Curriculum Vitae

Curriculum Vitae van Prof HJ Kloppers
Titel, naam en van:
Geboortedatum:
Burgerskap:
Professionele registrasies:
1.
Kontakbesonderhede
Organisasie waar gesetel:
Fakulteit of Skool:
Werktelefoonnommer:
Werksfaksnommer:
Mobiele foonnommer:
E-posadres:
Webwerfadres:
Werksposadres:
Fisiese werksadres:
2. Kwalifikasies
Tipe kwalifikasie:
Vakgebied:
Inrigting:
Jaar verwerf:
Prof Henk Kloppers
Suid-Afrikaans
Geen
Noordwes Universiteit (Potchefstroom Kampus)
Fakulteit Regte
018 299 1928
018 299 1923
[email protected]
Privaatsak X6001, Interne Bussie 431, Fakulteit Regte,
NWU, Potchefstroom, 2520
Gebou F5 Kamer G20, Fakulteit Regte, Hoffmanstraat,
NWU, Potchefstroom, 2531.
LLD
Privaatreg
Noordwes Universiteit (Potchefstroom Kampus)
2012
Tipe kwalifikasie:
Vakgebied:
Inrigting:
Jaar verwerf:
Nagraadse diploma in finansiële beplanning
Finansiële beplanning
Universiteit van die Vrystaat
2002
Tipe kwalifikasie:
Vakgebied:
Inrigting:
Jaar verwerf:
LLM in Boedelreg
Boedelbeplanning
Noordwes Universiteit (Potchefstroom Kampus)
2001
Tipe kwalifikasie:
Vakgebied:
Inrigting:
Jaar verwerf:
LLB (cum laude)
Regte
Potchefstroom Universiteit vir CHO
2000
Tipe kwalifikasie:
Vakgebied:
Inrigting:
Jaar verwerf:
BCom (Regte) (cum laude)
Kommersieel & regte
Potchefstroom Universiteit vir CHO
1998
3. Werksgeskiedenis
Posisie:
Medeprofessor
Boedelbeplanner
Noordwes Universiteit
(Potchefstroom Kampus)
Futurum Financial Group
4. Navorsingskundigheid
Wetenskaplike domein:
Hoofnavorsingsveld:
Spesialiseringsvelde:
NNS-gradering en jaar
gegradeer:
Februarie 2006 tot huidig
Januarie 2002 tot
Januarie 2006
Sosiale Wetenskappe
Regte
Boedelbeplanning, Versekeringsreg, Trustreg,
Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid, Finansiële
beplanning
Geen
5. Onlangse publikasies – geakkrediteerde joernale
Internasionale
 Kloppers HJ “Introducing CSR – The missing
publikasies:
element in the land reform recipe?” 2014 PER
 Kloppers HJ & Pienaar G “The historic context of
land reform in South Africa and early policies”
2014 PER
 Kloppers HJ “Driving CSR through the
Companies Act: An overview of the role of the
social and ethics committee” 2013 PER
 Kloppers HJ & Du Plessis W “Corporate social
responsibility, legislative reforms and mining in
South Africa” 2008 Journal of Energy & Natural
Resources Law
Nasionale publikasies:
 Kloppers HJ “Driving corporate social
responsibility (CSR) through black economic
empowerment (BEE)” 2014 Law, Development
& Democracy
 Kloppers HJ “Creating an CSR-enabling
environment: The role of Government” 2013 SA
Publiekrerg
6. Onlangse voordragte gelewer
Internasionale
voordragte:




CSR, corporate governance & the King Reports.
Governance Conference, Turkey. 2014.
Identifying commonalities in CSR definitions:
Some perspectives. Turkey. 2014.
CSR as the missing ingredient in land reform.
APEDIA werkswinkel Giessen, Duitsland. 2013.
A constitutional analysis of SARSs officials’




Nasionale referate:




search and seizure powers in terms of the
Customs and Excise Act. IAITL kongres
Bangkok, Thailand. 2013.
The effect of ownership structures used in the
land reform program on sustainability. Auckland,
New Zealand. 2009.
Towards sustainable land use – sharing
responsibility. IUCN kongres. Mexico City,
Mexico. 2009.
Corporate Social Responsibility, legislative
reforms and Mining in South Africa. Mining
conference in Broome, Australia. 2007.
Guiding CSR through legislation: A South
African perspective. International conference on
Corporate Responsibility. 2007.
Addressing social issues through CSR. FISA
conference. 2013.
CSR Trusts and land reform. Law of Trusts &
succession seminaar. 2013.
The variation of trust deeds. KAS Colloquium on
land reform. 2013.
The regulation of advice in the financial services
sector. Law teachers of Southern Africa
conference. 2008.