Tenth Annual Statewide Summit for Bilingual Parents

Saturday, May 9, 2015
Sabado, Mayo 9, 2015
A conference for members of
Bilingual Parent Advisory Councils
and parents of English Learners (ELs)
Isang komperensya para sa mga miyembro
ng Bilingual Parent Advisory Councils at
mga magulang ng English Learners (ELs)
Tenth Annual
Statewide
Summit for
Bilingual
Parents:
Ika-sampung
na Statewide
na Summit para
sa mga Bilingual
na Magulang:
Hilton/Chicago Oak Brook Hills Resort and Conference Center
3500 Midwest Road, Oak Brook, Illinois 60523
Hilton/Chicago Oak Brook Hills Resort and Conference Center
3500 Midwest Road, Oak Brook, Illinois 60523
Sponsored by the Illinois State Board of Education
Division of English Language Learning
Sponsored ng Illinois State Board of Education
Dibisyon ng English Language Learning
F E AT U R I N G :
I T I N ATA M P O K :
Evelyn Sanguinetti, Illinois Lieutenant Governor
Eligio Pimentel, Illinois State Board of Education member
Reyna Hernández, Assistant Superintendent, Center for
Evelyn Sanguinetti, Illinois Lieutenant Governor
Eligio Pimentel, Illinois State Board of Education member
Reyna Hernández, Assistant Superintendent, Center for
Language and Early Childhood Development
David G. Nieto, Division Administrator, English Language
Learning
Lorena Mancilla, WIDA Consortium, Madison, WI
Supported through Title III/NCLB Funding
Respaldado por los fondos del Título III/NCLB
Language and Early Childhood Development
David G. Nieto, Division Administrator, English Language
Learning
Lorena Mancilla, WIDA Consortium, Madison, WI
Dear Parents, Bilingual Parent Advisory Council Members and
Program Directors:
Sincerely,
Mahal na Mga Magulang, Mga Miyembro ng Bilingual Parent Advisory
Council at mga Program Directors:
Ikinaluluogod ko na muling ipahayag ang mga detalye ng darating na
Taunang Statewide na Summit para sa Mga Bilingual na Magulang. Pagkatapos
ang napakatagumpay na mga nakaraang taon, ang komperensya ay magaganap
sa Hilton Chicago/Oak Brook Hills Resort and Conference Center sa Oak
Brook, Illinois, mula 9:00 a.m. hanggang 4:30 p.m. sa Sabado, Mayo 9, 2015.
Ang mga delegasyon ay binubuo ng sampung mga kalahok, kasama na ang
mga miyembro ng council, na kung saan mayroong hindi hihigit sa dalawang
administrator o guro na responsable sa pagtatrabaho sa council.
Ang agenda ngayong taon ay kinabibilangan ng mahahalagang
mga paksa tulad ng:
• Pakikibahagi ng pamilya
• Mga programa at serbisyo sa pag-aaral ng Pre-K-12
• Mga oportunidad para sa postsecondary na pag-aaral
• Mga isyu ng Imigrate at komunidad
Ang mga naka-schedule na speaker ngayong taon ay kinabibilangan nina
Illinois Lieutenant Governor Evelyn Sanguinetti; Eligio Pimentel, na nasa Illinois
State Board of Education (ISBE); Assistant Superintendent Reyna Hernández
at Division Administrator David G. Nieto, na parehong mula sa ISBE; at Lorena
Mancilla mula sa WIDA Consortium sa University of Wisconsin-Madison.
Tiwala ang loob ko na magkakaroon kayo ng access sa mahuhusay na
impormasyon na makakatulong sa inyong mga responsibilidad bilang mga
magulang at mga miyembro ng PAC at matutuklasan ang mga oportunidad na
makakatulong sa ating lahat na sama-samang magtrabaho sa ngalan ng mga
bilingual na mag-aaral, ang kanilang mga paaralan at kanilang mga pamilya.
Hinihikayat ko kayo
Sumasainyo,
It is my pleasure to once again provide details of the upcoming
Annual Statewide Summit for Bilingual Parents. After being so successful
in past years, the conference will be held at the Hilton Chicago/Oak
Brook Hills Resort and Conference Center in Oak Brook, Illinois, from
9:00 a.m. to 4:30 p.m. on Saturday, May 9, 2015. Delegations consist
of up to ten participants, including council members, with no more than
two administrators or teachers responsible for working with the council.
The agenda this year includes important topics such as:
•Family engagement •Pre-K-12 educational programs and services •Postsecondary educational opportunities
•Immigrant and community issues
Scheduled speakers this year include Illinois Lieutenant Governor
Evelyn Sanguinetti; Eligio Pimentel, who is on the Illinois State Board of
Education (ISBE); Assistant Superintendent Reyna Hernández and Division
Administrator David G. Nieto, both from ISBE; and Lorena Mancilla from
the WIDA Consortium at the University of Wisconsin-Madison.
I am confident that you will have access to great information that
can assist you in your responsibilities as parents and PAC members
and discover opportunities that will aid us all in working together on
behalf of bilingual students, their schools and their families. I urge you
to organize your delegation and register by Thursday, April 30, 2015.
Christopher A. Koch, Ed.D.
State Superintendent of Education
SAMPLE WORKSHOP TOPICS:
• Roles and responsibilities of Bilingual Parent Advisory
Council (PAC) members
• Leadership, advocacy and community relations
• Pre-K – 12 educational programs and services
• How parents can better help their children
• Preparing, applying, and financing higher education
• Issues concerning adolescents
Intended Audience:
The Illinois State Board of Education will reimburse expenses
for up to ten individuals per school district maximum –
8 bilingual PAC members and 2 school representatives.
Christopher A. Koch, Ed.D.
Stanowy inspektor ds. edukacji
MGA HALIMBAWA NG PAKSA SA WORKSHOP:
• Mga Tungkulin at Responsibilidad ng Bilingual Parent Advisory
Council (PAC) members
• Pamumuno, pagtatanggal at mga ugnayan sa komunidad
• Mga programa at serbisyong pang-edukasyon na Pre-K – 12
• Paano mas makakatulong ang mga magulang sa kanilang mga anak
• Paghahanda, pag-apply, at paggastos sa higher education
• Mga Isyu hinggil sa mga teenager
Nilalayong Audience:
Isasauli ng Illinois State Board of Education ang mga nagastos
ng hanggang sampung indibiduwal kada maximum ng distrito ng
paaralan – 8 bilingual na miyembro ng PAC at 2 kinatawan ng paaralan.
M g a M a h a h a l a g a n g Ta l a :
Important Notes:
Interpretation services for all keynote addresses and
concurrent sessions will be available as needed in English,
Spanish, Arabic Filipino, Gujarati, Mandarin, Polish, and Urdu.
The need for interpretation services must be indicated on the
registration form in the “I Speak/Understand” section.
No child care is available for the conference.
SCHEDULE OF THE DAY:
Registration will begin at 7:30 a.m. Conference activities begin
at 9:00 a.m. and end at 4:30 p.m. with breakfast and lunch
provided. A special reception for all participants ends the day.
Ang mga serbisyo ng pagsasalin-wika para sa lahat ng mga paksang
talalakayin at katugmang sesyon ay handang makuha kung kinakailang
sa Ingles, Espanyol, Arabic, Filipino, Gujarati, Mandarin, Polish at
Urdu. Ang pangangailan para sa mga serbisyo ng pagsasalin-wika
ay kailangang ipahiwatig sa registration form sa ilalim ng seksyon
ng “Ako ay Nagsasalita/Nakakaunawa”.
Walang magagamit na mag-aalaga sa bata sa komperensya.
SCHEDULE SA ARAW:
Ang pagpaparehistro ay magsisimula sa oras na 7:30 a.m.
Ang mga aktibidad ng komperensya ay magsisimula sa oras na
9:00 a.m. at magtatapos ng 4:30 p.m. at may handang almusal
at tanghalian. Isang espesyal na reception para sa lahat ng mga
kalahok ay magtatapos ng araw ng aktibidad.
Pre-Registration Form May 9, 2015
Form ng Paunang Pagpaparehistro Sabado, Mayo 9, 2015
Photocopy this form for additional registrations. Register only one person per form./Gumawa ng photocopy
ng form na ito para sa mga karagdagang pagpaparehistro. Irehistro ang isang tao lamang kada form.
Please print or type. All of the following information is required./Mangyari lamang iprint o i-type.
Ang lahat ng mga sumusunod na impormasyon ay kinakailangang sulatan.
___________________________________________________________________________________
Last Name/ApelyidoFirst Name/Pangalan
___________________________________________________________________________________
Home address/Address ng Bahay
___________________________________________________________________________________
City/LungsodState/Estado
Zip Code/Zip Code
___________________________________________________________________________________
Home Phone/Telepono sa Bahay
Work Phone/Telepono sa Trabaho
E-mail Address/Email Address Cell Phone/Cell Phone
___________________________________________________________________________________
B A D G E I N F O R M AT I O N / I M P O R M A S YO N SA B A D G E :
___________________________________________________________________________________
School/Affiliation/Escuela/Organización—School District # Required/Kailangan ang Numero ng Distrito ng Paaralan
___________________________________________________________________________________
School/Affiliation Address/Paaralan/ Address ng Samahan
___________________________________________________________________________________
City/LungsodState/Estado
Zip Code/Zip Code
I am a (please check one)/Ako ay isang (pakilagyan ng tsek ang isa) o Parent/Magulang
o School Representative/
Kinatawan ng Paaralan
I speak/understand/Ako ay nagsasalita/nakakaunawa ng
o English/Ingles
o Gujarati/Gujarati
o Spanish/Espanyol o Mandarin/Mandarin
o Arabic/ Arabic
o Polish/Polish
o Filipino/Pilipino
o Urdu/Urdu
Will you need an interpreter?/Kakailanganin ba ninyo ng isang tagasalin-wika? o Yes/Oo o No/Hindi
If yes, which language?/Kung oo anong wika? ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Check all that apply/Marque todas las que correspondan)
Note: Registration costs will be reimbursed for a maximum of 10 attendees from a district. Lodging costs will
be reimbursed for participants whose district is at least 50 miles each way to the conference. Mileage and
tolls to and from the conference for the 10 participants will be reimbursed at a rate of $.56/mile. Travel forms
will be distributed at the conference which will need to be completed by participants and approved by the
district before they can be processed. All reimbursements will be handled by The IRC on behalf of ISBE.
F E E / R E I M B U R S E M E N T I N F O R M AT I O N :
(includes breakfast and lunch)......................................Pre-Registration: $200.00 per person
FEIN Number:___________________________________________________________
(School representative, this is mandatory information for reimbursement purposes.)
METHOD OF PAYMENT:
(All forms of payment must accompany Pre-Registration Form)
_______________________________________________________ $_________________________
Check No. MAKE CHECKS PAYABLE TO THE CENTERAmount
_______________________________________________________ $_________________________
Purchase Order No. (No requisition numbers accepted)Amount
q MasterCard
q Visa
___________________________________________________________________________________
Credit Card No.Expiration Date
___________________________________________________________________________________
Cardholder Name (print/type)
_______________________________________________________ $_________________________
Cardholder SignatureAmount Charged
Note: If you are in need of special accommodations or support services, please specify:
___________________________________________________________________________________
PDF versions of the registration form in Arabic, Filipino, Gujarati, Mandarin, Polish, and Urdu
will be available on our website at www.thecenterweb.org/IRC.
Versiones del formulario para la inscripción estarán disponibles en árabe, filipino, gujarati,
mandarín, polaco y urdu visitando nuestro sitio en el web www.thecenterweb.org/IRC.
CODE 4310-45-575.15
MAIL FORMS TO:
For payment by check or credit card:
Bilingual Parent Summit
The Center/IRC
P.O. Box 408379
Chicago, IL 60640-0010
For payment by purchase order:
Bilingual Parent Summit
The Center/IRC
2626 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
REGISTRATION DEADLINE:
Registration forms must be received by
Thursday, April 30, 2015. No on-site
registration. FAXED REGISTRATIONS
WILL NOT BE ACCEPTED.
CANCELLATION/CHANGE POLICY:
Cancellations/changes received
before April 30 are subject to a
$25.00 processing fee. Cancellations
received after April 30 will be charged
the full conference registration fee.
Registration changes will NOT be
accepted after April 30.
HOTEL ROOM RESERVATIONS:
Sleeping rooms at the Hilton Chicago/
Oak Brook Hills Resort are available to
conference participants at the special
rate of $80.00 (plus tax) per night
for single or double occupancy. For
reservations, call the Hilton Chicago/
Oak Brook Hills Resort at 630-850-5555
and mention that you are attending the
Parent Summit. In order to guarantee
the special rate, room reservations
must be made by April 22, 2015.
FURTHER CONFERENCE
INFORMATION: For additional
information, contact the Illinois
Resource Center at (224) 366-8555.
HOTEL LOCATION/
LOKASYON NG HOTEL:
Hilton Chicago/Oak Brook Hills
Resort and Conference Center
3500 Midwest Road
Oak Brook, IL 60523
(630) 850-5555
DRIVING DIRECTIONS:
From the west:
I-88 east going toward Chicago. Exit
at Highland Avenue south and quickly
turn left onto 31st Street. Travel
2 miles. Turn right on Midwest Road
to 35th St. Hotel will be on the left.
From the north or south:
Take I-294 to I-88 west. Then see below.
From downtown Chicago:
Take I-290 to I-88 west. From I-88 west,
exit at Route 83 south approximately
1 mile to 31st Street (Oak Brook Road).
Turn right on 31st St. to Midwest Road.
Turn left on Midwest Road to 35th
Street. Hotel will be on the left.
Mula sa West:
I-88 east paunta sa Chicago.
Lumabas sa Highland Avenue south
at kumaliwa kaagad sa 31st Street.
Bumiyahe ng 2 milya. Kumanan sa
Midwest Road sa 35th St. Ang hotel
ay nasa kaliwa.
Mula sa north o south:
Dumaan sa I-294 papunta sa I-88
west. Tapos ay basahin sa ibaba:
Mula sa downtown Chicago:
Dumaan sa I-290 papunta sa
I-88 west. Mula sa I-88 west, lumabas
sa Route 83 south ng halos 1 milya
papunta sa 31st (Oak Brook Road).
Kumanan sa 31st St. sa MidWest
Road. Kumaliwa sa Midwest Road sa
35th Street. Ang hotel ay nasa kaliwa.
Saturday, May 9, 2015
Tenth Annual Statewide
Summit for Bilingual Parents:
Sabado, Mayo 9, 2015
Ika-sampung na Statewide na
Summit para sa mga Bilingual
na Magulang:
MANGYARI LAMANG IBAHAGI ANG IMPORMASYON
NA ITO SA IBA PANG MGA MAGULANG NG ENGLISH
LEARNER ATSA MGA MIYEMBRO NG COUNCIL
NG BILINGUAL PARENT ADVISORY.
PLEASE SHARE THIS INFORMATION
WITH PARENTS OF ENGLISH LEARNERS
AND BILINGUAL PARENT ADVISORY
COUNCIL MEMBERS.
Oak Brook Hills Resort
3500 Midwest Road, Oak Brook, Illinois 60523
Hilton/Chicago Oak Brook Hills Resort and Conference Center
3500 Midwest Road, Oak Brook, Illinois 60523
Isang komperensya para sa mga miyembro
ng Bilingual Parent Advisory Councils at mga
magulang ng English Learners (ELs)
A conference for members of Bilingual
Parent Advisory Councils and parents
of English Learners (ELs)
Printed by the authority of the State of Illinois 3/6/15
4,500 copies on recycled paper.
Engaging in your children’s success — Nagsisikap para sa tagumpay
ng inyong mga anak
Illinois Resource Center
2626 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005