������������������������������������ ������������������������ ������������������.��������������������������� (Weekly News from T

ข่ าวเด่ นประจาสัปดาห์ จากสคร.บูดาเปสต์
(Weekly News from Thai Trade Center, Budapest)
รวบรวมโดยสำนักงำนส่งเสริ มกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงบูดำเปสต์
สัปดำห์ที่ 23-27 มีนำคม 2558
บริษัทบรรจุภัณฑ์ ฮังการี ขยายกาลังการผลิตด้วยเงินลงทุน 868 ล้านฮังกาเรียนโฟรินท์
บริษัทบรรจุภัณฑ์ Sipospack ซึง่ ตังอยู
้ ต่ อนกลางของประเทศฮังการี วางแผนสร้างโรงงานผลิตใหม่บน
เนื้อที่ 2,400 ตารางเมตรและจะซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกาลังการผลิตด้วยเงินลงทุน 868 ล้านฮัง
กาเรียนโฟรินท์
บริษัทคาดว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างในเดือนมิถุนายนนี้ โครงการได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรปจานวน 260
ล้านโฟรินท์ ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนระบบจากก๊าซธรรมชาติให้เป็นพลังงานทดแทนโดยการใช้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวมวล
ผู้จัดการโครงการ Mr. Vicktor Horváth ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจากการขยายการลงทุนในครั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะ
สามารถเพิ่มรายได้ประมาณ 1 พันล้านฮังกาเรียนโฟรินท์ และยังเพิ่มส่วนแบ่งของรายได้จากการส่งออก
Sipospack คือผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สาหรับบริษัทอาหารฮังการี ในปี 2013 มีรายได้ 2.4 พันล้าน รวมไปถึงรายได้
จากการส่งออกของ 162 ล้านโฟรินท์
Hungarian consumer electronics franchise has ambitious plans for growth
Electric World Hungary Kft. has its sights set on expansion in Austria, Slovakia and
Romania, as well as in the domestic market, vg.hu reported yesterday. The company
currently operates seven shops and one web shop in Hungary under the brand Elektro
Outlet and it hopes to expand its franchise network by 30-40 stores by the end of the
year.
The outlet sources goods with damaged packaging or goods with minor faults directly from
Siemens, Bosch, Daewoo, Indesit, LG and Samsung, in addition to unsold factory stocks.
The company sees the outlet sector’s dynamic growth of 50%-70% annually as a good
opportunity to expand its partner network, and it is expecting new partners to enter a
market, which accounts for an annual turnover of HUF 600 bln, according to the company,
while the guaranteed goods’ market has been shrinking steadily.
Source: www.bbj.hu
H&M launches 39th store in Romania
Swedish fashion retailer H&M will open on March 27 its 39th store in Romania, within the Coresi
Shopping Resort in Brasov. The new unit will cover 2,400 sqm and will be one of the largest H&M
stores in Romania. Coresi Shopping Resort is the first shopping mall to open this year.
In 2014, H&M opened the biggest number of stores on the local market among large fashion
retailers, namely eight units. H&M increased its sales in Romania by 37% (in local currency) in the
fiscal year which ended on November 30, 2014. The group’s revenues in Romania reached EUR 141
million, up from EUR 103 million in the previous year.
Car sales go up by 15% in Romania
Car sales reached 12,654 units in the first two months this year, up 15.9% over the same period in
2014, whereas the passenger car segment went up by 14.6%. Romania produced in February 35,222
cars, down 5.8% year-on-year. The total production in the first two months of the year exceeded
69,000 units, down 1.5% year-on-year. Of these, Dacia manufactured 58,297 units, whereas Ford
made 10,759.
Dacia Duster models recorded the highest production volumes: 27,364 units (23.7% over 2014),
followed by Logan (14,567 units), Ford B-MAX (10,759 units) Dacia Sandero (9,641 units) and Dacia
Logan MCV (6,725 units).
Source: www.romania-insider.com
CFOs in Bulgaria are more optimistic about economy and the business of their companies
in 2015
The Capital Daily reports. Concerns about the political environment, however, remain,
which makes them more cautious and focused upon seeking growth on markets where the
companies are currently operating. Apart from this their intentions for investments and
liquidity improvements are also limited. These are some of the main conclusions in the
latest edition of Deloitte CFO Survey for Bulgaria presented on Friday.
The more optimistic expectations are due to the performance of the euro area. The
European economy is currently stimulated by the actions of the European Central Bank
(ECB) aiming at the provision of liquidity and low interest rates, the weak euro currency,
which stimulates export, and cheap oil.
Dimitar Zhelev, Executive Director of Allianz Bulgaria Holding (and member of the
Supervisory Board of UniCredit Bulbank), commented during the presentation of the survey
that the same factors – low interest rates and cheap euro – affected the Bulgarian business
positively.
Source: www.balkans.com/
Trade and investment opportunities between India and Bulgaria in today’s reality
Business forum to encourage trade and investments between Bulgaria and India, organized
by the Embassy of India in Bulgaria with the assistance of BCCI, was held in Sofia. The event
is part of a series of initiatives organized within the “Make in India” campaign undertaken by
the Indian Government in the fall of 2014.
The aim is to promote global investments in the Indian manufacturing sector. In this regard
the benefits from the sector for the country were presented. Emphasis was placed on the
benefits which the Indian Government provides to foreign companies setting up their
production facilities in the country.
In his opening address H.E. Rajesh Kumar Sachdeva, Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of India to Bulgaria paid special attention to the multiple cooperation
agreements signed in various sectors and to establishing a bilateral economic committee as
a basis for the foreign-trade relations. The Ambassador noted the increased volume of trade
between the two countries and the need to fully utilize the potential for mutual
investments.
The President of BCCI Tsvetan Simeonov said that the economic, political and cultural
relations between the two countries are traditionally good. In order to further promote
trade BCCI in cooperation with partners from the EU, India and China is organizing on 27
March 2015 a seminar, Mr. Simeonov informed.
Bulgaria is the best outsourcing destination in Europe
Bulgaria is the best outsourcing destination in Europe, according to consulting company
Cushman&Wakefield’s rating for 2015, reported trud.bg. Worldwide our country takes the
third place. As compared to last year Bulgaria has gone up by 11 positions.
The assessment of the participants in the ranking is based on three types of criteria, among
which most important are costs, conditions for business and risks. The first position in
Cushman&Wakefield’s rating is held by Vietnam, while the last year winner-Romania takes
the fourth place. Philippines are the second most desired destination for investment in BPO
(business process outsourcing).
Source: www.infobusiness.bcci.bg/