ 1137 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÄÀ ¸ÉÃj MlÄÖ 2259 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ
¥ÀjÃPÉë §gÉ¢zÁÝg.É
¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀU
æ ¼
À °
À è ¸ÀÆPÀÛ ¨sz
À v
æÀ AÉ iÀÄ£ÀßMzÀV¸À¯ÁVzÀÄÝ ¥Àw
æ AiÉÆAzÀÄ
PÉÃAzÀUæ ¼
À °
À è ¹ ¹ n.« PÁåªiÀ Ágï C¼Àªr
À ¸À¯ÁVzÉ. ¥Àwæ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀUæ ½
À UÉ
02 ¥Ëæq±
Às Á¯Á ªÀÄÄRå²PÀPë g
À £
À ÄÀ ß ¸ÁܤPÀ eÁUÀÈvÀ zÀ¼z
À À ¸Àz¸
À åÀ g£
À ÁßV
£ÉëĸÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ PÉÃë vÀæ ²PÀu
ë Á¢üPÁj ±ÁAvÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ w½¹zÁÝg.É
¸ÀAvÀ¸¢
À AzÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉzg
À ÄÀ
«zÀÄåvï ªÀåvÀåAiÀÄ
PÁgÀªÁgÀ: ªÀiÁZÀð 31 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛ CUÀ°ÃPÀgÀt ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ
PÁgÀªÁgÀzÀ mÉÆî£ÁPÁ¢AzÀ ¨ÁAr¹mÁÖzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ
PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÁAvÀj¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ ¨É½UÉÎ 9 jAzÀ
¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¨ÁAr¹mÁÖ, ªÀļÉPÉÆÃt, PÀ¼À¸ÀªÁqÁ ¨sÁUÀUÀ¼À°è
«zÀÄåvï ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁUÀ°zÉ JAzÀÄ ºÉ¸ÁÌA C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹zÁÝgÉ.
ºÀ½AiÀiÁ¼À: J¸É¸
ì °
ìÉ ì ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁ. 30 jAzÀ ¥ÁægA
À ¨sU
À Æ
É ArzÀÄÝ,
ºÀ½AiÀiÁ¼À vÁ®ÆQ£À°g
è ÄÀ ªÀ K¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀz
æ °
À è «zÁåyðUÀ¼ÄÀ
¥ÀjÃPÉë §gÉzg
À ÄÀ . ¥À¸
æ PÀ ÛÀ ªÀµð
À ºÉƸÀzÁV DgÀA¨sU
À Æ
É AqÀ vÉÃgÀUÁAªÀ
UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ
¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀgÀÄ.
¥ÀjÃPÉë ¨ÁèPïUÉ ºÀÄqÀÄPÁl
AiÀįÁè¥ÄÀ gÀ: ¥Àlt
Ö zÀ ªÉÊn¸ïJ¸ï J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀz
æ °
À è
¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ ºÉÆgÀ Hj¤AzÀ ¥ÀjÃPÁëyðUÀ¼ÄÀ vÀªÄÀ ä C£ÀÄPÀª
æ ÄÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ
ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjÃPÁë ¨ÁèPïUÀ¼£
À ÄÀ ß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ªÀÄÄV ©¢ÝgÄÀ ªÀÅzÄÀ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ.
dAiÀÄAw DZÀgÀuÉUÁV ¸À¨sÉ
ºÀ½AiÀiÁ¼À: ºÀ¹gÀÄ PÁæAwAiÀÄ ºÀjPÁgÀ ªÀiÁf G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw qÁ.
¨Á§Ä dUÀfêÀ£g
À ÁªÀiï ºÁUÀÆ ¸ÀA«zsÁ£À ²°à qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ
CªÀgÀ d£Àä ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀƪÀð¨sÁ« ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß
ªÀiÁ. 31 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è
K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. D¸ÀPÀÛgÀÄ ºÁUÀÆ zÀ°vÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ F ¸À¨sÉAiÀÄ°è
¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ CUÀvÀå ¸À®ºÉ-¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀĪÀAvÉ GvÀìªÀ ¸À«ÄwAiÀÄ
CzsÀåPÀëgÁVgÀĪÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ «zÁåzsÀgÀ UÀļÀUÀĽ, ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð
CdÓ¥Àà ¸ÉÆUÀ®zÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è PÉÆÃjzÁÝgÉ.
PÀ£
À ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgg
À ÄÀ , d® ¸ÀA¥À£Æ
À ä®
E¯ÁSÉ ¸ÀtÚ ¤ÃgÁªÀj «¨sÁUÀ, ²gÀ¹ (G.PÀ)
¸ÀA:2014-15/472
¢£ÁAPÀ:25-03-2015
£Á¯Á ¤ªÀiÁðtPÁÌV mÉAqÀgÄÀ
F PɼÀV£À PÁªÀÄUÁjUÀ½UÁV E-¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ
mÉAqÀgïC£ÀÄß MAzÀ£Éà zÀeÉð UÀÄwÛUÉzÁgÀjAzÀ DºÁ餸À¯ÁVzÉ. (1)
ºÉÆ£ÁߪÀgÀ vÁ®ÆèQ£À G¥ÉÆàÃuÉ KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉUÉ ¥ÀA¥ÀÄ ªÀÄ£É
ºÁUÀÆ £Á¯É ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ. (2) PÁªÀÇgÀÄ KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉUÉ
£Á¯É ¤«Äð¹ ¤ÃgÀÄ «vÀgÀuÁ PÉƼÀªÉ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ. (3) ªÀiÁUÉÆÃqÀ
KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉUÉ ºÉaÑ£À JvÀÛgÀzÀ gÉÊfAUï ªÉÄÃ£ï ºÁUÀÆ £Á¯É
¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ. (4) ºÉÊUÀÄAzÀ KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉUÉ CPÀéqÉPïÖ ªÉÄãï
ºÁUÀÆ £Á¯É ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ. CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ vÀ¯Á 20.00 ®PÀë. EJAr
vÀ¯Á gÀÆ. 50,000/ CªÀ¢ü ªÀļÉUÁ® ¸À»vÀ vÀ¯Á 3 wAUÀ¼ÀÄ. SÁ°
mÉ A qÀ g ï ¥s Á gÀ A UÀ ¼ À £ À Ä ß E-¥É Æ æ P À Æ ågïªÉ Ä Amï ªÉ ¨ ï¸É Ê mï http://
eproc.karnataka.gov.in.eportal.index.seam £À°è ªÉ¨ï¸ÉÊmï ªÀÄÆ®PÀ
qË£ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. mÉAqÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß 10-04-2015 gÀ
4.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. mÉAqÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ : 1304-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉUÉ vÉgA
É iÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÉa£
Ñ À «ªÀgU
À ¼
À £
À ÄÀ ß
¸Àzj
À PÀZÃÉ j¬ÄAzÀ CxÀªÁ E-¥ÉÆÃæ Pï ªÉ¨ï¸ÉÊmï ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqA
É iÀħºÀÄzÀÄ.
PÜÃÝÊÜÚÊÜááíhÝÊÜâ
31 ªÀiÁZïð 2015, ªÀÄAUÀ¼ª
À ÁgÀ
K. 1 gÀAzÀÄ ²PÀëPgÀ À ¸À¨És
PÁgÀªÁgÀ : K. 01 gÀAzÀÄ
§ÄzsÀªÁgÀ ¨É½UÉÎ 11 WÀAmÉUÉ
ºÀħâ½Aî iÀÄ «dAiÀÄ£ÀUg
À À PÁ¯ÉÃf£À
¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ
SÁ¸À V C£À Ä zÁ¤vÀ ¥À z À « ,
¥Àz«
À ¥ÀƪÀð, ¥Ëæq±
Às Á¯É ºÁUÀÆ
¥Áæ x À « ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀ ë P À g À ,
ªÀÄÄSÁåzÁs å¥PÀ g
À ,À ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀ,
G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ ºÁUÀÆ ²PÀëPÉÃvÀgÀ
£ËPÀgÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ
gÁdå ¥Àz«
À ¥ÀƪÀð ªÀĺÁ«zÁå®
AiÀ Ä UÀ ¼ À £ËPÀ g À g À ¸À A WÀ z À
ªÀw¬ÄAzÀ K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.
¸À¨sÉAiÀÄÄ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï
¸Àz¸
À åÀ J¸ï.«í. ¸ÀAPÀ£Æ
À gÀ CzsåÀ Pv
ëÀ É
AiÀÄ°è dgÀÄUÀ°zÉ. F ¸À¨A
És iÀÄ°è
²PÀëPÀgÀ PÁ®à¤PÀ ªÉÃvÀ£À, ªÉÃvÀ£À
vÁgÀvÀªÀÄå, ¹§âA¢ £ÉêÀÄPÁw,
²PÀPë g
À À ªÀUÁðªÀu,É ²PÀPë g
À À E¤ßvÀgÀ
¸À ª À Ä UÀ æ «µÀ A iÀ Ä UÀ ¼ À PÀ Ä jvÀ Ä
¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁV ZÀað¸À¯ÁUÀĪÀzÄÀ .
F ¸À ¨ s É U É ¥Áæ x À « ÄPÀ ,
¥Ëæq±
Às Á¯É, ¥Àz«
À ¥ÀƪÀð ºÁUÀÆ
¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À J®è ²PÀëPÀ
ªÀ Ä vÀ Ä Û ²PÀ ë P É Ã vÀ g À £ËPÀ g À g À Ä
DUÀ « ĸÀ Ä ªÀ A vÉ PÀ . gÁ,¥À . ¥À Æ
ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄUÀ¼À £ËPÀgÀgÀ
¸À A WÀ z À PÁAiÀ i Áðzs À å PÀ ë g ÁzÀ
JZï.©.°AUÀAiÀÄå, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä
¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è «£ÀAw¹zÁÝgÉ.
¸À¨A
És iÀÄ°è ¸ÀAWÀzÀ J¯Áè ¥ÀzÁ¢ü
PÁjUÀ¼ÄÀ G¥À¹Üvj
À gÀĪÀAvÉAiÀÄÆ
¸ÀºÀ w½¹zÁÝg.É
¹Dgï¦ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð DºÁé£À
²gÀ¹: f¯ÉA
è iÀÄ°è£À SÁ°¬ÄgÀĪÀ ¹.Dgï.¦./©.Dgï.¦. ºÀÄzÉÝU¼
À £
À ÄÀ ß
¸ÀPÁðj ±Á¯ÉU¼
À °
À è PÁgÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ D¸ÀPÛÀ ²PÀPë g
À ÄÀ UÀ½AzÀ °TvÀ
¥ÀjÃPÉë, «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁ£ÀĨsÀªÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄjmï
¥À n Ö vÀ A iÀ i Áj¹ CºÀ ð C¨s À å yðUÀ ¼ À £ À Ä ß DAiÉ Ä Ì ªÀ i Ár ¸À Ü ¼À
¤AiÀÄÄQÛUÆ
É ½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
PÁgÀt ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉU¼
À °
À è PÁgÀ太Àð»¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ ªÉÄà 31-2015PÉÌ
5 ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ° PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ
±Á¯ÉAiÀÄ°è 3 ªÀµð
À ¥ÀÆtðUÉƽ¹gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀPÛÀ 50 ªÀµð
À M¼ÀV£À
²PÀPë g
À ÄÀ UÀ½AzÀ Cfð DºÁ餸À¯ÁVzÉ. CfðAiÀÄ£ÀÄß DAiÀiÁ vÁ®ÆPÁ
PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁZïð 31 jAzÀ J¦æ¯ï 15
ªÀÄzsÁåºÀß 5.00 M¼ÀUÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä w½¹zÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ
DAiÀiÁ vÁ®ÆQ£À ©.E.N. ºÁUÀÆ ©.Dgï.¹.UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä
PÉÆÃjzÉ ±ÉÊPÀt
ë P À f¯ÉAè iÀÄ G¥À¤zÉÃð±ÀPg
À À PÀZÃÉ jAiÀÄ ¸Àªð
À ²PÀÚ C©AiÀiÁ£À
¥ÀPæ l
À uÉ w½¹zÉ.
K. 3gÀAzÀÄ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ
PÁgÀªÁgÀ: vÁ®ÆQ£À CªÀÄzÀ½Aî iÀÄ ºÀÄt¸ÉªÄÀ QÌAiÀÄ ²æà ªÀÄAd®zÉêÀgÀ
ªÁ¶ðPÉÆÃvÀ쪪
À ÅÀ K. 3 ±ÀÄPÀª
æ ÁgÀ «dÈA¨su
À ¬
É ÄAzÀ £ÀqA
É iÀÄ°zÉ.
ªÁ¶ðPÉÆÃvÀª
ì z
À À ¤«ÄvÀÛ CzÉà ¢£À gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ²æà PÀA§zÉêÀ
£ÁlåªÀÄAqÀ½ CgÉUz
À ÝÉ , CªÀ¸Áð EªÀjAzÀ f.r. UÉÆëAzÀPÄÀ ªÀiÁgÀ
«gÀavÀ `¸ÀwAiÀÄ ²Ã®ºÀgÀt ¥ÀwAiÀÄ £ÉÃvÀæ ºÀgÀt’ CxÁðvï ¹rzÉzÀÝ
¸ÀºÆ
É ÃzÀgg
À ÄÀ JA§ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁlPÀª£
À ÄÀ ß C©ü£¬
À ĸÀĪÀgÄÀ .
PÁgÀt ¨sPÀ ÁÛ¢UÀ¼ÄÀ , PÀ¯Á¥ÉÆõÀPg
À ÄÀ ºÉa£
Ñ À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è DUÀ«Ä¸À¨ÃÉ PÉAzÀÄ
¸ÀAWÀlPÀgÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÁÝgÉ. EzÉà ¯ÉÃRPÀgÁzÀ f.r.
UÉÆëAzÀPÀĪÀiÁgÀgÀªÀgÀ 18£Éà PÀ¯ÁPÀĸÀĪÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ avÀætzÀ
PÀxÁ ¸ÀAUÀªÀĪÁzÀ ``GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ºÀÄ°’’ CxÁðvï §qÀªÀgÀ ªÉÄïÉ
§æºÁä¸ÀÛç JA§ £ÁlPÀ PÀÈw C£ÁªÀgÀtUÉƼÀî°zÉ.
7
gÉÊvÀ, PÁ«ÄðPÀ, AiÀÄĪÀd£ÀgÀ §zÀÄQUÉ
ªÀiÁgÀPÀªÁzÀ £ÀªÀ GzÁgÀªÁ¢ ¤Ãw
zÁAqÉð: EAzÀÄ zÉñÀªÀ£ÀÄß ¨Á¢ü¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀ
GzÁgÀªÁ¢ ¤Ãw gÉÊvÀ. PÁ«ÄðPÀ, ºÁUÀÆ
«zÁåyð AiÀÄĪÀd£ÀgÀ §zÀÄQUÉ
ªÀiÁgÀPÀªÁzÀÄzÁÝVzÉ. EzÀÄ zÉñÀzÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ
zÀȶ׬ÄAzÀ®Æ DvÀAPÀPÁjAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ
¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ AiÀÄĪÀd£À ¥sÉqÀgÉõÀ£ï
(r.ªÉÊ.J¥ï.L) £À gÁeÁåzÀåPÀë ªÀÄĤÃgÀ PÁn¥À¼Àî
£ÀÄrzÀgÀÄ.
CªÀ g À Ä zÁAqÉ Ã °AiÀ Ä °è
£Àq¹
É zÀ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆö×AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ
£ÁqÀÄwÛzÝÀ gÄÀ . £ÀªÀ GzÁgÀªÁ¢
¤ÃwUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPª
À ÁV GzÀåªÀÄ
ªÀ®AiÀÄ CzÀg®
À Æè PÁ¥ÉÆðgÉmï
§AqÀªÁ¼ÀµÁ»UÀ¼À£ÀÄß ¨ÉA§°
¸ÀĪÀ d£ÀjUÉ E£ÀßµÀÄÖ jAiÀiÁAiÀÄw
UÀ¼£
À ÄÀ ß PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ¥Àz
æ Ás £ÀªÄÀ Awæ
£À g É Ã AzÀ æ ªÉ Æ Ã¢AiÀ Ä ªÀ g À Ä
§eÉmï£À°è GzÉÆåÃUÀ ¸Àȶ׸ÄÀ ªÀ,
AiÀÄĪÀd£ÀgÀ §zÀÄQUÉ ¨sÀzÀævÉ
¤ÃqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà AiÉÆÃd£É
UÀ¼£
À ÄÀ ß PÉÆnÖ®.è CzÀg®
À Æè ²PÀt
ë
PÉÃë vÀPæ ÌÉ ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÁzÀ C£ÀÄzÁ£Àª£
À ÄÀ ß
PÀrvÀUÆ
É ½¹gÀĪÀÅzÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj
AiÀiÁzÀÄzÁÝVzÉ. ªÉÄÃPï E£ï
EArüAiÀiÁ WÉÆõÀuA
É iÀÄrAiÀÄ°è
«zÉò ºÀÆrPÉzÁgÀjUÉ E°è£À
AiÀÄĪÀd£ÀgÀ£ÀÄß UÀįÁªÀÄgÀ£ÁßV
¸ÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀ F ¨ÁjAiÀÄ
§eÉmï£À°z
è É JAzÀÄ DPÉÃë ¦¹zÀgÄÀ .
PÀ£ÁðlPÀzÀ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå
¸ÀgÀPÁgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ
ºÉ ¸ À g À ° è ¥À j ²µÀ × eÁwUÀ ¼ À ,
»AzÀĽzÀ ªÀUð
À UÀ¼À ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀÄ
UÀ½UÉ vÀ£Àß §eÉmï£À°è PÉ®ªÀÅ
PÉÆÃn ºÀt «ÄøÀ°lÄÖ »AzÀĽzÀ
ªÀUÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄaѸÀ®Ä ºÉÆgÀn
zÁÝgÉ. DzÀgÉ ¤dªÁVAiÀÄÆ
»AzÀĽzÀªÀgÀ, zÀ°vÀgÀ, AiÀÄĪÀ
d£À g À ±É æ à AiÉ Æ Ã©ü ª À È ¢ÝUÁV,
GzÉÆåÃUÀ, ²PÀëtzÀ G£ÀßwUÁV
AiÀiÁªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÆß ¤ÃqÀzÃÉ
AiÀ Ä ÄªÀ d £À g À PÀ £ À ¸ À Ä UÀ ½ UÉ
vÀtÃÚÂ gÉga
À gÀĪÀÅzÀÄ zÀÄgÀzÈÀ µÀ×Pg
À .À
UÁæ«ÄÃt ¥Àz
æ ÃÉ ±ÀzÀ AiÀÄĪÀd£ÀgÀ
¸ÀªÄÀ ¸ÉåU¼
À £
À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¸Àz,À £ÀUg
À z
À À
¤gÀÄzÉÆåÃV, CgÉ GzÉÆåÃV
AiÀÄĪÀd£ÀgÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÉåU½
À UÉ ¸ÀAà ¢¸ÀzÀ
¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄ壪
À g
À ÄÀ ªÁ¸Àª
Û ª
À ÁV
PÉÃAzÀz
æ À £ÀgÃÉ AzÀæ ªÉÆâAiÀĪÀgÀ
GzÁgÀªÁ¢ §eÉmï£ÀAvÉAiÉÄÃ
vÀ£ßÀ §eÉmï gÀƦ¹zÁÝgÉ JAzÀgÄÀ .
r.ªÉ Ê .J¥ï.L.£À f¯Áè
PÁAiÀÄðzÀ²ð, £ÀUg
À ¸
À ¨
À Ás ¸Àz¸
À åÀ
r. ¸ÁåªÀ Ä ¸À £ ï ªÀ i ÁvÀ £ Ár
GzÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÄaÑ«PɬÄAzÀ
¸ÉÆgÀUÀÄwÛgÀĪÀ zÁAqÉðAiÀÄ°è
E¢ÃUÀ ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ aUÀÄgÀÄ
wÛzÉ. ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃ
zÀåªÀÄPÉÌ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ±ÀQÛ vÀÄA§ÄªÀ
PÉ®¸ÀªÁUÀ¨ÃÉ QzÉ. ¥Àª
æ Á¸ÉÆÃzÀåªÄÀ PÉÌ
¸ÀA§AzÀ¥l
À AÖ vÉ vÀg¨
À ÃÉ w ¤ÃqÀĪÀ
vÀg¨
À ÃÉ w PÉÃAzÀU
æ ¼
À ÄÀ §gÀ¨ÃÉ PÁVzÉ.
F ¨sÁUÀzÀ d£ÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ
AiÀÄĪÀd£ÀgÀ°è ¨sÀæªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ©wÛ C¢üPÁgÀPÉÌÃjzÀ PÉÃAzÀæ
ºÁUÀÆ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼ÀÄ, PÉÆlÖ ªÀiÁwUÉ vÀ¦àªÉ. F
¨ÁjAiÀÄ PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÁdå §eÉmï£À°è AiÀÄĪÀd£ÀgÀ
GzÉÆåÃUÀ, ²PÀëtPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀzÀȶ×AiÀÄ
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀzÉà AiÀÄĪÀd£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß
ªÀAa¸À¯ÁVzÉ. PÉÃAzÀæ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼À F d£À«gÉÆâü,
«zÁåyð AiÀÄĪÀd£À «gÉÆâü ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀæwgÉÆâü¸ÀĪÀÅzÁV, ¸ÀAzÀ¨sÀð §AzÀgÉ gÁdå PÉÃAzÀæ
¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼À «gÀÄzÀÝ d£ÁAzÉÆî£À gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ.
- ªÀÄĤÃgÀ PÁn¥À¼Àå
PÉÆqÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉU¼
À ÄÀ §gÀ¨ÃÉ QzÉ
JAzÀgÄÀ .
¸ÀÄ¢ÝUÆ
É Ã¶×AiÀÄ°è r.ªÉÊ.J¥ï.
L.£À zÁAqÉð WÀlPÀzÀ CzsÀåPÀë
ªÉÊ. ¥Àæ¨sÀÄzÁ¸À, PÁAiÀÄðzÀ²ð
J.JªÀiï.eÁ¥sgÀ ï ªÀÄÄAvÁzÀªjÀ zÀÝgÄÀ .
ªÁj¢ü¬ÄAzÀ «±Àé gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¢£ÁZÀgÀuÉ ‘¸ÀÄPÀ£Áå’ AiÉÆÃd£É PÉêÀ® ¯ÉPÌÀzÀ zÁR¯ÉAiÀÄ®è: ²æãÁxÀ
PÀĪÀÄmÁ: ªÁj¢ü gÀAUÀ PÉÃAzÀæ
PÀĪÀÄmÁ¢AzÀ PÀªÀįÁ ¨Á½UÁ
²PÀ ë t ªÀ Ä ºÁ«zÁå®AiÀ Ä zÀ ° è
²æÃPÁAvï PÀĪÀÄmÁ ¤Ã£Á¸ÀªÀiï
EªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ qÁ. ²æÃzsÀgÀ
§¼ÀUÁgÀgÀ PÀxÉ DzsÁjvÀ “UÁ¼ÀPÌÉ
©Ã¼ÀzÀ PÉƼÀzÀ ZÀAzÀæ” JA§
£ÁlPÀª£
À ÄÀ ß ¥Àz
æ ±
À ð
À £À ¤Ãr «±Àé
gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß
«±ÉõÀªÁV DZÀj¹zÀgÄÀ .
PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ zÀ GzÁÏlPÀgÁzÀ
qÁ. ²æÃzsg
À À §¼ÀUÁgÀ ªÀiÁvÀ£Ár
“ ªÀ Ä £À Ä µÀ å ¸À º À d ªÀ Ä vÀ Ä Û
¤dªÁUÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® gÀAUÀ
¨sÆ
À «Ä¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsåÀ JAzÀÄ
ºÉý gÀAUÀ¨Æ
Às «ÄAiÀÄ ¸ÁzsåÀ vU
É ¼
À À
§UÉÎ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÄÀ .
PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ zÀ CzsåÀ PvëÀ ª
É »
À ¹zÀÝ
qÁ. J¸ï. f.gÁAiÀÄÌgÀ ªÀiÁvÀ£Ár,
¨É½v
î g
É É ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄ vÉgU
É É EA¢£À
AiÀÄĪÀ d£ÀvÉ ºÉaÑ£À M®ªÀÅ
vÉÆÃjgÀĪÀÅzÀjAzÀ gÀAUÀ ¨sÆ
À «ÄUÉ
¸Àé®à ¥Àª
æ iÀ ÁtzÀ »£ÀßqÉ DUÀÄwÛz.É
DzÀgÉ gÀAUÀ ¨sÆ
À «ÄAiÀÄ°è ¨É¼z
É À
PÀ¯Á«zÀgÉ EªÀvÄÀ Û ¹£ÉªiÀ Á gÀAUÀPÌÉ
ºÉ Æ ÃUÀ Ä wÛ g À Ä ªÀ Å zÀ j AzÀ gÀ A UÀ
¨sÆ
À «ÄAiÀÄ ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ£ÀÄß C°è
vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. F ¢±ÉAiÀÄ°è
ªÁj¢ü gÀAUÀ PÉÃAzÀæ
gÀAUÀ¨Æ
Às «ÄAiÀÄ C©üªÈÀ ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ
¨É¼ª
À t
À U
 U
É ÁV ±À«
æ ĸÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀÄ
±ÁèWÀ¤ÃAiÀĪÁzÀzÀÄÝ. ªÁj¢ü
AiÀÄĪÀ
d£ÁAUÀPÉÌ
ªÀiÁzÀjAiÀiÁUÀ§®è MAzÀÄ M¼ÉAî iÀÄ
¸ÀAWÀl£ÉAiÀiÁVzÉ JAzÀgÄÀ .
¥ÀvPæÀ v
À ð
À JªÀiï. f. £ÁAiÀÄÌ,
PÀ¯Á«zÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
²æñÉÊ®PÉÌ vÉgÀ½ ¸ÉêÉ
¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÁlPÀ ¥ÀæPÁgÀzÀ
ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV
ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsåÀ ªÁzÀgÉ CzÀÄ £ÁlPÀ
PÀ¯ÉAiÀÄ ±ÀQÛ¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå
JAzÀÄ
ºÉý
µÉÃPÀ¦
ë ÃAiÀÄgÀ£AÀ vÀªg
À ÄÀ ¸ÀºÀ EzÉÃ
«zsÁ£Àª£
À ÄÀ ß C£ÀĸÀj¹zÀgÄÀ JAzÀÄ
ºÉýzÀgÄÀ .
ªÁj¢üAiÀÄ «zÉò §AzsÀÄ
D¸ÉçÖðAiÀiÁzÀ gÀAUÀP«
À Äð QélÓ¯ï
MmÉ Æ Ö Ã , ¨s Á gÀ w ÃAiÀ Ä gÀ A UÀ
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ
PÀ¯U
É ¼
À À §UÉÎ ªÉÄZÀÄU
Ñ É ªÀåPÛÀ ¥Àr¹zÀÄÝ
F
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ
«±ÉõÀvÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ªÁj¢üAiÀÄ
GªÉÄñÀ UËqÀ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.
a£ÀäAiÀÄ ¥ÉÊ ¸ÁéUw
À ¹zÀgÄÀ . PÀĪÀiÁj
¢ªÁå ±Á壨
À Ás UÀ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß
¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. PÀĪÀiÁj ¹äÃvÁ
PÉÆÃqÀÌt ªÀA¢¹zÀgÄÀ .
ºÁ¹ðPÀmÁÖzÀ°èAzÀÄ ‘¦ÃgÀ ¨sÀÆ¥À£À ¥Àæ¸ÀAUÀ’ £ÁlPÀ
¹zÁÝ¥ÄÀ gÀ: vÁ®ÆQ£À ºÁ¹ðPÀmÁÖz°
À è MqÉÆÃØ ®UÀ gÀAUÀ¥A
À iÀÄðl£À
¸ÀA¸ÉÜ EªÀjAzÀ ªÀiÁ.31gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7jAzÀ UÀeÁ£À£ÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw,
¢ªÁ£ï AiÀÄPÀë¸ÀªÀÄƺÀ, UɼÉAiÀÄgÀ §¼ÀUÀ ºÁUÀÆ HgÀ £ÁUÀjPÀgÀ
¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ ºÁ¹ðPÀmÁÖ UÀuÉñÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¦ÃgÀ ¨sÀÆ¥À£À
¥À¸
æ A
À UÀ £ÁlPÀ ¥Àz
æ ±
À ð
À £ÀUÆ
É ¼Àî°zÉ.
J¯ï.f.ºÉUÀqÉ ºÁ¹ðPÀmÁÖ, qÁ.J¸ï.Dgï.ºÉUÀqÉ ºÁ¹ðªÀÄ£É,
gÀ«ÃAzÀæ ºÉUq
À É »gÉÃPÉÊ, J.f.ºÉUq
À É »gÉÃPÉÊ, J.Dgï.ºÉUq
À É »Ã£ÀUÁgÀ,
gÀªÄÉ Ã±À ºÉUq
À É ºÁ¹ðªÀÄ£É PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ zÀ°è G¥À¹Üvj
À gÀÄvÁÛg.É
¨s À l ̼À : PÉ Ã AzÀ æ ¸À g À P ÁgÀ
¥ÁæAiÉÆÃfvÀ ‘¸ÀÄPÀ£Áå ¸ÀªÀÄÈ¢Þ
SÁvÉ’ AiÉÆÃd£É ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ
¸À§°ÃPÀgÀtzÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß
ºÉ Æ A¢zÉ . PÉ Ã ªÀ ® ¯É P À Ì zÀ
zÁR¯ÉAiÀÄ®è JA§ÄzÀ£ÄÀ ß J®ègÆ
À
CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ
CAZÉ E¯ÁSÉ PÁgÀ ª ÁgÀ
«¨sÁVÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁj
²æãÁxÀ J£ï.©. ºÉýzÁÝg.É
CªÀgÀÄ vÁ®ÆQ£À CAZÉ
PÀZÃÉ jAiÀÄ°è ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¸ÀAeÉ
£Àqz
É À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ CAZÉ E¯ÁSÉ
‘¸ÀÄPÀ£Áå ¸ÀªÄÀ È¢Þ SÁvÉ’ «¨sÁVÃ
AiÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¸ÁzsPÀ j
À UÉ C©ü£AÀ zÀ£Á
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß
ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ £ÁqÀÄwÛzÝÀ gÄÀ .
¥ÀÄgÀĵÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆðPÉ
ªÀiÁrzÀgÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀASÉå
ªÀµÀð¢AzÀ
ªÀµÀðPÉÌ
PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛ 1000 ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ
918 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ C£ÀÄ¥ÁvÀ
vÀ®Ä¦zÉ. ¸ÀÄPÀ£Áå AiÉÆÃd£É
ªÀ媺
À ÁgÀ GzÉÝñÀ¢AzÀµÃÖÉ eÁjUÉ
§A¢gÀĪÀÅzÀ®è JAzÀ CªÀgÀÄ,
CzÀPÉÌ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀÞvÉ EzÉ.
zÀÆgÀzÀ馅 CqÀVzÉ. EAvÀºÀ
AiÉ Æ Ãd£É ¥À æ w ªÀ Ä £É U À Æ
vÀ®Ä¥ÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ
ºÉýzÀgÄÀ . «¨sÁVÃAiÀÄ ªÀÄlÖz°
À è
¨s À l ̼À z À ¸Ázs À £ É A iÀ Ä §UÉ Î
ªÉÄZÀÄU
Ñ AÉ iÀÄ£ÀÄß ªÀåP¥
ÛÀ r
À ¹zÀ CªÀgÄÀ ,
F AiÀıÀ¹ì£À »A¢gÀĪÀ CAZÉ
ªÉÄðéZÁgÀPÀ J£ï.f.zÉÆqÀä£É
ºÁUÀÆ G½zÀ CAZÉ ¹§âA¢UÀ¼À
¥ÀA
æ iÀÄvÀߪÀ£ÄÀ ß ±ÁèX¹zÀgÄÀ . ¨sl
À ̼À
G¥À«¨sÁUÀzÀ CAZÉ PÀȵÀÚ £ÁAiÀÄÌ
¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.
²æà PÀjPÁ£À ¥Àgª
À ÄÉ Ã±Àj
é zÉêÀ¸ÁÜ£z
À °
À è ±ÀvZ
À AÀ rPÁ ºÀª£
À À ¸ÀA¥À£ßÀ
ºÉÆ£ÁߪÀgÀ : ±ÀQÛ PÉÃë vÀª
æ ÁV £Ár£ÁzÀåAvÀ C¥ÁgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨sPÀ g
ÛÀ £
À ÄÀ ß
ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄtåPÃëÉ vÀæ PÀjPÁ£À ¥Àgª
À ÄÉ Ã±Àj
é AiÀÄ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è ±ÀvZ
À AÀ rPÁ ºÀª£
À ª
À ÅÀ
²æà gÁWÀªÃÉ ±ÀégÀ ¨sÁgÀw ¸Áé«ÄfAiÀĪÀgÀ ¢ªÀå G¥À¹ÜwAiÀÄ°è dgÀÄVvÀÄ. zsª
À ÄÀ ð
¸À¨sÉAiÀÄ°è D²ÃªÀðZÀ£À ¤ÃrzÀ ²æøÀA¸ÁÜ£ÀzÀªÀgÀÄ PÀjPÁ¤£À°è ¨É½î
gÉÃSÉAiÀiÁV,¨É¼ÀQ£À gÉÃSÉAiÀiÁV PÀAUÉƽ¸ÀĪÀ ¨sÀUÀªÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¹
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¨Élz
Ö v
É g
ÛÀ z
À °
À g
è ÄÀ ªÀ PÉÃë vÀ«
æ zÀÄ E°èAiÉÄà MAzÀÄ ¸ÀAzÉñÀ«zÉ.
ªÉÄÃ¯É §¤ß JvÀg
Û PÀ ÌÉ §¤ß JvÀg
Û z
À À D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr JAzÀÄ PÀg¬
É ÄvÀg
Û ÄÀ .
±ÀvZ
À AÀ rºÉÆêÀÄ, ±Àvg
À ÄÀ zÀæ ºÁUÀÆ «±ÉõÀ CZÀð£ÉU¼
À À ªÀÄÆ®PÀ vÁ¬Ä
¥À¸
æ £
À ßÀ ¼ÁVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ¥À¸
æ £
À ßÀ vÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨ð
Às UÀ¼£
À ÄÀ ß ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁV ¤gÀƦ¹zÀgÄÀ .
vÁ¬Ä «±Àg
é Æ
À ¦tÂ, £É®ªÉ¯Áè CªÀ¼ÃÉ , PÀ¯AÉ iÉįÁè CªÀ¼ÃÉ . d®ªÉ¯Áè CªÀ¼ÃÉ . F
¨ÉlPÖ ÁqÀÄ J¯Áè CªÀ¼z
À ÃÉ ,zÀÄqÀÄ-Ø PÁ¸ÀÄ F ¯ÉÆÃPÀz°
À è G¥ÀAiÉÆÃUÀPÌÉ §gÀ¯ÁgÀzÄÀ .
EzÀ£ÄÀ ß ¥ÀÄtågÆ
À ¥ÀPÌÉ ¥ÀjªÀvð
À £É ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁvÀæ CzÀÄ C°èUÉ ¸À®°
è zÉ.
vÀ¥ÉÆÃzsÀ£ÀgÀÄ vÀ¥Àà¹ì£À ¥ÀÄtå ªÀåAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ¯Éà AiÀiÁgÀ£ÀÆß
±À¦¸ÀĪÀÅ¢®è.vÀ¥à¹
À UÉ AiÉÆÃUÀåªÁzÀ ¢ªÀå PÉÃë vÀ«
æ zÀÄ. E°èAiÀÄ ²¯ÉU,É VqÀ,
ªÀÄgÀU½
À UÉ, ¤ÃjUÉ ZÉÊvÀ£åÀ «zÉ JAzÀÄ £ÀÄrzÀ CªÀgÄÀ ,CªÀ¼À £É£¥
À ÄÀ ªÀiÁvÀ¢
æ AzÀ
¨sAÀ iÀÄ zÀÆgÀªÁUÀ®Ä ¸ÁzsåÀ . ¥Àj±ÀÄzÀÞ ªÀÄ£ÀªÃÉ ªÀgª
À ÁVzÉ. £É£z
É À ºÀÈzÀAiÀÄzÀª¼
À ÁV
PÁAiÀÄð²Ã®¼ÁV ¨sPÀ g
ÛÀ Æ
É ½wUÁV CªÀ¼À ¨ÁV°UÉ ©üPÄëÀ PÀgÁV ºÉÆÃUÉÆt
PÉʪÀÄÄVzÀÄ ¤¯ÉÆÃè tªÉAzÀÆ £ÀÄrzÀgÄÀ .
ºÉ Æ £ÁߪÀ g À ªÀ Ä AqÀ ® zÀ PÀ q É è , ºÉ Æ ¸ÁPÀ Ä ½ ªÀ ® AiÀ Ä UÀ ¼ À Ä «±É à µÀ
¸Éêɸ°
À ¹
è zÀªÅÀ .ºÉÆ£ÁߪÀg-À PÀĪÀÄmÁ ªÀÄAqÀ®UÀ¼ÄÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ C£ÀÄUÀº
æ PÀ ÁÌV ¥Áæyð¹
£Àq¹
É zÀ F ¥ÀÄtå PÁAiÀÄðzÀ°è MAzÀqPÀ É ²æà ±ÀA¨sÄÀ °AUÉñÀg
é À zÉêÀ¸ÁÜ£z
À À
¤ªÀiÁðtPÉÌ ¨sPÀ g
ÛÀ ÄÀ zÉÃtÂUÉ C¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀgÄÀ . EzÉà ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è zÉêÁ®AiÀÄ
¤ªÀiÁðt ²ÃWÀª
æ ÁV DUÀ¯AÉ zÀÄ ²æÃUÀ¼ÄÀ ºÀg¹
À zÀgÄÀ . CZÀðPÀÀ «.¸Àħæºät
À å ¨sl
À Ö
¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÄÀ .«zÁéA¸À PÀmÖÉ wªÀÄätÚ ¨sl
À Ö ¸ÁAzÀ©ð
ü PÀªÁV
ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÄÀ . ²æà ¸ÀA¸ÁÜ£z
À ª
À g
À ÄÀ MAzÀqPÀ É ²æñÀA¨sÄÀ °AUÉñÀg
é £
À À zÀ±ð
À ±À£À
ªÀiÁr £ÀÆvÀ£À zÉêÁ®AiÀÄ ¤ªÀiÁðtzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃrzÀgÄÀ .
¥À t f(ªÁ¸É Æ Ì): AiÀ Ä ÄUÁ¢ ºÀ § â z À CAUÀ ª ÁV ªÁ¸É Æ Ì
ªÀÄAUÀÆgÀ»¯ï£À°g
è ÄÀ ªÀ ²æ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ¸ÀAUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä
»gÉêÀÄoÀ gÀªg
À À £ÉÃvÀÈvÀéz°
À è PÀA©AiÀÄ£ÀÄß vÉUz
É ÄÀ PÉÆAqÀÄ ²æñÉÊ®PÉÌ 20
d£À ¨sPÀ ÁÛ¢UÀ¼ÄÀ vÉg½
À ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ªÁ¥À¸Áìzg
À ÄÀ .
F »£É߯ÉAiÀÄ°è ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ªÁ¸ÉÆÌ ªÀÄAUÀÆgÀ»¯ï£À ªÀÄ°èPÁdÄð£À
zÉêÀ¸ÁÜ£z
À °
À è GvÀg
Û À PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ PÀA©zÉñÀ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß
DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄ.Û F »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀzÄÀ ÝUU
É É ªÀĺÁ©üµÃÉ PÀ
£ÉgÀªÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀAeÉ ²æà ¥ÀæPÁ±À ªÀĺÁgÁdjAzÀ D²ÃªÀðZÀ£À
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CZÀðPÀgÁzÀ
¸ÀAUÀAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ, AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÉ®V, £ÁUÀgÁd UÀÄAzÀPÀgÀ,
gÁªÀÄ£ÀUËqÀ UËqÀgï, AiÀĪÀÄ£À¥àÀ ¸Á¯ÉÆÃqÀV, ªÀÄwÛvg
À g
À ÄÀ G¥À¹Üvj
À zÀÝgÄÀ .
£ÀAvÀgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À£ßÀ ¸ÀAvÀ¥ð
À uÉ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ dgÀÄVvÀÄ.
ªÀ ÄPÀ ̽UÉ ¸À A ¸ÁÌgÀ A iÀ Ä ÄvÀ
²PÀët ±ÁèW¤
À ÃAiÀÄ;£ÁAiÀÄPÀ
AiÀįÁè¥ÀÄgÀ: ¥ÀæwAiÉƧ⠥Á®PÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ M¼ÉîAiÀÄ ²PÀët
¹UÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ §AiÀĸÀÄvÁÛ£.É D ¤nÖ£°
À è ²PÀPë g
À ÄÀ ºÁUÀÆ ²PÀt
ë E¯ÁSÉ
UÀªÀÄ£À ºÀj¸À ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ wÃgÁ CUÀvÀå. E°èAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÉêÁ
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀiÁvÀÈ ªÀÄA¢gÀ ±Á¯É ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀA¸ÁÌgÀAiÀÄÄvÀ ²PÀët
¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀzÄÀ ±ÁèW¤
À ÃAiÀÄ ªÁzÀzÄÀ Ý JAzÀÄ PÉÃë vÀæ ²PÀu
ë Á¢üPÁj £ÁgÁAiÀÄt
f. £ÁAiÀÄPÀ »ZÀPq
À À £ÀÄrzÀgÄÀ . CªÀgÄÀ ¸ÀA¸ÉA
Û iÀÄ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀª
ì ª
À £
À ÄÀ ß
GzsÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÄÀ .
C¨sÀPÁj E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁj ªÀÄAdÄ£ÁxÀ CgÉUÀĽ ªÀÄÄRå
CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀj¹zÀgÄÀ . ¸ÀA¸ÁÜ¥PÀ À CzsåÀ Pg
ëÀ ÁzÀ
gÁªÀÄÄ £ÁAiÀÄÌ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ.
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀë ©ÃgÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ ªÉÆUÀmÁ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ.
PÁAiÀÄðzÀ²ð Dgï.JªÀiï. ¨sl
À Ö ¨Á¼ÀÌ¯ï ªÀA¢¹zÀgÄÀ . ¤zÉÃð±ÀPÀ ¢£ÉñÀ
ºÉUÀqÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀĦ¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ²PÀëQAiÀÄgÁzÀ GµÁ ¥ÉÊ,
¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á ºÉUq
À É ªÀÄvÀÄÛ EA¢gÁ ¨sl
À Ö EªÀgÀ ¤zÉÃð±À£z
À °
À è ªÀÄPÀ̽AzÀ
DPÀµÀðPÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.
¸À» EzÉ/- ¥ÀÄ¥Áë C. UËqÀgÀ
CzsÀåPÀëgÀÄ, ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ
CwyAiÀiÁV
PÀĪÀÄmÁ
G¥À«¨sÁUÀzÀ CAZÉ C¢üPÁgÀ
¢Ã¥ÀP,À ªÀiÁPÉÃðnAUï «¨sÁUÀzÀ
C¤¯ï ¨ÉÃgÀAQ, ºÉÆ£ÁߪÀgÀzÀ
²æ à ¤ªÁ¸À ªÀ Ä ÄAvÁzÀ ª À g À Ä
G¥À¹Üvj
À zÀÝgÄÀ . J£ï.f.zÉÆqÀä£É
J®èg£
À Æ
À ß ¸ÁéUwÀ ¹zÀgÄÀ . ²æäªÁ¸À
PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ ¤gÀƦ¹zÀgÄÀ .
¸À» EzÉ/- ²æà n.J¯ï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ
ªÀÄÄSÁå¢üPÁj, ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ
PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁªÀÅ
31 ªÀiÁZÀð 2015 ªÀÄAUÀ¼ª
À ÁgÀ
¨sÀl̼ÀzÀ°è J¸Éì¸Éì°ì ¥ÀjÃPÉëUÉ
ºÁdgÁzÀ 2395 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ
¸ÁªÀiÁfPÀ ¸À«ÄÃPÉë ¥ÀZ
æ ÁgÀ eÁxÁ ZÁ®£É
¥ÀZ
æ ÁgÀ eÁxÁ
PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ f¯ÉAè iÀÄ
210UÁæªÄÀ
¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼À
ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÄA¢£À
20¢£ÀU¼
À À PÁ®
£ÀqAÉ iÀÄ°zÉ. ªÁvÁð
E¯ÁSɬÄAzÀ ¹zÀÞ¥r
À
¸À¯ÁVgÀĪÀ ¥ÀZ
æ ÁgÀ
VÃvÉU¼
À ÄÀ , PÀg¥
À v
À U
æÀ ¼
À À
ªÀÄÆ®PÀ ¸À«ÄÃPÉë §UÉÎ
¸ÁªÀðd¤PÀg°
À è CjªÀÅ
ªÀÄÆr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÄÀ ß
PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sl
À ̼:À ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¢AzÀ J¸É¸
ì°
ì É ì ¥ÀjÃPÉë DgÀA¨sª
À ÁVzÀÄÝ, vÁ®ÆQ£À
2442 «zÁåyðUÀ¼À ¥ÉÊQ 2395 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉUë É ºÁdgÁVzÁÝg.É EªÀg°
À è
1142 ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ ºÁUÀÆ 1253 ºÀÄqÀÄVÃAiÀÄgÀÄ ¸ÉÃjzÁÝg.É vÁ®ÆQ£À ««zsÀ 8
PÉÃAzÀUæ ¼À °
À è £ÀqAÉ iÀÄÄwÛgÄÀ ªÀ ¥ÀjÃPÁë PÁAiÀÄðPÉÌ 150 ¹§âA¢UÀ¼£
À ÄÀ ß ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ
JAzÀÄ ¨sl
À ̼À PÉÃë vÀæ ²PÀu
ë Á¢üPÁj ªÉAPÀmÃÉ ±À ¥ÀlUÁgÀ w½¹zÁÝg.É ¥ÀjÃPÁë
PÉÃAzÀUæ ¼
À À ¸ÀÄvÀÛ ©VAiÀiÁzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ÀÛ K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.
ªÀÄÄPÁÛ EAzÀÄ ¸ÉêÁ ¤ªÀÈwÛ
zÁAqÉ Ã °: eÉ Æ ¬ÄqÁ vÁ®ÆQ£À
«£ÉÆÃð°AiÀÄ ¸ÀgPÀ j
À »jAiÀÄ ¥Áæx«
À ÄPÀ PÀ£ßÀ qÀ
±À¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ ²PÀëQAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄÄPÁÛ «.
PÁªÀÄvÀgÀªÀgÀÄ ªÀiÁZÀð 31gÀAzÀÄ ¸ÉêÁ
¤ªÀðIÄwÛUÆ
É ¼À°
î zÁÝg.É ²PÀQë AiÀiÁV 31 ªÀµð
À
3 wAUÀ¼ÄÀ UÀ¼À ¸ÀÄ¢üÃWÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°¹
è gÀĪÀ ªÀÄÄPÁÛ
PÁªÀÄvÀgª
À g
À ÄÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ±Á¯ÉU¼
À °
À è ¸ÉÃªÉ ¸À°¹
è
d£À ªÉÄZÀÄU
Ñ U
É É ¥ÁvÀg
æ ÁzÀªg
À ÁVzÁÝg.É
PÁgÀªÁgÀ: ¸ÁévAÀ vÀæ åzÀ §½PÀ EzÉà ¥Àx
æ ª
À ÄÀ ¨ÁjUÉ ¸Àªð
À gÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ
ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀt
ë P À ¸À«ÄÃPÉë PÁAiÀÄðªÀ£ÄÀ ß £Àq¸
É ¯
À ÁUÀÄwÛz.É F PÁAiÀÄðªÀ£ÄÀ ß
¸ÀĦæÃAPÉÆÃnð£À ¤zÉÃð±À£z
À A
À vÉ gÁdå ±Á±ÀévÀ »AzÀĽzÀ ªÀUð
À UÀ¼À
DAiÉÆÃUÀzÀ £ÉÃvÀÈvÀéz°
À è ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ f¯Áè¢Pü Áj Gdé¯ï
PÀĪÀiÁgï WÉÆõï w½¹zÀgÄÀ .
CªÀgÄÀ ¸ÉÆêÀĪÁgÀzA
À zÀÄ K. 11jAzÀ 30gÀªg
À U
É É £ÀqA
É iÀÄ°gÀĪÀ
¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀt
ë P À ¥ÀZ
æ ÁgÀ eÁxÁ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ PÉÌ ZÁ®£É ¤Ãr
ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÄÀ .
PÁgÀªÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀĨsÁµï ªÀÈvÀÛzÀ°è ¥ÀæZÁgÀ eÁxÁ ªÁºÀ£ÀPÉÌ
ºÀ¹gÀÄ ¤±Á£É vÉÆÃgÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸À«ÄÃPÉë PÁAiÀÄðzÀ°è J®ègÀÆ
UÉÆêÁ: »A§¢ ¸ÀªÁgÀjUÀÆ ºÉ¯äÉ mï PÀqÁØAiÀÄ
¥Àtf: K¦æ¯ï 1 jAzÀ UÉÆêÁ gÁdåz°
À è ¢éZPÀ æÀ
ªÁºÀ£z
À °
À è ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀĪÀ E§âjUÀÆ ºÉ¯äÉmï
PÀqÁØAiÀÄUÉƽ¸À¯ÁUÀÄwÛzÄÀ Ý, F »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÁjUÉ
E¯ÁSÉAiÀÄÄ d£À»vÁxÀð ¥ÀZ
æ ÁgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÄÀ ß PÉÊUÉƼÀÄwî z
Û .É
UÉÆêÁ gÁdåz°
À £
è À J®è gÀ¸U
ÛÉ ¼
À °
À A
è iÀÄÆ ºÉ¯äÉmï
PÀqÁØAiÀÄUÉƽ¸À¯ÁUÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀjAzÀ ±Á¯ÉUÉ ªÀÄPÀ̼£
À ÄÀ ß
PÀ¼ÄÀ »¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°Aè iÀÄÆ ªÀÄPÀ̽UÁV ªÀÄvÉÆAÛ zÀÄ
ºÉ¯äm
É ï ¨ÉÃPÉ...? JA§ ¥À±æ ßÉ ¥Á®PÀjUÉ JzÀÄgÁVzÉ.
PÉÃA¢æÃAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ 1988 gÀ
129 £ÉÃAiÀÄ PÀ®A C£ÀĸÁgÀ K¦æ¯ï 1 jAzÀ UÉÆêÁ
gÁdåz°
À £
è À J®è gÀ¸U
ÛÉ ¼
À °
À è ¢éZPÀ æ À ªÁºÀ£À ¸ÀªÁj £Àq¸
É ÄÀ ªÀ
E§âjUÀÆ ºÉ¯äm
É ï PÀqÁØAiÀÄUÉƽ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ JA§ÄzÁV
d£À»vÁxÀð ¥ÀZ
æ ÁgÀ PÁAiÀÄð PÉÊUÉƼÀĪ
î À ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è
d£ÀvU
É É ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛz.É PÀ¼z
É À PÉ® ªÀµð
À UÀ½AzÀ
ºÉ¯äÉmï gÀ»vÀ ¢éZPÀ æÀ ªÁºÀ£À ¥ÀAæ iÀiÁtzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ
¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è ¸ÁªÀ£ßÀ ¥ÀÄw
à g
Û ÄÀ ªÀªg
À À ¸ÀASÉå ºÉZÄÀ w
Ñ g
Û ÄÀ ªÀ
»£É߯AÉ iÀÄ°è UÉÆêÁ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ E¢ÃUÀ ºÉ¯m
äÉ ï PÀqÁØAiÀÄPÉÌ
ªÀÄÄAzÁVzÉ.
F ¥ÀƪÀðzÀ°Aè iÀÄÆ ºÀ®ªÀÅ ¨Áj ¢éZPÀ æ À ªÁºÀ£UÀ ¼
À À
ºÉaÑ£À zÀgzÀ °À è ºÉ¯äÉ mï ªÀiÁgÁl....
UÉÆêÁ gÁeÁåzÀåAvÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ°è
¸ÀªÁj ªÀiÁqÀĪÀ E§âjUÀÆ ºÉ¯Éämï RqÁØAiÀÄ
UÉƽ¸ÀÄ wÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ gÁdåzÀ°è£À J®è
ºÉ¯Éämï CAUÀrUÀ¼À°è UÁæºÀPÀgÀÄ ºÉ¯Éämï
RjâUÁV ªÀÄÄV©Ã ¼ÀÄwÛzÁÝgÉ.
EzÀjAzÁV ºÉ¯Éämï zÀgÀzÀ°è A iÀÄÆ
UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ºÉZÀѼÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ
PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ. ¸ÀzÀå UÁæºÀPÀgÀÄ zÀÄ¥ÀàlÄÖ zÀgÀ
vÉvÀÄÛ ºÉ¯Éämï Rjâ ¸ÀĪÀAvÁVzÉ.
»A§¢ ¸ÀªÁgÀjUÉ ºÉ¯äm
É ï PÀqÁØAiÀÄUÉƽ¸À ¯ÁVvÁÛzgÀ Æ
À
PÀÆqÀ ºÉ¯äÉ mï RqÁØAiÀÄzÀ PÀÄjvÀAvÉ gÁdåz°
À è wêÀÈ
«gÉÆÃzsÀ ªÀåPª
ÛÀ ÁzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÉ¯äÉmï RqÁØAiÀĪÀ£ÄÀ ß
PÉÊ©qÀ¯ÁVvÀÄ.Û DzÀgÉ E¢ÃUÀ ªÀÄvÉÛ K¦æ¯ï 1 jAzÀ
¸ÀPÁðgÀ ºÉ¯äÉmï RqÁØAiÀÄ UÉƽ¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀjAzÀ F
PÀÄjvÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ ¥À±
æ ßÉ JzÀÄgÁVzÉ.
¸ÀQA
æ iÀĪÁV ¨sÁUÀª»
À ¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÀgÄÀ .
¸À«ÄÃPÉë CUÀvÀåvÉ PÀÄjvÁV ªÀÄÄ¢æ¸À¯ÁVgÀĪÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß F
¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «vÀj¹ ªÀiÁvÀ £ÁrzÀ
f¯Áè¢Pü Áj CªÀgÄÀ ,
««zsÀ ªÀÈwÛU¼
À °
À è vÉÆqÀVgÀĪÀ ªÀåQU
Û ¼
À ÄÀ , d£À¸ª
À ÄÀ ƺÀU¼
À À £ÀqÄÀ «£À
DyðPÀ C¸ÀªiÀ Á£ÀvÉ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ CªÀPÁ±ÀU¼
À °
À £
è À vÁgÀvª
À ÄÀ 媣
À ÄÀ ß
ºÉÆÃUÀ¯Ár¸À®Ä ¸ÁªÀiÁfPÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼À CzsåÀ AiÀÄ£À CUÀvåÀ «zÉ. £Ár£À
PÀlPÖ q
À A
É iÀÄ ªÀåQU
Û Æ
À ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸Ë®¨såÀ U¼
À ÄÀ vÀ®Ä¥À¨ÃÉ PÁzÀzÄÀ Ý CvÁ媱
À åÀ
PÀªÁVzÉ. CºÀðgÀ£ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸Ë®¨såÀ U¼
À £
À ÄÀ ß vÀ®Ä¦ ¸À®Ä
ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ¸ÀAUÀ»
æ ¹zÀ ªÀiÁ»w CUÀvåÀ «zÉ. J®ègÆ
À ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ°è
¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ »¹ vÀªÀÄä ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§ ªÀUÀðzÀ J¯Áè
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀgÁgÀÄ ªÀPÁÌV ºÁUÀÆ ¥ÁæªÀiÁt PÀªÁV ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ
JAzÀÄ CªÀgÄÀ ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÀgÄÀ .
¥ÀZ
æ ÁgÀ eÁxÁ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ f¯ÉèAiÀÄ 210UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼À
ªÁå¦AÛ iÀÄ°è ªÀÄÄA¢£À 20¢£ÀU¼
À À PÁ® £ÀqAÉ iÀÄ°zÉ. ªÁvÁð E¯ÁSɬÄAzÀ
¹zÀÞ¥Àr ¸À¯ÁVgÀĪÀ ¥ÀæZÁgÀ VÃvÉUÀ¼ÀÄ, PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸À«ÄÃPÉë
§UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀg°
À è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÄÀ ß PÉÊUÉƼÀ¯
î ÁVzÉ.
f¯Áè ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÁð¢üPÁj ±À¦ü ¸ÁzÀÄ¢Ýãï,
PÁgÀªÁgÀ vÀº²
À ïÁÝgï ªÀÄzsÄÀ PÀgÀ £ÁAiÀÄPï, PÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁj §¸À¥àÀ
ªÀÄwÛvg
À g
À ÄÀ G¥À¹Üvj
À zÀÝgÄÀ .
PÁgÀªÁgÀzÀ gÉʯÉé ¸ÀªÄÀ ¸Éå: »vÀgPÀ ëÀ uÁ ¸À«Äw ªÀÄ£À«
PÁgÀ ª ÁgÀ : ºÀ Ä §â½î U É ¸À A ¥À P À ð
¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ CAPÉÆïÁ - PÀ®WÀlV
gÉʯÉéà ªÀiÁUÀ𠤪ÀiÁðtªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯ÉÃ
PÉÊUÉwÛPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. FVgÀĪÀ PÁgÀªÁgÀ AiÀıÀªAÀ vÀ¥ÄÀ gÀ (¨ÉAUÀ¼Æ
À gÀÄ) gÉ樀 ¥ÀAæ iÀiÁt
CªÀ ¢ ü 16 vÁ¸À Ä UÀ ¼ À µ À Ä Ö ¢ÃWÀ ð
DUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÉZÀÄÑ
C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ gÉÊ®Ä
ªÀiÁUÀðPÉÌ ªÀ媸
À ÜÉ ªiÀ ÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ. PÁgÀªÁgÀ gÉʯÉÃé
¤¯ÁÝtzÀ°è ¸ÀÆPÀÛ ¸ËPÀAiÀÄð MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ
eÉÆvÉUÉ PÁgÀªÁgÀ - UÉÆêÁ £ÀqÄÀ ªÉ gÉÊ®Ä
¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼£
À ÄÀ ß ºÉa¸
Ñ ¨
À ÃÉ PÉAzÀÄ, PÁgÀªÁgÀPÌÉ
¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ DUÀ«Ä¹zÀ gÉïÉé ¸ÀaªÀ
¸ÀÄgÉñÀ ¦. ¥À¨
æ ÄÀs CªÀjUÉ PÁgÀªÁgÀzÀ gÉïÉé
§¼ÀPz
É ÁgÀgÀ »vÀgPÀ u
ëÀ Á ¸À«ÄwAiÀÄÄ «£ÀAw¹
ªÀÄ£À«¥ÀvæÀ ¸À°¹
è vÀÄ.
CAPÉÆïÁ-ºÀħâ½î gÉʯÉé : gÁdåzÀ GvÀÛgÀ ¨sÁUÀzÀ
PÀgÁªÀ½UÀÆ ªÁtÂdå £ÀUÀj ºÀħâ½îUÀÆ ¨sÁUÀåzÀ gÉÃSÉ
AiÀiÁVgÀĪÀ 163 Q.«ÄÃ. GzÀÝzÀ gÉ樀 ªÀiÁUÀ𠤪ÀiÁðt¢AzÀ
FVgÀĪÀ PÁgÀªÁgÀ §AzÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀzr
À §AzÀgÄÀ UÀ½UÀÆ
¸ÀA¥ÀPÀð ®©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. FUÁUÀ¯Éà ºÀħâ½î¬ÄAzÀ PÀ®WÀlV
ªÀgÉUÉ 45 Q.«ÄÃ. gɯÉéà ªÀiÁUÀ𠤪ÀiÁðtªÁVzÉ. DzÀgÉ
¥Àj¸ÀgÀzÀ PÁgÀtªÉÇrØ PÀ®WÀlV¬ÄAzÀ CAPÉÆïÁªÀgÉUÉ
gÉʯÉéà ªÀiÁUÀ𠤪ÀiÁðt E£ÀÆß DV®è. ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ
ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CvÀå®àUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ F gÉʯÉéÃ
ªÀiÁUÀ𠤪ÀiÁðt PÉÊUÉƼÀ®
î Ä C¨såÀAvÀg«
À ®è-JAzÀÄ «eÁÕ¤UÀ¼À
¸À«Äw FUÁUÀ¯ÃÉ ²¥sÁgÀ¸ÄÀ ªÀiÁrzÉ. ºÁVzÀÝgÆ
À F §UÉÎ
¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ
G£ÀßvÁ¢üPÁgÀ ¸À«ÄwUÉ ªÀÄ£Àªj
À PÉ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ°è gÉʯÉéÃ
E¯ÁSÉ «¥s®
À ªÁVzÉ. F gÉʯÉÃé ¤ªÀiÁðt ¸ÁPÁgÀUÆ
É AqÀgÉ
PÁgÀªÁgÀzÀ C©üªÈÀ ¢ÞUÉ §ÈºÀvï PÉÆqÀÄUÉ ®¨såÀ ªÁUÀÄvÀz
Û .É
PÁgÀªÁgÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝt: §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÉÊ®ÄUÀ½UÉ
PÁgÀªÁgÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤®ÄUÀqÉ PÉÆqÀzÃÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ
¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ vÀÄA¨Á C£Á£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÁUÀÄwÛªÉ. f¯Áè
PÉÃAzÀæªÀÇ ¥ÀæªÀÄÄR £ÀUÀgÀªÀÇ DVgÀĪÀ PÁgÀªÁgÀzÀ°è J®è
gÉÊ®ÄUÀ½UÀÆ ¤®ÄUÀqÉ ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÀÄ.
gÉ樀 fêÀ£ÀgÉÃSÉAiÉÄà DVzÉ. F
gÉÊ°£À°è PÁgÀªÁgÀ¢AzÀ ªÀÄqÀUÁAªÀUÉ
¥Àw
æ ¢£À 800 jAzÀ 1000 AiÀÄĪÀPg
À ÄÀ
¥ÀA
æ iÀiÁt¸ÄÀ wÛzÁÝg.É DzÀgÉ F gÉÊ®Ä
ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀA
æ iÀiÁtÂPg
À À ¸ÁªÀÄxÀåð
ªÀiÁvÀæ 250 jAzÀ 300gÀªÀgÉVzÉ.
DzÀÝjAzÀ ªÀÄAUÀ¼Æ
À gÀÄ-ªÀÄqÀUÁAªÀ
gÉÊ°UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV r.JA.AiÀÄÄ.E.
gÉÊ°UÉ PÀ¤µÀ× DgÀÄ ¨ÉÆÃVUÀ¼À£ÀÄß
C¼Àªr
À ¸À¨ÃÉ PÀÄ. F gÉ樀 ¨ÉÆÃVUÀ¼À
CªÀ媸
À ÜÉU¼
À £
À ÄÀ ß ¤ªÁj¸À¨ÃÉ PÁVzÉ. F
gÉ樀 ¥ÀAæ iÀiÁtzÀ ªÉÃUÀ ºÉa¸
Ñ ¨
À ÃÉ PÁVzÉ.
PÁæ¹AUï£À°è
§ºÀĪÉüÉ
«¼ÀA§ªÁUÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß vÀ¦¸
à ¨
À ÃÉ PÁVzÉ.
ªÀÄqÀUÁAªÀ - ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ qÀ©¯ï mÁæ åAPï DUÀ°:
1998gÀ°è ªÀÄqÀUÁAªÀ - ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÉʯÉéà ªÀiÁUÀðzÀ°è
gÉ樀 ¸ÀAZÁgÀzÀ GzÁÏl£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ, E£ÀÆߪÀgU
É É MAzÉÃ
mÁæ åPï£À°è gÉÊ®ÄUÀ¼ÄÀ ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛª.É EzÀjAzÀ gÉ樀 ¸ÀAZÁgÀ
«¼ÀA§ªÁUÀÄwÛz.É DzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA§gÀĪÀ gÉʯÉÃé §eÉmï£À°è
F ªÀiÁUÀðzÀ qÀ§¯ï mÁæ åPï ¤ªÀiÁðtPÉÌ ºÀt «ÄøÀ°qÀ¨ÃÉ PÀÄ.
PÁgÀªÁgÀ - AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ (¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ) gÉÊ®Ä:
F gÉÊ°£À°è PÁgÀªÁgÀ - ¨ÉAUÀ¼Æ
À gÀÄ vÀ®Ä¥À®Ä 16 vÁ¸ÀÄUÀ¼ÄÀ
»rAiÀÄÄvÀÛªÉ. §¸ÀÄìUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁt¹zÀgÉ PÉêÀ® 8 vÁ¸ÀÄ
¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉ.EzÀjAzÀ gÀå®Ä ¥Àæ A iÀiÁtÂPÀjUÉ
C£Á£ÀÆPÀÄ®ªÁUÀÄvÀz
Û .É DzÀÝjAzÀ EzÀPÌÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁzÀ
gÉ樀 ªÀiÁUÀðzÀ ªÀ媸
À ÜÉ CUÀvåÀ «zÉ.
PÁgÀªÁgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt : F gÉ樀 ¤¯ÁÝtzÀ
ªÉÆÃzÀ®£É ¥Áèmï ¥sÁ«Äð¤AzÀ JgÀq£
À ÃÉ ¥Áèmï ¥sÁ«ÄðUÉ
ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÉÃvÀÄªÉ ¤«Äð¸À¯ÁVzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀªÀĸÉå
¥ÀÆtðªÁV ¥ÀjºÁgÀ PÀAr®è KPÉAzÀgÉ JgÀqÀ£ÉÃ
¥Áèmï¥sÁ«Äð£À°è ¥ÀAæ iÀiÁtÂPj
À UÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ±É®g
Ö ï
¤«Äð¹®è. F gÉ樀 ¤¯ÁÝtzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀéZÒÀ vÉ CªÀ±åÀ «zÉ.
r.JA.AiÀÄÄ.E. gÉÊ®Ä: UÉÆêÁzÀ°è fêÀ£Æ
É Ã¥ÁAiÀÄ
PÀAqÀÄPÉÆArgÀĪÀ PÁgÀªÁgÀ vÁ®ÆQ£À AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¥Àæw
¢£À UÉÆêÁPÉÌ ºÉÆÃV »A¢gÀÄV §gÀ®Ä r.JA.AiÀÄÄ.E.
zÁAqÉð-C¼ÁߪgÀ À ¥Áå¸AÉ dgï gÉ樀 ²ÃWÀæ ¸ÀAZÁgÀPÌÉ ¸ÀaªÀjUÉ ªÀÄ£À«
zÁAqÉð: PÀ¼z
É À ¨ÁjAiÀÄ gÉʯÉé §eÉn£À°è WÉÆõÀuAÉ iÀiÁVgÀĪÀ zÁAqÉðC¼ÁߪÀgÀ ¥Áå¸AÉ dgï gÉ樀 ¸ÀAZÁgÀª£
À ÄÀ ß DzÀµÄÀ × ¨ÉÃUÀ ¥ÁægAÀ ©ü¸ÄÀ ªÀAvÉ
£ÀUgÀ z
À À ©eɦ WÀlPÀ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ PÁgÀªÁgÀPÌÉ DUÀ«Ä¹zÀÝ gÉʯÉé ¸ÀaªÀ ¸ÀÄgÉñÀ
¥À¨
æ ÄÀs CªÀgÀ£ÄÀ ß ¨sÉÃnAiÀiÁV °TvÀ ªÀÄ£À« ¤Ãr MvÁ۬ĹzÉ.
8
PÀ¼ÉzÀ ¨Áj PÉÃAzÀæzÀ°è gÉʯÉé ¸ÀaªÀgÁVzÀÝ
r.«.¸ÀzÁ£ÀAzÀ UËqÀgª
À g
À ÄÀ gÉʯÉé §eÉn£À°è zÁAqÉðC¼ÁߪÀgÀ ¥Áå¸ÉAdgï gÉ樀 ¸ÀAZÁgÀPÉÌ ªÀÄAdÆgÀÄ
¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ £ÀUg
À z
À À d£ÀvU
É É CvÀåAvÀ ¸ÀAvÉÆõÀª£
À ÄÀ ß
¤ÃrzÉ. F ¤nÖ£°
À è gÉʯÉé mÁæPï PÁªÀÄUÁj vÀj
é vÀUw
À AiÀÄ°è
£ÀqÉ¢zÀÝgÀÆ EzÀĪÀgÉUÉ gÉʯÉé ¥ÁægÀA¨sÀªÁV®è. PÁgÀt
vÀPt
ëÀ ªÀÄ£À«UÉ ¸ÀA
à ¢¹, zÁAqÉðAiÀÄ CA¨ÉêÁrAiÀÄ°è
gÉʯÉé nPÉmï PËAlgÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀAvÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆa¹, uÁzÀµÄÀ Ö ²WÀª
æ ÁV zÁAqÉðC¼Áéªg
À À gÉʯÉé ¸ÀAZÁgÀª£
À ÄÀ ß ¥ÁægAÀ ©ü¹ £ÀUg
À z
À À d£ÀvAÉ iÀÄ
C£ÉÃPÀ ªÀµÀðUÀ¼À ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀAvÉ
ªÀÄ£À«AiÀÄ°è «£ÀAw¹zÁÝg.É
F ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è zÁAqÉð ©eɦ WÀlPÀzÀ CzsåÀ PëÀ
¸ÀÄzsÁPÀgÀ gÉr,Ø ¥ÀPz
ëÀ À ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ PÉÃë vÀz
æ À ªÀPÁÛgÀ gÉÆñÀ£ï
£ÉÃvÁ檽
À , £ÀUg
À À AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢Pü ÁgÀzÀ ªÀiÁf CzsåÀ PëÀ C±ÉÆÃPÀ
¥Ánïï, ¥ÀPz
ë À À ¥Àz
æ Ás £À PÁgÀåz²À ðUÀ¼ÁzÀ ¥À±æ ÁAvÀ §¸ÀÆvÉðPÀg,À ZÀAzÀPæ ÁAvÀ
QëÃgÀ¸ÁUÀg,À «£ÁAiÀÄPÀ ¨ÁjÃPÀgï, AiÀÄĪÀ ªÉÆÃZÁð CzsåÀ PëÀ zÀ±g
À x
À À
§ArªÀqg
ØÀ À ªÀÄÄAvÁzÀªj
À zÀÝgÄÀ .
ªÀ Ä vÀ ì åUÀ A zs Á mÉ æ à £ïUÉ
C¸ÉÆßÃnAiÀÄ°è ¤®ÄUÀqÉ ¨ÉÃPÀÄ: F mÉæäUÉ UÉÆêÁ
gÁdåzÀ J®è ¤¯ÁÝtUÀ¼°
À è ¤®ÄUÀq¬
É ÄzÉ. DzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀ
gÁdåzÀ ªÉÆzÀ®£Éà ¤¯ÁÝtªÁzÀ C¸ÉÆßÃnAiÀÄ°è F mÉÃæ ¤UÉ
¤®ÄUÀqÉ ¤ÃqÀzÃÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ C¸ÉÆßÃn ªÀÄvÀgÄÀ Û EzÀgÀ
¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® 15-20 UÁæªÀÄUÀ¼À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ §ºÀ¼À
vÉÆAzÀgAÉ iÀiÁUÀÄwÛz.É EzÀ£ÄÀ ß vÀ¦¸
à ®
À Ä F mÉÃæ ¤UÉ C¸ÉÆßÃnUÉ
¤®ÄUÀqÉ ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
F ªÀ Ä £À « ¥À v À æ ª À £ À Ä ß ¹é à PÀ j ¹, ¸À A WÀ z À
¤AiÉÆÃUÀzÆ
É A¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ gÉʯÉé ¸ÀaªÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥À¨
æ ÄÀs
PÁgÀªÁgÀzÀ gÉïÉé ¥ÀAæ iÀiÁtÂPg
À ÄÀ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÉåU¼
À £
À ÄÀ ß
ºÀ A vÀ º À A vÀ ª ÁV ¥À j ºÀ j ¸À ® Ä FV¤AzÀ ¯ É Ã PÀ æ ª À Ä
PÉÊUÉƼÀÄîªÅÀ zÁV ¨sg
À ª
À ¸
À É ¤ÃrzÀgÄÀ .
PÁgÀªÁgÀ gÉïÉé §¼ÀPÉzÁgÀgÀ »vÀgÀPÀëuÁ ¸À«ÄwAiÀÄ
CzsÀåPÀë dUÀ¢Ã±À ©PÉÆðÃrPÀgÀ, ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
JA.¦. PÁªÀÄvÀ, ¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁeïð
¥sÀ£ÁðAr¸ï, PÉ.r. ¥ÉqÉßÃPÀgÀ, ªÉÆ«ÄãÀ, J¯ï.J¸ï.
¥sÀ£ÁðAr¸ï, CdAiÀÄ ¸ÁªÀPÁgÀ, C¯ÁÛ¥sï ±ÉÃSï,
gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥Àæ¨sÀÄ, ¸ÀĤî ¸ÉÆä, SÉëÄÓ ¨sÁnAiÀiÁ,
¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ªÉuÉðÃPÀgÀ, C¯ÁÛ¥sï ±ÉÃSï, d£ÁzsÀð£À
UÁAªÀPg
À ,À ²æêÀÄw £ÀAiÀÄ£Á ¤Ã¯ÁªÀg,À ²ªÁ£ÀAzÀ ªÉÄÃwæ
ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.
zsÀgÉUÀÄgÀĽzÀ
zÉÆqÀØ ªÀÄgÀ
ºÀ ½ AiÀ i Á¼À : ¦qÀ § Æè år
PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉzÁÝj
¥À P À Ì z À ° è z À Ý ºÀ ¼ É A iÀ Ä zÉ Æ qÀ Ø
ªÀ Ä gÀ ª É Ç AzÀ Ä ¸É Æ ÃªÀ Ä ªÁgÀ
ªÀÄzsÁåºÀß zsg
À U
É ÄÀ gÀĽvÀÄ. ªÀÄgÀzÀ
¨É à gÀ Ä UÀ ¼ À Ä ¸À r ®UÉ Æ AqÀ
»£É ß ¯É A iÀ Ä °è F ªÀ Ä gÀ ª À Å
§ÄqÀ ¸ À ª É Ä ÃvÀ ¤zs Á £À ª ÁV
PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÉqÉUÉ
zs À g É U À Ä gÀ Ä ½vÀ Ä . EzÀ j AzÀ
PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉAiÀÄ ¸Àé®à¨Ás UÀ
ºÁUÀÆ ªÀ¸w
À UÀȺÀ ¨sÁUÀ±BÀ dRA
UÉÆArzÉ. G¥À ªÀ®AiÀÄ CgÀuÁå
¢üPÁj AiÀįÁè£ÁAiÀÄPÀ ºÀªiÀ ÁtÂ
vÀªÄÀ ä ¹§âA¢UÀ¼Æ
É A¢UÉ §AzÀÄ
ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrzÀÄ ¸ÁV¹zÀgÀÄ.
¨ÉAQ DPÀ¹äPPÀ ÌÉ ªÀÄ£É ¨s¸À äÀ AiÀÄ®èªÄÀ ä£À zÀ±ðÀ £ÀPÌÉ vÉÃgÀUÁAªÀ¢AzÀ ¸ÀªzÀ wÀ UÛ É ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ
AiÀįÁè¥ÄÀ gÀ: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ vÀUÄÀ ° §qÀ PÀÆ°AiÉÆêÀð£À ªÀÄ£É
ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV£À ¢£À§¼ÀPAÉ iÀÄ CUÀvåÀ zÀ ¸ÁªÀÄVæU¼
À ÄÀ ¸ÀÄlÄÖºÆ
É ÃzÀ
WÀl£É vÁ®ÆQ£À ¨ÁgÉ UÁæªÄÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÀqäÀwA
Û iÀÄ°è JgÀqÄÀ ¢£ÀU¼
À À
»AzÉ ¸ÀA¨s«
À ¹zÉ.
PÀqÀäwÛ ¤ªÁ¹ wªÀÄätÚ ¨Á¼Àf PÀÄt© JA§ÄªÀªÀgÀ UÀÄr¸À®Ä
ªÀÄ£É ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, FvÀ ªÀdæ½î UÁæªÀÄPÉÌ vÉÆÃlzÀ PÀÆ°
PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F CªÀWÀqÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÉ. ¢£À
§¼ÀPA
É iÀÄ ¨ÉÃ¼É PÁ¼ÀÄUÀ¼ÄÀ , ºÁ¹UÉ ºÉÆ¢PÉ ¨ÉAQUÉ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVªÉ.
¥Àæw¤vÀå PÀÆ° £Á° ªÀiÁr fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ wªÀÄätÚ PÀÄt©UÉ
¨ÉAQ¬ÄAzÁV 80 ¸Á«gÀ gÀÄ ºÁ¤ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ
CAzÁf¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀܼPÀ ÌÉ UÁæªÄÀ ¯ÉPÁÌ¢Pü Áj ¨sÃÉ n ¤Ãr ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É
ªÀiÁrzÁÝgÉ. PÀÆqÀ¯É ¥ÀjºÁgÀ MzÀV¹PÉÆqÀĪÀAvÉ £ÉÆAzÀ wªÀÄätÚ
PÀÄt© ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DqÀ½vÀPÉÌ ¨ÉÃrPÉ EnÖzÁÝ£É.
ºÀ½AiÀiÁ¼À: ²æà gÉÃtÄPÁzÉë AiÀÄ®èªÀÄä£À zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÀ½AiÀiÁ¼À vÁ®ÆQ£À vÉÃgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ
±ÀÈzÁÞ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ËzÀwÛUÉ ªÀiÁ. 30 gÀAzÀÄ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ ¨É¼É¹zÀgÀÄ. ¨sÀPÀÛgÀÄ gÉÃtÄPÁzÉëAiÀÄ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß
»rzÀÄ ¨sA
À qÁgÀ ºÀaPÑ Æ
É AqÀÄ GzsÆ
É Ã... GzsÆ
É Ã..... GzÉÆÏõÀU¼
À Æ
É A¢UÉ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉA
æ iÀÄ £Àq¸
É ÄÀ wÛzÁÝg.É
e-mail: [email protected]
[email protected]
.............................................ªÉÆzÀ® ¥ÀÄl¢AzÀ
......................gÁdåzÀ gÉïÉé C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÀA¥À¤ ¥ÁægÀA¨sÀ
PÉÆAPÀt gÉïÉéAiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ¤nÖ£À°è M¥ÀàAzÀ
ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ½UÉ jPÁë ªÀÄvÀÄÛ mÁåQì ZÁ®£É vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAPÀt gÉïÉé ¤UÀªÀÄzÀ
ªÀw¬ÄAzÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛz.É PÀ£ÁðlPÀ CvÀÄåvª
ÛÀ ÄÀ ¥Àª
æ Á¹ ¸Àܼª
À ÁVzÀÄÝ, jµÀPÁ vÀÄÛ mÁåQì ZÁ®PÀjUÉ ¥Àª
æ Á¸ÉÆÃzÀåªÄÀ
¸ÀܼU
À ¼
À À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀgÆ
É A¢UÉ ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼ÄÀ ¸Àé GzÉÆåÃUÀ PÀAqÀÄPÉƼÀĪ
î À AiÉÆÃd£É gÀƦ¸À¯ÁVzÉ.
MlÆÖ 10 ¸Á«gÀ d£ÀjUÉ ¸Àé GzÉÆåÃUÀ F ¤nÖ£°
À è ¤ÃqÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆAzÀ¯ÁVzÀÄÝ PÉÆAPÀt gÉïÉé ¤UÀªÄÀ zÀ
ªÀw¬ÄAzÀ FUÁUÀ¯Éà MAzÀÄ ¸Á«gÀ d£ÀjUÉ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¸Àé GzÉÆåÃUÀ MzÀV¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ
ºÉýzÀgÄÀ .
ºÀħâ½î-CAPÉÆïÁ gÉïÉé ªÀiÁUÀð: ºÀħâ½î-CAPÉÆïÁ gÉïÉé ªÀiÁUÀ𠤪ÀiÁðtzÀ §UÉÎ PÉÃAzÀæ ¥Àj¸ÀgÀ
ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvPæÀ ÁÌV PÁAiÀÄÄwÛzÝÉ ÃªÉ. »ÃUÁV ¸ÀzåÀ PÌÉ F gÉïÉé
ªÀiÁUÀðzÀ §UÉÎ K£ÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀzÀÄ JAzÀÄ gÉïÉé ¸ÀaªÀgÀÄ w½¹zÁÝgÉ.
ºÀħâ½-î CAPÉÆïÁ gÉïÉé ªÀiÁUÀðzÀ §UÉÎ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀA§A¢ü vÉÆqÀPÄÀ UÀ¼ÄÀ JzÀÄgÁVªÉ. EwÛÃZÉUÉ ªÀÄAr¹zÀ
gÉïÉé §eÉmï£À°è ºÀħâ½î CAPÉÆïÁ gÉïÉé ªÀiÁUÀðPÉÌ C£ÀÄzÁ£À MzÀV¸À¯ÁVzÉ. DzÀgÉ PÁªÀÄUÁj PÉÊUÉƼÀĪ
î À
§UÉÎ PÉÃAzÀæzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ. C°èAzÀ ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃ¯É PÁªÀÄUÁj
PÉÊUÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ ªÀÄÄAzÁUÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÄÀ .
PÁgÀªÁgÀ §AzÀgÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð: PÁgÀªÁgÀ §AzÀgÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ PÉÆAPÀt gÉïÉé ¹zÀݪÁVzÀÄÝ, gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀ
§AzÀgÄÀ C©üªÈÀ ¢Þ ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÁVzÉ FUÁUÀ¯ÃÉ ªÀĺÁgÁµÀçÖzÀ gÀvÁßVj §½ §AzÀgÄÀ ¥Àz
æ ÃÉ ±ÀPÌÉ gÉïÉé ¸ÀA¥ÀPð
À
PÀ°à¸¯
À ÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀz®
À Æè PÁgÀªÁgÀ, ¨ÉïÉPÃÉ j §AzÀgÄÀ gÁdå ¸ÀgPÀ ÁgÀ ªÀiÁrzÀgÉ £ÁªÀÅ gÉïÉé ¸ÀA¥ÀPð
À
PÀ°à¸À®Ä ¹zÀÝjzÉÝÃªÉ JAzÀÄ PÉÆAPÀt gÉïÉé ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ¨sÁ£ÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAiÀiÁ¯ï w½¹zÀgÀÄ.
PÉÆAPÀt gÉïÉé ªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¨ÉÊ £ÀqÀÄ«£À ªÉÃUÀzÀÆvÀ gÉ樀 ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ vÀ®Ä¥À®Ä
P˻
æ ÄÀ PÉÊUÉƼÀ¯
î ÁUÀÄwÛz.É FVgÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è C®è°è wgÀĪÀÅ EzÀÄÝ EzÀjAzÁV ªÉÃUÀ ºÉa¸
Ñ ¯
À ÁUÀzÄÀ . UÀAmÉUÉ
ªÉÃUÀzÆ
À vÀ gÉÊ®ÄUÀ¼ÄÀ 160 Q.«Ä UÉ ZÀ°¸ÀĪÀ UÀÄj¬ÄvÁÛzg
À Æ
À 110 Q.«Ä UÀµÖÉà ¸ÁzsåÀ ªÁUÀÄwÛz.É E¢ÃUÀ 130
Q.«Ä ªÉÃUÀzÀ°è gÉ樀 ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è f¯Áè¢üPÁj Gdé¯ï
PÀĪÀiÁgï WÉÆõï, PÉÆAPÀt gÉïÉé PÁgÀªÁgÀzÀ ¥ÁæzÉòPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀQ ©AzÀÄ JªÀiï, G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.
...........................................PÉÆAPÀt gÉïÉé ªÀiÁUÀð ¢é¥x
À À
¸ÁªÀAvÀªÁrAiÀÄ°è ¢é¥x
À À ªÀiÁUÀðPÉÌ ªÀÄÄAzÁUÀ¯ÁVzÀÄÝ, EzÀPÌÉ ¸ÀܽÃAiÀÄgÀÄ ¸ÀºPÀ ÁgÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀgÄÀ .
¢é¥x
À z
À À CUÀvåÀ ªÉÃPÉ?: 1998 gÀ°è ¸ÀAZÁgÀPÌÉ ªÀÄÄPÀª
Û ÁzÀ 741 Q.«Ä GzÀÝzÀ PÉÆAPÀt gÉïÉé ªÀiÁUÀð E¢ÃUÀ
zÉñÀzÀ d£À¦æÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ ¸ÀAZÁgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ gÉïÉé ªÀiÁUÀð J£ÀÄߪÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢zÉ. ¥Àæw¤vÀå 78
gÉÊ®ÄUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀ«zÀÄÝ 35 «Ä°AiÀÄ£ï ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ªÁ¶ðPÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ FUÀ®Æ d£ÀgÀÄ
gÉÊ°UÁV GzÀÄÝzÀÝ ¸Á°£À°è PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ªÀĺÁgÁµÀÖç, UÉÆêÁ, PÀ£ÁðlPÀ, PÉÃgÀ¼Á
£ÀqÄÀ ªÉ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀ PÉÆAPÀt gÉïÉé ªÀiÁUÀð ¢é¥x
À ª
À ÁzÀgÉ ¥ÀA
æ iÀiÁtÂPj
À UÉ ¸ÁPÀµÄÀ Ö C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ°zÉ.
PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁªÀÅ 31 ªÀiÁZïð 2015 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
¸ÁªÀiÁfPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄÄ
¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ ªÀĺÀvzéÀ À PÁAiÀÄðPÀªæ ÄÀ : PÁUÉÃj
...............................²gÀ¹UÉ ºÉZÄÀ Ѫj
À f¯Áè £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ
f¯Áè £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ DUÀæºÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. PÀ¼ÉzÀ PÉ® wAUÀ¼À »AzÉ ²gÀ¹AiÀÄ°è MAzÀÄ wAUÀ¼À PÁ®
ªÀQîgÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ GvÀìªÀ £ÀqÉ¢vÀÄÛ. D PÁAiÀÄðPÀæzÀ°è
¥Á¯ÉÆÎArzÀÝ ¸ÀĦæêÀiï PÉÆÃmïð £ÁåAiÀĪÀÄÆwð UÉÆÃ¥Á® UËqÀgÀÄ ²gÀ¹UÉ ºÉZÀÄѪÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
¨sg
À ª
À ¸
À É ¤ÃrzÀÝgÄÀ . C®èzÃÉ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ zÀ°è MmÁÖgA
É iÀiÁV ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝ MA§vÀÄÛ £ÁåAiÀĪÀÄÆwðUÀ¼ÄÀ ¸ÀºÀ
²gÀ¹UÉ ºÉZÄÀ ª
Ñ j
À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄAdÆj §UÉÎ C©ü¥Áæ¬Ä¹zÀÝgÄÀ .
......................................J¸Éì¸ì°
É ì: 420 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ UÉÊgÀÄ
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ UÉÊgÁVzÀÝgÀÄ. CAPÉÆïÁ vÁ®ÆQ£À°è MlÄÖ 1459 gÀ°è 1426 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉë
§gÉ¢zÀÄÝ 33 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ UÉÊgÁVzÁÝgÉ. PÀĪÀÄmÁ vÁ®ÆQ£À 2270 gÀ°è 2243 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉë
§gÉ¢zÀÄÝ 27 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ UÉÊgÁVzÁÝg.É ºÉÆ£ÁߪÀgÀ vÁ®ÆQ£À MlÄÖ 2361 gÀ°è 2336 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉë
§gÉzg
À É 25 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ UÉÊgÁVzÁÝg.É ¨sl
À ̼À vÁ®ÆQ£À°è MlÄÖ 2442 gÀ°è 2395 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ
¥ÀjÃPÉë JzÀÄj¹zÀgÉ 47 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ UÉÊgÁVzÁÝg.É
²gÀ¹ ±ÉÊPÀt
ë P À f¯ÉA
è iÀÄ MlÄÖ 10682 gÀ°è 10456 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ §gÉ¢zÁÝg.É ¸ÉÆêÀĪÁgÀzÀ ¥Àx
æ ª
À ÄÀ ¨sÁµÉ
¥ÀjÃPÉU
ë É MlÄÖ 226 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ UÉÊgÁVzÁÝg.É
²gÀ¹ vÁ®ÆQ£À°è MlÄÖ 3113 gÀ°è 3029 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉzg
À É 84 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ UÉÊgÁVzÀÝgÄÀ .
¹zÁÝ¥ÅÀ gÀ vÁ®ÆQ£À°è MlÄÖ 1647 gÀ°è 1616 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉ¢zÀÄÝ 31 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ UÉÊgÁVzÁÝg.É
AiÀįÁè¥ÅÀ gÀ vÁ®ÆQ£À°è 1226 gÀ°è 1202 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉ¢zÀÄÝ 24 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ UÉÊgÁVzÁÝg.É ªÀÄÄAqÀUÆ
É ÃqÀ
vÁ®ÆQ£À MlÄÖ 1307 gÀ°è 1283 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀgÉ 24 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ UÉÊgÁVzÁÝgÉ.
ºÀ½AiÀiÁ¼À vÁ®ÆQ£À°è MlÄÖ 2646 gÀ°è 2594 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉë JzÀÄj¹zÀgÉ 52 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ
UÉÊgÁVzÁÝgÉ. eÉÆìÄqÁ vÁ®ÆQ£À°è 743 gÀ°è 732 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉ¢zÀÄÝ 11 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ
UÉÊgÁVzÁÝgÉ. ±ÉÊPÀëtÂPÀ f¯ÉèAiÀÄ 35 PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉ¢zÀÄÝ ±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁV £ÀqÉ¢zÉ. ²gÀ¹ 10,
¹zÁÝ¥ÅÀ gÀ 7, AiÀįÁè¥ÅÀ gÀ 4, ªÀÄÄAqÀUÆ
É Ãr£À 4, ºÀ½AiÀiÁ¼À 7 ªÀÄvÀÄÛ eÉÆìÄqÁ vÁ®ÆQ£À 3 PÉÃAzÀU
æ ¼
À °
À è
¥ÀjÃPÉë £Àq¬
É ÄvÀÄ.
....................................§zÀÄPÀĽAiÀÄ®Ä ¨sÀl̽UÀgÀ AiÀÄvÀß!
500PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ
£É¯¹
É zÁÝgÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. PÀ¼z
É À
6-7 ¢£À U À ½ AzÀ LJ¸ïLJ¸ï
GUÀægÀÄ AiÉĪÉÄ£ï£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ
¥Àqz
É ÄÀ PÉƼÀ®
î Ä ºÉÆÃgÁlQ̽¢zÁÝg.É
FUÁUÀ¯Éà ¸Ë¢CgÉéAiÀiÁ ¸ÀgÀPÁgÀ
GUÀægÀ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁqÀ®Ä vÀ£Àß
¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß AiÉĪÉÄ£ïUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ,
¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ UÀÄAr£À zÁ½
AiÉĪÉÄ£ï£À£ÄÀ ß £ÀqÄÀ V¹ ©nÖz.É PÀ¼z
É À
5-6 ¢£À U À ½ AzÀ AiÉ Ä ªÉ Ä £ï£À ° è
ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆgÀ§gÀ¯ÁUÀzÀ
¹ÜwAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ ¨sl
À ̽UÀjUÉ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
¨É½UÉÎAiÀĵÉÃÖ ¤ÃgÀ£ÄÀ ß ¥ÀÆgÉʸÀ¯ÁVzÉ.
5-6¢£ÀUÀ¼À
£ÀAvÀgÀ
ªÀ Ä £É A iÀ Ä ªÀ g É Æ A¢UÉ ¸À A ¥À P À ð PÉ Ì
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÀÄBT¸ÀÄwÛgÀĪÀ AiÀÄÆ£Àĸï vÀAzÉ ±ÀºÀdºÁ£ï
§A¢gÀĪÀ EªÀgÀÄ C°èAiÀÄ
¸ÀAPÀlªÀ£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁgÀA©ü¹zÁÝgÉ.
PÀvÛ®
À gÁ²AiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ £ÀPëv
À U
æÀ ¼
À A
À vÉ UÀÄAr£À zÁ½ £ÀqA
É iÀÄÄwÛzÄÀ Ý, ªÀÄ£ÉAiÉƼÀVAzÀ¯ÃÉ ¨sA
À iÀiÁ£ÀPÀ
zÀȱÀåªÀ£ÀÄß ªÉƨÉʯï£À°è ¸ÉgÉ »rzÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ gÀªÁ¤¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ‘ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¨ÉÃgÉ zÉñÀUÀ¼É®è
vÀªÀÄä ¥ÀæeÉUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁVzÀÄÝ, «ªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ºÉaÑ£ÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄå¯ÁVzÉ.
DzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ 3 ºÀqÀUÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. 5-6 ¢£ÀUÀ½AzÀ PÁAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ. AiÀiÁgÀÆ
§gÀ°®è.....’ JAzÀÄ SÉÃzÀ ªÀåP¥
ÛÀ r
À ¹gÀĪÀ ¨sl
À ̽UÀgÄÀ , ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ AiÉĪÉÄ£ï£À°g
è ÄÀ ªÀ EArAiÀÄ£ï ¸ÀÆ̯ïªÉÇAzÀg°
À è
C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸À¨sÉ £ÀqɹzÀÄÝ, £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀĪÀ §UÉÎ D±Áé¸À£É ¤ÃrzÁÝgÉ. PÁAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ..’
JAzÀÄ ¤lÄÖ¹gÀÄ ©nÖzÁÝgÉ. F PÀÄjvÀÄ PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁ«£ÉÆA¢UÉ PÀtÂÚÃgÀÄ ºÁPÀÄvÀÛ¯Éà ªÀiÁvÀ£ÁrgÀĪÀ, eÁ°
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀiÁf ¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ DVgÀĪÀ AiÀÄÆ£Àĸï vÀAzÉ ±ÀºÀdºÁ£ï ±Á§A¢æ, ‘£À£Àß ªÀÄUÀ AiÀÄÆ£Àĸï,
ªÉƪÀÄäPÀ̼ɮè AiÉĪÉÄ£ï£À°è ¨sÁjà ¸ÀAPÀµÀÖPÉÌ ¹®ÄQzÁÝgÉ. ºÀ¹ªÉ¬ÄAzÀ PÀAUÉnÖzÀÄÝ, ¸ÀjAiÀiÁV DºÁgÀªÀÇ ¹PÀÄÌwÛ®è. 56 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÉƨÉʯï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÁÝgÉ. £À£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß gÀQë¹ PÀgÉ vÀgÀĪÀAvÉ F ªÀÄÆ®PÀ
¨sÁgÀvÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀª£
À ÄÀ ß «£ÀAw¹PÉƼÀÄv
î ÃÛÉ £É....’ JAzÀÄ w½¹zÁÝg.É DvÀAPÀz°
À A
è iÉÄà ¢£ÀzÆ
À qÀÄwÛgÄÀ ªÀ ±Á¬ÄPï PÀÄlÄA§ªÀÇ
gÀPÀëuÉUÁV ªÉÆgÉ EqÀÄwÛzÉ.
UÉÊgÀÄ ºÁdgÀÄ: ²PÀëQUÉ £ÉÆÃnøï
PÁgÀªÁgÀ: PÀĪÀÄmÁ vÁ®ÆQ£À «ÄeÁð£À UÁæªÄÀ zÀ ¸ÀgPÀ Áj GzÀÄð
¥Ëæq±
Às Á¯ÉAiÀÄ GzÀÄð ¨sÁµÁ ²PÀQë ªÉÄʪÀÄĤ߸Á J¸ï. CªÀgÄÀ 2013gÀ
£ÀªÉA§gï 20jAzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÉÊgÀÄ ºÁdjgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀjUÉ
CAwªÀÄ £ÉÆÃnøï PÀ½¸À¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ GvÀg
Û À PÀ£ßÀ qÀ f¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀ
²PÀët G¥À¤zÉðñÀPg
À À PÀZÃÉ jAiÀÄ ¥ÀPæ l
À uÉ w½¹zÉ.
zÀwÛ¤¢üAiÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£À
¹zÁÝ¥ÀÄgÀ: ¸ÁªÀiÁfPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄÄ
¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ ªÀĺÀvz
éÀ À PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ .EzÉÆAzÀÄ LwºÁ¹PÀ
¤zsÁðgÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀgPÀ ÁgÀªÅÀ AiÉÆÃd£É gÀƦ¸ÀĪÁUÀ
F CAQ CA±ÀU¼
À ÄÀ DzsÁgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ±Á¸ÀPÀ
«±ÉéñÀégÀ ºÉUÀqÉ PÁUÉÃj ºÉýzÁÝgÉ.
CªÀgÀÄ ¸À«ÄÃPÉë PÀÄjvÀAvÉ ²PÀëPÀjUÉ vÁ.¥ÀA.
¸À¨sÁ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ¸ÀAWÀn¸À¯ÁVzÀÝ JgÀqÀ£Éà ºÀAvÀzÀ
¸À¨sÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÄÝ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀgÀÄ.
d£ÀgÀÄ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß WÉÆö¹
PÉƼÀÄîvÁÛgÉÆà CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß
UÀªÀĤ¹ JAzÀÄ «gÉÆâü ¥ÀPÀëªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ°è
PÉýzÉݪÀÅ. MAzÀÄ ªÀÄ£É ¸À«ÄÃPÉëUÉ MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ
¨ÉÃPÁUÀ§ºÀÄzÁzÀµÄÀ Ö ¥À±
æ ßÉ UÀ½zÀÄÝ PÀqU
É t
À ¸
 ÄÀ ªÀAw®è.
£Á¼É AiÀiÁgÁågÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸À«ÄÃPÉëUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÉÆÃ
CªÀjUÉ ªÀÄÄAavÀªÁV w½¹ ElÖ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ
AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÄÀ E®èªÃÉ ªÀiÁ»w EgÀĪÀªg
À ÄÀ ¸Àܼz
À °
À g
è ®
À Ä
C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀz
Û É JAzÀÄ CªÀgÄÀ w½¹zÀgÄÀ .
¥Àz
æ Ás ¤ £ÀgÃÉ AzÀæ ªÉÆâAiÀĪÀgÄÀ CqÀÄUÉ C¤® PÀÄjvÀÄ
AiÀiÁjUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄzs£
À À ¤ÃqÀĪÀÅ¢®èªAÉ zÀÄ ºÉý®è. DzÀgÉ
£ÁªÉà DyðPÀªÁV ¸À§®gÁVzÀÝ°è ¸À©r
ì ¥ÀqAÉ iÀÄ¢gÀ®Ä
CªÀPÁ±À«zÉ. »ÃUÁV DzÁAiÀÄPÀgÀ vÀÄA§ÄªÀAvÀºÀ
ªÀåQU
Û ¼
À ÁzÀgÆ
À ¸ÀAé iÀÄA ¥ÉÃæ gÀu¬
É ÄAzÀ CqÀÄUÉ C¤®zÀ
¸ÀºÁAiÀÄzs£
À ª
À £
À ÄÀ ß PÉÊ©qÀ®Ä ªÀÄ£À¸ÄÀ ì ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ. vÀ£Æ
À ä®PÀ
zÉñÀzÀ C©üªÈÀ ¢ÞUÉ ¸ÀºPÀ j
À ¸À¨ÃÉ PÉAzÀgÄÀ . vÁ.¥ÀA. CzsåÀ PëÉ
±ÁAw ºÀ¸g
èÀ ï, f.¥ÀA. ¸Àz¸
À åÀ F±Àg
é À £ÁAiÀÄÌ,vÀº²À ïÁÝgÀ
J£ï.µÀqPÀ j
ë À G¥À¹ÜvjÀ zÀÝgÄÀ .
AiÉÆÃd£É ²ÃWÀæ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¹
PÁgÀªÁgÀ: ¥Àj¸ÀgÀzÀ £É¥ÀªÀiÁr C£ÉÃPÀ ªÀµÀð¢AzÀ £É£ÉUÀÄ¢UÉ ©zÀÝAvÀºÀ
CAPÉÆïÁ-ºÀħâ½î gÉ樀 ¸ÀAZÁgÀ AiÉÆÃd£É Cw ²ÃWÀæ C£ÀĵÁ×£U
À Æ
É ½¸ÀĪÀAvÉ
MvÁ۬Ĺ PÉÃAzÀæ ¸ÀaªÀjUÉ gÁdå ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌ ºÁUÀÆ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët
PÁAiÉÄÝ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ªÉâPÉ ªÀÄ£À« ¤Ãr DUÀ滹zÉ.
GvÀg
Û À PÀ£ßÀ qÀ f¯Éè C©üªÈÀ ¢ÞAiÀiÁUÀ¨ÃÉ PÁzÀgÉ Cw ªÀÄÄRåªÁzÀzÄÀ Ý CAPÉÆïÁºÀħâ½î gÉïÉé ªÀiÁUÀð AiÉÆÃd£É dÆ. 17, 1999gÀAzÀÄ F gÉ樀 ªÀiÁUÀð
¤ªÀiÁðtPÉÌ ºÀħâ½îAiÀÄ°è ±ÀAPÀÄ ¸ÁÜ¥À£É £ÉgÀªÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. D£ÀAvÀgÀ
ºÀħâ½î¬ÄAzÀ PÀ®WÀlVAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ 25 Q.«ÄÃ.ªÀgÉUÉ gÉ樀 ªÀiÁUÀð
¤ªÀiÁðtUÉÆArvÁÛzg
À Æ
À ¥Àj¸ÀgÀ £É¥z
À °
À è ¥Àj¸Àgª
À Á¢UÀ¼ÄÀ ¸ÀĦæÃAPÉÆÃmïð£À°è
zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ gÉʯÉé ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð C°èUÉ ¸ÀÜVvÀUÆ
É ArvÀÄ.Û
E£ÀÄß gÉïÉé ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ MmÁV
CAPÉÆïÁ-ºÀħâ½î gÉïÉé C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ ºÀ¹gÀÄ ¤±Á£É vÉÆÃgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ
¸ÀĦæÃAPÉÆÃmïðUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄ£À« ªÀiÁqÀ¨ÃÉ QzÉ. PÉÃAzÀz
æ °
À è £ÀgÃÉ AzÀæ
ªÉÆâ £ÉÃvÀÈvÀézÀ ©.eÉ.¦. ¸ÀgPÀ ÁgÀ DqÀ½vÀPÌÉ §A¢zÉ. 15 ªÀµð
À UÀ¼À £ÀAvÀgÀ
CAPÉÆïÁ-ºÀħâ½î gÉ樀 ªÀiÁUÀðPÉÌ ªÉÆâ £ÉÃvÀÈvÀézÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀ¢AzÀ ªÉÆÃPÀë
¹QÌv£
É ÄÀ ߪÀÅzÀÄ J®ègÀ ¤jÃPÉA
ë iÀiÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ DzÀµÄÀ Ö ¨ÉÃUÀ ºÀħâ½-î CAPÉÆïÁ
gÉ樀 ªÀiÁUÀð C£ÀĵÁ×£U
À Æ
É ½¸À¨ÃÉ PÉAzÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ f¯Áè ¥Àz
æ Ás £À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¨Á§Ä eÉ. CA©UÀ ªÀÄ£À« ¸À°¹
è zÁÝg.É
PÉÆAPÀt gÉïÉéAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå
§UɺÀj¸À®Ä PÀgÀªÉà ªÀÄ£À«
PÁgÀªÁgÀ: CAPÉÆïÁ-ºÀħâ½î gÉïÉé ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
PÉÆAPÀt gÉïÉA
é iÀÄ ¸ÀªÄÀ ¸Éå §Uɺj
À ¸À¨ÃÉ PÉAzÀÄ MvÁ۬Ĺ PÀgÄÀ £ÁqÀ gÀPu
ëÀ Á
ªÉâPÉ PÁAiÀÄðPÀvð
À gÀÄ gÉʯÉé ¸ÀaªÀjUÉ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ªÀÄ£À« ¸À°¹
è zÀgÄÀ .
f¯ÉA
è iÀÄ d£ÀjUÉ ªÀ媺
À ÁgÀPÁÌV CAPÉÆïÁ-ºÀħâ½î gÉïÉé PÀÆqÀ¯ÃÉ
¥Áæ g À A ©ü ¸ À ¨ É Ã PÀ Ä . ºÁUÉ Ã
PÁgÀªÁgÀ PÉÆAPÀt gÉïÉé
¤¯ÁÝtzÀ°è gÉïÉé ¸ÀAZÁgÀ
§UÉÎ «ZÁgÀuÉ zÀÆgÀªÁtÂUÉ
(mÉÆïï¦üÃæ ) ¸ÀAà ¢¸ÀĪÀÅ¢®è.
¤¯ÁÝtzÀ°è ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqUÉ É
ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ
(¥ÁQðAUï ªÀ å ªÀ ¸ É Ü ).
C£Ë£ïìªÉÄAmï ¸ÀjAiÀiÁV
ªÀ i ÁqÀ ¨ É Ã PÀ Ä . ºÉ Æ gÀ U É
zÁjAiÀÄ°è Hj£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁPÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¨É½UÉÎ
UÉÆêÁUÉ GzÉÆåÃUÀPÌÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÊ°£À ¨ÉÆÃV ºÉa¸
Ñ ¨
À ÃÉ PÀÄ. ¥ÀÆuÁJ£ÁðPÀÄ®ªÀiï (ªÁAiÀiÁ) ¥À£ÃéÉ ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁUÀĪÀ gÉ樀 PÁgÀªÁgÀz°
À è
¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ JAzÀÄ MvÁ۬Ĺ ªÀÄ£À« ¸À°¹
è zÁÝg.É
F ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è J£ï. zÀvÁÛ, UÀAUÉñÀ £ÁAiÀÄÌ, D£ÀAzÀÄ ªÀÄrªÁ¼À,
«dAiÀÄ EqÀÆgÀPg
À ,À ¸ÀĤî £ÁAiÀÄÌ ªÀÄÄAvÁzÀªj
À zÀÝgÄÀ .
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀ ZÉPï «vÀgÀuÉ
¹zÁÝ¥ÄÀ gÀ: vÁ®ÆQ£À ¨sÁ£ÀÄ̽AiÀÄ ²æà gÁªÀÄzÉêÀªÄÀ oÀzÀ ±ÀAPÀgV
À jAiÀÄ°è
K¦æ¯ï 23 jAzÀ 25 gÀ ªÀgU
É É dgÀÄUÀĪÀ ±ÀAPÀg¥
À A
À ZÀ«Ä GvÀª
ì À PÀÄjvÀÄ
gÀ«ªÁgÀ ²æêÀÄoÀz°
À è ±ÀAPÀgQÀ APÀgÀ ªÀÈAzÀzÀ ¸À¨É s £Àq¸
É ¯
À Á¬ÄvÀÄ .±ÀAÀ PÀgQÀ APÀgÀ
ªÀÈAzÀzÀ ¸À¨AÉ s iÀÄ°è ¥Àwæ ¨sÁªÀAvÀ «zÁåyðUÀ½UÉ zÀw¤
Û ¢üAiÀÄ ¥ÉÆÃæ vÁìºz
À £
Às ª
À £
À ÄÀ ß
Dgï.J¸ï.ºÉUq
À É ºÀgV
À ¥Àz
æ Á£À ªÀiÁrzÀgÄÀ . §¼ÀUÄÀ ½ ZÀAzÀ±
æ ÃÉ RgÀ ¨sm
À ï
ºÁUÀÆ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉ ¢||®Që äãÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï CªÀgÀ
¸ÀägÀuÁxÀð ¸Áܦ¹zÀ zÀwÛ¤¢üAiÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ ¸Á°£À
J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è gÁdåPÉÌ 6 £Éà gÁåAPï ¥ÀqÉzÀ gÁfêÀ
²æÃzsg
À À ¨sm
À ï PÀ¯ÌÉ Ê,7 £Éà gÁåAPï ¥Àqz
É À ²æîQë ä zÉêÀgÁd ºÉUq
À É ºÀgV
À
CªÀgÀÄUÀ½UÉ ±ÀAPÀgÀQAPÀgÀ ªÀÈAzÀzÀ CzsÀåPÀë Dgï.J¸ï.ºÉUÀqÉ ºÀgÀV F
¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è ¥Àz
æ Á£À ªÀiÁrzÀgÄÀ .
ºÀ¯èÉ £Àq¹É zÀªgÀ À «gÀÄzÀÞ PÀª
æ ÄÀ PÉÊUÉƼÀîzÀ PÁgÀt
ªÀjµÁ×¢Pü ÁjUÀ¼À PÀbÃÉ j JzÀÄgÀÄ zsgÀ tÀ Â
PÁgÀªÁgÀ: vÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè
£ÀqɹzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄƪÀgÀÄ
¸À º É Æ ÃzÀ j AiÀ Ä gÀ Ä ¥É Æ °Ã¸ï C¢ü P ÁjUÀ ¼ À ° è
UÉÆÃUÀgz
É g
À Æ
À ¸ÀA
à ¢¸ÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀjµÁ×¢Pü ÁjUÀ¼À
PÀbÃÉ j JzÀÄgÀÄ zsg
À t
À  £Àq¸
É ®
À Ä ¹zÀÝgÁVzÁÝg.É
gÀ«ªÁgÀ gÁwæ £ÀUÀgÀzÀ zsÉÆéWÁl gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è
UÀ¯ÁmÉ £Àq¢
É zÀÄÝ, C°è£À ¤ªÁ¹ ¢Ã¥ÀPÀ £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀAvÉÆõÀ £ÁAiÀÄÌ EªÀj§âgÀÄ ¸ÉÃj ºÀ§ÄâªÁqÁzÀ
PÀÄApªÀĺÁªÀiÁAiÀiÁ zÉêÀ¸ÁÜ£À ¥ÀPÌz
À À ¤ªÁ¹ gÁºÀÄ®
£ÁUÉÃAzÀæ CUÉðÃPÀgÀ (22) ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè £ÀqɹzÁÝgÉ
J£À߯ÁVzÀÄÝ, ºÀ¯¬
è É ÄAzÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÁºÀÄ®£À£ÄÀ ß
f¯Áè D¸À à v É æ U É zÁR°¸À ¯ Á¬ÄvÀ Ä . DzÀ g É
ºÀ¯U
èÉ Æ
É ¼ÀUÁzÀªg
À À «gÀÄzÀÞ zÀÆgÀÄ zÁR¯ÁUÀzÉ CªÀgÀ
vÀ¢égÀÄzÀÞªÁV ºÀ¯Éè £ÀqɹzÀªÀgÉà ¥ÉưøÀjUÉ
PÀg¬
É Ä¹zÁÝg.É EzÀPÌÉ ¥ÉưøÀgÄÀ ¸ÀºÀ vÀªÄÀ ä C¢üPÁgÀ
zÀ¥ÀðªÀ£ÀÄß ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹
¸ÀĪÀÄä£ÁUÀĪÀAvÉ MvÀÛqÀ ºÉÃjzÁÝgÉ.
vÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ gÁºÀÄ® ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁV
D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ºÀ¯Éè
£ÀqɹzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÀÆgÀÄ zÁR°¹PÉƼÀî®Ä
ªÀÄÄAzÁUÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀgÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞªÉÃ
KgÀÄzsÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár¹ UÀzÀj¹zÁÝgÉ. gÀ«ªÁgÀ
gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ £ÀqÉzÀ UÀ¯ÁmÉAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ
gÁºÀÄ®¤UÉ 10-30 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è
zÁR°¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DUÀªÀĹzÀ
¥ÉưøÀgÀÄ gÁwæ 2 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ D¸ÀàvÉæ vÀÄvÀÄð
..................................75 ¸Á«gÀ¢AzÀ 1.25 ®PëÀPÉÌ KjPÉ
CªÀgÀ ¸ÀA§¼À ¸ÀºÀ KjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß 30 ¸Á«gÀ¢AzÀ 50 ¸Á«gÀPÉÌ KjPÉ
ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀaªÀgÀ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ 40 ¸Á«gÀ¢AzÀ 80 ¸Á«gÀPÉÌ ºÁUÀÆ, PÁå©£Élï ¸ÀaªÀgÀ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß 25
¸Á«gÀ¢AzÀ 40 ¸Á«gÀPÉÌ, gÁdå ¸ÀaªÀgÀ ªÉÃvÀ£À 15 ¸Á«gÀ¢AzÀ 35 ¸Á«gÀPÉÌ KjPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. C®èzÉ ªÀÄ£É
¤ªÀðºÀuÁ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß 10 ¸Á«gÀ¢AzÀ 20 ¸Á«gÀPÉÌ ºÉaѸÀ¯ÁVzÉ.
aQvÁì PÉÆoÀrUÉ £ÀªÄÀ ä£ÄÀ ß ¥Àª
æ ÃÉ ±À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À
¤ÃqÀ z É Ã ºÀ ¯ É è £À q É ¹ zÀ ª À g À £ À Ä ß M¼À PÀ g É ¬ Ĺ
ºÀ ¯ É è U É Æ ¼À U ÁzÀ gÁºÀ Ä ®£É Æ A¢UÉ ªÀ i ÁvÀ Ä PÀ v É
£Àq¹
É zÀg®
À z
è ÃÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ¢gÀĪÀAvÉ MvÀq
Û À ºÉÃjzÁÝgÉ
JAzÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÁzÀ ²¯Áà PÀȵÁÚ UËqÀ (12)
vÀļÀ¹ (25), ªÁt (26) PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁªÀÅ PÀbÃÉ jUÉ
DUÀ«Ä¹ vÀªÄÀ ä C¼À®£ÀÄß vÉÆÃrPÉÆArzÁÝg.É
£ÀUÀgÀoÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹PÉƼÀî®Ä
¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ £ÉÃgÀªÁV ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÉ
zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ¨Áj
J¸ï.¦. D¦üùUÉ vÉgÀ½zÀ F AiÀÄĪÀwAiÀÄjUÉ
ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À ¨sÉÃnUÉ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁV®è.
£ÁåAiÀÄPÁÌV F AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉ
¨ÁV®Ä §rAiÀÄÄwÛzÝÀ gÆ
À C¢üPÁjUÀ¼ÄÀ ªÀiÁvÀæ §qÀªg
À À
zsé¤
À D°¸À®Ä ¹zÀÞj®è JA§AvÁVzÉ.
vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¥l
À ÄÖ C£ÁxÀgÁVgÀĪÀ F
AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÆ ¨É½UÉÎ ¢£À¥w
À Pæ ,É ºÁ®Ä ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ
«vÀj¹ vÀªÄÀ ä fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄvÁÛg.É PÀqÄÀ §qÀªg
À ÁVgÀĪÀ
CªÀgÀÄ FªÀgÉUÀÆ ¤µÉ× ºÁUÀÆ PÀµÀÖzÀ fêÀ£À
¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÞg.É DzÀgÉ vÀªÄÀ UÁVgÀĪÀ C£ÁåAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÞ
ºÉÆÃgÁqÀ®Ä J®ègÆ
À ¸ÉÃj ¹zÀÞvÉ £Àq¸
É ÄÀ wÛzÄÀ Ý, ªÀÄÄA¢£À
¢£ÀU¼
À °
À è ªÀjµÁ×¢Pü Áj PÀbÃÉ j JzÀÄgÀÄ zsg
À t
À  £Àq¸
É ®
À Ä
¸À£ßÀ zÀÞgÁVgÀĪÀÅzÁV w½¹zÁÝg.É DªÁUÀ®Æ f¯Áè
¥Éưøï E¯ÁSÉ §qÀªg
À À ªÉÄÃ¯É PÀgÄÀ uÉ vÉÆÃj¸À¢zÀÝ°è
¥À æ w ¨s À l £É A iÀ Ä ªÀ Ä ÄA¢£À ºÉ e É Ó EqÀ Ä ªÀ Å zÁV
RqÁRArvÀªÁV F ¸ÀºÆ
É ÃzÀjAiÀÄgÀÄ w½¸ÀÄvÁÛg.É
§AUÁgÀªÀÄQÌAiÀÄ°è ¨sÀPÀÛ£À ¸ÁªÀÅ
ºÉ Æ £ÁߪÀ g À : vÁ®ÆQ£À UÉ Ã gÀ ¸ É Æ ¥Áà
§AUÁgÀªÀÄQÌ PÉëÃvÀæPÉÌ §AzÀ ¨sÀPÀÛ£ÉÆêÀð
DPÀ¹äPª
À ÁV ªÀÄÈvÀ¥n
À ÖgÄÀ ªÀ WÀl£É ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
¨É½UÉÎ ¸ÀA¨sÀ«¹zÉ.¸ÀĨÁæAiÀÄ ªÉAPÀlæªÀÄt
ªÉÆUÉÃgï(60) ¨ÉÊ®ÆgÀÄ FvÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ
¨sPÀ Û£
À ÁVzÀÄÝ PÀ¼z
É À 3ªÀµð
À UÀ½AzÀ PÉëÃvÀPæ ÌÉ DUÁUÀ
§gÀ Ä wÛ z À Ý J£À ß ¯ÁVzÉ . FvÀ PÉ ë à vÀ æ z À
±ËZÁ®AiÀ Ä zÀ ° è ªÀ Ä ÈvÀ ¥ À n Ö g À Ä ªÀ ¹ÜwAiÀ Ä °è
PÀ A qÀ Ä §A¢zÀ Ä Ý ±ÁjÃjPÀ ¸À ª À Ä ¸É å ¬ÄAzÀ
§¼À ® ÄwÛ g À Ä ªÀ z ÁV ºÉ à ¼À ¯ ÁVzÉ . ¦J¸ïL
¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ UÀÄ£ÀUÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ
vÀ¤SÉ £ÀqɹzÁÝgÉ.
gÉ樀 §rzÀÄ vÀAzÉ-ªÀÄUÀÀ ¸ÁªÀÅ
¹zÁÝ¥ÀÄgÀ: gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ C£ÁgÉÆÃUÀå ¦ÃrvÀjUÁV
ªÀÄAdÆjAiÀiÁzÀ ºÀtzÀ ZÉPï C£ÀÄß ±Á¸ÀPÀ «±ÉéñÀégÀ ºÉUÀqÉ PÁUÉÃj
«vÀj¹zÀgÄÀ . ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À UÀ¼ÁzÀ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á ªÀĺÁ§¯ÉñÀg
é À ¨sm
À ï, dUÀ¢Ã±À
ºÀ£ÄÀ ªÀÄAvÀ PÀÄgÀħgÀ, F±Àg
é À ªÀÄjAiÀiÁ £ÁAiÀÄÌ CªÀgÄÀ UÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzs£
À z
À À
ZÉPïUÀ¼£
À ÄÀ ß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. vÁ.¥ÀA. CzsåÀ PëÉ ±ÁAw ºÀ¸g
èÀ ï, f.¥ÀA. ¸Àz¸
À åÀ
F±ÀégÀ £ÁAiÀÄÌ, vÀº²
À ïÁÝgÀ J£ï.µÀqPÀ ëÀj G¥À¹Üvj
À zÀÝgÄÀ .
ºÉÆ£ÁߪÀgÀ: PÉÆAPÀt gÉ樀 ªÀiÁUÀðzÀ
vÁ®ÆQ£À PÀ¼¹
À £À ªÉÆÃmÉ §½ vÀAzÉ ªÀÄUÀ¤UÉ
gÉ樀 §rzÀÄ FªÀðgÀÆ ªÀÄÈvÀ¥l
À Ö zÀÄWÀðl£É
¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¸ÀAeÉ ªÉÃ¼É ¸ÀA¨s«
À ¹zÉ. PÀ¼¹
À £À
ªÉÆÃmÉAiÀÄ CªÀÄ䣪
À ÄÀ £ÉPÃÉ jAiÀÄ ªÀÄAdÄ ZÀAzÀÄæ
............................ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj §mÉÖ §zÀ°¹zÀ ¥ÀæzsÁ¤ gÁªÀÄ ªÀiÁ¯Á C©üAiÀiÁ£Àz°
À è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ »AeÁªÉà ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÄÀ
EµÀÖPÀÆÌ £ÀqÉzÀzÝÉãÉAzÀgÉ, °Ã CAvÀåQæAiÉÄAiÀÄ°è «±ÀézÀ ºÀ®ªÀÅ gÁdQÃAiÀÄ £ÉÃvÁgÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. F
¸ÀÆvÀPÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¥ÀæzsÁ¤ ªÉÆâ CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj vÀªÀÄä §mÉÖ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀ
ªÀÄÆ®PÀ C£À¥ÉÃQëvÀ ¸ÀÄ¢ÝUÉ UÁæ¸ÀªÁVzÝÁgÉ. ªÉÆâ «gÉÆâüUÀ¼ÀAvÀÆ EzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ
eÁ®vÁtUÀ¼À°è ©¹ ©¹ ZÀZÉðAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÝÁgÉ.
¸ÀÆvÀPÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®Æè ªÉÆâ DvÀägÀw ªÉÄgÉ¢zÝÁgÉ JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀjzÁqÀÄwÛªÉ. EµÀÄÖ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ
ªÉÆâ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÇÃ¸ï ¦æAiÀÄ JAzÀÆ nÃQ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°èAiÀÄÆ ªÉÆâ PɪÀÄgÁzÀ
PÀqÉUÉà vÀªÀÄä zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß £ÉnÖgÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀPÉÌ F nÃPÉUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¨É£ÀÄß»r¢ªÉ.
MnÖ£À°è ¥ÀæzsÁ¤AiÀiÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ §½PÀ vÀªÀÄä «²µÀÖ £ÀqÉUÀ½AzÀ UÀªÀÄ£À¸É¼É¢zÀÝ ªÉÆâ EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
vÀªÄÀ ä «²µÀÖ ªÀ¸çÛ¥
À ÃæÉ ªÀÄ ºÁUÀÆ PɪÄÀ gÁ ¥ÉÃæ ªÀÄ¢AzÀ vÀªÄÀ ä «gÉÆâüU½
À UÉ nÃPÁºÁgÀªÁUÀÄwÛzÝÀ gÄÀ . CzÀg®
À Æè UÀtgÁeÉÆåÃvÀª
ì À
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÉÄjPÁ CzsÀåPëÀ §gÁPï M¨ÁªÀÄ CªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌ §A¢zÝÁUÀ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß a£ÀßzÀ CPëÀgÀzÀ°è
§gÉ¢zÀÝ ¸ÀÆmï C£ÀÄß zsÀj¹zÀÄÝ ¨sÁjà ZÀZÉðUÉ UÁæ¸ÀªÁVvÀÄÛ.
¥ÀÄl 9
¥Àw
æ ¨sÁªÀAvÀ «zÁåyðUÀ½UÉ
................................................................PÉÆAPÀt DºÁgÀ CAPÉÆïÁ-ºÀħâ½î gÉ樀 ¸ÀAZÁgÀ
¹zÀÞªÁUÀĪÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÉïÉé ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÀÄÝ
FUÁUÀ¯ÃÉ F ¤nÖ£°
À è gÀvÁßVjAiÀÄ°è ¸ÁÖ¯ï MAzÀ£ÄÀ ß ¥ÁægA
À ©ü¸¯
À ÁVzÉ. ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀU¼
À °
À è PÉÆAPÀt gÉïÉé
ªÀiÁUÀðzÀ J®è ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼°
À è ªÀÄvÀÄÛ gÉÊ°£À°è EzÀ£ÄÀ ß ¥ÀjZÀ¬Ä¸À¯ÁUÀÄvÀz
Û .É UÉÃgÀÄ©Ãd, PÉÆÃPÀªiÀ ï ¥Á¤ÃAiÀÄ,
¹» wArUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®¹£À SÁzÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAPÀt gÉïÉé
ªÀiÁUÀðzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ gÉÊ®ÄUÀ¼À°è ªÀiÁgÁlPÉÌ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ GvÁàzÀPÀjUÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ
MzÀV¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAPÀt ¥Àz
æ ÃÉ ±ÀzÀ wAr w¤¸ÀÄUÀ¼£
À ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¤ÃAiÀĪÀ£ÄÀ ß J®èqÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ
ºÉÆA¢zÉ JAzÀÄ ¸ÀaªÀgÄÀ ºÉýzÀgÄÀ .
Website: www.munjavu.com
zÁAqÉð: »AzÀÆ eÁUÀgu
À Á ªÉâPÉAiÀÄ
¸ÀAZÁ®PÀ ¸ÀÄ¢üÃgÀ ±ÉnÖ £ÉÃvÀÈvÀz
é °
À è »AzÀÆ
eÁUÀgt
À ªÉâPÉAiÀÄ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÄÀ gÁªÀÄ
£Àª«
À Ä ¤«ÄvÀÛ ºÀA¦AiÀÄ Q¶ÌAzÁzÀ°è £Àqz
É À
gÁªÀÄ ªÀiÁ¯Á C©üAiÀiÁ£Àz°
À è ¨sÁUÀª»
À ¹zÀÝgÄÀ .
gÁªÀÄ ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß zsjÀ ¹ ªÀÈvÀzÁjUÀ¼ÁVzÀÝ
»AzÀÆ eÁUÀgu
À Á ªÉâPÉAiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀ
¸ÀÄ¢üÃgÀ ±ÉnÖ ºÁUÀÆ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ
¸ÀħæªÄÀ t ¸ÀªÄÀ gÀÄ, ¸ÀĪÉÄÃgï eÉÊ£ï, ¥À«
æ Ãt
¥Àgª
À iÀ ÁgÀ, ªÉÆúÀ£,À «£ÁAiÀÄPÀ, ¢Ã¥ÀPÀ
ªÀÄrªÁ¼À, ¸ÁUÀgï ªÀÄrªÁ¼À, DPÁ±À vÉïÁAUï,
UÀuÃÉ ±À, PÀȵÁÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀıÀ¯ï CªÀgÄÀ UÀ¼À vÀAqÀ
ºÀA¦AiÀÄ Q¶ÌAzÀPÌÉ EwÛÃZÉUÉ ¨sÃÉ n ¤Ãr zÉêÀgÀ
zÀ±ð
À £À ¥Àqz
É ÄÀ £ÀUg
À PÀ ÌÉ DUÀ«Ä¹zÁÝg.É
UËqÀ(60)ºÁUÀÆ 9£Éà vÀgU
À w
À NzÀÄwÛgÄÀ ªÀ ªÀÄUÀ
¸ÀaÃ£ï ªÀÄAdÄ UËqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ
zÀÄzsÉÊð«UÀ¼ÁVzÁÝgÉ.gÉ樀 §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉüÉ
gÉ樀 ºÀ½AiÀÄ ¥Á±ÀéðzÀ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EªÀgÄÀ
§gÀÄwÛzÝÀ gÄÀ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ.
«PÀ®ZÉÃvÀ£ÀgÀ
¸Àªð
À vÉÆêÀÄÄR ¸ÉêÁ
C©üªÈÀ ¢Þ ¸ÀAWÀ ¸ÁÜ¥£
À É
PÁgÀªÁgÀ: «PÀ®ZÉÃvÀ£g
À À ¸ÉêÉUÁV ºÁUÀÆ CªÀgÀ
¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV PÁgÀªÁgÀzÀ Q£ÀßgÀz°
À è “«PÀ®ZÉÃvÀ£g
À À
¸Àªð
À vÉÆêÀÄÄR ¸ÉêÁ C©üªÈÀ ¢Þ ¸ÀAWÀ (j)”ªÀ£ÄÀ ß
¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAWÀªÀÅ «PÀ®ZÉÃvÀ£ÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÀÄÄR
GzÉÝñÀª£
À ÁßVlÄÖ PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ¥ÁægA
À ©ü¹zÉ.
£À ª É Æ äA¢UÉ ¸É à j «PÀ ® ZÉ Ã vÀ £ À g À ¸É à ªÉ
ªÀiÁqÀ§AiÀĸÀĪÀªg
À ÄÀ ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀªg
À ÄÀ
¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ CzsåÀ PëÀ ºÀj±ÀAÑ zÀæ «µÀÄÚ
gÁuÉ (9480513170 ªÀ Ä vÀ Ä Û 8277384813)
¥ÀPæ l
À uÉAiÀÄ°è PÉÆÃjPÉÆArzÁÞg.É
31 ªÀiÁZÀð 2015 ªÀÄAUÀ¼ª
À ÁgÀ
PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁªÀÅ
dªÀÄÄä PÁ²äÃgÀ ¥Àªæ ÁºÀ: ¨sÆÀ PÀĹvÀPÌÉ 16 ªÀÄA¢ fêÀAvÀ ¸ÀªiÀ Á¢ü
²æãÀUÀgÀ: wêÀæ ¥ÀæªÁºÀ ¦ÃrvÀ dªÀÄÄä
PÁ²äÃgÀzÀ §qÀUÁAªï f¯èA
É iÀÄ°è ¨sÆ
À PÀĹvÀPÌÉ
¹®ÄQ
16
ªÀÄA¢
fêÀAvÀ
¸ÀªÀiÁ¢üAiÀiÁVzÝÁgÉ.
ªÀÄÄRåªÄÀ Awæ ªÀÄĦüÛ ªÉƺÀªÄÀ äzï ¸À¬ÄÃzï
¥À æ ª ÁºÀ ¦ÃrvÀ gÁdåzÀ ° è ¥À j ºÁgÀ
PÁAiÀÄðPÉÊUÉƼÀî®Ä vÀvïPëÀtPÉÌ 235 PÉÆÃn
gÀÄ. UÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÝÁgÉ.
PÉÃAzÀæ UÀȺÀ ¸ÀaªÀ gÁd£Áxï ¹AUï
ªÀÄĦüÛ ªÉƺÀªÄÀ äzï ¸À¬ÄÃzïUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀgPÀ ÁgÀ
¸ÀA¥ÀÇtð £ÉgÀªÀÅ, ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß
WÉÆö¹zÝÁgÉ. dªÀÄÄä PÁ²äÃgÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ
PÁ²äÃgÀ PÀtªÉAiÀÄ°è «£Á±ÀPÁj ¥ÀæªÁºÀ
¥À j ¹ÜwAiÀ Ä £À Ä ß WÉ Æ Ã¶¹zÉ . jhÄîªÀ i ï
£À ¢ AiÀ Ä Ä C¥ÁAiÀ Ä ªÀ Ä lÖ ºÀ j AiÀ Ä ÄwÛ z É .
²æãÀUÀgÀzÀ°è «¥ÀjÃvÀ dr ªÀļÉ
GAmÁUÀÄwÛzÉ. PÁ²äÃgÀ PÀtªÉAiÀÄ°è£À J®è
±Á¯ÉUÀ½UÉ JgÀqÀÄ ¢£À¼À gÀeÉ ¸ÁgÀ¯ÁVzÉ.
¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¨É¼ÀUÉÎ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¥Àj¹ÜwUÉ
C£ÀÄUÀÄtªÁV jhÄîA £À¢AiÀÄÄ C¥ÁAiÀÄzÀ
18 Cr UÀÄgÀÄvÀ£ÀÄß «ÄÃj ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ;
gÁªÀÄ ªÀÄÄ£ï²IÄó¨ÁUï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÀiï£À°è
C£ÀÄPÀæªÀĪÁV 18 CrUÀ¼À C¥ÁAiÀÄ ªÀÄlÖªÀÅ
«ÄÃjzÉ JAzÀÄ PÁ²äÃgÀzÀ £ÉgÉ ¤AiÀÄAvÀæt
ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÁªÀj «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÜÀ gÁVgÀĪÀ
aÃ¥sÀï EAf¤AiÀÄgï w½¹zÝÁgÉ.
EzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ PÁ²äÃgÀ
PÀtª
 A
É iÀÄ°è £ÉgÉ ¥Àj¹Üw EzÉ JAzÀÄ C¢üPÈÀ vÀ
WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÉ. jhÄîA£À°è ºÁUÀÆ
¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®°è ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ PɼÀ ªÀÄlÖzÀ
¥Àz
æ ÃÉ ±ÀU¼
À °
À è ªÁ¹¸ÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀmÖZ
É g
ÑÀ ¢
À AzÀ
EgÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀQëvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ
ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¸À¯ÁVzÉ.
¥Àª
æ ÁºÀ ¦ÃrvÀ d£ÀgÀ gÀPu
Àë U
É ÁV ¸ÀgPÀ ÁgÀªÅÀ
gÀPu
Àë Á vÀAqÀU¼
À £
À ÄÀ ß, AiÀÄAvÉÆÃæ ¥ÀPg
À t
À UÀ¼£
À ÄÀ ß
ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæU¼
À £
À ÄÀ ß ¥ÀÇgÉʸÀ®Ä
DgÀ A ©ü ¹ zÉ . ¥À æ ª ÁºÀ ¸À A vÀ æ ¸ À Û j UÁV
DgÀA©ü¸À¯ÁVgÀĪÀ ²©gÀUÀ½UÉ ªÀÈzÀÞgÀ£ÀÄß,
C£ÁgÉÆÃUÀå ¦ÃrvÀg£
À ÄÀ ß, ºÉAUÀ¸g
À ÄÀ ºÁUÀÆ
ªÀ Ä PÀ Ì ¼ À £ À Ä ß ¸À Ü ¼ÁAvÀ j ¸À ¯ ÁUÀ Ä wÛ z É . dr
ªÀļɬÄAzÁV PÁ²äÃgÀ PÀtª
 AÉ iÀÄ°è d£ÀfêÀ£ª
À ÅÀ
wêÀæªÁV ¨Á¢üvÀªÁVzÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð
¸É¥A
ÖÀ §gï£À°è dªÀÄÄä PÁ²äÃgÀz°
À è GAmÁVzÀÝ,
EwºÁ¸Àz¯
À ÃÉè F vÀ£PÀ À PÀAqÀÄ PÉüÀjAiÀÄ¢zÀÝ
CvÀåAvÀ «£Á±ÀPÁj ¥Àª
æ ÁºÀª£
À ÄÀ ß E¢ÃUÀ d£ÀgÄÀ
ªÀÄvÉÛ £É£¦
À ¹PÉÆAqÀÄ ¨sAÀ iÀÄ ¥ÀqÄÀ ªÀAvÉ ªÀiÁrzÉ.
©J¸ïªÉÊ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¢gÀ®Ä
ºÉýzÀÝ ‘PÉÊ’ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ..!
£ÀªÀzɺÀ°: ©eɦ £ÁAiÀÄPÀgÁzÀ ©.J¸ï.AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà ºÁUÀÆ
d£Ázsð
À £À£À gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀºÆ
É ÃzÀgg
À À «gÀÄzÀÞ PÀª
æ ÄÀ PÉÊUÉƼÀ¨
î ÃÉ r
JAzÀÄ PÁAUɸ
æ ïÀ £ÁAiÀÄPÀgÃÉ D ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è ¯Á© £Àq¹
É zÀÝgÄÀ JAzÀÄ
ªÀiÁf PÉÃAzÀæ ¸ÀaªÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀiÁf gÁdå¥Á® ºÀA¸ÀgÁdï
¨sÁgÀzÁédï ºÉýzÝÁgÉ.
SÁ¸ÀV DAUÀè ¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ°è
ªÀiÁvÀ£ÁrgÀĪÀ ¨sÁgÀzÁédï CªÀgÄÀ , PÀ£ÁðlPÀz°
À è gÁdå¥Á®£ÁV PÀvð
À ªÀå
¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÃ¼É AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ d£ÁzÀð£À gÉrØ ºÁUÀÆ
¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÀAvÉ PÁAUÉæ¸Àï £ÁAiÀÄPÀgÉÃ
CrØ¥Àr¹zÀÝgÉAzÀÄ DgÉÆæ¹zÝÁgÉ. PÁAUÉæ¸Àï £ÁAiÀÄPÀgÉà ©eɦ
ºÉÊPÀªiÀ ÁAqÀï eÉÆvÉ GvÀª
Û ÄÀ ¨ÁAzsª
À åÀ ºÉÆA¢zÀÝgÄÀ . ºÁUÁV PÀ¼A
À QvÀ
©eɦ £ÁAiÀÄPÀgÀ ¥ÀgÀ PÁAUÉæ¸Àï £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ¯Á© £ÀqɹzÀÝgÀÄ JAzÀÄ
¨sÁgÀzÁédï ºÉýzÝÁgÉ.
DzÀgÉ £Á£ÀÄ gÁdå¥Á®£ÁV £À£ßÀ PÀvð
À ªÀå ¤ªÀð»¹zÝÃÉ £É JAzÀÄ
vÀªÄÀ ä PÀª
æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß ¸ÀªÄÀ yð¹PÉÆAqÀ ¨sÁgÀzÁédï CªÀgÄÀ , 2011gÀ°è ©.J¸Àï
AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥àÀ «gÀÄzÀÞ ¥Áæ¹PÀÆåµ£
À ïÀ UÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÝ.É gÁdåz°
À è
FUÀ ¥À§
æ ® PÁAUɸ
æ ïÀ ¸ÀPÁðgÀ EzÉ. CzÀPÌÉ ¥À§
æ ® £ÁAiÀÄPÀvéÀ PÁgÀtªÀ®.è
CAzÀÄ £Á£ÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV PÉÊUÉÆAqÀ PÀª
æ ÀÄ¢AzÁVAiÉÄà PÁAUɸ
æ Àï
PÀ£ÁðlPÀz°
À è C¢üPÁgÀPÌÉ KjzÉ JAzÀÄ ºÉýzÝÁgÉ.
¨ÁrUÉUÉ ®¨såÀ «zÉ
PÁgÀªÁgÀz°
À è JCB ºÁUÀÆ
Breaker ¨ÁrUÉUÉ ®¨såÀ «zÉ. D¸ÀPgÛ À ÄÀ
F PɼVÀ £À ªÉƨÉʯïUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹:
9448121381, 8453005535
MUNJ
AVU VARN
A
MUNJA
ARNA
Digital Prints
Karavali Munjavu,
Cutinho Road, KARWAR
Ph : (08382) 226676,
¨sÀÆ PÀĹvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀgÀ ±ÀªÀ ºÉÆgÀvÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ
±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ £ÀÄVÎzÀ gÉïÉé ªÀÄAwæ
PÁgÀªÁgÀ: PÉÃAzÀæ gÉïÉé ¸ÀaªÀ
¸ÀÄgÉñÀ ¥Àæ¨sÀÄ EzÉà ªÉÆzÀ®
¨ÁjUÉ PÁgÀªÁgÀ gÉïÉé ¤¯ÁÝtPÉÌ
¸É Æ ÃªÀ Ä ªÁgÀ DUÀ « ĹzÀ Ä Ý,
§AzÀªÀgÉà gÉïÉé ¤¯ÁÝtzÀ°è£À
ªÀ媸
À ÜÉ U¼
À £
À ÄÀ ß ¥Àj²Ã°¹zÀgÄÀ .
¤¯ÁÝtzÀ ¤AiÀ Ä AvÀ æ t
PÉ Æ oÀ r , nPÉ Ã lÄ PËAlgï
ªÀÄwÛvÀgÀ PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß
¥Àj²Ã°¹zÀ ¸ÀaªÀgÄÀ £ÉÃgÀªÁV
±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ £ÀÄVÎzÀgÀÄ. CªÀgÀ
eÉ Æ vÉ C¢ü P ÁjUÀ ¼ À Ä ¸À º À
±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ £ÀÄUÀήÄ
ªÀÄÄAzÁzÀgÆ
À CªÀgÃÉ ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀ
JAzÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß »AzÀPÉÌ
PÀ¼ÄÀ »¹zÀgÄÀ . ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ªÀ媸
À ÜÉ
¥Àj²Ã°¹ ºÉÆgÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ
CwyUÀȺÀzÀ°è ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀ
eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨ð
À s zÀ°è
PÁgÀ ª ÁgÀ gÉ Ã ¯É é ¤¯ÁÝtzÀ
±ËZÁ®AiÀ Ä PÉ Ì £Á£À Ä vÉ g À ½
¥Àj²Ã°¹zÉ. DzÀgÉ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ
§gÁÛ g É JAzÀ Ä ±ËZÁ®AiÀ Ä
UÀuÉñÀ ªÉÄrPÀ¯ïì CAUÀrUÉ ¨ÉAQ: ¥ÀÆtð ¨sÀ¸Àä
OµÀzsÀzÀ CAUÀrUÉ ¨ÉAQ
¸ÀA¨sÀ«¹zÀ PÀÆqÀ¯ÉÃ
¸ÀܼÀPÉÌ zsÁ«¹zÀ CAUÀr
ªÀiÁ°PÀgÀÄ PÉ®
OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß PÉ®ªÀgÀ
¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀ
ºÁQzÁÝgÉ. DzÀgÉ F
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ
PÉ®ªÀgÀÄ ««zsÀ OµÀ¢ü
¨Ál°, Dj¹PÉÆAqÀgÉ
¥ÉưøÀgÆ
É §âgÄÀ C°ègÄÀ ªÀ
ºÀt JwÛPÉÆArgÀĪÀÅzÁV
¥ÀævÀåPÀëzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
w½¸ÀÄvÁÛg.É
¨s¸
À äÀ UÆ
É AqÀ OµÀ¢ü CAUÀr
PÁgÀªÁgÀ: «zÀÄåvï ±Ámï¸ÀQðÃmï¤A
zÁV ¨ÉAQ ¸ÀA¨s«
À ¹ £ÀUg
À z
À À OµÀ¢ü CAUÀr
¸ÀA¥ÀÆtð ¨s¸
À äÀUÆ
É ArgÀĪÀ WÀl£É gÀ«ªÁgÀ
ªÀÄzsåÀ gÁwæ 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀA¨s«
À ¹zÉ.
£ÀUgÀ z
À À ºÀÆ«£À ZËPï ¥ÀPz
ÌÀ °
À gè ÄÀ ªÀ “UÀuÃÉ ±À
qÀæUï ºË¸ï” OµÀzsÀ CAUÀr ¨ÉAQUÉ
DºÀÄwAiÀiÁVzÉ. gÀ«ªÁgÀ gÁwæ 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ
«zÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀQðmï¤AzÁV ¨ÉAQ
¸ÀA¨s«
À ¹zÉ£ßÀ ¯ÁVzÀÄÝ, F ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è F
¥ÀæzÉñÀzÀ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ
OµÀzsÀzÀAUÀr ¨sÁUÀ±À: ¨sÀ¸ÀäUÉÆAqÀgÀÆ
CVß±ÁªÀÄPÀz¼À PÀ ÌÉ w½zÀÄ §A¢®è. £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ
MAzÀÄ UÀAmÉU¼
À À PÁ®zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼPÀ ÌÉ DUÀ«Ä¹zÀ
CVß±ÁªÀÄPÀz¼
À z
À ª
À g
À ÄÀ ¨ÉAQ Dj¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð
DgÀA©ü¹ ºÀg¸
À ÁºÀ¸¢
À AzÀ AiÀıÀ¹Aé iÀiÁzÀgÄÀ .
CPÀÌ¥PÀ Ìz
À À CAUÀrUÀÆ ¨ÉAQ¬ÄAzÁV ºÁ¤
¸ÀA¨sÀ«¹zÉAiÀiÁzÀgÀÆ F PÀÄjvÀÄ zÀÆgÀÄ
zÁR¯ÁV®è. ¨ÉAQ CPÀ¸Áäv¢
À AzÁV UÀuÃÉ ±À
qÀUæ ï ºË¸ï ¸ÀA¥ÀÆtð ¨s¸
À äU
À Æ
É ArzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ
20 ®PÀë gÀÄ.UÀ½VAvÀ®Æ C¢üPÀ ¨É¯¨
É Á¼ÀĪÀ
OµÀzU
Às ¼
À ÄÀ ¨ÉAQUÁºÀÄwAiÀiÁVªÉ. F PÀÄjvÀÄ
£ÀUg
À o
À ÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR¯ÁVzÉ.
OµÀ¢ü CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ©¢ÝgÄÀ ªÀÅzÀÄ
Cfð DºÁé£À
¥Àj²µÀ× «zÁåyðUÀ½UÀÆ ¸Ë®¨såÀ
PÁgÀªÁgÀ: ¸ÀPÁðj ¥Áæx«
À ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀPë g
À ÄÀ , ªÀÄÄRå ²PÀPë g
À ÄÀ ºÁUÀÆ
¥Ëæq±
Às Á¯Á ²PÀPë j
À AzÀ ¹.Dgï.¦ ªÀÄvÀÄÛ ©.Dgï.¦ ºÀÄzÉÝUÁV Cfð
DºÁ餸À¯ÁVzÉ. Cfð ¸À°¸
è ®
À Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ K¦æ¯ï 16 . ºÉa£
Ñ À
ªÀiÁ»wUÁV vÀªÄÀ ä vÁ®ÆèQ£À ©.E.N PÀZÃÉ jAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ªÉ¨ï¸ÉÊmï
«¼Á¸À : www.ssakarnataka.gov.in C£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀAvÉ
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀt
ë E¯ÁSÉAiÀÄ G¥À¤zÉÃð±ÀPg
À ÄÀ PÉÆÃjzÁÝg.É
¨ÉAUÀ¼Æ
À gÀÄ: C®à¸A
À SÁåvÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «zÁåyðªÉÃvÀ£À
¸ÉÃjzÀAvÉEvÀgÉ ¸Ë®¨såÀ ª£
À ÄÀ ß ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀq,À EvÀgÀ »AzÀĽzÀ
ªÀUÀðUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÉ «¸ÀÛj¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀĪÀgÀ
CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt ¸ÀaªÀJZï.
DAd£É à AiÀ Ä w½¹zÁÝgÉ . ¥À æ ± É Æ ßÃvÀ Û g À ªÉ à ¼É A iÀ Ä °è ©eÉ ¦ AiÀ Ä
©.eÉ.¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄCªÀgÀ ¥À±
æ ßÉ UÉ GvÀj
Û ¹zÀ CªÀgÄÀ , C®à¸A
À SÁåvÀ «zÁåyðUÀ½UÉ
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ºÉaÑ£ÀC£ÀÄzÁ£À §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw,
¥ÀAUÀqÀ ºÁUÀÄ »AzÀĽzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ½VAvÀ
ºÉa£
Ñ z
À ÁÝVzÉ. EzÀ£ÄÀ ß ªÀÄÄRåªÄÀ AwæU¼
À À CzsåÀ Pëv
À A
É iÀÄ°è £ÀqA
É iÀÄĪÀ ¸À¨A
És iÀÄ°è
¸Àj¥Àr¸ÀĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ.
²æà ªÀĺÁPÁ½ eÉÆåÃwµÁå®AiÀÄ
ªÁPÀå¹¢Þ, ªÀÄAvÀ¹æ ¢Þ¬ÄAzÀ §ºÀÄd£ÀgÀ «±Áé¸À ºÉÆA¢gÀĪÀªgÀ ÄÀ
¥ÀArvÀ ²æà JA.©. ±Á¹Ûç
(M)9448167577
¥À¹æ zÀÝ eÉÆåÃwµÀågÄÀ ªÀĺÁPÁ½ G¥Á¸ÀPgÀ ÄÀ , ²æà ZËqÉñÀéj zÉë DgÁzsPÀ gÀ ÄÀ
25 ªÀµð
À UÀ½AzÀ PÁgÀªÁgÀ £ÀUg
À z
À °
À è SÁAiÀÄA DV £É¯¹
É zÁÝg.É
ºÀ¸g
ÛÀ ÃÉ SÉ, ªÀÄÄR ®PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀavÀz
æ À ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄä ¨s«
À µÀåªÀ£ÄÀ ß ¤RgÀªÁV
£ÀÄrAiÀÄÄvÁÛg.É «zÉå, ¥ÀjÃPÉë, GzÉÆåÃUÀ, ¥Àª
æ Æ
É Ã±À£ï, «zÉñÀ ¥Àª
æ Á¸À, ¥ÉÃæ ªÀÄ
¥ÀPæ g
À t
À ¸ÀAvÁ£À ¥Áæ¦,Û ¸Á® ªÀÄÄQÛ, gÉÆÃUÀU¼
À ÄÀ ®Që äÃAiÉÆÃUÀ, ¨sÁUÉÆåÃzÀAiÀÄ,
¹ÛçêÀ²ÃPÀgÀt, ¥ÀÄgÀĵÀªÀ²ÃPÀgÀt, ªÀiÁl-ªÀÄAvÀæ ¤ªÁgÀuÉ, ªÀÄzÀĪÉ, CqÉvÀqÉ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, «ªÁºÀ «ZÉÑÃzsÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ E£ÀÆß Cw
dnî ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ CwòÃWÀæ ¥ÀjºÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. C£ÉÃPÀ gÁdQÃAiÀÄ
UÀtågÀÄ, GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ, £ËPÀgÀ¸ÀÜgÀÄ, ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀjAzÀ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.
¤ªÀÄä ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÀ¼£
À ÄÀ ß UÀÄ¥ÀÛªÁV EqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
ºË¸ï £ÀA. 22 PÉ.JZï.©.
PÁ®¤, JZï.L.f,
VAr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ
ºÀ§ÄâªÁqÀ, PÁgÀªÁgÀ
PÀbÉÃj: gÉ»Ã¯ï ¸Ámïð gɹqɤì
qÁ. J£ï.«.£ÁAiÀÄPÀ D¸ÀàvæÉ JzÀÄjUÉ,
qÁ. ¦PÀ¼É gÉÆÃqï, PÁgÀªÁgÀ
10
±ËZÁ®AiÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀ§gÀÄwÛgÄÀ ªÀ ¸ÀaªÀgÄÀ
¸ÀZ
é ÒÀ ªÁVj¸À¯ÁVzÉ. EzÀÄ ¤vÀåªÇÀ
ªÀ i ÁrzÀ g É ¥À æ A iÀ i Át P À g À Ä
RĶAiÀ i ÁUÀ Ä vÁÛ g É . DzÀ g É
C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ F ¤nÖ£À°è PÀæªÀÄ
¥ÀwAiÀÄ QgÀÄPÀļÀPÉÌ ¥Àwß
DvÀäºÀvÉåUÉ AiÀÄvÀß
DvÀäºv
À åÉ UÉ ¥ÀAæ iÀÄwß¹zÀ ªÀÄ»¼É
UÉÆÃPÀtð : PÉÊ »rzÀ ¥ÀwAiÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ
ªÀÄ£À£Æ
É AzÀÄ ¸ÀªÄÀ ÄzÀPæ ÌÉ ºÁj vÀ£ßÀ 15 ªÀµð
À zÀ ªÀÄUÀ¼Æ
É A¢UÉ DvÀäºv
À åÉ UÉ
AiÀÄwß¹zÀÝ 40 ªÀµÀðzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼À£ÀÄß ¸ÀܽAiÀÄgÀ £ÉgÀ«¤AzÀ
E°è£À PÀvð
À ªÀå ¤gÀvÀ DgÀPëPÀ g
À ÄÀ gÀQë¹ aQvÉì ¤ÃrzÀ WÀl£É UÉÆPÀtð
ªÀÄÄRå ¸ÀªÄÀ ÄzÀæ wÃgÀz°
À è £Àq¢
É zÉ.
UÉÆÃPÀtð ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ UÀAUÁªÀ½AiÀÄ ¨sÁUÀå²Ãæ ¨sV
À ÃgÀxÀ ±Á£À¨Ás UÀ
J£ÀÄߪÀªª
À ¼
À £
À ÄÀ ß PÀvU
À Á® UÁæªÄÀ PÉÌ PÀ¼z
É À PÉ® ªÀµð
À UÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉ
ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. EªÀ½UÉ 15 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 9
ªÀµð
À zÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÄÝ EwÛvÛÀ UÀAqÀ¤AzÀ zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ
QgÀ Ä PÀ Ä ¼À ºÉ Z ÁÑ z À Ý jAzÀ DvÀ ä º À v É å UÉ ±À g À u ÁUÀ Ä ªÀ AiÉ Æ ÃZÀ £ É
ªÀiÁrzÉÝãÉA§ÄzÁV ¥ÉÆðøÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÉÃ¼É w½¹gÀÄvÁÛ¼.É
¸ÀªÀÄÄzÀæ ¤Ãj£À°è FdÄ ¨ÁgÀzÉ ªÀÄļÀÄV K¼ÀÄwÛzÀÝ FPÉ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÄUÀ¼£
À ÄÀ ß UÀªÄÀ ¤¹zÀ ¸ÀܽAiÀÄgÀÄ PÀvð
À ªÀå ¤gÀvÀ ¥ÉÆð¸À ºÀªÁ¯ÁÝgï
GzÀAiÀÄ £ÁAiÀÄÌgÀ £Ég«
À ¤AzÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß gÀQ¸
ë ÄÀ ªÀ°è ¸À¥®
Às gÁVzÁÝg.É
F PÀÆqÀ¯ÃÉ UÉÆÃPÀtð ¥Áæx«
À ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀz
æ °
À è PÀÈvÀPÀ G¹gÁl
¤ÃrzÀ ªÉÊzÀågÀÄ UÀAqÀ ¨sÀVÃgÀxÀ ±Á£À¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ FPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ£À
eÉÆvÉUÆ
À r ¥ÉÆð¸ÀjUÉ ºÉa£
Ñ À «ZÁgÀuU
É É CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖgÄÀ vÁÛg.É
¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ
PÀĪÀÄmÁ ¥ÀlÖtzÀ°è ªÀÄ»¼Á PÀA¥ÀÆålgï
D¥ïgÉÃlgïUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ. EAlgï£Émï ºÁUÀÆ
mÉʦAUï §®èªÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DPÀµÀðPÀ ¸ÀA§¼À
¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀA¥ÀQð¹j: 9620734325.
ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
±ÀĨsÁgÀA¨sÀ
PÁ¸ÀgÀPÉÆÃqÀzÀ°èAiÀÄ “PɸÀÄj£Á ºÉÆmÉÃ¯ï” §qÀUÀtÂ
©ærÓ£À ¸À«ÄÃ¥À ¸ÀܼÁAvÀgÀUÉÆAqÀÄ EA¢¤AzÀ
±ÀĨsÁgÀA¨sÀUÉƼÀÄîwÛzÉ. ±ÀÄaAiÀiÁzÀ ºÁUÀÆ gÀÄaAiÀiÁzÀ
DºÁgÀPÁÌV MªÉÄä ¨sÉÃn ¤Ãr.
¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÀASÉå: 9449441990
eÁUÀ ªÀiÁgÁlQÌzÉ
ºÉÆ£ÁߪÀgÀ vÁ®ÆQ£À PÀQð UÁæªÄÀ zÀ gÀ¸AÛÉ iÀÄ ¥ÀPÌÀ z°
À g
è ÄÀ ªÀ
6UÀÄAmÉ ªÀiÁ°Ì eÁUÀ ªÀiÁgÁlQÌzÄÀ Ý ªÀÄ£É, ºÉÆmÉïï,
¯ÁrÓAUï CxÀªÁ UÁågÉÃeï ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆPÀª
Û ÁVgÀÄvÀz
Û .É
¸ÀA¥ÀQð¹j: 9008785235
PÉ Ê UÉ Æ ¼À î ¨ É Ã PÉ A zÀ Ä C®è z É Ã
¥À P À Ì z À ° è z À Ý PÁgÀ ª ÁgÀ gÉ Ã ¯É é
¥ÁæzÃÉ ²PÀ ªÀ媸
À ÁÜ¥QÀ ©AzÀÄ JA.
UÉ ¸ÀÆZÀåªÁV w½¹zÀgÄÀ .
²æà J¸ï.r.£ÁAiÀÄÌ
²æà J¸ï.r.£ÁAiÀÄÌ EªÀgÀÄ
¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À »jAiÀÄ ¯ÉPÀÌ
¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ CAPÉÆïÁ
ºÀÄzÉݬÄAzÀ ¥ÀzÉÆãÀßwUÉÆAqÀÄ
PÀĪÀÄmÁ G¥À-«¨sÁUÀzÀ ¸ÀºÀPÁgÀ
¸ÀAWÀUÀ¼À ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV
ºÁdgÁVgÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÄzsÁj £ËPÀgÀ
¸ÀAWÀ PÀĪÀÄmÁzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ EªÀjUÉ
E£ÀÆß G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝ zÉÆgÉAiÀÄ°
JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÁÛ, ¸ÀAWÀ CªÀgÀ£ÀÄß
ºÀÈvÀÆàªÀðPÀªÁV C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÀÛzÉ.
CzsÀåPÀëgÀÄ, ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
£ÁªÀÄzsÁj £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀ, PÀĪÀÄmÁ
[email protected]
²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ eÉÆåÃwµÁå®AiÀÄ
¥ÀArvÀ ¦.Dgï.±Á¹Ûç 9880992267
ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ SÁAiÀÄA DV £É¯É¹gÀĪÀ ªÀA±À¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ eÉÆåÃwµÀågÀÄ
EªÀgÀÄ DgÀÆqsÀ ¥Àæ±Éß, gÁ² ¥Àæ±Éß, PÀªÀqÉ ±Á¸ÀÛçzÀ DzsÁgÀ¢AzÀ ¤ªÀÄä ºÀ¸ÀÛgÉÃSÉ, ªÀÄÄR ®PÀët,
eÁvÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀavÀæ £ÉÆÃr ¸ÀA¥ÀÆtð ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
¤ªÀÄä ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÀ¼ÁzÀ «zÉå, ¥Àª
æ Æ
É Ã±À£ï, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀPæ g
À t
À UÀ¼ÄÀ , GzÉÆåÃUÀ, ¸Àw¥Àw PÀ®ºÀ,
C£ÁgÉÆÃUÀå, ªÀÄ£À±ÁAwAiÀÄ PÉÆgÀvÉ, ºÀtPÁ¹£À ¸ÀªÀĸÉå, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è CqÉvÀqÉ, ªÀiÁlªÀÄAvÀæ ¤ªÁgÀuÉ,
£ÁUÀzÆ
É ÃµÀ, PÀÄd-gÁºÀÄ ¸ÀA¢ü, ªÁ¸ÀÄÛ zÉÆõÀ E£ÀÆß ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÀ½UÉ RavÀ ¥ÀjºÁgÀ.
«.¸ÀÆZÀ£É: ¤ÃªÀÅ JµÉÆÖà zÉʪÀ, zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀArvÀ, «zÁéA¸ÀgÀ°è PÉý ¥ÀjºÁgÀ ¹UÀzÉà ¤gÁ¸ÉAiÀiÁVzÀÝ°è
EªÀgÀÄ ‘²æà ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ ªÀÄAZÁ®ªÀÄä’ zÉëAiÀÄ DgÁzsÀ£É¬ÄAzÀ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÁÛgÉ. (UÀªÀĤ¹j:
¹Ûçà ¥ÀÄgÀĵÀ ¥ÉæêÀÄPÉÌ ²æà ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA ¹¢Þ’ PÀªÀZÀ DzsÁgÀ¢AzÀ 9 ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÀjºÁgÀ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀÄvÁÛgÉ)
EAzÉÃ ¨sÃÉ n PÉÆr:
D¦üÃ¸ï «¼Á¸À : ¸ÀgPÀ Áj £ËPÀgg
À À ¨sª
À £
À À PÁA¥ÉèPïì «zÁå¨sÁgÀw ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛg,À ¸À¨ï jf¸ÀÖgï
D¦üÃ¸ï »AzÉ, §AzÀgï gÉÆÃqï ¨sl
À ̼.À
PUBLISHER, PROPRIETOR AND EDITOR : SHRI GANGADHAR HIREGUTTI, and Printer PRABHUVAR NAYAK, Printed at Prabhodaya Prakashana, Industrial Area Plot No: 20, Shirwad,KARWAR
and Published at Maruti Arcade, Cutinho Road, KARWAR, 581 301, Ph: 225222 / 228889 / 226676 (08382)