uest - Quest Language Studies

uest
Quest Language Studies
Canada
Quality Education since 1997
৾ૅ໪ਏ
ੳ৒ૅ‫ؚ॔‬ড‫ॻش‬ਭೖૅ
মૅमফ൉য়ਰਟ‫ؚི‬঳भਦ୛॑੦प਼ੀ૚বऊैૐअ੗ਯभ೏৾ে୸पஶୁઇ୘॑઀୹ख
थ૞ॉऽखञ‫؛‬जभਦ୛धमॡड़জॸॕदघ‫ش‬ॡड़জॸॕभँॊ१‫ش‬অ५‫ؚ‬઱ਝ‫ؚ‬উটॢছ঒‫ؚ‬൥
పಷधজ‫ش‬६ॼঈঝऩમস‫؛‬५ॱॵই঳৊मَउ௢஘प௥ଌखथຘऎُधःअི঳भ੐ఏ॑ൕऑ঩
‫ر‬ಌऩॊ਱঱॑৯੐खബइङ౑ৡ॑஋ा੎बथउॉऽघ‫؛‬মૅ५ॱॵই৸৩मঽਦ॑੅ढथਟૅऔ
ोॊ຦஘षঽ঺ਈৈभ१‫ش‬অ५॑઀୹ख‫ؚ‬੥ટधखथ೏৾েभ௫खऎౄৰखञ஘৕॑ৄोञৎप⌲
ऊऩऋैदु48(67॑৭॒दৣऔढञ຦஘षَॳख़থ४॑ुञैघऒधऋदऌञُधৰ૎ख৯৓
ऋ୸ਛऔोञध૎गथःऽघ‫؛‬
মૅभ્ඉम૘যਯ਑ॡছ५‫ླؚྀ‬ৗ৓ऩউটॢছ঒‫଻ؚ‬যपষऌඍऎഛႠऩॣ॔ध१এ‫ॺش‬प৻਀
औोऽघ‫؛‬೏৾ে຦஘पಞอैखःୁ৾ଢ଼ఊ॑৬ୡखथຘऐऽघेअ঵ੀਈ੔ഈभ३५ॸ঒॑ਈপ
଒पણ৷खञ१‫ش‬অ५धਈৗਝ૟भତढञ઱ਝ॑઀୹खथःऽघ‫؛‬ओਟૅऔोॊ৾ে຦஘प೏৾৯
৓भ୸ਛधଳ৙ఁ୑‫ؚ‬ৗञऩਃভ৅ৄषधणऩऋॊ௹ऊऩ৽ୡ॑஋॒दຘऐऽघेअ৸ৡ๾൴घॊ
ऒध॑মૅभઈ੾৯৓धखथःऽघ‫؛‬
4XHVWम/DQJXDJHV&DQDGDऊैੳ৒॑ਭऐञ॔ড‫ॻش‬ਭೖૅ఺लढ़ॼॲ৆ਿ੐৒ઇ୘ਃঢ়दघ‫؛‬
Quest ੦মੲਾ
X
૘যਯ਑ॡছ५: ਴಑੡
X
஀য়৉૖੯:௴୾‫ؚ‬३ঙॵআথॢ‫ؚ‬ઐৢप೶ਹऩॺটথॺ৘৔রੱ৖पਜ਼઼
X
৥ॊऎঔॲথऩ৾ૅ઱ਝ ফपৗखऎ੝ണऔोञૅༀपमঁॖॸॵॡऩਝ૟॑૟इञઇ
஼ऋ஼धઁः૬৑भ৾েऔ॒৷ছक़থ४ऋ૟ॎढथःऽघ‫؛‬মૅमਟૅऔोॊ্षজছॵ
ॡ५खऩऋै৾सૌओचॊ৶୳৓ऩ৾ಆ୭୆॑઀୹दऌऽघेअੵ୏औोञॹ२ॖথदঘॽ
‫ش‬ॡऩ୭୆્॑ඉधखऽघ‫ ؛‬઱ਝ৔ઍ ৾েছक़থ४নਚ‫ؚ‬५ॼॵॡং‫ؚش‬টॵढ़‫ش‬ग़জ
॔‫'ؚ‬9'௕છ೵লख‫ؚ‬।‫ش‬঒ঝ‫ش‬঒‫ؚ‬ೋপ३॔ॱ‫ش‬५ॡজ‫ش‬থ
X
॥থআগ‫شॱش‬ॖথॱ‫ॺॵॿش‬ছ঎੕઎ਰ঱भॹ५ॡॺॵউधঀ‫ॺش‬ঃ९॥থ‫ؚ‬૮મ:,),॔
ॡ७५‫ؚ‬क़ख़ঈढ़ওছ‫ؚ‬ॡছ५ऽञमঽಆ৷ਈৗஶୁ৾ಆ९ইॺक़ख़॔भਹ৷‫؛‬૚ઇ஼पमॿॵॺ
఺लஶୁଳലಁৱમष॔ॡ७५भदऌॊপ஑५ॡজ‫ش‬থॸঞঅऋਝ઼औोथःऽघ‫؛‬
X
উট൥పಷ: প৾ফেਰ঱भ৾ਜ਼‫(ؚ‬6/()/ઇపੳ৒ৱત‫ؚ‬ফਰ঱भ৽ୡ॑થख‫ؚ‬൥పधख
थभੴ௙ृྜચ॑੦पడ৭औोञ౥৸উট൥పಷ‫؛‬
X
ॖথॱ‫ॼش‬३ঙॼঝऩ୭୆বආ૨भংছথ५೐੅भञीभবආ૨਑౪॑ৰ઱खथःऽघ‫؛‬
X
ླྀৗ৓উটॢছ঒: ਭ൥েभॽ‫ش‬६ृঞদগ‫॑ش‬৒਋৓पঔॽॱজথॢखઽ࿆ॹ‫ॱش‬प੦तऌ
ढ़জय़গছ঒ृ॥‫ش‬५৔ઍ॑൐ফಌৗ‫ؚ‬੝ఒखथःऽघ‫؛‬
X
ੳ৒‫ؚ‬ਭೖഄ:
X
Languages Canada ੳ৒ૅ
X
উটॢছ঒‫ؚ‬१‫ش‬অ५पउऐॊરೢೖ ‫ق‬Languages Canada)
൹௢௥ଌ২રೢೖ - 2003 ‫ ع‬2013৴ਢਭೖ
ढ़ॼॲ৆ਿ੐৒ઇ୘ਃঢ়
X
X
#
੃৘੧৔
ॺটথॺ
- ਼ੀभೠ৵௕
ॺটথॺमढ़ॼॲਈপૠெभ੃৘‫ؚ‬ਨ৪ਸ਼ૠெभ੃৘दड़থॱজड़भପ੃दघ‫ॺ؛‬টথॺमधथ
ुણਞप⌗ोञ‫૶ؚ‬சप৅னखਢऐथःॊ਼ੀ॑৻਀घॊ੃৘भ঳णदघ‫؛‬
ड़থॱজड़ູभਨ഍पਜ਼઼घॊॺটথॺम਼ੀ૚৉भ஘‫ر‬ऩযரऋુோघॊ੗ড়ఔ੃৘‫਼ؚ‬ੀૠெ
भব੠಩઺ມ৫ಈ੃৘‫ؚ‬੗ཪऩ഼୒ষহदফরણਞप௥ठञ੃৘दघ‫؛‬ऽञ౎੃৘৊஘पढ़ॼॲभ
ၥপऩঽே‫ॼش‬ॖ॔फ़ছभทृ॔ঝ०থय़থঃ‫ش‬ॡಉ‫ش‬षुਯৎ৑दල౐प॔ॡ७५दऌऽघ‫؛‬
ॺটথॺ੦মੲਾ
X
ওॺটএজॱথॺটথॺभযઠਐয
X
X
ड़থॱজड़भପ੃दढ़ॼॲਈপૠெभ੃৘
ਰ঱भযரऋ૔કघॊ੗ધ৲੃৘
X
X
X
X
ஶୁ෠ਸ਼ਕૠெभ३॔ॱ‫ش‬রੱ৉
੯ਰ঱भঞ५ॺছথध௫खःॼॖॺছॖই
क़ज़‫شॱش‬ইটথॺऋॲक़থॱक़থपๆம
ও४ক‫ش‬५এ‫ॶش‬: Blue Jays, Leafs, Raptors, Argonauts.
ংথॡ‫ش‬ং‫ش‬ၥপऩঽே
4XHVWभ઀௚ૅऋংথॡ‫ش‬ং‫قش‬৛धਲऋရ๴घॊ੃৘‫ك‬पथউটॢছ঒॑઀୹खऽघ‫਼؛‬ੀ௻भ
ॶ‫ش‬জ५ॺ॔ॺছॡ३ঙথ‫ॢؚ‬ঝও‫ؚ‬ಞอैखः੃৘ବ௴‫ؚ‬੗ਯभঞॡজग़‫ش‬३ঙথ‫ؚ‬஖खःਁୱ
ृफ़‫ॹش‬থ‫ؚ‬অ‫ॳش‬प೧ऽोञಞศऩ੃৘૬৑‫ؚ‬ংথॡ‫ش‬ং‫ش‬मन॒ऩ্पु௫ख॒दःञटऐऽ
घऒध৑ୀःँॉऽच॒‫؛‬
ংথॡ‫ش‬ং‫ش‬੦মੲਾ
X
X
X
X
ਨ৪ਸ਼ਕૠெभইॕঝ঒উটॲॡ३ঙথরੱ৉
਼ੀ௻ॡছ५भॡঝ‫ش‬६௩भ৅ା৉
ਨ৪दਈुਗ୫ਯऋ੗ःभऋংথॡ‫ش‬ং‫ش‬য
५य़‫ؚش‬०ঝই‫ؚ‬७‫ش‬জথॢ॑৊ग঩प৽ୡघॊऒधऋ૭ચऩॲॖॼ঑ॵॡऩ৉৶૖੯
$
੦মউটॢছ঒
উটॢছ঒धਭ൥ৎ৑ਯ 48(67मౝप‫ؚؚؚ‬ঞॵ५থधःअইঞय़३ঈঝऩ
ৎ৑਑दউটॢছ঒॑઀୹खऽघ‫؛‬রदुႀ෩ऩ৾ಆ஍ટऋਠोऽघౝऽञमঞॵ५থ॑उ
൭ीखऽघ‫؛‬
ৣ੶উটॢছ঒ถ಍मౝ఺लঞॵ५থ॑੦૆धखऽघ‫؛‬উটॢছ঒ரథृॺআॵॡ‫ؚ‬ਭ൥ৎ
৑ਯधਭ൥ड़উ३ঙথपঢ়खऽखथमfᅚपओकःऽघॸ‫ش‬ঈঝ$ध%॑ओ૞සৣऔः‫؛‬
Core English +: ਊૅभ੦ຊউটॢছ঒॑ਛखथउॉઁ෇೧ऩ॔উট‫ॳش‬दভਵऊैஶୁ॑
ಆ੭घॊॖথॱছॡॸॕঈऩ৾ಆपऩॉऽघ‫؛‬५আ‫ش‬य़থॢ‫ؚ‬জ५ॽথॢ‫ؚ‬জ‫ॹش‬ॕথॢ‫ؚ‬ছॖॸ
ॕথॢभणभ਌ਏஶୁ५य़ঝ॑அि੕়৓ऩஶୁৡभ਱঱॑৯৓धघॊউটॢছ঒दघ‫؛‬
The +: ଏ৐ॡছ५‫ق‬আজड़ॻ‫ع‬मધ১ध॥঑গॽॣ‫ش‬३ঙথपउऐॊ੕়੦ຊ५य़ঝ୘ਛ॑
৯৓धखऽघ‫؛‬ଏ৏ॡছ५‫ق‬আজड़ॻ‫ع‬म঳ಹஶୁ५य़ঝप௚ॎॊ৭උૄড‫ش‬ॡ३ঙॵউ‫ق‬৸
ঞঋঝৌૢध৯৓શ৾ಆऋ૭ચऩૐর॥‫ش‬५‫ق‬র঱௻঻ৌ଴ऊैभ৭උपऩॉਭ൥েमजोझो
भॽ‫ش‬६ध৯৓प়ॎचथ્৒भग़জ॔भ५य़ঝ॑ૐর৓पਘ৲घॊऒधऋदऌऽघ‫؛‬
X
਋৑‫ع‬ౝeঞঋঝKe৫൥঩൐ౝা໫eফೡK
Foc
౐ୁৡੜਸ‫ؚ‬৅ఠጌਫ‫ؚ‬ஶভਵषभঽਦുਛ॑৯
৓धखञউটॢছ঒दघ‫؛‬঩ଞভਵऊै઩ऽॉॹॕঋ‫ृॺش‬উঞ८থॸ‫ش‬३ঙথपඹॊऽदभઁୠ
ऩ३ॳগग़‫ش‬३ঙথभরदु୔ऩऎ஍ટ৓ऩ॥঑গॽॣ‫ش‬३ঙথऋ਄ोॊेअपৰৡ॑णऐथষऌ
ऽघ‫؛‬
)2&मଏ৐भ੦ຊ॥঑গॽॣ‫ش‬३ঙথআজड़ॻআজड़ॻ‫ع‬धଏ৏भ)2&ਭ൥ে৷৭උૄড‫ش‬
ॡ३ঙॵউ‫ق‬ঃড‫ش‬५আ‫ش‬य़থॢृॹॕঋ‫ॺش‬ಉ‫ؚ‬ถ಍मᅚ૞සभਭ൥धऩॉऽघ‫)؛‬2&ਭ൥ে
पमॳকॵॺংॹॕ७ॵ३ঙথাৎ৑‫ع‬ৎ৑‫ؚ‬ถ಍मᅚ૞ස‫ك‬ऋ૮મद઀୹औोऽघ‫؛‬
X
਋৑‫ع‬ౝeঞঋঝKe৫൥঩൐ౝা໫eফೡK
Ex 72()/ऽञम,(/76भञीभૐর૆૟॥‫ش‬५‫ॣ ؛‬
থঈজॵ४૥ୡध72(,&मૐর॥‫ش‬५पथ઀୹‫ؙ‬ৰౚ༵॑ॊਊ॥‫ش‬५म৬௺৓पઁ෇೧ऩग़জ॔
दभ৾ಆ॑ਤीऽघ‫؛‬ম૥ୡदभৈ੭ਡ਄੭॑৯੐ख஍૨৓‫ؚ‬ਅറ৓ऩ৾ಆ১॑ମपणऐऽघ‫؛‬
ଏ৐ॡছ५म‫ق‬আজड़ॻ‫كع‬ഭੰৡ‫ؚ‬ছॖॸॕথॢ‫ॺشঀؚ‬਄ॉभ५य़ঝുਛपඳਡ઼॑ऌऽ
घ‫؛‬ଏ৏ॡছ५म‫ق‬আজड़ॻ‫كع‬मমॸ५ॺष਱ऐथ‫ॸؚ‬५ॺ஄ૄप૆गञ५আ‫ش‬य़থॢ‫ؚ‬জ५
ॽথॢ‫ؚ‬ছॖॸॕথॢ५य़ঝभ਱঱ॺঞ‫ॽش‬থॢधৎ৑਑଒॑ਝऐञॻজঝੰऌ॑਌धखऽघ‫؛‬॥
থআগ‫شॱش‬౰ಆधୖ਻઀লु਄ॉোोॊऒधदਭ൥েभਛ඘॑യਤखऽघ‫؛‬
ेॉถखःถ಍मwww.TargetAcademics.com॑ओ૞සৣऔः‫؛‬
X
਋৑‫ع‬ౝeঞঋঝKe৫൥঩൐ౝা໫eফೡK
(33উটॢছ঒ౝ৑ਰ঱‫ؚ‬ౝঞॵ५থਰ঱ਭ൥঻म72()/‫ؚ‬,(/76‫ؚ‬72(,&भরःङ
ोऊभਁૄॸ५ॺ॑঳৚଒৒द૮મਭୡखथຘऐऽघ‫؛‬ম૥ୡओൌ஦भ্मओఃஈৎप૮મ
ਁૄ૥ୡਭୡभணடऋ૑ਏधऩॉऽघ‫ॸ؛‬५ॺணடঽ৬मओময஘दষढथຘऌऽघ‫؛‬
%
ইঞय़३ঈঝऩউটॢছ঒ଡਛ:ૐর॥‫ش‬५धড‫ش‬ॡ३ঙॵউ
আজड़ॻ‫ع‬ऽदभଏ৐भ౸঵दमஶୁ੦ຊ५य़ঝ৸ಹभ৅୸पඳਡ॑ਊथञ੕়ॺঞ‫ॽش‬থॢ‫ؚ‬
আজड़ॻ‫ڳعڱ‬ऽदभଏ৏भ౸঵दम৭උૄড‫ش‬ॡ३ঙॵউऽञमૐর॥‫ش‬५ऊैॽ‫ش‬६पৌૢघ
ॊ౸঵॑৭උਭ൥खथुैःऽघ‫؛‬ਭ൥েभॽ‫ش‬६਌৬दଡਛऔोॊଏ৏भ౸঵मউটॢছ঒भ੎
ਏऩਏಞधखथ஍ટ৓ऩஶୁಆ੭॑യਤखऽघ‫؛‬
X
ૐর॥‫ش‬५‫؟‬র঱௻঻॑ৌ଴धखञউটॢছ঒दঅ४ॿ५‫ؚ‬঍५আॱজॸॕ‫ؚ‬ୢఇृఫ૬ঢ়
৴ಉभ௧୅ஶୁ‫ؚ‬72()/‫ؚ‬72(,&‫ؚ‬,(/76ಉभॸ५ॺ૆૟ऩन৯৓શभஶୁ৾ಆपඳਡ઼॑ः
ञਘ৲॥‫ش‬५‫؛‬হ৐उணख੢ाऋ૑ਏद౸঵मা໫঩ऊै਽໫঩ऽद‫ؚ‬ଏ৏भআজड़ॻ‫ڱ‬f‫ڳ‬
दষॎोऽघ‫؛‬ૐর॥‫ش‬५भड़উ३ঙথถ಍पঢ়खऽखथम‫ڵ‬ᅚ॑ओ૞සৣऔः‫؛‬
X
৭උૄড‫ش‬ॡ३ঙॵউ‫؟‬ਊૅभ੦মউটॢছ঒पಳऊचऩःপ஀௬भ৭උ౸঵मਭ൥েज
ोझोभ౮ऩॊॽ‫ش‬६पৌૢघॊ५य़ঝશऽञॺআॵॡશभૐরਘ৲౸঵पऩॉऽघ‫؛‬ড‫ش‬ॡ
३ঙॵউ౸঵मঞঋঝશप‫ؚ‬஘‫ر‬ऩ௪௡஥ःॺআॵॡ॑਄ॉඞःऽघ‫ق؛‬ঞঋঝभ਱঱धુप
৭උ࿔ुੜਸखऽघ‫ك‬ਭ൥েमౝओधपൌ஦भড‫ش‬ॡ३ঙॵউ॑৭උदऌऽघ‫؛‬ড‫ش‬ॡ३ঙॵ
উभड़উ३ঙথถ಍पঢ়खऽखथम‫ڵ‬ᅚ॑ओ૞සৣऔः‫؛‬
Ac
ஶୁ෠भপ৾ृढ़ঞॵ४ऩनभৈಉઇ୘ਃঢ়਷
૆दฌઞदऌॊৈঞঋঝऩஶୁৡ॑ുਛखऽघ‫؛‬ஶୁ෠ਫૠ೏৾ृৈ২ऩஶୁৡಆ੭॑৯৓धऔो
ॊ্पਈిभউটॢছ঒दघ‫؛‬
X
ग़ॵ७‫ش‬ছॖॸॕথॢभನभ৾ಆ५ॺছॸ४‫ش‬धজ१‫ॳش‬५य़ঝभ਱঱
X
॔ढ़ॹ঑ॵॡ৷ୁ៲ৡभുਛधউঞ८থॸ‫ش‬३ঙথ५य़ঝभਘ৲
X
਌຺भ௉৥৲‫ؚ‬ถ಍઀ં‫ؚ‬ଡ୳भ৬௺৲धঢ়৴હऐ
উটॢছ঒ఊവ঻मমૅध઀௚घॊਨ৪෠भ‫ڰ‬ফ਑প৾ृढ़ঞॵ४ष72()/ृ,(/76भ५॥॔઀ল
૮खपোૅऋ૭ચदघ‫؛‬উটॢছ঒ਭ൥েमਤ৾ൌ஦ૅेॉෘো৾ಅ૭઒भ਄੭ऋ૭ચदघ‫؛‬ถ
಍मશၻभ$33ঃথইঞॵॺऽञम www.TargetAcademics.com॑ओ૞සৣऔः‫؛‬
਋৑ౝ‫ع‬ౝeঞঋঝKe৫൥঩൐ౝা໫eফೡK
X
APP 360:
ॖথॱ‫ش‬থ३ॵউୣാ‫؟‬$33উটॢছ঒ఊവ৏ॡग़५ॺ઀௚ढ़ঞॵ४ऽञमপ৾ष
ਤ৾औोञ෮঵েमਊૅभॖথॱ‫ش‬থ३ॵউୣാ१‫ش‬অ५॑ओਹ৷घॊऒधऋदऌऽघ‫؛‬૮ஔ఺ल
થஔभॖথॱ‫ش‬থୣാऋ૭ચदखथ૙ரमঅ४ॿ५ऊै,7‫ॳؚ‬কॖঝॻॣ॔‫ؚ‬঍५আॱজॸॕऩन
੗วपቻॉऽघ‫؛‬೏৾েमढ़ঞॵ४ྼमপ৾૔৾রपౝਈপৎ৑ऽद಺঵ऋੳीैोथःऽघ‫؛‬
ড‫ش‬य़থॢ঍জॹ‫ش‬ॖথॱ‫ش‬থ३ॵউউটॢছ঒‫ق‬:+,3
ढ़ॼॲড‫ش‬य़
থॢ঍জॹ‫ش‬অ२ਚ੅঻॑ৌ଴धखऽखञୁ৾ଢ଼ఊधॖথॱ‫ش‬থभउুଦ‫ق‬ओൌ஦ध૙ഄप૆ङ
ॊ‫ك‬ऊैਛॊউটॢছ঒दघ‫؛‬ணட঻भ૙ഄध৾ഄ‫ؚ‬ओൌ஦ী৙पउऐॊ೽ਏपૢगऽखथ૮ஔྼ
मથஔभॖথॱ‫ش‬থउুଦಱखऽघ‫؛‬૭ચऩ૙ரपम঍५আॱজॸॕ‫ؚ‬অ४ॿ५‫ؚ‬ड़ইॕ५‫ؚ‬७‫ش‬
ঝ५‫ؚ‬१‫ش‬অ५঵‫ؚ‬,7঵ऩन॑அिઁ෇೧ऩী৙ऋँॉऽघ‫؛‬
X
ढ़ॼॲড‫ش‬य़থॢ঍জॹ‫ش‬অ२ਚ੅঻ৌ଴
X
ॖথॱ‫ش‬থ৫઩৐पঞॵ५থউটॢছ঒॑ౝ৑ਰ঱ਭ൥৔অ४ॿ५ஶୁౝ৑ਭ൥૑೼‫ك‬
਋৑ঞঋঝ‫قڴع‬ॖথॱ‫ش‬থ৫઩⑰Ke৫൥঩൐ౝা໫eফೡK
&
५ঌ३কঝউটॢছ঒
!
! ব৔ृਲਗदஶୁ॑ઇइञःधःअ্पमমૅभ
(/7উটॢছ঒॑उ൭ीखऽघ‫؛‬ਭ൥েमஶୁ॑ਸ਼੸੉ୁऽञमਗবୁधखथઇइॊञीभ੦মੴ
௙॑ಆ੭खીവৎपੳੴ২भৈःউটॢছ঒ఊവછ॑਄੭खऽघ‫؛‬ELTউটॢছ঒मஶୁઇ୘১॑
৾वभऋ਌৯৓धऩॉஶୁ॑৾वউটॢছ঒धम౮ऩॉऽघ‫(؛‬/7উটॢছ঒ரథ
X
!"ॖথॱ‫ॼش‬३ঙॼঝ:ஶୁ॑ಟবୁधचङৈ২ऩஶୁ५य़ঝ॑થघॊ্पిखञউটॢ
ছ঒दघ‫؛‬ஶୁभ౥৸ಆ੭॑৯੐ख௧୅ੴ௙॑஥ीञः্ृব৔दஶୁઇపधखथओણඩऔो
ञः্पउ൭ीभউটॢছ঒दघ‫؛‬
X
!"উটইख़ॵ३ঙॼঝ : ਊউটॢছ঒म7(6/&DQDGDेॉੳ৒॑ਭऐञউটॢছ঒धऩ
ॉஶୁઇపधखथभय़কজ॔॑ಂ஦औोॊ্पిखञউটॢছ঒दघ‫؛‬ੳ৒ఊവ઒॑਄੭घॊ
ञीभ૑೼૖੯॑௥ञखञউটॢছ঒ଡਛधऩढथउॉऽघञी‫਼ؚ‬ੀ૚৉भஎয়ୁ৾৾ૅद
ઇइॊभपిखथःऽघ‫ॿ؛‬ॖॸॕঈ५আ‫ش‬ढ़‫ش‬৊ಉभঞঋঝऽञम72()/भ५॥॔‫ق‬૚
ढ़ॸ०জ‫ش‬पउःथਰ঱भ५॥॔ਰ঱ऋਭ൥૖੯धऩॉऽघ‫؛‬
X
৫൥঩ফ‫ع‬৚ਏਖः়ॎचeফೡKeঞঋঝK
X
7(62/ॖথॱ‫ॼش‬३ঙॼঝDQGউটইख़ॵ३ঙॼঝ౸঵ৎ৑‫ؚ‬ৰಆৎ৑
X
ถ಍‫ ؟‬www.TargetAcademics.com
ड़উ३ঙॼঝ୯ਸউটॢছ঒:
੦মউটॢছ঒ਭ൥ৎॳকॵॺংॹॕঞॵ५থਰ঱
प୯ਸऋ૭ચदघ‫؛‬ਭ൥েभಌऩॊஶୁৡఄඩपপऌऎ๾൴खऽघ‫؛‬
X
(QJOLVK0$;ট‫ش‬ঝউঞॖ‫ؚ‬ॡজग़ॖॸॕঈऩॳ‫ش‬঒উট४ख़ॡॺ‫ؚ‬ણ৅ऩॖথॱছॡ
३ঙথ॑ৢगञॲॖॼ঑ॵॡऩ॔উট‫ॳش‬भஶୁ५य़ঝ౰ಆ॑জ‫ش‬६ॼঈঝपৰਠदऌऽघ‫؛‬
ਊड़উ३ঙॼঝউটॢছ঒म൐ౝস໫঩ଏ৏प઀୹औोऽघ‫؛‬ਭ൥ঞॵ५থਯपঢ়બऩऎ੦ম
উটॢছ঒ਭ൥েमनऩञदु୯ਸघॊऒधऋदऌऽघ‫؛‬
X
ॳকॵॺংॹॕ: ढ़ॼॲযॿॖॸॕঈ५আ‫ش‬ढ़‫ش‬ऊैढ़ॼॲभધ৲ृেણಆຯपणःथ৾ल
௵যधखथઐ૴॑घॊૌஙपঽேऩভਵ୭୆दஶভਵৡ॑ಇयघऒधऋदऌऽघ‫؛‬ౝৎ৑
‫ع‬ৎ৑ங૞ਸযਯपૢगॊ৾ਗद॔ॡॸॕঅॸॕृॹॕ५ढ़ॵ३ঙথಉ॑ংॹॕधુपख
ऽघ‫؛‬ढ़ॼॹॕ॔থংॹॕযपৌखथ೏৾েਈপ੡ऽद‫؛‬
X
঎ছথॸॕ॔ୣാ:‫৾ୁؙ‬ଢ଼ఊध঎ছথॸॕ॔৬ୡऊैਛॊਊউটॢছ঒म૞ਸ঻भஶୁৡ
਱঱भाऩैङ঎ছথॸॕ॔ରஃણ৿भૌஙपৗखःলভःधযဿୗॉभৃ॑઀୹खथऎोऽ
घ‫؛‬ऽञॡছ५ਗदभ঩ଞણ৿भর‫ؚ‬ঽேपஶୁधமघॊधःअୀढञ॔উট‫ॳش‬दஶୁৡ਱
঱षभৼଭ஍ટ॑मऊॊऒधऋदऌऽघ‫؛‬
X
ঞঋঝ‫قع‬঎ছথॸॕ॔৫઩⑰Ke‫ؙ‬৫൥঩൐ౝা໫‫ؙ‬e‫ؙ‬ফೡ‫ؙؙ‬K
উছॖঋ‫ॺش‬ঞॵ५থ ॢঝ‫ش‬উ‫଻ؚ‬য
ಢ਋৑दभஶୁৡ৅୸ृ১൅‫ؚ‬ग़থ४ॽ॔‫ؚ‬ୢ
௜‫ؚ‬ఫ૬‫شॶؚ‬জ६঒ऩनभ્৒भী৙दभஶୁৡ਱঱पओ௪௡भँॊ଻যृ੮৬भ্पਈुउ൭
ीघॊ৾ಆ্১दघ‫ॢ؛‬ঝ‫ش‬উঞॵ५থधಡचथभਭ൥ु૭ચदघ‫؛‬
X
਋৑੐৒ऩखeঞঋঝKe৫൥঩੐৒ऩखeফೡK
:
ॡট५ढ़ॼॲউটॢছ঒ ‫ॺؙ‬টথॺ‫ؚ‬ংথॡ‫ش‬ং‫ش‬भ੸੃৘दষअୁ৾ଢ଼ఊউটॢছ঒
दघ‫؛‬4XHVWध4XHVWभঃ‫ૅشॼॺش‬૔ংথॡ‫ش‬ং‫ش‬ऋੈ৊द઀୹घॊউটॢছ঒दघ‫؛‬૞ਸ঻
मুਢऌসृઇ౫ાಉभ୯ਸમস॑଀૿घॊऒधऩऎਸ਼੸੃৘दஶୁଢ଼ఊ॑ಲਢदऌऽघ‫؛‬ౝਰ
঱भশ਋ఃஈ঻पमॺটথॺधংথॡ‫ش‬ং‫ش‬৑भ૮મ༼୮ఫ૬ଊऋ๔ଖऔोऽघ‫؛‬
'
ઇప୧঍‫ش‬঒५ॸॖ :‫ؙ‬໤ఽ॑ਖॎङ঳঩রஶୁ୭୆दभেણ॑ओൌ஦भ্पిखञউট
ॢছ঒दघ‫؛‬૞ਸ঻मઇప୧दnढ़ॼॹॕ॔থছॖই|॑௫खाऩऋैౝৎ৑fৎ৑भঐথॶ
‫ش‬ঐথૐরஶୁঞॵ५থ॑ਭ൥खऽघ‫؛‬ঞॵ५থ৔ઍृ঎य़কঈছজ‫ش‬मਭ൥঻भओਏ஦पૢगथ
ढ़५ॱঐॖ६ಱखऽघ‫؛‬ঐথॶ‫ش‬ঐথঞॵ५থम48(67भढ़জय़গছ঒఺लઇ౫प੦तऌऽघ‫؛‬
X
਋৑‫ع‬ౝeঞঋঝKe৫൥঩൐ౝা໫eফೡK
஡৕উটॢছ঒ॢঝ‫ش‬উ‫଻ؚ‬য:‫ؙ‬ओ৊ൣऔोॊउ৕஘भফೡधओ૞ਸ३‫ش‬६থप়ॎचऽ
खथਊૅदमਰৣभड़উ३ঙথ॑ओ઀୹खऽघ‫؛‬
X
ୃਰ঱भउ৕஘‫؟‬஡౪औ॒धओ঳คप48(67पथஶୁউটॢছ঒पओ૞ਸຘऐऽघ‫؛‬
X
ୃ‫ୃع‬भउ৕஘‫ق‬াfা଒৒‫؟‬஡౪औ॒म48(67पथஶୁଢ଼ఊ‫ؚ‬उ৕஘म৉੪भ৕୹୸
ु૞ਸघॊ੗ཪऩ॔ॡॸॕঅॸॕधઇ୘উটॢছ঒ऊैਛॊ१ঐ‫ش‬य़কথউपओ૞ਸຘऌऽघ‫؛‬
া঩ऽदभउணख੢ाऋ૑೼‫؛‬
X
ୃ‫ୃع‬भउ৕஘ॢঝ‫ش‬উ‫؟‬஡౪औ॒ऋ48(67पथਭ൥র‫ؚ‬उ৕஘ॢঝ‫ش‬উुॢঝ‫ش‬উ৔
दॡছ५॑ଡਛख48(67पथஶୁঞॵ५থप૞ਸखऽघ‫؛‬
঍জॹ‫ॻ॔ش‬ঋথॳক‫ش‬উটॢছ঒
ঘ‫ش‬५॔ॻঋথॳক‫ش‬উটॢছ঒: ஶୁঞॵ५থ‫ؚ॔‬ॡॸॕঅॸॕ‫ؚ‬৵൒ষ‫ؚ‬୫হહ฽
૔‫༼ؚ‬୮૬௃ଛಶभ१‫ش‬অ५ऋ৸थঃॵॣ‫ش‬४धऩॉ઀୹औोॊ௫खऔ௥ਡभॢঝ‫ش‬উ೏৾উটॢ
ছ঒दघ‫଻؛‬যदभउணख੢ाु૭ચदघ‫؛‬ถ಍मશၻभॢঝ‫ش‬উ঍জॹ‫ش‬উটॢছ঒ঃথইঞॵ
ॺ॑ओ૞සৣऔः‫؛‬
X
१ঐ‫ॻ॔ش‬ঋথॳক‫ش‬:‫ؙ‬ৗञऩ॔ॻঋথॳক‫ش‬ध௫खःୁ৾ଢ଼ఊ৬ୡ॑੷ीथ਼ੀরऊै
ঘ‫ش‬५୸ऋૐऽॉऽघ‫؛‬ౝ৑ऊैౝ৑पऊऐथ৫ಈऔोॊমউটॢছ঒म൐঩ऋ௫खः॔
ॡॸॕঅॸॕृ൒ষद௥ठथःऽघ‫ॽش‬গ‫ش‬চ‫ش‬ॡ‫ؚ‬ঔথॺজड़‫ش‬ঝ‫ॼؚ‬ॖ॔फ़ছभท௴୾‫ؚ‬
঎‫ॺش‬ॡঝ‫ش‬६‫ؚ‬ढ़ॾ‫ঁؚش‬ॖय़থॢ‫ؚ‬অ‫ؚॳش‬঑গ‫ش‬४॔঒ಉాॉ૕৛‫؛‬
ਊউটॢছ঒मॺটথॺ৘৔রੱ৖पਜ਼઼घॊRyersonপ৾य़কথঃ५पथઈ੾औोऽघ‫؛‬
X
X
਋৑ারഽ‫ع‬ারഽeফೡ‫ع‬eॢঝ‫ش‬উ‫଻ؚ‬য
क़ॕথॱ‫ॻ॔ش‬ঋথॳক‫ش‬:
१ঐ‫ॻ॔ش‬ঋথॳক‫ش‬ध৊஘प৸थभ१‫ش‬অ५ऋঃॵॣ‫ش‬४
धऩढञউটॢছ঒दघ‫؛‬क़ॕথॱ‫ش‬५এ‫॑෈ृॶش‬௫खऽोञःঘ‫ش‬५पਈిभউটॢছ
঒दघ‫ش‬५ॣ‫ृॺش‬५य़‫ش‬൒ষ‫ॽؚ‬গ‫ش‬চ‫ش‬ॡ‫ؚ‬ঔথॺজड़‫ش‬ঝ‫ॼؚ‬ॖ॔फ़ছभท௴୾ಉ‫؛‬
X
਋৑ারഽ‫ع‬ারഽeফೡ‫ع‬eॢঝ‫ش‬উभा
ड़‫ش‬ঝ३‫ش‬६থ‫ॢ؞‬ঝ‫ش‬উউটॢছ঒:
4XHVWम૚ॢঝ‫ش‬উभॽ‫ش‬६पૢगथஶୁঞ
ॵ५থध॔ॡॸॕঅॸॕ৔ઍ॑ढ़५ॱঐॖ६खञইঞय़३ঈঝऩॢঝ‫ش‬উউটॢছ঒॑ৢফ઀୹ಱ
खऽघ‫؛‬฽૔੔ड़উ३ঙথपम঍‫ش‬঒५ॸॖऽञमঞ४ॹথ५ಒभा‫ك‬ऋँॉऽघ‫؛‬
X
਋৑ྖৎeফೡK
ॢঝ‫ش‬উউটॢছ঒ถ಍क़ख़ঈঌ‫ش‬४
www.SummerInCanada.com
(
॔ॡॸॕঅॸॕ
লভः‫ؚ‬௫खः৬ୡधৗखः৅ৄ
ৗखः௵যधभলভः‫ؚ‬౮ધ৲दभৗखः৅ৄ‫ؚ‬ஶୁभৰᄷಫಆ॑ষइॊभऋ॔ॡॸॕঅॸॕभৃ
दघ‫॔؛‬ॡॸॕঅॸॕम೏৾৽ୡभরदुधथु੎ਏऩ૽સ॑ટञघञीমૅदमग़य़१ॖॸॕথ
ॢद௫खः॔ॡॸॕঅॸॕ॑൐ౝ੫઺खৰ઱खथःऽघ‫॔؛‬ॡॸॕঅॸॕम৾ૅ৔द੫઺औोਊૅ
भ५ॱॵইपेॉਬ૨औोऽघ‫؛‬
॔ॡॸॕঅॸॕ঳୻ ३‫ش‬६থશ५এ‫ؚॶش‬ધ৲৓ষহ‫&ؚ‬1ॱড‫ृش‬঑গ‫ش‬४॔঒ऩन৘৔௴୾‫ؚ‬
ౝଜ৵൒ষ‫ؚ‬૚ரঃ‫ॸش‬ॕ‫ॹؚش‬ॕॼ‫ش‬ಉ‫؛‬ਊૅभ५এ‫ॶش‬ॡছঈ‫ق‬१ॵढ़‫ؚش‬৙ૉ‫ؚ‬ং५ॣॵॺ
঎‫ش‬ঝಉ‫ك‬षਚരखણ৿घॊऒधुदऌऽघ‫॔؛‬ॡॸॕঅॸॕ૞ਸાमશಥ଀૿धऩॉऽघ‫؛‬
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
ढ़ॾ‫ش‬ढ़খॵॡ
ইख़५ॸॕংঝ
টॵॡॡছॖ঑থॢ
಩઺༓ೖ
क़ॕ‫ش‬ॡজ‫ش‬ຈଛভ
ॡছঈॼॖॺ
NBA/NHL/MLB௴ਅ
३॔ॱ‫ش‬঑গ‫ش‬४ढ़ঝ
५य़‫ؚش‬५ॣ‫ॺش‬
আ२ঃ‫ॸش‬ॕ‫ش‬
५এ‫شॹॶش‬
ॖথॱ‫ॼش‬३ঙॼঝঃ‫ॸش‬ॕ‫ش‬
঎‫ش‬জথॢॼॖॺ
௴୾൒ষ
ॼॖ॔फ़ছभท
ইঞথॳढ़ॼॲॣঋॵॡ
ॽগ‫ش‬চ‫ش‬ॡ
३ढ़०
঎५ॺথ
१क़२থ॔ॖছথॻ
॔ঝ०থय़থঃ‫ش‬ॡ‫ؚ‬य़কথউ
ढ़क़থ७জথॢ१‫ش‬অ५
ਭ൥ে຦஘भ඿ిदਛ඘घॊ೏৾৽ୡ੍॑ରघॊञीমૅदम੗วपॎञॊ१‫ش‬অ५॑૮મद઀୹
खथःऽघ‫؛‬
X
૮મਁૄஶୁચৡਫ਼৒૥ୡउணख੢ाুਢऌ72()/72(,&,(/76&DPEULGJH
X
X
૮મঅ२पঢ়घॊ঳ಹ৓ସਖ‫ؚ‬ჾਊक़ख़ঈ१ॖॺषभओ੧৔
૮મ॔ढ़ॹ঑ॵॡढ़क़থ७জথॢ঳ಹ૔ආরभ॔ढ़ॹ঑ॵॡী৙दभओৼ୥ृढ़ॼॲदभ
ਫૠ೏৾पঢ়घॊ঳ಹ৓ੲਾभ઀୹
௧୅॔ढ़ॹ঑ॵॡढ़क़থ७জথॢ ਫૠ೏৾पঢ়घॊถ಍ऩੲਾ‫ૅ৾ش‬৭৒఺लউট
ॢছ঒ૻຎ‫ؚ‬ো৾ணட্১ऩनৼ୥঻भॽ‫ش‬६प়ॎचञढ़५ॱঐॖ६ढ़क़থ७জথॢ
ঐঝॳজথफ़ঝਊૅभঐঝॳজথफ़ঝ५ॱॵইऋओৼ୥঻भಟবୁदढ़क़থ७জথॢৌૢ
X
X
)
฽૔্১‫ؙ‬૚ர१‫ش‬অ५धঢ়৴উটॢছ঒
฽૔੔म೏৾৽ୡभ௥ଌ২पপऌऎ୶஭घॊ੎ਏऩਏಞभ঳णदघ‫؛‬4XHVWमেെ຦஘ष඿ిऩ
েણ॑ન৳घॊञीपেെ஘भओਏ஦ृॽ‫ش‬६पਈुిखञ฽૔੔॑డ৭खओງஂखथःऽघ‫؛‬
ओงା৐पਰৣभੲਾ॑அिถ಍ऩॹ‫୹઀॑ॱش‬खथःऽघ‫؛‬
X
X
୼ઌ
৉௕
X
অॹड़
X
฽૔੔ग़জ॔ถ಍
X
॥থॱॡॺੲਾ
48(67दमਰৣभेअऩ஘‫ر‬ऩ฽૔্১॑઀୹खथःऽघ‫؛‬
঍‫ش‬঒५ॸॖ:‫ؙ‬঍५ॺই॓঑জ‫ش‬मেെ஘ऋ৾ಆप௧୛दऌॊ਍৸ऩেણ੦ೕ॑઀୹ख
थऎोऽघ‫؛‬঍५ॺই॓঑জ‫ش‬म৾েऔ॒पથਔଝऩ೏৾৽ୡ॑खथुैइऽघेअढ़ॼॲ
भেણಆຯृધ৲॑ງஂखथऎो౮ધ৲েણषःठଫऎሖഉीऽघेअ१এ‫ॺش‬खथऎोऽ
घ‫؛‬48(67भ৸঍‫ش‬঒५ॸॖमႨ঺५ॱॵইपेॊਠ৉৹ਪ‫ੇؚ‬ఔూବृ৿ਃभ৹ਪ॑ਭऐञ
৏पడ৭औोञॡड़জॸॕभৈःই॓঑জ‫ش‬दघ‫؛‬
X
X
X
ੇ఻હ३থॢঝঝ‫ش‬঒
ຉ஼ຸએਚ
ਁુઐৢਃঢ়भਹ৷૭ચऩয়৉૖੯
X
X
ਗ਼ਵ‫ॸؚ‬ঞঅ‫ؚຸ‬ᅲਝ૟षभ॔ॡ७५
ংছথ५भ਄ोञ୫হ
঍‫ش‬঒५ॸॖ৬ୡউটॢছ঒:‫ؙ‬ஶୁ౸঵मඓइथढ़ॼॲभધ৲ृছॖই५ॱ
X
ॖঝटऐ॑৽ୡखथाञःधःअ଄ফೡಽपిखञউটॢছ঒दघ‫؛‬૞ਸ঻म঍५ॺই॓
঑জ‫ش‬भੇఔ঳৩धखथ঩ଞেણृ॔ॡॸॕঅॸॕ॑ੇఔधુपघॊऒधदஶୁৡ॑਱঱
घॊऒधऋदऌऽघ‫؛‬মউটॢছ঒मॺটথॺ఺लजभ౎ढ़ॼॲ৵ૠெ੃৘दৰ઱औोऽ
घ‫؛‬঍५ॺই॓঑জ‫ش‬पेॊஶୁঞॵ५থुड़উ३ঙॼঝद઀୹खथःऽघ‫؛‬
X
৫઩঩: ੐৒ऩख - ৢফ | ফೡ: 14 K
ঞ४ॹথ५:
঍‫ش‬঒५ॸॖेॉউছॖং३‫ش‬भँॊஆয়खञেણ॑஀ऽोॊ্पిखञ฽૔
ड़উ३ঙথदघ‫؛‬૬ऌ૾யपૢगथओງஂऋ૭ચदघ‫؛‬ঞ४ॹথ५੦মੲਾ
X
ુ৊ຉ஼‫ؚ‬य़ॵॳথ‫ؚ‬জঅথॢ‫ؚ‬জॿ
থ‫ॱؚ‬ड़ঝ‫ؚ‬৹৶ஓ఻ঞ४ॹথ५पे
ॉ৔ઍ૗ಌથ
X
X
଻஼ऽञमৼ৖ો
୫হ‫ش‬ঽᆷ
ঞ४ॹথ५ड़উ३ঙথ
X
५ॱথॲ‫ॻش‬: ৘৔রੱ৖पਜ਼઼৾ૅऽदെన෠घॊপ৾ᅟ‫؛‬াੂഽऊैাৣഽभ਋৑
भाओ੒৺૭ચ‫؛‬
X
ঋ‫ش‬३ॵॡ: ड़‫شॼش‬ध೏৾েऋુ৊েણघॊ଻য୧‫ؚ‬୫হमঽᆷ‫ৢ؛‬ফओ੒৺ਭહથॉ‫؛‬
॔ঃ‫ॺش‬:‫ؙ‬ओੇఔदभ฽૔ृউছॖঋ‫ॺش‬ऩ૬৑॑๑੎औोञः্पిखञ฽૔ड़উ३ঙ
থ‫؛‬৑਄ॉम๻஼‫ؚ‬य़ॵॳথ‫ؚ‬জঅথॢ॑੦মधखেણ૟ષृ৹৶ஓ఻୫হঽᆷऋ૟ॎढथ
ःऽघ‫؛‬஬྽१‫ش‬অ५ृຸᅲ઱ਝऋঅঝ৔पँॉऽघ‫؛‬ओ৊ൣभओ௵যधभ३ख़॔฽૔ु૭ચ
दघ‫؛‬
*
ইঞय़३ঈঝऩৎ৑સ
আজड़ॻ‫ع‬ऽदभଏ৐౸঵मஶୁ੦ຊ५य़ঝ৸ಹभ৅୸पඳਡ॑ਊथञ੕়ॺঞ‫ॽش‬থॢ‫ؚ‬আজ
ड़ॻ‫ڳعڱ‬ऽदभଏ৏౸঵मਭ൥েजोझोभ৾ಆॽ‫ش‬६पૢगथ৭वऒधभदऌॊ५य़ঝશ‫ॺؚ‬
আॵॡશभૐরਘ৲஑৭උૄড‫ش‬ॡ३ঙॵউध৯৓શप৭सॊૐর॥‫ش‬५॑઀୹खऽघ‫؛‬
উটॢছ঒໪ਏमᅚ૞ස‫؛‬
৭උૄড‫ش‬ॡ३ঙॵউ:‫ؙ‬ঞঋঝશप஘‫ر‬ऩॺআॵॡभড‫ش‬ॡ३ঙॵউऋ઀୹औोऽघ‫؛‬ਭ൥
१থউঝ
ড‫ش‬ॡ३ঙॵউ
েमౝ൐पओঽମभॽ‫ش‬६प়अড‫ش‬ॡ३ঙॵউ॑৭උਭ൥घॊऒधऋदऌऽघ‫؛‬
ৎহਖ਻
জ५ॽথॢ‫ؚ‬५আ‫ش‬य़থॢ
એம५य़ঝ
৅ఠ
ঐ‫ॸॣش‬ॕথॢ
ॹॕঋ‫ॺش‬
ঈটॢ‫ؚ‬এॵॻय़ক५ॺ
ग़ইख़ॡॸॕঈছॖॸॕথॢ
জ॔ঝஶୁ
ঃড‫ش‬५আ‫ش‬य़থॢ
५ছথॢ
ॸঞইज़থஶୁ
ড‫ॻش‬ঃড‫ش‬
ஶધ၎ഄછ੿ਛ্
౰ૼऊै৾वஶୁ
ఠ௫ऊै৾वஶୁ
অ४ॿ५५य़ঝ
ૐর॥‫ش‬५:
... and more
ଏ৏भআজड़ॻ‫ڳعڱ‬द઀୹औोऽघ‫؛‬ૐর॥‫ش‬५म્৒ग़জ॔दभஶୁৡ਱঱
ૐর॥‫ش‬५
ृਤ৾प਱ऐञ૚ர૥ୡ૆૟ৌੁ॑ൌ஦औोॊর௻ਰ঱भ্पిखथःऽघ‫؛‬
TOEFL ૥ୡ૆૟‫ؙؙؙ‬
TOEIC ૥ୡ૆૟‫ؙؙؙ‬
IELTS ૥ୡ૆૟
Cambridge ૥ୡ૆૟
঍५আॱজॸॕஶୁ
௧୅૙਱ऐஶୁ‫ق‬ୢ௜‫ؚ‬ఫ૬ಉ‫ك‬
ব੠অ४ॿ५
॥঑গॽॣ‫ش‬३ঙথ
॔ढ़ॹ঑ॵॡছॖॸॕথॢ‫ؙ‬
ঞঋঝ‫ؚ‬ॡছ५ীऐ‫ؚ‬௬੼
4XHVWदमো୅ऊै঱௻ऽदभ஺మभঞ
ঋঝॸ‫ش‬ঈঝ&૞සશ৾ಆऋ૭ચदघ‫؛‬ো
ૅੂ঩पஶୁ५य़ঝ৸ಹपৌૢघॊঞঋঝ
ਖ਼৒ॸ५ॺ॑ਭୡख‫ؚ‬ધ১धভਵभजोझ
ोभ५य़ঝ൐पਈुిજऩঞঋঝद౸঵॑
৫઩खऽघ‫؛‬ঞঋঝਖ਼৒ॸ५ॺम൥పधभ
଻શએ୥ૄ५আ‫ش‬य़থॢચৡॸ५ॺध॥থ
আগ‫شॱش‬ঋ‫ش‬५भজ‫ॹش‬ॕথॢ‫ؚ‬জ५ॽথ
ॢ‫ୁ౐ؚ‬ৡ॑அिધ১ৡॸ५ॺऊैਛॊઁ෇೧
෇೧
१
থ
ऩ५य़ঝਪ৒धऩॉऽघ‫؛‬
৔ઍभಆ࿃২॑નੳघॊञीभ୮ಆॸ५ॺ॑ਭୡखऽघ
ਭୡखऽघ
ঞ
ಆ
৾
ঝ
উ
क़ॕ‫ش‬ॡজ‫ॸش‬५ॺध৾ಆঞএ‫ॺش‬: ৸ਭ൥েमਭ൥
൥েमਭ൥
ॺ
‫ش‬
এ
ધ১൐ౝ‫ؚ‬ভਵ൐া‫؛‬୮ಆॸ५ॺभ५॥॔ृ૿ਊ൥పऊै
ृ૿ਊ൥పऊै
਀
भ௬੼৸ಹमౝ৑൐पಌৗऔोॊड़থছॖথ଻શ৾ಆঞএ‫ش‬
থ଻શ৾ಆঞএ‫ش‬
ॺऊैનੳदऌऽघ‫؛‬৒਋৓ऩ௬੼धইॕ‫ॻش‬ংॵॡ॑੦पਭ
‫ॻش‬ংॵॡ॑੦पਭ
൥েम஍૨ଐऎୁ৾ଢ଼ఊ॑ਤीथःऎऒधऋदऌऽघ‫؛‬
दऌऽघ‫؛‬
ঞঋঝਤன: ୮ಆॸ५ॺभ੥ટृ൥పऊैभ৸ಹ௬੼प੦तःथઃभঞ
भ৸ಹ௬੼प੦तःथઃभঞ
ঋঝषधਤனखऽघ‫؛‬ঞঋঝ॔ॵউषभ਴಑ਚਏ਋৑म‫ع‬ౝ৑दघ‫؛‬
ਚਏ਋৑म‫ع‬ౝ৑दघ‫؛‬
ౝ‫ڮگ‬ঞॵ५থਭ൥औोऽघधउेज‫ع‬ౝ৑धૻຎ৓ಢ਋৑दઃभঞঋঝ
ౝ৑धૻຎ৓ಢ਋৑दઃभঞঋঝ
षधਤि૭ચਙऋੜਸखऽघ‫؛‬
+
উটॢছ঒ৎ৑સ - আজड़ॻશॺআॵॡ
ଏ৐
&RUH(QJOLVK
/HYHOK
P. 01
ધ১੦ຊ
X ੉ୁଡୗ‫ؚ‬ৎ਑‫ؚ‬HWF
8:40 - 9:30
/HYHOK
X
1$
ী೬ህ
P. 02
X
9:35 - 10:25
ॹॕ५ढ़ॵ३ঙথ‫ؚ‬঎य़কঈছজ‫ୁ౐ؚش‬ध৐઼ဨ਀ਠ
ী೬ህ
P. 03
X
10:35 - 11:25
জ५ॽথॢ౰ಆ‫ؚ‬ਔઓ਀ਠ‫ؚ‬ভਵૢৌ਀ਠ
ী೬ህ
P. 04
X
11:30 - 12:20
५আ‫ش‬य़থॢ౰ಆ‫୴੉ؚ‬भാः্‫ؚ‬৅ఠጌਫ
ী໤୫೬ህ
ଏ৏
ড‫ش‬ॡ३ঙॵউ!ᅚ૞ස
ড‫ش‬ॡ३ঙॵউٙঞॵ५থଡਛ
ૐর॥‫ش‬५!ᅚ૞ස
૚॥‫ش‬५ ঞॵ५থଡਛ
P. 05
13:00 - 13:50
ী೬ህ
P. 06
ড‫ش‬ॡ३ঙॵউ/HYHOK
৭උ࿔पঢ়खथमᅚ॑૞ස‫؛‬
)2&‫)؟‬2&ਭ൥ে৷ড‫ش‬ॡ३ঙॵউ
14:00 - 14:50
ী೬ህ
P. 07
15:00 - 15:50
ড‫ش‬ॡ३ঙॵউ/HYHOK
)2&)2&ਭ൥ে৷ড‫ش‬ॡ३ঙॵউ
ਈপਭ൥যਯ੡଒৒‫ك‬
ਭ൥েঞঋঝ‫ع‬ਰ঱ৌ଴
॔ढ़ॹ঑ॵॡছॖॸॕথॢ
X 72()/
X ,(/76
X 72(,&
X ॣথঈজॵ४
X ঍५আॱজॸॕஶୁ
X ব੠অ४ॿ५॥঑গॽॣ‫ش‬३ঙথ
ਭ൥ৎ৑ਯधউটॢছ঒ड़উ३ঙথ
া໫঩ऊै਽໫঩मআজड़ॻ‫؛୹઀⑰ڳعڭ‬স໫঩मআজड़ॻ‫⑰ڰعڭ‬धআজड़ॻ‫ڳعڱ‬भ(QJOLVK0$;
઀୹‫(؛‬/7উটॢছ঒मা໫঩ऊैস໫঩⑰‫ؚ‬আজड़ॻ‫⑰ڲعڭ‬भౝঞॵ५থ‫؛‬
Table B
Focus on
Academic Pathway
!
ELT
TESOL
English MAX
3HULRGV
1$
1$
1$
English MAX
ঞॵ५থ
1$
3HULRGV3OXV
(QJOLVK0$;भ
আজड़ॻ
1$
ঞॵ५থ
3HULRG
3HULRGV3OXV
(QJOLVK0$;भ
আজड़ॻ
1$
1$
3HULRGV
Lessons
Core English
ঞॵ५থ
ঞॵ५থ
(QJOLVK
0D[
3HULRG
1$
3HULRGV
ঞॵ५থ
1$
൐ౝস໫ৎ
f⑰‫؛‬ਠ૔
भஶୁৡ॑ઃभঞ
ঋঝष‫؛‬नभঞॵ
५থਯधुੌा়
ॎच૭ચद਋৑
ਝ৒ुঽ૓ঽ૔‫؛‬
୻ ম॥‫ش‬५म
ঞॵ५থ॑ౝః
(QJOLVK 0$; मஶୁ॑ॖথॱছॡॸॕঈऩ౰ಆधৰᄷभরद௫ाऩऋ ஈ‫(ؚ‬QJOLVK0$;
ै৾वਘ৲७ॵ३ঙথदघ‫؛‬ਭ൥েमஶୁ५আ‫ش‬य़থॢषभฎा॑ੰ
मౝఃஈ‫؛‬
଎खৰৡधঽਦ॑သअऒधऋदऌऽघ স໫঩ଏ৏प৫ಈऔोॊ౐ஆ७
ॵ३ঙথभञीਭ൥਋৑मওॖথউটॢছ঒धঢ়બऩऎ৭උঽ૓दघ‫؛‬
,
Table A
!
ELT Programs
Academic Pathway Program
/HYHOK
72()/,(/76/HYHOK
/HYHOK
॔ढ़ॹ঑ॵॡজ‫ॹش‬ॕথॢঃॱ‫ش‬থ
ਅറ৓ऩഭੰ্ಆ੭धজ‫ॹش‬ॕথॢ౰ಆ
X
੉ୁಆ੭धഄఴ
X ഭੰૢ৷
॔ढ़ॹ঑ॵॡऩ঎य़কঈছজ‫ش‬ৡുਛधঀ‫ॺش‬਄ॉॸॡॽॵॡ
X
੐଑১धಆ੭ਉ৶
X ഭੰ౰ಆ
ધဿরऊै঎य़কঈছজ‫ش‬ৡ୘ਛ
X
X
ঞॵ५থউছॽথॢ
ઇ౫৭৒
উঞ८থॸ‫ش‬३ঙথউছॽথॢ‫૆ؚ‬૟धৰষ
X
੉ୁ৾ध૛৶ীෲ
X
X
X
X
X
"
(33ૐর॥‫ش‬५
72()/DQG,(/76
X
X
X
X
X
X
$33ૐর॥‫ش‬५
জ‫ॹش‬ॕথॢ५ॺছॸ४‫ش‬
঎य़কঈছজ‫ش‬ৡଡണ
३গ঑ঞ‫ش‬३ঙথॸ५ॺ౰ಆ
X
জ५ॽথॢ਱঱ॸॡॽॵॡ
ঀ‫ॺش‬਄ॉॸॡॽॵॡ
५আ‫ش‬य़থॢঃॱ‫ش‬থधৰ౰
X
ছॖॸॕথॢঔॹঝ
ஶ੿ધ
ધ১ૢ৷
X
X
X
X
X
ॢছঐ‫ش‬ই॓থॹ‫ش‬३ঙথ
७থॸথ५ଡਛ
੉ୁણ৷
X
ঃছॢছইன৫
૛৶৓ଡਛ
৬௺৓ધဿଡਛ
੐଑ॸॡॽॵॡ
X ॡছ५ঝ‫ش‬঒ঐॿ४
ওথॺध৾ಆ঻भ௬੼১
(QJOLVK0$;
X
X
X
X
ग़ॵ७‫ش‬છऌधધฆଡਛଡୗ
ਬ৷১धਹ৷ঝ‫ش‬ঝ0/$$3$
HWF
൐ౝস໫
‫ع‬ஶୁৡ
ਈপਘ৲
Quest ঞঋঝૻຎ਀
Table C
ढ़ॼॲभढ़ঞॵ४ृপ৾षਤ৾॑घॊ੠पमমૅभ$33ఊവॸ५ॺਡৼਊभਰৣ਀஧଍৖ஶୁ
ৡऋਏऔोऽघ‫؛‬উটॢছ঒पૢगथमऔैपৈःஶୁৡऋ੷ीैोऽघ‫؛‬
TOEIC
TOEFL IBT
IELTS
CEFR1
Quest Level
APP2 Exit Test
0-8
0-1
A1
Level 1 - Beginner 1
0-3
10 - 215
9 - 18
1 - 1.5
A1
2 - Beginner 2
4-23
19 - 29
2 - 2.5
A1-A2
3 - Beginner 3
14-24
225 - 545
30 - 40
3 - 3.5
A2-B1
4 - Intermediate 1
25-35
41 - 52
4
B1
5 - Intermediate 2
36-47
53 - 64
4.5 - 5
B1-B2
6 Intermediate 3
48-59
65 - 79
5.5
B2
7 - Intermediate 4
60-73
550 - 780
785 - 935
940 - 990
1
80 - 101
6–7
C1
8, 9 - Advanced 1 &2
74-87
102 - 120
7.5 - 9
C2
10, 11 - Advanced 3 & 4
88-100
CEFR: Common European Framework | 2 APP: Quest’s Academic Pathway Program
At Quest, We try Harder
Our goal is simple;
to help you achieve yours
Quest Language Studies - Contact us
433 Yonge Street, Toronto, Ontario, M5B 1T3, Canada
416-962-2272
B 416-962-1334
Sstudyquest
Questमढ़ॼॲ৆ਿ
੐৒ઇ୘ਃঢ় (DLI)
दघ‫؛‬
Thank you
Accredited
Designated
[www.studyquest.net
[email protected]
[email protected]
ghttp://gplus.to/studyquest
ffacebook.com/studyquest Yyoutube.com/studyquest
4XHVWषभउਖः়ॎचยपથ୔अओकःऽघ‫ૅ৾؛‬पঢ়खऽघओସ
ਖृओఃஈ্১पঢ়खऽखथमমૅषઉம‫ؚ‬ऽञम঩মব৔઀௚೏৾ग़‫ش‬४ख़থॺऔ॒षओৼ୥
ৣऔःऽच‫؛‬ব৔઀௚ग़‫ش‬४ख़থॺऔ॒भজ५ॺमႨ঺क़ख़ঈ१ॖॺेॉओ૞සৣऔः‫؛‬঩মୁ
दभ(ও‫ش‬ঝपेॊउਖः়ॎचुउਭહखऽघ‫ૅ৾؛‬৭৒पउऌऽखथम੗ਯभ৭උ࿔ऋओकः
ऽघऒध॑ेऎ৶ੰखथःऽघञीਊૅदम|:HWU\KDUGHU|