���������� �������� �������� �������������������� ������ ������������������

¼²ðÂúÜø-Ç ³éûñ»³Û ÃÇõÁ ݳ»õ »-ݳٳÏáí ëï³Ý³É ÷³÷³ùáÕ Ù»ñ ÁÝûñóáÕÝ»ñÁ
ÏñÝ³Ý Çñ»Ýó »-ݳٳÏÇ Ñ³ëó¿Ý áõÕ³ñÏ»É
Ù»½ í»ñáÛÇß»³É ѳëó¿Ý»ñáí:
úñ³Ã»ñÃ
ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMENIEN
77ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 64 (21,305)
ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
ºðÎàôÞ²´ÂÆ, 23 زðî 2015
4 ¾ç
1000 È.à.
I Remember and Demand
ÂÕóÏóáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ͳÝáõóáõÙÝ»ñ ϳñ»ÉÇ ¿ ÷á˳Ýó»É ϳåáõ»Éáíª
e-mail£
[email protected]
[email protected]
11-617 & 175-348 Beirut-Lebanon
P.O.Box:
Tel./Fax:
+961 1 444225
1915-2015
гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý
100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇó
www.zartonkdaily.com
ÎÀ ÚÆÞºØ ºô ÎÀ ä²Ð²ÜæºØ
Je me souviens et j'exige
-Á ϳñ»ÉÇ ¿ ϳñ¹³É ݳ»õ ѳٳó³ÝóÇ íñ³Û Ñ»ï»õ»³É ѳëó¿áíª
²½ñå¿Û×³Ý Ø³ñï³Ññ³õ¿ñ
ÎÁ Ü»ï¿ ²ÙμáÕç ØÇç³½·³ÛÇÝ Ð³Ýñáõû³Ý
гÛñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
§²Ø¾Ü ¶Üàì äÆîÆ
²¼²î²¶ðºÜø غð
¶ºðÆܺðÀ¦
¼úð. ø²Ðàô²ÄÆ
ÈÔÐ ²¶ ܳ˳ñ³ñ
гÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï ³ÝÑݳñ ¿ ËûëÇÉ ½¿ÝùÇ
É»½áõáí, ³ïÇϳ ÏÁ Ñ³Ï³ë¿ ÝáÛÝÇÝùÝ ²½ñå¿Û׳ÝÇ ß³Ñ»ñáõÝ:
²Ûë Ù³ëÇÝ Áëï §NEWS.am¦Ç Ýß³Í ¿ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ²¶ ݳ˳ñ³ñ γñ¿Ý ØÇñ½áÛ»³ÝÁ:
ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý μ³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ½ûñ. Ä³Ý ø³Ñáõ³ÅÇ
ß³μ³Ã³í»ñçÇÝ ½áõ·³¹ÇåáÕ Ù³Ûñ»ñáõ ûñáõ³Ý ³éÃÇõ Çñ
ü¿Ûëåáõù»³Ý ¿çÇÝ íñ³Û ·ñ³éáõÙ ÙÁ ϳï³ñ»Éáí ßÝáñѳõáñ»ó
μáÉáñ Ù³Ûñ»ñÁ Áë»Éáí, áñ Û³ïϳå¿ë Ù³ÛñÝ ¿ áñ ÏÁ ѳëÏݳÛ
ݳѳï³Ïáõû³Ý ÇÙ³ëïÁ:
´³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ ݳ»õ Áë³õ, áñ ÇÝãù³Ý ³É ¹Åáõ³ñ
ÁÉÉ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ åÇïÇ ³½³ï³·ñáõÇÝ ³Ñ³μ»Ïã³Ï³Ý
ËÙμ³õáñáõÙÝ»ñáõÝ Ó»éùÁ ·»ñÇ ÇÝÏ³Í ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý ´³Ý³ÏÇ
½ÇÝáõáñÝ»ñÁ:
üñ³Ýë³ÛÇ ä³ßïå³Ýáõû³Ý ܳ˳ñ³ñÁ
ä¿Ûñáõà äÇïÇ ²Ûó»É¿
üñ³Ýë³ÛÇ å³ßïå³Ýáõû³Ý ݳ˳ñ³ñ Ä³Ý Æí ÈÁ îÁñ»³Ý Û³é³çÇÏ³Û ³Ùëáõ³Ý Ï¿ë»ñáõÝ ä¿Ûñáõà åÇïÇ ³Ûó»É¿: Àëï
Éñ³ïáõ³Ï³Ý ³ÕμÇõñÝ»ñáõ, ݳ˳ñ³ñÁ ýñ³Ýë³Ï³Ý ½¿Ýù»ñáõ ³é³çÇÝ ËÙμ³ù³Ý³ÏÁ ä¿Ûñáõà åÇïÇ Ñ³ëóÁÝ¿: Üß»Ýù, áñ
ê¿áõï³Ï³Ý ²ñ³μÇáÛ ÏáÕÙ¿ ïñ³Ù³¹ñáõ³Í 3 ÙÇÉdzé ïáɳñ
³ñÅáÕáõû³Ùμ ýñ³Ýë³Ï³Ý ½¿Ýù»ñ ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý ´³Ý³ÏÇÝ
åÇïÇ ïñ³Ù³¹ñáõÇÝ:
ÂñÇ÷áÉÇÇ ø³Õ³ù³óÇÝ»ñ ö³Ï³Í ºÝ
²åÇ ê³Ùñ³ öáÕáóÁ
ÂñÇ÷áÉÇÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ ß³μ³Ã³í»ñçÇÝ ÷³Ï³Í »Ý ²åÇ
ê³Ùñ³ óճٳëÁ: Üß»Ýù, áñ ³ÝáÝù å³ïÏ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ¿Ý
ÏÁ å³Ñ³Ýç¿ÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáõÝ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ »õ ßñç³ÝÇ
ÁݹѳÝáõñ μ³ñ»Ï³ñ·áõÙÁ:
ÄáÙåɳà ö³ñÇ½Ç Ø¿ç гݹÇåáõÙÝ»ñ Î'áõݻݳÛ
Þ³μ³Ã³í»ñÅÇÝ ö³ñǽ Å³Ù³Ý³Í Ú³é³ç¹ÇÙ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñí³ñ³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõû³Ý ݳ˳·³Ñ »ñ»ë÷áË³Ý àõ³ÉÇï
ÄáÙåɳÃ, ѳݹÇåáõÙÝ»ñ áõÝ»ó³õ ýñ³Ýë³óÇ μ³ñÓñ³ë ïÇ×³Ý å³ï³ë˳ݳïáõÝ»ñáõÝ Ñ»ï: Üß»Ýù, áñ ÄáÙåɳÃ
ÝáÛÝ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë ï»ë³Ïó»ó³õ üñ³Ýë³ÛÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
ݳ˳ñ³ñ Èáñ³Ý ü³åÇõëÇÝ Ñ»ï:
Îñ³Ïáó ê³Ûï³ÛÇ ØÇÛ¿ àõ ØÇÛ¿ ä³Õ»ëïÇÝ»³Ý
¶³ÕÃ³Ï³Û³Ý¿Ý Ü»ñë
²ÝͳÝûà ½ÇÝ»³ÉÝ»ñ Ó»éݳéáõÙμ ÙÁ Ý»ï³Í »Ý ê³Ûï³ÛÇ
ä³Õ»ëïÇÝ»³Ý ØÇÛ¿ áõ ØÇÛ¿ ·³Õóϳ۳ÝÇÝ áõÕÕáõû³Ùμ:
Üß»Ýù, áñ Ó»éݳéáõÙμÇ Ý»ïáõ»ÉáõÝ Ñ»ï ѳÙÁÝóó ßñç³ÝÇÝ
Ù¿ç Éëáõ³Í ¿ Ïñ³Ïáó:
ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ å³Õ»ëïÇÝ»³Ý ½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñáõ Ùdzó»³É
Ù³ñÙÇÝÁ Û³é³çÇÏ³Û ºñ»ùß³μÃÇ åÇïÇ ï³ñ³ÍáõÇ ·³ÕÃ³Ï³Û³Ý¿Ý Ý»ñë:
ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
ü³åÇõë.
§Ø»Ýù ¸¿Ù ºÝù, àñ Æñ³Ý Îáñǽ³ÛÇÝ
¼¿Ýù àõݻݳۦ
üñ³Ýë³ÛÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñ ðáÉ³Ý ü³åÇõë
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿, ÿ üñ³Ýë³ ¹¿Ù ã¿, áñ Æñ³ÝÇ Ñ»ï ѳٳ Ó³ÛÝáõÃÇõÝ ·áÛ³óáõÇ: ü³åÇõë ݳ»õ Áë³Í ¿, ÿ Çñ»Ýó ѳٳñ
ϳñ»õáñ³·áÛÝ Ï¿ïÁ ³ÛÝ ¿, áñ ÇÝã ³É ÁÉÉ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ
Æñ³Ý Ïáñǽ³ÛÇÝ ½¿Ýù ³ñï³¹ñ»Éáõ Çñ³õáõÝù ãáõݻݳÛ:
ú×³É³Ý ¼¿Ýù»ñÁ ì³ñ ¸Ý»Éáõ
Îáã Àñ³õ
øÇõñïÇëï³ÝÇ ²ß˳ï³õáñ³Ï³Ý Îáõë³Ïóáõû³Ý (ø²Î)
³é³çÝáñ¹ ²åï³Éɳ ú×³É³Ý ùñï³Ï³Ý Ýáñ ï³ñáõ³Ý` Ü»íñáõ½Ç ïûÝÇÝ ³éÃÇõ Û³ïáõÏ áõÕ»ñÓ ÙÁ ÛÕ»Éáí, ÂáõñùÇáÛ ¹¿Ù
ùÇõñï»ñáõÝ ½¿Ýù»ñÁ í³ñ ¹Ý»Éáõ Ïáã Áñ³õ:
ú×³É³Ý Ý³»õ Û³ÛïÝ»ó, áñ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ùÇõñï»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ
Ýáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳݷñáõ³Ý ÙÁ ëÏǽμ åÇïÇ ³éÝ¿:
ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ ø²Î-Á ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Çñ ½ÇÝ»³É å³Ûù³ñÁ
ëÏë³Í ¿ñ 1984 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ »õ ³Ýáñ ³é³çÝáñ¹` ²åï³Éɳ
ú×³É³Ý 1999-¿Ý í»ñ ÏÁ ÙÝ³Û Ï³É³ÝùÇ ï³Ï:
Üß»Ýù, áñ ú׳ɳÝÇ îdzñå¿ùÇñÇ Ù¿ç å³ïÏ»ñ³ë÷éáõ³Í
׳éÇÝ Ñ»ï»õ³Í »Ý 200 ѳ½³ñ ùÇõñï»ñ »õ Éñ³ïáõ³Ï³Ý
³ÕμÇõñÝ»ñ ú׳ɳÝÇ å³ï·³ÙÁ ѳٳñ³Í »Ý å³ïٳϳÝ:
Èáõñ»ñ ²ñ³μ³Ï³Ý ²ß˳ñÑ¿Ý
ÈÇåÇ³Ï³Ý ´³Ý³ÏÁ Ø»Í
¶áñÍáÕáõÃÇõÝ ØÁ ÞÕó۳½»ñÍ»ó
ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÁ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý Ù»Í ·áñÍáÕáõÃÇõÝ
ÙÁ ßÕó۳½»ñÍ»ó: ²Ûë Ù³ëÇÝ Éáõñ ÷á˳ÝóáÕ ³ÕμÇõñÝ»ñÁ
ÝáÛÝå¿ë ÏÁ ѳÕáñ¹»Ý, áñ ÈÇåÇáÛ μ³Ý³ÏÁ Ýå³ï³Ï ¹ñ³Í ¿
³Ñ³μ»ÏÇã ï³ññ»ñ¿Ý ³½³ï³·ñ»É Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÂñÇ÷áÉÇÇ
û¹³Ï³Û³ÝÁ:
²Ý¹ñ³¹³éݳÉáí ²½ñå¿Û׳ÝÇ ÏáÕÙ¿ ϳï³ñáõ³Í Û³ñÓ³ÏáõÙÇÝ, ݳ˳ñ³ñÁ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝ Û³ÛïݳÍ
¿ ÈÔÐ ä´ Ñ»ñáë³μ³ñ ½áÑáõ³Í ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñáõ ѳñ³½³ïÝ»ñáõÝ »õ Ùï»ñÇÙÝ»ñáõÝ: §î»ÕÇ áõÝ»ó³ÍÁ áõÅÇ ëå³éݳÉÇùÇ
ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý ûÕ³ÏÝ ¿, áñÁ í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë Ñ»ï»õáճϳÝûñ¿Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²½ñå¿Û׳ÝÁ: ò³õûù Ù»Ýù
ï»ëÝáõÙ »Ýù, áñ ²½ñå¿Û׳ÝÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ³Ýï»ë»É ß÷Ù³Ý
·ÍáõÙ Çñ³íÇ׳ÏÁ ɳñ»Éáõó Ëáõë³÷»Éáõ »õ ѳϳٳñïáõû³Ý
ÉáõÍÙ³Ý ÙdzÛÝ Ë³Õ³Õ Ù»ÃáïÝ»ñÇÝ ³å³õÇÝ»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ѳÝñáõû³Ý μ³½Ù³ÃÇõ Ïáã»ñÁ¦, Áë³Í ¿ ØÇñ½áÛ»³ÝÁ:
²Ýáñ Ëûëùáí ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù Ù»ñÅ»Éáí ³Û¹ ç³Ýù»ñÁ, ²½ñå¿Û׳Ý
ë³¹ñ³ÝùÝ»ñ ÏÁ ϳ½Ù³Ï»ñå¿` ³ïáí Ù³ñï³Ññ³õ¿ñ Ý»ï»Éáí
áã ÙdzÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ áõ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇÝ, ³ÛÉ»õ ³ÙμáÕç
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ýñáõû³Ý: ܳ˳ñ³ñÇÝ Ï³ñÍÇùáí ä³ùáõÇ
ÝÙ³Ý í³ñùÁ ÷³ÏáõÕÇ ÏÁ ÙïóÝ¿ μ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝóóÁ:
ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ سñï 19-ÇÝ Å³ÙÁ 08:30-Ç Ùûï ѳϳé³Ïáñ¹Ç Û³ïáõÏ Ý߳ݳÏáõû³Ý çáϳïÇ áõŻճóáõ³Í ËáõÙμÁ Û³ñÓ³ÏáõÙ Ó»éݳñÏ³Í ¿ñª ÑÇõëÇë³ÛÇÝ (ÎÇõÉÇëï³ÝÇ) áõÕÕáõû³Ùμ
ï»Õ³Ï³Ûáõ³Í ¹Çñù»ñáõÝ íñ³Û: Þáõñç »ñÏáõ ų٠ï»õ³Í Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõû³Ý ³ñ¹ÇõÝùáí ¹Çñù³å³Ñ ³ÝÓݳϳ½ÙÁ
»õ û·Ýáõû³Ý ѳë³Í áõÅ»ñÁ ëïÇå³Í »Ý ѳϳé³Ïáñ¹ÇÝ
÷³ ËáõëïÇ ¹ÇÙ»Éáõ, ³ÛÝáõÑ»ï»õ, Ñ»ï³åݹ»Éáí í»ñçÇÝÝ»ñáõÝ, ³ÙμáÕçáõû³Ùμ áãÝã³óáõó³Í »Ý ËáõÙμÁ` Çñ»Ýó ¹Çñù»ñáõ Ù³ïáÛóÝ»ñáõÝ Ùûï:
ò³õûù ѳϳé³Ïáñ¹ÇÝ ¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ³ñdz μ³ñ
½áÑáõ³Í »Ý ä´ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñ Ú³Ïáμ ʳã³ïñ»³ÝÁ (1996Ã.),
¾ïáõ³ñï гÛñ³å»ï»³ÝÁ (1995Ã.) »õ ²ñß³Ï Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ
(1995Ã.), ä³ßïå³Ýáõû³Ý μ³Ý³ÏÇ »õë 4 ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñ íÇñ³õáñáõ³Í »Ý, ³ÝáÝóÙ¿ »ñÏáõùÇÝ íÇ׳ÏÁ ͳÛñ³Û»Õ ͳÝñ ¿:
гÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ ïáõ»³ÉÝ»ñáí, ²½ñå¿Û׳ÝÇ ÏáÕÙ¿ Û³ñÓ³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áãÝã³óáõ³Í ¿ ѳϳé³Ïáñ¹Ç ³éÝáõ³½Ý 12
½ÇÝͳé³ÛáÕ:
´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý ìÇñ³õáñ»³É ¼ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ
²Ûó»É»ó
È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõû³Ý ݳ˳·³Ñ ´³Ïû
ê³Ñ³Ï»³Ý, ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ïáõ³Í ¿ ²ñó³ËÇ ÎÇõÉÇëï³Ý ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç íÇñ³õáñáõ³Í ½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ: ܳ˳·³Ñ ê³Ñ³Ï»³Ý
ß³ï μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Í ¿ ½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ óáõó³μ»ñ³Í ³ñÇ
Ï»óáõ³ÍùÁ: ܳ˳·³ÑÁ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ Ý³»õ Û³ÛïÝ³Í ¿, ÿ
ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇ μÅßÏ³Ï³Ý Ï³½ÙÁ μáÉáñ Ñݳñ³õáñ ÙÇçáóÝ»ñÁ
ÏÁ Ó»éݳñÏ¿ ½ÇÝáõáñÝ»ñáõ ³éáÕçáõÉ»³Ý ѳٳñ: Üß»Ýù, áñ
½ÇÝáõáñÝ»ñ¿Ý »ñÏáõùÁ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ÑÇõ³Ý¹³Ýáó, ÙÇÝã ÙÇõë »ñÏáõùÁ ÷á˳¹ñáõ³Í »Ý ºñ»õ³Ý:
Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
гϳë³Ï³Ý î»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
ðÁëÃáÙ Ô³½³É¿Ç سëÇÝ
ðÁëÃáÙ Ô³½³É¿Ç ³éáÕç³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ μ³õ³Ï³Ý ͳÝñ ¿ »õ
³Ý ÏÁ ·ïÝáõÇ ¸³Ù³ëÏáëÇ Ù¿Ï ÑÇõݳ¹³Ýáó¿Ý Ý»ñë: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÉáõñÁ ÷á˳Ýó³Í ¿ §¾É ܳßñ³¦ Éñ³ïáõ³Ï³Ý ϳÛùÁ, áñ
ݳ»õ ÏÁ ѳÕáñ¹¿, ÿ êáõñÇáÛ ÇßËáÕ í³ñã³Ï³ñ·Ç ݳ˳·³Ñ
ä³ßß³ñ ²ë³ï Çñ å³ßïûÝ¿Ý Ñ»é³óáõó³Í ¿ñ Ô³½³É¿Ý: Üß»Ýù,
áñ ï³ñμ»ñ ³ÕμÇõñÝ»ñ ݳËûñûù ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ÷á˳Ýó³Í
¿ÇÝ Ô³½³É¿Ç Ù³Ñáõ³Ý Ù³ëÇÝ:
êáõñÇ³Ï³Ý ´³Ý³ÏÁ ÎÁ гñáõ³Í¿
º³ñÙáõùÁ
Þ³μ³Ã³í»ñçÇÝ ëáõñÇ³Ï³Ý μ³Ý³ÏÁ ͳÝñûñ¿Ý ѳñáõ³Í»ó
¸³Ù³ëÏáëÇ §º³ñÙáõù¦ å³Õ»ëïÇÝ»³Ý ·³Õóϳ۳ÝÁ: ÚÇß»óÁÝ»Ýù, áñ »ñϳñ ųٳݳϿ Ç í»ñ ·³Õóϳ۳ÝÁ ÏÁ ÙÝ³Û å³ß³ñÙ³Ý ï³Ï:
Æñ³ù»³Ý ´³Ý³ÏÁ ÎÁ Þ³ñáõݳϿ
ä³ß³ñÙ³Ý î³Ï ä³Ñ»É ÂÁùñÇÃÁ
Èñ³ïáõ³Ï³Ý ³ÕμÇõñÝ»ñ ÏÁ ѳÕáñ¹»Ý, áñ Çñ³ù»³Ý áõÅ»ñ
ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý å³ß³ñÙ³Ý ï³Ï å³Ñ»É ÂÁùñÇà ù³Õ³ùÁ:
²ÕμÇõñÝ»ñÁ ݳ»õ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý, áñ î³¿ß û·ïáõ»Éáí μ³Ý³ÏÇÝ
Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁ ³éϳ˻Éáõ áñáßáõٿݪ ѳϳ۳ñÓ³ÏáճϳÝ
ù³Û É»ñáõ Ó»éݳñÏ³Í ¿: ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ Çñ³ù»³Ý μ³Ý³ÏÁ
áñáß³Í ¿ñ ³éÏ³Ë»É ·ñáÑÝ»ñÁ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ëï³Ý³É¿
»ïù, áñ î³¿ß Ùï³¹Çñ ¿ ùÇÙÇ³Ï³Ý ½¿Ýù»ñ û·ï³·áñÍ»É:
Èñ³ïáõ³Ï³Ý гٳÅáÕáíÇÝ Ø³ëݳÏÇóÝ»ñÁ
ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý سëÇÝ Ðéã³Ï³·Çñ ÀݹáõÝ³Í ºÝ
ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç سñï 20-ÇÝ` §²ñ³ñ³ïÇ ëïáñáïÇݦ Ëáñ³·Çñáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ Éñ³ïáõ³Ï³Ý ѳٳÅáÕáíÇ »½ñ³÷³ÏÇã
ûñÁ, гÛáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ¹³ï³å³ñïáÕ Ñéã³Ï³·Çñ
ÁݹáõÝáõ³Í ¿:
Ðéã³Ï³·ÇñÇÝ Ù¿ç Ù³ëݳõáñ³μ³ñ ÏþÁëáõÇ. §Ø»Ýù` Éñ³·ñáÕÝ»ñë, §²ñ³ñ³ïÇ ëïáñáïÇݦ Ëáñ³·Çñáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Éñ³ïáõ³Ï³Ý ѳٳÅáÕáíÇÝ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñë, ï³ñμ»ñ »ñ ÏÇñÝ»ñáõ, ³½·áõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ÏñûÝÝ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñë,
Û³ñ·³ÝùÇ ïáõñù ÏÁ Ù³ïáõó»Ýù Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õ ÏÁ Û³ñ·»Ýù 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ úëٳݻ³Ý ϳÛëñáõû³Ý Ù¿ç ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 1.5 ÙÇÉÇáÝ ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ:
§Ø»Ýù Ïáã ÏþÁÝ»Ýù ¹³ï³å³ñï»Éáõ ³Û¹ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕáõ³Í ¿ÇÝ Ñ³Û ³½·ÇÝ »õ ³Ýáñ μ³½Ù³¹³ñ»³Û
Çõñ³Û³ïáõÏ Ùß³ÏáÛÃÇ áãÝã³óÙ³Ý áõ Ñ³Û ³½·ÇÝ ë»÷³Ï³Ý
Ð³Û ñ»ÝÇù¿Ý ½ñÏ»ÉáõÝ: Æñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝù ÏþáõÕ»Ï óáõ¿ÇÝ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ç³ñ¹»ñáí, Ïáïáñ³ÍÝ»ñáí »õ ó»Õ³ÛÇÝ
½ïáõÙÝ»ñáí¦:
Ðéã³Ï³ ·ÇñÁ
ÏþáÕ çáõ Ý¿ ºõñá ËáñÑÁñ¹³ñ³ÝÇ,
ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ
ѳٳß˳ñѳÛÇÝ
Ëáñ Ñáõñ¹Ç, àõ ñáõÏáõ¿ÛÇ, èáõ ë³ëï³ÝÇ, üñ³Ýë³ÛÇ, Æ ï³ÉÇáÛ,
¶»ñ Ù³ÝÇáÛ, Ðá ɳÝï³ÛÇ, ä»É ×Çù³ÛÇ, È» ѳë ï³ÝÇ, ÈÇÃáõ³ÛÇ,
êÉáí³ùÇáÛ, Þáõ¿ïÇ, ¼áõÇó»ñÇáÛ, Úáõ ݳëï³ ÝÇ, ÎÇåñáëÇ,
ÈÇμ³Ý³ÝÇ, ¶³Ý³ï³ÛÇ, ì»Ý»½áõ»É³ÛÇ, ²ñųÝÃÇÝÇ, âÇÉÇÇ »õ
ì³ïÇϳÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ׳Ýã ó³Í »õ
¹³ï³å³ñï³Í »Ý 20-ñ¹ ¹³ñáõ ³é³çÇÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ:
§Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç áÕμ»ñ·áõû³Ý 100-³Ù»³Û ï³ñ»ÉÇóÇ ß»ÙÇÝ Ù»Ýù ã»Ýù Ïñݳñ ³Ýï³ñμ»ñ ÙÝ³É ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ úëٳݻ³Ý ϳÛëñáõû³Ý ï³ñ³ÍùÇÝ Ù¿ç Çñ³Ï³Ý³ó³Í гÛáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Ùáé³óáõû³Ý Ù³ïÝ»Éáõ ÷áñÓ»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å:
§Ø»Ýù ÏÁ ¹³ï³å³ñï»Ýù 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ÅËïáõÙÁ` Çμñ»õ å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï»ñáõ Ï»ÕÍáõÙ, áñáÝù
Ïþ³Õ³õ³Õ»Ý ³Ûë áÕμ»ñ·áõû³Ý å³ï׳éÝ»ñÁ, Ù»ù»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ: ¸ÇÙ»Éáí å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï»ñáõ` Ù»Ýù Û³ñ·³ÝùÇ ïáõñù ÏÁ Ù³ïáõó»Ýù ³ÛÝ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ,
áñáÝù ³ß˳ñÑÇÝ Û³ÛïÝ³Í »Ý úëٳݻ³Ý ϳÛëñáõû³Ý ï³ñ³ÍùÇÝ Ù¿ç ϳï³ñáõáÕ ë³ñë³÷»ÉÇ á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ: Ø»Ýù ÏÁ ·Çï³ÏóÇÝù Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáõ ¹»ñÇÝ áõ
Ý߳ݳÏáõû³Ý »õ ÏÁ ϳñÍ»Ýù, áñ ³ÝáÝó ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËݹÇñÁ
μáÉáñ ³½·»ñáõ ÙÇç»õ »ñÏËûëáõÃÇõÝÁ å³ßïå³Ý»ÉÝ ¿:
§¸ÇÙ»Éáí ³ß˳ñÑÇ μáÉáñ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù»ñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ` Ù»Ýù гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 100-³Ù»³ÏÇ Ý³Ë³ß»ÙÇÝ
Ïáã ÏþáõÕÕ»Ýù ³ÝáÝó` ·áñͳ¹ñ»Éáõ μáÉáñ ç³Ýù»ñÁ ½áÑ»ñáõ
ÛÇß³ï³ÏÁ í³é å³Ñ»Éáõ, ³Ýó»³ÉÇ Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ù³ëÇÝ Éé»Éáõ ÷áñÓ»ñáõÝ ËáãÁݹáï»Éáõ, гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý, ÐáÉáùáëÃÇ »õ ó»Õ³å³ßïáõû³Ý áõ Ù³ñ¹³ï»³óáõû³Ý
ÑáÕÇÝ íñ³Û Ù³ñ¹Ïáõû³Ý ¹¿Ù ϳï³ñ³Í ³ÛÉ Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý߳ݳÏáõÃÇõÝÁ Ýáõ³½»óÝ»Éáõ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ ѳٳñ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ Ï»¹ñáݳóÝ»É ç³Ýù»ñÁ å³ïÙ³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ »õ زÎÇ ¶É˳õáñ í»Ñ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙ¿ гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãÙ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ ѳٳñ¦,
Áëáõ³Í ¿ Ðéã³Ï³·ÇñÇÝ Ù¿ç:
î¿ÛíÇï ´¿Ãñ³Çáë ÎÁ ¼·áõß³óÝ¿
ÞÇÇ æáϳï³ÛÇÝÝ»ñ¿Ý
Æñ³ùÇ Ù¿ç ³Ù»ñÇÏ»³Ý áõÅ»ñáõ ݳËÏÇÝ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ
½ûñ. î¿ÛíÇï ´¿Ãñ³Çáë Ëûë»Éáí §The Washington Post¦ÇÝ Ëáñ
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó Æñ³ùÇ Ù¿ç ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÝϳóáÕ ßÇÇ çáϳï³ÛÇÝÝ»ñ¿Ý:
´¿Ãñ³Çáë ݳ»õ Áë³Í ¿, ÿ ÞÇÇÃÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ íï³Ý³·³õáñ
»Ý ù³Ý ÆëÉ³Ù³Ï³Ý ä»ïáõû³Ý ³Ñ³μ»ÏÇãÝ»ñÁ:
Æñ³ÝÇ Ü³Ë³·³Ñ гë³Ý ðáõѳÝÇ
ȳõ³ï»ë ¿
Æñ³ÝÇ ÆëɳٳϳÝ
гÝñ³å»ïáõû³Ý
ݳ˳·³Ñ гë³Ý ðáõѳÝÇ å³ïÏ»ñ³ë÷éÁõ³Í Ëûëù ÙÁ ³ñï³ ë³Ý»Éáí ÛáÛë Û³ÛïÝ»ó,
áñ Ïáñǽ³ÛÇÝ ÃÕó Íñ³ ñÇÝ ³éáõÙáí »õ
μ³Ý³Ï óáõ ÃÇõÝÝ»ñáõÝ
ßÝáñÑÇõ ϳñ»ÉÇ åÇïÇ
ÁÉÉ³Û í»ñçÝ³Ï³Ý Éáõ ÍáõÙÝ»ñáõ ѳëÝÇÉ: ðáõѳÝÇ Ý³»õ ѳëï³ï»ó, áñ Û³çáÕáõ û³Ý ѳëÝ»Éáõ ÛáÛë»ñÁ Ù»Í »Ý å³ÛÙ³Ýáí, áñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ÏáÕÙÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳÙù óáõó³μ»ñ¿ μ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³çáÕáõû³Ùμ åë³Ï»Éáõ ѳٳñ:
ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ Èá½³ÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í μ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³éϳËáõ³Í »Ý »õ åÇïÇ í»ñëÏëÇÝ 26 سñïÇÝ:
¾ç 2
ºðÎàôÞ²´ÂÆ, 23 زðî 2015
Ðå³ñï³ÉÇ ºñ»õáÛÃ
г۳ëï³ÝÝ áõ гÛáõÃÇõÝÁ à°ã Ð³Û öáùñÇÏÝ»ñáõ
̳ÝûóóÝ»Éáõ àõñáÛÝ Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ØÁ
س·³ë¿ï ÆëÉ³Ù³Ï³Ý ´³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ØÇáõû³Ý å³ïϳÝáÕ Ê³ÉÇÉ ÞÁѳå ܳ˳Ïñóñ³Ý ì³ñųñ³ÝÁ, Çñ 2014-2015
ï³ñ»ßñç³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë British Council-Ç
Ñ»ï ·áñͳÏó³μ³ñ, ݳ˳ï»ë³Í ¿ñ Çñ³·áñÍ»É International
School Award (ISA) Ùñó³Ý³ÏÁ, áñáõÝ Ñ³Ù³ñ ï³ñáõ³Ý ÁÝóóùÇÝ å¿ïù ¿ñ áñ Íñ³·ñ¿ÇÝ, ϳ½Ù³Ï»ñå¿ÇÝ »õ Çñ³·áñÍ¿ÇÝ
ï³ñμ»ñ ÝÇõûñáõ Ñ»ï ϳåáõ³Í ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñ:
²Ûë Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ÍÇñ¿Ý
Ý»ñë BC-Á ݳ˳ï»ë³Í ¿ñ
§Ø³Û ñ»ÝÇ É»½áõ¦Ç ûٳÝ:
ʳÉÇÉ ÞÁѳå í³ñųñ³ÝÇ 6ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ
Ý»ñßÝãáõ³Í Çñ»Ýó ³Ý·É»ñ¿Ý
É»½áõÇ áõ ëáõó ãáõÑÇ Î³ëdz
Âû ÷áõß»³Ý¿Ý »õ Çñ ù³ç³ É»ñáõû³Ùμ Ï'ÁÝïñ»Ý гۻñ¿Ý É»½áõÝ:
ºñÏáõ ³Ùëáõ³Ý Éáõñç ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ¿ »õ åñåïáõÙ Ý»ñ¿ »ïù, 6-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ
³ ߳ϻñïÝ»ñÁ »õ Çñ»Ýó áõ ëáõóãáõÑÇÝ ÏÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»Ý
Ùï»ñÙÇÏ Ñ³Ý¹¿ë ÙÁ, áõñ ÏÁ
Ññ³õÇñ»Ý Çñ»Ýó ÍÝáÕÝ»ñÁ,
í³ñųñ³ÝÇ áõëáõóÇãÝ»ñÝ áõ
5-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³ Ï»ñï Ý»ñÁ, áñå¿ë½Ç ï»ëÝ»Ý Çñ»Ýó ϳ½Ù³Ï»ñå³Í ѳݹ¿ëÁ:
гݹ¿ëÇÝ ûñÁ, ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ˳ݹ³í³é »õ áõñ³Ë ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç ÏÁ å³ïñ³ëï»Ý Çõñ³Û³ïáõÏ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ë»Õ³Ý ÙÁ,
îÇÏ. ÈÇݳ »õ úñ¹. ȳٳ гÛÏ³Ï³Ý ï³ñ³½ ѳ·³Í èÇáõ³ÛÇÝ Ñ»ï
áñáõÝ íñ³Û ÏÁ óáõó³¹ñ»Ý ѳÛÏ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇ ·áñÍ»ñ,
³å³Ï»Õ¿ÝÝ»ñ, ÝϳñÝ»ñ áõ ³õ³Ý¹³Ï³Ý ½³ñ¹»Õ¿ÝÝ»ñ:
ØáõïùÇÝ ³ß³Ï»ñïáõÑÇ ÙÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý ï³ñ³½
ѳ·³Í, ѳÛáõÑÇÇ ÙÁ ÝÙ³Ý ÑÇõñ»ñáõÝ ÏÁ ÑÇõñ³ëÇñ¿ ѳÛϳϳÝ
³Ýáõ߻տÝ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ãÇñ áõ ã³ÙÇã:
Øûï³õáñ³å¿ë Ù¿Ï Å³Ù ï»õáÕáõû³Ùμ ³Ûë Ùï»ñÙÇÏ Ñ³Ý¹¿ëÁ Çñ Ù¿ç ÏÁ å³ñáõݳϿª ë³ÑÇÏÝ»ñáõ óáõó³¹ñáõÃÇõÝ (slide
show) ÙÁ г۳ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ, áñ å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿, áñÙ¿ »ïù ³ß³Ï»ñïáõÑÇ ÙÁ ÏþÁÝûñó¿ §ºñ³½ ÆÙ
ºñÏÇñ¦ μ³é»ñÁ, áñáõÝ Ñ»ï ½áõ·³Ñ»é Ù»ÕÙûñ¿Ý ÏÁ Éëáõ¿ñ ²ÙÇñ˳ݻ³ÝÇ Ï³ï³ñáÕáõû³Ùμ ³Ûë Ý߳ݳõáñ »ñ·Á, »õ í»ñç³å¿ë ѳݹ¿ëÁ Çñ ³õ³ñïÇÝ ÏÁ ѳëÝÇ ³Ý³ÏÝϳÉáí ÙÁ, áõñ
³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ Ý³Ë³å¿ë å³ïñ³ëï³Í ï»ë³»ñǽ ÙÁ ÏÁ
óáõó³¹ñáõÇ: ²Ûë ï»ë³ »ñÇ ½ÇÝ Ù¿ç Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³ ߳ϻñï Çñ ݳ˳ëÇñ³Í
μ³éÁ ϳ٠ݳ˳¹³ëáõÃÇõÝÁ
ѳۻñ¿Ýáí Ï'³ñï³ë³Ý¿:
ÐÇõñ»ñÁ áã ÙdzÛÝ Ñdzó³Í
ÏÁ Ù»ÏÝÇÝ ëñ³Ñ¿Ý, ³ÛÉ Ý³»õ
ÏÁ Ù»ÏÝÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý ϳñ· ÙÁ
μ³é»ñ ëáñí»Éáí:
гݹ¿ë¿Ý »ïù, 6-ñ¹ ¹³ ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÝ áõ Çñ»Ýó áõëáõóãáõÑÇÝ ÏÁ ÷áñÓ»Ý
·ñ»É »õ ³Ù÷á÷»É Çñ»Ýó ÙÇïù»ñÁ ³Ûë Íñ³·ÇñÇÝ Ñ»ï
ϳåáõ³Í: ²Ûë ÙÇïù»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ù÷á÷»É ÙÇ ù³ÝÇ
ïáÕ»ñáí` ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ áã
ÙdzÛÝ Ñdzó³Í ¿ÇÝ Ð³Û»ñ¿Ý
É»½áõáí, ³ÛÉ Ý³»õ ³ÝáÝó Ù¿ç
ë¿ñ áõ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ³ñ èÇáõ³ »õ ÜÁëñ³ гÛáõÑÇÇ
ÃÁÝó³Í ¿ñ, áñå¿ë½Ç ûñ ÙÁ ³³õ³Ý¹³Ï³Ý
ÑÇõëáõ³Í Ù³½»ñáí
Ýå³ÛÙ³Ý ³Ûó»É»Ý ¹ñ³Ëï³í³Ûñ г۳ëï³ÝÁ: ²ÝáÝó Ù¿ç ½³ñ·³ó³Í ¿ñ Ð³Û ³ñáõ»ëïÇ,
ËáѳÝáóÇ »õ Ùß³ÏáÛÃÇ ÝϳïÙ³Ùμ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ, ÇëÏ
Ù³ñ½³Ï³Ý Û³ïáõÏ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇÝ ÙÁÝ ³É ½³ñ·³ó³Í ¿ñ
Û³ïϳå¿ë ïÕáó Ùûï:
è²Î-Ç Ñ³õ³ï³õáñ ÁÝï³ÝÇùÇ ½³õ³Ï` γëdzÝ, áñáõÝ Ñ»ï
½ñáÛó ÙÁ áõݻݳÉáõ ѳٳñ ѳݹÇå»ó³Ýù §¼³ñ ÃûÝù¦Ç
ËÙμ³·ñ³ï³Ý Ù¿ç, Ñ»ï»õ»³É Ëûëù»ñáí ³Ù÷á÷»ó Çñ ·»ñ³½³Ýóûñ¿Ý ѳ۳í³Û»É »õ áõñáÛÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ §àñå¿ë
س·³ë¿ï ÆëÉ³Ù³Ï³Ý í³ñųñ³ÝÇ 6-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ áõëáõóãáõÑÇ »õ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Ïñݳ٠Áë»É ÿ ³Ûë Íñ³·ÇñÁ áã ÙdzÛÝ Ïñó³õ ѳëÝÇÉ Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ, ³ÛÉ Ý³»õ »ë áñå¿ë Ð³Û Ïñó³Û ÇÙ å³ñïùë Ù³ë³Ùμ ÙÁ ϳï³ñ»É ͳÝûóóÝ»Éáí ÇÙ ³½·Çë å³ïÙáõÃÇõÝÁ, É»½áõÝ, ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
Ùß³ÏáÛÃÁ ûï³ñ³½·Ç »õ ³ÛÉ ÏñûÝùÇ å³ïϳÝáÕ ÇÙ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõë, áñáÝù áã ÙdzÛÝ Ùûï¿Ý ׳Ýãó³Ý áõ ͳÝûóó³Ý гÛáõû³Ý áõ г۳ëï³ÝÇÝ, ³ÛÉ»õ ³ÝáÝó Ùûï ½³ñ·³ó³õ ³ÛÉ Ùß³ÏáÛà ÙÁ ëÇñáí ÁݹáõÝ»Éáõ »õ ͳÝûóݳÉáõ ½·³óáõÙÝ áõ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ: ²ÝáÝù ³Ûë Íñ³·ÇñÇ Çñ³·áñÍáõÙ¿Ý »ïù, μáÉáñáíÇÝ áñÇß Ùûï»óáõÙáí åÇïÇ Ý³ÛÇÝ áõ í³ñáõÇݪ ÈÇμ³Ý³ÝÇ
Ù¿ç Çñ»Ýó Ñ»ï ³åñáÕ Ñ³Û»ñáõÝ Ñ»ï¦:
γëdz ßñç³å³ïáõ³Í Çñ ëÇñ³ëáõÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáí
6-ñ¹ ¸³ë³ñ³ÝÇ ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ÎÁ ÐÇõñ³ëÇñ»Ý Æñ»Ýó
îÝûñ¿ÝáõÑÇÝ` îÇÏ. è³Ý³Ý
ÐÇõñ»ñÁ ÏÁ ÑÇõñÁÝϳÉáõÇÝ áã ÙdzÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý ³Ýáõ߻տÝáí, ³ÛÉ Ý³»õ ѳÛÏ³Ï³Ý Ý߳ݳõáñ »ñ³ÅÇßïÝ»ñáõ »ñ·»ñáí »õ »ñ³Åßïáõû³Ùμ:
Æñ³å¿ë Ñå³ñï³ÉÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ÙÁ, áñáõÝ Ñ³Ù³ñ ³Ýã³÷ ßÝáñÑ³Ï³É »Ýù γëdzÛÇݪ Çñ ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÇõÝÁ ɳõ³·áÛÝë ³ñï³óáɳóÝ»Éáõ ³Ûë í»Ñ »õ ûñÇݳϻÉÇ ·áñÍÇÝ Ñ³Ù³ñ,
áñáõÝ Ù³ëÇÝ Î³ëdz Çñ μ³é»ñáí »½ñ³÷³Ï»ó. §²ß³Ï»ñïÝ»ñë ³Ûë Íñ³·ÇñÇ ³õ³ñïÇÝ Ïñó³Ý ѳëÏݳÉ, ÿ Ï»³ÝùÇ Ù¿ç
³Ù¿Ý ÇÝã ·áñÍáí ¿, áñ ϳñ»ÉÇ ¿ ·áñͳ¹ñ»É »õ áã Ëûëùáí¦:
êºô²Î Ú²Îà´º²Ü
²Ýѳõ³ï³ÉÇ ´³Ûó Æñ³õ...
ػɷáÝ»³Ý ÎñÃ³Ï³Ý Ð³ëï³ïáõÃÇõÝÁ
Îñݳñ (»õ ï³Ï³õÇÝ ÏñݳÛ) 21-ñ¹ ¸³ñáõ гٳѳÛÏ³Ï³Ý ²Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ ¸åñáóÇÝ ì»ñ³ÍáõÇÉ
ػɷáÝ»³Ý ÎñÃ³Ï³Ý Ð³ëï³ïáõû³Ý í»ñ³μ³óáõÙÁ, ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ·áÛ³ï»õÙ³Ý Ñ³Ù³ñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
Ý߳ݳÏáõÃÇõÝ áõÝÇ: ¼³ÛÝ ÷³Ï å³Ñ»Éáí åÇïÇ Ýå³ëï»Ýù ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ÏáñáõëïÇÝ
¥Þ³ñáõݳÏáõ³Í ݳËáñ¹ ÃÇõ¿Ý »õ í»ñç¤
§ø³ÝÇ áñ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ 2 / 3-Á Ïþ³åñÇ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç, Ù»ñ
ÙÇ³Ï »ñ³ßËÇùÁ ¹åñáóÝ ¿: ػɷáÝ»³ÝÁ å³ñ½³å¿ë ·áõÙ³ñÇ
ϳ٠߿ÝùÇ »õ ³ÛÉÝÇ Ñ³ñó ã¿, ³ÛÉ Ù»ñ ·áÛáõû³Ý ѳٳñ 貼زì²ð²Î²Ü Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ËݹÇñ¦£
§Ø»É·áÝ»³ÝÁ Ù»ñ ·áÛáõû³Ý ѳٳñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ËݹÇñ¦:
²Ûë ѳëï³ïáõÙÁ ³Ñ³õáñ Ý߳ݳÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ »õ ËÇëï
ϳñ»õáñ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ ¿: §²½·³å³Ñå³ÝáõÙ¦ μ³éÁ ³ÛÝù³Ý
ÏñÏÝáõ³Í ¿, áñ ϳñÍ¿ù å³ñåáõ³Í ¿ Çñ ÇÙ³ëï¿Ý: Ðáë ë³Ï³ÛÝ
Ù»ñ §·áÛáõû³Ý¦ ÑÇÙݳѳñóÁ ¹ñáõ³Í ¿ ³Ù»Ý³ÛÝ å³ï³ë˳ݳïáõáõû³Ùμ »õ ͳÝñáõû³Ùμ:
²Ûëûñ §å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý íÇ׳Ϧ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ å³ßïå³Ýáõû³Ý Ù³ñ½ÇÝ Ù¿ç: ºÃ¿ ÏÁ ѳõ³ï³Ýù
Ù»ñ ²½·Ç ·áÛáõû³Ý, áõñ»ÙÝ ÏÁ ѳõ³ï³Ýù, ëïÇåáõ³Í »Ýù
ѳõ³ï³É áñ ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñÁ Ù¿Ï ³Ýμ³Å³Ý Ù³ëÝ »Ý Ð³Û ²½·ÇÝ: лï»õ³μ³ñ á»õ¿ μ³ÝÇÙ³ó Ñ³Û ·Çï¿ áñ É»½áõÝ, ²ñ»õÙÁï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý í³Ñ³ÝÝ ¿, ³ÙñáóÝ ¿ ²ñ»õÙï³Ñ³Ûáõû³Ý: ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñÁ »õ ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ,
å³ßïå³Ý»Éáõ ѳٳñ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý å³Ñ³Ýçù ¿, áñ ³ÙμáÕç
²½·Á áïùÇ Ï³Ý·ÝÇ »õ å³ßïå³Ý¿ ²ñ»õÙï³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ, Ñ»ï»õ³μ³ñ` ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ:
γñ»ÉDZ ¿ »ñ»õ³Ï³Û»É г۳ëï³ÝÁ ³é³Ýó ê÷ÇõéùÇ: ºÃ¿
ê÷ÇõéùÁ Ù»éÝÇ, г۳ëï³ÝÇ ³å³·³Ý ß³ï ÏÁ ïÅ·áõÝÇ, ß³ï
ÏÁ íï³Ý·áõÇ: ºÃ¿ ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ Ù»éÝÇ (ÇÝã áñ Ñá·»í³ñùÇ Ù¿ç ¿ ÑÇÙ³), ßáõïáí åÇïÇ Ù»éÝÇ Ý³»õ ²ñ»õÙï³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ:
г۳ëï³ÝÇ »õ ê÷ÇõéùÇ Ý»ñÏ³Û Õ»Ï³í³ñáõû³Ý ³é³ç-
ݳѻñà å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û ÷ñÏ»É ²ñ»õÙï³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ÷ñÏ»Éáí ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ: ²½·³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõû³Ý Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ å³Ñå³ÝáõÃÇõÝÁ:
§Âáõñù»ñÁ μ³ó»É »Ý ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ 1000-Çó ³õ»ÉÇ ¹Áåñáó í»ñçÇÝ 20 ï³ñáõ³Û ÁÝóóùáõÙ: 1000 ¹åñáó` 110 »ñÏñÇ Ù»ç
»õ Çñ»Ýó ³Û¹ ¹åñáóÝ»ñÇ ó³ÝóÇ ÝÇõÃ³Ï³Ý Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ 25 ÙÇÉdzé ïáɳñ »Ý: ²Ûëûñ ÃáõñùÁ ö³ñÇ½Ç ëñïáõ٠ϳéáõóáõÙ ¿ ¹åñáó »õ ýñ³Ýë³óÇÝ»ñÇÝ μ»ñáõÙ áõ ëáíáñ»óÝáõÙ ¿
Ãáõñù³Ï³Ý Ùß³ÏáÛà »õ Ãáõñù»ñ¿Ý É»½áõ¦£
ÂáõñùÁ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ Ù¿ç ³õ»ÉÇ ù³Ý 1000 ¹åñáó áõÝÇ, 25
ÙÇÉdzé ïáɳñ åÇõï׿áí: ²Ù»ñÇϳÛÇ Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ
Ù¿ç ï³ëÝ»³ÏÝ»ñáí §â³ñÃÁñï¦ ¹åñáóÝ»ñ áõÝÇ (12 ¹åñáó
ÙdzÛÝ ø³ÉÇýáñÝÇáÛ Ù¿ç), Ù»ñª ѳñϳïáõÝ»ñáõë ïáɳñÝ»ñáí
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõ³Í...£ Ø»±Ýù... Ù»ñ ÙÇ³Ï ·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóÁ ÏÁ
÷³Ï»Ýù:
î¿ñ Ø»ëñáå Ïþ³é³ç³ñÏ¿ §ºÏ¿ù ÏñÏÇÝ í»ñ³ñÃݳóÝ»Ýù
Ù»ñ ѳÛñ»ñÇ á·ÇÝ, áñå¿ë½Ç ß³ñáõݳϻÝù Çëϳå¿ë áñå¿ë
ÉdzñÅ¿ù ÅáÕáíáñ¹¦£
Îþáõ½»Ýù Úàôê²È áñ гÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀݹѳÝáõñ ØÇáõû³Ý ä³ïϳé»ÉÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝÁ »õ
³Ýáñ ݳ˳·³Ñ` îdzñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÁ, ìºð²îºêàôº²Ü
ÎþºÜ²ðÎºÜ Ø»É·áÝ»³Ý ÎñÃ³Ï³Ý Ð³ëï³ïáõÃÇõÝÁ ÷³Ïõ³Í å³Ñ»Éáõ Çñ»Ýó áñáßáõÙÁ »õ ϳñ»ÉÇ ÷áõÃáí ÏÁ í»ñ³μ³Ý³Ý ½³ÛÝ:
ì²ð¸¶¾ê ¶àôðàôº²Ü
Èáë ²Ý×»ÉÁë
вÚÎ²Î²Ü ²Üòº²È¾Ü
ä²îØàôº²Ü Ø¾æ ²Úêúð
¶²Èàôê ÎÆôÈä¾Üκ²Ü
Ø»ñ Ãáõ³Ï³Ý¿Ý 146
ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç` 1869ÇÝ
Î. äáÉëáÛ êÏÇõï³ñ
óճٳëÇÝ Ù¿ç ÍÝ³Í ¿
Ñ³Û ·áñͳñ³ñ »õ μ³ñ»·áñÍ ¶³Éáõëï ÎÇõÉ å¿ÝÏ»³Ý μ³ñ»ñ³ñÁ:
¶. ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ë»ñ³Í ¿ èßïáõ ÝÇÝ»ñáõ
ݳ˳ñ³ñ³Ï³Ý ïáÑÙÇ
ß³é³õÇÕ¿Ý:
1876ÇÝ, 7 ï³ñ» ϳ ÝÇÝ ²ñ³Ù»³Ý-àõÝ×»³Ý
¹åñáó¿Ý Ý»ñë áõÝ»ó³Í Çñ ·»ñ³½³Ýó ÇÙ³ëïáõû³Ý áõ
Û³é³ç ¹ÇÙáõû³Ý ѳٳñ å³ñ·»õ³ïñáõ³Í ¿ Ãñù³Ï³Ý
³ñͳó¹ñ³Ùáí:
1887ÇÝ ¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý Ù»ÏÝ³Í ¿ üñ³Ýë³ÛÇ
سñë¿É ù³Õ³ùÁ, ê¿Ý Äá½»ý ýñ³Ýë³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³Ý¿Ý
Ý»ñë áõëáõÙÁ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ: ²õ»ÉÇ áõß ÁݹáõÝáõ³Í ¿
ÈáÝïáÝÇ øÇÝÏë ·áÉ¿×Ç Ý³ýÃÇ ×³ñï³ñ³·Çïáõû³Ý »õ
ÏÇñ³é³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ ³Ý
·»ñ³½³Ýóáõû³Ùμ ³õ³ñï³Í ¿ úùëýáñïÇ Ñ³Ù³Éë³ ñ³ÝÁ, ݳýÃÇ ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç ³ñųݳݳÉáí ³é³çÇÝ
å³ïáõáÛ Ýß³ÝÇ:
¶. ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ïÇñ³å»ï³Í ¿ 8 É»½áõÝ»ñáõ:
1890ÇÝ ¶. ÎÇõÉå¿Ý»³Ý ³ñ¹¿Ý ݳýÃÇ áÉáñï¿Ý Ý»ñë
ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙ ëï³ó³Í ¿ñ: γñ× Å³Ù³Ý³ÏÇ
Ù¿ç Ãñù³Ï³Ý ²½·³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ï³Ý Ù¿ç ·ïÝáõáÕ
¹ñ³ÙÝ»ñáõÝ 30%-Á ÏÁ å³ïϳݿñ ¶. ÎÇõÉå¿ÝÏ»³ÝÇÝ:
Âñù³Ï³Ý ݳýÃÇ ÁÝÏ»ñáõû³Ý 15%-Á ÏÁ å³ïϳݿñ
Çñ»Ý:
1891ÇÝ ÏÁ Ù»ÏÝÇ ä³ùáõ, áõëáõÙݳëÇñ»Éáõ ³Û¹ï»ÕÇ
ѳÝù»ñÁ: ²Û¹ï»Õ ¶. ÎÇõÉå¿ÝÏ»³ÝÇ û·ï³Ï³ñ ÏÁ ¹³éݳÛ
ѳ۳½·Ç Û³ÛïÝÇ ·áñͳñ³ñ ²É»ùë³Ý¹ñ سÝó߻³ÝóÁ:
ä³ùáõÇ Ù¿ç Çñ ϳï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ ³õ³ñïÇÝ
ýñ³Ýë»ñ¿Ý É»½áõáí ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï¿ ³ß˳ïáõÃÇõÝ ÙÁ,
ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ Ý³ýÃÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙÇ »õ Ùß³ÏáõÙÇ
í»ñ³μ»ñ»³É, §La Transcaucasie et la Peninsule dþApcheronSouvenirs de Voyage¦ Ëáñ³·ñáí:
1892ÇÝ ¶. ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý Ï'³ÙáõëÝ³Ý³Û Üáõ³ñ¹ ºë³Û»³ÝÇ Ñ»ï: ÜáÛÝ ï³ñÇÝ Çñ ³é³çÇÝ ÷áñÓ»ñÁ Ï'ÁÝ¿
Ãñù³Ï³Ý ݳýÃÇ μ³ßËÙ³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Û»ñáõ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõ å³ï׳éáí Çñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ñ»ï ÏÁ
÷á˳¹ñáõÇ ÈáÝïáÝ: àõÝ»ó³Í ¿ »ñÏáõ áñ¹Ç Üáõå³ñ »õ
èÇó ³ÝáõÝÝ»ñáí:
1898ÇÝ úëٳݻ³Ý ϳÛëáõû³Ý »õ ä³ñëϳëï³ÝÇ
ÏáÕÙ¿ ÏÁ Ý߳ݳÏáõÇ ö³ñÇ½Ç »õ ÈáÝïáÝÇ ³ÝáÝó ¹»ëå³Ý³ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç ܳýÃÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ËáñÑñ¹³Ï³Ý:
1902ÇÝ ¶. ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ëï³ó³Í ¿ ³Ý·ÉdzϳÝ
ù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝ, áõñ ½ÇÝù Ï'³ñïûÝ»Ý ÑÇÙÝ»É ë»÷³Ï³Ý
ݳýóÛÇÝ ·ñ³ë»Ý»³Ï:
ºñÇï Ãáõñù»ñáõ Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ áã Ù¿Ï Ó»õáí ãÇ
íݳë»ñ ÎÇõÉå¿ÝÏ»³ÝÇ ¹ÇñùÁ, ³ÛÉ ÁÝÏѳϳé³ÏÁ 1910ÇÝ
ÏÁ Ýß³ÝÏáõÇ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ëï»ÕÍáõ³Í ³½·³ÛÇÝ ¹ñ³ Ù³ï³Ý ËáñÑñ¹³ïáõ:
1912ÇÝ ¶. ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÏÁ ëï»ÕÍ¿
ݳýóÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ ÙÁ §Turkish Petrolium Company T.P.C.¦ ³ÝáõÝáí:
1936ÇÝ ¶. ÎÇõÉå¿ÝÏ»³ÝÇ ÏÁ ѳõ³ù¿ ³ñáõ»ëïÇ Çõñ³Û³ïáõÏ ·áñÍ»ñ, áñáÝó ÃÇõÁ ÏÁ ѳëÝÇ 6000Ç, áñáÝó Ù»Í
Ù³ëÁ ÏÁ ï»Õ³÷áË¿ ÈáÝïáÝ, ÇëÏ »·Çåï³Ï³Ý ѳõ³ù³ÍáÛÇ Ù»Í Ù³ëÁ ÏÁ í»ñ³å³Ñ¿ ´ñÇï³Ý³Ï³Ý óݷ³ñ³Ý³ÝÇÝ:
´ñÇï³Ý³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÇõÝÁ Ï'áõ½¿ñ ÎÇõÉå¿ÝÏ»³ÝÁ
å³Ñ»É Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³Û¿Ý Ý»ñë, ë³Ï³ÛÝ ³Ý Ï'áñáß¿
÷á˳¹ñáõÇÉ ³ÛÉ »ñÏÇñ, áõñ ³õ»ÉÇ μ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ÏñݳÛÇÝ ÁÉɳÉ:
1942ÇÝ ¶. ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÏÁ ѳëï³ïáõÇ öáñÃáõϳÉ, áõñ
Çñ Ñ»ï ÏÁ ï³ÝÇ Çñ μáÉáñ áõÝ»óáõ³ÍùÝ áõ ³ñáõ»ëïÇ
Çõñ³Û³ïáõÏ Ñ³õ³ù³ÍáÝ:
20ñ¹ ¹³ñáõ ٻͳ·áÛÝ ¹¿Ùù»ñ¿Ý »ÕáÕ ¶. ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÏÁ
Ù³Ñ³Ý³Û 20 ÚáõÉÇë 1955ÇÝ: ²ÛÅ٠óÕáõ³Í ¿ ÈáÝïáÝÇ Çñ
ÇëÏ ßÇÝ³Í ê. ê³ñÇ·Çë ºÏ»Õ»óÇÇ ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç:
ÚàìвÜܾê Âàôزܺ²Ü
Ø»ñ Ãáõ³Ï³Ý¿Ý 92
ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç` 1923ÇÝ
ØáëÏáõ³ÛÇ Ù¿ç ٳѳó³Í ¿
Ñ³Û μ³Ý³ëï»ÕÍ, ³ñÓ³ ϳ·Çñ, ·ñ³Ï³Ý, ³½·³ÛÇÝ
»õ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã
ÚáíѳÝÝ¿ë Âáõٳݻ³Ý:
Ú. Âáõٳݻ³Ý ÍÝ³Í ¿
1869 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ` ö»ïÁ ñ õ³ñ 19ÇÝ, ÈáéÇÇ ¸ë»Õ
·ÇõÕÇÝ Ù¿ç: Æñ ݳËݳϳÝ
ÏñÃáõÃÇõÝÁ ëï³ó³Í ¿ æ³Ã³ÃûÕÉáõ Ýáñ³μ³ó »ñÏ ë»é ¹åñáóÇÝ Ù¿ç: 1883ÇÝ ÷á˳¹ñáõ³Í ¿ ÂÇýÉÇë, áõñ 18831887 ï³ñÇÝ»ñáõÝ áõë³Ý³Í ¿ ÂÇýÉÇëÇ Ü»ñëÇë»³Ý ¹åñáó¿Ý Ý»ñë, ë³Ï³ÛÝ ÝÇõÃ³Ï³Ý Í³Ýñ ¹ñáõû³Ý å³ï׳éáí
Ï¿ë Ó·³Í ¿ áõëáõÙÁ: ÎÇë³ï ÃáÕ»Éáí áõëáõÙÁ ³ß˳ï³Í ¿
ÂÇýÉÇëÇ ¹³ï³ñ³Ý¿Ý Ý»ñë: ²å³ ³ß˳ï³Í ¿ гÛ
Ðñ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ØÇáõû³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿ç:
Ú. Âáõٳݻ³Ý 1893ÇÝ ³ß³Ë³Ïó³Í ¿ §²ÕμÇõñ¦,
§Øáõñצ, §Ð³ëÏ»ñ¦ »õ §Ðáñǽáݦ å³ñμ»ñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ,
·ñ³Ï³Ý »õ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõû³Ùμ:
1899ÇÝ Ú. Âáõٳݻ³Ý ÂÇýÉÇëÇ Ù¿ç ëï»ÕÍ³Í ¿
§ì»ñݳïáõݦ ·ñ³Ï³Ý ËÙμ³ÏÁ, áñáõÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ¿ÇÝ
²õ»ïÇù Æë³Ñ³Ï»³Ý, ¸»ñ»ÝÇÏ î»ÙÇñ×»³Ý, È»õáÝ Þ³ÝÃ,
Ô³½³ñáë ²Õ³Û»³Ý, ä»ñ× äéáß»³Ý, ÜÇÏáÕ ²Õμ³É»³Ý »õ
áõñÇßÝ»ñ: §ì»ñݳïáõݦÁ ÉáÛë ï»ë³Í ¿ ÙÇÝã»õ 1908:
1912ÇÝ Ú. Âáõٳݻ³Ý ÁÝïñáõ³Í ¿ Ýáñ³ëï»ÕÍ Ñ³Û
·ñáÕÝ»ñáõ ÏáíÏ³ë»³Ý ÁÝÏ»ñáõû³Ý ݳ˳·³Ñ, ÇëÏ
1918ÇÝ Ð³Ûáó гÛñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ ݳ˳·³Ñ:
Ú. Âáõٳݻ³Ý 1921ÇÝ ÏÁ Ù»ÏÝÇ Î. äáÉÇë, ѳÛ
·³ÕóϳÝÝ»ñáõ ѳٳñ û·ÝáõÃÇõÝ ·ïÝ»Éáõ ݳå³ï³Ïáí:
¶ñ³Í ¿ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ, å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñ,
Ñ»ù»³ÃÝ»ñ, ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý áõ Ññ³å³ñ³Ï³Ëûë³Ï³Ý
Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ, ϳï³ñ³Í ¿ óñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ, Ùß³Ï³Í ¿
§ê³ëáõÝóÇ ¸³õÇÃ¦Ç ³é³ëå»É³μ³ÝáõÃÇõÝÁ: ÄáÕáíáõñ¹ÇÝ
ÏáÕÙ¿ Ïáãáõ³Í ¿ §²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ´³Ý³ëï»Õͦ:
1888ÇÝ Ú. Âáõٳݻ³Ý 19 ï³ñ»Ï³ÝÇÝ Ï'³ÙáõëݳݳÛ
úÉϳ س×ϳɻ³ÝÇ Ñ»ï, áñÙ¿ Ï'áõÝ»Ý³Û 10 ½³õ³Ï:
1922ÇÝ ÑÇõ³Ý¹³Ý³Éáí ÏÁ ï»Õ³÷áËáõÇ ØáëÏáõ³ÛÇ
ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ, áõñ ÏÁ Ù³Ñ³Ý³Û 23 سñïÇÝ:
гٳ¹ñ»óª Ð.î.
ºðÎàôÞ²´ÂÆ, 23 زðî 2015
¾ç 3
ØÞ²Îàô²ÚÆÜ ²ðÒ²¶²Ü¶
²ñó³ËÇ Ø¿ç ÄÇÝÏ»³Éáí гóÇ
ö³é³ïûÝ äÇïÇ Æñ³Ï³Ý³óáõÇ
²Ûë ï³ñÇ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ²ñó³ËÇ Ù¿ç åÇïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÇ
ÅÇÝÏ»³Éáí ѳóÇ ÷³é³ïûÝ: ö³é³ïûÝÁ ï»ÕÇ åÇïÇ áõݻݳÛ
²åñÇÉ 29-ÇÝ` ̳ÕÏ³ß³ï ·ÇõÕÇÝ Ù¿ç, ÇëÏ ³ñ¹¿Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý
¹³ñÓ³Í Ñ³óÇ ÷³é³ïûÝÁ ÏþÇñ³Ï³Ý³óáõÇ ³ßݳÝ` μ»ñù³Ñ³õ³ù¿Ý »ïù: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ ѳÕáñ¹¿ §Hayernaysor.am¦Á:
ÄÇÝÏ»³Éáí
ѳóÁ Õ³ñ³μ³Õ»³Ý Ëáѳ ÝáóÇ
(ݳ»õ γå³ÝÇ
»õ ¶áñÇëÇ) áõ ï»ëï Ý» ñ¿Ý ¿:
àñáß ßñç³Ý Ý» ñáõ Ù¿ç ³ÛÝ Ý³»õ
ÏÁ ÏáãáõÇ åÇÝ ×³ñáí ѳó` ѳóÇ Ù¿ç û·ï³ ·áñÍ³Í åÇÝ׳ñÇ (»ÕÇÝçÇ) ßÝáñÑÇõ:
ÄÇÝÏ»³Éáí ѳóÁ Ùûï 20 ï»ë³ÏÇ Ï³Ý³ãÇÝ»ñáí å³ïñ³ëïáõ³Í ï³÷³Ï μÉÇà ¿. ³Ûë áõï»ëïÇÝ ã»ë ѳݹÇåÇñ г۳ëï³ÝÇ ³ÛÉ Ù³ñ½»ñáõ ËáѳÝáóÇÝ Ù¿ç: ÄÇÝÏ»³Éáí ѳóÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ÙμáÕç ÍÇë³Ï³ñ· ÙÁÝ ¿, áñ Çñ Ù¿ç ÏÁ Ïñ¿ å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù¿ç ѳñ³½³ïÝ»ñáõÝ Ùdzõáñ»Éáõ »õ í»ñçÇÝÝ»ñáõë Ñ»ï ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ѳݹÇå»Éáõ, ½ñáõó»Éáõ, ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñ ÷á˳ݳϻÉáõ »õ ç»ñÙ ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç Çñ³ñáõ ϳñûïÁ ³éÝ»Éáõ ËáñÑáõñ¹Á: ä³ïñ³ëïÙ³Ý ³ÙμáÕç ·áñÍÁÝóóÁ ÏþÇñ³Ï³Ý³óáõÇ ï³ñ»ó, ÷áñÓ³éáõ ϳݳÝó ÏáÕÙ¿,
áñáÝù ÏÁ ÷á˳Ýó»Ý å³ïñ³ëïÙ³Ý ë»÷³Ï³Ý ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ Çñ»Ýó ³ÕçÇÏÝ»ñáõÝ »õ ѳñë»ñáõÝ:
´³ñ³Ï ß»ñïáí μ³óáõ³Í ËÙáñÁ ÏÁ É»óÝ»Ý Ùûï 20 ï»ë³ÏÇ
Ù³Ýñ Ïïñïáõ³Í ϳݳãÇÝ»ñáí »õ μáõë³Ï³Ý ÇõÕáí å³ï ñ³ëïáõ³Í ÙÇçáõÏáí: гóÇ Ù¿ç ï»Õ³¹ñáõáÕ Ï³Ý³ãÇÝ»ñÁ ÏÁ
ÏáãáõÇÝ ÅÇÝÏ»³É, áñÙ¿ »õ Û³é³ç³ó³Í ¿ áõï»ëïÇ ³Ýáõ³ÝáõÙÁ:
ê»ñŠ³ÝÏ»³Ý Ü»ñϳ۳óáõó³Í ¿
§1915¦ Þ³ñųÝϳñÇÝ ¶áí³½¹Á
²ß˳ñѳÑéã³Ï System of a Down ËáõÙμÇ Ù»Ý³ ϳï³ñ
ê»ñŠ³ÝÏ»³Ý, Çñ Facebook-»³Ý ¿çÇÝ íñ³Û Ý»ñϳ۳óáõó³Í
¿ §1915¦ ß³ñųÝϳñÇ ·áí³½¹Á, ÏÁ ·ñ¿ §NEWS.am STYLE¦Á:
§àõñ³Ë »Ù Ý»ñϳ۳ó»Éáõ §1915¦ ß³ñųÝϳñÇ ·áí³½¹Á,
áñáõÝ »ñ³Åßïáõû³Ý Ñ»ÕÇݳÏÁ »ë »Ù¦, ·ñ³Í ¿ ³ÝÏ»³Ý:
ÆÝãå¿ë ³ñ¹¿Ý ï»Õ»Ï³óáõó³Í »Ýù, System of a Down ËáõÙμÁ ÏÁ Ù»ÏݳñÏ¿ Çñ §Wake Up The Souls Tour¦ ѳٻñ·³ÛÇÝ
ßñç³·³ÛáõÃÇõÝÁ`
ÝáõÇñáõ³Í гÛáó
ò» Õ³ëå³Ýáõû³Ý
100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ:
ÊáõÙμÁ »ÉáÛà ÏþáõÝ»Ý³Û ²Ý·ÉÇáÛ, üñ³Ýë³ÛÇ, Ðá ɳÝï³ÛÇ,
ä»É×Çù³ÛÇ Ù¿ç: ²Ý
Çñ ѳٻñ·³ÛÇÝ ßÁñç³ ·³ÛáõÃÇõÝÁ Ïþ³ õ³ñï¿ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç:
гٻñ·Á ÏÁ ϳ۳ Ý³Û ²åñÇÉ 23-ÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý Ññ³å³ñ³ÏÇÝ íñ³Û
livestream ϳñ·áí (³ÙμáÕç ³ß˳ñÑÁ ÏñÝ³Û ³éó³Ýó Ñ»ï»õÇÉ
ѳٻñ·ÇÝ):
§Ð³É¿å. ݳå³ÉÇ úñ»ñ¦Á
²ñó³ËÇ Ø¿ç
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý êï»Õͳ·áñͳϳÝ
Ï»¹ñáÝ¿Ý Ý»ñë, 16 سñïÇÝ μ³óáõÙÁ ϳï³ñáõ»ó³õ гɿåÇ
ê³ñ»³Ý ³Ï³¹»ÙdzÛÇ ë³Ý»ñáõ §Ð³É¿å. ݳå³ÉÇ ûñ»ñ¦
Ëáñ³·Çñáí óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ, áñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ñ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ
ݳ˳ñ³ñáõû³Ý ݳ˳ӻéÝáõû³Ùμ` ³ç³Ïóáõû³Ùμ ÈÔÐ
Øß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñ ܳñÇÝ¿ ²Õ³μ³É»³ÝÇ:
ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 100-ñ¹ ï³ñ» ÉÇóÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ó»éݳñÏÝ»ñáõ ÍÇñ¿Ý
Ý»ñë ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í óáõó³Ñ³Ý¹¿ ëÇÝ, êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý ³ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝ
äà²Î-Ç ïÝûñ¿ÝáõÑÇ ÈÇõïÙÇɳ ´³ñ ë»Õ»³Ý ÑÇõñ»ñáõÝ Ý»ñϳ Û³óáõóª ÐÐ
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáμ»³ÝÇ áÕçáÛÝÇ ËûëùÁ »õ Áë³õ. §ä¿ïù ¿
³Ýå³ÛÙ³Ý Ù»ñ »ñ³Ë³Ý»ñÁ ÇٳݳÝ,
ÛÇß»Ý »õ å³Ñ³Ýç»Ý, áñ ³ÛÉ»õë ³Û¹åÇëÇ μ³Ý»ñ ãÁÉɳݣ
ò³ÝÏáõÃÇõÝë ¿, áñ »ñ³Ë³Ý»ñáõ
ÝϳñÝ»ñáõ ïñ³Ù³¹ ñáõ ÃÇõÝÁ »õ
»ñ³Ý· Ý»ñÁ ÷áËáõÇÝ, áñ Çñ»Ýù ³Ï³Ý³ï»ëÁ ÁÉÉ³Ý Çñ»Ýó
»ñÏñáñ¹ ѳÛñ»ÝÇùÇ Û³ÕóݳÏÇÝ: êáõñÇ³Ñ³Û »ñ³Ë³Ý»ñáõ
Ýϳñã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ³Ýßáõßï Ùïáñ»Éáõ ï»ÕÇù Ïáõ
ï³Ý, áõÅ ÏÁ ѳÕáñ¹»Ý Ù»ñ »ñ³Ë³Ý»ñáõݦ, ѳÙá½áõ³Í ¿ ÐÐ
í³ëï³Ï³õáñ ³ñÃÇëà ²Ä å³ï·³Ù³õáñ Þáõß³Ý ä»ï ñá뻳Ý:
§²ñ»õ»Éù¿Ý ²ñ»õÙáõïù ºõ
²ñ¹Ç³Ï³ÝáõûݿÝ
Ú»ï³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÇõݦ Êáñ³·ñáí
òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ ´³óáõÙ
гÛϳ½»³Ý гٳÉë³ñ³ÝÇÝ Ø¿ç
гÛϳ½»³Ý гٳÉë³ñ³ÝÇ ÑÇÙݳ¹ñáõû³Ý 60-³Ù»³ÏÇÝ
³éÇÃáí` Ñá í³Ý³õáñáõû³Ùμ ÈÇμ³Ý³ÝÇ Ù¿ç г۳ëï³ÝÇ
гÝñ³å»ïáõ û³Ý ¹»ëå³Ýáõû³Ý »õ §Ø³Ë½áõÙǦ
ÑÇÙݳñÏÇÝ Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏó³μ³ñ, ÐÇÝ·ß³μÃÇ, 19 سñï
2015-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý ųÙÁ 6:00-ÇÝ, гÛϳ½»³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇÝ
Ù¿ç μ³óáõ»ó³õ ºñ»õ³ÝÇ §´³ñÓñ ³ñáõ»ëï¦ Ï»¹ñáÝÇ
§²ñ»õ»Éù¿Ý ³ñ»õÙáõïù »õ ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý Û»ï³ñ¹Ç³ ϳÝáõÃÇõݦ Ëáñ³·ÇñÁ ÏñáÕ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ:
Þ³ñÉ ²½Ý³õáõñ Øï³¹Çñ ¿
ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ¼áÑ»ñáõ
ÚÇß³ï³ÏÇ Ð³Ù»ñ· î³É
ì³ïÇϳÝÇ Ø¿ç
гÝñ³Û³Ûï ß³ÝëáÝÛ¿
Þ³ñÉ ²½Ý³õáõñ Ùï³¹Çñ
¿ гÛáó ò» Õ³ë å³Ýáõ û³Ý ½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ѳٻñ ·áí ѳݹ¿ë ·³É ì³ïÇϳÝÇ Ù¿ç, ÏÁ Û³ÛïÝ¿
§PanARMENIAN.Net¦Á`
íϳ۳Ïáã»Éáí §èƲ ÜáíáëÃǦ ·áñͳϳ Éáõ ÃÇõÝÁ: Àëï ·áñͳ ϳ Éáõû³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ Ý»ñáõÝ, ²½Ý³õáõñ سñï 18-ÇÝ Ý»ñÏ³Û åÇïÇ ·ïÝáõÇ ÐéáÙÇ
å³å üñ³ëÇë ².Ç ÁݹáõÝ»Éáõû³Ý, áõñ Ùï³¹Çñ ¿ Ëûë»Éáõ
³Ýáñ Ñ»ï ѳٻñ·ÇÝ Ù³ëÇÝ:
ÐéáÙÇ å³åÇÝ ÙûïÇÏ ³ÕμÇõñÝ»ñ Û³ÛïÝ³Í »Ý, áñ üñ³ÝëÇë
²é³çÇÝÁ ɳõ³ï»Õ»³Ï ¿ ²½Ý³õáõñÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ÏÁ Éë¿ ³ß˳ñÑÇ ³Ù»Ý³Û³ÛïÝÇ Ñ³Û»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ »ñ·»ñÁ:
γ۳ó³õ §ÎáÙÇï³ë¦
²ß˳ïáõû³Ý ÞÝáñѳѳݹ¿ëÁ
àÕçáÛÝÇ Ëûëùáí ѳݹ¿ë »Ï³õ гÛϳ½»³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ
ݳ˳·³Ñ í»ñ. ¹áÏï. öáÉ Ð³Ûïáëû³Ý: ²Ý Ýß»ó, áñ ³ëÇϳ
гÛϳ½»³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ 60-³Ù»³ÏÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ »ñÏñáñ¹ Ó»éݳñÏÝ ¿, áõñ ÏÁ ÝßáõÇ Ï»³ÝùÁ »õ ϳÙùÁ ·»Õ»óÇÏÁ ³ñ³ñ»Éáõ` ÝϳïÇ áõݻݳÉáí, áñ ³Ý ÏÁ ѳÙÁÝÏÝÇ Ý³»õ
гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ, »õ ³Ûë Ó»éݳñÏÝ»ñÁ ÏÁ ÝáõÇñáõÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñáõݹÇÝ:
²Ý Áë³õ, áñ ÈÇμ³Ý³ÝÇ Ù¿ç áõß³·ñ³õ ¿ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÝ áõ
ë¿ñÁ ·»Õ»óÏáõû³Ý ѳݹ¿å, ÇëÏ Ð³Û³ëï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ áõ
³ñáõ»ëïÇ »ñÏÇñ ÁÉɳÉáí μÝ³Ï³Ý ¿, áñ гÛϳ½»³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ åÇïÇ áõ½¿ñ ÉÇμ³Ý³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ïáõû³Ý Ý»ñϳ۳óÝ»É
г۳ëï³ÝÇ μ³ñÓñ³·áÛÝ ³ñáõ»ëïÇ ·áñÍ»ñÁ: ²Ý »½ñ³÷³Ï»ó ËûëùÁ Áë»Éáí, ÿ áñù³Ý Ï»¹ñáݳݳÝù Ù»½ ßñç³å³ïáÕ
ï·»ÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ íñ³Û, ³õ»ÉÇ ï»ÕÇ Ïáõ ï³Ýù, ÇëÏ áñù³Ý
áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¹³ñÓÝ»Ýù ·»Õ»óÏáõû³Ý, Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÁ ëɳóù
Ï°³éÝ»Ý:
Æñ ϳñ·ÇÝ ÈÇμ³Ý³ÝÇ Ù¿ç г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý
³ñï³Ï³ñ· »õ Édz½ûñ ¹»ëå³Ý ²ßáï øáã³ñ»³Ý, Çñ ËûëùÇÝ
Ù¿ç Ýϳï»É ïáõ³õ, ÿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á å³ïÙáõû³Ý ÁÝóóùÇÝ ÙÇßï ³É å³Ûù³ñ³Í ¿ Û³ÝáõÝ Çñ É»½áõÇ å³ßïå³Ýáõû³Ý,
·áÛáõû³Ý, ÏñûÝÇÝ »õ Çõñ³Û³ïáõÏ Ýϳñ³·ÇñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý:
øáã³ñ»³Ý Áë³õ, ÿ Ñå³ñï »Ýù ³ß˳ñѳÑéã³Ï Ù»ñ »ñ·ÇãÝ»ñáí, ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñáí »õ ·ÇïݳϳÝÝ»ñáí: ²Ý Ýß»ó, áñ
2015 Ãáõ³Ï³ÝÁ ϳñ»õáñ Ãáõ³Ï³Ý ¿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ,
áñáíÑ»ï»õ гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÝ ¿, áñáõÝ ³éÇÃáí ÏÁ í»ñ³Ñ³ëï³ï»Ýù, áñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á áñáß³Í ¿ ³åñÇÉ, ëï»Õͳ·áñÍ»É »õ Û³õÇï»³Ý ·áÛáõÃÇõÝ áõݻݳÉ:
Æñ ËûëùÇ ³õ³ñïÇÝ íë»Ù³ßáõù ¹»ëå³ÝÁ ßÝáñѳõáñ»ó
гÛϳ½»³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃÇõÝÁ, å³ßïûÝ¿áõÃÇõÝÁ, ³ÝÓݳϳ½ÙÁ »õ ¹³ë³Ëûë³Ï³Ý ϳ½ÙÁ Çñ 60-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí` Ù³ÕûÉáí Ýáñ³Ýáñ Ýáõ³×áõÙ»ñ »õ Û³çáÕáõÃÇõÝ
Ó»éݳñÏÝ»ñáõ »õ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù¿ç:
²å³ Ëûëù ³é³õ §Ø³Ë½áõÙǦ ÑÇÙݳñÏÇ ÑÇÙݳ¹Çñ üáõ³ï
س˽áõÙÇ, áñ ßÝáñѳõáñ»ó гÛϳ½»³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ 60³Ù»³ÏÁ »õ Û³ÛïÝ»ó, áñ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ áõë³ÝáÕ ë»ñáõݹÇÝ
Ù¿ç ÏÁ ï»ëÝ¿ 21-ñ¹ ¹³ñáõ ÈÇμ³Ý³Ý ѳÛñ»ÝÇùÇ ³å³·³Ý »õ
ѳëï³ïáõÝ ÑÇÙùÁ: ²Ý Ýϳï»É ïáõ³õ, áñ Ù»Í μ»éÁ ³Ûëûñ ÏÁ
ß³ÉÏ»Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ, μ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ϳ½³Ï»ñåáõ ÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù å¿ïù ¿ Ýáñ ÑáñǽáÝÝ»ñ μ³Ý³Ý »ñÇï³ë³ñ¹áõû³Ý ³éç»õ »õ ³ß˳ï³ÝùÇ ³éÇÃÝ»ñ ÁÝÍ³Û»Ý ³ÝáÝó:
²Ý ß»ßï»ó áõëÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ, ¹ÇٳϳۻÉáõ áñ»õ¿
ÙáÉ»é³Ý¹áõÃÇõÝ, »õ ù³çáõû³Ùμ å³Ûù³ñÇÉ áõ ËáñÑñ¹³ÏóÇÉ
ѳÛñ»ÝÇùÇ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý »õ ïÝï»ëáõû³Ý í»ñ³μ»ñáÕ
ѳñó»ñáõÝ ·Íáí:
²Ý ·Ý³Ñ³ï»ó ÈÇμ³Ý³ÝÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ, áñáõÝ Ý»ñϳÛáõ ÃÇõÝÁ ÈÇμ³Ý³ÝÇ Ù¿ç ï³ñμ»ñ μáÛñ ïáõ³Í ¿ »õ ɳõ³·áÛÝ ûñÇݳÏÁ ÏÁ ѳݹÇë³Ý³Û Ë³Õ³Õ Ñ³Ù³Ï»óáõû³Ý:
ì»ñçÇÝ Ëûëùáí ºñ»õ³ÝÇ §´³ñÓñ ³ñáõ»ëï¦ Ï»ñå³ñáõ»ëïÇ Ï»¹ñáÝÇ ³ÝáõÝáí ѳݹ¿ë »Ï³õ ÜáõÝ¿ ²õ»ïÇ뻳Ý: ²Ý Û³ÛïÝ»ó, áñ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ гÛϳ½»³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ 60-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí ï»ÕÇ Ï°áõÝ»Ý³Û »õ ÏÁ ÙÇïÇ Ñ³Û ³ñáõ»ëïÁ ͳÝûóóÝ»É ³ß˳ñÑÇÝ: ²Ý Áë³õ, áñ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëáí åÇïÇ
Ý»ñϳ۳óáõÇÝ Ñ³Û ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñáõ Ùûï 64 ·áñÍ»ñ, áñáÝù
·ÉáõË ·áñÍáóÝ»ñ »Ý »õ ·Íáõ³Í 19-20 ¹³ñ»ñáõÝ: ²õ»ïÇ뻳Ý
Ý»ñϳ۳óáõó §´³ñÓñ ³ñáõ»ëï¦Ç μ³ó³éÇÏ ÝÙáÛßÝ»ñÁ, ÇÝãå¿ë` ºñáõ³Ý¹ øáã³ñÇ ï³ñ³Í³Ï³Ý Ýϳñãáõû³Ý å³ïϳÝáÕ ³é³çÇÝ ·áñÍÁª §²é³çÇÝ Ù»ÕùÁ¦, áñ Ýϳñáõ³Í ¿ 1927-ÇÝ:
ÆÝãå¿ë ݳ»õ È¿áÝ ÂÇõÃÇõÝ×»³ÝÇ §¸»ÕÇÝ ¹ÇÙ³ÏÁ¦: ì³ñ¹·¿ë
êáõñ¿Ý»³ÝóÇ, ê³ñ·Çë îÇñ³Ý»³ÝÇ, ¾ïϳñ Þ³ÑÇÝÇ, سñïÇñáë ê³ñ»³ÝÇ, γɻÝóÇ, ijÝë»ÙÇ, ²ñßÇÉ ÎáñùÇÇ »õ ³ÛÉáó ·áñÍ»ñÁ:
²õ³ñïÇÝ Ý»ñϳݻñÁ ³éÇà áõÝ»ó³Ý ½Ù³ÛÉ»Éáõ Ñ³Û ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñáõ Ñ᷻ѳñ³½³ï »õ ï³Õ³Ý¹³õáñ ÓÇñù»ñáí áõ
³ÝáÝó ³ñáõ»ëïáí:
î»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝ:
Ú³ÛïÝ»Ýù, áñ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ åÇïÇ ß³ñáõݳϿ μ³ó ÙݳÉ
ÙÇÝã»õ 25 سñï 2015, ³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10:00-¿Ý ÙÇÝã»õ »ñ»ÏáÛ»³Ý ųÙÁ 7:00-Á:
ºñ·³Ñ³Ý, ÏáÙÇï³ë³·¿ï, ˳½³·¿ï ²ñÃáõñ Þ³Ñݳ½³ñ»³ÝÇ Ýáñ §ÎáÙÇï³ë¦ ³ß˳ïáõÃÇõÝÁ ÉáÛë ï»ë³Í ¿ í»ñç»ñë,
áñ å»ï³Ï³Ý å³ïáõ¿ñáí Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ §¼³Ý·³Ï¦ Ññ³ï³ñ³Ï ãáõÃÇõÝÁ`
г۳ëï³ÝÇ
Ùß³ ÏáÛÃÇ Ý³ ˳ñ³ñáõû³Ý
ݳ ˳ӻéÝáõ û³Ùμ:
²ß˳ïáõû³Ý ßÝáñѳ ѳݹ¿ëÁ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ¿ª ÎáÙÇ ï³ë í³ñ ¹³å»ïÇ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ Ã³Ý ·³ñ³Ý-ÇÝëÃÇÃáõÃÇ Ù¿ç: ÆÝãå¿ë Ýß³Í ¿ Ñ»ÕÇݳÏÁ, ÎáÙÇï³ëÇ ·áñÍÇÝ ÙdzÑÇõëáõ³Í »Ý
ݳ»õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç å³ïÙ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Ý áõ ³Ýó»³ÉÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý-ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ, Ùß³ÏáÛÃÝ áõ ÙÇç³í³ÛñÁ,
Ñá·»μ³ÝáõÃÇõÝÝ áõ Ï»Ýë³÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÇõÝÁ, ³Ýáñ ÝÇëïáõϳóÁ, Í¿ëÝ áõ ³ß˳ï³ÝùÁ, ѳõ³ïùÝ áõ »ñ³½³ÝùÝ»ñÁ: ¶ÇñùÇ Ù¿ç ÷³ëï³Ï³Ý »õ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý å³ïáõÙÇ ÙÇçáóáí
ÎáÙÇï³ëÁ »õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ý»ñϳ۳óáõ³Í »Ý Çμñ»õ Ù¿Ï
¿áõÃÇõÝ, Ù¿Ï ×³Ï³ï³·Çñ: ÆÝå¿ë Ýß³Í ¿ Ñ»ÕÇݳÏÁ, §ÎáÙÇï³ë »ñ»õáÛÃÁ ÙdzÛÝ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝ ã¿, Ù»ñ μݳß˳ñÑÝ ¿ ݳ»õ, Ù»ñ å³ïÙáõÃÇõÝÁ, ѳ½³ñ³Ù»³ÏÝ»ñáõ Ùß³ÏáÛÃÁ` ³ñï³Û³Ûïáõ³Í »ñ³Åßïáõû³Ý É»½áõáí¦: ²ß˳ïáõÃÇõÝÁ ïå³·ñáõ³Í ¿ ³é³ÛÅÙ 500 ûñÇݳÏáí:
ì³ÝÇ ²Ëóٳñ ÎÕ½ÇÇÝ ìñ³Û
гۻñÁ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý 100 î³ñÇ
²Ýó äÇïÇ Üß»Ý êáõñμ ¼³ïÇÏÁ
гÛáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý 100 ï³ñÇ ³Ýó ѳ۳ëï³ÝóÇ
áõËï³õáñÝ»ñÁ Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý êáõñμ ¼³ïÇÏÁ Ýß»Éáõ ì³ÝÇ ²Ëóٳñ ÏÕ½ÇÇ êáõñμ ʳ㠻ϻջóõáÛ Ù¿ç:
²Ûë Ù³ëÇÝ §NEWS.am¦Ç ÃÕóÏÇóÇÝ Ñ»ï ½ñáÛóÇ ÁÝóóùÇÝ
Áë³Í ¿ §Ü³ñ»Ï³í³Ýù Âáõñ¦ ÁÝÏ»ñáõû³Ý ѳٳÑÇÙݳ¹Çñ
²ñÙ¿Ý ÚáíѳÝÝÇ뻳ÝÁ:
²ñÙ¿Ý Úáí³ÝÝÇ뻳ÝÇ Ëûëùáí` §Ü³ñ»Ï³í³Ýù ÂáõñÁ¦
êáõñμ ¼³ïÇÏÁ ²ËóٳñÇ ëáõñμ ʳ㠻ϻջóõáÛ Ù¿ç Ýß»Éáõ
ѳٳñ Û³ïáõÏ áõËﳷݳóáõÃÇõÝ ÏÁ ϳ½Ù³Ï»ñå¿: §²åñÇÉ
5-ÇÝ åÇïÇ ³å³Ñáí»Ýù ѳۻñáõ Ý»ñϳÛáõÃÇõÝÁ ì³ÝÇ ²Ëóٳñ ÏÕ½ÇÇÝ íñ³Û: ä³ï³ñ³· åÇïÇ ãÙ³ïáõóáõÇ, ù³ÝÇ áñ
äáÉëáÛ Ð³Ûáó å³ïñdzñù³ñ³ÝÁ ï³ñÇÝ Ù¿Ï ³Ý·³Ù å³ï³ñ³· ÏÁ Ù³ïáõó¿ êáõñμ ʳ㠻ϻջóõáÛ Ù¿ç` ê»åï»Ùμ»ñÇ 2-ñ¹
ÎÇñ³ÏÇ ûñÁ: ä³ï³ñ³· ãÇ Ù³ïáõóáõÇñ, ë³Ï³ÛÝ ³ÕûÃù åÇïÇ ÁÉɳۦ, Áë³õ ²ñÙ¿Ý ÚáíѳÝÝÇë»³Ý ß»ßï»Éáí, áñ ²åñÇÉÇÝ
ùÇã ÃÇõáí ѳۻñ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý ²ËóٳñÇ Ù¿ç:
²Ýáñ Ëûëùáí ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ²Ëóٳñ ÏÕ½ÇÇÝ íñ³Û ϳñ»ÉÇ ¿ ÑÇ³Ý³É Í³ÕÏ³Í Ýß»ÝÇÝ»ñáí »õ ÏÕ½ÇÇÝ ¹ÇÙ³ó ï³ Ï³õÇÝ ÓÇõݳͳÍÏ î³õñáëÇ É»éݳßÕóÛáí:
²ñÙ¿Ý ÚáíѳÝÝÇë»³Ý ÛÇß»óáõó³Í ¿, áñ êáõñμ ¼³ïÇÏÇÝ áõËﳷݳóáõÃÇõÝ ÏÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»Ý ݳ»õ Æñ³ÝÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ
êáõñμ ³¹¿Ç »õ êáõñμ êï»÷³Ýáë ܳ˳íϳÛÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ:
¾ç 4
ºðÎàôÞ²´ÂÆ, 23 زðî 2015
Ú³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ
Ø
س
³ñ
ñ½
½³
³Ï
ϳ
³Ý
Ý
êä²ÜÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
ì²ÈºÜêÆ²Ü Ú²Ôºò
êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³Ýáõû³Ý 28-ñ¹ ѳݷñáõ³ÝÇÝ
ä³ñë»Éáݳ - è¿³É Ø³ïñÇï ÙñóáõÙ¿Ý ³é³ç ³ñӳݳ·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ.
-¾Éã¿ - ì³É»Ýëdz 0-4
ÎáÉ»ñ.²Ýïñ¿ ÎáÙ¿ß, ö³ãû ²Éù³ë¿ñ, èáùû ë˳ÉÙ³Ùμ,
úóٻÝïÇ, ÷á˳Ýó. ÎáÙ¿ß, ödzÃÃÇ,
- ²ÃÉ»ÃÇùû سïñÇï - ʻóý¿ 2-0
ÎáÉ»ñ.ü»ñݳÝïû Âáññ¿ë, ÂdzÏû, ÷á˳Ýó. øáù¿,
ÊÇٻݿ½,
-è³Ûû ì³Û»ù³Ýû - سɳϳ 1-0
- ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û - ²ÉÙ»ñÇÛ³ 2-1
ÎáÉ»ñ.¾ÃË»Ûó, ØÇù¿É èÇùû, ÷á˳Ýó. ä»Ýdzã
²Ü¶ÈÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
²è²æ²î²ðܺðÀ Ú²Ô²βÜ
²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³Ýáõû³Ý 30-ñ¹ ѳݷñáõ³ÝÇÝ
»ñÏáñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇÝ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û
Û³Õûó àõ»ëà äñáÙÇã ²ÉåÇÁÝÁÝ ²Ûë ѳݷñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³ ݳ·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ.
- سÝã»ëÃÁñ êÇÃÇ - àõ»ëà äñáÙÇã ²ÉåÇÁÝ 3-0,
- ÜÇõù»ëÁ ºáõݳÛÃÁï - ²ñë»Ý³É 1-2
- ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ - äÁñÝÉÇ 2-0,
- ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ - È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 4-3
- ²ëÃáÝ ìÇÉɳ - êáõ³ÝëÇ êÇÃÇ 0-1£
¶ºðزÜÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
äàðàôêƲ îàðÂØàôÜî Ú²Ôºò
вÜàìÀðÆÜ
¶»ñÙ³ÝÇáÛ ³ËáÛ»³Ýáõû³Ý 26-ñ¹ ѳݷñáõ³ÝÇÝ ³ñӳݳ·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ.
-гÝáíÁñ - äáñáõëdz îáñÃÙáõÝï 2-3,
ÎáÉ»ñ.²áõå³Ù»Û³ÝÏ (2), è¿ûÛë, ÷á˳Ýó.è¿ûÛë (2), ø³Ï³áõ³,
ØËÇóñ»³Ý Ùݳó å³Ñ»ëï³ÛÇÝÝ»ñáõ Ýëï³ñ³ÝÇÝ íñ³Û:
-Þ³Éù¿04 - ä³ÛÁñ È»í»ñùáõ½ÁÝ 0-1,
ÎáÉ.ä»Éɳñ³å³Ç, ÷á˳Ýó.èáÉý¿ë
-üñ³ÛåáõñÏ - ²áõÏëåáõñÏ 2-0,
-ÞÃáõÃϳñà - ²ÛÝÃñ³Ëà üñ³Ýùýáñà 3-1,
- ø¿ûÉÝ - ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ 1-1
Æôðà´² ÈÆÎÆ ø²èà𸠲ô²ðî²Î²ÜÆ
ìÆֲβҶàôÂÆôÜ
- ê»õÇÉÛ³ - ¼»ÝÇÃ,
- îÝ»÷ñ - øÉ¿ûå äñÇõÅ,
- îÇݳÙû øÇ»õ - üÇáñ»ÝÃÇݳ,
- ìáÉýëåáõñÏ - ܳ÷áÉÇ
ºðÎàôÞ²´ÂÆ úðàô²Ü βðºôàð
ØðòàôØܺðàô Ú²ÚÆðÀ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ºñÏáõß³μÃÇ ûñáõ³Ý ϳñ»õáñ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç ËáõÙμÇÝ ¹ÇñùÁ).
²êÆàÚ ØÆÜâºô 23 î²ðºÎ²Ü ²ÊàÚº²Ü. ¼îàôØÆ ².вܶð. IJØ
ÈÇμ³Ý³Ý - سÉïÇí
18:30
öàðÂàôβÈÆ ²ÊàÚº²Üàôº²Ü 26-ð¸ вܶðàô²Ü
ìÇÃáñdz ê»Ãáõå³É (15) - ö³ßáë î¿ ü»ñ»ñ³ (7)
22:00
²ðIJÜÂÆÜÆ ²ÊàÚº²Üàôº²Ü 6-ð¸ вܶðàô²Ü
Üáõ»í³ ÞÇù³Ïû (28) - ê³Ý Èáñ»Ý½û (3)
21:00
ä²êøºÂäàÈ
²Ù»Ý³å³ïÇõ î¿ñ Ü»ñë¿ë ä»ïñáë ÄÂ. ϳÃáÕÇÏáë å³ïñdzñùÁ, Ð³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ »åÇëÏáåáë³ó êÇõÝÑá¹áëÇ Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝÁ ³éÝ»É¿Ý »õ êáõñμ ²ÃáéÁ ï»Õ»³Ï å³Ñ»É¿Ý »ïù,
ÁݹáõÝ»ó ³ñÑdzå³ïÇõ ï¿ñ ÚáíѳÝÝ¿ë ³ñù»åÇëÏáåáë
âáɳù»³ÝÇ Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ äáÉëáÛ Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ ûÙÇ
³é³çÝáñ¹Ç Ñáíáõ³Ï³Ý å³ßïûÝ¿Ý, Áëï ²ñ»õ»É»³Ý ϳ ÃáÕÇÏ¿ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ γÝáݳ·ñÇ Ï³ÝáÝ 210-ÇÝ:
лï»õ³μ³ñ êáõñμ ²ÃáéÁ Þ³μ³Ã, 21 سñï 2015-ÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ»ó ÿ êñμ³½³Ý ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÁ í»ñç ¹ñ³õ ·»ñ³å³Ûͳé ѳÛñ È»õáÝ ³ñù»åÇëÏáåáë ¼¿ùÇÛ»³ÝÇ, äáÉëáÛ Ñ³Û
ϳÃáÕÇÏ¿ ûÙÇÝ Ñ³Ù³ñ ³Ýáõ³Ýáõ³Í ³é³ù»É³Ï³Ý ϳé³í³ñÇãÇ å³ßïûÝÇÝ »õ ³Ûëå¿ëáí ·áñͳ¹ñáõ»ÉÇ ¹³ñÓ³õ äáÉëáÛ ³é³çÝáñ¹áõû³Ý Çñ å³ßïûÝÁ, áñáõÝ Ñ³Ù³ñ ÁÝïñáõ³Í
¿ñ Ð³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ »åÇëÏáåáë³ó êÇõÝÑá¹áëÇÝ ÏáÕÙ¿Ý:
²Ûëáõ ²ñÑdzå³ïÇõ ѳÛñ È»õáÝ ³ñù»åÇëÏáåáë ¼¿ùÇÛ»³Ý ÉÇÇñ³õ ³é³çÝáñ¹Ý ¿ äáÉëáÛ Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ ûÙÇÝ:
ä¿Ûñáõà 21 سñï 2015
¸Çõ³Ý Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ ä³ïñdzñù³ñ³ÝÇ
ÈÆ´²Ü²ÜÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
ÐÀøؾ Ú²Ôºò ÐàôöêÆÜ
ÈÇμ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³Ýáõû³Ý ãáññáñ¹ Ñ³Ý ·ñáõ³ÝÇÝ ´.ËÙμ³ÏÇÝ Ù¿ç ÐÁùÙ¿Ý ³ñӳݳ·ñ»ó Çñ »ññáñ¹
Û³ÕóݳÏÁ, »ñμ Çñ ¹³ßï¿Ý
¹áõñë Û³Õûó Ðáõ÷ëÇÝ 93-83
ѳßÇõáí: Ðáõ÷ëÇ ³Ù»Ý³É³õ
Ý߳ݳÏáÕÝ»ñÝ ¿ÇÝ ³Ù»ñÇϳóÇ
Þ³ñáÝ üÇßÁñ` 33 Ï¿ï, 10 éÇ å³áõÝï, 4 ÷á˳ÝóáõÙ, 2 åÉáù
»õ ³Ù»ñÇϳóÇ Â³ÛñáÝ Ü»ÉëÁÝ`
21 Ï¿ï, 10 éÇå³áõÝï, 3 ÷á ˳ÝóáõÙ, 3 ÷³Ëóáõ³Í ·Ý¹³Ï,
1 åÉáù ÇëÏ ÐÇùÙ¿Ç ³Ù»Ý³É³õ
Ý߳ݳÏáÕÝ»ñÝ ¿ÇÝ ³Ù»ñÇϳóÇ
»ñ¿É êÃáÏÉÇÝ` 29 Ï¿ï, 2 éÇå³áõÝï, 4 ÷á˳ÝóáõÙ, 1 ÷³Ëóáõ³Í ·Ý¹³Ï, 1 åÉáù »õ гÛÏ Î¿ûù×»³Ý` 28 Ï¿ï, 8 éÇå³áõÝï,
2 ÷á˳ÝóáõÙ, 1 ÷³Ëóáõ³Í ·Ý¹³Ï:
¶ð²ôàô²Ì úð
è²Î ÞàôÞ²Üì²ð¸ºÜÆ ²ÎàôØ´
ܲʲֲÞ
гÛϳ½»³Ý гٳÉë³ñ³ÝÇ 60 ²Ù»³Ï
´³ñÓñ Ñáí³Ý³õáñáõû³Ùμ
г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ¸»ëå³Ý³ï³Ý
¶áñͳÏóáõû³Ùμ
س˽áõÙÇ ÐÇÙݳñÏÇÝ
гÛϳ½»³Ý гٳÉë³ñ³ÝÁ ÎÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿
ºñ»õ³ÝÇ §´³ñÓñ ²ñáõ»ëï¦ Î»ñå³ñáõ»ëïÇ Î»¹ñáÝÇ
§²ñ»õ»Éù¿Ý ²ñ»õÙáõïù, ²ñ¹Ç³Ï³Ýáõûݿ
Ú»ï-²ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÇõݦ òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ
سëݳÏóáõû³Ùμ` سñïÇñáë ê³ñ»³ÝÇ, ²ñßÇÉ
ÎáñùÇÇ,ì³ñ¹·¿ë êáõñ»Ý»³ÝÇ, ºñáõ³Ý¹ øáã³ñÇ, ØÇݳë
²õ»ïÇ뻳ÝÇ, ¾ïϳñ Þ³ÑÇÝÇ, Ú³ñáõÃÇõÝ Î³É»ÝóÇ,
ijÝë¿ÙÇ, ¶³ñ½áõÛÇ, »õ ųٳݳϳÏÇó ϳñ»õáñ³·áÛÝ
³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñáõ ·áñÍ»ñáõÝ
´³óáõÙ` ÐÇÝ·ß³μÃÇ, 19 سñï 2015 »ñ»ÏáÛ»³Ý ųÙÁ 6-ÇÝ
òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ ÏÁ ß³ñáõݳÏáõÇ ÙÇÝã»õ 25 سñï 2015
³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10¬¿Ý ÙÇÝã»õ »ñ»ÏáÛ»³Ý ųÙÁ 7,
μ³óÇ ÎÇñ³ÏÇ¿Ý:
гÛϳ½»³Ý гٳÉë³ñ³Ý, Ø¿ùëÇù öáÕáó, ø³ÝóñÇ,
ä¿ÛñáõÃ, лé: 01-353010/1/2
ÎÆð²ÎÆ, 17 زÚÆê 2015
¶ð²ôàô²Ì úð
ÐêÎàôØÆ ²ð²ðàÔàôÂÆôÜ
Üàð вÖÜàÚ ê. ¶¾à𶠺κԺòôàÚ Ø¾æ
âáñ»ùß³μÃÇ, 25 سñï 2015-ÇÝ, »ñ»ÏáÛ»³Ý ųÙÁ 6£00-ÇÝ
ê. ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ÑëÏáõÙÇ
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ£
äÇïÇ å³ï·³Ù¿`
Ðá·ß. î. ì³ÑñÇ× ²μÕ. Ô³ñ³Ë³Ý»³Ý
êÇñáí ÏÁ Ññ³õÇñ»Ýù ѳõ³ï³ó»³É Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á
Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»Éáõ Ñá·»å³ñ³ñ ³Ûë ³ñ³ñáÕáõû³Ý »õ
Éë»Éáõ гÛñ êáõñμÇÝ ËûëùÁ£
²ԲβÜàôÂÆôÜ
ê. ¶¾à𶠺κԺòôàÚ
DE LUNETTE
ie
La Premiere
au Liban
r
La de
oS l
Autoroute Jdeideh Pres
Boghos Optic
Tel: 01-870016
ä³ï³ë˳ݳïáõ ËÙμ³·Çñª
ä³ï³ë˳ݳïáõ ïÝûñ¿Ýª
ê»õ³Ï Ú³Ïáμ»³Ý
¾ÉÇ Ð³Å
Website: zartonkdaily.com
e-mail: [email protected]
¸
³õ³Ý»Éáí é³Ùϳí³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëϽμáõÝùÝ»ñ, ÏÁ ѳõ³ï³Ýù μ³½Ù³Ï³ñÍáõû³Ý »õ ³½³ï
ËûëùÇ Çñ³õáõÝ ùÇ: лï»õ³μ³ñ` ûñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝ Ý»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ
ËÙμ³·ñáõû³Ýë ï»ë³ Ï¿ïÁ: γÙù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³ ·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝûñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³Ùïáõû³Ý:
P.O.Box: 11-617 & 175-348 Beirut-Lebanon
Tel./Fax: +961 1 444225
Volume #77
NEWS FROM ARMENIA
Genocide hasn’t End, as Long
as it is not Recognized:
Viken Sarksian
The Armenian Genocide issue is in the historical memory of the
Armenian People. Each Armenian family has a story: the history of
genocide refers to everyone and that’s why it is actual for each of
us. The Head of the Armenian President’s Staff Viken Sarksian
stated this in his speech
delivered at the course
of international media
conference titled “At the
Foothills of Mount
Ararat”.
As reports “Armenpress”, Viken Sarksian
highlighted that even
today, after 100 years,
Turkey keeps denying the Armenian Genocide and Genocide hasn’t end, as long as it is not recognized and condemned.
“An international struggle must be conducted against genocide,
crime against humanity. We speak about Genocide not, because it
pleases us, but to help the international community, as a nation,
which survived genocide, to remain focused on the issue,” Viken
Sarksian concluded.
Among other things, Viken Sarksian noted that this is a warning
that the Genocide must be condemned.
Armenia to Open Consulate in
Erbil Kurdistan (Iraq)
Armenia’s Ambassador to Iraq Garen Krikorian, and the country’s special envoy, Levon Sarksian, met on Wednesday with Kur-
distan Regional Government Prime Minister Nechirvan Barzani to
officially announce the consulate and pledge stronger bilateral ties,
reports the official website of Kurdistan government.
The Armenian diplomats also said the country will offer direct
flights from Yerevan, the Armenian capital, to Erbil in near future.
Armenia and the Kurdistan region are also looking to boost economic and cultural ties. Armenia is a land-locked, mountainous
nation of an estimated three million people located in the South
Caucasus region.
The Kurdistan Region, which remains the relatively prosperous
and stable portion of war-torn Iraq, has attracted many multinational corporations that have invested in the energy, construction
and tourism.
Polish President to Come to
Armenia on April 24
Vi c e - P r e s i dent of the European Parliament
Ryszard Czarnecki, who is
participating in
the Fourth Ordinary Session of
Euronest
PA
ongoing in Yerevan, has told
Zhoghovurd that
he hopes he will
represent the European Parliament and will be in Yerevan on April
24.
Asked whether Poland’s President will come to Yerevan to
attend commemoration events dedicated to the centennial of the
Armenian Genocide, Mr Czarnecki said that Serj Sarksian has
invited him to visit Yerevan on April 24 and the President will be
in Armenia on that day.
French President Francois Hollande and Russian President
Vladimir Putin have announced that they will come to Yerevan on
April 24.
Number 64 / English 7
Issue (21,305)
MARCH 23 - MARCH 29, 2015
I Remember and Demand
Z A R T O N K POLITICAL DAILY
1915-2015
Centenary of the Armenian
Genocide
www.zartonkdaily.com
Reports and Advertisements could be sent to us
by contacting:
Email: [email protected]
P.O.Box: 11-617 & 175-348 Beirut-Lebanon
Tel/Fax: +961 1 444225
If you wish to receive the PDF version of our
daily by email, kindly send us your email
address through any of our addresses mentioned above
ÎÀ ÚÆÞºØ ºô ÎÀ ä²Ð²ÜæºØ
Je me souviens et j'exige
You may also choose to read
on the net by visiting:
Turkey Protests European Parliament Call
for Recognition of Armenian Genocide
The Turkish Foreign Ministry protested on Saturday a recent
report adopted by the European Parliament that called on European Union member states to recognize the Armenian Genocide
at the hands of the Ottoman Empire.
As reports “Today’s
Zaman”, in a statement,
Turkish Foreign Ministry spokesman Tanju
Bilgiç called the European
Parliament’s
annual human rights
and democracy report’s
reference to the Armenian Genocide as
“devoid of historical
reality and legal basis.”
“We find these
expressions extremely
problematic and regret
them,” Bilgiç said in
the statement.
The European Parliament adopted the Annual Report on Human Rights and
Democracy in the World 2013 on March 12. Article 77 of the
report “calls, ahead of the 100th anniversary of the Armenian
genocide, on all the Member States legally to acknowledge it,
and encourages the Member States and the EU institutions to
contribute further to its recognition.”
The Turkish government to this day refuses to acknowledge
that the systematic, state-sponsored murder of 1.5 million
Armenians and the exile of Armenians from their historic
homelands constitutes
a genocide. Instead, the
Turkish state claims
that it was Armenians
who killed Turks and
that Armenians were
relocated from their
homes for their own
safety. Writers and
pub lic figures in Tur key are arrested regularly for speaking
about the Armenian
Genocide, which is
illegal in Turkey under
certain circumstances.
Turkey and Armenia
also have no diplomatic relations. Turkey closed its border with Armenia in 1993 in a
show of support for its co-ethnic ally, Azerbaijan, when war
broke out over Artsakh. Turkey has conditioned its normalization of ties with Armenia on the ceding of Artsakh to Azerbaijan.
INTERNATIONAL NEWS
Congressmen Demand
Increase in US Government
Assistance to Armenia
Erdogan Challenges Armenian
Diaspora over Genocide
Recognition
US Congressmen Adam Schiff (D-CA) and Robert Dold
(R-IL) plan to demand from their administration to increase
the amount of US assistance being allocated to Armenia.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan has challenged the
Armenian diaspora to come up with “documents” to resolve the
intractable political issue surrounding the mass killings of Ottoman
Armenians 100 years ago.
“O, the Armenian diaspora,
our documents are here. Whatever documents you have, bring
them,” Erdogan said while
inaugurating an exhibition on
World War I in the Ottoman
Archive Facility in Istanbul on
March 19.
The Turkish government to this day refuses to acknowledge that
the systematic, state-sponsored murder of 1.5 million Armenians and
the exile of Armenians from their historic homelands constitutes a
genocide. Instead, the Turkish state claims that it was Armenians
who killed Turks and that Armenians were relocated from their
homes for their own safety. Writers and public figures in Turkey are
arrested regularly for speaking about the Armenian Genocide, which
is illegal in Turkey under certain circumstances.
“The Armenian diaspora is trying to instill hatred against Turkey
everywhere in the world through campaigns on genocide claims,”
Erdogan said, stressing that such efforts had intensified in the centennial anniversary of 1915.
“Like in every era in the history, pains and tragedies were experienced during the years of the great war. Armenians were not the only
people affected by them,” Turkey’s president said, employing an
often-used denialist talking point.
“The greatest massacres targeting Muslims in the Balkans and in
Caucasia happened in the same period. In Anatolia, there were hundreds of thousands of people who were harmed by Armenians, as
many as Armenians were harmed,” he said.
Meanwhile, on Tuesday the Euronest Parliamentary Assembly
adopted a resolution calling for the recognition of the Armenian
Genocide. A week before that, the European Parliament adopted a
similar resolution calling on member states to recognize the Armenian Genocide.
Erdogan’s remarks also came a day after more than 40 members
of the US House of Representatives introduced a draft resolution at
the US Congress, describing the killings of Armenians a century ago
as genocide. Parliaments of several countries have already passed
resolutions supporting the recognition of the Armenian Genocide
over recent years.
“The truth should be sought in archives,” Erdogan insisted, accusing the Armenians of not responding to Turkey’s call to examine the
archives and uncover the truth about history.
Armenian leaders have stated in the past that there is no debate
over the veracity of the Armenian Genocide, accusing Turkish proposals for a “panel of historians” as being a ploy to create a debate
where there is none; a debate which Turkey-backed authorities will
be free to derail and stall, giving Turkey another excuse to postpone
recognizing the Armenian Genocide.
The congressmen informed about the aforementioned to
the Washington, DC. correspondent of Armenian NewsNEWS.am.
To note, the US administration has proposed to allocate
$18 million in assistance to Armenia in the coming year.
Congressman Schiff stressed that making ArmenianAmerican relations grow deeper stems from both Armenia’s
and the US interests.
Congressman Dold, for his part, stressed the importance of
increasing the US assistance to Armenia. Moreover, he proposed not to focus solely on financial assistance to the country.
Bétera Recognizes
the Armenian Genocide
The plenary council of Bétera City Council has officially
recognized the Armenian Genocide, as Armeniangenocide100.org reports.
The
city
council’s decision states that
during the reign
of the Young
Turks (191521), Armenians
were killed and
displaced in
the territory of modern-day Turkey, 1.5 million Armenians
were killed, and another 2 million were forced to leave their
homes and seek shelter in different parts of the world, forming the Armenian Diaspora.
Bétera City Council officially recognizes the Armenian
Genocide and condemns the crimes against humanity that
were committed during the Armenian Genocide.
2/E
MARCH 23 - MARCH 29, 2015
Armenia Needs
Political Diversity
I Suppose….
Centennial is More than Enough…
Hagop Avedikian, Editor of the Azg (Nation) daily
(published in Armenia), shared his opinion of constitutional reforms in an interview with Tert.am.
As a member of a traditional Armenian political party,
he is not for party merger. According to him, it is an artificial process. Mr. Avedikian proposes that Armenia adopt
European standards because Europe affords opportunities
for both traditional and new parties.
With respect to the statements that the reason for party
merger is that such a high number of political parties is
unacceptable in a country like Armenia, Mr. Avedikian
said: “Yes, 63 political parties are said to be registered in
Armenia. But being registered is a different thing. We
have more than 4,000 non-governmental organizations.
But only a few of them are capable of anything. As regards
party merger, it is an artificial process.
What is the basis? Are parties expected to join one
another and form new parties? I cannot understand it.”
Asked about solutions, Mr. Avedikian said:
“A solution would be reducing the threshold for parties
running for Parliament from 7% for political alliances and
5% for political parties down to 1%. But it may be irrelevant as well. In Israel, for example, small political parties
may be influential reforms or formation of a new government –even if they have a couple of their representatives.
And two major parties may counterbalance each other.
This is one of the ways of forming a multiparty system in
Armenia, but not by means of artificial party merger.
Merger round what? Numerous parties with different
names joined the Prosperous Armenia party (a list compiled prior to the 2012 parliamentary elections – ed.) What
was the ideological basis of that alliance?” Elaborating on
constitutional reforms, Mr. Avedikian pointed out their
advisability.
“I have not examined the concept so I cannot say anything. But my principled stand is as follows: when we say
‘Constitution’, it must be honored at any cost. “As regards
the proportional representation and first-past-the-post voting systems, I would support proportional representation if
Armenia’s political parties were real political parties. Most
of them are one-man parties or money-parties. Very few
parties are of global importance in Armenia, and they are
idle if they have no money or power. They face serious
problems in political integration. Therefore, proportional
representation or first-past-the-post voting systems do not
matter.”
As an Armenian and adoptive son of early-genocide parents, I personally am quite astonished, as well unsatisfied to witness such a
strict, obvious and basically inhumane treatment from international
organizations that normally announce their ‘human’ priorities, whatsoever their political reasons….I would much like to be simple and
feasible in my forthcoming comments and never wish to make these
considered as extreme affiliation concerns.
One of the initial basics that UN should never deny is the official
adoption of the Armenian Genocide – regardless if nonexistent yet in
those days… - as the 20th century’s first anti-human treatment by a
‘backed’ nation against a small but certainly innocent and ‘neglected’
nation, under clear and evident approval of international powers that
came to fight for ‘own’ rights but never for human rights, below the
well-known political title of “WWI”….
Let’s leave the past100 years and come now to ask the same question: Why can you not, dear world powers, come to do the least a
human concept
requires: Accept the
1915 massacre as a
premeditated genocide…and that’s
all!!! No further is
in demand and no
additional hands
would be extended
for further assistance but…just to
feel what God has
created men to feel,
as long as their creation has always
been under the
nomination
of
“ h u m a n
being”…with the
“being” feasibly
active but the
“human” somehow
nonexistent!
Personally, I will never wish to direct any nation for any interpersonal hostility but as a member of a nation, internationally accepted
as a “nation” by UN, I hereby am quite surprised to notice the following internationally described evidence that would allow many to
ask questions but certainly with no answers:
When the total number of member states of the UN counts 193, I
By Hovik Nersissian
would certainly come to be surprised to see only 20 sovereign
nations so far officially recognize the Armenian Genocide, out of
which 1 only from the entire Middle East area (Lebanon), 14 from
Europe, 4 from South America and Canada…
Are the 90% remaining member states “unaware” of the Genocide…or ‘obliged’ not to be aware of for certain political reasons…?
Does the 21st century concept disregard “humanitarianism” vis-àvis “world-power” obligations…?
Do the world powers, today, think we apply exaggeration in our
Genocide demands for ‘predetermined profits’…??
Can’t the current ‘civilization’ accept what the least happened
with this small nation, Armenian, and give a hand of ‘condolence’…at least?
Isn’t the confidential
but
official
announcement by the
American Ambassador
then, Henry Morganthau, sent to the US
Secretary of State in
Washington on July
20, 1915, enough to
have the real evidence
from one of the world
leading states…?
Going
further, This eyewitness account appears in: Morgenthau,
aren’t the photos of Henry, Ambassador Morgenthau's Story (1918);
Armenian victims left
Miller, William, The Ottoman Empire and its
by the roadside, supSuccessors 1801-1927 (1936).
plied by the same
office of the American Ambassador, real and enough to verify the
atrocities…?
Dear readers.
On the 1st centenary of the Armenian Genocide, I will not come to
indicate in public its past details & present consequences that the
same Armenian nation experiences and suffers…
We are highly proud of our independent nation, Armenia, but
would always long to have an “all-Armenia”, past and present, unified under one rule and one boarder, officially approved by UN and
backed by the total 193 member states…
….maybe only then these nations will no more be under the obligation of Genocide recognition as long as “political recognition” will
come to overpower the status quo…unfortunately…
Hranush Hagopian: “Why did the Armenian
People Became Dispersed Across the Globe?”
In her speech at the three-day media forum entitled “At the
Foot of Mount Ararat”, RA Minister of Diaspora Hranush
Hagopian drew the international journalists’ attention to the points
regarding the Armenian Genocide that require serious research, as
well as the irrefutable facts that are absolute truth and don’t have
to be proved or be a subject for debate.
In that part of her speech, Hagopian particularly mentioned the
following:
“Dear journalists,
I would
like you to
focus on the
fact that the
only country
with a closed
border
in
Europe is
Armenia
since Turkey
keeps the
country in a
blockade,
causing damages worth
billions.
Diaspora Armenians continue to suffer the consequences of the
Armenian Genocide because all Diaspora Armenians spend
tremendous amount of money and a lot of spiritual resources to
achieve justice, and who has “counted” that suffering?
Turkey overtly falsifies its history and world history. This issue
is a criminal act and needs to be treated seriously.
The murders of Hrant Dink and the Armenian soldier in Hungary remained unpunished. The Azerbaijani murderer became a
hero. As for Turkey, being unpunished in the past, it continues its
criminal policy.
I would like you to present the lessons learned from the
Armenian Genocide to the world correctly so that nobody remains
unpunished. The damage that can be restored must be restored,
while the damage that can’t be restored must be compensated.
Dear journalists,
Has anyone ever asked himself how many millions of children
were not born in the past century, or how Armenian women and
orphans suffered during those days? Armenian women were not
only raped, but were also forcefully converted. Many were forced
to throw themselves into the Euphrates River so that they would
save themselves from the Turks’ persecutions.
I would like you to flip through the pages of foreign newspapers published between 1895 and 1923. We have only published
the 1,600-page collection of articles printed in The New York
Times up until 1915. The articles show how the Armenian Genocide was planned and what was written about the Genocide during
those days.
The other is the difference between the Turkish government’s
position and the position of the public. This is also a topic for
research because public opinion is gradually changing, but unfortunately, the government’s position remains unchanged.
The next issue is that the Armenian Genocide led to the “emer-
gence” of two types of people or Armenians. Today, in Turkey
you will constantly hear the expression “grandchild”. I would like
you to read the book Grandmother by famous Turkish lawyer,
Hrant Dink’s lawyer Fethiye Çetin. Before her death, Çetin’s 94year-old Armenian grandmother, who had always presented herself as a Turk, tells her granddaughter the whole truth about the
Armenian Genocide. Çetin understands what her people did to the
Armenians and writes the book Grandmother, which has been
published in various languages.
The Armenian “with two lifestyles” has also been formed.
Until 18:00, they live as Turks, but after that they become Armenian in their families. Imagine the moral and psychological suffering that those people undergo every day.
Ask the Turks denying the Armenian Genocide whatever happened to the 2.5 million people who were living in Turkey and
why the desert of Deir ez-Zor was full of human bones that had
not been buried.
The Armenian Genocide is a fact, and like a mathematical
axiom, it doesn’t need to be proved.
Why did the Armenian people become dispersed across the
globe? Why were so many orphanages and homes for the elderly
created? Why were the Ambassadors of those days sending horrible letters to the leaders of their respective countries?
Great Britain, Russia and France announced that what was
happening to the Armenians was a crime against humanity and
civilization. At the time, the term “genocide” was unfamiliar to
mankind. This is what the three great powers said.
Tell me how can we talk about a trial when in 1921 Turkey’s
military tribunal gave a life sentencing to Talaat, Enver and Djemal, the leaders of the Young Turks.
In closing, I would like to say that we Armenians are a nation
of people who have overcome death, have won Turkey’s policy,
have settled in 100 countries and have become strong, established
and developed people. We have not converted in any country. We
have created strong communities and have continued to live and
create. We have established our free and independent state.
Throughout the past century, we have established the HomelandDiaspora-Artsakh partnership and will continue our struggle to
prevent future genocides. We will fight to restore human rights,
the rights of the inheritors of martyrs of the Armenian Genocide,
as well as our rights as individuals, as a community and as a
nation. We will fight to continue to remember and remind about
the martyrs who remained unburied, the 1.5 million martyrs following us like a shadow. By canonizing the martyrs, we will send
them to the Kingdom of God. We have to fight to make sure genocide never happens again in any country. Finally, the Turks must
know that we Armenians won’t keep silent and will continue our
struggle. The year 1915 is not the year to execute an entire nation.
Armenians in 100 countries around the world will continue the
struggle. I believe that there will come a day when the Turks will
recognize the Armenian Genocide and that justice will be served
sooner or later.
I would like to end my speech with the following story:
“Before his death, a father tells his son, ‘Son, we, 15,000 visually
impaired orphans reached Deir ez-Zor, if there comes a day when
you forget the genocide, remember my eyes’.”
www.hayernaysor.am
Writer Peter Balakian
Discusses Armenian
Genocide at Holocaust
Museum Houston
A crowd gathered at the Holocaust Museum Houston on Saturday, March 14, for an emersion into a fascinating lecture on
Raphael Lemkin, the 100th Anniversary of the Armenian Genocide, and cultural destruction.
Tamara Savage, Director of the Holocaust Museum Houston
introduced Balakian, the Donald M. and Constance H. Rebar Professor of the Humanities at Colgate University, who has made the
genocide a key part of his life’s work as an award-winning writer,
poet and genocide expert.
Balakian started by praising the history of Jewish rescue, witness, and intellectual work on the Armenian Genocide. From
Ambassador Henry Morgenthau to Raphael Lemkin, to Franz
Werfel and into the modern era of Jewish scholars working on
and standing up for the Armenian Genocide discourse, Balakian
noted that “the role Jews have played in bearing witness to and
later defining the Turkish genocide of the Armenians has been
profound.”
It was Lemkin who became the father of the U.N. genocide
convention of 1948. It was Lemkin who coined the phrase
“Armenian genocide” in the 1940s. As a graduate student he challenged his professor after learning about the Turkish massacres of
the Armenians: “How can it be that if one man kills another he is
charged with murder, but if a whole nation-state kills more than a
million people they are allowed to do it without any consequences?” And this moment ended up changing his career path.
Among Lemkin’s many layers of his understanding of genocide as a crime is the concept that the destruction of culture is
also a vitally important aspect of the genocidal process. At the
core of every group identity is also culture and the cultural institutions that codify group identity.
See Writer Peter Balakian Discusses page 4
3/E
mARCH 23 - MARCH 29, 2015
CENTENARY OF THE ARMENIAN GENOCIDE
DIASPORA NEWS
Over 40 House Members Spearhead
Centennial Call for Truth and Justice for
The Armenian Genocide
Haigazian University 60th Anniversary:
“East to Western, Modern to Postmodern”
Art Exhibition by “Bardzr Arvest”
Fine Art Center – Yerevan
WASHINGTON, DC –
Reps. Robert Dold (R-IL),
Adam Schiff (D-CA), David
Valadao (R-CA), and Frank
Pallone (D-NJ), along with 40
other members of the House of
Representatives, introduced the
Armenian Genocide Truth and
Justice Resolution (H.Res.154).
This bipartisan resolution calls
upon President Barack Obama
to work toward equitable, constructive, and durable Armenian-Turkish relations based on
the Republic of Turkey’s full
acknowledgement of the facts
and ongoing consequences of Representatives Robert Dold, Adam Schiff, David Valadao and Frank Pallone
Lead Introduction of Armenian Genocide Resolution (H.Res.154)
the Armenian Genocide. The
resolution will also establish a fair, just, and comprehensive international record of this crime
against humanity.
LA City Council Approves Designation of
Armenian Genocide Memorial Square
The Los Angeles City Council unanimously approved a motion on Wednesday that will designate the intersection of Hollywood Boulevard and Western Avenue as Armenian Genocide Memorial Square to commemorate the 100th anniversary of one of the greatest crimes against humanity,
Council members Mitch O’Farrell and Paul Krekorian announced Wednesday.
The motion, which was co-introduced by O’Farrell and Krekorian, and seconded by Council
President Herb Wesson, directs staff to install signage at Hollywood Blvd and Western Ave, which
is located in the Little Armenia neighborhood of the 13th District. The intersection is a key point for
the annual genocide march, and commemorative events are held in cities around the world every
April 24.
“This memorial square will honor the 1.5 million Armenians that perished, and the hundreds of
thousands more that were permanently displaced, while serving as a daily reminder of what happened 100 years ago,” said Councilmember O’Farrell, who represents the 13th District. “The cultural, economic, and political contributions that have emanated out of Little Armenia for decades have
helped make all of Los Angeles a better place, and understanding the history of the
Armenian genocide makes us
all more enlightened.”
Vice Consul of Armenia
Valery Mkrtoumian was on
hand for the vote today and
spoke in favor of the motion.
The City Council also discussed additional plans to
commemorate the 100th
anniversary, including planting 100 pomegranate trees
across the City and illuminating City Hall in purple for the week of April 24.
“This memorial shows that the City of Los Angeles is fully committed to commemorating the
Armenian Genocide and educating people throughout the city about our community’s continued
struggle for justice and recognition,” said Councilmember Krekorian, District 2. “Like so many others, members of my family survived the genocide and planted our roots in this great city. It is so
important that we honor those who died so that we can preserve our history and prevent such horrors from happening again.”
This year’s March – termed March for Justice – will be on a much larger scale than the annual
marches. It will start in the 13th District and stretch six miles through the 4th Council District, the
City of West Hollywood, and then to the Turkish Consulate in the 5th Council District. Thousands
of Armenians from across the Southland are expected to gather for the event,
Greater Los Angeles is home to the largest population of Armenian-Americans in the United
States.
BBC Radio 4 to Mark the 100th
of the Armenian Genocide
A special edition of
BBC RADIO 4 will be
marking the 100th
anniversary of the
Armenian genocide on
Easter Sunday, April 5.
Presenter, Caroline
Wyatt, will explore the
story of how, in 1915,
hundreds of thousands of
Armenians were forced to
leave their homes in the
Ottoman Empire. Many were killed or died from starvation or disease during the deportation.
The Armenian Apostolic Church plans to mark the centenary by canonizing one and a half million victims of the genocide.
On Easter Day in 1870 the Holy Trinity Armenian Church of Manchester opened its doors for the
first time. The authors of the program visit this community to reflect on the anniversary and its legacy.
On the occasion of its 60th Anniversary,
under the high patronage of the Armenian
Embassy in Lebanon, and in collaboration with
the Makhzoumi Foundation, Haigazian University proudly presented the “Bardzr Arvest” Fine
Art Center from Yerevan, Armenia in an exhibition entitled “East to West, Modern to Postmodern”, on Thursday, March 19,
2015, at the
Haigazian University Art Center, the Matossian
Gallery.
The capacity
audience included the Armenian
Ambassador to
Lebanon, H.E.
Mr.
Ashot
Kocharian,
founder of the Makhzoumi Foundation, Mr.
Fouad Makhzoumi, representative of the Commander of the Army Gen. Jean Kahwaji, the
President of the Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East, Rev. Mgrdich
Karageuzian, Archbishop Kegham Khatcherian,
government officials, religious leaders, political
party representatives, Lebanese and Armenian
community leaders, media and a big crowd of
art lovers.
The event started with a warm welcome by
University President, Rev. Dr. Paul Haidostian,
who thanked the contributors of this event;
Bardzr Arvest Fine Art Center of Yerevan for
graciously showcasing their rich collection, the
Armenian Embassy for its patronage, and
Haigazian’s
cooperation with
the Makhzoumi
Foundation and
the personal presence of Mr.
Fouad Makhzoumi. Striking on
the note of quality at Haigazian’s
60th Anniversary,
Haidostian said,
“with Lebanon
known for its
high appreciation for beauty; and with Armenia
generously endowed with cultural creativity, no
wonder that as HU hosts the best of Armenian
art and presents it to the Lebanese community.”
Instilling a sense of hope, Haidostian continued
by saying, “the more we focus on the ugliness
that surrounds us, the more we give in and
despair; and the
more we pay
attention to genuine beauty, the
higher our spirits
go.”
In his congratulatory remarks,
Ambassador
Kocharian,
stressed on the
rich historic and
cultural heritage
of the Armenian
nation, sharing
his pride of the “Armenian vibrant community
of Lebanon who survived genocide, and very
soon created a lively and dynamic community
with its diverse infrastructures, and preserved
its Armenian language.” After praising the
invaluable efforts of the leadership of the University in making this event a real success,
Kocharian acknowledged the vital role of
Haigazian University in promoting dialogue,
harmony, professionalism, interconnectedness
of people, as well as a refined taste.
Mr. Fouad Makhzoumi, started his speech by
congratulating Haigazian University for its 60th
Anniversary, and considered its student body
the 21st century generation of Lebanon. Putting
By Mira Yardemian - PR Director
a high hope on this new generation, Makhzoumi
stressed on the pivotal role the civil society,
educational institutions, and business leaders
should play in widening the scope of opportunities of the youth, through investments and global
economic
experiences. He
then emphasized
on the efforts the
Makhzoumi
Foundation
invests in the
educational field,
which eventually
yields to openness, confidence,
respect, dialogue
and coexistence
a m o n g
Lebanese.
The Director of the Modern Art Museum of
Armenia, who was there to represent the”
Bardzr Arvest” Fine Art Center, briefed on the
most valuable pieces of the exhibition. She also
pointed out that that the Center was nominated
as the Best Gallery of Art Monaco 2014.
This year, Haigazian University celebrates
the 60 years of its foundation, adopting the slogan of “Pride in Merit”. Within the series of
anticipated events for this year, Haigazian University, through this high caliber exhibition,
highlights the Armenian art and culture that has
always been a vital aspect of this university’s
existence. The University collaborated with the
“Bardzr Arvest” Fine Art Center from Yerevan,
Armenia,
to
showcase one of
the largest group
exhibitions of
Armenian artists
ever to be shown
in Lebanon. The
exhibition
embraces a variety of artists,
styles, and time
periods.
On the occasion of the 100th
Anniversary for the Armenian genocide, the
“Bardzr Arvest” Fine Art Center is touring the
world to show some of the best artwork that
Armenia has to offer. The tour is starting in
Lebanon, due to the importance of the Armenian Diaspora in Beirut and the unique occasion
of Haigazian’s 60th Anniversary. The exhibition
includes 64 artworks of Armenian and Diaspora
Armenian artists,
covering a period of 3 centuries,
from the 19th till
the 21st century.
Some of the
highlights of this
exhibition are
the
“Yellow
Mask” painting
by the FrenchArmenian artist
Leon Tutundjian, which is a masterpiece of the
early surrealist period. In addition to it, a “Still
Life” by Jean Jansem and “Versailles Park” by
Jean Carzou are going to be shown for the first
time. One more pride is the “First Sin”, a painting in space” by Ervand Kochar, which has won
the 1st prize in the 2012 Art Monaco Fair. The
exhibition will also feature works of world
renowned Armenian artists such as Arshile
Gorky, Sarkis Diranian, Vardges Sureniants,
Vahram Gayfejian, Arsen Shabanian, Edgar
Chahine, Robert Elibekian, and many more.
“East to West, Modern to Postmodern” is in
course until Wednesday, March 25 2015, from
10:00 A.M. to 7:00 P.M., excluding Sundays.
4/E
MARCH 23 - MARCH 29, 2015
ARTS & LIVING
“100 Doors”-Unique Pilgrimage
to Armenian Churches
Brand Library to Host
Armenian-Turkish Film Day
Acclaimed Armenian Genocide
Documentary to Air on PBS
Film director Khachik Yeghoyan has initiated and is carrying
out the “100 Doors” photo project in memory of the 1.5 million
Armenians martyrs and on the occasion of the Centennial of the
Armenian Genocide.
In an interview with Panorama.am, the film director said the
In collaboration with Life100, an exhibition at the Glendale
Brand Library, in honor of the 100 year anniversary of the Armenian Genocide, the USC Institute of Armenian Studies will present
an afternoon of short films produced by filmmakers from Armenia
and Turkey on Sunday, March 22, 2-7 p.m. at Brand Library (1601
W. Mountain Street) in Glendale. The same program will be repeated at the USC Campus on April 23.
Many of the films are award-winning and all focus on the complex relations between Armenians and the Turks in the century after
the genocide. All films are subtitled in English.
Refreshments will be available throughout the afternoon and
visitors are welcome to come and stay as long or as short as they
please.
doors of 100 churches will be photographed during the implementation of this project.
“When the project is over, we will hold an exhibition to showcase the photos. It’s going to be an interesting pilgrimage. We’re
certain that the visitors will not only come to view the photos, but
will also say a prayer as they walk by the photos of those churches.
That’s exactly the goal of this project. We want to pray as a nation
so that justice is served, so that the Turks recognize the crime that
their ancestors committed, apologize and make reparations,”
Yeghoyan said.
Yeghoyan also mentioned that he had come up with the idea of
this project in 2012, discussed it in 2013 and started implementing
it with photographer Ruben Martirosyan in 2014. The two have
already taken photos of 80 churches. There are still 20 churches
left, including churches in Artsakh, Javakhk and Western Armenia.
“Unfortunately, we can’t go to Nakhichevan. We have chose this
path in order to present Armenia that our ancestors dreamed of,
had, but lost and part of which was liberated,” he said.
Besides taking photos of the doors of churches, film director
Khachik Yeghoyan and photographer Ruben Martirosyan have also
held a flashmob by taking photos of their close friends with shirts
reading “Our Wounds Are Still Open”. Yeghoyan said there was a
lot of feedback and that many people wanted to participate in the
flashmob. “However, there were those who deceived us, took the
opportunity and started producing and selling shirts with the same
slogan and ascribing that to us. We had to go against that and
decided to sell the shirts for AMD 2,400.”
“1915″ Movie Trailer,
Poster Released
In honor of the
100th anniversary of
the forgotten genocide
that ravaged the
Armenian population
of Ottoman Turkey,
Bloodvine Media, in
conjunction
with
Strongman
and
mTuck man Media,
plans to release
“1915” in theaters on
April 17 and on
demand April 22, 2015.
The psychological thriller is directed by Armenians Garin Hovannisian (author of Family of Shadows) and Alec Mouhibian, and
features a who’s who of Armenian cast and crew, including executive producer Raffi K. Hovannisian (Armenia’s first foreign minister), Grammy Award winning composer Serj Tankian (from the
band System of a Down, soon to go on a tour dedicated to the
Genocide), and actors Simon Abkarian (Casino Royale) and Angela
Sarafyan (Twilight). The filmmakers will also join tens of thousands of Armenians on a march for justice on April 24 in Los
Angeles to bring attention to the first genocide of modern history –
which has been denied by the government of Turkey for an entire
century. In Yerevan, a historic premiere is being planned at the
Moscow Theatre for April 25.
Writer Peter Balakian
Discusses Armenian Genocide
at Holocaust Museum Houston Hye Riders Will Ride From France
from page 2
to Armenia for Raising Awareness
The official number of dead in the Holocaust, according to the
U.S. Holocaust Museum is 5.1 million. In the Armenian case,
About the Armenian Genocide
Lemkin put the death toll at 1.2 million. The epicenter of killing
was in 1915 and 1916. About two-thirds of the Armenian population perished.
Balakian discussed some definitions of culture as essential to
the identity of any ethnic group. And he analyzed some of the
tactics of Turkish assault on Armenian culture in 1915. He discussed the destruction of about 4,500 churches and schools; the
killing of culture producers: writers, teachers, editors, clergy,
journalists on April 24 and after throughout Turkey; and the
forced conversion of Armenians to Islam as a way of eradicating
ethnic identity and absorbing Armenians into the Turkish nation.
Balakian discussed the city of Ani among many Churches in
eastern Turkey as an example for the politicization of historical
monuments and preservation in a post-genocidal context. Ani,
which Balakian suggested might be seen as the equivalent of Florence for Italy, was the medieval capital of the Armenian
Bagratid kingdom in the 10th and 11th centuries and is today on
the Turkish-Armenian boarder was celebrated for the artistry of
its churches and other structures. The city was abandoned in the
seventeenth century and has since been subjected to earthquakes
and destruction that have left it in ruins.
Balakian referred to Grigoris Balakian’s “The Ruins of Ani”
to suggest that scholars might now see the erosion and falsification of Ani by the Turkish government today through a post-colonial lens. During his presentation, Balakian emphasized the connection that Armenians have to eastern Turkey but also the experiences of exile and loss because of what he called the ‘lock out
syndrome’ which is the result of Ankara’s policy of disallowing
even proper identification on the signage of the historic Armenian churches.
In response to a question from the audience about the US government’s refusal to go on official record about the Armenian
genocide, Balakian noted that the State Department remains
afraid of standing up to Turkish coercion and pressure, and this
seems to be a failure of ethical courage. Twenty-two countries
have passed a resolution of recognition of the Armenian Genocide including Poland, Sweden, France, Greece, and Switzerland.
Vreij Kolandjian thanked Professor Balakian for his lecture
which underlines the importance of Genocide as a chain of never
ending violence and destruction and thanked the Holocaust
Museum Houston for emphasizing the importance of the Armenian Genocide by hosting two lectures and one exhibition on the
topic three months in a row.
Editor in Chief
Director in Charge
Sevag Hagopian
Elie Hajj
Attached are Pictures taken from Blessing of Hye Riders in
Armenian Church for their World Tour on Bike to commemorate
The Centennial of Armenian Genocide, reports the Aypoupen.com.
At first glimpse you’d think it is a scene from the TV show, but
when you look deeply you will see the Armenian Tricolor along
with the US Flag on the badges, few moments later, you will realize these are Armenian American Hye Riders Motor Club.
«For raising awareness about the Armenian genocide Hye Riders will ride from France to Italy, Greece, Bulgaria and Georgia and
will be in Armenia for the Centennial of the Armenian Genocide,
follow us on FaceBook for daily news and pictures from the
WORLD TOUR. Less than 2 weeks left to World Tour».
The “Hye Riders” are a group of Armenian men who love to
ride their motorcycles. They organize events, ride their bikes, and
live proudly as Armenians.
In 1998 The Hye Riders motorcycle club had the honor and
blessing by another significant motorcycle club to be known as the
only Armenian motorcycle club formed in the United States. This
recognition was done by a well-known and respected club called
“Vagos” (the “Vagos” were established in the early ’60s). The Hye
Riders are grateful for their support and understanding. The Hye
Riders proudly represent their name and clean images wherever
they ride. Each day, the Hye Riders carry their good reputation
within the motorcycle and Armenian communities.
The Hye Riders ride twice a week. Most of the time, their rides
are for charity and fundraising events. They also participate in
Harley Davidson organized events to raise money, to donate gifts
and toys to orphans in Los Angles.
Website: zartonkdaily.com
e-mail: [email protected]
The documentary “The Armenian
Genocide” presents the complete
story of the first Genocide of the 20th
century – when over a million Armenians died at the hands of the
Ottoman Turks during World War I.
This award-winning and critically
acclaimed one-hour film, originally
aired on PBS in 2006, will be distributed to public television stations
across the United States in April 2015
to commemorate the 100th anniversary of the Genocide. The film’s rerelease is made possible by the
Armenian Genocide Centennial Committee of America, Eastern Region.
The film was written, directed and produced by Emmy Award-winning producer Andrew Goldberg of Two Cats Productions.
Stories and Photos of
45 Armenian Genocide
Survivors in One Book
Photographer Nazig Armenagian will present a book¬album of
photos of survivors of the Armenian Genocide. It took years of
hard work for the photographer to compile the personal stories of 45 Armenian
Genocide survivors living
in different parts of Armenia and record the horror in
their eyes with her camera.
The 130¬40 page book
will be released in Armenian and English. It will be
illustrated and will include a photo of a survivor next to each story.
The preface of the book will be by Mark Nshanian, and the editor
of the photos will be film critic Viken Kalstian. “I visited survivors
living in different regions. I would go to the villages, and it would
happen that I would visit seven villages and nobody would be
there. I would cry on the way back. Words can’t describe how
much pain I felt whenever I lost track of a survivor. I would get sad
not because I was losing another person to take a photo of, but
because I was losing a person who was close to my heart,” the photographer said in an interview with “Armenpress”.
‘April 24’ App Set to Launch
on April 24
On April 24, 2015, Armenian-American television host Stepan
Partamian will launch his second major app, titled “April 24.” The
app will be available for download from the iTunes Store and
Google Play, free of charge.
The “April 24” App includes the
entire library of Partamian’s “Yes, We
Have” series of books and numerous
entries that are being published for the
first time. The material comprises short
biographies, photographs, as well as US
patents, of Armenians who have contributed their talents to the greatness of
American civilization. Categories
include art, literature, music, theater, cinema, journalism and media, science, technology, medicine, law,
public service and politics, military service, and sports, among others.
Beyond the wealth of information included in the “April 24”
App, its scope will be gradually expanded to comprise the contributions of outstanding Armenians to not only American civilization
but those of other countries across the world, among them France,
Germany, Russia, Britain, and Argentina, complete with photos and
short biographies.
The “April 24” App comes on the heels of the global success of
the “Partam” App, which was released on April 24, 2014. A feature-rich travel guide to every Armenian destination under the sun,
the “Partam” App provides photos and information, including maps
and contact links, pertaining to Armenian destinations and landmarks across the United States, Canada, and elsewhere.
Both the “Partam” App and the “April 24” App are Stepan Partamian’s gifts to the worldwide Armenian community. “This year
we mark the 100th anniversary of the Armenian Genocide,
Turkey’s attempt to annihilate the Armenian people,” Partamian
said. “These two free apps not only provide ample evidence of the
survival of the Armenian nation, but are powerful reminders of its
immense potentialities and continued vibrancy.”
ZARTONK receives material from
around the world and in many languages.
Our Liberal principles advocate ‘Freedom
of speech’ as a mainstay of our beliefs; consequently the subjects
and ideas presented will not necessarily reflect our point of view.
All published material is reviewed, however, we rely on the kind
understanding of our audience when grammatical and spelling mistakes are missed. And in some rare cases, correction of submitted
material is purposely not addressed, if it changes the implied context
of the author.
P.O.Box: 11-617 & 175-348 Beirut-Lebanon
Tel./Fax: +961 1 444225