ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น TICON TB /TICON.BK

EARNINGS RESULTS
ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชั่น
3 มีนาคม 2558
TICON TB /TICON.BK
รายได้หลักจากค่าเช่าไตรมาส 4/57 ตรงตามคาด;
แนวโน้มการเติบโตปี 2558 ดี
Sector: Property (Industrial) Neutral
คาแนะนาพื้นฐาน: ซื้อ
เป้าหมายพื้นฐาน: 20.30 บาท
ราคา (27/02/58): 17.80 บาท
Price chart
ผลประกอบการกาไรหลักจากค่าเช่าไตรมาส 4/57 ตรงตามคาด
แนวโน้มปี 2558 ดีขึ้น
Bt
25
TICON รายงานกาไรขั้นต้นหลักจากค่าเช่าที่ 186 ล้านบาท ตรงตาม
คาดการณ์ของเรา อัตราเช่าโรงงานของบริษัทกาลังฟื้นตัวและอัตราจอง
เ ช่ า ค ลั ง สิ น ค้ า ยั ง ค ง แ ข็ ง แ ก ร่ ง
เ ร า เ ชื่ อ ว่ า ก า ไ ร สุ ท ธิ ที่ ห ด
ตัว 33% YoY เป็น 596 ล้านบาทไม่ได้บ่งชี้ใดๆถึงผลการดาเนินงาน
หลัก โดยเรามองว่ามีปัจจัยจาภาวะแทรกซ้อนกจากการขายสินทรัพย์เข้า
กอง REIT ทั้งนี้ TICON ประกาศจ่ายเงินแนผลสาหรับการดาเนินงานปี
2557 ที่ 0.50 บาทต่ อ หุ้ น ตามคาด (ขึ้ น เครื่ อ งหมาย XD ในวั น ที่
28 เม.ย.; จ่ายในวันที่ 19 พ.ค.)
20
ประเด็นหลักจากผลประกอบการ
ก าไรขั้ น ต้ น ไตรมาส 4/57 จากการขายสิ น ทรั พ ย์ เ ข้ า กอง REIT อยู่ ที่
995 ล้านบาท ซึ่งต่ากว่าที่เราคาด 36% อัตรากาไรขั้นต้นจากการขาย
สินทรัพย์ลดลงที่ 30% เนื่องจากอัตรากาไรขั้นต้นจากการขายคลังสินค้า
อยู่ ที่เ พี ยง 27% (แต่ อัตรากาไรขั้ นต้ นโรงงานยั งทรงตั วที่ 45%ได้
ดี) นอกจากนี้ TICON ตั้ งสารองการั นตีร ายได้จากกอง REIT ไว้ ที่ 118
ล้านบาท ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่กดดันกาไรสุทธิ
แนวโน้ม
กาไรไตรมาส 1/58 คาดหดตัวทั้ง QoQ และ YoYเนื่องจากบริษัทจะไม่มี
การขายสินทรัพย์ใดๆในไตรมาส 1/58 จากความคาดหวังต่อกาไรจะได้
จากการขายพื้นที่สินทรัพเข้ากอง REIT ที่ลดลง เราจึงปรับลดประมาณ
การกาไรปี 2558 อย่างไรก็ตาม เรายังคงมองว่าผลการดาเนินงานหลัก
ของ TICON จะเติบโตได้ดีในปีนี้เนื่องจากเราคาดว่าพื้นที่เช่าคลังสินค้า
น่าจะขยายตัว อีกทั้งยอดขายและยอดเช่าโรงงาน ยังจะฟื้นตัวอีกด้วย
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
เราปรับลดประมาณปี 2558 สาหรับรายได้ลง 14% เป็น 5,693 ล้านบาท
และ 36% ส าหรั บ ก าไร 36% เป็ น 1,080 ล้ า นบาทเพื่ อ สะท้ อ นความ
คาดหวังต่ออัตรากาไรสาหรับการขายคลังสินค้าที่ลดลง และเรายังคาด
ว่ า บริ ษั ท จะต้ อ งท าการตั้ ง ส ารองการั น ตี ร ายได้ ส าหรั บ การขายพื้ น ที่
คลังสินค้าในแต่ละครั้งอีกด้วย ประมาณการกาไรของเราจะมีอัพไซด์หาก
อัต รากาไรขั้ น ต้ นของเราขายสิ นทรั พ เข้า กอง REIT เพิ่ม ขึ้ น หรื อ มี ก าร
ย้ อ นรายการตั้ ง ส ารอง ทั้ ง นี้ เราตั้ ง สมมติ ฐ านพื้ น ที่ เ ช่ า เพิ่ ม เติ ม สุ ท ธิ
สาหรับปี 2558 จะอยู่ที่ 6 หมื่นตารางเมตรสาหรับโรงงาน และ 2 แสน
ตารางเมตรสาหรับโกดังสินค้า ซึ่งต่ากว่าคาชี้แนะจากผู้บริหาร
Price
Rel. to SET
Rel. Idx
150
100
15
50
10
5
02/14
0
04/14
06/14
08/14
Share price perf. (%)
Relative to SET
Absolute
10/14
1M
1.5
1.1
12/14
02/15
3M
(10.2)
(11.0)
12M
(11.9)
8.5
Key Statistics
Market cap
12-mth price range
12-mth avg daily volume
# of shares (m)
Est. free float (%)
Foreign limit (%)
Consensus
rating
%
100
80
60
40
20
0
Buy
Btm
2000
Bt
20.4
20.4
46
20.3
Sell
USD0.6bn
USD3.3m
BLS Target price BLS earnings
vs. Consensus
vs. Consensus
46 Hold
8
Bt19.6bn
Bt14.3/Bt20.5
Bt107m
1,099
61.4
49.0
BLS
1500
1000
20.3
500
BLS
Cons.
BLS Cons.
1
0
15E 16E
Financial Summary
FY Ended 31 Dec
Revenues (Btm)
Net profit (Btm)
EPS (Bt)
EPS grow th (%)
Core profit (Btm)
Core EPS (Bt)
Core EPS grow th (%)
PER (x)
PBV (x)
Dividend (Bt)
Dividend yield (%)
ROE (%)
2014
5,619
762
0.69
-55.3%
877
0.80
-45.8%
25.7
1.7
0.5
2.9
7.6
2015E
2016E
2017E
5,693
6,279
6,583
1,080
1,235
1,354
0.98
1.12
1.23
+42% +14.4%
+9.6%
1,138
1,314
1,464
1.04
1.20
1.33
+30% +15.5% +11.4%
18.1
15.8
14.5
1.0
0.6
0.4
0.7
0.8
0.9
4.1
4.7
5.2
6.9
4.6
3.1
CG Rating
ธนัทเทพ จันทรกานต์
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
[email protected]
+66 2 618 1340
จิรเมธ รตะพิพัฒน์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
See disclaimer at the end of report
Cons.
คาแนะนา
เราเชื่อว่าสัดส่วนพอร์ตสินทรัพย์ให้เช่า ready-built และ built-to-suit ของ TICON ปัจจุบันนั้น
อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่ 70:30 โดยโรงงานและคลังสิ นค้าชนิด ready-built ให้อัตรากาไรสู ง
กว่าคลังสินค้าชนิด built-to-suit แต่ประเภท built-to-suit จะได้เปรียบในแง่ของระยะสันญาเช่า
ที่ ย าวกว่ า
แม้ เ ราจะปรั บ ลดประมาณการปี 2558
ลง
แต่ เ รายั ง คงคาดว่ า ธุ ร กิ จ หลั ก
ของ TICON จะยังขยายตัวได้ ดังนั้นเราจึงมองว่าหุ้นจะสามารถปรับขึ้นไปซื้อขายในระดับสูง
กว่า PER ระยะยาวที่ 14.4 เท่าได้ราว 1 SD เรายังคงคาแนะนา ซื้อ ราคาเป้าหมาย 20.30 บาท
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น - 2
TICON : Financial Tables – Year
2013
5,855
(3,213)
2,642
(716)
1,927
(546)
25
1,405
(277)
1,128
0
217
70
1,414
1.55
1.55
1,345
1.47
2,303
2014
5,619
(3,517)
2,102
(769)
1,333
(643)
59
749
(139)
610
0
267
(116)
762
0.69
0.69
877
0.80
1,766
2015E
5,693
(3,520)
2,173
(682)
1,491
(645)
206
1,052
(227)
825
0
313
(58)
1,080
0.98
0.98
1,138
1.04
2,363
2016E
6,279
(3,850)
2,428
(711)
1,718
(711)
232
1,239
(256)
982
0
332
(79)
1,235
1.12
1.12
1,314
1.20
2,611
2017E
6,583
(4,040)
2,544
(729)
1,815
(645)
210
1,379
(280)
1,099
0
365
(110)
1,354
1.23
1.23
1,464
1.33
2,739
5.4
45.1
39.3
32.9
24.2
23.0
6.1
6.6
0.3
0.9
1.8
3.5
(4.0)
37.4
31.4
23.7
13.6
15.6
2.6
2.9
0.2
0.2
1.5
2.1
1.3
38.2
41.5
26.2
19.0
20.0
3.0
3.2
0.2
0.3
0.9
2.3
10.3
38.7
41.6
27.4
19.7
20.9
2.6
2.7
0.1
0.1
0.6
2.4
4.9
38.6
41.6
27.6
20.6
22.2
2.0
2.1
0.1
0.1
0.4
2.8
BALANCE SHEET (Btm )
Cash & Equivalent
Accounts receivable
Inventory
PP&E-net
Other assets
Total assets
Accounts payable
ST debts & current portion
Long-term debt
Other liabilities
Total liabilities
Paid-up capital
Share premium
Retained earnings
Shareholders equity
Minority interests
Total Liab.&Shareholders' equity
769
91
0
18,356
7,236
26,451
766
3,233
12,446
1,319
17,764
912
4,669
3,110
8,688
0
26,451
460
87
0
25,508
5,154
31,209
661
2,886
14,341
1,856
19,743
1,099
7,343
2,959
11,466
0
31,209
841
102
0
35,140
4,502
40,585
777
3,290
14,921
1,760
20,748
1,099
7,343
11,331
19,837
0
40,585
236
112
0
50,046
4,905
55,300
847
2,553
16,451
1,760
21,611
1,099
7,343
25,183
33,689
0
55,300
(82)
118
0
72,057
5,320
77,413
884
2,674
19,451
1,760
24,770
1,099
7,343
44,137
52,643
0
77,413
CASH FLOW (Btm )
Net income
Depreciation and amortization
Change in w orking capital
FX, non-cash adjustment & others
Cash flow s from operating activities
Capex (Invest)/Divest
Others
Cash flow s from investing activities
Debt financing (repayment)
Equity financing
Dividend payment
Others
Cash flow s from financing activities
Net change in cash
1,414
376
(261)
3,546
5,076
(7,279)
(2,573)
(9,852)
5,349
269
(912)
(2,573)
3,074
(1,702)
762
433
(926)
3,830
4,098
(8,634)
618
(8,016)
1,547
0
(914)
618
3,494
(424)
1,080
872
(184)
3,777
5,545
(5,097)
(116)
(5,213)
985
0
(810)
(116)
175
507
1,235
1,354
894
924
(415)
(342)
4,012
4,182
5,726
6,117
(8,582) (11,426)
(116)
(116)
(8,697) (11,541)
3,293
6,121
0
0
(926)
(1,015)
(116)
(116)
2,367
5,106
(605)
(318)
Free cash flow (Btm )
FCF per share (Bt)
(2,203)
(2.4)
(4,536)
(4.1)
447
0.4
PROFIT & LOSS (Btm )
Revenue
Cost of sales and services
Gross profit
SG&A
EBIT
Interest expense
Other income/exp.
EBT
Corporate tax
After-tax net profit (loss)
Minority interest
Equity earnings from affiliates
Extra items
Net profit (loss)
Reported EPS
Fully diluted EPS
Core net profit
Core EPS
EBITDA
KEY RATIOS
Revenue grow th (%)
Gross margin (%)
EBITDA margin (%)
Operating margin (%)
Net margin (%)
Core profit margin (%)
ROA (%)
ROCE (%)
Asset turnover (x)
Current ratio (x)
Gearing ratio (x)
Interest coverage (x)
Revenue growth and asset turnover
Revenue growth (%) (LHS)
Asset turnover (x) (RHS)
%
200
x
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
150
100
50
0
(50)
15E 16E 17E
A/C receivable & A/C payable days
days
AR / Sales (days)
AP / Cost of Goods (days)
140
120
100
80
60
40
20
0
15E
16E
17E
16E
17E
Profit margins
Gross margin (%)
EBIT margin (%)
%
60
50
40
30
20
10
0
15E
Capital expenditure
Capex (Bt,bn)
Capex / Net PPE (%)
Bt,bn
12.0
%
50
10.0
40
8.0
30
6.0
20
4.0
10
2.0
0.0
0
15E 16E 17E
Debt serviceability
Key Assum ptions
252,190
Leased factories (sq.m)
309,872
Leased w arehouses (sq.m)
47,675
Additional leased factories space (sq.m)
Additional leased w arehouse space (sq.m)196,189
290,445
Spin-off space (sq.m)
179,230
324,927
1,290
175,578
234,773
184,230
344,927
60,000
200,000
235,000
(2,856)
(2.6)
186,480
365,927
60,000
210,000
246,750
(5,309)
(4.8)
187,575
393,647
60,000
220,500
251,685
x
(ST debt + Interest) / EBITDA
(Debt + Interest) / EBITDA
12
10
8
6
4
2
0
15E
16E
17E
Dividend payout
Bt/Shr
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Dividend (Bt)
Payout ratio (%)
%
80
1.00 1.00
0.74
0.40
0.84
0.92
75
70
0.52
65
60
55
15E 16E 17E
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น - 3
TICON : Financial Tables – Quarter
QUARTERLY PROFIT & LOSS (Btm )
Revenue
Cost of sales and services
Gross profit
SG&A
EBIT
Interest expense
Other income/exp.
EBT
Corporate tax
After-tax net profit (loss)
Minority interest
Equity earnings from affiliates
Extra items
Net profit (loss)
Reported EPS
Fully diluted EPS
Core net profit
Core EPS
EBITDA
KEY RATIOS
Gross margin (%)
EBITDA margin (%)
Operating margin (%)
Net margin (%)
Core profit margin (%)
BV (Bt)
ROE (%)
ROA (%)
Current ratio (x)
Gearing ratio (x)
Interest coverage (x)
4Q13
4,835
(2,895)
1,940
(307)
1,633
(167)
(423)
1,044
(184)
860
0
49
0
909
1.00
1.00
909
1.00
1,298
1Q14
721
(257)
465
(173)
291
(157)
(4)
130
(59)
70
0
73
0
144
0.16
0.16
144
0.16
384
2Q14
289
(74)
214
(163)
52
(165)
67
(46)
(18)
(64)
0
70
(0)
5
0.01
0.01
5
0.01
210
3Q14
341
(100)
240
(185)
56
(140)
50
(34)
(15)
(49)
0
64
2
17
0.02
0.02
15
0.01
106
4Q14
4,268
(3,085)
1,183
(249)
934
(180)
(46)
707
(46)
661
0
60
(117)
604
0.55
0.55
721
0.66
888
40.1
26.9
33.8
18.8
18.8
9.5
44.2
13.9
0.9
1.8
9.8
64.4
53.2
40.4
19.9
19.9
9.7
6.6
2.1
1.1
1.9
1.9
74.2
72.7
17.8
1.8
1.9
11.3
0.2
0.1
0.9
1.6
0.3
70.5
31.0
16.3
4.9
4.4
9.6
0.7
0.2
0.8
1.9
0.4
27.7
20.8
21.9
14.1
16.9
10.4
22.2
7.7
0.2
1.5
5.2
Revenue trend
Bt,bn
Revenue (Bt,bn) (LHS)
Revenue growth (% YoY)
6.0
5.0
150
4.0
100
3.0
50
2.0
0
1.0
0.0
(50)
2Q13
4Q13
769
91
0
18,356
7,236
26,451
766
3,233
12,446
1,319
17,764
912
4,669
3,110
8,688
0
26,451
586
69
0
19,170
7,777
27,602
756
2,835
13,808
1,365
18,764
912
4,670
3,254
8,838
0
27,602
Key Statistics
Leased factories (sq.m)
252,190
Leased w arehouses (sq.m)
309,872
Additional leased factories space (sq.m)
70,575
Additional leased w arehouse space (sq.m)167,699
Spin-off space (sq.m)
286,320
238,955
334,053
7,015
24,181
20,250
298
61
0
20,716
8,058
29,132
808
3,679
12,961
1,377
18,825
914
4,679
2,346
10,305
0
29,130
325
69
0
22,779
8,357
31,531
696
4,560
14,542
1,410
21,208
1,073
6,895
2,362
10,323
0
31,531
460
87
0
25,508
5,154
31,209
661
2,886
14,341
1,856
19,743
1,099
7,343
2,959
11,466
0
31,209
240,830 226,730
370,953 432,596
1,875 (14,100)
36,900
61,643
0
0
179,230
324,927
6,500
52,854
214,523
2Q14
4Q14
Revenue trend (accumulated)
Bt,bn
7
6
5
4
3
2
1
0
Accum. Revenue (Bt,bn)
% of FY Revenue
100
%
120
100
100
80
60
17
10
13
24
18
40
20
0
2Q13
4Q13
2Q14
4Q14
Net profit trend (accumulated)
Bt,m
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Accum. Profit (Bt,m)
% of FY Profit
%
120
101
100
100
80
60
36
30
19
20
40
22
20
0
2Q13
QUARTERLY BALANCE SHEET (Btm )
Cash & Equivalent
Accounts receivable
Inventory
PP&E-net
Other assets
Total assets
Accounts payable
ST debts & current portion
Long-term debt
Other liabilities
Total liabilities
Paid-up capital
Share premium
Retained earnings
Shareholders equity
Minority interests
Total Liab.&Shareholders' equity
%
200
4Q13
2Q14
4Q14
Gross profit margin
FY GPM (%)
Gross margin (%)
%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2Q13
4Q13
2Q14
4Q14
EBIT margin
%
FY EBIT margin (%)
EBIT margin (%)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2Q13
4Q13
2Q14
4Q14
Company profile
The Company provides international standard factories and logistics warehouses for rent and sale in industrial estates, industrial park and other potential
locations, and also offers other services in regard to commencing their production in Thailand.
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น - 4
Figure 1 :
4Q14 results
FY Ended 31 Dec (Btm )
Incom e Statem ent
Revenue
Cost of sales and services
EBITDA
SG&A
EBIT
Interest expense
Other income/exp.
Equity earnings from affiliates
Extra items
EBT
Corporate tax
Minority interest
Net profit (loss)
Reported EPS
Core net profit
Key ratios
Gross margin (%)
EBITDA margin (%)
EBIT margin (%)
SG&A / Revenue (%)
Tax rate (%)
Net margin (%)
Current ratio (x)
Gearing ratio (x)
Interest coverage (x)
Balance Sheet
Cash & Equivalent
Total assets
ST debts & current portion
Long-term debt
Total liabilities
Retained earnings
Shareholders equity
Minority interests
BV (Bt)
4Q14
4Q13 YoY %
4,268
(3,085)
888
(249)
934
(180)
(46)
60
(117)
707
(46)
0
604
0.55
721
4,835
(2,895)
1,298
(307)
1,633
(167)
(423)
49
0
1,044
(184)
0
909
1.00
909
27.7
20.8
21.9
5.8
6.5
14.1
0.2
1.5
5.2
40.1
26.9
33.8
6.4
17.6
18.8
0.9
1.8
9.8
460
31,209
2,886
14,341
19,743
2,959
11,466
0
10.4
769
26,451
3,233
12,446
17,764
3,110
8,688
0
9.5
(12)
7
(32)
(19)
(43)
8
nm
23
nm
(32)
(75)
nm
(34)
(45)
(21)
3Q14 QoQ %
341
(100)
106
(185)
56
(140)
50
64
2
(34)
(15)
0
17
0.02
15
1,153
2,974
35
1,578
29
(193)
(6)
nm
nm
214
nm
3,492
3,406
4,707
70.5
31.0
16.3
54.2
(43.0)
4.9
0.8
1.9
0.4
(40)
18
(11)
15
11
(5)
32
0
10
325
31,531
4,560
14,542
21,208
2,362
10,323
0
9.6
2014
2013 YoY %
5,619
(3,517)
1,587
(769)
1,333
(643)
67
267
(116)
757
(139)
0
770
0.77
885
5,855
(3,213)
2,328
(716)
1,927
(546)
25
217
70
1,405
(277)
0
1,414
1.56
1,345
37.4
28.2
23.7
13.7
18.3
13.7
0.2
1.5
2.1
45.1
39.8
32.9
12.2
19.7
24.2
0.9
1.8
3.5
(4)
9
8
(31)
18
167
23
nm
(46)
(50)
nm
(46)
(51)
(34)
 Revenue rose QoQ on asset
sales to a REIT, but fell YoY
as lower assets value was
sold
 Gross margin dropped to 30%.
 Net income fell YoY, due to
slimmer asset divestment GM
and provisioning for a rental
guarantee
41
(1)
(37)
(1)
(7)
25
11
nm
8
Sources: Company data, Bualuang Research estimates
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น - 5
Regional Comparisons
Bloomberg
Code
Price Market Cap
(local curr.)
Amata Corporation
AMATA TB
Hemaraj Land and DevelopmentHEMRAJ TB
Ticon Industrial Connection
TICON TB
Thai Factory Development
TFD TB
Wha Corporation
WHA TB
Simple average
THB18.60
THB4.42
THB17.80
THB5.80
THB36.00
PER (x)
(US$
equivalent) 2015E 2016E
613
1,325
604
230
1,462
PER band versus SD (next 12 months)
11.5
12.6
12.4
18.6
28.3
16.7
10.2
9.3
11.0
13.4
26.1
14.0
EPS Growth (%)
2015E
-22.7
-0.6
24.5
n.m.
25.5
6.7
PBV (x)
ROE (%)
Div Yield (%)
2016E 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E
12.6
35.8
13.2
38
8.4
21.6
1.5
2.4
1.1
2.1
6.7
2.7
1.4
2.1
0.9
1.6
5.8
2.4
16.5
21.7
10.8
20.6
25.3
19.0
17.5
26.6
9.3
15.7
23.7
18.5
3.5
4.0
6.0
4.4
1.4
3.9
3.9
5.4
6.8
4.5
1.5
4.4
PBV band versus SD (next 12 months)
x
x
30
3.0
+3 SD = 2.7x
25
+3 SD = 22.9x
2.5
+2 SD = 2.3x
20
+1 SD = 18.5x
2.0
+1 SD = 1.9x
LT-average = 14.0x
15
-1 SD = 9.6x
10
LT-average = 1.5x
1.5
-1 SD = 1.0x
1.0
-2 SD = 0.6x
-2 SD = 5.1x
5
0.5
0
YE06 YE07 YE08 YE09 YE10 YE11 YE12 YE13 YE14 YE15 YE16
PER band and share price
0.0
YE06 YE07 YE08 YE09 YE10 YE11 YE12 YE13 YE14 YE15 YE16
PBV band and share price
100
45
90
40
2.7x
80
35
25.2x
30
21.1x
60
1.9x
25
17.1x
50
1.5x
13.1x
40
20
15
9.1x
10
5.1x
5
0
YE06 YE07 YE08 YE09 YE10 YE11 YE12 YE13 YE14 YE15 YE16
Foreign holding
%
2.3x
70
1.0x
30
0.6x
20
10
0
YE06 YE07 YE08 YE09 YE10 YE11 YE12 YE13 YE14 YE15 YE16
Management trading activities during past six months
TICON
Btm
20.0
Property
30
Buy
10.0
20
17.3
0.0
Sell
-10.0
10
-20.0
-30.0
0
9/14
10/14
11/14
12/14
1/15
2/15
9/14
10/14
11/14
12/14
1/15
2/15
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น - 6
Bualuang Securities Public Company Limited
DISCLAIMER
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (BLS) is a subsidiary of BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL). This document
is produced based upon sources believed to be reliable but their accuracy, completeness or correctness is not guaranteed. The statements or
expressions of opinion herein were arrived at after due and careful consideration to use as information for investment. Expressions of opinion contained
herein are subject to change without notice. This document is not, and should not be construed as, an offer or the solicitation of an offer to buy or sell
any securities. The use of any information shall be at the sole discretion and risk of the user.
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED MAY BE IN RELATIONSHIP WITH THE SECURITIES IN THIS REPORT. “Opinions,
projections and other information contained in this report are based upon sources believed to be accurate including the draft prospectus, but no
responsibility is accepted for any loss occasioned by reliance placed upon the contents hereof. Bualuang Securities Public Company Limited may from
time to time perform investment, advisory or other services for companies mentioned in this report, as well as dealing (as principal or otherwise) in, or
otherwise being interested in, any securities mentioned herein, This report does not constitute a solicitation to buy or sell any securities”. Investors
should carefully read details in the prospectus before making investment decision.
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED MAY ACT AS MARKET MAKER AND ISSUER OF DWs, AND ISSUER OF STRUCTURED
NOTES ON THESE SECURITIES. The company may prepare the research reports on those underlying securities. Investors should carefully read the
details of the derivative warrants and structured notes in the prospectus before making investment decisions.
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED IS OR MAY BE A UNDERWRITER/CO-UNDERWRITER/JOINT LEAD IN RESPECT OF THE
INITIAL PUBLIC OFFERING (“IPO”) OF SECURITIES.
Lead underwriter/
Underwriter/
Co-underwriter
Financial Advisor
PLANB, JASIF
PLANB, JASIF
Score Range
Score Range
Description
90 – 100
Excellent
80 – 89
Very Good
70 – 79
Good
60 – 69
Satisfactory
50 – 59
Below 50
Pass
No logo given
N/A
CORPORATE GOVERMANCE REPORT DISCLAIMER
This research report was prepared by Bualuang Securities Public Company Limited and refers to research prepared by Morgan Stanley. Morgan Stanley
does not warrant or guarantee the accuracy or completeness of its research reports. Morgan Stanley reserves copyright and other proprietary rights in
the material reproduced in this report. Morgan Stanley is under no obligation to inform Bualuang Securities or you if the views or information referred to
or reproduced in this research report change.
Corporate Governance Report disclaimer
The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy
of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock
Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The
result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not base on inside information.
The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be
changed after that date. Bualuang Securities Public Company Limited does not conform nor certify the accuracy of such survey result.
BUALUANG RESEARCH – RECOMMENDATION FRAMEWORK
STOCK RECOMMENDATIONS
SECTOR RECOMMENDATIONS
BUY: Expected positive total returns of 15% or more over the next 12
months.
HOLD: Expected total returns of between -15% and +15% over the next 12
months.
SELL: Expected negative total returns of 15% or more over the next 12
months.
TRADING BUY: Expected positive total returns of 15% or more over the next
3 months.
OVERWEIGHT: The industry, as defined by the analyst's coverage universe, is
expected to outperform the relevant primary market index over the next 12 months.
NEUTRAL: The industry, as defined by the analyst's coverage universe, is
expected to perform in line with the relevant primary market index over the next 12
months.
UNDERWEIGHT: The industry, as defined by the analyst's coverage universe, is
expected to underperform the relevant primary market index over the next 12
months.
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น - 7