UJ Graduation Programme - University of Johannesburg

Welcome to the
Graduation Ceremony
of the
University of Johannesburg
15 April 2015 at 09:00
Welkom by die
Gradeplegtigheid
van die
Universiteit van Johannesburg
15 April 2015 om 09:00
Le a Amogelwa
Moletlong wa Dikapešo wa
Yunibesithi ya Johannesburg
15 Moranang 2015 ka 09:00
Niyamukelwa
eMcimbini wokweThweswa kweZiqu
weNyuvesi yaseJohannesburg
15 kuMbaso 2015 ngele-09:00
1
UNIVERSITY OF JOHANNESBURG
CHANCELLOR
Prof NS Ndebele
BA (Lesotho), MA (Cambridge UK), PhD (Denver USA)
SENIOR OFFICE-BEARERS OF THE UNIVERSITY
VICE-CHANCELLOR AND PRINCIPAL
Prof IL Rensburg
BPharm (Rhodes), MA, PhD (Stanford USA)
DEPUTY VICE-CHANCELLOR: STRATEGIC SERVICES
Mrs ME Letlape
BSc (UFH)
DEPUTY VICE-CHANCELLOR: RESEARCH, POSTGRADUATE STUDIES
AND LIBRARY
Prof T Marwala
BS Eng (Case Western Reserve USA), MEng (UP), PhD (Cambridge UK)
DEPUTY VICE-CHANCELLOR: ACADEMIC
Prof A Parekh
BA, BA Hons, MA (UDW), MA (Kansas USA), DPhil (UDW)
DEPUTY VICE-CHANCELLOR: FINANCE
Mr J van Schoor
BCom, BCom Hons (RAU), CA (SA)
DEPUTY VICE-CHANCELLOR: INTERNATIONALISATION, ADVANCEMENT
AND STUDENT AFFAIRS
(vacant)
CHIEF OF STAFF AND EXECUTIVE DIRECTOR: VICE-CHANCELLOR’S
OFFICE
Ms KC Mketi
BA (Bophut), BA Hons (RAU), MBL (Unisa)
REGISTRAR
Prof IC Burger
BA, HEd, BA Hons, MA, PhD (RAU)
2
EXECUTIVE DEANS
FACULTY OF ART, DESIGN AND ARCHITECTURE
Prof F Freschi
BA (Wits), BA Hons (UCT), PhD (Wits)
FACULTY OF ECONOMIC AND FINANCIAL SCIENCES
Prof A Dempsey
BCom, BCom Hons, MCom (RAU), CA (SA)
FACULTY OF EDUCATION
Prof SJ Gravett
BA, HEd (PU for CHE), BEd, MEd, DEd (RAU)
FACULTY OF ENGINEERING AND THE BUILT ENVIRONMENT
Prof S Sinha
BEng, MEng, PhD (UP)
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Prof A Swart
NDip, NHDip (TWR), BEd, MEd (RAU), DTech (TWR)
FACULTY OF HUMANITIES
Prof LC Posthumus (Acting)
BA, BA Hons, MA, D Litt et Phil (UOFS)
FACULTY OF LAW
Prof PH O’Brien
BCom, LLB, LLM, LLD (RAU)
FACULTY OF MANAGEMENT
Prof D van Lill
BSc, BSc Hons, MSc, PhD (US)
FACULTY OF SCIENCE
Prof D Meyer
BSc, BSc Hons, MSc (RAU), PhD (University of California, Davis)
3
MEMBERS OF COUNCIL
CHAIRPERSON
Prof RD Marcus
DEPUTY CHAIRPERSON
Mr MS Teke
MEMBERS
Prof H Abrahamse
Mr FM Baleni
Prof IC Burger
Mr JP Burger
Mr D Bvuma
Ms TA Chaka
Mr TJ Dikgole
Mr CR Gebhardt
Prof D Hildebrandt
Mr G Khosa
Prof C Landsberg
Dr DSS Lushaba
Mr DM Manganye
Dr J Manyaka
Ms K Maroga (invitee)
Ms BJ Memela-Khambula
Dr P Mjwara
Mr M Mkhonta
Mr A Mohammadali-Haji
Mrs K Mokhobo-Amegashie
Mr MJN Njeke
Prof A Parekh
Mr K Rammutla
Prof IL Rensburg
Dr WP Rowland
Mr KB Sibiya
Mr K Thomas
Mr J van Schoor
Mr M White
PRESIDENT OF CONVOCATION
Mr M Mkhonto
4
Programme
Wednesday, 15 April 2015 at 09:00
To ensure good order during the ceremony all those present are requested to leave
the Auditorium only after the ceremony has been concluded.
The academic procession enters the Auditorium and the members of the procession take
their seats on the stage.
The choir sings Gaudeamus Igitur (or a CD is played) while those present remain
standing.
The Chancellor constitutes the congregation.
Choir.
Welcome.
The relevant Executive Dean presents the candidates to the Chancellor for the
conferment of a degree/diploma/certificate.
Singing of the National Anthem.
The Chancellor dissolves the congregation.
The academic procession leaves the Auditorium while those present remain standing.
Lenaneo
Laboraro, 15 Moranang 2015 ka 09:00
Go kgonthiša gore dilo di sepela ka tshwanelo nakong ya moletlo, bohle bao ba tlilego
moletlong ba kgopelwa go tšwa ka Holong ya kopano feela ka morago ga ge moletlo o
phethilwe.
Sehlopha sa dirutegi se tsena ka Holong ya kopano gomme maloko a sehlopha se a dula
ditulong tša ona sefaleng.
Khwaere e opela Gaudeamus Igitur (goba CD e tlo bapalwa) mola bao ba lego gona ba
tšwela pele go ema.
Mokhanseliri o kopanya phuthego.
Khwaere.
Dikamogelo.
Hlogophethiši ya maleba ya lefapha e hlagiša dialoga go Mokhanseliri gore di newe
tikrii/diploma/setifikeiti.
Go opelwa ga Koša ya Setšhaba.
Mokhanseliri o phatlalatša phuthego.
Sehlopha sa dirutegi se tšwa ka Holong ya kopano mola bao ba lego gona ba tšwela pele
go ema.
5
Program
Woensdag, 15 April 2015 om 09:00
Ter wille van die ordelike verloop van die plegtigheid
word alle aanwesiges vriendelik versoek
om die Ouditorium nie voor die einde van die plegtigheid te verlaat nie.
Die akademiese prosessie kom die Ouditorium binne en neem op die verhoog plaas.
Die koor sing Gaudeamus Igitur (of ‘n CD word gespeel) terwyl die aanwesiges staan.
Die Kanselier stel die kongregasie saam.
Koor.
Verwelkoming.
Die betrokke uitvoerende dekaan stel die kandidate aan die Kanselier voor vir die
toekenning van ‘n graad/diploma/sertifikaat.
Sing van die volkslied.
Die Kanselier ontbind die kongregasie.
Terwyl die aanwesiges bly staan, verlaat die akademiese prosessie die Ouditorium.
Uhlelo
uLwesithatu, 15 kuMbaso 2015 ngele-09:00
Ukuze kuqinisekwe ukuthi konke kuhamba kahle ngesikhathi somcimbi, bonke abakhona
bacelwa ukuba baphume eHholweni kuphela lapho umcimbi usuphothuliwe.
Udwendwe lezifundiswa lungena ehholweni bese amalungu odwendwe ahlala phansi
esiteji.
Ikwaya icula i-Gaudeamus Igitur (noma kudlalwa iCD) ngalenkathi labo abakhona
besamile.
UShansela uhlanganisa ibandla.
Ikwaya.
Ukwamukelwa.
Izinhloko Eziyiziphathimandla ezithintekayo zethula abafundi kuShansela weNyuvesi
ukuze bathole idigiri/idiploma/isitifiketi.
Kuculwa iHubo Lesizwe.
6
Gaudeamus Igitur
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus;
Post iucundum iuventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivat membra quaelibet;
Semper sint in flore!
English
Sesotho sa Leboa
Let us rejoice, therefore,
While we are young.
After a pleasant youth
After a troubling old age
The earth will have us.
Ka gona, a re thabeng,
Re sa le ba bafsa.
Ka morago ga bofsa bjo bo bose
Ka morago ga go tšofala mo go nago le
mathata
Lefase le tla ba le rena.
Long live the academy!
Long live the professors!
Long live each student;
Long live the whole fraternity;
For ever may they flourish!
Phela thuto phela!
Phelang diprofesa phelang!
Phelang baithuti phelang;
Phela kagišano ka botlalo phela;
O ka re ba ka phela gabotse goyagoile!
Afrikaans
Zulu
Laat ons dan vrolik wees,
Terwyl ons jonk is;
Na ’n aangename jeug.
Na ’n onaangename oudag,
Sal die aarde ons hou.
Ngakho, masithokoze
Sisebasha nje.
Emva kobumnandi bobusha
Emva kwezinkinga zobudala
Umhlaba uzosithatha.
Lank lewe die universiteit,
Lank lewe die professore,
Lank lewe elke student,
Lank lewe al die studente,
Mag hulle vir ewig hul jeug behou!
Phambili ngemfundo!
Phambili boSolwazi!
Phambili nakuwe mfundi;
Phambili ngenhlangano yonke;
Maziqhubeke ngonaphakade!
7
QUALIFICATIONS
1.
National Diploma (NDip)
Amoah, Michael Kwame Tawiah (Building)
Chauke, Deon (Engineering Metallurgy)
Chauke, Nhlamulo Hans (Town And Regional Planning)
Chiloane, Clifford (Extraction Metallurgy)
De Wet, Stephanus Stebastian (Extraction Metallurgy)
Gogela, Sihle Nandisa (Building)
Harris, Edmund Peter (Building)
Kekana, Mpho Rudolph (Building)
Kekana, Tebogo (Building)
Kgaphola, Setobane Jonty (Engineering: Metallurgy)
Kgatla, Mashala Ignetius (Engineering: Metallurgy)
Koitsiwe, Botshelo (Engineering Metallurgy)
Kokota, Theo Elsie (Engineering: Metallurgy)
Koloko, Nteboheng (Building)
Komane, Abdur Rahim Neo (Building)
Kubyana, Donald Ngoako (Extraction Metallurgy)
Kwata, Mosamelo Nelson (Town And Regional Planning)
Letlape, Bonolo Helen (Town And Regional Planning)
Letlape, Thoriso Tumelo Thabang (Building)
Ligege, Masala Mpheni (Extraction Metallurgy)
Mabena, Siphiwe (Building)
Macheru, Kabedi Geminder (Extraction Metallurgy)
Magagula, Bongeka (Building)
Maile, Moahludi (Engineering: Metallurgy)
Makgatho, Rebecca Mokgadi (Extraction Metallurgy)
Makofane, Stanza Ntobeng (Extraction Metallurgy)
Maluleka, Sello Michael (Extraction Metallurgy)
Malungani, Reason Hlamulani (Engineering: Metallurgy)
Mamashela, Nono Marleen (Engineering: Metallurgy)
Mandiwana, Khodani (Engineering: Metallurgy)
Mangena, Matome Kaizer (Engineering Metallurgy)
Mangena, Thereza Lerato (Engineering Metallurgy)
Mangena, Zacharia Kgotsofalo (Building)
Manyadze, Rudzani (Extraction Metallurgy)
Maphala, Khathutshelo (Engineering: Metallurgy)
Mapholo, Thabang Herbert (Extraction Metallurgy)
Mapotsane, Kutullo (Extraction Metallurgy)
Masetlwa, Refilwe (Building)
Mashotha, Tendani Cynthia (Extraction Metallurgy)
8
Masiane, Virginia Lerato (Extraction Metallurgy)
Masoeu, Langa (Town And Regional Planning)
Masondo, Njabulo Celimpilo (Engineering Metallurgy)
Mathole, Eugene (Engineering Metallurgy)
Matidza, Tsumbedzo (Extraction Metallurgy)
Matobole, Khotso Seabata (Building)
Mbhedzi, Walter (Extraction Metallurgy)
Mdumela, Sam Mutiwakwe Gezana (Extraction Metallurgy)
Mhlungo, Linda (Engineering Metallurgy)
Mmethi, Tebogo Enock (Extraction Metallurgy)
Moeti, Mahlatse Maggie (Town And Regional Planning)
Mofokeng, Lebohang Abel (Engineering: Metallurgy) (with distinction)
Mohlala, Prudence Masesi (Engineering Metallurgy)
Mojele, Sponono (Building)
Molatudi, Ramoletsi Julie (Engineering: Metallurgy)
Moloi, Patricia (Town And Regional Planning)
Monyebodi, Koena Jason (Extraction Metallurgy)
Moshokoa, Nthabiseng Abigail (Engineering Metallurgy)
Moswane, Dineo Gloria (Building)
Mothapo, Melba Tshebela (Engineering: Metallurgy)
Motimele, Kagiso Jefrey (Engineering Metallurgy)
Moutloatse, Itireleng Leonard (Town And Regional Planning)
Mpe, Ledile Kabelo (Town And Regional Planning)
Mphahlele, Pusheletjo Ramatsimela (Engineering: Metallurgy)
Mthuli, Sinenhlanhla Andile (Building)
Ndlovu, Linky Tebogo (Building)
Netshifhire, Vhulenda (Engineering Metallurgy)
Ngobeni, Akani (Town And Regional Planning)
Ngobeni, Nhluvuko (Extraction Metallurgy)
Ngobeni, Tlhaesani Collen (Extraction Metallurgy)
Ngoie, Shimbi Mike (Engineering: Metallurgy)
Ngwenya, Leron Vusi (Extraction Metallurgy)
Nkoana, Babalelo William (Extraction Metallurgy)
Nkuna, Denice Rebecca (Extraction Metallurgy)
Nkuna, Nkhensani (Building)
Nkwana, Bernard Makgoba (Engineering Metallurgy)
Ntuli, Joy Kitso (Extraction Metallurgy)
Nyerenda, Lihle Nonjabulo (Building)
Petje, Tumisho Malele (Engineering: Metallurgy)
Ramathavha, Masindi (Extraction Metallurgy)
Sebothoma, Jacob Tshepho (Engineering Metallurgy)
Seomana, Mararaole Ditiro (Engineering: Metallurgy)
Serero, Mahupela Paul (Building) (with distinction)
Sewedi, Tumelo (Building)
Sibiya, Ceasar Sibusiso (Town And Regional Planning)
Siganga, Sici (Building)
Sitefane, Martin Bongane (Extraction Metallurgy)
Sithole, Cindy (Engineering Metallurgy)
9
Tembwa, Elysee Nzita (Engineering: Metallurgy)
Thiba, Tshedza (Extraction Metallurgy)
Tjia, Fentswe Maboeletse (Extraction Metallurgy)
Tong, Boitshoko Aubrey (Building)
Tsebe, Tshireletso Alfred (Engineering: Metallurgy)
Tsehlo, Mashala Moses (Building)
Tshehla, Boitumelo Shilane Sharon (Town And Regional Planning)
Twite, Pierrick Kabamba (Extraction Metallurgy) (with distinction)
Tyayintyayi, Rector (Extraction Metallurgy)
2.
Baccalaureus Technologiae (BTech)
Bekale Mba, Marie Francoise (Quantity Surveying)
Bokaba, Tshepo Helen (Quantity Surveying)
Brownlee, Noel Graham (Town And Regional Planning)
Buso, Unathi Charmaine (Construction Management)
Chibi, Sabatha Raymond (Town And Regional Planning)
Chiwa, Wilson Bongani (Town And Regional Planning)
Dady, Oyombo (Engineering: Metallurgy)
Ditsele, Kakanyo Felicity (Quantity Surveying)
Grobler, Petrus Jacobus (Quantity Surveying)
Heineberg, David Marc (Construction Management)
Hlatshwayo, Sabelo Jeffery (Town And Regional Planning)
Ilunga, Zoe Nyamabo (Engineering: Metallurgy) (with distinction)
Jokazi, Noluthando Prudence (Extraction Metallurgy)
Kadima, Tshizubu (Quantity Surveying)
Kekana, Bonang (Quantity Surveying)
Kekana, Makatile Gladness (Construction Management)
Kekana, Tshegofatso George (Quantity Surveying)
Kente, Akhona (Town And Regional Planning)
Kgafe, Dineo Magdeline (Town And Regional Planning)
Khosa, Vongani Reginald (Extraction Metallurgy)
Khumalo, Thabo (Town And Regional Planning)
Kumalo, Lesedi (Town And Regional Planning)
Kundra Zi, Mbuyi Kabunda (Construction Management)
Lesailane, Mmadikgole Portia (Quantity Surveying)
Maboa, Tshepiso Dorothy (Quantity Surveying)
Machimana, Aretha Shalati (Town And Regional Planning)
Mahanyele, Kwena Glen (Quantity Surveying)
Mahlangu, Mduduzi Fortune (Engineering: Metallurgy)
Majola, Mpumelelo Nhlakanipho (Town And Regional Planning)
Makgato, Tryphosa Ngwanathema (Engineering: Metallurgy)
Makhubele, Tsakane Vanessa (Town And Regional Planning)
Maleho, Masego Sharon (Extraction Metallurgy)
Malema, Hope Koketsa (Town And Regional Planning)
Malotana, Vuyo Snethemba (Engineering: Metallurgy)
Maluleke, Khezwane Wayne (Town And Regional Planning)
10
Mamba, Ivan Trevor (Extraction Metallurgy)
Mamogale, Koketso Saphira Prudence (Extraction Metallurgy)
Mampe, Kabelo Kenneth (Extraction Metallurgy)
Mangali, Mpilo Gift (Extraction Metallurgy)
Maqubela, Luyanda Masana Yvette (Engineering: Metallurgy)
Marei, Lehlogonolo (Town And Regional Planning)
Maseko, Lungisile (Quantity Surveying)
Masemola, Makhakhola Tebogo (Quantity Surveying)
Masemola, Selby (Extraction Metallurgy)
Masinamela, Clement (Extraction Metallurgy)
Mathebula, Fanyane Craig (Town And Regional Planning)
Mathibe, Mihlayenkosi (Quantity Surveying)
Matonyane, Bonolo Charmaine (Engineering: Metallurgy)
Matoto, Manga Francy (Engineering: Metallurgy) (with distinction)
Matumba, Rendani Ewart (Quantity Surveying)
Mhlongo, Sifiso Halalisani (Town And Regional Planning)
Mmeti, Getrude Lebogang (Quantity Surveying)
Mohapeloa, Khosi (Construction Management)
Mohlakoana, Senamile Portia (Construction Management)
Mojela, Reshoketswe Wendy (Engineering: Metallurgy)
Mokobodi, Rosina Chuene (Engineering: Metallurgy)
Mokoena, Baleseng Tlholohelo (Town And Regional Planning)
Mokoena, Lerato Success (Town And Regional Planning)
Mokoena, Nontuthuko Bongisipho Nontobeko (Town And Regional Planning)
Moloi, Thembisile (Engineering: Metallurgy)
Molokomme, Moloko Justice (Town And Regional Planning)
Monareng, Mathibe Jake Innocent (Engineering: Metallurgy)
Morale, Jubilant Reabetso (Extraction Metallurgy)
Moroe, Malehlohonolo Veronica (Engineering: Metallurgy)
Mosoma, Walter (Engineering: Metallurgy)
Moswane, Mangakane Retsebile (Town And Regional Planning)
Moyo, Thembani (Town And Regional Planning)
Mpe, Mamanare Reabetsoe Salome (Town And Regional Planning)
Mqedlana, Yondela Khanya (Extraction Metallurgy)
Muchavi, Noluntu Skhumbuzo (Engineering: Metallurgy)
Musundire, Suwisai (Quantity Surveying)
Ndaba, Richcon Busisiwe (Extraction Metallurgy)
Ndebele, Robert (Town And Regional Planning)
Ndimande, Reolebogile (Extraction Metallurgy)
Ndlovu, Tintswalo Eunice (Town And Regional Planning)
Ndou, Onica Muneiwa (Extraction Metallurgy)
Ngcobo, Zanele Phumla (Extraction Metallurgy)
Ngoveni, Basani (Town And Regional Planning)
Ngwepe, Lusca Khaphantsha (Quantity Surveying)
Nimbona, Yvan (Construction Management)
Nkosi, Debby Makhosazane (Town And Regional Planning)
Nkosi, Jabulane (Quantity Surveying)
Nkutha, Jonas (Town And Regional Planning)
11
Nqokwane, Jacob Siphamandla (Engineering: Metallurgy)
Ntombela, Bogolo (Quantity Surveying)
Ntsebeza, Daluvuyo (Town And Regional Planning)
Ntshangase, Zakhona Ayanda (Town And Regional Planning)
Ntsimane, Oatile Origenius (Town And Regional Planning)
Ntsoane, Mmakwele Meta (Engineering: Metallurgy)
Nzimande, Samantha (Extraction Metallurgy)
Peecha, Hendrick Mpho (Engineering: Metallurgy)
Phala, Kamogelo Tseke (Extraction Metallurgy)
Pitja, Mahlogonolo Nelson (Extraction Metallurgy)
Qali, Nasiphi (Town And Regional Planning)
Radebe, Nomasonto (Town And Regional Planning)
Rakabe, Manyedi Jostina (Town And Regional Planning)
Rakgoale, Pulane Juliet (Engineering: Metallurgy)
Ramantsi, Orefilethato Gomolemo (Quantity Surveying)
Ramathunya, Boitumelo (Town And Regional Planning)
Ratau, Letsatsi Steve (Extraction Metallurgy)
Ratone, Trevor Tumelo (Town And Regional Planning)
Sambo, Colani Bongumusa (Town And Regional Planning)
Sebola, Kgomotso Jackson Phillip (Town And Regional Planning)
Sekatane, Patience Lerato (Extraction Metallurgy)
Selala, Mmagomoshabane Kadibetso (Town And Regional Planning)
Shai, Godfrey Thapelo (Quantity Surveying)
Shaku, Lebogang Rebecca (Engineering: Metallurgy)
Shingange, Basambilu Ethel (Engineering: Metallurgy)
Siabukandu, Martha Muleya (Extraction Metallurgy)
Sithole, Ntlhari Wiseman (Town And Regional Planning)
Sitinga, Sinovuyo Babalwa (Town And Regional Planning)
Somkebe, Songeze Bagcobile (Town And Regional Planning)
Sotshayo, Faith Tsholofelo (Town And Regional Planning)
Tambani, Mulalo Trace (Engineering: Metallurgy)
Tau, Regina Lebogang (Extraction Metallurgy)
Tema, Malebo Ellen (Engineering: Metallurgy)
Thabane, Katlego Onkgopotse (Quantity Surveying)
Thobakgale, Machela Esther (Quantity Surveying)
Tlowan, Linah Palesa (Town And Regional Planning)
Tserema, Keithmetse (Quantity Surveying)
Tshabadira, Aumaki Elsa (Town And Regional Planning)
Tshesane, Mpelang Rebone (Town And Regional Planning)
Tshiane, Princess Boitumelo (Town And Regional Planning)
Tshotheli, Rendani (Extraction Metallurgy)
Tsitsing, Kevin Kabelo (Town And Regional Planning)
White, Lawrence (Engineering: Metallurgy)
Yembi Renault, Berenger (Quantity Surveying)

12
NATIONAL ANTHEM/VOLKSLIED/
KOŠA YA SETŠHABA/ICULO LESIZWE
Nkosi sikelel’ iAfrika
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela thina lusapho lwayo
Morena boloka Setjhaba sa heso
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke
Setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Africa, South Africa.
Uit die blou van onse hemel,
uit die dieptes van ons see,
oor die ewige gebergtes
waar die kranse antwoord gee.
Sounds the call to come together,
and united we shall stand.
Let us live and strive for freedom
in South Africa, our land.

A word of thanks to the UJ Alumni Association for sponsoring the flower
arrangements at the University of Johannesburg graduation ceremonies.
The UJ Alumni Association manages a network to the advantage
of every alumnus and the University. Become part of the ultimate network!
www.uj.ac.za/alumni
13