.1-2 ( Paint ) " " -

เทศบาลเมืองดอนสักและสถานศึกษาอำเภอดอนสัก
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายอนันต์ ลาดศิลป์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตำเหน่ง ประธานกรรมการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.1-2 ( การเขียนภาพ Paint )
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานวิชาการ สานภูมิปัญญา ชุมชนก้าวหน้า พัฒนาสู่ความยั่งยืน"
ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม - ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์
ขอให้มีความสุข ความเจริญ และรักษาคุณความดีนี้ไว้ตลอดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
(นายประกอบ จันทร์แก้ว)
นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก
(นายคำรณ ช่วงชุณห์ส่อง)
ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดอนสัก