KPSTU USS Question

sI.-]n.-F-kv.Sn.bp. A¡mUanIv Iu¬knÂ
Xncp-h-\-´-]p-cw.
bp.-F-kv.-Fkv. amXrIm ]co£ þ 2015
kabw: 10.15 -þ 12.00
amÀ¡v : 45
t]¸À þ 1
D¯cjoän icn-bp-¯-c-¯n\p t\sc-bpÅ __nÄ Idp-¸n-¡p-I.
]mÀ«v F H¶mw `mj ae-bmfw þ 1
15 tNmZy-§Ä¡v D¯cw Idp-¸n-¡-Ww.
icn-bmb D¯-c-¯nsâ tImUv sXsc-sª-Sp-s¯-gp-XpI
1.
2.
3.
4.
\oe-¡-cn-ap-InÂt¯m-¸p-I-sfÃmw
Xobn«p kwkv¡mcw I®-S-bv¡p-t¼mÄ
\ob-dn-bpt¶m hmb-\-¡mcm
\odp-sa-¶p-Ån \ndbpw hyY-IÄ
Iem-Im-csâ am\-kn-I-hyY kqNn-¸n-¡p¶ Cu hcn-IÄ Bcp-tSXv?
a.
A¿-¸-¸-Wn-¡À
b.
hb-emÀ cma-hÀ½
c.
H.-F³.-hn.
d.
kpK-X-Ip-amcn
Ime-K-W-\-b-\p-k-cn¨v {Ia-s¸-Sp-¯n-bXv GXv?
a.
amÀ¯m-WvU-hÀa, Ipdp-¸n-Ãm-¡-f-cn, t{]am-ar-Xw, [Àa-cmPm
b.
Ipdp-¸n-Ãm-¡-f-cn, amÀ¯m-WvU-hÀ½, [Àa-cm-Pm, t{]am-arXw
c.
amÀ¯m-WvU-hÀa, Ipdp-¸n-Ãm-¡-f-cn, [Àa-cm-P, t{]am-arXw
d.
amÀ¯m-WvU-hÀa, [Àa-cm-Pm, t{]am-ar-Xw, Ipdp-¸n-Ãm-¡-fcn
A¦-¯n¶pw ]S¡pw
Iq«-¯n¶pw Ipdn¡pw
\mbm-«p-Im-cy-¯n\pw \cn-hn-fn¡pw
aq¶m-bp[w sNmÃn he-¯p-I-¿m XpW-b-s¸«v
\ncq-]n¨ Imcyw km[n-¨p-sIm-Sp-¸m³
hcnI hcnI thWw-þ
GXv Iem-cq-]-hp-ambn _Ô-s¸« hcn-I-fmWv apI-fn sImSp-¯n-cn-¡p-¶Xv
a.
]S-bWn
b.
sX¿w
c.
Xnd
d.
HmW-s¸m-«³
cmP³ Im¡-\m-Ssâ lna-hmsâ apIį-«n F¶ IrXn Ah-km-\n-¡p-¶Xv
GXv hmIy-¯n-emWv?
a.
_Z-co-\m-Y³ \n§-fpsS bm{X hnP-b-I-c-am¡s«
b.
_Zco B{i-a-¯n-te¡v \n§Ä¡v kzmKXw hcq BcXn XpS§n _Z-co-\m
-Ys\ ZÀin-¡mw.
c.
ag ian-¨n-cp-¶-sh-¦nepw ac-¨n-Ã-I-fn \n¶pw shÅw Cäp ho­p-sIm-­n-cp-¶p.
d.
Ntam-fn-bnse B hgn-b-¼-e-¯nsâ XqWpw Nmcn Ccp¶v sNe-h-gn¨ cm{Xn
Hcn-¡epw ad-¡m³ Ign-bp-sa¶v tXm¶p-¶n-Ã.
5.
kmln-Xy-ta-J-esb ASn-Øm-\-am¡n t\m¡n-bm Xmsg-s¡m-Sp-¯-h-bn icn-bmbXv
GXv?
6.
7.
8.
a.
Ip©³ \¼ymÀ, kRvPb³, hn.-sI.-F³., thfqÀ IrjvW³Ip«n
b.
Ip©³ \¼ymÀ, kRvP-b³, Fw.-Sn., Sn. ]ß-\m-`³
c.
kRvP-b³, Fw.-Sn., IS-½-\n-«, Sn. ]ß-\m-`³
d..
Ip©³ \¼ymÀ, kRvP-b³, hn.-sI.-F³. XIgn
F³tUm-kÄ^m³ F¶ IoS-\m-in-\n-bm Zpcn-X-a-\p-`-hn-¡p¶ a\p-jy-cpsS PohnXw
{]ta-b-amb IrXn.
c.
AÔ-Im-c-\gn
b..
Imew
c.
F³ aIsP
d.
ac-¡m-¸nse sX¿-§Ä
CS-t¦m-en-SpI F¶ ssien-bpsS kam-\m-ibw hcp-¶Xv GXv?
c.
CS-bv¡p-I-bdn XS-Ê-ap-­m-¡pI
b.
XS-Ê-ap-Ån-S¯v t]mhpI
c.
XSÊw Hgn-bm³ Im¯n-cn-¡p-I.
d..
CS¡v CS-s]-Sm-Xn-cn-¡p-I.
hyXy-kvX-amb ]Z-tN-cph hcp¶ ]Zw
c.
Im¡-¡p«n
b.
Xma-c-¡pfw
c.
Xo¡«
d.
]qh¼v
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
AD 825 Â Bcw-`n¨ ae-bm-f-hÀjw Adn-b-s¸-Sp-¶Xv
a.
sImÃ-hÀjw
b.
lnP-dm-hÀjw
c.
iI-hÀjw
d.
Nm{µ-hÀjw
icn-b-Ãm-¯Xv FSp-s¯-gp-X-I.
a.
NÀ¡
b.
hnZymÀ°n
c.
hÀWw
d.
{]mÀ[\
kpta s]«¶p ht¶ F¶ hmIy-¯n NnÓ-§Ä tNÀs¯-gp-Xn-bmÂ
a.
kpta, s]«¶p ht¶
b.
kpta s]«¶p, ht¶
c.
kpta s]«-¶p, ht¶
d.
kpta, s]«¶p ht¶
Iq«-¯nÂt¨cm¯ Bibw hcp¶ hcn-IÄ GXv?
a.
\Ã-\m-bn-cn-¸-h³ \ÃXp {Kln-¨oSpw
shÅs¯ shSnªp ]me-¶-sa-¶-Xp-t]mse
b.
\·-I-fm-in-¨o-SpI ]d-bpI
]d-bm-\p-Åh t\sc
c.
\Ã-Xp-Xs¶ \mw ImWp-am-dm-hpI
\ÃXp Xs¶ \mw tIÄ¡p-am-dm-hpI
d.
bpKw \menepw \Ã Ien-bpKw
kpJta Xs¶ apàn hcp-¯p-hm³
imk\bpsS AÀ°w shfn-hm-¡p¶ hmIyw GXv?
a.
\n§Ä CsX-gp-XWw
b.
\ap-¡n-hnsS Ccn-¡mw.
c.
Xm¦Ä¡p t]mImw
d
`hXn Ccp-¶mepw
Xp©³ Zn\w BN-cn-¡p-¶Xv F¶v?
a.
Unkw-_À 30
b.
Unkw-_À 31
c.
Unkw-_À 8
d.
\hw-_À 31
2014 se Úm\-]oT ]pc-kvImc tPXmhv
a.
H.-F³.-hn.
b.
N{µ-ti-Jc I¼À
]mÀ«v _n þt_-knIv sSÌv
(15 tNmZy-§fn 10 tNmZy-¯n\v D¯cw Idp-¸n-¨m aXn)
16.
17.
18.
19.
20.
GXv IhnbpsS DZ-b-hp-ambn _Ô-s¸-«mWv tIme-¯ncn cmPm-hns\ ]cm-aÀin-¡p-¶Xv
a.
sIm«m-c-¯n i¦p®n
b. Ip©³ \¼ymÀ
c.
sNdp-tÈcn
d. Fgp-¯-ѳ
tZi-¯nsâ kzmX-{´y-k-a-c-N-cn{Xw CXn-hr-¯-am¡n kn.-hn. _me-Ir-jvW³ Fgp-Xnb
t\mhÂ
a.
Bbp-Ênsâ ]pkvXIw
b. Bßm-hn\v icn-sb¶p tXm¶p¶ Imcy-§Ä
c.
]cÂao³ \o´p¶ ]mSw
d. Zni
b{´-§Ä t]cm-dp-Im-fn-µn-bm-Ip-t¼mÄ
h³a-g-¡m-Sp-IÄ apSn-bp-t¼mÄ
]me-¯n³ ]mXn-c-bvs¡m-ä-bvs¡-sXmcp
tXP-Ên³ tX§-ep-b-cp¶p
Hcp Ihn asämcp Ihnsb A\p-kva-cn-s¨-gp-Xnb IhnX Bsc-¡p-dn¨v? Bcv?
a.
]n sb¡p-dn¨v A¡n¯w
c.
CS-tÈ-cn-sb-¡p-dn¨v k¨n-Zm-\µ³ d. CS-tÈ-cn-sb-¡p-dn¨v Be-t¦mSv eoem-Ir-jvW³
BZn-hm-kn-I-fpsS PohnXw Nn{Xo-I-cn-¡p¶ t\mhÂ
a.
HtdmX
b. hnj-I-\yI
c.
]mWvU-h-]pcw
d. s\Ãv
\Po-_n\pw l¡o-an\pw acp-`q-an-bn Zmln-¨p-a-cn¨ Bßm-¡Ä¡pw kaÀ¸n¨ IrXn.
a.. X«Iw
c.
21.
22.
b. Ipam-c-\m-im-s\-¡p-dn¨v k¨n-Zm-\-µ³
acp-`q-an-IÄ D­m-Im-¯Xv
b.. BSp-Po-hnXw
d. ka-X-e-§Ä¡-¸pdw
2014se kmln-Xy-¯n-\pÅ t\m_Â k½m\w t\Sn-bXv
a.
Beokv a¬tdm
b. tXmakv {Sm³t{Sm-aÀ
c.
HmÀlm³ ]map¡v
d. ]m{SnIv tamUn-bmt\m
]d-ª-Xn ]mXn ]Xn-cm-bn-t¸mbn F¶ Xncn-¨-dnhv {]I-Sn-¸n¨ Ihn
a.
A³hÀ Aen
b.. d^oJv Al-½Zv
c.
_me-N-{µ³ NpÅn-¡mSv
d. A¡n-¯w.
23.
24.
25.
lm shfn-¨-¯n-s\-s´mcp shfn¨w F¶v kaq-lt¯mSv hnfn¨p ]dª Fgp-¯p-Im-c³
a.
]h-\³
b. _joÀ
c.
AIv_À I¡-«nÂ
d. Xns¡m-Sn-b³
Cu A\o-Xn-s¡-Xnsc {]Xn-tj[w Db-cs« þ Cu hmIy-¯n Blzm-\-¯nsâ kqN\
\ÂIp¶ ]Zw GXv?
a.
A\oXn
b. Db-cs«
c.
FXnsc
d. {]Xn-tj[w
Xmsg-s¡m-Sp-¯-h-bn hyXy-kvX-ambn \n¡p¶ Cuc-Sn-IÄ
a.
Ipgn-sh«n aqSpI thZ-\-IÄ IpXp-sImÄI iàn-bn-te¡ \½Ä
b. tNmc XpSn¡pw sNdp-I-¿p-Isf t]dpI h¶o ]´-§Ä
c.
Dbcpw Rm³ \mSmsI ]Scpw Rms\mcp ]p¯³ DbnÀ \m«n-t\-In-s¡m-­p-bcpw
ho­pw
d. ]W-ap-tÅmÀ XoÀ¡p¶ \oXn-¡n-Xn-sem¶pw ]d-bp-hm-\ntà Rm³ ]n³h-en-¨p.
Xmsgs¡mSp¯v KZy-`mKw {i²m-]qÀÆw hmbn-¨-Xn-\p-tijw 26 apXÂ 30 hscb tNmZy-§-fpsS
Gähpw icn-bmb D¯cw sXsc-sª-Sp¯v Fgp-Xp-I.
kap-Zmb tkh-\-tam-l-¯nsâ Xo£vWX hm³tKm-Knsâ Nn{X-§-fn s]m´n-¨p\n¡p-¶p. Ah-bn At±lw Nn{X-sa-gp-Xp-I-bà Nmbw sIm­p {]kw-Kn-¡p-I-bmWv sN¿p¶-Xv. Hcp hmÜn-bmb {]mkw-Kn-Isâ iàn-tb-dnb A`yÀ°-\-IÄ¡p Xpeyw At±lw Xsâ
IrXn-I-sf I\¯ Nmb-¡-j-W-§ÄsIm­p \nd-¨p. Cu Nn{X-]-c-amb hmÜnXzw At±-l¯nsâ {]tXy-Ihpw AZy-jvS-]qÀh-hp-amb Nn{X-I-em-amÀK-¯n\v Imc-W-ambn `hn-¡p-Ibpw
sNbvXp. At±-l-¯n\v ]S-§-fnepw ]pÃpw achpw aebpw taLhpw H¶p-t]mse Hcp hnNn-{Xamb Poh-Ñ-àn-I-sf-s¡m­p ]pf-bv¡p-I-bmWv sN¿p-¶-Xv. {]tXyIw {]tXyIw {_jv
{]tbmKw sIm­v At±lw I\¯ Nmbw {]tbm-Kn-¨n-cn-¡p-¶p. Nmb-¯n\p _ew Iqt«­
Zn¡p-I-fn At±lw Nmb Syq_ns\ sR¡n Nmb-sam-gn-¨n-cn-¡p-¶p. Aán-Pzm-tem-]-a-§-fmb
tcJ-IÄ¡pw cq]-§Ä¡pw t{]£-I-cn ISp¯ t£m`w P\n-¸n-¡p-hm³ iàn-bp-s­¶v
FÃm Nn{X-Im-c-·mÀ¡pw Adn-bm-hp-¶-Xm-Wv. temI-¯nse alm-Nn-{X-Im-c-·m-cmb t_m«n-skÃn, an¡-em-©tem F³s{Ks¡m F¶n-hÀ {]tXy-In¨v _tXm¡v {]Øm-\-¯nse AXn-{][m\ Nn{X-Im-c-\mb FÂs{Z-t¡m, Cu Aán-Pzm-tem-]-a-§-fmb cq]-§Ä hc¨v henb t£m`w
P\n-¸n-¨n-«p-­v. F¶m CXv ]c-a-ImjvT {]m]n-¨n-«p-ÅXv hm³tKm-Knsâ Nn{X-§-fn-em-Ip-¶p.
hÀW-§-fp-sS apJ-c-Xbv¡pw Aán-Pzm-tem-]-a-cq-]-§Ä¡pw ]pdsa cq]s¯ Xmfm-\p-kr-Xambn h{In-¸n-¡p-¶Xpw hm³tKm-Knsâ kmt¦-XnI amÀK-¯nsâ asämcp LS-I-am-Wv. Nne
cq]-§-fp-tSbpw Nne tSmWp-I-fp-tSbpw Nne \nd§-fp-tSbpw BhÀ¯\w sIm­mWv Nn{X-sagp-¯n Xmfw P\n-¡p-¶-Xv. CXpw t{]£-I-cpsS am\-k-§-fn Hcp ià-ta-dnb t_m[w P\n¸n-¡pw.
26.
apI-fn sImSp¯ JWvUnI kqNn-¸n-¡p-¶Xv
a.
Nn{X-I-e-bpsS s]mXp-k-hn-ti-j-X-IÄ
b. hm³tKm-Knsâ Nn{X-I-e-bpsS kz`mhw
c.
Nmb-¡q-«p-IÄ Nn{X-I-ebv¡v \ÂIp¶ kuµcyw
d. ]mÝmXy Nn{X-I-e-bpsS {]tXy-I-X-IÄ
27.
Nn{X-sa-gp-Xp-I-bà Nmbw sIm­v {]kw-Kn-¡p-I-bmWv sNbvX-Xv. Nn{X-c-N-\sb
kaq-l-¯n\v ktµiw \ÂIp¶ am[y-a-ambn hm³tKmKv Bhn-jvI-cn-¨p.
CXns\ icn-sh-¡p¶ {]kvXm-h-\.
a.. {]kw-K-amWv Nn{X-c-N-\-tb-¡mÄ anI¨ Ie
b. Nmb-¡-j-W-§Ä sIm­p BÀ¡pw anI¨ Nn{Xw hcbv¡mw
c.
Nn{X-]-c-amb hmÜnXzw hm³tKm-Kns\ aäp Nn{X-Im-c-·m-cn \n¶pw hyXy-kvX-\m-¡n
d. kaq-l-¯n\v ktµiw \ÂIp-¶-Xn Nn{X-c-N-\bv¡p ]¦p­v
28.
29.
30.
Nn{X-I-ebv¡v t{]£-I-cn ISp¯ t£m`w P\n-¸n-¡m³ iàn-bp-­v. Cu Ie
Gähpw anI¨ coXn-bn {]I-Sn-¸n¨ Nn{X-Im-c³
a.
F³s{Ks¡m
b. hm³tKmKv
c.
t_m«n-skÃn
d. an¡-em-©tem
Nne cq]-§Ä, Nne tSmWp-IÄ, Nne \nd-§Ä krjvSn-¡m-hp¶ ta·
a.
at\m-lm-cnX
b. Xmfm-ß-IX
c.
]qÀWX
d. kzm`m-hn-IX
hm³tKmKv Nn{X-c-N-\-bn-eqsS B{K-ln-¨Xv
a.
\Ã Nn{X-Im-c³ F¶ JymXn
b. am\-knI kwXr]vXn
c.
kap-Zm-b-tk-h\w
d. Nn{X-c-N-\-bnse hyXy-kvXX
]mÀ«v kn þ KWn-X-imkv{Xw
(20 tNmZy-§Ä¡pw D¯cw Idp-¸n-¡-Ww.
31.
Hcp kwJybpsS 24% ImWp¶Xn\p ]Icw Hcp Ip«n 42% I­p. At¸mÄ 1008 In«n.
F¦n icnbp¯cw F{X?
A) 504
32.
B) 576
B)10000
R
C
S
D) 100000
A : 375 m2
B : 375 cm2
2
C : 475 m
2
D : 475 cm
Q
A
B
P
hn«p t]mb kwJytbXv?.
?
2
A : 30
B : 31
C : 33
D : 34
3
16
9
35.
C) 100
NXpcw ABCD bpsS \ofw 30 sk.ao, hoXn 25 sk.ao F¶n§s\bmWv. P, Q, R, S
F¶nh AB, BC, CD,AD F¶o hi§fpsS a[y_nµp¡fmWv. Bbm sjbvUv
sNbvX `mK¯nsâ ]c¸fsh{X?
D
34.
D) 596
0.2x0.02 sâ hnesb{X?
0.002x0.0002
A) 1000
33.
C) 676
5
Nn{X¯n AB||CD Bbm X F{X?
A : 60 B : 50 C : 120
x
D
A
50
60
D : 70
C
B
36.
HcmÄ \nÝnX XpI c­v _m¦pIfnembn 9%, 7% km[mcW ]eni \nc¡nÂ
\nt£]n¡p¶p. aq¶p hÀj§Ä¡p tijw e`n¡p¶ BsI ]eni 480 cq]
Bbm \nt£]n¨ XpIsb{X?
A : Rs 1000
37.
B : Rs 2000
D : Rs 4000
60 enäÀ an{inX¯n ]mepw shÅhpw 3:1 F¶ Awi _Ô¯nemWv. F{X
enäÀ shÅw IqSn Hgn¨m an{inXw 1:3 F¶ Awi_Ô¯nemIpw?
A : 120 enäÀ
38.
C : Rs 3000
B : 180 enäÀ
C : 195 enäÀ
D : CsXm¶paÃ.
Nn{X¯n tcJIÄ aq¶pw kam´c§fmWv. ASbmfs¸Sp¯nbncn¡p¶
tImWnsâ Afsh{X?
A : 180 -x
B : 180 -y
C : x+y
D : x-y
y)
)
x)
39.
Häbm\mcv þ 31, 41, 51, 61
A : 41
40.
B : 51
C : 61
D : 31
at\mPn\v Hcp e£w cq] hmbv]sbSp¡Ww. Xmsg sImSp¯ncn¡p¶hbnÂ
GXmWv em`Icw?.
A:12% Iq«p ]eni B:100 cq]¡v 1 amkw 3 cq] \nc¡n Iq«p]eni
C:100 cq]¡v 1 amkw 15 cq] km[mcW ]eni
41.
aq¶v kwJyIÄ 3:5:7 F¶ Awi _Ô¯nemWv. AhbpsS icmicn 25 BbmÂ
Gähpw sNdnb kwJytbXv?
A : 15
42.
B:5
C : 25
D : 35
C:1
D : 126
125
(-1) +1=__________
A : - 124
43.
D:12% km[mcW ]eni
B:0
80 km/hr thKXbn k©cn¡p¶ Hcp hml\w 4 aWn¡qÀ 30 an\n«v sIm­v
F{X Zqcw k©cn¡pw?
A : 480 km
B : 280 km
C : 300 km
D : 360 km
44.
45.
Xmsg sImSp¯ncn¡p¶Xn {XntImWw hc¡m³ Ignbp¶ AfhpIÄ
GsXms¡?
A: AB = 6 cm
LB= 300
AC= 2 cm
B : AB = 6 cm
LB= 600
AC= 6 cm
C : AB = 6 cm
AC= 4 cm
BC= 2 cm
D : AB = 6 cm
AC= 4 cm
BC= 10 cm
Hcp kaNXpc¯nsâ ]c¸fhv 4a BIp¶p. F¦n AXnsâ Npäfhv F{X?
2
A:4a
46.
C:25%
D:8%
B:33
C : 45
D : 49
CONCENTRATION CENTRE
-
1241345675824
_______________?
B : 347582
D : 134563
C : 428576
6 aWn¡mWv kqtcymZbw F¦n 10 aWn¡v kqcy³ F{X Un{Kn DbÀ¶ncn¡pw.
A : 45
50.
B: 10%
Xmsg sImSp¯ncn¡p¶ coXnbn kwJyIÄ D]tbmKn¨v tImUv
sNbvXncn¡p¶p. F¶m CENTRE F¶Xnsâ icnbmb tImUv GXv?
A : 141345
49.
D : Ö4a
1, 4, 8, 15, 21 .....?......
A : 36
48.
C:8a
Hcp SnhnbpsS hm§nb hne 7200 cq]bmWv. AXnsâ hne 9000 cq]bmbn
]ckys¸Sp¯n 4% UnkvIu­v A\phZn¡p¶p. B Snhn hnäm F{X iXam\w
em`w In«pw?
A: 20%
47.
B :2a2
B : 90
C : 60
D : 30
Xmsg ImWp¶hbn hepXv GXv?
A:4
5
B:5
6
C:6
7
D:7
8
sI.-]n.-F-kv.Sn.bp. A¡mUanIv Iu¬knÂ
Xncp-h-\-´-]p-cw.
bp.-F-kv.-Fkv. amXrIm ]co£ þ 2015
kabw: 1.15 - 3.00pm
amÀ¡v : 45
t]¸À þ 2 ENGLISH
D¯cjoän icn-bp-¯-c-¯n\p t\sc-bpÅ __nÄ Idp-¸n-¡p-I.
]mÀ«v F ENGLISH
15 tNmZy-§Ä¡v D¯cw Idp-¸n-¡-Ww.
icn-bmb D¯-c-¯nsâ tImUv sXsc-sª-Sp-s¯-gp-XpI
Part A ENGLISH
Question 1 to 5
Read the following passage and select the correct answer for the questions after it and fill the bubbles.
The habit of reading is one of the greatest resources of mankind and we enjoy reading books that
belong to us needs more than if they are borrowed. A borrowed book is like a guest in the house. It must be
treated with punctiliousness with a certain considerate formality you must see that it sustains no change. It
must not suffer while under your roof. You cannot leave it carelessly. You cannot mark it, you can not turn
down the pages, you cannot use it familiarly and then someday although this is seldom done you really aught to
return it.
1.
Which of the following means punctiliousness
A.
B.
C.
D.
2.
How does we treat a borrowed book?
A.
B.
C.
D.
3.
Give complete protection to it
Give freedom
Give considerable privacy
Give publicity
Which one of the following is not a purpose for reading?
A.
B.
C.
D.
4.
With happiness
With great care and attention
With great efficiency
With deep spirituality
To get more knowledge
To improve our personality
To maintain our health
To get enjoyment.
Which one is a great resource for mankind?
A.
B.
C.
D.
Watching news
Watching television
Reading books
Using internet
5.
How will we use a borrowed book?
A.
B.
C.
D.
6.
Pick out the words that come before the relative pronoun
I have finished the book which I brought yesterday.
A.
B.
C.
D.
7.
Laboratory
Laboratery
Laboretary
Laboratary
Pickout the synonym of the underlined word.
A.
The tourists were amazed by the beauty of the Tajmahal.
A.
B.
C.
D.
11.
Once there was a man lived in a hut
Once there was a man who lied in a hut
Once there a man who lived in the hut
Once there was man lived in the hut
Identify the correctly spelt word
A.
B.
C.
D.
10.
In, with
For, of
In, for
In, of
Choose the correct sentence
A.
B.
C.
D.
9.
I
the
book
which
There are certain words missing in the sentence given. Find the words from those given below.
I stayed ………………………. Bhopal ………………….. three months.
A.
B.
C.
D.
8.
Use with affectionate
Use with consciousness
Use with satisfaction
Use with special occasions
Susprised
Delighted
Wondered
Nervous
Which of the following means "wear"
A.
B.
C.
D.
12.
Which of the following is not applicable for group?
A.
B.
C.
D.
13.
Awake
Depart
Ancient
Remember
Find out the modifying word which can be suit for the action word 'sang'?
A.
B.
C.
D.
15.
Bigger
Better
Inner
Longer
Find out the antonym of the word 'modern' ?
A.
B.
C.
D.
14.
Put up
Put out
Put down
Put on
Beautifully
Patiently
Gently
Sweetly
Use the correct phrase.
Every citizen should abide _____ the laws of the state.
A.
B.
C.
D.
Upon
with
By
Up
]mÀ«v _n ASn-Øm\ imkv{Xw
(20 tNmZy-§-fn 15 F®w D¯cw Idp-¸n-¡p-I)
16.
Xmsg]dbp¶hbn cmkhf§sf kw_Ôn¨v icnbÃm¯tXXv
a)
a®nsâ LS\sb \in¸n¡p¶p
b)
Ipdª Afhn aXn
c)
kmh[m\¯nte a®n tNcp¶pÅq
d)
\nivNnX ehWw am{Xambn \ÂIm³ Ignbpw
17.
tIm¬tIhv ZÀ¸Ww D]tbmKn¨v kqcycivan tI{µoIcn¨v i{Xp¡fpsS I¸epIÄ
Icn¨pIfª imkv{XPvR³
a)
sFkIv \yq«³
b)
BÀ¡saUnkv
c)
tdmt_mÀ«v lp¡v
d)
amIvkv ¹m¦v
18.
Ddp¼v ISn¡pt¼mÄ thZ\n¡phm³ ImcWamIp¶ cmkhkvXp?
a)
t^man¡v BknUv
b)
AkÁnIv BknUv
c)
amenIv BknUv
d)
SmÀSmdnIv BknUv
19.
XmsgbpÅhbn Cc]nSnb³ kkyw AÃm¯tXXv
a)
k¬Uyq sNSn
b)
]n¨À sNSn
c)
ho\kv ^vssf{Sm¸v
d)
tamWmt{Sm¸
20.
Bamib¯nse AknUnÁn ]cnlcn¡m³ D]tbmKn¡p¶ Huj[¯neS§nb
B¡en?
a)
tkmUnbw sslt{UmIvsskUv
b)
ImÂkyw sslt{UmIvsskUv
c)
aáojyw sslt{UmIvsskUv
d)
s]m«mkyw sslt{UmIvsskUv
21.
{]Imi¯n\v {]IoÀW\w kw`hn¡p¶Xn\v ImcWw [hf {]Imi¯nse hnhn[
hÀW§Ä¡v hyXykvX Afhn ______ kw`hn¡p¶Xv sIm­mWv
a) {]Xn]X\w b) A]hÀ¯\w c) ]mÀiznI hn]cybw d) {]IoÀW\w
22.
X·m{XIfpsS kvYm\amÁw aptJ\Xm]w t{]jWw sN¿s¸Sp¶ coXn
a) hnIcWw
b) kwhl\w
c) Nme\w
d) hym]\w
23.
\nizmk hmbphnse ImÀ_¬ssUtbmIvsskUnsâ Afhv F{X?
a) 4%
24.
b) 0.04%
c) 3.6%
d) 5%
Xmsg ]dbp¶ Pe km¼nfpIfn GXnemWv Ip½mbw tNÀt¡­Xv?
H
a) P 7
H
b) P 10
H
c) P 9
H
d) P 5
25.
cIvX¯n\v HmIvknPs\BKncWw sN¿m\pÅ tijn Ipd¡p¶Xv GXp hmXIw
lntamt¥m_n\pambn tNcpt¼mgmWv
a)
ss\{SP³
b)
t¢mdn³
c)
ImÀ_¬ssUHmIvsskUv
d)
ImÀ_¬ tamtWmIvsskUv
26.
]¨am§ ]gp¡pt¼mÄ aª\ndw BIp¶p. CXn\v klmbn¡p¶Xv AXnÂ
AS§nbncn¡p¶ hÀWI§Ä BWv. Xmsg ]dbp¶hbn GXv amÁamWv
D­mIp¶Xv
a) kmt´m^n Itcm«n³ Bbn amdp¶p
b) Itcm«n³ lcnXIw Bbn amdp¶p
c) lcnXIw Itcm«n³ Bbn amdp¶p
d) lcnXIw kmt´m^n Bbn amdp¶p.
Peip²oIcW¯n amen\y§Ä ASnª tijw sXfnª shÅw ^n«dnte¡v
hnSp¶ {]{Inb
a) sImbmKptej³ b) ^nÂt{Sj³ c) ¢mcn^vtfm¡ptej³ d) Fbtdj³
27.
28.
]n¨fbn AS§nbn«pÅ teml§Ä
a) kn¦v B³Uv tIm¸À
b) Sn³ B³Uv tIm¸À
c) Ab¬ B³Uv Sn³
d) Ab¬ B³Uv tIm¸À
29.
Zl\w ]qÀ¯nbmhp¶Xv icoc¯nsâ GXp `mK¯psh¨mWv
a) h³IpSÂ
b) Bamibw
c) sNdpIpSÂ
d) hmbv
30.
AanXsshZypX{]hmlw aqetam tjmÀ«v k ÀIyq«v aqetam kÀ¡yq«n\pw
D]IcW§Ä¡papÅ XIcmdpIÄ XSbp¶Xn\pÅ kpc£mkwhn[m\w
a) C.FÂ.kn._n b) sI.Fkv.C._n c) Pn.F^v.kn.sF d) Fw.kn._n
31.
ap­n\ocn\v ImcWamIp¶ sshdkv GXv Dan\oÀ {KÙnsbbmWv _m[n¡p¶Xv?
a) ]tcm«nUv
b) k_v enwKz c) k_vamIvknedn d) enw^v ¥mâ v
32.
"PzmemapJn' GXp kky¯nsâ k¦cbn\w
a) hgpX\
b) shÅcn
c) apfIv
d) a¯³
33.
¹mÌnIv I¯pt¼mÄ D­mIp¶ {][m\hmXIw GXv?
a) ssl{UP³ b) ss\{SP³ c) aotY³ d) UtbmIvkn³
34.
GXv tImi§fpsS hÀ²\hmWv cIvXmÀ_pZ¯n\v ImcWamIp¶Xv?
a) ¹mkva b) AcpWcIvXmWp¡Ä c) tizXcIvXmWp¡Ä d) t¹ÁveÁpIÄ
35.
GXv Xcw se³kmWv
D]tbmKn¡p¶Xv?
a) knen­dn¡Â se³kv
c) tIm¬shIvkv se³kv
atbm¸nb
F¶
t\{XsshIeyw
b) tIm¬tIhv se³kv
d) ¹mt\m tIm¬tIhv se³kv
]cnlcn¡p¶Xn\v
]mÀ«v kn kmaqly imkv{Xw
(20 tNmZy-§-fn 15 F®w D¯cw Idp-¸n-¡p-I)
36
I¨-h-S-¯n-\mbn C´y-bn-te¡v BZy-ambn F¯nb hntZ-io-bÀ Bcm-bn-cp-¶p?
A. {^-©p-ImÀ,
37.
B. B{^n¡,
C. hS-t¡-A-ta-cn¡,
B. \mKm-emâ,v
C´y³ Bkq-{XWI-½o-jsâ ]pXnb t]cv F´mWv?
B. tamln-\n-bm«w,
C. IqSn-bm«w,
D. Hm«³Xp-ÅÂ
B. kap-{Z-§Ä,
C. ]ÀÆ-X-§Ä,
D. taL-§Ä
B. ImkÀtKmU,v
C. sImÃw,
D. Ch-sbm-¶p-aÃ
AD 1857 GXp \qäm­mWv?
A. 18-mw \qäm­v,
45.
D. s\]väyq¬
tIc-f-¯n h\-§Ä CÃm¯ Pnà GXmWv?
A. Be-¸pg,
44.
C. ¹qt«m,
s\t^m-fPn F´ns\¡pdn-¨pÅ ]T-\-amWv?
A. aÕy-§Ä,
43.
B. sNmÆ,
bp\kvtIm AwKo-I-cn¨ tIc-fob Iem-cq]w GXv?
A. IY-Ifn,
42.
D. kz¨v `mcXv
NphsS sImSp-¯n-cn-¡p-¶-h-bn Ipų{Klw (dwarf planet)F¶-dn-b-s¸-Sp-¶Xv
GXn-s\-bm-Wv?
A. bpdm-\k,v
41.
D. bqtdm¸v
C. Acp-Wm-NÂ {]tZiv, D. kn¡nw
A. Bkq-{X-W-t_mÀUv, B. kcÄ\oXn, C. \oXn BtbmKv,
40.
D. Cw¥o-jp-ImÀ
C´y-bn {]`m-X-kq-cysâ Inc-W-§Ä BZyw ]Xn-¡p¶ kwØm\w GXv?
A. antkmdmw,
39.
C. t]mÀ¨p-Ko-kp-ImÀ,
klmd acp`qan GXp `qJ-WvU-¯n-emWv?
A. Gjy,
38.
B. U¨p-ImÀ,
B. 19-mw \qäm­v,
C. 20-mw \qäm­v,
D. 17-mw \qäm­v
{_n«o-jp-Im-cpsS `q\n-Ip-Xn-bvs¡-Xnsc hb-\m-«n Hcp hn`mKw \S-¯nb
el-fbpsS t]sc-´mWv?
A. ae_mÀI-em]w, B. IpdnNy el-f, C. k-´mÄIem]w, D. in]mbn elf
46
Xmsg-¸-d-bp-¶-h-cn Ncn-{X-c-N-\-bp-ambn _Ô-s¸« hyàn BcmWv?
A. AaÀXy-sk³, B. tdman-em-Ym-¸À, C. ta[m-]-SvIÀ, D. cmam-\p-P³
47
Bcy-k-amPw F¶ kwL-S\cq]o-I-cn-¨-Xmcv?
A. cmPmdmw taml³ dmbn, B. hmKv`-Sm-\-µ³,
D. hnth-Im-\-µ³
48
Xmsg-¸-d-bp¶ kw`-h-§-fpsS icn-bmb {Iaw GXv?
A.
B.
C.
D.
49
C. kzman Zbm\µkckzXn,
emtlmÀ kt½-f\w, ]p¶-{]-h-b-emÀ kacw, Iznäv C´y, Nucn-Nuc
Nucn-Nuc, Iznäv C´y, ]p¶-{]- h-b-emÀ kacw, emtlmÀ kt½-f\w
Nucn-Nuc, emtlmÀ kt½-f\w, Iznäv C´y, ]p¶-{]- h-b-emÀ kacw
Ch-sbm-¶p-aÃ
kz´-ambn hcp-am-\-an-Ãm¯ 65 hb-Ên-\p-ta {]mb-ap-Å-hÀ¡v {]tbm-P\w
sN¿p¶ ]²Xn GXv?
A. kzÀW-P-b´n jlmÀ tdmkv KmÀtbm-P\
B. A¶-]qÀW
C. At´ym-Zb A¶-tbm-P\
D. tZiob {KmaoW D]-Po-h\ZuXyw
50
KmÔnPn BZy-ambn tIc-f-¯n kµÀi\w \S-¯nb hÀjw GXv?
A.1918,
51
B. 1922,
C. 1920,
_mtcm-ao-ä-dnse Afhv s]s«¶v Ipd-ªm AXv F´ns\kqNn-¸n-¡p¶p?
A. {]k-¶-amb Imem-hØ
C. sImSp-¦m-änsâ kqN\
52
B. Aan-X-amb ioXw
D. ià-amb ag
Imänsâ Zni Adn-bp¶Xn\pÅ D]-I-cWw GXv?
A. _mtcm-ao-äÀ,
B. A\ntamao-äÀ,
D. hn³Uv shbv³
53
B. kmK-c-amX,
C. tNmwe§v,
D. \µm-tZhn
NphsS sImSp-¯n-cn-¡p¶Xn thdn«p \n¡p-¶Xv GXv?
A. sIm¨n,
55
C. BÀ{Z-Xm-am-]n\n,
Fh-dÌv sImSp-apSn t\¸m-fn F´v t]cn Adnb-s¸-Sp¶p
A. lnam{Zn,
54
D. 1916
B. apwss_,
C. _mw¥qÀ,
D. hnim-J-]-«Ww
`c-WLS\m \nÀ½m-W-k-`-bpsS A²y£³ BcmWv?
A. tUm. k¨n-Zm-\-µ-kn³l,
C. Ph-lÀem s\{lp
B. tUm. Awt_-ZvIÀ,
D. tUm. cmtP-{µ-{]-kmZv
KPSTU
ACADEMIC COUNCIL
2015 MARCH USS MODEL EXAM ANSWER KEY
PAPER 1 ,PART-A.MALAYALAM KEY
1. A
2. C
3. B
4. B
5. A
6. C
7. A
8. D
9. A
10. D
11. D
12. D
13. A
14. B
15. D
PAPER 1 PART B. BASIC TEST MAYALAM KEY
16-C
17. B
18-C
19- D
20-B
21- D
22- C
23-B
24-B
25- D
26- B
27-C
28- D
29- B
30-C
PAPER 1 PART C MATHS ANSWER KEY
31 - B
32 – B
33 - B
34 - C
35 - D
36 - A
37 - C
38 - C
39 - B
40 - D
41 - A
42 - B
43 - D
44 - B
45 - C
46 - A
47 - B
48 - D
49 - C
50 – D
PAPER 2 PART A ENGLISH ANSWER KEY
1-B
2-C
3-C
4-C
5-C
6-C
7-C
8-A
9-A
10-A
11-D
12-C
13-C
14-D
15-C
PAPER 2 PART B BASIC SCIENCE
16-C
17-B
18-A
19-D
20-C
21-B
22-B
23-A
24-D
25-D
26-D
27-A
28-A
29-C
30-D
31-D
32-C
33-D
34-C
35-B
PAPER 2 PART C SOCIAL SCIENCE ANSWER KEY
36-C
37-B
38-C
39-C
40-C
41-C
42-D
43-D
44-B
45-B
46-B
47-C
48-C
49-B
50-C
51-C
52-D
53-B
54-C
55-D